The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อสิ่งพิมพ์ มงคลรัตน์ docx

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Palmy Official Channel, 2020-02-20 00:25:32

สื่อสิ่งพิมพ์ มงคลรัตน์ docx

สื่อสิ่งพิมพ์ มงคลรัตน์ docx

คำนำ

โครงงำนฉบบั นี้สำเรจ็ ไดด้ ว้ ยควำมกรุณำ
ของครผู ูส้ อน ซง่ึ ไดใ้ หค้ ำปรกึ ษำ
ขอ้ ชแี้ นะและใหค้ วำมช่วยเหลือจนกระท่งั โ
ครงงำนสำเร็จลุลว่ งไปไดด้ ี
คณะผจู้ ดั ทำขอขอบพระคอุ ยำ่ งสงู มำ ณ
ทนี่ ้ี

ทำ้ ยสุดนี้คณะผจู้ ดั ทำหวงั เป็ นอยำ่ งยงิ่ วำ่ โค
รงงำนนี้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรศกึ ษำและ
น่ำสนใจสำหรบั ผทู้ สี่ นใจตอ่ ไปนี้

มงคลรตั น์ นวนิล

ผจู้ ดั ทำ

สำรบญั

คำนำ หนำ้
สำรบญั ก
อบุ ลรำชธำนี ข
12
อดุ รธำนี 1-
หนองคำย
เลย 13-20
บงึ กำฬ 21-23
หนองบวั ลำภู
รอ้ ยเอด็ 24-33
มหำสำรคำม 34-41
42-44
45-49
50-51

ชยั ภูมิ 52-53
บุรรี มั ย์ 54-57
นครรำชสมี ำ 58-59
นครพนม 60-63
ยโสธร 64
มกุ ดำหำร 65
กำฬสินธ์ุ 66
ขอนแก่น 67
สรุ นิ ทร์ 68-69
ศรสี ะเกษ 70-71
อำนำจเจรญิ 72-73
สกลนคร 74-75

จงั หวดั อุบลรำชธำนี

สำมพนั โบก

แกง่ สำมพนั โบก
สถำนทีท่ อ่ งเทยี่ วทรี่ จู้ กั และไดร้ บั ควำมนยิ มของอบุ ลรำ
ชธำนี
แกง่ หนิ ทอี่ ยูใ่ ตล้ ำน้ำโขงในชว่ งฤดูน้ำหลำกซ่ึงเกดิ จำก
แรงน้ำวนกดั เซำะ กลำยเป็ นแอง่ มำกกวำ่ 3,000 แอง่
หรอื 3,000 โบก โบก หรอื แอง่ หมำยถงึ
บอ่ นำ้ ลกึ ในแกง่ หนิ ใต้ ลำน้ำโขง และคำวำ่ “โบก”
เป็ นภำษำของลำวทีม่ กั นิยมเรยี กกนั
และจะปรำกฏใหเ้ ห็นในช่วงฤดแู ลง้ ทนี่ ำ้ แหง้ ขอด
แกง่ หนิ ดงั กลำ่ วก็จะโผลพ่ น้ น้ำกลำยเป็ นควำมมหศั จรร
ย์ทำงธรรมชำตสิ ดุ อลงั กำรกลำงลำนำ้ โขง ทสี่ วยงำม
แปลกตำ จนชำวบำ้ นเรียกวำ่ แกรนดแ์ คนยอนนำ้ โขง
ทำงเขำ้ ของแกรนแคนยอนแมน่ ำ้ โขง
มหี นิ สวยงำมลกั ษณะคลำ้ ยหวั สุนขั
ซ่ึงมีตำนำนเลำ่ ขำนกนั ตำ่ ง ๆนำๆ
บำ้ งกว็ ำ่ แตก่ อ่ นมีเจำ้ เมือง เป็ นผูเ้ รอื งอำนำจ
ประทบั ใจควำมงำมของสำมพนั โบก

จงึ ไดส้ ง่ เสนำมำศกึ ษำเพม่ิ เตมิ
เมือ่ มำแลว้ พบขุมทรพั ย์เป็ นทองคำ จงึ ใหส้ นุ ขั
เฝ้ ำทำงเขำ้ จนกวำ่ เจำ้ เมอื งจะออกมำ
เมือ่ เจำ้ เมืองไดเ้ ห็นสมบตั ิ
เกดิ ควำมโลภกลวั เสนำจะไดส้ ว่ นแบง่ จงึ ไดอ้ อกไปทำง
อนื่ สุนขั ผภู้ กั ดกี ็ เฝ้ ำรออยู่ตรงนน้ั จนตำยในทสี่ ดุ
บำงตำนำนก็วำ่ ลูกพญำนำคในลำน้ำโขงเป็ นผูข้ ุดเพอื่ ใ
ห้ เกดิ ลำนำ้ อกี สำยหนึ่ง และไดม้ อบหมำยใหส้ ุนขั
เป็ นผูเ้ ฝ้ ำ
ทำงเขำ้ ระหวำ่ งกำรขุดกระทง่ ั สุนขั ไดต้ ำยลงกลำยเป็ น
หนิ รปู สุนขั ในทสี่ ุด

