The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ืีัืื

ืีัืื

20 ท่ีทอ่ งเท่ียวในเช่ียงใหม่
เท่ียวเม่ือไหรก่ ็ไม่ตกเทรน

จดั ทำโดย

ด.ช. สรุ วศั หงสท์ อง เลขท่ี18
ชนั้ มธั ยมศกึ ษำปีท่ี2/6

1. วดั พระธำตดุ อยสเุ ทพ

วดั พระธำตดุ อยสเุ ทพ เป็นวดั ท่ีมีควำมสำคญั ประจำ
จงั หวดั เชียงใหม่ ซง่ึ ถกู ตงั้ อยใู่ กลก้ บั ตวั เมือง ทำให้
นกั ทอ่ งเท่ียวสำมำรถเดินทำงไดอ้ ยำ่ งสะดวก โดย
ภำยในวดั มีเจดียท์ รงเชียงแสนปิดดว้ ยทองจงั โกท่ีมีอำยุ
มำยำวนำนมำกกวำ่ 500 ปี รวมถงึ เป็นท่ีประดษิ ฐำน
ของพระบรมธำตุ ทำใหว้ ดั แหง่ นีเ้ ป็นสถำนท่ีศกั ดสิ์ ทิ ธิ์
และมีควำมสำคญั ทำงศำสนำและประวตั ิศำสตรเ์ ป็น
อยำ่ งมำก โดยหำกใครมีโอกำสไดเ้ ดินทำงไปถงึ
เชียงใหมแ่ ลว้ กอ็ ยำ่ ลืมแวะไปกรำบไหวเ้ พ่ือควำมเป็นสริ ิ
มงคลใหแ้ กต่ วั เองกนั ดว้ ยละ

2. สวนพฤกษศำสตรส์ มเดจ็ พระนำงเจำ้ สริ กิ ิติ์

มำตอ่ กนั ท่ีเท่ียวเชียงใหมถ่ ดั มำอยำ่ ง สวนพฤกษศำสตร์
สมเดจ็ พระนำงเจำ้ สริ กิ ิติ์ แหลง่ รวบรวมพรรณไมช้ นิด
ตำ่ ง ๆ เอำไวอ้ ยำ่ งสมบรู ณ์ โดยเฉพำะไมป้ ระจำถ่ินและ
พนั ธุ์ ุ ท่ีนำเขำ้ จำกตำ่ งประเทศ รวมไปถงึ ตน้
กระบองเพชรท่ีตงั้ สงำ่ อยำ่ งงดงำม เหมำะอยำ่ งย่ิง
สำหรบั ผทู้ ่ีช่ืนชอบศกึ ษำพรรณไมต้ ำ่ ง ๆ และควำม
สวยงำมของตน้ ไมห้ ลำกหลำยสำยพนั ธุ์ ุ ซง่ึ
นกั ทอ่ งเท่ียวสำมำรถเดนิ ชมบรรยำกำศภำยในท่ีเต็มไป
ดว้ ยควำมรม่ ร่นื และบรสิ ทุ ธิ์ พรอ้ มทงั้ เกบ็ ภำพควำม
ประทบั ใจตำมมมุ ถ่ำยรูปตำ่ ง ๆ ไดอ้ ยำ่ งเตม็ เป่ียม

3. แกรนดแ์ คนยอน หำงดง

แกรนดแ์ คนยอน หำงดง เป็นแหลง่ ทอ่ งเท่ียว
ธรรมชำตทิ ่ีเกิดจำกกำรกดั เซำะของกระแสนำ้ ซง่ึ มี
ลกั ษณะคลำ้ ยกบั หนำ้ ผำแกรนดแ์ คนยอนท่ีรฐั
แอรโิ ซนำ ประเทศสหรฐั อเมรกิ ำ จนทำใหม้ ี
นกั ทอ่ งเท่ียวทงั้ ชำวไทยและชำวตำ่ งชำตติ ่ำงพำกนั
เดินทำงมำเพ่ือชมควำมอศั จรรยข์ องธรรมชำติ
พรอ้ มทงั้ ลงเลน่ นำ้ และสนกุ สนำนไปกบั กำร
กระโดดนำ้ ลงหนำ้ ผำกนั อยำ่ งเตม็ ท่ี อีกทงั้ ใครท่ีรูส้ กึ
หวิ ก็สำมำรถใชบ้ รกิ ำรรำ้ นอำหำรท่ีเปิดใหบ้ รกิ ำร
ภำยในกนั ไดเ้ ลย นอกจำกนีค้ ณุ ยงั สำมำรถแวะไป
เพ่ือถ่ำยรูปชิค ๆ ตำมมมุ ตำ่ ง ๆ ลงโซเชียลกนั ได้
อยำ่ งตำมอำเภอใจ

