The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Gestinet, 2019-02-11 03:14:07

Mobilicat 7

MobiliCat#07
Mobilitat i infraestructures de Catalunya Desembre 2017

> Actualitat > Entrevista

UITP-Busworld Pere Calvet,
International elegit president
Bus Conference de la Uitp

Reserva la data

Sumari 4 > FGC 14 > AMTU 22 > Pàgines empresarials

2 | MobiliCat / Desembre 2017 > FGC converteix > CITYMES-AMTU, > Saba digitalitza el seu
l’estació de Sabadell la plataforma negoci per a
Rambla en un centre d’informació consolidar-se com a
de desenvolupament interactiva dels referent
ferroviari ajuntaments
> Autopistas es prepara
6 > Territori i Sostenibilitat 16 > Reportatge per a l’arribada del
cotxe autònom
> Nova estació > Quin model de gestió
d’autobusos de del bus urbà haig > Moventis,
Girona: la construcció d’implementar al meu connectivitat i expansió
d’un gran hub municipi? com a companys de
viatge
8 > Actualitat 18 > Pàgines centrals
> AIMSUN
> Pere Calvet, elegit T-verda, la nova Ben encarrilats:
president de la Unió targeta per viatjar simulant el tramvia
Internacional del gratuïtament en de Sydney
Transport Públic (UITP) transport públic
> Vectia ofereix a les
10 > Entrevista 20 > AMB operadores de
transport catalanes
> Pere Calvet > Tret de sortida a les solucions integrals en
restriccions de electromobilitat
“El transport públic serà circulació en
la columna vertebral de la cas d’episodi de 34 > Reportatge
mobilitat del futur” contaminació
> 37.000 persones
12 > AMTU 22 > ATM-PTP visiten la Busworld
Europe 2017
> L’AMTU demana la > Els modes sostenibles,
retirada dels els més competitius a
expedients la Cursa de Transports
oberts per l’IVA al 2017
transport públic

Edita: AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) Carrer Anselm Clavé, 69, 2n.08402 Granollers
Telèfon: 93 861 39 76 Web: www.amtu.cat Correu: [email protected]
Director: Joan Prat
Coordina: Elisenda Pifarré
Consell de Redacció: Joan Prat, Elisenda Pifarré, Carles Labraña, Victor León, Jordi Martín, Francesc Ventura, Pere Macias i Ole
Thorson.
Publicitat: Lídia Casals, correu: [email protected]
Disseny i maquetació: Soladaufí
Fotografies: AMTU, Departament de Territori i Sostenibilitat, FGC, AMB, PTP i Busworld.
Portada: UITP-International Bus Conference 2017.
Dipòsit legal: B 8257–2015
Tiratge: 3.100 exemplars
Agraïments: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Pere Calvet i Centre
d’Innovació del Transport (CENIT).

Un repte aconseguit:
eliminació de l’IVA al
transport públic

Jordi Xena El 10 de novembre va entrar en vigor la modificació de la Llei d’IVA, a partir de la qual s’elimina el
dubte interpretatiu que pesava sobre les aportacions que les administracions públiques fan a les
President de l’AMTU empreses concessionàries del transport públic de viatgers. Ara queda clar que no estan subjectes a
aquest impost.

La reforma de la Llei d’IVA significa la culminació del treball que des de l’AMTU vam iniciar, a principis
de 2016, per canviar una interpretació de la norma que consideràvem totalment injusta i que, a més,
ens temíem que podia acabar afectant molt greument a les arques municipals dels ajuntaments ca-
talans i a d’altres administracions. Perquè era lògic pensar que si les empreses es veien obligades a fer
un pagament extra per les aportacions que rebien, l’acabarien repercutint a les pròpies administracions
públiques. En aquest sentit, si s’hagués fet efectiu l’increment d’IVA, això hauria comportat, només per al
conjunt d’ajuntaments associats a l’AMTU, més de 3,5 milions d’euros anuals i estimem, que en el conjunt
de l’ATM de Barcelona, parlem de 100 milions d’euros a l’any de sobrecost que les administracions haurien
de pagar a l’administració de l’Estat. O sigui, fer servir diners d’impostos per pagar un altre impost. Un con-
trasentit.

És per això que, des de l’AMTU, i en coordinació amb el Departament de Territori de la Generalitat, vam iniciar 3 | MobiliCat / Desembre 2017
contactes amb el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, i posteriorment també amb
els grups amb representació al Congrés de Diputats, per tal de trobar una solució a aquest problema. L’AMTU va
redactar la primera proposta de Proposició de Llei per a canviar l’articulat de la Llei d’IVA i la vam negociar fins a
la resolució final.

A més, paral·lelament a les gestions per arribar a un acord, l’AMTU també ha prestat un servei de suport jurídic als
municipis per tal de poder fer front a les inspeccions que l’Agència Tributària estava realitzant a les concessionàries
del servei. Una tasca per a la qual es va posar a disposició dels ens locals un equip de treball i una línia tècnica i jurídi-
ca d’assessoria.

Finalment, el Partit Demòcrata va recollir la proposta de l’AMTU, presentant-la com a esmena al Projecte de Llei de
Contractes del Sector Públic. Gràcies a aquesta esmena, aprovada el passat mes de juliol, ara la llei reconeix explícita-
ment que les aportacions que les administracions públiques fan a les empreses concessionàries de transport públic de
viatgers no estan subjectes al preu i, conseqüentment, no han de gravar-se amb IVA.

A partir d’aquesta consideració, doncs, Hisenda ja no pot reclamar a les operadores de transport el pagament d’un 10%
de les aportacions que reben de les administracions. Malgrat tot, no vam aconseguir-ne d’entrada la retroactivitat i, per
tant, l’Agència Tributària manté oberts expedients, i n’ha obert de nous, per a reclamar l’IVA dels últims 4 anys. Així doncs,
caldrà seguir treballant en aquest sentit per tal d’aconseguir resoldre aquests expedients que mantenen encara en alerta el
sector del transport públic.

FGC

El futur centre de desenvolupament ferroviari a l’Espai Sabadell Rambla

4 | MobiliCat / Desembre 2017 FGC converteix l’estació de
Sabadell Rambla en un centre de
desenvolupament ferroviari

Després d’haver-se completat el perllongament del Metro del Vallès a
Sabadell, Ferrocarrils reaprofita les instal·lacions de l’estació de Sabadell
Rambla, que han quedat en desús, i l’habilita com a espai per treballar les
competències professionals en la gestió d’emergències ferroviàries.

El nou centre, anomenat “Espai Sa- El centre introdueix una visió innovado- noves instal·lacions, es podran fer pràc-
badell Rambla”, estarà operatiu i ra de la formació i la capacitació de les tiques dins d’un túnel i amb els equipa-
servirà perquè tant el personal persones, especialment en aquelles fun- ments d’una estació convencional.
d’FGC com de tots aquells cossos vin- cions i tasques que requereixen posar la
culats a la gestió de la seguretat i pro- persona en una situació el més semblant Actualment, Ferrocarrils du a terme els
tecció civil posin en pràctica situacions possible a la realitat que haurà d’afron- treballs d’equipament, obres i actuacions
d’emergències ferroviàries. tar en la seva pràctica laboral. Amb les per a les pràctiques formatives, que con-

FGC

L’entrada de Sabadell Rambla l’any 1926 L’estació de Sabadell Rambla l’any 1940

L’estació de Sabadell Rambla l’any 2016 Estació Sabadell Parc del Nord

sisteixen en la rehabilitació i creació d’una la Generalitat tat de 430 milions d’euros. 5 | MobiliCat / Desembre 2017
nova imatge de la façana, la construcció Amb totes les noves estacions ja en ús, el
de l’aula formativa oberta a l’andana i la adquirirà 15 nous perllongament de Sabadell ha suposat un
realització de cambres higièniques per al increment del 18% de viatgers al municipi
personal, amb una inversió de 700.000 trens per circular en la en el que portem d’any, amb 1.863.571
euros. línia Barcelona-Vallès viatgers entre gener i setembre. Per al
2021, la demanda estimada és de prop de
Per garantir el màxim realisme dels exer- qüència de la construcció del perllonga- 4,2 milions de passatgers.
cicis pràctics d’evacuació, s’ha estacionat ment del Metro del Vallès, que va suposar
dins del túnel una unitat de tren de la sè- un nou traçat urbà per l’eix més poblat Més trens i més freqüència de pas
rie 111 en desús. La unitat està equipada del municipi. Així mateix, la Generalitat adquirirà 15
amb les eines habituals d’evacuació, com nous trens per circular en la línia Barce-
ara escala passera, màscara de respira- El dia 12 de setembre de 2016 es va inau- lona-Vallès, per tal de donar resposta
ció i cadira per a persones amb mobilitat gurar la primera fase del perllongament, a l’increment de demanda. L’augment
reduïda. Amb tots aquests equipaments amb dues noves estacions, Can Feu|Grà- d’unitats de la flota permetrà multipli-
es facilitarà que les matèries teoricopràc- cia i Sabadell Plaça Major, i un nou túnel car per dos la freqüència de pas en els
tiques es puguin impartir sobre instal·laci- d’1,5 km que va substituir el traçat fins a ramals de Sabadell i Terrassa, passant
ons reals, augmentant l’eficàcia i el realis- Sabadell Rambla i ha permès un accés mi- d’un servei cada 10 minuts en hora pun-
me de l’acció formativa. llor al centre de la ciutat. ta a un tren cada 5 minuts. També, una
major rotació de les unitats en hores de
El perllongament de Sabadell Posteriorment, el Metro de Sabadell es va menor rendiment reduint el total de kilò-
Actualment, l’estació de Sabadell Rambla ampliar amb la construcció de la segona metres recorreguts per tren i perllongant
no presta servei comercial com a conse- fase, inaugurada el 20 de juliol de 2017, la seva vida útil.
amb tres noves estacions i 4 km de túnel.
La inversió total del perllongament ha es-