1

2

หำดชมดำว อบุ ลรำชธำนี

หำดชมดำว หรอื แกง่ ชมดำว
อยูใ่ นบรเิ วณหมบู่ ำ้ นโนนตำล อำเภอนำตำล
อบุ ลรำชธำนีอยูก่ อ่ นถงึ สำมพนั โบกประมำณ 20 ก.ม.
หำดชมดำวเป็ นแนวหำดหนิ แกง่ หนิ
อนั กวำ้ งใหญแ่ ละยำวมำกหลำยรอ้ ยเมตร
ซ่งึ กำรเกดิ ของหนิ รปู พรรณสณั ฐำนประหลำด
เชน่ เดยี ว กบั สำมพนั โบก
ซ่งึ ในชว่ งฤดูน้ำหลำกแกง่ หนิ เหลำ่ น้ีจะจมอยู่ใตแ้ มน่ ำ้ โ
ขงและดว้ ยแรงนำ้ วนกดั เซำะ
ทำใหแ้ กง่ หนิ กลำยเป็ นแอง่ เลก็ ใหญ่ จำนวนมำก
เกดิ เป็ นประตมิ ำกรรมหนิ ธรรมชำตริ ูปรำ่ งแปลกตำชว
นใหจ้ นิ ตนำกำร
หำดชมดำวมีลกั ษณะคลำ้ ยกบั สำมพนั โบกแต่ มพี ืน้ ที่
กวำ้ งกวำ่
รวมถงึ มรี วิ้ ลำยหนิ และรูปทรงแปลกๆใหเ้ หน็ ชมเยอะก
วำ่ บำงพื้นทเี่ ป็ นรเู วำ้ แหวง่ บำงพ้ืนทกี่ ซ็ อ้ นกนั เป็ นชน้ั
บำงพนื้ ทเี่ ป็ นดนิ แหง้ ระแหง มแี อง่ น้ำน้อยใหญ่
บำงแอง่ ใหญบ่ ำงแอง่ เล็ก
มีรปู รำ่ งลกั ษณะแตกตำ่ งกนั ออกไป
หำดชมดำวมีจุดไฮไลต์ที่ สวยทสี่ ุด
ซึง่ เป็ นลกั ษณะเป็ นผำหนิ ใหญแ่ ละเวำ้ แหวง่ ยำวคลำ้ ยช่
องแคบมสี ำยนำ้ ไหลผำ่ น
และมีกอ้ นหนิ เลก็ กลำงนำ้ ใหล้ งไปยืนโพสตท์ ำ่ ถำ่ ยรปู
ซึง่ ไดม้ มุ สวยเกไ๋ มเ่ หมอื นใคร

3

4

วดั สริ นิ ธรวรำรำมภพู รำ้ ว อบุ ลรำชธำนี

วดั สริ นิ ธรวรำรำมภูพรำ้ ว หรอื นยิ มเรยี กกนั วำ่
วดั เรืองแสง ตง้ั อยู่ที่ อำเภอสริ นิ ธร
จงั หวดั อุบลรำชธำนี เป็ นวดั ทตี่ ง้ั อยูบ่ นเนนิ เขำสูง
โดยจำลองสภำพแวดลอ้ มของวดั ป่ ำหมิ พำนตห์ รือเขำไ
กรลำศ
บรเิ วณบนยอดเขำจะมองเหน็ พระอโุ บสถสปี ดั ทองตง้ั เ
ดน่ เป็ นสง่ำ จุดเดน่ ของวดั คอื
กำรไดม้ ำชมภำพเรืองแสงเป็ นสเี ขยี วของของตน้ กลั ป
พฤกษ์ทเี่ ป็ นจติ รกรรมทีอ่ ยูบ่ นผนงั ดำ้ นหลงั ของอโุ บสถ
ในยำมค่ำคืน
ซ่งึ หำกโชคดกี จ็ ะไดเ้ หน็ ดวงดำวมำกมำยเตม็ ทอ้ งฟ้ ำอี
กดว้ ย

5

ดอกไมป้ ่ ำดงนำทำม อุบลรำชธำนี

อยู่ในพ้ืนทที่ ำงตอนเหนือของอุทยำนแหง่ ชำตผิ ำแตม้ มี
พื้นทตี่ ดิ ตอ่ กนั 3 อำเภอคือ อำเภอโขงเจียม
อำเภอศรเี มอื งใหม่ และอำเภอโพธไิ์ ทร
จงั หวดั อุบลรำชธำนีกำรทอ่ งเทยี่ วทปี่ ่ ำดงนำทำมเป็ นลกั
ษณะกำรเดนิ ป่ ำชมธรรมชำตปิ ่ ำไม้ ภผู ำและแมน่ ำ้ โขง
สำหรบั ฤดูกำล ทอ่ งเทยี่ วของป่ ำดงนำทำม คอื
ในชว่ งเดอื นพฤศจกิ ำยน-ธนั วำคม
ซ่ึงเป็ นชว่ งทดี่ อกไมป้ ่ ำบำน
เหมำะในกำรชมดอกไมต้ ำมลำนหนิ เช่น เช่น
หยำดน้ำคำ้ ง แดงอบุ ล เอนอำ้ เหลืองพสิ มร
และทงุ่ ดอกไมช้ ื่อพระรำชทำนจำกสมเดจ็ พระนำงเจำ้ สิ
รกิ ติ ิ์ พระบรมรำชนิ ีนำถ ไดแ้ ก่ ดุสติ ำ สรอ้ ยสุวรรณำ
มณีเทวำ ทพิ เกสร สรสั จนั ทร เป็ นตน้ นอกจำกน้ียงั มี
น้ำตกทมี่ นี ้ำมำกชว่ งกนั ยำยนถงึ ธนั วำคมและทะเลหมอ
กรมิ โขง สว่ นในชว่ งเดอื นฤดแู ลง้ มกรำคม-มีนำคม
จะเหมำะในกำรชมป่ ำไมเ้ ปลยี่ นสี ดอกไมห้ น้ำแลง้
อำทิ ตน้ รงั ตะแบกเลือด พดุ ผำ ช้ำงนำ้ ว
และลอ่ งเรอื ชมทวิ ทศั น์สองฝ่งั ลำนำ้ โขงระหวำ่ ง
บำ้ นปำกลำ-คนั ทำ่ เกวยี น

6

7

ผำชนะได

เป็ นหน้ำผำทมี่ คี วำมสงู ชนั มำกและเป็ นจุดทสี่ ำมำรถมอ
งเห็นพระอำทติ ย์ขนึ้ กอ่ นจุดใดในประเทศไทยมองเหน็
ทวิ ทศั น์แมน่ ำ้ โขงอยูเ่ บ้อื งลำ่ งรวมถงึ
เทือกเขำแดนลำวทสี่ ลบั ซบั ซ้อนในฤดูหนำวยงั มคี วำมง
ำมของทะเลหมอกเหนือลำนำ้ โขง
ใหช้ มดว้ ยเนื่องจำกเป็ นจดุ ทมี่ องเหน็ พระอำทติ ย์ขน้ึ จดุ
แรก

