The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nrru Pr, 2021-03-18 22:43:18

19-03-2564

19-03-2564

แหล่ง่ วิิชาการ สร้า้ งสรรค์ค์ นดีี มีคี ุุณธรรม นำำ�สัังคม ปีีที่่� 30 ฉบัับที่�่ 31 ประจำำ�วัันศุกุ ร์ท์ ี่่� 19 มีนี าคม 2564

รัังสรรค์จ์ ากภููมิปิ ััญญาท้อ้ งถิ่่�น สู่� “นาฏศิลิ ป์น์ ิิพนธ์”์ Scan QR Code
ม.ราชภััฏโคราช สร้้างแม่พ่ ิมิ พ์ข์ องชาติิด้้านนาฏศิิลป์ไ์ ทย อ่า่ นข่า่ ว PR ออนไลน์์

พร้้อมออกไปรับั ใช้ส้ ัังคม รวดเร็ว็ ฉับั ไว

ปฏิิทิินกิิจกรรม

“นาฏศิลิ ป์์ นิพิ นธ์”์ ผลสัมั ฤทธิ์ท� ี่่�เกิดิ จากการสร้า้ งสรรค์ข์ องนักั ศึกึ ษาชั้้น� ปีีที่่� 4 สาขาวิชิ า 19 มีี.ค. 64 การบรรยายพิิเศษ เรื่อ�่ ง “ไขรหัสั การสร้า้ ง
นาฏศิิลป์์ ไทยคณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีีมา สะท้อ้ นถึึงเอกลักั ษณ์แ์ ละ ปราสาทขอมบนผืนื ดินิ โคราชสู่ก�่ ารท่อ่ งเที่่ย� ว
ภููมิิปััญญาที่่�โดดเด่่นของท้อ้ งถิ่�น ถ่่ายทอดเรื่�่องราวผ่่านลีีลาการร่่ายรำ��ที่่�งดงาม ควบคู่�่ กัับ ชุมุ ชนในเส้น้ ทางราชมรรดา รับั พลังั สุรุ ิยิ ันั
ทำ�ำ นองดนตรีแี ละเนื้้อ� หาของบทเพลงประกอบการแสดงที่่เ� ป็็นเอกลักั ษณ์์นำ�ำ เสนอสู่ส�่ ายตาประชาชน จันั ทรา วิิถีี New Normal “ ณ ห้อ้ งประชุมุ
ผ่า่ นการแสดงอันั ทรงคุณุ ค่า่ 5ชุดุ ได้แ้ ก่่พนัสั บดีจี ักั รศิลิ าเสมานคร,กวยกล่อ่ มแก้ว้ ,ม่ว่ นใจ๋ไ๋ ท-ยวน, วิิทยาการจัดั การ 1 (22.14)
แก็็ลมอ-กอนกููย และบุุญวิิบากปัักธงชัยั นับั เป็็นผลงานอันั ทรงคุณุ ค่่า ที่่�แสดงถึึงศักั ยภาพ ประชุุมคณะกรรมการสภามหาวิิทยาลัยั
ของว่า่ ที่่ค� รู นาฏศิลิ ป์์ ที่่�จะสำ�ำ เร็จ็ เป็็นบัณั ฑิติ ที่่ม� ีคี ุณุ ภาพออกรับั ใช้ส้ ังั คมในฐานะแม่พ่ ิมิ พ์ข์ องชาติิ ครั้ง� ที่่� 2/2564
ภายใต้ค้ วามสำ�ำ เร็จ็ ของโครงการ “การแสดงผลงานนาฏศิลิ ป์์ นิิพนธ์”์ ประจำ�ำ ปีีการศึกึ ษา 2563 ณ ห้อ้ งประชุมุ สุวุ ัจั น์์ ลิปิ ตพัลั ลภ 1
โดยมีี ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ทวีี วัชั ระเกีียรติศิ ักั ดิ์์� รองอธิิการบดีีฝ่่ายยุทุ ธศาสตร์แ์ ละการวิิจัยั 22 มีี.ค. 64 โครงการ HR DAY @ NRRU ครั้ง� ที่่� 19
เป็็นประธานเปิิดงาน เมื่�่อวันั ที่่� 13 มีีนาคม 2564 ณ Terminal Hall ศููนย์ก์ ารค้า้ เทอร์ม์ ิินอล ณห้อ้ งประชุมุ วิทิ ยาการจัดั การ 8อาคาร 22
21 โคราช โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นวลรวีี กระต่่ายทอง และ ดร.ชุุมพล ชะนะมา บริกิ ารยื่�่นภาษีีออนไลน์์ ครั้ง� ที่่� 5
