The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pp.biplu, 2022-07-10 01:09:45

IDPlan1.2565

IDPlan1.2565

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565

นางสาวอารียวฒั น์ พงษน์ ิรนั ดร
ตาแหน่งครู

กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม
ตาบลท่งุ กระตาดพฒั นา อาเภอหนองก่ี จงั หวดั บุรีรมั ย์

สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาบรุ ีรมั ย์

แผนพฒั นาตนเองรายบคุ คล
(Individual Development Plan : ID Plan)

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปกี ารศกึ ษา 2565

โดย

นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร
ตำแหนง่ ครู

กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

โรงเรยี นหนองกี่พิทยาคม
ตำบลทุ่งกระตาดพฒั นา อำเภอหนองก่ี จงั หวดั บรุ ีรมั ย์

สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม อำเภอหนองก่ี จังหวัดบรุ รี มั ย์ โทร ๐๔๔-๖๔๑๓๒๔

ท่ี /๒๕๖๕ วนั ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เร่ือง ขออนุมตั แิ ผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม

ตามทขี่ า้ พเจ้า นางสาวอารยี วัฒน์ พงษน์ ริ ันดร ตำแหนง่ ครู กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
ได้รบั มอบหมายให้จัดทำแผนพฒั นาตนเอง (IndividualDevelopment Plan: ID Plan) ปีการศึกษา 256๕
เพ่อื ใหเ้ กดิ การวางแผนในการปฏิบัตงิ านใหเ้ กดิ ประสิทธภิ าพ ประสทิ ธิผล เกิดผลดแี ก่ตนเองราชการ
และเปน็ ไปตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

บดั นี้ ขา้ พเจา้ ได้จดั ทำแผนพฒั นาตนเอง (ID Plan) ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึ ษา 256๕ เรยี บร้อยแลว้
จึงขอสง่ แผนการพฒั นาตนเอง (ID PLAN) ตามรายละเอยี ดดงั แนบ

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดพิจารณาอนมุ ัติ

ลงช่ือ............................................
(นางสาวอารียวฒั น์ พงษ์นริ นั ดร)

ตำแหน่ง ครู

ความเห็นของหวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

 อนมุ ัติ  ไม่อนุมตั ิ  อืน่ ๆ..........................................................................................

ลงช่ือ
(นางปนดั ดา ยอดแก้ว)

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
………/……………./………

ความคิดเห็นของผูช้ ว่ ยผอู้ ำนวยการฝา่ ยบริหารงานบุคคล

 อนมุ ัติ  ไมอ่ นุมัติ  อ่ืน ๆ..........................................................................................

ลงช่ือ
(นายอาคม ผลาเลิศ)

ผ้ชู ว่ ยผูอ้ ำนวยการฝ่ายบรหิ ารงานบุคคล
………/……………/………..

ความคิดเห็นของรองผอู้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 อนมุ ตั ิ  ไมอ่ นุมัติ  อื่น ๆ..........................................................................................

ลงช่ือ
(นางมนญั ชยา แกกูล)

รองผ้อู ำนวยการฝา่ ยบริหารงานบคุ คล
………/……………/………..

ความคดิ เห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม

 อนมุ ตั ิ  ไม่อนุมตั ิ  อ่ืน ๆ..........................................................................................

ลงชื่อ
(นายชาตรี อัครสขุ บตุ ร)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นหนองกพ่ี ิทยาคม
………/……………/….......

คำนำ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลกั เกณฑ์และวธิ กี ารพัฒนาตนเองและวิชาชพี ครู (ว22/2560) เม่ือวนั ที่
5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพฒั นาอย่างต่อเนื่องทกุ ปี
โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทง้ั จดั ทำแผนการพฒั นาตนเองเป็นรายปตี ามแบบ
ทสี่ ่วนราชการกำหนด และเข้ารบั การพฒั นาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้นก่อนจะเลือกหลกั สูตร
ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือใหผ้ บู้ ริหารอนุมตั หิ ลักสูตร ตาม ID Plan

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครแู บบครบวงจร
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครเู พ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยา่ งมรี ะบบ และมปี ระสิทธภิ าพสูงสุด สอดคล้องกบั ยุทธศาสตรช์ าตริ ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

สารบัญ

เรื่อง หนา้

คำนำ
สารบัญ
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลผจู้ ดั ทำแผนพัฒนาตนเอง........................................................................................................1
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเอง.......................................................................................................................4
สว่ นท่ี 3 แผนการพฒั นาตนเอง......................................................................................................................10
ส่วนที่ 4 คำรบั รองแผนพฒั นาตนเองของผู้บงั คบั บัญชา.................................................................................15
ภาคผนวก.........................................................................................................................................................16

1

สว่ นที่ 1
ขอ้ มูลผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

ข้อมูลสว่ นบคุ คล
ชอ่ื นางสาวอารยี วฒั น์ พงษ์นริ ันดร
ตำแหนง่ คร/ู เจ้าหนา้ ท่หี ้องสมุด
วุฒิการศึกษา - ปรญิ ญาโท ครศุ าสตรมหาบัณฑติ วชิ าเอก หลักสตู รและการสอน

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิ าชพี ครู
- ปริญญาตรี สาขาวิชา ศลิ ปศาสตร์ (สารสนเทศศาสตร์) วชิ าเอก สารสนเทศทั่วไป
เขา้ รบั ราชการวนั ที่ 5 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรยี น หนองกี่พิทยาคม
อายรุ าชการจนถึงปจั จุบนั 5 ปี 2 เดอื น
อตั ราเงนิ เดอื น 21,300 บาท