ในประเทศไทยกรมอตุ นุ ยิ มจงึ เอำผำชนะไดเป็ นจดุ อำ้ ง
องิ เวลำทีพ่ ระอำทติ ย์ขน้ึ แหง่ แรก ของประเทศไทย

8
นำ้ ตกหว้ ยพอก
อยู่ตรงบรเิ วณลำนกำงเตน้ ท์ เป็ นนำ้ ตกขนำดเลก็
มหี ลำยชน้ั ไหลลดหล่นั ลงมำคลำ้ ยกบั ขน้ั บนั ไดมีตน้ น้ำ

มำจำกผนื ป่ ำดงนำทำม ในฤดฝู นจะมนี ้ำมำกลง
เลน่ น้ำไดต้ ำมโขดหนิ รอบ
ๆน้ำตกมเี อ้อื งนวลจนั ทร์ใหช้ มดว้ ยสว่ นในฤดูรอ้ นน้ำจ
ะน้อยชว่ งทนี่ ำ้ ตกน้ีสวยงำมทสี่ ดุ คอื ตง้ั แตเ่ ดือนมถิ ุนำย
น – ธนั วำคม

กำรเดนิ ทำงไปป่ ำดงนำทำม ทงุ่ ดอกไมด้ งนำทำม

นกั ทอ่ งเทยี่ วตอ้ งไปเรม่ิ ตน้ ที่ อบต.นำโพธกิ์ ลำง โดยมี
2 เสน้ ทำงคือจำกตวั เมอื งอุบลรำชธำนีมงุ่ หน้ำสอู่ ำเภอ
พอบลู มงั สำหำรขำ้ มสะพำนแมน่ ้ำมลู เลี้ยว
ขวำเขำ้ สอู่ ำเภอโขงเจยี มำกนน้ั ใช้ทำงหลวงหมำยเลข
2112 (โขงเจยี ม –
เขมรำฐ)ถงึ ตำบลนำโพธกิ์ ลำงรวมระยะทำงประมำณ1
20 กโิ ลเมตร
หรือใชเ้ สน้ ทำงจำกตวั เมืองอุบลฯ;มำทำงอำเภอตระกำ
รพืชผลเลีย้ วขวำเขำ้
อำเภอศรเี มอื งใหมไ่ ปตำบลนำโพธไิ์ ดเ้ หมือนกนั ระยะ
ทำงประมำณ110 กโิ ลเมตร

9

10

น้ำตกแสงจนั ทร์ อุบลรำชธำนี น้ำตกลงรู
หนึง่ เดียวในเมืองไทย ตง้ั อยูท่ ี่ บำ้ นทงุ่ นำเมือง
ตำบลนำโพธกิ์ ลำง อำเภอโขงเจยี ม
จงั หวดั อบุ ลรำชธำนี
ชื่อของน้ำตกเรยี กตำมลกั ษณะของสำยน้ำทตี่ กผำ่ นลงรู
หนิ สว่ นทมี่ ำของชือ่ น้ำตกแสงจนั ทร์นน้ั
เรยี กตำมสำยธำรน้ำตก ทโี่ ปรยละออง
ผำ่ นชอ่ งหนิ ลงมำเป็ นสขี ำวนวลคลำ้ ยแสงจนั ทรโ์ ดยเฉ
พำะในวนั เพญ็ ทแี่ สงจนั ทรจ์ ะสำดสอ่ งมำตรงรหู นิ พอดี
พรอ้ มกบั ละอองของธำรน้ำตก ทโี่ ปรย
ดูเป็ นประกำยสีนวลสวยงำมมำก
ซง่ึ ทง้ั หมดน้ีคอื ทีม่ ำของชือ่ และเสน่หข์ องนำ้ ตกแหง่ นี้
ทยี่ งั คงเก็บควำมงำมสงบประสำนอย่ำง
กลมกลืนของธรรมชำตไิ วใ้ หเ้ ป็ นทปี่ ระทบั ใจ

11

ทะเลบวั แดง อดุ รธำนี

อีกหนึ่งเสน้ ทำงสำยดอกไมท้ ีด่ งำมแหง่ อสี ำนบำ้ นเรำ
นกั ทอ่ งเทยี่ วจะมองเหน็ ดอกบวั แดงบำนเต็มทอ้ งน้ำไก
ลสดุ ตำ ควำมอลงั กำรของอำณำจกั รบวั จะมใี หช้ มอยู่ 2
แหง่ นน้ั ก็คือ ทะเลบวั แดง จ. อุดรธำนี อยู่ในบงึ นำ้ จืด
บงึ หนองหำน
แหลง่ นำ้ ธรรมชำตทิ อี่ ุดมสมบรู ณ์ไปดว้ ยพนั ธุ์ปลำ

พนั ธ์ุนก และพืชนำ้ จำนวนมำก โดยดอกบวั แดง
บำนเต็มทอ้ งน้ำหนองหำนสุดลูกหลู กู ตำงดงำมอยำ่ งหำ
ทเี่ ปรียบไมไ่ ด้ จงึ เป็ นทมี่ ำของคำวำ่ ทะเลบวั แดง

12
วดั ป่ ำภูกอ้ น อุดรธำนี

วดั ป่ ำภกู อ้ น
ตง้ั อยูใ่ นเขตป่ ำสงวนแหง่ ชำตปิ ่ ำนำยูงและป่ ำน้ำโสม

ทอ้ งทบี่ ำ้ นนำคำ ตำบลบำ้ นกอ้ ง อำเภอนำยูง
จงั หวดั อุดรธำนี อนั เป็ นรอยตอ่ แผน่ ดนิ 3 จงั หวดั คือ

อดุ รธำนี เลย และหนองคำย
พระวหิ ำรทสี่ วยงำมสะดุดตำของวดั ป่ ำภกู อ้ น
มีลกั ษณะเป็ นสถำปตั ยกรรมไทยประยุกตส์ มยั รตั นโกสิ

นทร์ มีประตูทำงเขำ้ ออกวหิ ำร 3 ดำ้ น
ภำยในถูกตกแตง่ อยำ่ งวจิ ติ รตระกำรตำ
มีพระพุทธไสยำสน์โลกนำถศำสดำมหำมนุ ี
พระพทุ ธไสยำสน์หนิ ออ่ นสีขำว ควำมยำว 20 เมตร