4. วดั อโุ มงค์

วดั อโุ มงค์ นบั เป็นโบรำณสถำนท่ีมีควำมเก่ำแก่ของ
เชียงใหมม่ ำยำวนำนมำกกวำ่ 700 ปี โดยภำยในมี
ภำพวำดจิตรกรรมฝำผนงั ท่ีนกั ทอ่ งเท่ียวสำมำรถเดิน
ชมได้ รวมไปถงึ เสำหินอโศกจำลอง, หลกั ศลิ ำจำรกึ ,
เศียรพญำนำค, รูปพระโพธิสตั ว,์ และสำนกั งำนสวน
พทุ ธธรรมท่ีคณุ สำมำรถเย่ียมชมกนั ไดอ้ ยำ่ งเตม็ ท่ี ซง่ึ
จดุ เด่นของวดั แหง่ นีอ้ ยทู่ ่ีควำมเงียบสงบของ
บรรยำกำศและควำมสวยงำมของแมกไมน้ ำนำพนั ธทุ์ ่ี
ปกคลมุ ตวั เจดียแ์ ละดำ้ นหนำ้ ของอโุ มงค์ จนทำให้
กลำยเป็นจดุ ยอดนิยมท่ีนกั ทอ่ งเท่ียวสว่ นใหญ่แวะมำ
เกบ็ ภำพท่ีระลกึ กลบั ไปกนั น่นั เอง

5. ประตทู ำ่ แพ

หน่งึ ในแลนดม์ ำรก์ ยอดนยิ มท่ีเรำเหน็ กนั ตำมโซเชียล
มิเดียจะเป็นท่ีไหนไมไ่ ดน้ อกจำก ประตทู ำ่ แพ สถำนท่ียอด
ฮิตของเหลำ่ บรรดำบลอ็ กเกอรแ์ ละนกั ทอ่ งเท่ียวท่ีช่ืนชอบ
กำรถ่ำยรูปแบบฮิป ๆ โดยกำรใชป้ ระตทู ่ีถกู สรำ้ งจำกอิฐ
เป็นฉำกหลงั ท่ีสวยงำมอยำ่ งน่ำสะดดุ ตำ ซง่ึ ประตแู หง่ นี้
เป็นสญั ลกั ษณท์ ่ีสำคญั ของจงั หวดั และเป็นหน่งึ ใน
ประวตั ิศำสตรเ์ มืองเชียงใหมท่ ่ีนำ่ ยกยอ่ งเป็นอยำ่ งมำก
โดยในปัจจบุ นั บรเิ วณใกลเ้ คียงไดเ้ ปิดเป็นถนนคนเดินท่ีมี
สนิ คำ้ ตำ่ ง ๆ มำเรยี งรำยใหเ้ ลือกซือ้ กนั อยำ่ งมำกมำย

6. สวนสตั วเ์ ชียงใหม่

สำหรบั ใครท่ีพำนอ้ ง ๆ หนู ๆ มำเท่ียวดว้ ยเรำก็ขอ
แนะนำใหแ้ วะไปเช็กอนิ กนั ท่ี สวนสตั วเ์ ชียงใหม่ ท่ีเตม็
ไปดว้ ยสตั วน์ อ้ ยน่ำรกั ๆ ตำ่ ง ๆ มำกมำย รวมไปถึงสตั ว์
ป่ำท่ีหำดไู ดย้ ำก โดยไฮไลทท์ ่ีสำคญั ของสวนสตั วแ์ หง่ นี้
คือ หมีแพนดำ้ จำกประเทศจีน หมีโคอำลำ่ และจิงโจ้
จำกออสเตรเลียท่ีเรำสำมำรถเหน็ ไดอ้ ยำ่ งใกลช้ ิด ซง่ึ
ภำยในมกี จิ กรรมและกำรแสดงโชวข์ องสตั วใ์ หเ้ รำไดช้ ่ืน
ชมกนั อยำ่ งมำกมำย ไมว่ ำ่ จะเป็น อควำเรยี ม นกบวก
เลข นำกเกบ็ ขยะ และสตั วแ์ สนรูอ้ ่ืน ๆ อีกเพียบ เรยี กได้
วำ่ เป็นหนง่ึ ในสถำนท่ีท่ีคณุ สำมำรถใชเ้ วลำกบั
ครอบครวั ไดอ้ ยำ่ งมีควำมสขุ เลยทีเดียว