Territori i sostenibilitat

Nova estació d’autobusos de Girona:

la construcció d’un gran hub

6 | MobiliCat / Desembre 2017 Girona té, per fi, una estació d’autobu- L’estació té una superfície de 14.00m2 amb 27 andanes
sos de primer nivell. Després d’anys
d’espera, des de que al 2008 s’ha- celona Bus , Sagalés, Eix Bus, Sarfa i Teisa) també es preveu que hi puguin operar fins
gués de desmantellar l’antiga estació a cau- i 3 d’internacionals (Eurolines, Linebus i a 21 línies interurbanes, 2 línies urbanes,
sa de les obres de l’AVE i Adif en construís Ouibus). També hi operen companyies in- una línia estatal i una vintena de línies in-
una de provisional a la Plaça Espanya, el ternacionals que uneixen diferents punts ternacionals.
passat mes de maig la Generalitat va inau- del continent europeu i el nord de l’Àfrica.
gurar la primera estació d’autobusos soter- La nova estació obre cada dia de l’any de L’estació d’autobusos, a la qual s’accedeix
rada de Catalunya. Ubicada al Parc Central i les 5.45 a les 23.00 hores. Aquest ampli a través de l’edifici satèl·lit de l’alta veloci-
en una zona estratègica de la ciutat, aques- horari permet la correspondència entre els tat, està configurada en dos àmbits: l’un,
ta estació s’ha de convertir en una peça clau diversos mitjans de transport públic, ferro- destinat a la recepció de viatgers, amb 10
per a l’estructura en xarxa del transport viaris i de carretera. A més, la coordinació taquilles per a la venda de tiquets, una
públic a les comarques gironines. d’horaris de les diverses línies i les freqüèn- oficina d’informació, sales tècniques, zona
cies de pas també faciliten els intercanvis i d’espera i vending; i la zona d’andanes,
Es tracta d’una infraestructura capdavan- permeten oferir un servei eficient. amb un espai d’uns 2.600 metres qua-
tera, moderna i avançada que respon a la drats destinat als usuaris i 27 andanes. Els
idea de fer un gran hub. I és que la nova En moments de màxima demanda, l’es- autobusos disposaran d’un accés únic i ex-
estació connecta amb el tren convencio- tació està preparada per realitzar més de clusiu, mitjançat una rampa al carrer situat
nal i l’alta velocitat, i es preveu que cada 20 operacions simultànies. Així mateix, al costat sud de l’estació, al passeig d’Olot.
any hi passin 1.700.000 viatgers i que s’hi
facin 165.000 operacions. La Generalitat
ha invertit 8 milions d’euros en la seva
construcció.

Amb una superfície de 14.000 m2, té 24
andanes per als serveis regulars i 3 per al
propi funcionament de l’estació. També
hi ha deu taquilles per als operadors i una
per a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
de l’Àrea de Girona (ATM) i la Girocleta.
Actualment l’estació té vuit operadors amb
línies regulars: 5 de nacionals (Ampsa, Bar-

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA LA CIUDAD.

Los autobuses urbanos de MAN
circulan de forma más sostenible
y económica.

Ya sea en Montreal, Madrid o Múnich: en todo el mundo las ciudades se enfrentan a
los mismos desafíos. Crece el tráfico. Aumenta el riesgo para las personas y el medio
ambiente. Propulsiones con GNC, híbridas o con diésel ecológico: nuestra amplia gama
ofrece soluciones inteligentes para la ciudad. Los autobuses urbanos de MAN reducen
el consumo de energía, las emisiones contaminantes y las emisiones sonoras de manera
sostenible. Este avance supone que ciudades de todo el mundo sean mucho más silen-
ciosas y limpias. www.bus.man

Actualitat Pere Calvet, elegit president de la Unió

Internacional del Transport Públic (UITP)

El director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet, ha estat
escollit recentment president de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), conver-
tint-se així en el primer català a ocupar aquest càrrec.

8 | MobiliCat / Desembre 2017 Pere Calvet i el director general de l’AMTU, Joan Prat,
a l’estand de la UITP a la Busworld 2017, signant el Manifest Rosario

La UITP és una associació mundial, cre- sobre temes relacionats amb la mobilitat. Un dels temes centrals de la jornada ha
ada l’any 1885, que fomenta el trans- estat la integració dels sistemes de bus
port públic. Actualment, representa La seu central de l’associació està ubicada elèctric, i especialment la transició cap
més de 1.400 entitats i reuneix tots els a Brussel·les i té 14 delegacions a tot el a l’e-bus. En aquest sentit, cal desta-
principals actors del transport públic amb món, entre d’altres a Abidjan, Bangalore, car la taula rodona que ha tractat sobre
més de 18.000 associats de 96 països; Canberra, Dubai, Hong Kong, Istanbul, l’experiència de la Xina com a país que
que inclou tant operadors de transport, Johannesburg, Moscou, Roma, Sao Paulo ha liderat la transició cap al bus elèctric,
autoritats, instituts tècnics i de recerca, i Teheran. i que ha comptat amb la presència de
així com al sector industrial i de serveis. representats de diverses companyies de
International Bus Conference bus xineses.
D’aquesta manera, la UITP es configu- Precisament, el passat mes d’octubre
ra com una plataforma internacional de la UITP ha celebrat, en el marc de la També cal destacar la conferència d’Alok
cooperació entre els seus associats. Està BusWorld International Bus Conference, Jain, director general de Trans-Consult
compromesa amb la millora de la qualitat una jornada que ha reunit més de 40 ex- Asia LTD, qui ha afirmat que “el futur
de vida i el benestar econòmic, recolzant perts en la indústria del transport públic i pertany al transport públic i, per tant, el
i promocionant el transport públic com a que sota el lema “Integrate + Connect”, més intel·ligent és deixar el cotxe i agafar
element clau de sostenibilitat. La UITP re- ha tractat sobre les principals novetats i l’autobús”.
alitza campanyes de promoció del trans- tendències en el sector, des dels auto-
port públic, desenvolupa estudis i anàli- busos connectats i autònoms fins a la
sis, organitza seminaris tecnològics i de digitalització i el desplegament de flotes
formació, publica documents i és un dels d’autobusos elèctrics nets, així com nous
organismes més influents, a tot el món, conceptes de servei.

PER AL TRANSPORTINNOVANT SOLUCIONS ITS

A GMV pensem que darrere de cada necessitat, darrere de cada problema, hi ha un repte
i una oportunitat per innovar. A GMV fem nostres els reptes dels nostres clients, convertint-los
en reptes a la nostra capacitat d’innovació.
Els nostres sistemes i solucions ITS (SAE, bitlletatge i peatge) estan concebuts per donar
suport a les necessitats operacionals de cadascun dels nostres clients. Fem ús de productes
existents o en desenvolupem d’altres completament nous, si això és necessari per atendre les
necessitats singulars dels nostres clients. Cobrim tot el cicle de vida, la consultoria i
enginyeria inicial, el desenvolupament de programari i ‘hardware’, integració de sistemes,
manteniment i suport a les operacions.

AERONÀUTICA | ESPAI | DEFENSA | SANITAT I SEGURETAT | TRANSPORT | TELECOMUNICACIONS | TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Entrevista

10 | MobiliCat / Desembre 2017 Pere Calvet
El transport públic serà la columna
vertebral de la mobilitat del futur
i al seu voltant s’estructuraran
noves formes de desplaçament

Enginyer de Camins, Canals i Ports, en el currículum de Pere Calvet destaquen 25 anys d’ex-
periència professional en el sector ferroviari. És director general de FGC des de 2011, on ante-
riorment havia estat director de Projectes (1999-2008), cap de la Divisió d’Instal·lacions Fixes
i adjunt al responsable de la Divisió de Planejament i Estudis. També ha estat director general
tècnic d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). A més, forma part de diferents or-
ganismes nacionals i internacionals de l’àmbit del transport, com ara l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona (ATM). És membre de la junta directiva de l’Associació de Transport
Urbans Col·lectius (ATUC) i president del Saló Smart Mobility de la Fira de Barcelona.

Recentment ha estat nomenat president de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP).
Des de 2013, ocupava el càrrec de vicepresident mundial i també era president de l’assem-
blea de metros d’aquesta associació.

Catalunya Tècnicament Les ciutats del Entrevista

sempre ha tingut ja és una solució futur facilitaran
la coexistència dels
una important viable avui en dia
diferents modes de
presència a la UITP des disposar de flotes de transport, els tradicio-
de l’inici de l’associació busos íntegrament nals i els nouvinguts”
l’any 1885” elèctriques”