สถานทที่ ำงาน

สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนหนองกีพ่ ทิ ยาคม ตำบลทงุ่ กระตาดพฒั นา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบรุ รี ัมย์

31210 โทร 044-641324

วิชา/สาขา/กล่มุ สาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน จำนวน 2 วิชา รวม 17 ช่วั โมง/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

วชิ า/สาขา/กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย 3 ท22101 ชน้ั /ระดับ ม.2 จำนวน 15 ชว่ั โมง/สัปดาห์

วิชา/กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ท30213 ชน้ั /ระดบั ม.4 จำนวน 2 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

จำนวนช่วั โมงการปฏิบัติงาน
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 340 ช่ัวโมง
2. ชว่ั โมงสนบั สนนุ การจัดการเรียนรู้ 160 ชว่ั โมง (เจา้ หน้าทห่ี อ้ งสมดุ 5 ช่ัวโมง, กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน

3 ชัว่ โมง และกจิ กรรมโฮมรูม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 1 ช่วั โมง )
3. ชวั่ โมงการมสี ่วนรว่ มในชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ (PLC) 26 ชัว่ โมง
4. ชว่ั โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ - ชว่ั โมง

รวมชั่วโมงการปฏิบัตงิ านทง้ั หมด 526 ช่วั โมง/ภาคเรียน

งานในหน้าท่ีทรี่ ับผิดชอบ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนชว่ั โมง/สัปดาหร์ วม 21 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ โดยมรี ายละเอยี ดดังน้ี
1. สอนวชิ าภาษาไทย จำนวน 17 ชัว่ โมง/สัปดาห์
2. กิจกรรมโฮมรมู ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 5/7 จำนวน 1 ช่วั โมง/สัปดาห์
3. กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน (ยวุ กาชาด) จำนวน 1 ช่ัวโมง/ สปั ดาห์
4. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน (ชมุ นุม) จำนวน 1 ชว่ั โมง/ สัปดาห์
5. กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น (สวดมนต์) จำนวน 1 ช่วั โมง/ สัปดาห์

รวมงานสอนทั้งหมด 21 ชั่วโมง/สัปดาห์

2

งานทไ่ี ด้รับมอบหมายเป็นงานพเิ ศษ ดงั นี้
1. เจ้าหน้าทห่ี อ้ งสมุด
2. เจ้าหน้าทศ่ี ูนย์อาหาร ระบบ Food Court
3. ครูท่ปี รึกษานักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 5/7
4. ครเู วรรักษาการณป์ ระจำสถานที่ราชการ
5. หนา้ ท่ีอ่นื ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

ผลงานทเ่ี กิดจากการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีในตำแหนง่ ปัจจบุ ัน (ยอ้ นหลังไมเ่ กิน 2 ปี)
1. ผลท่ีเกิดจากการจดั การเรียนรู้
1.1 จดั ทำแผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ที่มีการวเิ คราะห์

หลกั สตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบบั ปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และผลการเรียนรอู้ ยา่ งถูกตอ้ ง

1.2 มกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นรโู้ ดยเน้นใหผ้ ูเ้ รยี นไดป้ ฏิบตั กิ จิ กรรม (Active Learning) โดยเนน้ ผู้เรียน
เป็นสำคญั ดว้ ยกิจกรรมทีห่ ลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาตขิ องวชิ าภาษาไทย มีการดำเนินการจัดการเรียน
สอนอยา่ งมกี ระบวนการ และให้ครบองค์ประกอบการสอน ไดแ้ ก่ การตัง้ จดุ ประสงค์การสอน การกำหนดเนอ้ื หา
การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน การใช้นวตั กรรมและสอื่ การสอน มีการจดั การเรยี นการสอนทห่ี ลากหลาย
ในวิธกี ารสอนโดยคำนงึ ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนรูจ้ ักใช้หลกั การสอนใหส้ อดคลอ้ งกับ
หลักการเรยี นรู้หลักจิตวทิ ยาเพื่อช่วยใหก้ ารเรยี นการสอนประสบผลสำเร็จได้ตามจดุ ม่งุ หมายของหลกั สตู ร

1.3 มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นักเรยี นได้เรียนร้จู ากการปฏิบัติมากข้นึ โดยผา่ น
การสรา้ งสรรค์ชิ้นงาน เช่น นทิ านคณุ ธรรมจากวรรณคดีท่อี ่าน การเขยี นพรรณนาความใฝ่ฝัน เพอื่ ใหน้ กั เรยี น
เกดิ สมรรถนะทสี่ ำคัญ 5 ประการ ไดแ้ ก่ ความสามารถในการสอื่ สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถ
ในการแกป้ ัญหา ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี และคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ ซ่อื สตั ยส์ ุจรติ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มงุ่ มัน่ ในการทำงาน
รกั ความเปน็ ไทย และมจี ิตสาธารณะ

1.4 มีแนวทางในการบริหารจัดการช้ันเรยี นและจัดบรรยากาศในชน้ั เรยี นท่เี หมาะสมและช่วยสง่ เสรมิ
การเรยี นรู้ของนักเรียน และมีระบบดแู ลช่วยเหลือผูเ้ รยี นท่ีมีคณุ ภาพ