7. ตลำดวโรรส

ตลำดวโรรส หรอื ท่ีใครบำงคนรูจ้ กั กนั ในนำมวำ่ “กำด
หลวง” นบั เป็นตลำดท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในจงั หวดั เชียงใหม่ และ
เป็นตลำดท่ีอยมู่ ำนำนหลำยรอ้ ยปี ทำใหภ้ ำยในมีรำ้ นคำ้
ขำยของฝำกและสนิ คำ้ ประเภทอ่ืน ๆ ใหเ้ ลอื กซือ้ อย่ำง
มำกมำย ไมว่ ำ่ จะเป็น ไสอ้ ่วั แหนม นำ้ พรกิ หน่มุ แคปหมู
ผกั ผลไม้ และสนิ คำ้ แปรรูปอ่ืน ๆ เรยี กไดว้ ำ่ หำกใครกำลงั
มองหำท่ีซือ้ ของฝำกเพ่ือนำกลบั ไปใหค้ นท่ีบำ้ นแลว้ ละก็
สำมำรถแวะไปเดินชมและเลอื กซือ้ สนิ คำ้ ท่ีตอ้ งกำรไดเ้ ลย
รบั รองวำ่ คณุ จะไดข้ องกลบั มำเพียบในรำคำท่ีคมุ้ คำ่ สดุ ๆ

8. วดั พระสิงหว์ รมหำวหิ ำร

วดั พระสงิ หว์ รมหำวิหำร ถือเป็นวดั ท่ีมีควำมสำคญั กบั
เชียงใหมอ่ ีกแหง่ หน่งึ โดยภำยในเป็นท่ีประดิษฐำนของพระ
สงิ ห์ พระพทุ ธรูปศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ท่ีอยคู่ เู่ มืองเชียงใหมม่ ำแตช่ ำ้
นำน ทำใหม้ ีผคู้ นและชำวบำ้ นท่ีอำศยั บรเิ วณแถบนนั้ ตำ่ งให้
ควำมนบั ถือและศรทั ธำกนั เป็นจำนวนมำก อีกทงั้ ยงั มี
นกั ทอ่ งเท่ียวท่ีเดนิ ทำงมำไหวส้ กั กำระกนั อยำ่ งตอ่ เน่ือง
ตลอดทงั้ ปี นอกจำกนีพ้ ระอโุ บสถยงั ถกู ออกแแบบมำโดย
กำรใชศ้ ลิ ปะลำ้ นนำมำผสมผสำนไดอ้ ยำ่ งงดงำมอีกดว้ ย
เรยี กไดว้ ำ่ เป็นหนง่ึ ในวดั ท่ีควรคำ่ แก่กำรเดนิ ทำงไปสมั ผสั
ดว้ ยตนเองสกั ครงั้

9. ดอยหลวงเชียงดำว

มำเอำใจนกั ทอ่ งเท่ียวสำยธรรมชำตดิ ว้ ยกำรพำไปเช็ก
อนิ กนั ท่ี ดอยหลวงเชียงดำว กนั สกั หน่อย โดยดอย
แหง่ นีม้ ียอดท่ีสงู เป็นอนั ดบั 3 ของประเทศ เหมำะ
สำหรบั กำรเดินทำงมำสมั ผสั กบั บรรยำกำศอนั เย็น
สบำยของธรรมชำติท่ีถกู โอบลอ้ มไปดว้ ยตน้ ไมส้ งู ใหญ่
เรยี งรำยสลบั ซบั ซอ้ นเป็นจำนวนมำกมำย อีกทงั้ ยงั
เป็นจดุ ชมวิวพระอำทิตยต์ กท่ีสวยอีกแหง่ หน่ึง ซง่ึ ใคร
ท่ีตอ้ งกำรหลีกหนีควำมวนุ่ วำยจำกตวั เมืองก็สำมำรถ
เดนิ ทำงมำซมึ ซบั บรรยำกำศควำมสวยงำมของ
ธรรมชำติกนั ใหช้ ่ืนใจไดท้ ่ีแหลง่ ทอ่ งเท่ียวแหง่ นีเ้ ลย

