The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by บัว'วว งัย'ยย, 2019-11-26 22:01:36

คู่มือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คู่มือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คมู่ ือประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

จดั ทำโดย
นำงสำว ผกำวรรณ ชำญศลิ ป์ เลขที่ 14
สำขำคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ วทิ ยำลยั กำรอำชพี หลงั สวน

สำรบญั 1
2
1.เครือ่ งมอื 6
2.อปุ กรณ์ 14
3.ขนั้ ตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์
4.บรรณานกุ รม

เครอื่ งมอื 1

1.ไขควงส่แี ฉก

เป็นไขควงทีม่ ใี ชเ้ ฉพำะกับตะปูควงหรือสกรสู ำหรบั งำนโลหะแผน่ และงำนกำรตกแต่งที่ต้องกำรควำมประณีต
สวยงำม ปลำยของไขควงจะสวมพอดกี บั หัวสกรู

2.กล่องสำหรบั ใส่น็อต

เป็นอกี หนง่ึ อุปกรณท์ ี่ช่วยให้กำรทำงำนชำ่ งงำ่ ยขน้ึ กลอ่ งใส่อะไหล่ ใชส้ ำหรบั จัดเกบ็ อะไหล่ หรอื อปุ กรณท์ ม่ี ี
ขนำดเล็ก

3.คูม่ ือเมนบอร์ด

Motherboard (มำเธอร์บอรด์ ) หรือ Mainboard (เมนบอรด์ ) นน้ั เป็นแผงวงจรอิเลก็ ทรอนกิ สท์ จ่ี ะเหน็ ได้
ทว่ั ไปในคอมพวิ เตอร์ส่วนบคุ คลหรอื วำ่ PC (พี ซ)ี ซึ่งจะมีลักษณะเปน็ แผงวงจรสเี่ หลยี่ มเลก็ ใหญต่ ำมขนำดท่จี ะใช้
งำน โดยจะมี Socket (ซ็อกเกต็ ) หรอื slot CPU(สล็อตซพี ียู) สำหรบั บรรจุหนว่ ยประมวลผลกลำงและ
หนว่ ยควำมจำ

4.คีมปำกจ้งิ จก

เปน็ เครอ่ื งมอื จบั ยึดชนดิ หนึ่ง ใชส้ ำหรบั กำรจับช้นิ งำนเพ่อื ทำงำนใดๆ ใหต้ ดิ กันหรอื ดงึ ช้นิ งำน นอกจำกน้ันยังใช้
จับ บบี ดดั ตัด

อปุ กรณ์ 2

1.จอภำพ (Monitor)

เปน็ อุปกรณ์แสดงผลท่มี คี วำมสำคัญมำกทีส่ ดุ เพรำะจะตดิ ตอ่ โดยตรงกับผใู้ ช้ ชนิดของจอภำพทีใ่ ช้ในเครอื่ งพซี ี
โดยทั่วไปจะแบง่ ไดเ้ ป็น 2 ชนดิ

2.เคส (Case)

โครงหรือกล่องสำหรบั ประกอบอุปกรณต์ ำ่ ง ๆ ของคอมพิวเตอรไ์ ว้ภำยใน กำรเรยี กชื่อ และขนำด ของเคสจะ
แตกตำ่ งกันออกไป

3.พำวเวอรซ์ พั พลำย (Power Supply)

เปน็ อุปกรณท์ ที่ ำหนำ้ ท่ใี นกำรจำ่ ยกระแสไฟฟำ้ ใหก้ ับช้ินส่วนอปุ กรณ์คอมพวิ เตอร์ ซึ่งถ้ำคอมพวิ เตอรม์ ีอปุ กรณต์ อ่
พวงเยอะๆ

4.คีย์บอร์ด (Keyboard)

เปน็ อปุ กรณ์ในกำรรบั ข้อมูลท่สี ำคญั ที่สดุ มลี กั ษณะคล้ำยแป้นพมิ พ์ ของเครือ่ งพิมพ์ดดี มีจำนวนแปน้ 84
- 105 แปน้ ขน้ึ อยกู่ บั แปน้ ทเ่ี ป็น กลมุ่ ตัวเลข กลมุ่ ฟังกช์ นั กลุ่มแป้นพิเศษ กลุ่มแปน้ ตัวอักษร หรือกลมุ่ แป้นควบคุม
อน่ื ๆ