Vostè és el primer català que ha estat transport públic per tal d’estructurar les tenibles. A dia d’avui els busos elèctrics 11 | MobiliCat / Desembre 2017
nomenat president de la UITP. Què ciutats i millorar la qualitat de vida. Ja són una opció escollida per nombroses
representa per a vostè l’assumpció en el meu discurs inaugural a Montreal ciutats a tot el món. Tenim exemples
d’aquest càrrec? vaig fer referència a Ildefons Cerdà que que tècnicament ja és una solució viable
tant bé havia previst el desenvolupa- avui en dia disposar de flotes íntegra-
Fa just 20 anys vaig iniciar la meva par- ment de les ciutats. ment elèctriques.
ticipació a la UITP. Durant aquests anys,
m’he anat involucrant en els seus diver- Fins ara, quina importància tenia la En aquest sentit, en quina situació ens
sos òrgans de gestió fins arribar a la Pre- presència de Catalunya a la UITP? trobem a Catalunya: Quan podrem
sidència. Així mateix, he vist créixer l’As- parlar d’una xarxa de busos totalment
sociació i arribar a la situació actual en Catalunya sempre ha tingut una impor- sostenible?
què representa a més de 18.000 asso- tant presència a la UITP des de l’inici de
ciats de més de 100 països, essent una l’associació l’any 1885. L’any 1926 es va La transició vers nous sistemes és sem-
veu de reconeixement mundial i amb 14 celebrar el XX Congrés de la UITP coin- pre més llarga que el que els ciutadans
oficines distribuïdes per tot el món. cidint amb el perllongament dels Ferro- desitjarien, però cal combinar regla-
carrils de la Generalitat fins a Terrassa. mentacions administratives, disponibi-
Amb quins objectius agafa el mandat Aquest congrés es tornaria a celebrar a litats econòmiques i fiabilitats tecnolò-
de president de la UITP? casa nostra el 1967 i des d’aleshores les giques i tot combinat fa que els terminis
empreses de transport catalanes han siguin llargs, excepte en ocasions en
A nivell extern cal mantenir i argumen- mantingut una presència i implicació què apareix una decisió ferma per part
tar aquesta posició privilegiada com a molt rellevants dins l’organització. de l’Administració o del món privat i es
interlocutor preferent de la mobilitat. A guanyen anys.
nivell intern cal consolidar l’organització Quin paper ha de jugar el transport pú-
per poder donar suport a aquesta pre- blic en el futur de la mobilitat? FGC ha apostat en els últims temps per
ferència mundial. I com a temes de tre- fomentar la intermodalitat. Els ciuta-
ball, tenim a l’agenda com a prioritaris: El transport públic serà la columna ver- dans cada vegada som més intermo-
la descarbonització dels transports ur- tebral de la mobilitat i al seu voltant dals? La intermodalitat ha de marcar
bans, l’excel·lència del servei als clients, s’estructuraran noves formes de despla- també la configuració d’una xarxa de
la millora de l’eficàcia econòmica i del fi- çament. Cada mitjà de transport tindrà transport públic eficient?
nançament i el desenvolupament de les la seva presència en funció de les seves
ciutats al voltant del transport públic. característiques. A dia d’avui la intermodalitat està mar-
cant el planejament de la mobilitat
Considerant al mateix temps dos ten- Un dels temes principals tractat al con- futura adjudicant a cada mode de trans-
dències principals que impacten en el grés de la UITP ha estat la transició cap port la seva funció. Les ciutats del futur
nostre sector, que són: la digitalització i als busos elèctrics. És aquesta la millor facilitaran la coexistència dels diferents
la creació de talent i competències dins alternativa per a una xarxa de busos modes, els tradicionals i els nouvinguts
del sector. sostenible? i així, disposarem d’un transport públic
eficient.
Això no obstant, la meva aposta és la Estem tots d’acord en què cal una tran-
d’impulsar reflexions sobre ciutats i sició vers mitjans de transports més sos-

AMTU L’AMTU demana la retirada dels expedients
oberts per l’IVA al transport públic

L’AMTU ha realitzat dues jornades informatives sobre el canvi en la Llei d’IVA

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha demanat la retirada
dels expedients que l’Agència Tributària ha obert a les operadores de transport públic, per
reclamar-los el 10% d’IVA per les aportacions que han rebut de les administracions en con-
cepte d’ajudes al transport públic, durant els exercicis de 2014 a 2016.

12 | MobiliCat / Desembre 2017 El president de l’AMTU, Jordi Xena, Canvi en la legislació efectes retroactius i, per tant, l’Agència
ha advertit que “si Hisenda segueix El Congrés dels Diputats va aprovar el mes Tributària no només manté a hores d’ara
endavant amb els expedients que té de juliol la incorporació d’una esmena al els expedients que hi havia oberts a les
oberts, implicarà un cop per a l’econo- Projecte de Llei de Contractes del Sector empreses operadores del transport pú-
mia local”. La reclamació de l’Agència Públic després de les reunions, treballs i blic, sinó que n’ha obert de nous des del
Tributària ja suma de moment un total propostes aportades per l’AMTU, i a les passat mes de setembre. Aquests expedi-
de 700.000 euros al conjunt d’empre- que posteriorment es va afegir l’AMB ents reclamen l’IVA dels contractes de fins
ses catalanes, que es repercutiran en els aportant-hi més recursos tècnics. Les ac- als 4 anys anteriors, límit que estableix la
contractes que aquestes tenen amb els llei per reclamar exercicis vençuts.
diferents ajuntaments i altres administra-
cions públiques. només per als municipis Sessions informatives a Mataró i Madrid
Així mateix, des de l’AMTU també es L’AMTU ha celebrat dues jornades amb
tem que si l’Agència Tributària no canvia associats a l’AMTU, la empreses operadores i ajuntaments, per
de criteri, podria obrir nous expedients, reclamació de l’IVA ja tal d’informar-los sobre el canvi legislatiu
i només per als municipis associats a podria representar un aprovat el mes de juliol, i publicat aquest
l’AMTU això ja podria representar un total de 14 milions d’euros passat mes de novembre al BOE. La pri-
impacte de més de 3,5 milions d’euros mera sessió ha tingut lloc a Mataró, i la
anuals que, multiplicat pels 4 anys que cions de l’AMTU també estaven coordina- segona, celebrada juntament amb l’ATUC,
Hisenda pot reclamar, fan un total de 14 des amb l’ATM de Barcelona i el Departa- ha tingut lloc a Madrid.
milions d’euros. En aquest sentit, Jordi ment de Territori de la Generalitat. Com En el transcurs d’ambdues sessions també
Xena ha afegit que “demanem a l’Agèn- a conseqüència d’aquesta esmena, les s’ha informat sobre la situació dels ex-
cia Tributària que tingui en compte la aportacions que fan les administraci- pedients que l’Agència Tributària manté
modificació de la Llei d’IVA, ja publicada ons públiques al transport públic estan oberts. La presentació i resolució de qües-
al BOE, on deixa clara la interpretació exemptes de pagar IVA perquè s’especifi- tions ha anat a càrrec d’Antoni Durán-Sin-
de l’articulat, i que retiri els expedients ca que no estan vinculades al preu. dreu, del despatx Durán-Sindreu ad-
oberts, ja que sinó els qui acabaran sor- vocats, qui va participar tècnicament
tint-ne perjudicats seran els usuaris del Tanmateix, aquesta aprovació no té assessorant a l’AMTU i l’AMB en la modi-
transport públic”. ficació de la Llei d’IVA aconseguida.

Autobuses 100% eléctricos con Tecnología del Grupo Irizar
- Soluciones llave en mano -

www.irizar.com

AMTU CITYMES-AMTU, la plataforma
d’informació interactiva
dels ajuntaments

CITYMES és una plataforma que l’AMTU ha adaptat especialment perquè els ajuntaments
disposin d’una eina útil de comunicació i informació amb els seus ciutadans, utilitzant de
base l’app de missatgeria instantània Telegram.

14 | MobiliCat / Desembre 2017 L’avantatge d’aquest servei és que CityMes-AMTU pot encarregar la gestió a l’AMTU.
evita que l’ajuntament hagi de de-
senvolupar i mantenir costoses apps reuneix, en una única L’usuari, a més a més, pot escollir quin
temàtiques, ja que tota la informació i canal segueix (Alcalde, Cultura, Agenda,
interacció amb ciutadans, operadors de plataforma, alertes, Trànsit, Línia 3 del bus, obres del carrer) i
transport, o altres administracions, es llistes de distribució, donar-se de baixa quan vulgui. Els canvis
duen a terme en un únic entorn, senzill i pagaments, xats online, als botons de la plataforma són instan-
fàcil d’utilitzar. enquestes, canals tanis. Una vegada configurats, els canals
temàtics i respostes funcionen com a timeline de notícies.
Aquesta plataforma aconsegueix centra- automàtiques, des de
litzar i gestionar totes les peticions dels Telegram! La revolució, però, està en els “bots”,
usuaris en temps real, mitjançant eines que permeten configurar respostes au-
d’automatització i personalització en zar la recepció de certificats d’empadro- tomàtiques, obtenció de documentació,
funció de la demanda de l’usuari. nament, pertànyer a llistes temàtiques tràmits en línia, etc. Des de la platafor-
d’alertes i notícies, peticions via formula- ma Citymes-AMTU, l’ajuntament té tot
A través de CITYMES-AMTU es poden fer ri, enquestes, pagaments, accés a galeri- el control i dades sobre els seus robots
converses en directe amb l’OAC, confi- es d’imatges, etc. i canals, amb informació actualitzada
gurar respostes automàtiques com els sobre quants usuaris s’hi han adherit,
temps d’espera de l’autobús, automatit- Aquesta eina funciona mitjançant Canals estadístiques, etc.
i Bots i és molt fàcil de configurar, només
calen nocions bàsiques d’informàtica o es

implantació cost ciutadà

servei cloud NOMÉS QUOTA D’ÚS alt impacte
implantació immediata ni cost inicial de fer una Ús intensiu
ràpid aprenentatge satisfacció garantida
app, ni manteniments
possibilitat de

contractar la gestió i
també L’OAC A L’AMTU

AMTU

RESPOSTES AUTOMÀTIQUES 15 | MobiliCat / Desembre 2017
Configura i gestiona les respostes automàtiques mitjançant paraules clau.
Exemple: Usuari envia /meteo i obté un missatge de retorn amb la informació o els enllaços directes a
totes les adreces web que vulguis llistar, relacionades amb la meteorologia del municipi.

RESPOSTES PERSONALITZADES
Mitjançant formularis de contacte adreçats a les persones responsables de cada àrea, pots donar res-
posta a qüestions concretes. També pots redirigir alguns formularis a “converses en línia i en directe”.

RESPOSTES AUTOMÀTIQUES VIA WEBSERVICE
Configura i gestiona respostes automàtiques, mitjançant accessos als “webservice” de l’Ajunta-
ment o qualsevol empresa, obtenint la informació d’altres llocs web en temps real.
Exemple: Usuari envia /bus + el número de parada , CityMes-AMTU connecta al “webservice” de
l’operador de transport i li retorna els temps d’espera de les línies que passen per aquella parada.
Les consultes via “webservices” poden ser amb o sense variable. Dependrà si la consulta a realit-
zar s’ha de tractar de forma unipersonal o genèrica.