10. ปำงชำ้ งแมส่ ำ

ปำงชำ้ งแมส่ ำ นบั เป็นหนง่ึ ในท่ีเท่ียวน่ำเช็กอินเชียงใหม่
เน่ืองจำกภำยในเป็นบำ้ นชำ้ งท่ีมีชำ้ งจำนวนมำกอำศยั อยู่
รวมกนั ซง่ึ ปำงชำ้ งแหง่ นีถ้ กู สรำ้ งขนึ้ โดยคณุ ชชู ำติ กลั มำ
พิจิตร ท่ีมีควำมตอ้ งกำรอนรุ กั ษพ์ นั ธุช์ ำ้ งเอำไว้ โดย
นกั ทอ่ งเท่ียวสำมำรถขบั รถมำชมควำมน่ำรกั ของชำ้ ง
พรอ้ มทงั้ ชมกำรแสดงชำ้ งท่ีไดร้ บั กำรฝึกฝนมำเป็นอยำ่ งดี
ไมว่ ำ่ จะเป็น ชำ้ งวำดรูป เดนิ ขบวนพำเหรด เลน่ ดนตรี
ตลอดไปจนถงึ กำรนวดควำญ และควำมน่ำรกั อ่ืน ๆ ท่ี
น่ำช่ืนชมอีกมำกมำย เหมำะอยำ่ งย่งิ สำหรบั วนั สบำย ๆ ท่ี
ไมม่ ีแผนกำรเดนิ ทำงอะไรมำก นอกจำกนีค้ ณุ ยงั สำมำรถ
น่งั ชำ้ งชมบรรยำกำศธรรมชำติไดอ้ ีกดว้ ย

11. อทุ ยำนแหง่ ชำติดอยอนิ ทนนท์

อทุ ยำนแหง่ ชำติดอยอินทนนท์ เป็นหนง่ึ ในสถำนท่ี
ทอ่ งเท่ียวขนึ้ ช่ือของจงั หวดั เชียงใหมใ่ นเร่อื งควำม
สวยงำมของธรรมชำตทิ ่ียงั คงควำมอดุ มสมบรู ณ์
เอำไว้ โดยลกั ษณะของอทุ ยำนเป็นป่ำดงดบิ ป่ ำสน
และป่ำเบญจพรรณ สว่ นสภำพอำกำศนนั้ มีควำม
หนำวเยน็ ตลอดทงั้ ปี โดยเฉพำะในฤดหู นำว ซ่งึ เป็น
ช่วงท่ีเหมำะแก่กำรเดินทำงมำเป็นอยำ่ งมำก เพรำะ
นอกจำกคณุ จะไดส้ ดู อำกำศบรสิ ทุ ธิ์ไดอ้ ยำ่ งช่ืนใจ
แลว้ คณุ ยงั ไดเ้ หน็ ธรรมชำตทิ ่ีงดงำมจนทำเอำใคร
หลำยคนอยำกหยดุ เวลำไวต้ รงนนั้ เลยทเี ดียว

12. บำ้ นแม่กำปอง

บำ้ นแมก่ ำปอง เป็นหมบู่ ำ้ นเลก็ ๆ ท่ีตงั้ อย่กู ลำงหบุ เขำ
ทำ่ มกลำงธรรมชำติและตน้ ไมส้ งู ใหญ่ ซง่ึ นบั ว่ำเป็น
หมบู่ ำ้ นท่ีมีเสน่หเ์ ป็นอยำ่ งมำก เพรำะนอกจำกชำวบำ้ น
จะนำ่ รกั แลว้ เรำยงั สำมำรถเห็นวถิ ีชีวิตและวฒั นธรรมท่ี
นำ่ คน้ หำอยำ่ งเรยี บงำ่ ยไดอ้ ีกดว้ ย โดยหมบู่ ำ้ นแหง่ นีม้ ี
โฮมสเตยท์ ่ีเปิดใหบ้ รกิ ำรนกั ท่องเท่ียวมำกมำย หำกใคร
อยำกลองสมั ผสั กบั กำรใชช้ ีวติ ของคนพืน้ ท่ีนีอ้ ยำ่ ง
ใกลช้ ิดแลว้ ละก็ สำมำรถเดนิ ทำงมำกนั ได้ เพรำะท่ีน่ีมี
สภำพอำกำศเยน็ และชืน้ ตลอดทงั้ ปี ทำใหค้ ณุ สำมำรถ
เท่ียวไดอ้ ยำ่ งสบำยอำรมณเ์ ลยทีเดียว