สรำ้ งดว้ ยหนิ ออ่ นจำกประเทศอติ ำลี
ทนี่ ำมำเรียงซ้อนกนั ถงึ 42 กอ้ น

ซง่ึ เป็ นหนิ ขำวออ่ นทมี่ คี วำมสวยงำมและทนทำนมำกที่
สุด

13

อุโบสถดอกบวั กลำงน้ำ อุดรธำนี

ตง้ั อยู่ที่ วดั สนั ตวิ นำรำม พุทธอุทยำนบำ้ นเชียง
อำเภอหนองหำน จงั หวดั อดุ รธำนี
ใกลก้ บั แหลง่ มรดกโลกชุมชนบำ้ นเชียง
เป็ นพระอโุ บสถทรงดอกบวั สีขำวหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทย
ทตี่ ง้ั โดดเดน่ กลำงน้ำมสี ะพำนทำงเดนิ เชื่อมไปยงั พระอุ
โบสถ
สว่ นภำยในวจิ ติ รตระกำรตำดว้ ยภำพวำดฝำผนงั ที่บอก
เลำ่ เรอื่ งรำวพุทธประวตั ิ
มีองคพ์ ระประธำนสขี ำวโดดเดน่ อยูภ่ ำยในอุโบสถ
บรเิ วณโดยรอบอุโบสถยงั โอบลอ้ มไปดว้ ยบงึ น้ำขนำดใ
หญ่ ซงึ่ มีปลำอำศยั อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
สำมำรถทำทำนดว้ ยกำรใหอ้ ำหำรปลำไดอ้ กี ดว้ ย

14

วดั สนั ตวิ นำรำม
ตง้ั อยูห่ ำ่ งจำกชุมชนบำ้ นเชียงไปตำมถนนสำยบำ้ นเชีย
ง อ.ทงุ่ ฝน ประมำณ 3 กโิ ลเมตร ภำยในวดั กวำ้ งขวำง
สะอำด สงบ
รม่ รนื่ สวยงำมพระอุโบสถดอกบวั มเี สน้ ผำ่ ศูนย์กลำงถงึ
19 เมตร สงู 19 เมตร ประกอบดว้ ยดอกบวั 24 กลีบ
และมพี ญำนำค 2
ตวั อยูด่ ำ้ นหนำ้ มีสะพำนทำงเดนิ ตดิ รำวสเตนลเสทอดย
ำวไปถงึ ตวั อุโบสถ ตง้ั อยู่กลำงหนองนำ้

ทชี่ ำวบำ้ นเรียกหนองน้ำนี้วำ่ หนองน้ำอีสำนเขยี ว
ซ่ึงมปี ลำอำศยั อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
สำมำรถทำทำนดว้ ยกำรใหอ้ ำหำรปลำไดอ้ ีกดว้ ย

15

ภำยในอโุ บสถบรรยำกำศสงบรม่ เย็น
วจิ ติ รตระกำรตำดว้ ยภำพวำดฝำผนงั ทบี่ อกเลำ่ เรอื่ งรำว
พุทธประวตั ิ มีองค์พระประธำนสีขำวโดดเดน่
รอบพระอุโบสถกมีทำงเดนิ โดยรอบกวำ้ งขวำง
มองเห็นบงึ นำ้ และธรรมชำตริ อบวดั

16

จำกวดั สนั ตวิ นำรำม สำมำรถไปเทยี่ วชุมชนบำ้ นเชียง
ซง่ึ ตง้ั อยูไ่ มไ่ กลกนั ชุมชนบำ้ นเชยี ง คือ
ชุมชนเกำ่ แกท่ ไี่ ดช้ ือ่ วำ่ เป็ นแหลง่ มรดกโลก
มีถนนคนเดนิ ซ่งึ มีรำ้ นจำหน่ำยและแหลง่ ขำยของฝำก
สนิ คำ้ โอทอป เปิ ดใหบ้ รกิ ำรทุกวนั ตง้ั แตเ่ วลำ 08.00-
16.30 น. สนิ คำ้ ทมี่ ีควำมโดดเดน่ คงไมพ่ น้
เครือ่ งป้นั ดนิ เผำบำ้ นเชียง
ทมี่ ีเอกลกั ษณ์และลวดลำยสวยงำม ผำ้ ทอบำ้ นเชียง
เป็ นผำ้ ทอพ้นื เมอื งทเี่ ป็ นมรดกตกทอดกนั มำยำวนำน
ซ่งึ รำ้ นคำ้ จะตง้ั อยูเ่ รยี งรำยรมิ ถนนสำมำรถเดนิ เลอื กชอ้
ปไดต้ ำมควำมพงึ พอใจ

17

สนิ คำ้ ขน้ึ ชื่อ
หมอ้ ดนิ เผำหมอ้ ลำยเขยี นสกี อ่ นประวตั ศิ ำสตร์
ซง่ึ ปจั จบุ นั ชำวบำ้ นไดน้ ำมรดกชน้ิ เอก
นำมำตอ่ ยอดสรำ้ งสรรค์เป็ นผลติ ภณั ฑ์เครือ่ งป้นั ดนิ เผำ
ในรูปภำชนะตำ่ งๆ ไปจนถงึ สนิ คำ้ ทรี่ ะลกึ
มีทง้ั ขนำดเล็กรำคำหลกั สบิ ไปจนถงึ ขนำดใหญร่ ำคำหล ั
กรอ้ ย

สนิ คำ้ ขนึ้ ชือ่
หมอ้ ดนิ เผำหมอ้ ลำยเขยี นสกี อ่ นประวตั ศิ ำสตร์
ซง่ึ ปจั จบุ นั ชำวบำ้ นไดน้ ำมรดกชิ้นเอก
นำมำตอ่ ยอดสรำ้ งสรรคเ์ ป็ นผลติ ภณั ฑ์เครือ่ งป้นั ดนิ เผำ
ในรูปภำชนะตำ่ งๆ ไปจนถงึ สนิ คำ้ ทรี่ ะลกึ
มที ง้ั ขนำดเล็กรำคำหลกั สบิ ไปจนถงึ ขนำดใหญร่ ำคำหล ั
กรอ้ ย

