The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NURHAMIZAH BINTI RASHID, 2019-04-30 11:57:39

BAB 6 KAJIAN EMPIRIIK DAN IMPLIKASI DATA

EKONOMI PERCUKAIAN

BAB 6
KAJIAN EMPIRIK DAN IMPLIKASI DASAR

OLEH :
NURHAMIZAH BINTI RASHID
(A163550)

BAB 6 KAJIAN EMPIRIK DAN IMPLIKASI DATA

6.1 ARAH ALIRAN DAN STRUKTUR HASIL DI NEGARA MEMBANGUN

Aspek penting dalam struktur percukaian.
- nisbah cukai
- komposisi cukai
- penentu nisbah cukai
- perbandingan antara nisbah cukai sebenar dengan cukai potensi

6.1.1 Nisbah Cukai

 Nisbah cukai (NH) adalah peratus hasil cukai (H) berbanding dengan keluaran negara
kasar (KNK) dalam tempoh tertentu.

NH =


 NH berubah apabila H @ ∆KNK @ kedua-duanya sekali dengan kadar ∆ yang

berbeza
( sebab kalau kadar ∆ sama, NH akan malar)

 ∆ H & KNK bergantung kepada nilai unsur dalam pengiraan H & KNK.

 ∆ nilai unsur menyebabkan NH berubah

 Berdasarkan pengalaman lalu, kebanyakan sektor awam di negara membangun

bertambah sejajar dengan pembangunan ekonomi.

 Hasil cukai betambah dengan lebih cepat daripada KNK.  naik


 Hinrichs

 hubungan positif antara bahagian hasil kerajaan dengan tingkat pembangunan

ekonomi hanya bermakna apabila nisbah ini dikira di kalangan semua negara 

negara maju dan membangun
 hubungan ini tidak bermakna dalam kalangan negara membangun sahaja atau

maju
 Indeks pembangunan ekonomi yang digunakan adalah perdapatan per kapita.

 Chelliah
 kajian berasakan perubahan anatara dau tempoh 1953-1955 hingga 1966-1968
 nisbah naik lebih daripada dua per tiga negara yang disenaraikan anatar duatempoh ini

 Syarat-syarat yang boleh membawa kepada pertambahan NH.

1. Untuk ekonomi bercorak dinamik,
 kadar pertambahan hasil cukai (∆ ⁄ ) mesti lebih besar daripada kadar
pertambahan KNK  (∆ ⁄ ) > (∆ ⁄ )

 Perubahan hasil cukai (∆ H) terhadap perubahan KNK (∆KNK) mestilah lebih besar

daripada NH sendiri iaitu (∆ H / ∆KNK) > ( H/ KNK)

 Nisbah (∆ H / ∆KNK) dikenali sebagai kecenderungan mencukai sut (KCS)

 Nisbah ( H/ KNK) dikenali sebagai NH atau kecenderungan mencukai purata (KCP)

 Cara lain untuk menyatakan syarat kenaikan NH adalah kecenderungan mencukai sut
mestilah lebih besar daripada kecenderungan mencukai purata, (KCS > KCP)

 (KCS > KCP) bersamaan dengan keanjalan cukai (ϵc)
 Keanjalan cukai ialah kadar perubahan cukai akibat daripada kadar perubahan KNK.

ϵc = (∆ ⁄ ) /(∆ ⁄ )
= (∆ H / ∆KNK) x (KNK/H)
= (∆ H / ∆KNK)/ ( H/ KNK)

 Apabila KCS > KCP, maka ϵc> 1. Bila KNK naik 1 peratus, cukai naik lebih daripada
1 peratus.

 Rajah menunjukkan hubungan antara H dengan KNK yang digambarkan oleh NH,
KCS dan KCP. Rajah ini menunjukkan bahawa NH bertammbah bila H naik dengan
kadar yang bertambahan berikutan kenaikan KNK.

6.1.2 Perubahan Komposisi dan Saiz Cukai

 Dalam proses pembangunan ekonomi, komposisi,saiz dan kadar pertumbuhan asas
cukai , seperti nilai tanah, perdagangan luar, output, pendapatan isi rumah dan
seterusnya didapati berubah .

 Ini memerlukan ∆ kadar dan bentuk cukai supaya jurang antara belanjawan dengan
hasil tidak keterlaluan.

 Keupayaan kerajaan tambah hasil bergantung kepada
 sifat dan perubahan asas cukai
 kecekapan pentadbiran
 kerjasama daripada penduduk negara

 Perubahan komposisi dan saiz cukai di negara membangun dilihat satu per satu.
 Dua jenis cukai

 cukai penggunaan – cukai import, cukai eksais dan cukai jualan
 cukai pendapatan – cukai pendapatan persendirian dan cukai pendapatan syarikat.
 Peringkat awal pembangunan ekonomi, negara membangun bergantung kepada cukai
berkaitan dengan penggunaan iaitu cukai import, jualan dan eksais.
 Negara banyak bergantung pada cukai kerana mudah ditadbir
 Cukai boleh dikenakan terhadap penggunaan barang mewah jadi permintaan barang
import berkurang.