1.5 มีเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลทม่ี ีคุณภาพ มีความหลากหลายในการประเมินอย่างรอบดา้ น
ท้งั ดา้ นความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และดา้ นคณุ ลักษณะอันพึงประสงคร์ วมไปถึงสมรรถนะที่สำคัญ
ของผู้เรยี น เนน้ การประเมนิ ตามสภาพจริง และจากช้ินงานซ่ึงสอดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอนวชิ าภาษาไทย

1.6 มีการแกป้ ญั หาในช้ันเรียนดว้ ยกระบวนการวจิ ยั ในช้ันเรยี น โดยเนน้ ปญั หาที่พบเจอจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ หรือปัญหาจากการเรยี นรู้ของนักเรยี น

2. ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวชิ าการ
2.1 มีกิจกรรมทสี่ ง่ เสรมิ ใหน้ ักเรียนได้พฒั นาด้านการอ่านและการเขยี นในชีวติ ประจำวัน เช่น

กจิ กรรมการอา่ นหนังสือนอกเวลา (แบบบนั ทึกการอ่าน) ซ่ึงเป็นกจิ กรรมทีใ่ ห้นกั เรยี นสรา้ งชน้ิ งานจากการเรยี น
ในแตล่ ะหน่วยการเรยี น

2.2 มีส่ือการเรยี นการสอน เชน่ Power point, สอ่ื ภาพยนตร์, ใบงานอิเล็กทรอนกิ ส์ Live worksheets,
กระดานตอบคำถามออนไลน์ Padlet, Google Meet/WebEx และนำเสนอผ่านเครือขา่ ย Google Classroom
เพอื่ ความทนั สมัยและรวดเร็วของนักเรยี นในการรับสารข้อมลู ตา่ ง ๆ

3

2.3 มีโครงการ/กจิ กรรมตา่ ง ๆ เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการสำหรับนกั เรียน เช่น
- โครงการแก้ปญั หานักเรียนติด ร มส.
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน

2.4 ครมู คี วามรู้ความเข้าใจในการนำกระบวนการ PLC เข้ามาใชใ้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น
3. ผลท่เี กิดกับผเู้ รียน

3.1 นักเรียนมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามเกณฑ์คา่ เปา้ หมายทโี่ รงเรียนกำหนด และไม่มี
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น 0, ร และ มส.

3.2 นกั เรยี นมรี ะดบั ทักษะและกระบวนการ ผา่ นเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้
3.3 นักเรยี นมีระดับคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ ผ่านทเ่ี กณฑ์ท่ีกำหนดไว้
3.4 นักเรียนมีช้ินงาน/ผลงานที่สะท้อนความคิดขัน้ สงู เช่น การคิดวิเคราะห์ การสงั เคราะห์
การประเมินคา่ และความคดิ สรา้ งสรรค์ผา่ นช้ินงาน โดยใชค้ วามรแู้ ละเน้ือหา
3.5 นักเรียนสามารถคน้ ควา้ หาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรทู้ ี่ครูได้รวบรวมและแนะนำใหไ้ ด้
อย่างถูกต้อง และนักเรียนมคี วามพงึ พอใจต่อแหลง่ เรยี นรู้ที่ครูสร้างขึ้นหรอื รวบรวมไว้
4. ผลทเี่ กิดกับสถานศกึ ษา
4.1 สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพฒั นา มเี ป้าหมาย มีทิศทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศกึ ษา
และนกั เรยี น โดยมีการจัดกจิ กรรม โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรปู ธรรม ซ่ึงนกั เรียนและครูมสี ่วนรว่ มในการปฏบิ ัติ
กิจกรรม ทำใหผ้ ลการดำเนินงานเปน็ ทีย่ อมรบั ของผู้ปกครอง ชมุ ชน ท้องถนิ่
4.2 สถานศกึ ษามผี ลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตขิ นั้ พื้นฐาน (O-net) สงู ขน้ึ กวา่ ค่าเฉล่ียระดบั ประเทศ
ทกุ กลุม่ สาระการเรียนรู้
4.3 มีการดแู ลนักเรียนโดยการเยีย่ มบา้ นนกั เรียนในความดูแล และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ใหแ้ ก่นักเรยี น
และผปู้ กครอง ได้รับการยอมรับจากผปู้ กครองและชมุ ชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูทมี่ ีต่อนักเรียนในด้านการ
จดั การดแู ลดา้ นพฤติกรรม คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้านกิริยา มารยาท ความมีวินัยในตนเอง ความรับผดิ ชอบ
5. ผลทเ่ี กิดกับชมุ ชน
5.1. เกิดความสัมพนั ธท์ ีด่ ีกับผู้ปกครองนักเรียน และชมุ ชน มสี ่วนรว่ มกบั ชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
ปีการศึกษา โดยเฉพาะกจิ กรรมท่ีเก่ียวกับวฒั นธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เชน่ ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณสี งกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐนิ วันวสิ าขบูชา วันมาฆบูชา เปน็ ตน้
5.2 มีส่วนรว่ มกบั กจิ กรรมวนั สำคัญตา่ ง ๆ กบั ชุมชน ไดแ้ ก่ กจิ กรรมวันแม่ กจิ กรรมต่อตา้ นยาเสพติด
กิจกรรมรณรงคส์ วมหมวกนิรภยั จนทำใหเ้ กดิ ความร่วมมอื ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน เกิดความรกั และความภาคภูมิใจ
ในโรงเรยี นและชมุ ชนในท้องถนิ่
5.3 มกี ารจดั กิจกรรมการประชมุ ผูป้ กครอง การเยี่ยมบ้านนักเรยี น และการประชุมสมาคมผ้ปู กครอง
ครูและนักเรียนโรงเรยี นนางรองเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการรว่ มพฒั นาโรงเรยี น
และพฒั นาทางวิชาการเพือ่ ความกา้ วหน้าของโรงเรียนและนักเรียนต่อไป
5.4 เปน็ แหลง่ เรียนรทู้ ่ีสามารถให้หนว่ ยงานทางการศึกษาภายนอกและบุคคลทางการศึกษาภายนอกเขา้ มา
ศึกษาดงู านดา้ นการบรหิ ารวิชาการและกล่มุ บรหิ ารงานบุคคล
5.5 นักเรียนไดบ้ ำเพ็ญประโยชน์ หรือทำกจิ กรรมร่วมกบั ชุมชน เพื่อให้นักเรยี นเกิดความตระหนัก
ในการพฒั นาชุมชนที่นักเรียนอาศัย