18

19

20

ภูหว้ ยอีสนั ตง้ั อยูใ่ น ตำบลบำ้ นมว่ ง อำเภอสงั คม

จงั หวดั หนองคำย
เป็ นจุดพระอำทติ ย์ขน้ึ และทะเลหมอกไดแ้ บบ

กวำ้ งไกลสดุ ตำ ถอื เป็ น จดุ ชมทะเลหมอกสดุ Unseen
ทีส่ วยงำมอีกจุดหน่งึ ของหนองคำย

เบ้อื งลำ่ งของทะเลหมอกภูหว้ ยอีสนั สำมำรถมองเหน็ เก
ำะแกง่
ของแมน่ ำ้ โขงซึ่งหำกวนั ใดทีส่ ำยหมอกบำงเบำสำมำรถ
มองเห็นววิ พระอำทติ ย์สที องในยำมเช้ำสะทอ้ น

ไปยงั พืน้ นำ้ และเกำะแกง่ ไดช้ ดั เจน
โดยระหวำ่ งเสน้ ทำงสำมำรถชมทะเลหมอกไดป้ ระมำณ

2 จุด คอื จดุ ชมววิ สูงสุดทเี่ ป็ นพืน้ ทขี่ อง อ บ ต
บำ้ นมว่ ง และอกี หนึง่ จดุ คอื
พื้นทีข่ องครวั ไมน้ ้ำซงึ่ จะอยูถ่ ดั ลงมำดำ้ นลำ่ ง
ซง่ึ แตล่ ะจดุ กม็ ีมมุ มองทีส่ วยงำมตำ่ งกนั

ช่วงเวลำทเี่ หมำะสม คอื ชว่ งฤดหู นำว ตง้ั แตเ่ วลำ
05.30 น.- 08.00 น.

21

วดั ผำตำกเสือ้ ทตี่ ง้ั อยู่บนเขำในเขตอำเภอสงั คม
จงั หวดั หนองคำย เดมิ ชื่อวดั ถำ้ พระ หลวงป่ เู พชร
ปะทโี ป ทำ่ นไดเ้ ดนิ ทำงมำปฏบิ ตั ธิ รรม
บรเิ วณถำ้ พระและไดก้ อ่ ตง้ั วดั ผำตำกเส้อื ขน้ึ เมือ่ ปี
พ.ศ.2477 มีเน้ือที่ 29 ไร่ 2 งำน 78 ตำรำงวำ
วดั ผำตำกเสอ้ื เป็ นวดั ปฏบิ ตั ธิ รรม
ตอ่ มำไดอ้ ญั เชิญพระสำรีรกิ ธำตุมำประดษิ ฐำนเมือ่ 2
เมษำยน 2550
เป็ นทสี่ กั กำระของพุทธศำสนิกชนทว่ ั ไป
เป็ นวดั ทมี่ ีทวิ ทศั น์สวยงำม มำก สูงจำกระดบั นำ้ ทะเล
550 เมตร ภำยในวดั มีธรรมชำตทิ สี่ มบรู ณ์

เป็ นจดุ ชมววิ แมน่ ำ้ โขงทีส่ วยทสี่ ุดแหง่ หนึง่
ในชว่ งทนี่ ้ำลดหำกไปยืน
อยูบ่ นวดั ผำตำกเสื้อแลว้ มองลงมำยงั แมน่ ้ำโขง
จะเหน็ สนั ทรำยเป็ นรวิ้ คลำ้ ยเกลด็ พญำนำคอยำ่ งชดั เจน
โดยไดร้ บั กำรตง้ั ใหเ้ ป็ นแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วเสน้ ทำงในฝนั
Dream Destination 2 จำก ท ท ท น่นั กค็ อื
"เกล็ดพญำนำครมิ โขง"
ซง่ึ เป็ นควำมมหศั จรรย์ทีธ่ รรมชำตสิ รำ้ งขน้ึ
ไดอ้ ยำ่ งน่ำพศิ วง
จำกจดุ ชมววิ วดั ผำตำกเสื้อหำกมองไปทำงซ้ำยมือจะมอ
งเหน็ ววิ แมน่ ำ้ โขงวำดยำวโคง้ เป็ นคงุ้ น้ำ
กลำงแมน่ ำ้ มเี กำะ ขนำดใหญ่
ทำใหแ้ มน่ ำ้ โขงชว่ งน้ีมลี กั ษณะคลำ้ ยแยกเป็ นรปู Y
ทมี่ องเหน็ ประเทศเพอื่ นบำ้ นไดอ้ ยำ่ งชดั เจน
นอกจำกจดุ ชมววิ ตรงวดั แลว้
ปจั จุบนั กอ่ นถงึ วดั ผำตำกเสื้อไดม้ ีกำรทำจุดชมววิ ซ่งึ ทำ
ใหม้ องเห็นรว้ิ รำยเกล็ดพญำนำคไดช้ ดั เจนแบบไมม่ อี ะ
ไรมำบงั ตำ

22

23

ภูป่ ำเปำะ ตง้ั อยูท่ บี่ ำ้ นผำหวำย ตำบลปวนพุ
อำเภอหนองหนิ จงั หวดั เลย
จดุ เดน่ ทนี่ ่ำสนใจของนกั ทอ่ งเทยี่ ว กค็ ือ
กำรไดข้ นึ้ ไปชม
บรรยำกำศบนจดุ ชมววิ ทอี่ ยู่สูงจำกระดบั น้ำทะเลประม
ำณ 900 เมตร
สำมำรถมองเห็นภูหอซ่ึงมีลกั ษณะเป็ นภูเขำสงู
เป็ นภเู ขำยอดตดั
หรือภูเขำยอดรำบโดยเฉพำะชว่ งทมี่ ีทะเลหมอกปกคลุ
ม นกั ทอ่ งเทยี่ วเรียกวำ่
คลำ้ ยภูเขำไฟฟจู ยิ ำมำในประเทศญปี่ ่ นุ เดมิ ที ภปู ่ ำเปำะ
เป็ นพนื้ ทอี่ ยูใ่ นเขตป่ ำสงวนแหง่ ชำตภิ ูคอ้ -ภกู ระแต
และเขตรกั ษำพนั ธุ์สตั วป์ ่ ำภคู อ้ -
ภูกระแตถูกบุกรุกแผว้ ถำงเพอื่ ทำกำรเกษตร
จนสภำพป่ ำบรเิ วณนน้ั อยูใ่ นขน้ั เสื่อมโทรม
แตห่ ลงั จำกมีกำรคดั เลอื กผูใ้ หญบ่ ำ้ นเขำ้ มำก็มีกำรฟ้ื น
ฟูสภำพป่ ำใหก้ ลบั คืนอดุ มสมบูรณ์จน
กลำยมำเป็ นแหลง่ ทอ่ งเทีย่ วทีเ่ รม่ิ มีคนรจู้ กั มำกขนึ้ โดยเ
ฉพำะภูหอทมี่ ีคลำ้ ยกบั ภเู ขำไฟฟูจิ