Si voleu utilitzar aquest servei contacteu amb:
AMTU
Anselm Clavé, 69-73 2a planta · 08402 Granollers
Tel. 93 861 39 76
https://www.amtu.cat/citymes
[email protected]

Reportatge QUIN MODEL DE GESTIÓ DEL BUS
URBÀ HAIG D’IMPLEMENTAR
AL MEU MUNICIPI?

16 | MobiliCat / Desembre 2017 L’AMTU ha elaborat la guia BusVALUA@AMTU, que estableix els criteris que permeten avalu-
ar quin és el model de gestió de bus urbà més adient per a cada municipi. Aquesta guia està
a disposició de tots els ajuntaments.

En els darrers anys a Catalunya di- junt d’alternatives a avaluar i determi- minen un conjunt d’alternatives a avaluar,
ferents serveis de competència nar-ne la més convenient. A partir del les quals variaran en funció de l’operador
municipal, més enllà del transport, marc jurídic d’aplicació, el ventall d’alter- del servei, la propietat dels mitjans, la
i tradicionalment explotats en règim de natives possibles es troben emmarcades transferència de riscos, etc. La varietat de
concessió per mitjà d’empreses privades, en relació a quin sigui el model de gover- casos possibles resulta ser molt àmplia.
han estat qüestionats i, fins i tot, esde- nança, definit bàsicament per quina és la A partir del conjunt d’alternatives selecci-
vingut serveis prestats directament pels naturalesa privada/pública de l’agent que onat, la guia BusVALUA@AMTU proposa
ajuntaments. Un exemple d’aquests ca- opera el servei i el nivell de riscos assu- un avaluació estructurada en dues fases:
sos és el de l’aigua. mits per l’ens municipal. Identificació de solucions factibles i Anàlisi
Davant d’aquest escenari, des de l’AMTU Es distingeixen un total de tres principals multicriteri.
s’ha considerat oportú l’elaboració d’una models de governança. Per una banda, la La primera fase, la identificació de solu-
guia de caràcter general que, a par- gestió directa, la qual contempla la gestió cions factibles, consisteix en un estudi de
tir d’uns criteris preestablerts, permeti del servei a través d’autoritats de trans- viabilitat de les alternatives plantejades
avaluar i determinar quin és el model de port o els ajuntaments pròpiament, o bé a per determinar si realment es poden im-
gestió de bus urbà més adient en funció partir d’entitats completament públiques. plementar a la pràctica. L’estudi es basa
dels requeriments i circumstàncies de Per altra banda, la gestió indirecta consis- en uns condicionants establerts tant des
cada municipi. La guia s’ha anomenat teix en què l’operació del servei és duta a del punt de vista dels ens públics, el límit
BusVALUA@AMTU i ha comptat amb la terme per part d’una empresa privada. En pressupostari i capacitat d’endeutament,
col·laboració del Centre d’Innovació del aquest cas, en funció de la transferència com dels operadors privats (en cas que
Transport-CENIT i de Jesús Andreo, advo- de responsabilitats entre els agents pú- es tracti d’una alternativa de gestió indi-
cat expert en col·laboracions públic-priva- blics i privats, s’han tingut en compte dos recta), rendibilitat mínima acceptable per
des i professor del màster en gestió de les models: l’externalització i la col·laboració l’operador.
infraestructures. públic-privada. A partir dels condicionants, es realitza una
La guia parteix de la definició d’un con- Basat en aquests models definits es deter- anàlisi a tres dimensions, que recull els

Un cas pràctic: Mataró Reportatge

La guia BusVALUA@AMTU ja ha tingut la seva primera aplicació a la ciutat de Mataró.
Tenint en compte la situació actual i futura i les diferents alternatives proposades, l’opció
que es va recomanar a l’ajuntament és la d’una col·laboració públic-privada amb una
transferència cap a l’operador del risc operacional i de la propietat dels mitjans (contrac-
te de concessió de serveis).
Així mateix, es preveu l’aplicació d’aquesta guia també a Sabadell, Terrassa i Rubí, així
com a altres municipis que ho creguin convenient.

Figura 1. Procediment d’identificació de solucions factibles

Condicionants Ajuntament / Autoritat transport Operador privat
d’entrada TIR mínima acceptada
Límit Capacitat o benefici mínim
pressupostari d’endeutament

Dimensions que determinen Dimensió jurídica → Dimensió operativa → Dimensió econòmic-
la factibilitat dels models financera
Determinació de la
tipologia de gestió i Disseny del contracte i Càlcul de l’aportació
forma de contractació transferència de riscos municipal necessària
i anàlisi econòmic-
associada. (tarifes, ingressos,
inversions, retribució, financer, a partir
aportació-compensasió d’indicadors com la TIR.
pública, durada, etc.).

Figura 2. Fases principals de la Guia BusVALUA@AMTU

aspectes claus per determinar la factibili-   17 | MobiliCat / Desembre 2017
tat de les alternatives: dimensió jurídica,
dimensió operativa i dimensió econòmic-fi- Identificació de solucions Anàlisi multicriteri
nancera. Les alternatives que compleixin
les condicions d’aquest procés seran consi- Anàlisi previ que permet identificar Anàlisi que permet determinar quina de
derades factibles i passaran a analitzar-se ja d’entrada, d’entre els models de → les alternatives o solucions factibles és
en la segona fase. governança definits, quines són les
La segona fase, l’anàlisi multicriteri, con- modalitats factibles o realment viables la més adient, en funció d’uns criteris
sisteix en un anàlisi comparatiu entre les per dur-se a terme prèviament definits
alternatives factibles a partir de valora-
cions segons uns criteris identificats que ↓
permeten avaluar la globalitat de la gestió
del servei, com són: el cost d’explotació, Figura 3. Criteris d’avaluació
risc, qualitat i eficàcia del servei, capacitat
d’adaptació al canvi, tecnologia i inno- Cost Qualitat Control de la
vació, control de la qualitat i impacte de d’explotació del servei i qualitat del
l’aportació municipal.
A partir de les valoracions realitzades, l’al- ↓ eficàcia servei
ternativa que obtingui una major puntua- ↓ ↓
ció és la que es proposarà per a implemen-
tar. Així mateix, es proposa la realització ↑ ↑ ↑
d’una anàlisi de sensibilitat per tal d’ava- Riscos Capacitat Impacte de
luar les diferents propostes i demostrar la d’adaptació al l’aportació
robustesa de l’alternativa proposada. canvi, tecnologia i municipal
innovació

Pàgines centrals

T-verda, la nova targeta per viatjar
gratuïtament en transport públic

L’AMTU i l’AMB gestionen un nou títol de transport creat per l’ATM que permet viatjar
gratuïtament en transport públic durant tres anys, a canvi de desballestar un vehicle
sense etiqueta ambiental. L’objectiu de la T-verda és afavorir la retirada en circulació
dels vehicles més contaminants.

Jordi Xena, president de l’AMTU, i Pere Torres, director general de l’ATM de Barcelona

18 | MobiliCat / Desembre 2017 Requisits Sol·licitud
Poden sol·licitar la T-verda totes aquelles La tramitació de la sol·licitud s’ha de fer a través de l’AMB (T-verda metropolitana) o
persones majors d’edat, empadronades l’AMTU, depenent del municipi d’empadronament.
dins de l’àmbit tarifari de l’ATM de Bar-
celona, que acreditin haver desballestat www.amb.cat www.amtu.cat
un cotxe sense etiqueta ambiental en T. 900 700 077 T. 902 444 012
els darrers sis mesos de la sol·licitud i ha- Persones empadronades en Ciutadans empadronats fora de
ver-ne estat propietari al menys sis mesos un dels 36 municipis de l’Àrea l’àmbit metropolità
abans de la data de desballestament i Metropolitana de Barcelona
tenir el compromís de no adquirir-ne cap
altre durant el temps de vigència de la
targeta (3 anys).

Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot
acreditar que ha desballestat són els se-
güents:
• Turismes dièsel matriculats abans de

l’any 2.006 (sense etiqueta DGT)
• Turismes de benzina o gas matri-

culats abans de l’any 2.000 (sense
etiqueta DGT)
• Motos: ciclomotors matriculats
abans del 17 de juny de l’any 2002 i
motocicletes matriculades abans de
l’1 de juliol de 2004.

Pàgines centrals

Antoni Poveda, vicepresident de l’AMB, en el lliurament de les primeres T-verda metropolitana 19 | MobiliCat / Desembre 2017

La documentació a presentar és la se- títol personal i intransferible i, per tant, un vehicle. En aquest cas, haurà de do-
güent: el seu ús sempre ha d’anar acompanyat nar-se de baixa, posant-se en contacte
• Sol·licitud signada d’un document oficial acreditatiu d’iden- amb l’AMTU o l’AMB, segons el seu mu-
• Document acreditatiu d’identitat titat del seu titular. Cada vegada que nicipi de residència.
s’accedeixi a un servei de transport s’ha
(només municipis fora de l’AMB) de validar la targeta i, s’hi s’escau també També és podrà cedir una única vegada,
• Certificat d’empadronament (només a la sortida. el dret de la T-verda a un membre de la
unitat familiar (cónjuge o fills menors de
municipis fora l’AMB) Vigència 18 anys)
• Certificat de Baixa del vehicle La T-verda té una durada de tres anys.
Tot i així, s’haurà de renovar anualment. Retirada de la targeta
La sol·licitud no té cap cost per al sol·lici- La renovació de la targeta es fa sense En cas que es detecti que el titular de la
tant. cap cost pel beneficiari i de manera au- T-verda ha incomplert amb les condici-
tomàtica. El sol·licitant rep la targeta a ons d’utilització d’aquest títol, l’admi-
On es pot utilitzar casa seva. nistració podrà donar-lo de baixa. En
A les 6 zones tarifàries de la xarxa inte- Tanmateix, el titular també pot renunci- aquest cas, el titular haurà d’abonar una
grada de transport públic, tant autobús, ar en qualsevol moment a tenir aquest percepció mínima.
ferrocarril, metro, tramvia o tren. títol de transport per tal de comprar-se

Cal tenir en compte que la T-verda és un

AMB

Tret de sortida a les restriccions
de circulació en cas d’episodi
de contaminació

Des de l’1 de desembre, els vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT no poden
circular en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’Àmbit Rondes de Barcelona en cas
d’episodi de contaminació.