4

สว่ นท่ี 2
ผลการประเมนิ ตนเอง

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. ระดับความรู้
ดา้ นท่ี 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี มมี าก ปานกลาง มีนอ้ ย
(3) (2) (1)
รายการพจิ ารณาตนเอง ✓

1. เนอื้ หา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอน
2. วิธสี อน ถ่ายทอดความร้เู ชิงเน้อื หา กจิ กรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ ✓
ความรู้พนื้ ฐาน การปรบั พน้ื ฐาน และอปุ สรรคการเรียนรู้ของผเู้ รียน ✓
3. หลักการสอน และกระบวนการเรยี นรู้
4. หลักสตู ร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทาง ✓
การเรียนรใู้ นแตล่ ะเนอื้ หา
5. พ้นื ฐานการศึกษา หลักการศกึ ษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสงั คม ✓
นโยบายการศึกษา จดุ มงุ่ หมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบั ชาติ
จนถงึ ระดับหลกั สูตร ✓
6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลาย
ของผเู้ รียน ✓
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรยี นรู้
8. การใช้เทคโนโลยี และส่ือนวตั กรรมเพื่อการเรียนรู้ ✓
9. การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
21 4 -
รวม
คะแนนรวม/แปลผล 25/อยู่ในระดบั มาก

เกณฑ์ คะแนน 9 – 15 ระดบั ความร้นู อ้ ย
คะแนน 16 – 21 ระดับความรปู้ านกลาง
คะแนน 22 – 27 ระดบั ความรู้มาก

จากผลการประเมิน พบวา่ ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมอื่ พจิ ารณาเปน็ รายข้อ พบว่า ควรไดร้ บั การส่งเสรมิ ด้านหลกั สูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ และการ
ประเมินการใช้หลกั สูตร พืน้ ฐานการศึกษา หลกั การศึกษา ปรชั ญาการศกึ ษา จิตวิทยา สังคม นโยบาย
การศึกษา จดุ ม่งุ หมายการจัดการศกึ ษาตง้ั แตร่ ะดับชาตจิ นถึงระดบั หลักสตู ร

5

ด้านท่ี 2 ทักษะการปฏบิ ัตงิ าน

ระดับความสามารถ

รายการพจิ ารณาตนเอง ทำได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ทำ

1. การสร้างและหรือพฒั นาหลกั สูตร (3) (2) (1)
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ✓
4. กลยทุ ธใ์ นการจดั การเรียนรู้
5. การพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น (ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ สมรรถนะ) ✓
6. การสรา้ งและการพัฒนาส่ือ นวตั กรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลง่ เรียนรู้ ✓
7. การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
8. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ✓

รวม ✓
คะแนนรวม/แปลผล


15 6 -

21/อย่ใู นระดบั มาก

เกณฑ์ คะแนน 8 – 13 ระดับทักษะน้อย
คะแนน 14 – 19 ระดับทกั ษะปานกลาง
คะแนน 20 – 24 ระดบั ทกั ษะมาก

จากผลการประเมิน พบวา่ ทกั ษะการปฏบิ ตั ิงาน โดยรวมอย่ใู นระดบั มาก เม่อื พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ควรได้รับการส่งเสรมิ ความรู้ในเร่ืองของการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรยี นรู้ เพือ่ สง่ เสรมิ ใหน้ ักเรยี น
ไดร้ ับการพัฒนาด้วยกระบวนการทห่ี ลากหลายและเน้นใหผ้ ู้เรียนได้ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ มากกวา่ การทคี่ รู
เปน็ ผู้บอกความรใู้ ห้กับผู้เรยี น และพัฒนาการสร้างสอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึ ษา และแหล่งเรียนรู้
ให้มากข้นึ และสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตวั ชีว้ ดั หรือผลการเรยี นรูแ้ ละการวดั และประเมินผลการเรียนรู้