5.เมำส์ (Mouse) 3

อปุ กรณ์รับข้อมลู ท่นี ยิ มรองจำกคยี ์บอร์ด เมำส์จะช่วยในกำรบ่งชีต้ ำแหนง่ ว่ำขณะนี้กำลังอยู่ ณ จดุ
ใดบนจอภำพ เรียกวำ่ "ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer)" ซ่ึงอำศัยกำรเลอื่ นเมำส์ แทนกำรกดปุม่ บังคบั ทศิ ทำง
บนคีย์บอรด์

6.เมนบอรด์ (Main board)

แผน่ วงจรไฟฟ้ำแผ่นใหญท่ ีร่ วมเอำช้ินส่วนอเิ ลก็ ทรอนิกส์ทส่ี ำคญั ๆมำไวด้ ว้ ยกนั ซึ่งเปน็ ส่วนทค่ี วบคมุ กำร
ทำงำนของ อปุ กรณ์ต่ำงๆ ภำยในพชี ที ัง้ หมด มลี กั ษณะเปน็ แผ่น รปู รำ่ งส่ีเหลยี่ มแผน่ ทใี่ หญท่ ส่ี ุดในพชี ี ทจ่ี ะรวบรวม
เอำชปิ และไอชี

7. ซีพียู (CPU)

เปน็ อุปกรณ์ทมี่ ีควำมสำคัญมำกท่สี ุดของฮำรด์ แวร์ เพรำะมีหนำ้ ทใ่ี นกำรประมวลผลจำกขอ้ มูลที่ผใู้ ชป้ อ้ น เข้ำ
มำทำงอปุ กรณ์นำเข้ำข้อมลู ตำมชุดคำสงั่ หรือโปรแกรมทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งกำรใชง้ ำน หน่วยประมวลผลกลำง ประกอบดว้ ยสว่ น
สำคญั 2 ส่วน คือ

- 1) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU)
- 2) หน่วยควบคมุ (Control Unit)

8. กำร์ดแสดงผล (Display Card) 4

กำร์ดแสดงผลใชส้ ำหรบั เกบ็ ข้อมลู ทไ่ี ดร้ ับมำจำกซพี ยี ู โดยท่กี ำร์ดบำงรุ่นสำมำรถประมวลผลได้
ในตวั กำร์ด ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบำภำระกำรประมวลผลใหซ้ พี ียู

9. แรม (RAM)

RAM ย่อมำจำกคำว่ำ Random-Access Memory เป็นหน่วยควำมจำหลักแตไ่ มถ่ ำวร ซงึ่
จะตอ้ งมไี ฟมำหลอ่ เลย้ี งอุปกรณต์ ลอดในกำรทำงำน โดยถ้ำเกดิ ไฟฟำ้ กระพรบิ หรือดับ ขอ้ มูลท่ถี ูกบนั ทกึ
ไว้ในหนว่ ยควำมจำจะหำยไปทนั ที

10. ฮำรด์ ดสิ ก์ (Hard disk)

เป็นอปุ กรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บขอ้ มลู หรือโปรแกรมตำ่ งๆ ของคอมพวิ เตอร์ โดยฮำร์ดดิสคจ์ ะมลี กั ษณะเป็นรูป
ส่เี หลย่ี มทม่ี เี ปลือกนอก เป็นโลหะแข็ง และมีแผงวงจรสำหรบั กำรควบคุมกำรทำงำนประกบอยูท่ ด่ี ้ำนล่ำง
พรอ้ มกบั ชอ่ งเสียบสำยสญั ญำณและสำยไฟเล้ยี ง

11. CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW 5

เปน็ ไดรฟ์สำหรับอ่ำนข้อมูลจำกแผน่ ซดี รี อม หรอื ดวี ดี รี อม ซ่ึงถำ้ หำกต้องกำรบันทึกขอ้ มูลลงบน
แผ่นจะต้องใช้ไดรฟท์ ่ีสำมำรถเขยี นแผ่นได้คือ CD-RW หรอื DVD-RW

12. ฟลอ็ ปปี้ดิสก์ (Floppy Disk)

เปน็ อปุ กรณท์ ีก่ ำเนดิ มำก่อนยคุ ของพีซีเสียอีก โดยเรมิ่ จำกทมี่ ีขนำด 8 นิ้ว กลำยมำเป็น 5.25
น้วิ จนมำถึงปจั จุบันซ่ึงอยทู่ ี่ 3.5 นิ้ว