เป็็นอาจารย์ป์ ระจำ�ำ รายวิิชานาฏศิิลป์์ นิิพนธ์์ พร้อ้ มให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษาตั้้ง� แต่่กระบวนการศึึกษา ณ ศููนย์ร์ วมประกาศข่า่ ว
ค้น้ คว้า้ ข้้อมููล การลงพื้้น� ที่่�ชุุมชนในจัังหวััดนครราชสีีมา เพื่�่อทำ�ำ การวิิจััยเอกลัักษณ์์และ โครงการการสร้า้ งผลิติ ภัณั ฑ์ว์ ัฒั นธรรมไทย
ความเป็็นตััวตนของชุุมชน สร้า้ งสรรค์เ์ ป็็นผลงานการแสดงจากข้อ้ มููลที่่�ได้จ้ ากการศึึกษา ณ ศููนย์ฝ์ ึึกอบรมและวิิจัยั ทางการเกษตร
ค้น้ คว้า้ ตามหลักั การวิิจัยั เกิิดเป็็นผลงานแห่่งความภาคภููมิิใจ เพื่�่อเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน 100 ไร่่ ต.ไชยมงคล อ.เมืือง จ.นครราชสีมี า
ให้ไ้ ด้ร้ ับั ชม และมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์และสืืบทอดวัฒั นธรรมอันั ดีีงาม ซึ่�งนัับเป็็นมรดก 24 มีี.ค. 64 ประชุมุ คัดั เลืือกผลิติ ภัณั ฑ์์ OTOP ภายใต้้
อันั ทรงคุณุ ค่า่ ของชาติไิ ทยให้ค้ งอยู่�่สืืบไป โครงการหนึ่่�งตำ�ำ บลหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
ปีี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เครืือข่่าย
NRRU รับั สมัคั รนักั ศึกึ ษาใหม่่ ป.ตรีี ปีี 64 ภาคตะวันั ออกเฉีียงเหนืือตอนล่า่ ง
รอบโควตาภาคตะวันั ออกเฉียี งเหนืือ ณ ห้อ้ งประชุมุ รัตั นเพีียร
เลืือกตั้้ง� คณะกรรมการองค์ก์ ารนักั ศึึกษา
มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีมี าเปิิดรับั สมัคั รนักั ศึกึ ษาใหม่ภ่ าคปกติิระดับั ปริญิ ญาตรีี ภาคปกติิ ณ ศููนย์ร์ วมประกาศข่า่ ว
ประจำ�ำ ปีีการศึึกษา 2564 ประเภทโควตาภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ หลัักสููตร 4 ปีี/5 ปีี 24-25 มี.ี ค. 64 อบรมเชิงิ ปฏิบิ ัตั ิกิ ารการเขียี นผลงานวิชิ าการ
และหลักั สููตรต่อ่ เนื่�่อง/เทีียบโอน โดยเปิิดรับั สมัคั รระหว่า่ งวันั ที่่� 1 มีีนาคม-18 เมษายน 2564 รับั ใช้ส้ ังั คมเพื่�่อเข้า้ สู่�่ ตำ�ำ แหน่่งทางวิิชาการ
และชำ�ำ ระเงิินผ่่านธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยาทุุกสาขา และเคาน์เ์ ตอร์เ์ ซอร์ว์ ิิส 7-11 ทุุกสาขา ณ โรงแรม Centre Point ห้้องนกยููง
ระหว่า่ งวันั ที่่� 1 มีีนาคม-19 เมษายน 2564 1-2 ชั้้น� 4 ศููนย์ก์ ารค้า้ เทอร์ม์ ินิ อล 21 โคราช
ผู้้�สนใจสามารถศึกึ ษารายละเอีียดการเปิิดรับั สมัคั รนักั ศึกึ ษาได้ท้ี่่�เว็็บไซต์ส์ มัคั รเรีียน
ออนไลน์์ www.entrance.nrru.ac.th สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�สำ�ำ นักั ส่่งเสริิมวิิชาการ ประเมิินอาจารย์ผ์ ู้้�สอนออนไลน์์
และงานทะเบีียนอาคาร 9 ชั้น� 1 หมายเลขโทรศัพั ท์์ 0-4400-9009 ต่อ่ 9133, 9135 รอบ 2