24

จดุ ชมววิ ของภูป่ ำเปำะมีทง้ั หมด 3 จุด
ซง่ึ แตล่ ะจดุ จะหำ่ งกนั ประมำณ 200 เมตร
ลดหล่นั ตำมควำมสงู จดุ แรกเป็ นจดุ ชมววิ ทสี่ วยทสี่ ดุ
ไมม่ ีอะไรบงั สำยตำสำมำรถมองเหน็ ววิ ของภหู อไดใ้ กล้
ทสี่ ุดในมมุ ทคี่ ลำ้ ยกบั ภเู ขำไฟฟูจมิ ำกทสี่ ดุ
ตรงจุดน้ีมรี ะเบยี งยื่นออกไปสำหรบั
ใหน้ กั ทอ่ งเทยี่ วไดม้ ำยืนชมววิ ขอภูหอไดอ้ ย่ำงใกลช้ ดิ
สว่ นจดุ ทสี่ องก็จะเหน็ ววิ ของภหู อในอีกมมุ แบบกวำ้ งไ
กลทแี่ ตกตำ่ งจำกจดุ แรก จุดนี้มีระเบียงชมววิ เชน่ กนั
สว่ นจุดสดุ ทำ้ ยตอ้ งเดนิ เทำ้ ขน้ึ เขำไปอกี ประมำณ 200
เมตร เป็ นจุดสงู สุดสำมำรถมองเห็นววิ ได้ 360 องศำ
แตอ่ ำจะมีตน้ ไมแ้ ละตกหญำ้ บงั สำยตำบำ้ ง

จุดสงู สุดสำมำรถชมพระอำทติ ย์ขนึ้ และตก
ไดท้ จี่ ดุ เดียวกนั นอกจำกน้ียงั สำมำรถมองเหน็
อทุ ยำนแหง่ ชำตภิ ผู ำมำ่ น
อำเภอภผู ำมำ่ นจงั หวดั ขอนแกน่
อทุ ยำนแหง่ ชำตนิ ้ำหนำว อำเภอหลม่ สกั
จงั หวดั เพชรบูรณ์ วนอทุ ยำนแหง่ ชำติ นำยูง-นำ้ โสม
อำเภอน้ำโสม จงั หวดั อดุ รธำนี และ ถำ้ เอรำวณั
อำเภอนำวงั จงั หวดั หนองบวั ลำภู ขน้ึ ภูเดยี วเหน็ 4
จงั หวดั

25
กำรเดนิ ทำงไปป่ ำเปำะ
ภปู ่ ำเปรำะตง้ั อยู่เสน้ ทำงเดยี วกบั สวนหนิ ผำงำมอยู่
เมือ่ มำถงึ ตวั เมอื งเลยกอ่ นจะถงึ ตวั อำเภอหนองหนิ ประ

มำณ 1 กโิ ลเมตร จะมีป้ ำย
ใหเ้ ลี้ยวขวำไปคุณหมงิ เมอื งเลย ใหต้ ำมทำงนน้ั
ถำ้ หำกมำจำกทำงอำเภอภกู ระดงึ
เขำ้ มำถงึ ตวั อำเภอหนองแลว้ หนิ บรเิ วณตรงขำ้ ม
ตลำดหนองหนิ จะมซี อยเลยี้ วซ้ำยเขำ้ ไปตำบลปวนพุ
และเจอป้ ำยคุนหมงิ 19 กโิ ลเมตร ใหต้ รงเขำ้ ไปเรอื่ ยๆ
จะพบกบั ทที่ ำกำร ของภูป่ ำเปรำะ

26

จงั หวดั เลย

ภลู มโล ตง้ั อยู่ในตำบลกกสะทอน อำเภอดำ่ นซำ้ ย
จงั หวดั เลย ในเขตอทุ ยำนแหง่ ชำตภิ ูหนิ รอ่ งกลำ้
ภลู มโลเป็ นภเู ขำทตี่ ง้ั อยบู่ นรอยตอ่ ของสำมจงั หวดั คือ
พษิ ณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย
สง่ิ ทที่ ำใหภ้ ูลมโลเป็ นสถำนทที่ อ่ งเทยี่ วทไี่ ดร้ บั ควำมสน
ใจจำกนกั ท่องเทยี่ วในเวลำน้ี คอื
เป็ นจดุ ชมดอกนำงพญำเสือโครง่
ทมี่ พี น้ื ทกี่ วำ้ งขวำงนบั 1000 ไร่
นำงพญำเสือโครง่ ของภลู มโลจะไมไ่ ดม้ ีใหช้ มเพยี งจดุ เ
ดียว
แตจ่ ะกระจำยมใี หช้ มในหลำยจดุ โดยจะบำนแทรกตวั
อยู่ในหบุ เขำ ป่ ำไมแ้ ละตน้ หญำ้
ภลู มโลเป็ นแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วทมี่ ธี รรมชำติ
ทสี่ วยงำมของขุนเขำและอำกำศทหี่ นำวเย็นโดยนำงพ
ญำเสอื โครง่ จะบำนใน ชว่ งกลำงเดือน ม.ค. ของทุกปี
ทง้ั น้ีในแตล่ ะปี จะบำนไมต่ รงกนั กอ่ นเดนิ ทำงตอ้ งเช็คข้
อมลู อีกครง้ั