ขัน้ ตอนกำรประกอบคอมพวิ เตอร์ 6

1.เร่ิมจำกกำรติดต้งั ซีพยี ูก่อน โดยงำ้ งขำล็อคของซอ็ กเก็ตขึ้นมำจำกนั้น

นำซีพียูมำใสล่ งไปในซ็อกเก็ตโดยใหว้ ำงตำแหนง่ ขำที่ 1 ของซีพยี ูและซอ็ กเกต็ ใหต้ รง

กนั โดยสังเกตว่ำทขี่ ำท่ี 1 ของซพี ยี จู ะทำเครอื่ งหมำยเป็นจดุ เลก็ ไว้ทมี่ มุ ดำ้ นบนของ

ซพี ียู

2.เมื่อวำงซีพียตู รงลอ็ คกบั ซ็อกเก็ตแลว้ จำกนนั้ ให้กดขำล็อกลงไปเหมอื น
เดมิ แลว้ นำซิลโิ คนมำทำตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทำซิลิโคนให้
หนำ หำกเห็นวำ่ หนำเกนิ ไปให้ใชก้ ระดำษหรอื แผ่นพลำสติกมำปำดออกเสียบำ้ ง

3.ติดต้ังฮีทซิงค์และพดั ลมลงไปบนคอร์ของซพี ยี ู ติดลอ็ กให้เรยี บร้อย 7

ในขน้ั ตอนน้ีมจี ดุ ท่ีตอ้ งระวงั อยู่ 2 จุดคือ กำรตดิ ต้ังฮีทซงิ ค์ของพัดลมจะตอ้ งแนบ
สนิทกบั คอรข์ องซีพียู อยำ่ พยำยำมกดแรงไป บำงทคี อร์ของซพี ยี อู ำจบิน่ ได้ สว่ นขำ
สปรงิ ท่ยี ดึ พัดลมบำงทมี ันแขง็ เกนิ ไป บำงคนใช้ไขควงพยำมยำมกดขำสปริง
ให้เขำ้ ล็อก ซ่งึ อำจทำใหพ้ ลำดไปขดู เอำลำยปริ้นบนเมนบอร์ดขำดทำใหเ้ มนบอร์ด
อำจเสียหำยได้

4. เสยี บสำยไฟของพัดลมเขำ้ กับขั้ว CPU FAN โดยดูจำกคมู่ อื เมนบอรด์

5.นำแรมมำเสียบเข้ำกับซอ็ กเกต็ แรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซอ็ กเกต็ จำกน้นั 8

จึงกดลงไปจนดำ้ นลอ็ กทัง้ 2 ด้ำนดีดข้ึนมำ (บำงเมนบอร์ดตัวล็อกทัง้ สองดำ้ น
อำจไมจ่ ำเปน็ ตอ้ งดดี ข้ึนมำกไ็ ด้ใหด้ ูวำ่ เขำ้ ลอ็ กกันก็พอ)

6.ขนั แท่นรองน็อตเข้ำกบั เคส

7.นำเมนบอรด์ ที่ไดต้ ดิ ต้งั ซีพียูและแรมวำงลงไปบนเคส จำกนั้นขันนอ็ ตยึด
เมนบอรด์ เข้ำกับตัวเคสใหค้ รบทกุ ตัว

8. เสียบกำรด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขันนอ็ ตยึดตดิ กบั เคส 9

9.เสยี บกำร์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แล้วขนั นอ็ ตยดึ ตดิ กับเคส

10.เสียบสำยเพำเวอร์ซพั พลำยเข้ำกับข้ัวต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสยี บให้ปลั๊กของสำยเพำเวอร์
ซพั พลำยตรงลอ็ กกบั ขว้ั ต่อบนเมนบอร์ด

11.สอดไดรฟ์ซดี ีรอมเข้ำกบั ช่องวำ่ งหนำ้ เคส แล้วขนั น็อตยึดกับตวั เคสใหแ้ น่น 10

12.เสยี บสำย IDE เขำ้ กบั ไดรฟซ์ ดี ีรอมโดยให้แถบสแี ดงตรงกับขำที่ 1หรอื ดำ้ นทต่ี ิดกบั ขวั้ สำยไฟ
จำกน้ันจึงเสยี บสำยไฟและสำยสญั ญำณเสยี งเข้ำไปด้วย

13. เสียบสำย IDE อกี ดำ้ นเขำ้ กบั ขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสีแดงตรงกบั ขำ
ที่ 1 ของข้ัวต่อดว้ ย

14.สอดฮำรด์ ดสิ ก์เข้ำกบั ชอ่ งติดต้ัง แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตวั เคสใหแ้ น่น 11