20 | MobiliCat / Desembre 2017 Des d’aquest mes de desembre, en L’AMB, l’Ajuntament troben a l’interior de les rondes, gairebé
el moment en què es declari un tot el municipi de Sant Adrià de Besòs i
episodi de contaminació, no podran de Barcelona i la resta Barcelona –a excepció dels barris excep-
circular en la ZBE de l’Àmbit Rondes de te Zona Franca – Industrial i el barri de
Barcelona els turismes més contaminants, de municipis afectats han Vallvidrera, Tibidabo i les Planes-. Les con-
que no disposin d’etiqueta ambiental de la definit i acordat la Zona dicions i característiques de la ZBE Àmbit
DGT (Zero, Eco, C i B). Així, els vehicles afec- de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona les han definit i
tats per aquesta restricció són els turismes de l’Àmbit Rondes de acordat l’Àrea Metropolitana de Barce-
de benzina anteriors al 2000 (anteriors Barcelona lona (AMB) amb l’estreta col·laboració
Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (ante- de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la
riors Euro 4). Tot i això, i fins a la primave- mobilitat reduïda i de serveis bàsics com resta de municipis implicats: Sant Adrià
ra de 2018, hi ha una sèrie d’excepcions els mèdics i funeraris, que podran circular de Besós, L’Hospitalet de Llobregat, Esplu-
temporals: per a les furgonetes (EURO 1 a independentment de la seva etiqueta de gues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
EURO 4), de manera que a partir de l’1 de la DGT.
desembre de 2017 es restringeix només el En el moment en què entri en vigor
trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 On es delimita la zona i quan es podrà aquesta mesura, l’1 de desembre, i en
(anteriors a 1997); també per a les motos, circular? cas que la Generalitat declari un episodi
mentre no s’hagin lliurat les etiquetes A nivell territorial, la Zona de Baixes Emis- de contaminació, la restricció es durà a
de la DGT per a aquests vehicles. Les ex- sions de l’Àmbit Rondes de Barcelona terme entre les set del matí i les vuit del
cepcions permanents són per als vehicles s’emmarca en l’interior de l’anell de les vespre, de dilluns a divendres. Així, els ve-
d’emergències com són policia, bombers rondes i inclou pràcticament la totalitat hicles que no compleixin amb la normati-
i ambulàncies; vehicles de persones amb del territori de l’Hospitalet de Llobregat, va podran circular entre les vuit del vespre
les àrees de Cornellà i Esplugues que es

B-23 Av. Meridiana C-58
Ronda de Dalt C-33
AMB A-17
Diagonal
C-32 C-31
C-31 Av. Gran Via

Ronda Litoral

i fins a les set del matí, i tot el dia els caps En cas d’episodi de transport públic en cas d’episodi de 21 | MobiliCat / Desembre 2017
de setmana i els dies festius. contaminació, o en la implementació de
de contaminació, els nous títols ambientals (T-Aire i T-Verda).
Com s’indicarà la restricció?
Durant el mes de novembre s’han instal·lat vehicles sense etiqueta Una feina de llarg recorregut que no
senyals viàries a les sortides de les Rondes de la DGT no podran s’atura aquí, sinó que anirà mutant en els
i als àmbits urbans inclosos dins la Zona circular de les 7 del matí següents mesos i anys, desplegant-se per
de Baixes Emissions de l’Àmbit Rondes de a les 8 del vespre ampliar la lluita contra la contaminació.
Barcelona per informar sobre la mesura i Concretament, les restriccions de circu-
recordar quins són els vehicles que queden treball de millora de la qualitat de l’aire, lació per als vehicles més contaminants,
a accedir en cas d’episodis de contamina- una tasca que ja han iniciat i desenvolu- que no disposin d’etiqueta ambiental de
ció, que es quan es restringirà l’accés. pat 220 ciutats europees, també esta- la DGT, esdevindran permanents el gener
blint àrees de baixes emissions. “Excedir del 2020. Paral·lelament, l’AMB ofereix i
L’AMB ha activat el web canvidhabits.com, els llindars de contaminació establerts està dissenyant alternatives i altres mesu-
que explica àmpliament la mesura i per- té uns efectes de 3.000 morts prema- res compensatòries previstes, per facilitar
met al ciutadà resoldre els dubtes més tures anuals a l’entorn metropolità. La en canvi d’hàbits i impulsar l’ús del trans-
freqüents sobre les restriccions de circu- Unió Europea ens avisa amb amenaces port públic.
lació. Per exemple, a través d’una eina de sancions i els nostres conciutadans
online, el ciutadà pot introduir la matrí- ens demanen respostes”, recorda el vice- Durant els episodis de contaminació, el
cula del vehicle i saber si està afectat per president de Mobilitat i Transport, Antoni transport públic oferirà la màxima capa-
aquesta mesura. El web també ofereix Poveda. En aquest sentit, Poveda destaca citat operativa: s’augmentarà l’oferta de
rutes alternatives, amb transport i pàr- “el consens que s’ha assolit a nivell ins- metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Ge-
quings públics (park&ride), i conèixer els titucional, entre l’AMB, la Generalitat de neralitat i Rodalies, especialment en les
nous títols ambientals de transport (T-aire Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, hores punta mentre duri l’episodi. La xar-
i T-verda). per fer front comú a aquesta problemà- xa de metro es reforçarà en hores punta
tica”. Així va quedar palès en la cimera de amb un tren més en cada línia convencio-
La lluita contra la contaminació, una pri- Qualitat de l’Aire del 6 de març de 2017, nal i personal d’informació i atenció a les
oritat i un front comú on es va arribar a un acord institucional estacions de més afluència i a les línies de
L’aplicació d’aquesta mesura és un nou per millorar la qualitat de l’aire, i en d’al- bus metropolità de l’AMB s’incorporaran
pas en la rúbrica del compromís adquirit tres iniciatives conjuntes que s’han fet fins 30 autobusos en hora punta: 15 al Baix
per lluitar contra la contaminació i en el el moment, com la presentació dels reforç Llobregat i 15 més al Barcelonès nord.

ATM

22 | MobiliCat / Desembre 2017 Cursa de transports a Barcelona

Els modes sostenibles,
els més competitius a la
Cursa de Transports 2017

Els mitjans de transport sostenibles cursa s’ha realitzat en sis àrees: i transport públic han estat inferiors als
han obtingut molt bons resultats en Barcelona, Regió Metropolitana de 12 minuts en la meitat de les rutes. En el
l’edició d’enguany de la Cursa de Barcelona, Barcelonès Nord, Camp de cas d’Altafulla, les bicicletes han igualat
Transports, celebrada arreu de Catalu- al tren, només 11 minuts després de l’ar-
nya, i on s’ha posat de manifest els El transport sostenible ribada del cotxe. Amb caràcter més es-
avantatges de la mobilitat sostenible portiu, la bicicleta des de Mont-roig del
enfront de la mobilitat tradicional. La s’ha imposat en 14 de Camp han trigat només 7 minuts més
Cursa de Transports està organitzada per les 17 rutes interurbanes que el cotxe. Pel que fa a els costos, viat-
la Promoció del Transport Públic (PTP) i de Barcelona jar en cotxe és entre 9 i 15 vegades més
se celebra anualment en el marc de la car que el transport públic en les rutes
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Tarragona, Lleida i Vilafranca del interurbanes.
Segura amb l’objectiu de comparar els Penedès. Com cada any, les ATM han
temps de viatge, les emissions de gasos cedit les targetes integrades de trans- Barcelona: el cotxe és 9 vegades més car
d’efecte hivernacle, les emissions port per als corredors amb els modes de En quatre de les vuit rutes urbanes cele-
contaminants i la despesa real dels transport públic. brades a Barcelona el transport públic ha
usuaris sobre diversos modes de arribat abans que el cotxe, amb guanys
transport. A més, enguany es poden Tarragona: poca diferència de temps de temps de viatge entre 3 i 16 minuts.
consultar els posicionaments i velocitats entre cotxe i transport públic Contra pronòstic, la bicicleta ha obtingut
instantànies puntuals dels participants A Tarragona han participat 11 municipis, molt bons temps de viatge en la ruta des
sobre un mapa, ja que s’ha fet un on les diferències de temps entre cotxe del Polígon de la Zona Franca fins a l’edi-
seguiment per GPS dels participants. La fici Media-TIC. Pel que fa a els costos, vi-