สำ�ำ นัักส่่งเสริิมวิิชาการและงานทะเบีียน
ประชาสััมพัันธ์์ถึึงนัักศึึกษาภาคปกติิ และภาค
กศ.ปช. รอบที่่� 2 ทำ�ำ การเข้า้ สู่�ร่ ะบบเพื่�่อประเมิิน
อาจารย์์ผู้�สอนออนไลน์์ ระหว่่างวัันที่่� 15-31
มีนี าคม2564และนักั ศึกึ ษาสามารถทำ�ำ การประเมินิ
ย้้อนหลัังได้้ตั้้�งแต่่ภาคการศึึกษาที่่� 1/2563
ภาคการศึกึ ษาที่่� 2-3/2562 ซึ่�งนักั ศึกึ ษาสามารถ
ทำ�ำ การประเมินิ อาจารย์ผ์ู้�สอนออนไลน์ไ์ ด้ท้ี่่�เว็บ็ ไซต์์
http://tabien.nrru.ac.th/assess/index.php
หรืือสอบถามรายละเอียี ดเพิ่่ม� เติมิ ได้ท้ี่่�สำ�ำ นักั ส่ง่ เสริมิ
วิชิ าการและงานทะเบีียน อาคาร 9 ชั้้น� 1 หมายเลข
โทรศัพั ท์์ 0-4400-9009 ต่อ่ 9133, 9135

1 ทศวรรษ พุทุ ธศาสนศึึกษา ทำำ�บุุญใหญ่่ ส.วิจิ ััย ราชภััฏโคราช จัดั ใหญ่่ !
มหาพุทุ ธาภิิเษก พระพุทุ ธศาสนสิกิ ขมงคล อบรมจริยิ ธรรมวิจิ ัยั ในมนุุษย์์ ปีี 64