15.เสยี บสำย IDE เขำ้ กับฮำร์ดดิสก์โดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขำท่ี 1 หรือด้ำน
ท่ีตดิ กับขว้ั สำยไฟ จำกนัน้ จงึ เสียบสำยไฟเขำ้ ไปด้วย

16 เสียบสำย IDE อกี ด้ำนเข้ำกบั ขวั้ ต่อ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สีแดงตรงกับขำท่ี 1 ของข้วั ตอ่ ดว้ ย

17.สอดไดรฟ์ฟลอ็ บปด้ี ิสก์เขำ้ ไปในช่องตดิ ตงั้ แลว้ ขันนอ็ ตยึดกับตวั เคส 12

ใหแ้ นน่
18. เสยี บสำยไฟเขำ้ กับขั้วตอ่ สำยไฟของฟลอ็ บปี้ดสิ ก์ ใหส้ งั เกตสำยไฟของ ฟล็อบปี้ดิสก์จะมีหวั ขนำด

เล็กกว่ำสำยไฟของซดี รี อมและฮำร์ดดสิ ก์

19. เสยี บสำยแพขนำด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่ำสำยแพของฮำรด์ ดสิ ก์
และซีดีรอม) ใหด้ ำ้ นทม่ี ีกำรไขว้สำยเข้ำกับข้วั ต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์ โดยแถบสีแดง
ของสำยแพต้องตรงกบั ขำที่ 1 ของขัว้ ต่อดว้ ย หำกใสผ่ ิดด้ำนไฟของไดรฟ์
ฟล็อบปดี้ ิสกจ์ ะตดิ ตลอด วิธแี กไ้ ขคอื ใหห้ นั สำยแพกลับด้ำนเพรำะไดรฟฟ์ ลอ็ บปี้ดสิ ก์
บำงยี่ห้ออำจต้องใส่สลบั ดำ้ นกนั

20.เสียบสำยแพอกี ด้ำนเข้ำกับขั้วต่อฟล็อบปีด้ สิ ก์บนเมนบอร์ด โดยใหส้ ำยมสี ีแดง 13

ตรงกบั ขำท่ี 1 หรือpin1 ของข้วั ต่อดว้ ย
21.เสียบสำยสัญญำณต่ำงๆ จำกเคส เช่น สวติ ช์เปดิ ปดิ เคร่อื ง ไฟบอกสถำนะเปิดเครอื่ ง ไฟบอก

สถำนะฮำรด์ ดสิ ก ป่มุ Reset ลำโพง ลงบนเมนบอร์ด ควรดูคมู่ อื เมนบอรด์ ประกอบด้วย โดยตอ้ งเสยี บขั้ว
ใหถ้ กู หำกผดิ ขั้วคอมพวิ เตอร์ จะไมต่ ิดหรือมไี ฟคำ้ งตลอดเวลำ วธิ แี กไ้ ขคือใหเ้ รำลองสลับขว้ั และเปดิ
เคร่อื งขนึ้ มำใหม่

22.เม่ือเสรจ็ เรียบร้อยแลว้ ให้เรำลองสำรวจดวู ่ำมนี ็อตหรอื อุปกรณ์อนื่ ๆ
ตกคำ้ งอยบู่ นเมนบอรด์ หรือไม่ เพรำะอำจทำใหเ้ กิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดควำม
เสยี หำยต่อเมนบอรด์ และอุปกรณต์ ำ่ งๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจำกนค้ี วรตรวจสอบ
กำรติดต้งั ทงั้ หมดว่ำเรยี บรอ้ ยดีแลว้ เช่น กำรด์ ตำ่ งๆ หรอื สำยสัญญำณเสยี บ
แนน่ หนำดีหรอื ยงั โดยเฉพำะฮที ซงิ ค์และพัดลมตอ้ งแนบสนิทกบั ซพี ียู พรอ้ มท้ังล็อก
ตดิ กันอยำ่ งแนน่ หนำ

23.เม่อื เรียบรอ้ ยดแี ลว้ ปิดฝำเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสรจ็ ส้ินขั้นตอนกำรประกอบ
เครอื่ งอย่ำงถูกตอ้ งและสมบูรณ์แบบแลว้

บรรณำนุกรม 14

https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-khxmphiwtexr

http://computer.kapook.com/equpiment.php

https://sites.google.com/site/jakub6774/kar-prakxb-khxmphiwtexr-
beuxng-tn

https://sites.google.com/site/gengwissaroot/xupkrn-sakhay-thi-chi-
ni-kar-prakxb-khxmphiwtexr


Click to View FlipBook Version