6

ดา้ นที่ 3 ความเป็นครู ระดบั ความเป็นครู

รายการพิจารณาตนเอง สงู มาก ปานกลาง ยังตอ้ งปรบั ปรงุ

1. ยึดมัน่ ผกู พนั ศรัทธาในวชิ าชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผเู้ รยี น (3) (2) (1)
2. มีคณุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ดี แี กผ่ ู้เรยี น
ทัง้ กาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนใหเ้ ป็นทเ่ี คารพ ศรทั ธา และนา่ เชื่อถือ ✓
ทง้ั ใน และนอกสถานศึกษา
3. ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ✓
4. มีวนิ ัยและการรักษาวินัย
5. เป็นบุคคลแหง่ การเรยี นรู้ ปรับปรงุ และพฒั นาตนเองอยา่ งต่อเนื่อง ✓
ใหม้ คี วามรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิม่ ขึ้น ✓
6. ปฏิบตั ติ นโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใช้ ✓
7. มที ัศนคติทดี่ ีต่อบ้านเมือง
8. มุ่งประโยชนส์ ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ✓

รวม ✓
คะแนนรวม/แปลผล


24 - -

24/อยใู่ นระดับมาก

เกณฑ์ คะแนน 8 – 13 ระดับความเปน็ ครูน้อย
คะแนน 14 – 19 ระดับความเป็นครปู านกลาง
คะแนน 20 – 24 ระดบั ความเป็นครูมาก

จากผลการประเมิน พบว่า ความเป็นครู โดยรวมอย่ใู นระดบั สงู มาก เม่ือพิจารณาเปน็ รายข้อ
พบวา่ ทุกประเด็น มีระดับคะแนนทแี่ สดงถึงความเปน็ ครอู ยู่ในระดับมาก

7

ตอนที่ 2 ผลการประเมนิ ศกั ยภาพของผ้เู รยี นในสถานศึกษาตามจุดเนน้ ของ สพฐ.

ระดับศักยภาพ

รายการศกั ยภาพผู้เรียนตามจุดเนน้ สูงมาก ปานกลาง ยังตอ้ งปรบั ปรงุ

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขยี นได้ เขียนคลอ่ ง (3) (2) (1)
2. ดา้ นคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
3. ดา้ นการคิดข้ันพนื้ ฐาน ✓
4. ดา้ นการคิดขัน้ สงู
5. ด้านการส่อื สารอย่างสรา้ งสรรค์ตามชว่ งวยั ✓
6. ด้านการใชภ้ าษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ✓
8. ดา้ นการแสวงหาความร้ดู ้วยตนเอง
9. ด้านใฝ่เรียนรู้ ✓
10. ดา้ นใฝด่ ี
11. ดา้ นทกั ษะชวี ติ ✓
12. ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมน่ั ในการศึกษาและการทำงาน

รวม
คะแนนรวม/แปลผล ✓24 8 -

32/อยใู่ นระดบั มาก

เกณฑ์ คะแนน 12 – 20 ระดบั ศักยภาพน้อย
คะแนน 21 – 28 ระดบั ศักยภาพปานกลาง
คะแนน 29 – 36 ระดับศักยภาพสงู มาก

จากผลการประเมิน พบวา่ ระดับศักยภาพของผ้เู รยี นในสถานศกึ ษาตามจดุ เนน้ ของ สพฐ. โดยรวม
อยู่ในระดบั มาก เมอ่ื พจิ ารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ด้านทตี่ ้องได้รับการพฒั นา ซึ่งมีระดบั ศักยภาพอยใู่ นระดบั
ปานกลาง คือ ดา้ นอา่ นออก อ่านคล่อง เขยี นได้ เขียนคล่อง ดา้ นการคิดข้นั สูง ด้านการใชภ้ าษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และดา้ นการแสวงหาความร้ดู ้วยตนเองทจ่ี ะตอ้ งได้รับการสง่ เสริมในลำดับตอ่ มา

8

ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคดิ ของหลักสตู รของสถาบันคุรพุ ัฒนา

ระดบั ศักยภาพ

รายการศกั ยภาพผ้เู รียนตามจุดเน้น สูงมาก ปานกลาง ยังตอ้ งปรบั ปรุง

1 การสอนในศตวรรษที่ 21 (3) (2) (1)
2 การแกปญหาผู้เรยี น
3 จติ วทิ ยาการแนะแนว/จติ วิทยาการจัดการเรยี นรู้ ✓
4 การจดั การชนั้ เรียน
5 การวิจัยพฒั นาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ ✓
6 การพฒั นาหลักสูตร
7 สะเตม็ ศึกษา (STEM Education) ✓
8 การใชสอ่ื และเทคโนโลยใี นการจดั การเรยี นรู
9 การวดั และประเมินผลการเรียนรู ✓
10 การออกแบบการเรียนรู

รวม
คะแนนรวม/แปลผล ✓

15 10 -

26/อย่ใู นระดบั มาก

เกณฑ์ คะแนน 10 – 16 ระดับศาสตร์การสอนนอ้ ย
คะแนน 17 – 23 ระดบั ศาสตร์การสอนปานกลาง
คะแนน 24 – 30 ระดบั ศาสตรก์ ารสอนสงู มาก

จากผลการประเมิน พบว่า ระดบั ศาสตรก์ ารสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสตู รของสถาบันคุรุพฒั นา
โดยรวมอยูใ่ นระดบั มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ด้านท่ตี อ้ งได้รบั การพัฒนา ไดแ้ ก่ การสอนในศตวรรษ
ที่ 21 การวจิ ัยพัฒนาการเรยี นการสอน/ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรทู้ างวิชาชีพ การพัฒนาหลักสตู ร สะเต็มศึกษา
(STEM Education) และการออกแบบการเรียนรู้

9

สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ.
ดา้ นที่ 1 ความร้คู วามสามารถในการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ควรไดร้ บั การสง่ เสรมิ