13. วดั เจดยี ห์ ลวงวรวหิ ำร

วดั เจดียห์ ลวงวรวหิ ำร นบั เป็นวดั ท่ีมีควำมเกำ่ แก่แหง่ หนง่ึ
ของจงั หวดั เชียงใหม่ ทำใหม้ ีผคู้ นและชำวบำ้ นบรเิ วณนนั้
ตำ่ งใหค้ วำมศรทั ธำและเล่อื มใสกนั เป็นจำนวนมำก ซ่ึงวดั
เจดียห์ ลวงแหง่ นีถ้ กู สรำ้ งขนึ้ ตงั้ แตใ่ นรชั สมยั ของพระเจำ้
แสนเมืองมำ กษัตรยิ ล์ ำดบั ท่ี ๗ และมีกำรบรู ณะมำหลำย
สมยั ซง่ึ นกั ทอ่ งเท่ียวสำมำรถเดินทำงไปกรำบไหวส้ ่ิง
ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ภำยในและเย่ียมชมสถำปัตยกรรมรอบ ๆ วดั ได้
อยำ่ งตำมอำเภอใจ อีกทงั้ ใครท่ีช่ืนชอบในกำรถ่ำยรูปก็
สำมำรถหำมมุ สวย ๆ ถำ่ ยไวเ้ ป็นท่ีระลกึ ไดอ้ ีกเชน่ กนั เรยี ก
ไดว้ ำ่ เป็นหนง่ึ ในโบรำณสถำนท่ีควรไปเยือนสกั ครงั้ เลย
ทีเดียว

14. วนั นิมมำน

มำตอ่ กนั ท่ีเท่ียวเชียงใหมอ่ นั ดบั ถดั มำกบั โครงกำรคอมมนู ิตี้
วนั นิมมำน ท่ีกลำยเป็นแลนดม์ ำรค์ ยอดฮิตของเหลำ่ บรรดำ
วยั รุน่ และนกั ทอ่ งเท่ียวสำยชอ้ ปปิ้ง หรอื สำยคำเฟ่ สดุ ชิค
เน่ืองจำกบรเิ วณภำยในมีรำ้ นคำ้ และคำเฟ่ นำ่ น่งั รวมไปถงึ
รำ้ นอำหำรสดุ เก๋มำกมำยใหเ้ รำไดม้ ำเดนิ เลน่ พรอ้ มทงั้ ลมิ้
ลองรสชำตอิ ำหำรน่ำแปลกตำกนั แบบชิล ๆ นอกจำกนีเ้ รำยงั
สำมำรถเดนิ เลน่ เชยชมกบั กำรออกแบบสถำปัตยกรรมใน
สไตลย์ โุ รปผสมผสำนกบั ศิลปะลำ้ นนำไดแ้ บบลงตวั พรอ้ ม
ทงั้ ถำ่ ยรูปท่ีบรเิ วณซมุ้ ประตโู คง้ เกบ็ ไวไ้ ปอวดเพ่ือน ๆ ชำว
โซเชียลกนั