27

นอกจำกชมนำงพญำเสือโครง่ แลว้
พ้นื ทขี่ องภลู มโลมสี ำมำรถยืนชมทศั นียภำพของเทอื กเ
ขำสงู ซ้อนทบั กนั สวยงำมมำก
จุดกำงเตน้ ท์มองเหน็ หมบู่ ำ้ นหมนั ขำว
และไรก่ ระหล่ำปลสี เี ขียวกวำ้ งใหญ่
สำมำรถดูดำวบนฟ้ ำและดำวบนดนิ แสงไฟจำกหมบู่ ำ้ น
ขำ้ งลำ่ งไดอ้ ย่ำง
ชดั เจนนอกจำกนี้กอ่ นถงึ จดุ กำงเตน้ ทม์ ีจดุ ชม
ววิ สงุ สดุ ใหไ้ ดช้ มทศั นียภำพไดก้ วำ้ งไกลยง่ิ ขนึ้
สำหรบั บนยอดสงู สดุ ภลู มโลนน้ั มที ำงเดนิ
เขำขนึ้ ไปประมำณ 1 กม. ทำงคอ่ นขำ้ งชนั

บนจดุ ชมววิ มีชะง่อน
หนิ เลก็ ๆเป็ นจดุ ชมพระอำทติ ย์ขน้ึ
สว่ นจุดชมพระอำทติ ย์ตกอยูบ่ นเสน้ ทำงเดนิ ขน้ึ
ซึ่งเมอื่ มองลงมำเบือ้ งลำ่ งจะพบกบั ทวิ ทศั น์ควำมงดงำม
ของแนวยอดภูลมโล และเทือกเขำอนื่ ๆ
หรอื หำกใครไมข่ นึ้ ไป
บนจุดชมววิ สูงสุดก็สำมำรถชมววิ อยู่ตรงทำงเดนิ ขน้ึ ไป
ยงั จุดชมววิ กไ็ ดซ้ ึง่ ก็สวยงดงำมเชน่ กนั

28
ฝ่งั บำ้ นรอ่ งกลำ้
- จำกพษิ ณุโลก ใชเ้ สน้ ทำงหมำยเลข 12 (พษิ ณุโลก-
หลม่ สกั ) จำกนน้ั เลี้ยวซำ้ ยทสี่ ำมแยกบำ้ นแยง
เขำ้ สทู่ ำงหลวงหมำยเลข 2013 ไปอำเภอนครไทย

กอ่ นถงึ อ.นครไทย
ใหเ้ ล้ยี วขวำไปอุทยำนแหง่ ชำตภิ หู นิ รอ่ งกลำ้
ระยะทำงจนถงึ ทที่ ำกำรอทุ ยำนฯ 125 กโิ ลเมตร
จำกนน้ั เดนิ ทำงตอ่ ไปยงั บำ้ นรอ่ งกลำ้ ทอี่ ยู่ภำยใน
อทุ ยำนฯ อีก 9 กโิ ลเมตร รวมระยะทำงทง้ั สน้ิ 134
กโิ ลเมตร

- จำกเพชรบูรณ์ ใชเ้ ส้นทำงหมำยเลข 21
มงุ่ หนำ้ อ.หลม่ สกั
จำกนน้ั เบีย่ งซำ้ ยเขำ้ ถนนเลยี่ งเมืองกอ่ นถงึ สแี่ ยกหลม่ สั
กจะ เขำ้ สทู่ ำงหลวง หมำยเลข 12
จำกนน้ั จะเจอสำมแยกใหเ้ ลี้ยวขวำเขำ้ สหู่ มำยเลข
2372
ขบั ตรงไปจนเจอทำงแยกซำ้ ยมอื ขน้ึ ภูทบั เบกิ เป็ นทำงห
ลวง 2331 เป็ นทำงลำดชนั และทำงโคง้ หกั ศอก รำว
18 กโิ ลเมตร
จนถงึ ดำ่ นเก็บเงินคำ่ เขำ้ อุทยำนแหง่ ชำตภิ หู นิ รอ่ งกลำ้
จำกนน้ั เดนิ ทำงตอ่ ไป ยงั บำ้ นรอ่ งกลำ้
ทอี่ ยู่ภำยในอุทยำนฯ อีก 21 กโิ ลเมตร
รวมระยะทำงทง้ั สน้ิ 96 กโิ ลเมตร

29

ฝ่งั กกสะทอน

จำกจงั หวดั เลยผำ่ นอำเภอภเู รอื เขำ้ สตู่ ำบลโคกนำม
ไมต่ อ้ งเขำ้ อำเภอดำ่ นซำ้ ยเพรำะจะออ้ มใหใ้ ช้ถนนเสน้
หลม่ เกำ่ หลม่ สกั ตรงอยำ่ ง เดยี วผำ่ นบำ้ นถงึ โป่ งชี
และบำ้ นน้ำพงุ
เมือ่ ถงึ บำ้ นน้ำพงุ มีทำงแยกขวำเขียนวำ่ วดั ป่ ำพทุ ธประ
ทบั เลีย้ วขวำตรงไปมีป้ ำย บอกทำงขนึ้ ไป ภูลมโล
สำหรบั ใครทใี่ ชบ้ รกิ ำรรถนำเทยี่ ว
ของชมรมกกสะทอน
ทีท่ ำกำรจะอยู่กอ่ นถงึ ทำงขนึ้ ภูลมโลมีป้ ำยบอก
จำกทที่ ำกำรไปจนถงึ
จดุ กำงเตน้ ท์ภลู มโลใช้เวลำขนึ้ ประมำณ 1 ช่วั โมง

30

วดั โพธชิ์ ยั เป็ นทปี่ ระดษิ ฐำนของพระพุทธรปู สำคญั ศกั ดิ์
สทิ ธิท์ เี่ คำรพของชำวบำ้ นอำเภอนำแหว้ คอื
พระเจำ้ องคแ์ สน หรอื พระพทุ ธรูปฝนแสนหำ่
เป็ นพระพุทธรปู ขนำดหน้ำตกั กวำ้ ง 34 เซนตเิ มตร สูง
50 เซนตเิ มตร เนื้อองค์เป็ นทองสมั ฤทธิ์
พอถงึ ฤดูตรุษสงกรำนต์
ชำวบำ้ นจะนำพระพุทธรูปองคแ์ สนมำสรงน้ำและทำพิ