ด้านหลกั สตู ร การออกแบบ วางแผนการใช้ และการประเมินการใชห้ ลกั สตู ร พื้นฐานการศกึ ษา
หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาจิตวิทยา สังคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจดั การศกึ ษาตง้ั แต่
ระดบั ชาตจิ นถงึ ระดับหลกั สตู ร

ดา้ นที่ 2 ทกั ษะการปฏิบัตงิ าน ควรได้รบั การสง่ เสรมิ ความรใู้ นเร่ืองของการใชก้ ลยุทธ์
ในการจัดการเรยี นรู้ การสร้างสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรใู้ ห้มากขน้ึ และ
สอดคลอ้ งกับมาตรฐาน/ตัวช้วี ัด หรอื ผลการเรยี นรู้และการวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้

ดา้ นท่ี 3 ความเปน็ ครู ปฏบิ ตั ิหนา้ ทไ่ี ดใ้ นระดับสูงมาก

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศกึ ษาตามจุดเน้นของ สพฐ.
ระดับศักยภาพของผเู้ รยี นในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. ด้านท่ตี ้องไดร้ ับ

การพฒั นา ได้แก่ด้านการคดิ ข้ันสงู ดา้ นการใช้ภาษาตา่ งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และด้านการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

ตอนที่ 3 ผลการประเมนิ ศาสตรก์ ารสอน ตามกรอบแนวคดิ ของหลักสูตรของสถาบนั คุรุพฒั นา
ระดับศาสตรก์ ารสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบนั คุรพุ ัฒนา ด้านทต่ี ้อง

ได้รบั การพัฒนา ได้แก่ การสอนในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาหลกั สตู ร สะเตม็ ศึกษา (STEM Education)
การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนรู้

10

สว่ นที่ 3
แผนการพัฒนาตนเอง

1. อนั ดบั ความสำคญั / สมรรถนะทีจ่ ะพัฒนา
(ใหใ้ สห่ มายเลขเรยี งตามลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา
( 3 ) การสอนในศตวรรษที่ 21
( 1 ) การแกปญหาผู้เรยี น
( 6 ) จติ วิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรยี นรู้
( 9 ) การจดั การชน้ั เรียน
( 5 ) การวิจัยพฒั นาการเรียนการสอน/ชุมชนแหง่ การเรียนรูทางวิชาชีพ
( 7 ) การพัฒนาหลักสตู ร
( 8 ) สะเตม็ ศึกษา (STEM Education)
( 2 ) การใชสอ่ื และเทคโนโลยีในการจดั การเรียนรู
( 10 ) การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู
( 4 ) การออกแบบการเรยี นรู

2. วธิ ีการ /รูปแบบการพัฒนา
การจดั การเรยี นการสอนใช้กระบวนการเรยี นทหี่ ลากหลาย โดยเน้นให้นกั เรยี นไดล้ งมือปฏิบตั ิ ได้มี

ส่วนร่วมในชนั้ เรียน และนักเรยี นไดศ้ ึกษาคน้ คว้าและเรยี นรู้ด้วยตนเอง ครผู ู้สอนมีหนา้ ที่อำนวยความสะดวก
และให้คำแนะนำ ครูผ้สู อนคอยศกึ ษาค้นควา้ แนวทาง เทคนิคในการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผูเ้ รียน โดยครผู ู้สอนจะสร้างกำลงั ใจในการเรยี นใหน้ ักเรียนไดเ้ รยี นอย่างมีความสุข โดยครูผ้สู อนมแี นวปฏิบตั ิ
เพื่อพฒั นาตนเองดังน้ี

1. ปฏิบตั ิตนให้มีความเหมาะสมตามหลกั จรรยาบรรณวชิ าชพี เพอ่ื ให้เป็นทยี่ อมรบั ของของบุคคล
ทว่ั ไป

2. ศกึ ษาแนวทางการจดั การศึกษาของชาติ ตามนโยบายต่าง ๆ ของทางกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และ
หน่วยงานทเี่ ก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม

3. ศึกษากฎหมายและหลกั สตู รท่เี กีย่ วข้องกบั การจดั การศึกษา เพ่ือให้สามารถออกแบบกระบวนการ
เรยี นรู้อย่างเหมาะสม

4. ทำความรจู้ กั ผูเ้ รียน เพือ่ ให้ทราบถึงอุปนสิ ัยใจคอ จุดเด่น และจดุ ทต่ี ้องพฒั นาเรยี น สามารถ
วิเคราะหผ์ ู้เรยี นเปน็ รายบุคคลได้ ซ่งึ ข้อมูลน้จี ะเป็นประโยชน์ต่อการจดั การเรยี นรู้

5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่ นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสำคญั เนน้ ทักษะการปฏิบัติ เพื่อสง่ เสรมิ ให้เด็กเกดิ
ความเขา้ ใจและสร้างองค์ความรไู้ ด้ด้วยตัวเอง โดยครูทำหน้าท่เี ปน็ ผ้แู นะแนวทางและให้คำปรกึ ษามากกว่าเปน็
ผู้ช้นี ำในการเรยี นการสอน

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม้ กี ารบรู ณาการแตล่ ะกลุม่ สาระการเรยี นรู้ ในสว่ นของเนอื้ หาทส่ี มั พนั ธ์
กนั เพื่อช่วยใหผ้ เู้ รยี นมีความคดิ เชอ่ื มโยงและสามารถนำความรไู้ ปใช้ได้ในชวี ติ จรงิ