ATM

Enguany es podia fer un seguiment en temps real del posiconament i velocitats dels participants

atjar en cotxe és entre 5 i 9 vegades més dues diferències de temps força baixes. arribant fins i tot 2 minuts abans que el 23 | MobiliCat / Desembre 2017
car que el transport públic. Viatjar en cotxe per la zona metropolita- cotxe. De fet, viatjar en cotxe costa entre
Cal destacar, com a novetat d’aquest na de Barcelona és entre 6 i 12 vegades 7 i 17 vegades més per quilòmetre que
any, la incorporació d’una nova forma més car que fer-ho en transport públic. l’autobús en l’accés a Lleida.
de mobilitat de baixa velocitat màxima
però molt elevada velocitat mitjana: el Barcelonès Nord: la bici és més ràpida A Lleida s’ha
monocicle. Aquest mitjà de transport ha a Santa Coloma
quedat en 1a o 2a posició en totes les ru- A la zona del Barcelonès Nord s’han fet demostrat que viatjar
tes on ha participat. Per primera vegada dues rutes. En la que partia de Santa
apareix un mode de transport que iguala Coloma de Gramenet l’opció més ràpida en cotxe és entre 7 i 17
els temps de viatge de bicicletes i motos, ha estat la bicicleta, amb un temps de 28 vegades més car que fer-ho
ja prou bons, a les rutes urbanes de cur- minuts, seguida de molt a prop pel bus, en transport públic
ta distància. que ha trigat mitja hora. El cotxe ha estat
el darrer en arribar i a més ha resultat el Primera cursa de transports a Vilafranca
Per primera vegada transport més car. Pel que fa al trajecte I per primera vegada ha tingut lloc la
des de Sant Adrià de Besòs, el transport Cursa de Transports de Vilafranca, on
apareix un mode de més competitiu ha estat la motocicleta, s’han realitzat quatre rutes interurbanes
transport que iguala els que ha cobert el trajecte en un temps de i una ruta urbana. El transport públic és
temps de bicis i motos: poc més de 10 minuts. L’autobús, el més competitiu en les rutes amb conne-
el monocicle metro i la bicicleta només han trigat 3 xió directa amb tren de Rodalies (el Ven-
minuts més que el cotxe. Cal tenir en drell i Barcelona). En canvi, tant des de
Regió Metropolitana: guanya el trans- compte però que el cost del trajecte és Vilanova com des d’Igualada els temps
port sostenible 4,3 vegades més car en cotxe. de viatge del transport públic no són
En la Cursa Interurbana de la Regió Me- gens competitius. Viatjar en cotxe per
tropolitana han participat 16 municipis, De Rosselló a Lleida, també en bici Vilafranca és entre 4 i 9 vegades més car
en els quals el transport sostenible ha A l’àrea de Lleida, el bus ha competit que fer-ho en transport públic.
obtingut molt bons resultats de temps amb el cotxe privat des de 9 municipis
a 14 de les 17 rutes programades. A les fins a la capital del Segrià. Addicional- Més informació a
3 rutes restants hi ha hagut un empat i ment, la bicicleta ha participat en la ruta www.transportpublic.org
que partia de Rosselló, i s’ha proclamat
guanyadora del trajecte fins a Lleida,

Pàgines empresarials

Saba digitalitza el seu negoci per
a consolidar-se com a referent

El nou web i la renovació dels sistemes de gestió i control en els
aparcaments són algunes de les principals apostes de la companyia

24 | MobiliCat / Desembre 2017 La competitivitat d’una em- tal on és possible accedir a tota la innovacions és la implantació pro-
presa depèn bàsicament de cartera de productes de la compa- gressiva de nous sistemes de cobra-
la seva capacitat d’innovar. nyia i reservar places per avan- ment, que permeten als usuaris re-
Aquesta màxima es pot aplicar en çat. La nova plataforma, llançada alitzar els seus pagaments a través
tots els sectors, fins i tot als més l’agost de 2016, ha canviat comple- de codis QR. Aquesta nova tecnolo-
tradicionals, on el marge per incor- tament el seu disseny i s’adapta a gia minimitza l’ús dels tiquets clàs-
porar novetats és més escàs. Saba, tot tipus de dispositius multimè- sics de banda magnètica, amb la
empresa líder en solucions de mo- dia. A més, la companyia també conseqüent reducció de paper, i a
bilitat a Espanya – i present també ha desenvolupat una app que guia més facilita l’aplicació de descomp-
a Italià, Portugal, Xile i Andorra – els seus clients fins a l’aparcament tes i promocions que Saba ofereix
ha convertit la innovació i la digi- més proper, entres altres utilitats. en col·laboració amb comerços pro-
talització de processos en un dels pers als seus aparcaments.
seus principals avantatges per dife- Una de les principals
renciar-se de la resta d’operadores. innovacions és la Quan acabi 2017, la companyia
comptarà amb un total de 110 apar-
El Grup ha realitzat un procés de implantació de nous sis- caments, repartits entre Espanya,
digitalització integral incloent-hi temes de cobrament a Portugal i Itàlia, equipats amb els
la comercialització de productes, la través de codis QR. nous sistemes de gestió, cobrament
gestió dels aparcaments i l’atenció i control.
al client. Per aconseguir-ho, Saba Pel que fa a la gestió i control
ha realitzat una inversió de 20 mi- d’aparcaments, Saba està realitzant Extensió del CAC i el VIA T
lions d’euros en els darrers anys. la remodelació de bona part de la A tot això cal afegir la consolida-
seva xarxa. Una de les principals ció del Centre d’Atenció i Control
En l’aspecte comercial, Saba ha (CAC), que permet la gestió remota
transformat el seu web en un por- i centralitzada dels aparcaments, a

Pàgines empresarials

més d’oferir serveis comercials. cosa suposa un increment del 18% trònic a la resta de països on està 25 | MobiliCat / Desembre 2017
L’any 2016 es van rebre 39.000 sol· interanual. present el grup, Saba manté acords
licituds relacionades amb l’activi- amb concessionàries d’autopistes
tat comercial i d’Atenció al Client a El 40% dels Atlantia (Itàlia), Brisa (Portugal) i
través de diferents canals de comu- Autopista Central (XILE) per al des-
nicació del CAC, cosa que represen- moviments en plegament del Telepass, Via Verda i
ta un increment del 56% respec- TAG, respectivament.
te a l’any anterior. Actualment el els aparcaments de L’objectiu de Saba durant els pro-
57% dels centres de Saba a Espanya Saba a Espanya, ja es pers anys és continuar amb la di-
estan connectats al CAC, i el 2017 realitzen amb VIA T gitalització del seu negoci per con-
començarà la implantació a Itàlia i solidar-se com el referent del seu
Portugal. Des de que el grup va començar a sector. De moment, els resultats de
implantar aquesta solució tecnolò- la companyia avalen aquesta estra-
Una altra de les grans apostes de gica l’any 2012, la seva utilització tègia empresarial. Al 2016 el grup
la companyia per millorar l’efici- no ha parat de créixer a Espanya, va facturar 205 milions d’euros,
ència en les seves instal·lacions, el fins al punt que els moviments xifra que suposa un increment in-
VIA T i les seves diverses variants amb VIA T ja representen el 40% teranual del 7%, l’Ebitda va escalar
en els països en què opera Saba, del total a la xarxa de Saba a Espa- fins als 94 milions (+10%), i el mar-
segueix estenent-se per la xarxa nya. Amb el propòsit de consolidar ge es va situar en el 46%, el més
internacional de la companyia. els avantatges del pagament elec- elevat del sector.
Aquesta tecnologia de pagament
electrònic permet que els abonats Saba Infraestructuras S.A.
entrin als aparcaments sense Av. Parc Logístic, 22-26
haver d’aturar-se, disminuint així 08040, Barcelona
el tràfic d’entrada i sortida i Tel. 93 557 55 00
facilitant la transacció per l’esta- www.saba.eu
da. Al 2016, el nombre de movi-
ments amb VIA T a la xarxa Saba
va arribar als 6,7 milions, la qual

Pàgines empresarials Autopistas es prepara per a
l’arribada del cotxe autònom

26 | MobiliCat / Desembre 2017 La companyia del grup Abertis participa en el projecte europeu d’R+D INFRAMIX (Road
Infraestructure ready for mixed vehicle traffic flows), que vol preparar la infraestructura
vial per a la coexistència de vehicles convencionals i autònoms.

Actualment gairebé totes 11 empreses i institu- base per als sistemes de transport
les iniciatives de conducció cions europees, líders automatitzat del futur.
automatitzada se centren
només en els vehicles i els conduc- en els sector automo- Es tracta d’una iniciativa en la qual
tors. Tanmateix, aquest projecte bilístic i vial treballa- participen 11 empreses i instituci-
posa el seu epicentre en la recerca ran per compartir les ons europees, líders en els sector
de solucions per dissenyar, actua- activitats referents a la automobilístic i vial, que treballa-
litzar, adaptar i provar (en simu- preparació de les auto- ran per compartir i analitzar les
lacions i en el món real) elements pistes per a la coexis- activitats i expectatives referents a
físics i digitals de la infraestructu- tència de trànsit mixt la preparació de les autopistes per
ra vial. a la coexistència de trànsit mixt. El
gestionar el període de transició projecte ha rebut una subvenció de
L’objectiu és crear un model d’au- dels vehicles convencionals als 4,5 milions d’euros, en el marc de
topista que permeti un trànsit autònoms, i que serveixi també de l’European Union’s Horizon 2020,
ininterromput, predictible, segur que engloba projectes de desenvolu-
i eficient, a través d’una infraes- pament i innovació promoguts i sub-
tructura vial “híbrida” capaç de vencionats per la Comissió Europea.