15. นำ้ ตกสิรภิ มู ิ

เอำใจนกั ทอ่ งเท่ียวสำยธรรมชำตกิ นั ตอ่ กบั ท่ีเท่ียวเชียงใหม่
อยำ่ ง นำ้ ตกสริ ภิ มู ิ แหลง่ ธรรมชำตทิ ่ียงั คงควำมสมบรู ณข์ อง
ตน้ ไมใ้ หญ่และเฟิรน์ ท่ีมีมำกกวำ่ 50 สำยพนั ธุ์ โดยภำยใน
เป็นเสน้ ทำงเดินป่ำท่ีคณุ สำมำรถเดนิ ชมและซมึ ซบั
บรรยำกำศบรสิ ทุ ธิ์กนั ไดอ้ ยำ่ งตำมอำเภอใจ อีกทงั้ ไฮไลทเ์ ดด็
ของสถำนท่ีแหง่ นีอ้ ยทู่ ่ีควำมงดงำมของนำ้ ตกท่ีเกิดจำกนำ้ 2
สำย ไหลคกู่ นั ลงมำจำกหนำ้ ผำสงู ชนั จนเกิดเป็นภำพท่ี
สวยงำม รำวกบั ภำพวำดวอลลเ์ ปเปอรท์ ่ีเอำไวต้ ิดผนงั บำ้ น
เลย รบั รองวำ่ นกั ทอ่ งเท่ียวสำยธรรมชำติจะตอ้ งหลงรกั ท่ี
เท่ียวแหง่ นีอ้ ยำ่ งแนน่ อน

16. มอ่ นแจ่ม

พำเพ่ือน ๆ ไปสมั ผสั ลมหนำวกนั ตอ่ ท่ี มอ่ นแจม่
หนง่ึ ในแหลง่ ทอ่ งเท่ียวธรรมชำติท่ีไดร้ บั ควำมนิยม
จำกนกั ทอ่ งเท่ียวเป็นจำนวนมำก เน่ืองจำกควำม
สวยงำมของภำพวิวทิวเขำท่ีเรยี งรำยสลบั ซบั ซอ้ น
กนั ไปมำ และอำกำศท่ีเยน็ สบำยตลอดทงั้ ปี รวมถงึ
มมุ ถำ่ ยรูปยอดฮิตท่ีดงึ ดดู เพ่ือน ๆ หลำยคนให้
เดินทำงมำปักหมดุ เช็กอินกนั อยำ่ งไมข่ ำดสำย
นอกจำกนีม้ อ่ นแจ่มยงั เป็นพืน้ ท่ีท่ีสำมำรถเดินทำง
มำชมพระอำทติ ยข์ นึ้ และพระอำทติ ยต์ กไดอ้ ีกดว้ ย
เรยี กไดว้ ำ่ ใครท่ีอยำกจะมำสดู อำกำศบรสิ ทุ ธิ์และ
ซมึ ซบั กบั บรรยำกำศธรรมชำตกิ ็สำมำรถเดินทำงมำ
ไดท้ ่ีแหง่ นีเ้ ลย

17. โป่งแยงจงั เกิลโคสเตอรแ์ ละซปิ ไลน์

แน่นอนวำ่ มำถงึ เชียงใหมท่ งั้ ที สถำนท่ีท่ีไมค่ วรพลำดเลยกค็ ือ
โป่งแยงจงั เกิลโคสเตอรแ์ ละซิปไลน์ สญั ลกั ษณส์ ำคญั ท่ีแสดง
ถงึ กำรเดนิ ทำงมำเยือนเชียงใหมข่ องเหลำ่ บรรดำนกั ทอ่ งเท่ียว
วยั รุน่ ทงั้ หลำย เพรำะไฮไลทเ์ ดด็ ของสถำนท่ีแหง่ นีจ้ ะเป็น
อะไรไมไ่ ดน้ อกจำก เครอ่ื งเลน่ มนั ส์ ๆ อยำ่ ง Jungle
Coaster ท่ีใหอ้ ำรมณเ์ หมือนวำ่ เรำกำลงั เลน่ รถไฟเหำะท่ีมี
ควำมยำวถงึ 800 เมตรอยู่ อีกทงั้ ภำยในยงั มีเครือ่ งเลน่ อ่ืน ๆ
อีกมำกมำยท่ีรอใหค้ ณุ ไดไ้ ปสนกุ สนำนและผจญภยั กนั อย่ำง
เมำมนั ส์ เพ่ือเป็นกำรผอ่ นคลำยอำรมณไ์ ดเ้ ป็นอยำ่ งดีเลย
ทีเดียว