7. เลอื กใช้วธิ ีการวดั ผลการเรยี นรอู้ ยา่ งหลากหลายตามสภาพที่เหมาะสมของผู้เรยี น เพ่ือให้ทราบถึง
ผลลัพธ์ท่ีถกู ต้องและแมน่ ยำ

11

8. เลอื กจดั กิจกรรมหรือโครงการท่ีเน้นให้ผ้เู รยี นให้เกดิ ความรู้ ทักษะ หรอื คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

9. อบรมพฒั นาผู้เรยี นอย่างต่อเน่ือง และใช้การวิจยั ในชนั้ เรยี นเปน็ เคร่ืองมือในการสง่ เสริมและแก้ไข
ปัญหาตา่ ง ๆ ของผู้เรียน

10. หมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอย่เู สมอ ควรรว่ มกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ บั เพ่ือนครทู ั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนอ่ื ง

11. ฝกึ ฝนทกั ษะในการใชเ้ ทคโนโลยเี พื่อสง่ เสรมิ การจดั การเรยี นรู้
12. พัฒนาตวั เองใหเ้ ปน็ คนท่ีมีมนุษยสัมพนั ธ์ดกี ับบุคคลอ่ืน สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้

3. ระยะเวลาในการพฒั นา
เร่มิ ตน้ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสดุ 15 พฤษภาคม 2566

4. การขอรับการสนับสนนุ จากหนว่ ยงาน
-

5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ผลลัพธ์ทคี่ าดหวัง
ด้านความรู้ : ครูผสู้ อนสามารถนำความรทู้ ไ่ี ดไ้ ปถา่ ยทอดให้กับนักเรยี น และองค์กร
ดา้ นทกั ษะ : ครผู สู้ อนสามารถปฏิบัติกิจกรรม หรอื สร้างเทคนคิ วธิ ีการสอนใหมๆ่ ให้มคี วามนา่ สนใจ

และสอดคลอ้ งกับนักเรียน
ดา้ นความเป็นครู : ครูมจี ติ สำนึกและตระหนกั ถงึ วิชาชีพครู ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน

หน้าห้องเรยี นและหลงั หอ้ งเรียน
5.2 ผลการนำไปใช้ในการพฒั นางาน
นกั เรียนและองค์กร มคี วามสุขในการเรียนและการปฏิบัตงิ าน ทำงานร่วมกนั อยา่ งเข้าใจ มนี ้ำใจ

และเอ้ือเฟือ่ เผื่อแผซ่ ่งึ กันและกัน ทำให้งานเกิดประสทิ ธภิ าพสูงสุด รวมทั้งนักเรยี นมีผลสัมฤทธใ์ิ นการเรียนทด่ี ี
สามารถนำความรู้ไปใชด้ ้านทักษะชวี ิตไดเ้ ปน็ อย่างดี และเปน็ คนดีของสังคม

5.3 การสร้างชุมชนแหง่ การเรียนรู้ PLC Online เครอื ขา่ ยระดับชาติ
ครไู ดเ้ ข้าใจกระบวนการเรยี นการสอน กระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้หรอื ทักษะ
การเรียนการสอนใหม่ไปปรบั ใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งองค์กรเกิดความสะดวกในการทำงาน ครเู กดิ
ประสทิ ธภิ าพมากยงิ่ ข้ึน

12

6. ประวัตกิ ารเขา้ รับการอบรม/พัฒนา ในปกี ารศกึ ษา 2564

ลำดับท่ี เร่ือง หน่วยงาน จำนวน หมายเหตุ
ชั่วโมง
1 การอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ สถาบันส่งเสรมิ การสอน
8
สำหรับโรงเรยี น หลกั สตู ร 1 วทิ ยาศาสตร์และ 15

(AI for Schools Level 1) รนุ่ ที่ 2 เทคโนโลยี (สสวท.) -

2 การอบรมเชิงปฏบิ ัติการพฒั นาทกั ษะ สำนักเทคโนโลยีเพื่อ -
การจัดการเรยี นรรู ปู แบบออนไลนค์ รสู ังกัด
สำนักงาน คณะกรรมการการศกึ ษา การเรยี นการสอน
ข้ันพ้ืนฐาน
สำนกั งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ

3 การประชุมทางวชิ าการออนไลน์ ของคุรุ ครุ สุ ภา
สภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

เฟส 2 ระหวา่ งวนั ท่ี 20 - 22 สิงหาคม

2564

4 การอบรมทางไกลการพฒั นาเครือขา่ ย สำนกั งานเขตพ้ืนท่ี
สง่ เสรมิ การศึกษามัธยมศึกษา
ประสทิ ธภิ าพการจดั การมัธยมศึกษาบรุ รี มั ย์ บรุ รี ัมย์

5 การอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams สำนักวทิ ยบริการและ
หลกั สตู ร “กิจกรรมสง่ เสรมิ ห้องสมดุ สี เทคโนโลยสี ารสนเทศ
เขียว” มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั -

ลำปาง 8
8
6 การอบรมออนไลนห์ ลักสตู รปัญญาประดิษฐ์ สถาบนั ส่งเสริมการสอน -
-
สำหรบั โรงเรยี น หลักสตู ร 2 วทิ ยาศาสตรแ์ ละ

(AI for Schools Level 2) เทคโนโลยี (สสวท.)

7 การอบรมออนไลน์หลกั สูตรปัญญาประดิษฐ์ สถาบนั สง่ เสริมการสอน

สำหรบั โรงเรียน หลักสูตร 3 วิทยาศาสตร์และ

(AI for Schools Level 3) เทคโนโลยี (สสวท.)