Pàgines empresarials

Programa pilot a l’AP-7 de Girona Autopistas coordina els tres escenaris definits en el 27 | MobiliCat / Desembre 2017
Després de la fase de simulació, projecte.
els resultats s’avaluaran en trams un dels dos programes
reals d’autopistes avançades d’Àus- pilot en una secció de A més, Autopistas també liderarà
tria i Espanya. Tanmateix, tot i 20 quilòmetres del la definició de nous tipus de se-
que el projecte està dirigit prin- Corredor Mediterrani nyals i altres elements físics per a
cipalment a les autopistes, els re- (AP-7), prop de Girona la coexistència de vehicles conven-
sultats més importants també es cionals i automatitzats, i contri-
poden transferir a les carreteres del Corredor Mediterrani (AP-7), buirà a dissenyar nous protocols
urbanes. prop de Girona. Aquí caldrà im- de seguretat.
plementar les tecnologies més
Autopistas està al capdavant del avançades per tal de demostrar Aquest projecte es pot seguir a tra-
projecte que es realitza a Espa- vés dels canals de twitter @infoau-
nya, i que se centra en tres es- topista i @inframix.
cenaris d’essencial importància
per a l’eficiència i seguretat del Av. Parc Logístic 12-20
trànsit: “assignació dinàmica de 08040 Barcelona
carril”, “zones d’obres”, i “colls T. 932305000
d’ampolla”. [email protected]

En aquest sentit, Autopistas coor-
dina un dels dos programes pilot
en una secció de 20 quilòmetres

Pàgines empresarials Moventis, connectivitat i expansió
com a companys de viatge

28 | MobiliCat / Desembre 2017 A les portes de complir 100 anys, la branca de transport de persones del grup
Moventia segueix ampliant la seva presència fora del territori espanyol.
L’aposta per les noves tecnologies i les noves modalitats de connectivitat
marquen les últimes novetats de la companyia.

94anys després del seu passat mes de maig donava el tret francès s’accelerava amb l’entrada
naixement, Moventia, de sortida a l’etapa d’expansió més al Pays de Montbéliard el passat
empresa experta en la important de la companyia. La mes de juliol. L’inici de la gestió
mobilitat de persones, continua al proclamació com a vencedor del del seu transport urbà, interurbà i
capdavant en termes de connec- concurs per a la gestió del servei escolar va introduir canvis signi-
tivitat, tecnologia, sostenibilitat i públic de préstec de bicicletes de ficatius en aquesta regió, que ara
expansió. Amb presència tant al la regió metropolitana de París disposa d’un servei urbà eficaç, in-
sector públic com al privat, Moven- confirmava l’aposta del grup fami- novador i de qualitat.
tia continua sent pionera en molts liar per la internacionalització, al-
aspectes vinculats a la mobilitat de hora que evidenciava l’interès per Les noves tecnologies en el
persones. La seva aposta constant seguir creixent en altres àmbits transport de viatgers
per la innovació i l’adaptació a les de la mobilitat col·lectiva. L’experi- Des dels inicis, la innovació sem-
noves tendències de mobilitat mar- ència acumulada a Helsinki, on pre ha format part de l’ADN de la
quen l’estratègia de la companyia, actualment compta amb un total companyia. L’aposta per les noves
que actualment transporta més de de 1.500 bicicletes, obria la porta tecnologies ha marcat clarament
100 milions de passatgers a l’any. al projecte de bikesharing de Pa- el desenvolupament i l’evolució de
Una xifra que creixerà notable- rís, on Moventis, dins del consorci Moventis. En aquest últim any, han
ment en els propers anys. Smoovengo, va presentar una ofer- estat moltes les accions que s’han
ta competitiva, eficaç i àgil. dut a terme en aquest sentit. Amb
Expansió a terres franceses la creació d’una aplicació per a
L’arribada de Moventis a França el L’expansió de Moventis al territori smartphones, la companyia va do-

Pàgines empresarials

nar un pas endavant en innovació. Les noves tecnologies i la preocupa- tecnologia enfocades a una millor 29 | MobiliCat / Desembre 2017
L’app, que tot just acaba d’actualit- ció per moure’s d’una manera més gestió de les flotes i millors serveis
zar-se, permet als usuaris conèixer sostenible també ha arribat als au- als usuaris, amb la incorporació de
en temps real tota la informació tobusos. En els darrers 10 anys les connexions USB i xarxa Wi-Fi gra-
relativa a les seves línies d’autobús empreses del grup Moventis han tuïta. A les línies urbanes d’Autobu-
habituals en les diferents zones on fet una aposta clara de renovació sos de Lleida, Sant Cugat del Vallès
opera. A més, també permet plani- de flota cap a vehicles mediambi- i Pamplona, a més, la tecnologia es
ficar trajectes, rebre avisos de pos- entalment sostenibles. Entre les un referent innovador present en
sibles incidències o comunicar-se empreses: Autobusos de Lleida, Sar- el moment de pagar, a través d’un
directament a través d’una bústia bus, CASAS, TCC Barcelona, SARFA pioner sistema de validació amb
de suggeriments, entre d’altres. i TCC Pamplona, ja hi ha més de targeta contactless.
200 vehicles híbrids, elèctrics i de
També és a través d’una app que es baixes emissions. Aquests vehicles De cara al 2018, el grup familiar
pot accedir al nou servei de shutt- permeten estalvis en combustible i Moventia, seguirà apostant, tant a
le, desenvolupat per Seat, la start- reducció d’emissions de fins al 30%; nivell nacional com internacional,
up Shotl i Moventis. La prova pilot una contribució directa a la socie- per la innovació i la connectivitat
de mobilitat compartida es duu a tat alineada amb un dels valors de en les diferents formes de mobi-
terme des del passat mes de juliol la companyia com és la sostenibili- litat on està present, atent a les
entre el barri de Can Barata (Sant tat ambiental. Cal destacar, també, últimes tendències de mobilitat de
Cugat del Vallès) i l’estació de FGC la constant innovació en mitjans i viatgers.
de Volpelleres amb un alt grau
d’acollida i satisfacció per part dels C. Pau Vila, 22.4ªpl. Edifici Helion.
usuaris. A dia d’avui s’està estudiant 08174 Sant Cugat del Vallès
l’aplicació d’aquest servei de mane- www.moventis.es
ra permanent.

Pàgines empresarials Ben encarrilats: simulant
el tramvia de Sydney

30 | MobiliCat / Desembre 2017 Rob Dus, Director Associat de modelització del transport a GTA Consultants, ens ofereix
un informe sobre el model de trànsit híbrid per a l’operació del nou sistema de transport al
centre de Sydney (CBD), Austràlia.

La construcció del tramvia del del existent de microsimulació, una representació dels vehicles
centre i sud-est de Sydney ja propietat de Roads and Maritime individuals i la xarxa ben detalla-
està en marxa i redefinirà el Services (RMS), considerat el més da. Aquesta plataforma híbrida es
sistema de transports de la ciutat avançat fins a la data. Tanmateix, mostra a més com un mètode molt
i la seva dependència respecte a aquest model no podia estimar els eficient per al reaprofitament i la
l’autobús. Després de 4 anys de pro- impactes de trànsit fora del cen- combinació de les dades dels mo-
jecte, ara és el moment idoni per tre. dels existents.
fer una avaluació del model emprat Llavors es va procedir a desenvolu-
per assessorar en la implantació de par un nou model híbrid complet L’evolució del model
la nova xarxa i l’estimació de l’im- de tot l’àmbit en Aimsun. Mesos- L’evolució del model ha estat diri-
pacte sobre el trànsit. còpic, que permet la simulació di- gida pels diferents requeriments
nàmica d’una àrea suficientment del projecte, des de la planificació
Resum de la modelització gran per incloure totes les pos- inicial per defensar el model de
operacional sibles rutes alternatives a nivell negoci fins a l’avaluació operativa
A les fases inicials de projecte, regional, i microscòpic, simulant en tot detall, amb el pla de des-
es va considerar emprar el mo- zones concretes que requereixen viaments i la nova xarxa d’auto-

Pàgines empresarials

L’ús de l’Aimsun del sistema d’SCATS existent i les finals del 2015, durant la implemen- 31 | MobiliCat / Desembre 2017
estratègies de control, per tal de tació del nou pla d’autobús al centre
en combinació amb poder implementar una prioritat de la ciutat, incloent els primers
semafòrica adient. L’Aimsun, mit- tancaments de carrers al trànsit.
SCATS proporciona jançant SCATSIM a la simulació Observant els volums reals de tràn-
un entorn de simulació meso i microscòpica, proporciona sit dins del centre posteriorment
innovador, indispensa- una estimació precisa de la magni- al tancament, es van confirmar les
ble per al correcte as- tud dels problemes de trànsit, per- prediccions fetes pel model, que
sessorament en totes metent el desenvolupament d’una també va indicar els canvis de ruta
les fases de projecte gestió de la congestió més adient, escollits pels conductors davant del
l’avaluació de diferents nivells de nou escenari.
busos o els plans temporals pels prioritat i l’impacte sobre la fiabili-
tancaments de carrers deguts a les tat en els temps de viatge. Mit- Conclusions
obres. L’aplicació més recent del jançant les zones microscòpiques En resum, l’ús de l’Aimsun en com-
model permet tenir unes estima- dins el model híbrid, es poden binació amb SCATS proporciona un
cions molt fidedignes de les esti- tenir en compte aspectes com la entorn de simulació innovador, in-
macions dels temps de viatge del longitud del tramvia, la seva acce- dispensable per al correcte assesso-
tramvia en qualsevol dels escena- leració i perfils de velocitat. rament en totes les fases de projec-
ris finals. te, des de la gestió de la demanda
Assessorament operacional. fins als detalls operacionals del sis-
El sistema semafòric adaptatiu Validació de les prediccions tema tramviari. El model, encara vi-
existent a Sydney (el conegut El gran test per a la xarxa viària, i gent, continua oferint suport a nous
SCATS) és l’encarregat de la re- també per a la capacitat del model usos i facilitant la presa de decisions
gulació de totes les interseccions de simulació de preveure acurada- que permetran donar forma a la fu-
modelitzades, cosa que permet es- ment el trànsit previst, va passar a tura xarxa de transport de Sydney.
tudiar les millors configuracions
possibles de manera que respon- Aimsun SL
guin a les condicions de trànsit Ronda Universitat 22 B
fluctuants, i a les demandes de 08007 Barcelona
transport públic. Amb la intro- [email protected]
ducció d’un sistema tramviari a 933 171 693
una xarxa viària tan complexa,
es requereix un canvi substancial

Pàgines empresarials

Vectia ofereix a les operadores
de transport catalanes solucions
integrals en electromobilitat