18. วดั บำ้ นเดน่

วดั บำ้ นเดน่ หรอื ช่ือเตม็ ๆ ท่ีเรยี กวำ่ "วดั เดน่ สะหรศี รี
เมืองแกน" วดั โบรำณเกำ่ แก่แหง่ หน่งึ ของจงั หวดั
เชียงใหมท่ ่ีมีกำรออกแบบสถำปัตยกรรมอยำ่ งวิจิตร
บรรจงโดยกำรใชศ้ ลิ ปะไทยลำ้ นนำผสมผสำนกนั จนเขำ้
กนั อยำ่ งลงตวั ทำใหพ้ ระอโุ บสถเป็นท่ีสะดดุ ตำของ
นกั ทอ่ งเท่ียวหลำย ๆ คน ซง่ึ ชำวบำ้ นบรเิ วณใกลเ้ คียง
มกั มำประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำในวนั สำคญั และ
เปรยี บวดั แหง่ นีเ้ หมือนเป็นสถำนท่ีพกั ผอ่ นทำงจิตใจ
โดยภำยในเป็นท่ีประดิษฐำนพระเจำ้ ทนั ใจ องคส์ ีขำว
ท่ีตงั้ อยำ่ งโดดเดน่ สงำ่ งำม เพรำะเหตนุ ีเ้ องจึงทำใหม้ ี
ผคู้ นเดนิ ทำงมำกรำบไหวข้ อพรกนั เป็นจำนวนมำก

19. ถำ้ เชียงดำว

ถำ้ เชียงดำว นบั เป็นหน่งึ ท่ีเท่ียวเชียงใหมท่ ่ีน่ำสนใจ
แหง่ หนง่ึ เน่ืองจำกภำยในเตม็ ไปดว้ ยควำมสวยงำม
ของหินงอกหินยอ้ ยรูปรำ่ งแปลกตำท่ีเกิดจำกกำรกดั
เซำะและปรำกฏกำรณท์ ำงธรรมชำติ ซง่ึ ถำ้ หำกเรำ
ลองนำไฟไปฉำย เรำก็จะเหน็ ประกำยระยบิ ระยบั ท่ี
เป็นหน่งึ ในเสนห่ ข์ องถำ้ แหง่ นีไ้ ดอ้ ยำ่ งสวยงำม โดย
ภำยในมคี วำมเงียบสงบและเยน็ สบำย หำกใครท่ี
ตอ้ งกำรหลีกหนีควำมวนุ่ วำยในตวั เมืองและช่ืนชอบ
ควำมผจญภยั นิด ๆ ก็สำมำรถเดินทำงมำทอ่ งเท่ียว
กนั ท่ีถำ้ เชียงดำวแหง่ นีไ้ ด้

20. สวนดอกไมป้ ำ้ นกเอีย้ ง

หำกใครช่ืนชอบควำมสวยงำมของดอกไมส้ ีสนั สวยงำม
แลว้ ก็ตอ้ งไมพ่ ลำดท่ีจะเดินทำงมำท่ี สวนดอกไมป้ ำ้ นก
เอีย้ ง ท่ีถกู สรำ้ งขนึ้ มำภำยใตค้ อนเซป็ ตเ์ ก๋ ๆ ของธรุ กิจ
เชิงเกษตร เพ่ือเป็นกำรสรำ้ งรำยไดใ้ หก้ บั ชมุ ชน โดย
กำรยดึ หลกั เศรษฐกิจพอเพียง ซง่ึ ภำยในมีสวนดอกมำ
กำเรต็ และคตั เตอรส์ มี ่วงขำวท่ีพำกนั เบง่ บำนสะพร่งั
อยำ่ งงดงำม รวมถงึ มมุ ถ่ำยรูปท่ีมีใหเ้ ลือกอย่ำง
มำกมำย ไมว่ ำ่ จะเป็น มมุ รูปหวั ใจ, เปียโน, อำ่ งอำบนำ้
, ชิงชำ้ , หรอื ตโู้ ทรศพั ท์ คณุ ก็สำมำรถยืนโพสทำ่ สวย ๆ
ไดอ้ ยำ่ งเตม็ ท่ี รบั รองวำ่ กำรไปปักหมดุ ครงั้ นีจ้ ะทำให้
คณุ สดช่ืนอยำ่ งแนน่ อน

อำ้ งองิ

https://gangtravel.com/view/20-
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2
%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB
%E0%B8%A1%E0%B9%88-
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A
%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80
%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%9B
%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84
%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%81
%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88
%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97
%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


Click to View FlipBook Version