 Kesannya tabungan meningkat untuk pembangunan ekonomi dan pertukaran asing
digunakan untuk membeli barang modal yang perlu.

 Cukai import lagu senang ditadbir daripada cukai penggunaan kerana masuk melalui

beberapa tempat sahaja.
 Cukai ini disokong dari segi kesetaraan kerana golongan berpendapatan rendah

kurang guna barang diimport (barang mewah)
 Apabila pembangunan tercapai, kepentingan cukai ini berkurangan
 Nisbah cukai jatuh, potensi cukai import jatuh, keupayaan untuk kutip cukai keluaran

dan jualan dalam negeri meningkat
 Cukai eksais adalah cukai yang dikenakan terhadap pengeluaran barang yang banyak

digunakan tetapi tidak perlu contohnya arak dan rokok.
 Cukai jualan adalah untuk menambah sumber hasil dan mengatasi kelemahan cukai

eksais
 Bentuk cukai ini berbeza antara negara membangun dan negara maju.

 Cukai pendapatan merupakan sumber hasil yang besar dalam negara
 Pendapatan betambah, cukai bertambah
 Cukai pendapatan boleh mempengaruhi bagaimana pendapatan dibelanjakan

 Cukai ini sukar dikenakan kerana cukai ini dikenakan hanya kepada mereka yang
mempunyai pendapatan tetap dalam bentuk upah dan gaji yang telah dikenalpasti.

 Cukai pendapatan terbahagi kepada dua :
 cukai pendapatan persendirian  banyak digunakan oleh negara maju
 cukai pendapatan syarikat
 hasil semasa daripada keuntungan syarikat apabila keuntungan itu tidak
dibayar sebagai dividen atau dibayar kepada pemegang saham asing
 cukai ini senang ditadbir dan merupakan sumber hasil yang besar kepada Gov
 Cukai yang lagi senang diterima dalam politik sebab cukai ditanggung oleh
orang asing
 cukai ini mempengaruhi pelaburan dan penting dalam ekonomi negara
 cukai dikenakan tidak boleh melampau, pelaburan swasta akan berkurang.

 Banyak negara membangun memberi galakan atau konsesi
 Galakan (dua bentuk) :

 kredit pelaburan
 kelepasan cukai
 Konsesi cukai dapat menggalakkan pelaburan swasta kerana beban cukai syarikat
dikurangkan pada peringkat awal pertubuhan syarikat tersebut.
 Konsesi cukai mempengaruhi pola pelaburan dengan memberi insentif ini hanya bagi
pelaburan dalam industry yang diutamakan.

 Komposisi cukai (dua pendekatan)
 kepentingannya dapat dilihat sebagai peratus nilai berbagai-bagai cukai daripada
jumlah hasil cukai, Hi/H, i = 1,..,n. iaitu melihat kadar sumbangan satu-satu jenis
cukai kepada jumlah cukai.
 menemtukan kepentingan cukai dengan melihat nisbah sesuatu jenis cukai itu
kepada KNK, Hi/KNK, i = 1,..,n.

 Pendekatan pertama adalah lebih baik kerana memberi perbandingan yang jelas dalam
pola percukaian antara negara tanpa mengira angka mutlak tingkat jumlah cukai yang
dicukai

 Pendekatan kedua lebih sesuai bagi meninjau sumbangan sesuatu jenis cukai kepada
KNK.

 Apabila KNK bertambah, jumlah hasil cukai juga bertambah
 Apabila keanjalan positif, ini akan menyebabkan kadar pertambahan hasil cukai

melebihi kadar kenaikan KNK.
 Keanjalan berlainan antara cukai dan membezakan kepentingan relative satu-satu

jenis cukai
 Dua pola perubahan yang nyata :

Pertama
 Di negara membangun apabila KNK naik,

 pergantungan pada cukai luaran beralih kepada cukai dalam negeri.
 Hasil pungutan cukai perdagangan antarabangsa berkurang manakala pungutan
cukai tempatan meningkat.
 Apabila KNK rendah,
 pembangunan ekonomi relative rendah.
 negara bergantung keada cukai import dan eksport
 hasil pungutan cukai ini lebih tinggi daripada hasil cukai dalam negeri
cukai import eksport ini juga mudah dipungut dan dikawal
 keanjalan permintaan cukai X&M yang rendah menyebabkan hasil banyak
dipungut.
 kerendahan keanjalan ini disebabkan oleh sifat barang input dan bahan mentah
untuk proses pengeluaran.
 Pola perubahan sumber cukai ini adalah satu petanda baik kerana dari segi hasil, cukai
luaran sangat tidak stabil
 Untuk stabilkan hasil cukai, pergantungan hasil cukai luaran perlu dikurangkan dan
lebih ditumpukan kepada hasil cukai dalaman
 Kedua, perubahan cukai ini adalah kumpulan cukai langsung.--> pergantungan cukai
kepala beralih kepada cukai pendapatan apabila KNK sesebuah negara itu meningkat
 Ini berlaku disebabkan bertambah kecekapan pentadbiran cukai yang membolehkan
pungutan cukai teratur.