สาขาวิิชาพุทุ ธศาสนศึกึ ษา คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั ราชภัฏั สถาบันั วิิจัยั และพัฒั นา มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีมี า นำ�ำ โดย
นครราชสีีมา ได้จ้ ััดงาน 1 ทศวรรษ พุุทธศาสนศึึกษา เนื่�่องในโอกาส รองศาสตราจารย์์ ดร.ชคััตตรััย รยะสวััสดิ์์� ผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันวิิจััย
ครบรอบ 10 ปีี แห่่งการก่่อตั้้ง� สาขาวิิชาพุุทธศาสนศึึกษา เมื่�่อวันั ที่่� 13 และพัฒั นา ได้จ้ ัดั การอบรมเชิิงปฏิิบัตั ิิการหลักั จริยิ ธรรมการวิิจัยั ในมนุษุ ย์์
มีีนาคม 2564 ณ หอประชุุมอนุสุ รณ์์ 70 ปีี โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ด้า้ นสังั คมศาสตร์แ์ ละพฤติิกรรมศาสตร์์ รุ่�นที่่� 1/2564 เมื่�่อวันั ที่่� 13-14
ดร.สกุุล วงษ์์กาฬสิินธุ์� คณบดีีคณะมนุุษยศาสตร์แ์ ละสัังคมศาสตร์์ มีีนาคม 2564 ณ ห้อ้ งนกยููง 1, 2 ชั้้น� 4 โรงแรม Centre Point ศููนย์ก์ ารค้า้
เป็็นประธานในพิธิ ีี ซึ่ง� กิิจกรรมได้จ้ ัดั ให้ม้ ีพี ิธิ ีีมหาพุทุ ธาภิเิ ษก พระพุทุ ธศาสน เทอร์ม์ ิินอล 21 โคราช โดยมีี ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ทวีี วัชั ระเกีียรติศิ ักั ดิ์์�
สิิกขมงคล พระบููชาหน้า้ ตักั 7 นิ้้ว� และพระของขวัญั ที่่�ระลึกึ 1 ทศวรรษ รองอธิิการบดีีฝ่่ ายยุุทธศาสตร์แ์ ละการวิิจััย เป็็นประธานเปิิดโครงการ
พุทุ ธศาสนศึกึ ษา พิธิ ีีเทวาภิเิ ษกประกอบพิธิ ีีบวงสรวงเทพยา และสิ่่ง� ศักั ดิ์์ส� ิทิ ธิ์� จากนั้้น� เป็็นการบรรยายให้ค้ วามรู้้�เกี่�ยวกับั หลักั จริยิ ธรรมการวิจิ ัยั ในมนุษุ ย์ฯ์
โดย อาจารย์ส์ ิทิ ธิิชัยั ทวีีโคต พร้อ้ มคณะพราหมบัณั ฑิิต โดยได้ร้ ัับเกีียรติิจาก ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วิิรััช วงศ์ภ์ ิินัันท์ว์ ััฒนา
นอกจากนี้้ไ� ด้จ้ ััดให้ม้ ีีพิิธีีมหาพุุทธาภิิเษก โดย กราบอาราธนา รองประธานคณะกรรมการจริยิ ธรรมการวิิจัยั ในมนุษุ ย์์ สาขาวิิชาคณะที่่� 3
พระเกจิอิ าจารย์ช์ื่อ�่ ดังั แห่ง่ ยุคุ 6รู ปคืือหลวงพ่อ่ พัฒั น์์ปุญุ ญกาโมวัดั ห้ว้ ยด้ว้ น และ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ดร.จักั รพันั ธ์์ ขัดั ชุ่่�มแสง เลขานุกุ ารคณะกรรมการ
หลวงปู่�่สุขุ ยโสธโร วัดั แสนสุขุ สันั ติธิ รรม หลวงพ่อ่ จอย ชิินว์โ์ ส วัดั โนนไทย จริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ สาขาวิิชาคณะที่่� 3 ศููนย์จ์ ริิยธรรมการวิิจัยั
หลวงพ่่อยอด โกสโล วัดั ตะคร้อ้ หลวงพ่่อทอง สุทุ ฺฺธสีีโล วัดั บ้า้ นไร่่และ ในมนุษุ ย์์ มหาวิิทยาลัยั ขอนแก่่น เป็็นวิิทยากรให้ค้ วามรู้้�
หลวงปู่�่คููณ วรปััญโญ วััดบััลลัังก์์ นั่่�งปรกอธิิษฐานจิิตมหามงคลวััตถุุ การจัดั อบรมเชิิงปฏิิบัตั ิิการครั้ง� นี้้� ได้ร้ ับั ความสนใจจากบุคุ ลากร
ซึ่�งการงานครั้ง� นี้้เ� ป็็นการหลอมรวมจิิตใจของคณาจารย์์ ศิิษย์เ์ ก่่า และ ทั้้ง� ภายในและภายนอกมหาวิิทยาลัยั จากทั่่�วประเทศ สมัคั รเข้า้ ร่ว่ มอบรม
ศิษิ ย์ป์ ััจจุบุ ันั สาขาวิชิ าพุทุ ธศาสนศึกึ ษา เพื่�่อสืืบทอดอายุพุ ระพุทุ ธศาสนา กว่่า 100 คน และได้ม้ ีีการปฏิิบัตั ิิตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