32 | MobiliCat / Desembre 2017 La tecnologia dels vehicles de Grup CAF garanteix la seva Els autobusos
escalabilitat i possibilita la circulació amb zero emissions
per àrees sensibles a la pol·lució atmosfèrica Vectia poden ser

Els models d’autobusos Vectia, propers anys. En el marc d’aquest adquirits com a híbrids
filial de Grup CAF, comer- procés, Vectia considera fonamen- i convertir-se posterior-
cialitzats sota el paraigua tal incloure el criteri econòmic en ment en vehicles elèctrics
de la marca Vectia, tenen un plus la presa de decisions per garantir la
diferenciador i innovador respec- viabilitat del transport urbà basat la sostenibilitat ambiental i tam-
te a altres opcions presents en el en l’electromobilitat. bé econòmica - ja que es tracta de
mercat, ja que poden ser adquirits Escalabilitat, un elèctric pro- solucions de transport més rendi-
com a vehicles híbrids i evolucio- gressiu bles - de les nostres ciutats, d’acord
nar progressivament en el temps, Per tant, la tecnologia de la platafor- amb l’objectiu final de millorar-ne
segons ho requereixin els clients, ma Veris garanteix la seva escalabi- la qualitat de vida. Per tot això, la
fins a convertir-se en models amb litat i possibilita la circulació amb marca Vectia aspira a convertir-se
major autonomia elèctrica o 100% zero emissions per àrees sensibles a en la companyia de viatge perfecta
elèctrics. la pol·lució atmosfèrica com poden per als seus clients davant els reptes
Aquesta característica dota les ciu- ser els centres històrics, les zones que la mobilitat elèctrica planteja.
tats d’una gran flexibilitat de cara hospitalàries, parades de línia o zo-
a afrontar el procés d’electrifica- nes verdes, entre d’altres. D’aques- Ciutats com Madrid, Valladolid, Se-
ció que patirà el transport en els ta manera, contribueixen a assolir villa, Pamplona, Sabadell, Lleida i
Burgos ja han incorporat a les seves

Pàgines empresarials

flotes urbanes vehicles desenvolu- companyia té molt en compte fac- així com serveis de manteniment 33 | MobiliCat / Desembre 2017
pats pel Grup CAF. Cal destacar, tors com la seguretat i el confort del i finançament (a través de diverses
per la seva singularitat, el projec- passatger. El disseny, la carrosseria i modalitats, com el rènting).
te capdavanter posat en marxa a les prestacions tècniques implemen-
Valladolid, amb el suport de fons tades en cada vehicle estan orien- En el desenvolupament de les seves
europeus i en el marc del Progra- tades a assolir aquests objectius, de plataformes, testades i fiables, la
ma Remourban, ja que representa manera que les plataformes Veris i marca ha capitalitzat tota l’experi-
perfectament la filosofia de Vectia. Migdia-teris es caracteritzen també ència i tota la capacitat tecnològica i
En aquest sentit, els vehicles que per la seva fiabilitat, fermesa, como- d’innovació que, al llarg dels anys, el
inicialment es van posar en funcio- ditat i accessibilitat. Grup CAF ha acumulat en el sector
nament a Valladolid com a híbrids, ferroviari, així com l’experiència
ara ja funcionen com a models 100% Solucions clau en el pany carrossera de Castrosua. Per això,
elèctrics en el centre neuràlgic de Vectia és l’única companyia que ofereix als seus clients diferents so-
la ciutat i aviat ho faran en totes les centra íntegrament el seu model de lucions lligades al desenvolupament
rutes urbanes que operen, gràcies a negoci en el desenvolupament de d’infraestructures i sistemes de
la implantació de sistemes de càrre- solucions de transport urbanes ba- transport; tecnologia pròpia i con-
ga ràpida en línia. sades en l’electromobilitat. La com- trastada com a garantia i valor dife-
panyia basca es distingeix per oferir rencial en tracció elèctrica; sistemes
Compatibles amb les exigències solucions integrals o clau en el pany d’acumulació d’energia; desenvolu-
de smartcity vehicle-infraestructura per als seus pament de punts de càrrega en línia
Els models desenvolupats pel Grup clients. Es tracta de solucions que i manteniment de sistemes especí-
CAF són, doncs, plenament compa- engloben diferents tipus d’actua- fics o estudis de viabilitat, electri-
tibles amb les exigències dels pro- cions: solucions tècniques ad hoc, ficació i obra civil, entre d’altres. A
jectes de smart city. Precisament, desenvolupament d’infraestructu- més, també permet una configura-
en l’àmbit de la mobilitat urba- res i sistemes complets de transport ció del vehicle totalment adaptada a
na l’aposta per la configuració de (des de la seva concepció inicial), les característiques de l’operador.
smart cities es basa en articular mo-
dels de transport més moderns, sos- Polígon Castejón, Parcel·la P1 - E
tenibles i respectuosos amb el medi 31590 Castejón de Ebro.
ambient, que impulsin el desenvo- Navarra. Espanya.
lupament i la comercialització d’au- www.vectia.es
tobusos híbrids i 100% elèctrics.
A més de prioritzar aspectes com
la sostenibilitat ambiental i econò-
mica de les seves plataformes, la

Reportatge 37.000 persones visiten
la Busworld Europe 2017

Bus World Kortrij 2017 Mercedes Benz Citaro Hybrid, Gran Premi Autobús 2017

Autobús elèctric d’Irizar Punt de recàrrega per a autobusos

34 | MobiliCat / Desembre 2017 La Busworld Europe 2017, que ha tingut de 36 països. En un recinte de 51.230 m2, de VDL Bus and Coachr bv, i per a l’E12 de
lloc a Kortrij (Bèlgica) el passat mes els visitants han pogut veure exposats 311 Yutong; Segell de Seguretat, per al Merce-
d’octubre, ha tornat a ser un gran èxit, vehicles, 231 dels quals en els pavellons des- Benz Citaro híbrid i el Mercedes-Benz
ja que en aquesta ocasió ha rebut la visita de l’interior, i els 80 restants en la zona Tourismo M/2 de Daimier Buses; Segell de
d’unes 37.000 persones. Aquesta és la fira exterior. Disseny per a l’autocar de Lió de Man Truck
de fabricants i distribuïdors d’autobusos and Bus AG, el Mercedes-Benz Tourismo
més gran i important del món, i l’organit- En el transcurs de l’esdeveniment, s’han M/2 de Daimier Buses, i també per al Neo-
zació ja ha anunciat que, degut precisa- lliurat els Premis Busworld 2017: Gran city de BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS;
ment al seu gran èxit, la propera edició Premi Autobús de l’any, per al Mercedes- i, finalment, el Vehicle amb segell d’Inno-
de la Busworld se celebrarà a la ciutat de Benz Citaro híbrid de Daimier Buses; Gran vació, s’ha atorgat a l’Aptis d’Alstom.
Brussel·les. Premi Autocar de l’Any, per a l’autocar de
Lió de Man Truck and Bus AG; Segell de La Busworld va començar el 1971 i se cele-
En aquesta 24a edició, la Busworld ha Confort, per a Crealis d’Iveco Bus i per a bra cada dos anys a Bèlgica. Amb més de
comptat amb la participació d’un total de l’autocar de Lió de Man Truck and Bus AG; 40 anys d’experiència, és l’exposició d’au-
376 empreses expositores, procedents Etiqueta ecològica, per a Citea SLF-120 E tobusos i autocars més antiga.

Et portem allà on vagis

Barcelona · Collblanc · F. Macià · L’Hospitalet · Esplugues de
Llobregat · Sant Just Desvern · Sant Feliu de Llobregat · Molins
de Rei · Cervelló · Vallirana · Sant Vicenç dels Horts · Torrelles
de Llobregat · Pallejà · Sant Andreu de la Barca · Martorell ·
Santa Coloma de Cervelló · Sant Boi de Llobregat · Castellbisbal
· El Papiol · Gelida · Sant Sadurní d’Anoia · Sant Joan Despí

www.solerisauret.com

11ª edició - 2018 Titulació
Títol de Màster expedit per
Màster Universitat Politècnica de
Catalunya integrat a l’EEES
Gestió de les infraestructures
Crèdits
MÀSTER GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 60 ECTS
Del 08-01-2018 al 25-01-2019
Horaris
POSTGRAUS Gestió d’Empreses d’Obra Pública Gestió Privada d’Infraestructures Classes: Dll. Dm. Dc.
25 ETCS 25 ETCS de 18:00 a 21:30h
del 08/01/2018 al 11/07/2018
Del 08-01-2018 al 11-04-2018 Del 16-04-2018 al 11-07-2018 Visites a empreses:
A concretar fora de l’horari
SEMINARIS SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS SEMINARIO INTERNACIONAL lectiu
URBANAS (École des Ponts París Tech, SERVICIOS URBANOS Y REGULACIÓN Treball Final de Màster
(TFM): Del 11/07/2018
Universidad Internacional Ménendez Pelayo, (Universidad del Pacifico de Lima) al 21/12/2018
Presentació TFM:
Colegio de Ingenieros de Caminos) Del 21/01/2019 al 25/01/2019

Lloc de realització
Escola de Camins, Canals i
Ports de Barcelona.
C/ Jordi Girona, 1-3
Campus Nord, edifici B1
Aula 212, segona planta
08034 Barcelona

Requisits d’accés
• Titulació universitària oficial
• Títol propi d’Universitat

equivalent a un grau,
diplomatura o llicenciatura
• Professionals del sector
de les infraestructures

Preu màster
Màster: 6.500 €

Preu per mòduls
Postgrau GEOP: 3.400 €
Postgrau GINF: 3.400 €
TFM: 1.083 €

Finançament opcional:
Banco Caminos

Director
Carles Labraña
(+34) 93 401 70 95
[email protected]

Tècnica de gestió
Mònica Fernández
(+34) 93 401 58 08
[email protected]


Click to View FlipBook Version