6.1.3 Penentu Nisbah Cukai

 Tajuk ini membincangkan fungsi cukai apabila unsur yang mempengaruhi NH cuba
dikenalpasti

 Fsktor ysng mempengaruhi NH :
H/KNK = f(Y/N ; X + M/KNK ; darjah pengewangan ; G/KNK; inflasi; komposisi
eksport ; ∆ KNK/KNK)
dengan Y/N ialah pendapatan per kapita , X ialah eksport, M adalah import,G adalah
perbelanjaan kerajaan dan ∆KNK adalah perubahan KNK

 Pemboleh ubah terpenting adalah pendapatan per kapita
 Ia mempunyai pertalian positif [f’(Y/N) >0] dengan nisbah cukai

 Menurut penyelidikan Hinrichs,
 tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi (Y per kapita > $750) merupakan
syarat cukup
 negara membangun yang mempunyai pendapatn per kapita kurang daripada $300,
Y per kapita tidak penting dari segi menentukan NH. Yang penting adalah darjah
keterbukaan ekonomi itu.

 Pendapatan per kapita penting bagi menentukan NH adalah kerana kenaikan
pendappatan per kapita menjamin adanya tingkat pendapatan minimum yang boleh
dicukai

 Apabila keupayaan cukai tinggi, pemungutan hasil cukai mudah. pendapatan per
kapita ini dapat mengukur dana wang tersedia yang dapat dicukai

 Dalam ekonomi terbuka, pemboleh ubah kedua iaitu X+M/KNK, penting terutama
bagi negara yang mempunyai sektor luar yang besar

 Darjah keterbukaan sesebuah ekonomi penting untuk menentukan NH di negara
membangun kerana punca hasil yang penting bagi kebanyakan negara yang
berasaskan sektor perdagangan kuar

 Saiz sektor perdagangan luar beri kesan sampingan terhadap keupayaan mengutip
cukai dalam sektor lain dalam ekonomi

 Lebih besar sektor perdangan luar, lebih tinggi lagi kemungkinan darjah
pengewangan, lebih banyak pengeluaran tanaman kontan, lebih besar unit
pengurusan dan lebih luas pembandaran dan perindustrian

 Perbelanjaan kerajaan juga dikatakan sebagai pemboleh ubah penting dari segi
menentukan NH.

 Kenaikan G memerlukan sumber untuk biaya. Salah satunya hasil cukai.
 Ketiga-tiga pembolehubah yang penting digabungkan dalam satu persamaan.

̂ = 0 + 1 ̂ + 2( + ) + 3 ̂ /


dengan 1, 2, 3 > 0 dan nilai 1, 2, 3 sangat bererti.

6.1.4 Daya Cukai

 NH sebenar ialah NH yang dihitung daripada jumlah data yang ada pada satu tingkat
KNK

 NH potensi ialah kadar NH yang dicapai oleh sesebuah negara pada tingkat KNK
yang diberi

 Nilai NH potensi ini didapati daripada anggaran ekonometrik dan merupakan nilai
jangkaan.

ἀ = ( ̂ / )/(H/KNK)
= NH potensi / NH sebenar

 Kelemahan nisbah ini sebagai pengukur daya cukai ialah nisbah ini merupakan satu
pengukur yang static

 Persamaan bagi NH hanya mengambil kira penawaran sahaja  mempersoalkan daya
membayar dan daya memungut  tidak mengambil kira dari segi permintaan dan
keinginan cukai seperti berapa banyak boleh dicukai dan berapa banyak hendak
dicukai.

 Bahagian tersebut penting untuk tentukan lebihan atau deficit belanjawan
 Perlu dimasukkan ukuran dinamik yang mengambil kira keanjalan cukai
 Lebih tinggi keanjalan cukai, lebih banyak cukai dipungut

SOALAN TAMBAHAN
Berikut merupakan maklumat berkaitan negara AA:

Hasil cukai (RM juta) Keluaran Negara Kasar (RM juta)

Asal: 4,000 Asal: 40,000

Baru: 8,000 Baru: 60,000

Kira nilai keanjalan cukai dan berikan maksudnya.

ϵc = (∆ ⁄ ) /(∆ ⁄ )
= (∆ H / ∆KNK) x (KNK/H)
= ((8000 - 4000) / (60 000 – 40 000)) x (40 000 / 4000)

=2

keanjalan cukai adalah 2. Ini bermakna, apabila KNK bertambah 2 peratus, maka cukai akan

bertambah lebih daripada 2 peratus


Click to View FlipBook Version