รวมถึึงทำ�ำ บุุญทักั ษิิณานุปุ ระทานอุทุ ิิศส่่วนบุุญส่่วนกุุศลให้ก้ ับั คณาจารย์์ ของเชื้ อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVIC-19) อย่่างเคร่่งครััด จััดขึ้ น� เพื่�่อ
ผู้้�ล่่วงลับั อีีกทั้้ง� เป็็นการสร้า้ งจิิตสำ�ำ นึึกและทัศั นคติิที่่�ดีีต่่อกันั และให้เ้ กิิด ให้ค้ ณาจารย์์ นัักวิิจััย ได้ม้ ีีความรู้้�ความเข้า้ ใจเกี่�ยวกัับหลัักจริิยธรรม
ความสมัคั รสมานสามัคั คีีในหมู่ค�่ ณะ การวิิจััยในมนุุษย์์ฯ ตลอดจนวิิธีีปฏิิบััติิในการเสนอโครงการวิิจััย
เพื่�่อขอรับั พิิจารณารับั รองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุษุ ย์์
NRRU Debate ผู้้ส� มััครเลืือกตั้้ง� นายกองค์ก์ ารบริหิ าร และได้ท้ ราบถึงึ ลักั ษณะของงานวิจิ ัยั ได้อ้ ย่า่ งถููกต้อ้ ง
นักั ศึึกษา และประธานสภานัักศึึกษา ภาคปกติิ ปีี 64
เตรีียมพบกัับ ละครเวทีเี พลงสุุดอลัังการแห่่งปีี
กองพััฒนานัักศึึกษา ร่่วมกัับ งานประชาสััมพัันธ์์ กองกลาง “Legally Blonde” The Massical
สำ�ำ นักั งานอธิิการบดีี มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีมี า ขอเชิิญชวนทุกุ ท่า่ น
รัับชมการถ่่ายทอดสด Debate นำ�ำ เสนอนโยบายการดำ�ำ เนิินงาน สาขาวิชิ าภาษาอังั กฤษธุรุ กิิจ คณะมนุษุ ยศาสตร์แ์ ละสังั คมศาสตร์์
พร้อ้ มเปิิดตัวั สมาชิกิ พรรค ผู้�สมัคั รรับั เลืือกตั้้ง� นายกองค์ก์ ารบริหิ ารนักั ศึกึ ษา มหาวิิทยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีีมา ขอเชิิญชมที่่�สุดุ ละครเวทีีเพลงอลังั การ
ภาคปกติิ และประธานสภานักั ศึกึ ษาภาคปกติิ ประจำ�ำ ปีีการศึกึ ษา 2564 งานสร้า้ ง 1 ปีีจัดั เพีียงครั้ง� เดีียว เรื่�อ่ ง Legally Blonde The Massical
ในวันั เสาร์ท์ี่่� 20 มีีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทาง Facebook live : จัดั แสดงในวันั ที่่� 26-28 มีีนาคม 2564 วันั ละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ
NRRU มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั นครราชสีมี า เวลา 14.00 น. (รอบละ 2 ชั่�วโมง) ณ ห้อ้ งประชุมุ สุวุ ัจั น์์ ลิปิ ตพัลั ลภ 2
พบกับั ผู้�สมัคั รนายกองค์ก์ ารบริหิ ารนักั ศึกึ ษาภาคปกติทิั้้ง� 2หมายเลข ผู้้�สนใจสามารถจองบัตั รชมการแสดงได้ใ้ นราคา 59 บาท 79 บาท
คืือ หมายเลข 1 พรรคราชภััฏพััฒนา นายศาสตร์ศ์ ิิลป์์ กรีีดำ�ำ รงศัักดิ์์� และ 89 บาท โดยตรวจสอบผังั ที่่�นั่่�ง วันั ที่่� และรอบการแสดงได้ท้ี่่�เว็็บไซต์์
สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์แ์ ละสัังคมศาสตร์์ https://1th.me/xglsT ศึึกษารายละเอีียดการแสดง หรืือ จองบัตั รได้ท้ี่่�
และหมายเลข 2 พรรคราชภัฏั ก้า้ วหน้า้ นายศุภุ ชัยั สงค์น์ ้อ้ ย สาขาวิิชา เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ : BA English – NRRU สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติมิ ที่่�
นิเิ ทศศาสตร์์คณะวิทิ ยาการจัดั การพร้อ้ มทั้้ง� ประธานสภานักั ศึกึ ษาภาคปกติิ ผู้�ประสานงาน หมายเลขโทรศัพั ท์์ 09-8380-6147, 08-3315-8941
หมายเลข 1 พรรคราชภัฏั ก้า้ วใหม่่ นายณัฐั พันั ธุ์� อุดุ มสิทิ ธิิพัฒั นา สาขาวิิชา
รัฐั ประศาสนศาสตร์์ คณะมนุษุ ยศาสตร์แ์ ละสังั คมศาสตร์์ กดลิิฟต์์ 1 ครั้้ง� เท่า่ กับั เปิดิ ไฟนีอี อน 500 ดวง
“ลดพลัังงาน ลดการใช้้ลิิฟต์”์


Click to View FlipBook Version