ธีเปลยี่ นเครอื่ งทรงทุกปี
เอกลกั ษณ์ทโี่ ดดเดน่ อีกอยำ่ งหน่งึ ของวดั โพธิช์ ยั ก็คอื
ภำพจติ รกรรมฝำผนงั เกำ่ แกท่ ง้ั ภำยนอกและภำยในโบ
สถ์
ฝำผนงั ดำ้ นในเขียนเรอื่ งพทุ ธประวตั วิ รรณกรรมพ้นื บ้
ำน

31

ผนงั ดำ้ นนอกเขียนเรอื่ ง เนมริ ำชชำดก สงั ข์ศลิ ป์ ชยั
และกำระเกต สะทอ้ นใหเ้ ห็นสภำพชีวติ ควำมเป็ นอยู่
และกำรนบั ถอื ศำสนำของชำวบำ้ นนำพงึ ในช่วงปลำยส
มยั อยธุ ยำ
ซึง่ ภำพเขยี นเป็ นฝี มอื ช่ำงพน้ื บำ้ นมองดแู ลว้ งดงำมแปล
กตำแตกตำ่ งจำกทอี่ ืน่

32

เชียงคำน เลย

เชียงคำน เมืองเลก็ รมิ แมน่ ้ำโขงสุดชำยแดนไทย
เป็ นอำเภอหนงึ่ ในจงั หวดั เลย
ทคี่ งยงั คงไวซ้ งึ่ วฒั นธรรม ขนบประเพณี
กำรใชช้ ีวติ แบบเรียบง่ำย
กบั ภำพบำ้ นเกำ่ ๆทเี่ รยี งรำยตดิ กนั อยูร่ มิ ถนนชำยโขง
ดงึ ดูดใจ
ใหน้ กั ทอ่ งเทยี่ วหลำยตอ่ หลำยรนุ่ ตำ่ งหลง่ ั ไหลเดนิ ทำงกั
นมำทนี่ ี่ กจิ กรมทเี่ ชียงคำนมที ง้ั
รว่ มตกั บำตรขำ้ วเหนยี วในยำมเชำ้ กบั ชำวบำ้ น
ป่นั จกั รยำนเรยี บโขง ชมวดั วำอำรำม
และทะเลหมอกภทู อก ชำวบำ้ นทนี่ ี่มนี ้ำใจและเป็ นมติ ร
ไมว่ ำ่ จะเดนิ ผำ่ นไปยงั บำ้ นหลงั ใดก็จะเหน็ ประตูบำ้ นเปิ
ดกวำ้ งรบั แขกหรอื เพอื่ นบำ้ นใกลเ้ คยี งเสมอ

33

ภทู อก บงึ กำฬ

ภทู อก เป็ นทตี่ ง้ั ของวดั เจตยิ ำศรีวหิ ำร (วดั ภูทอก)
อยู่ในอำณำเขตบำ้ นคำแคน ตำบลนำสะแบง จ.บงึ
จดุ เดน่ ของภูทอกกค็ อื
สะพำนไมแ้ ละบนั ไดขนึ้ ชมทศั นียภำพรอบ ๆ ภูทอก
ใช้เพยี งแรงงำนคนสรำ้ งเป็ นบรรไดเวยี นไปมำรอบภทู
อกทสี่ ำมำรถชมววิ ไดต้ ลอดทำง มที ง้ั หมด 7 ชน้ั
ใช้เวลำในกำรกอ่ สรำ้ งนำนถงึ 5 ปี เตม็
นกั ทอ่ งเทยี่ วสำมำรถเดนิ ชมแบบสะพำนเวียน
รอบเขำซ่งึ จะไดเ้ หน็ มมุ มองทีแ่ ตกตำ่ งไปเรอื่ ย ๆ

34

หนิ สำมวำฬ ภสู งิ ห์

หนิ สำมวำฬ
หนึ่งในจดุ ทอ่ งเทยี่ วทนี่ ่ำสนใจในพื้นทปี่ ่ ำภสู งิ ห์
ตง้ั อยู่ในอำเภอศรวี ไิ ล จงั หวดั บงึ กำฬ
ในเขตพ้ืนทอี่ นุรกั ษ์เขตป่ ำสงวนแหง่ ชำตปิ ่ ำดงดบิ กะลำ
ป่ ำภูสงิ ห์ และป่ ำดงสีชมพู
ซงึ่ เต็มไปดว้ ยกลุม่ ของกอ้ นหนิ รูปทรงตำ่ ง ๆ

ทสี่ วยงำมแปลกตำ และถำ้ กระจำยอยู่ท่วั ทง้ั พน้ื ที่
สำมำรถแวะชมไดห้ ลำยจดุ รวมถงึ หนิ สำมวำฬ
ทมี่ ีลกั ษณะเป็ นหนิ ขนำดใหญต่ ดิ หน้ำผำสูง
เหตผุ ลทเี่ รยี กวำ่ หนิ สำมวำฬ
เพรำะลกั ษณะของจดุ ชมววิ น้ีเป็ นกอ้ นหนิ ขนำดใหญ่ 3
กอ้ น รูปรำ่ งคลำ้ ยปลำวำฬเรยี งกนั ยืน่ ออกไปสหู่ น้ำผำ
หำกมองในมมุ สูงจะเหมือนกลมุ่ วำฬทมี่ พี อ่ แม่ ลกู
จงึ เรียกกนั วำ่ หนิ สำมวำฬ
ซึง่ เป็ นจุดชมววิ ทสี่ วยงำมโดดเดน่ ของภูสงิ ห์
สำมำรถชมพระอำทติ ย์ขนึ้ ในยำมเชำ้ เบอื้ งหนำ้ คอื
ววิ ของผนื ป่ ำเขียวขจีและสำยหมอกบำง

35


Click to View FlipBook Version