8 ผา่ นการอบรมโครงการอบรมพฒั นาครูสู่มือ ร.ร.หนองก่ีพิทยาคม
อาชีพ ครั้งท่ี 1 (PA)

9 ผา่ นการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ การพฒั นา ร.ร.หนองกี่พิทยาคม
บุคลากรดา้ นการสรา้ งและพัฒนาเว็บไซต์

13

ลำดับท่ี เร่อื ง หนว่ ยงาน จำนวน หมายเหตุ
ช่วั โมง
10 วิธีวิทยาการจดั การเรียนรภู้ าษาไทย สถาบันพัฒนาคณุ ภาพ
-
ในศตวรรษท่ี 21 และการพฒั นางาน วชิ าการ (พว)
-
ตามข้อตกลงเพอ่ื ขอมแี ละเลอื่ นวทิ ยฐานะ 9

ของข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ว21 3
51
11 พลังครูยคุ ใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสสู่ ากล ครุ สุ ภา

12 หลักสตู รส่งเสรมิ การเรยี นรหู้ น้าท่พี ลเมือง สำนักงานคณะกรรมการ

ดจิ ทิ ัล ข้ันพืน้ ฐาน/MUTT/กรม

สขุ ภาพจติ /AIS

13 การส่งเสริมการอา่ นใหผ้ เู้ รยี น อ่านออก นานมบี คุ๊ ส์
เขียนได้ อา่ นเป็น แบบ Active Learning

รวมชั่วโมงการอบรม/พฒั นา

14

7. ความต้องการในการพัฒนา
7.1 หลักสตู รใดท่ีทา่ นตอ้ งการพฒั นา
- หลกั สูตรท่เี กยี่ วกบั การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะของผเู้ รียน ในศตวรรษที่ 21
- หลกั สตู รท่ีเกย่ี วกบั การวจิ ยั เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรการพัฒนาการจดั การเรยี นรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC สร้างนวัตกรรม
- หลกั สตู รการวัดและประเมนิ ผลการจัดการเรยี นร้ทู หี่ ลากหลาย ก้าวทันเทคโนโลยี
7.2 เพราะเหตใุ ดท่านจงึ ต้องการเข้ารบั การพฒั นาในหลกั สูตรน้ี
- นำไปใชใ้ นการจัดการเรียนรู้ ตามแนวหลักสูตรสมรรถนะ หรอื ในศตวรรษท่ี 21
- พฒั นาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวิจัย
- การจัดการเรียนการสอน ต้องอาศัยกระบวนการ PLC เพ่ือพฒั นารูปแบบการสอน

ให้มปี ระสทิ ธภิ าพ
- ในยคุ สมยั ปจั จบุ นั การก้าวทันเทคโนโลยี เป็นสง่ิ สำคญั ในการวดั ประเมินผล คุณภาพผูเ้ รยี น

7.3 ทา่ นคาดหวงั สง่ิ ใดจากการเข้ารบั การพฒั นาในหลักสตู รนี้
จากหลกั สตู รท่ีตอ้ งการพัฒนา หวังว่าจะได้รบั ความรู้องค์ความร้ใู นการจัดการเรียนรเู้ น้ือหา

ทางด้านการออกแบบการจัดการเรยี นรู้ หลักสูตรสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาการวิจัย
การเรยี นการสอน การใช้กระบวนการ PLC พฒั นาคุณภาพผู้เรียน การวัดและประเมนิ ผล สามารถปรับ
ประยุกตใ์ ช้ให้เหมาะสมกบั ผ้เู รียนได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ

7.4 ทา่ นจะนำความรูจ้ ากหลักสูตรไปพฒั นาการสอนของทา่ นอย่างไร
ขา้ พเจา้ จะมงุ่ เนน้ ในการจดั การเรยี นการสอน เพ่ือใหน้ กั เรียนพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง

จนมีทักษะชีวิตท่ีสำคญั ไปใช้ให้เกดิ ประโยชน์สงู สุดได้

ลงช่ือ........................................................................
(นางสาวอารยี วฒั น์ พงษ์นิรันดร)
ผจู้ ัดทำแผนพัฒนาตนเอง

15

สว่ นที่ 4
คำรับรองแผนพฒั นาตนเองของผู้บังคับบัญชา

ความเห็นของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ........................................................................
(นางปนดั ดา ยอดแกว้ )

ตำแหน่ง หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ความเหน็ ของผู้ช่วยผอู้ ำนวยการฝา่ ยบรหิ ารงานบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ........................................................................
(นายอาคม ผลาเลิศ)

ตำแหนง่ ผชู้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ความเหน็ ของรองผู้อำนวยการฝา่ ยบริหารงานบคุ คล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ........................................................................
(นางมนญั ชยา แกกูล)

ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิ ารงานบุคคล

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรยี น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ........................................................................

(นายชาตรี อัครสขุ บุตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ภาคผนวก

- หลักสตู รที่เข้ารบั การอบรม/พัฒนา ในปีการศึกษา 2564
- เกยี รตบิ ัตรการอบรม/พฒั นา ในปกี ารศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ ร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ รว่ มการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ รว่ มการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ รว่ มการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ รว่ มการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

เกยี รติบตั ร/วฒุ ิบตั รการเขา้ รว่ มการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564


Click to View FlipBook Version