The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประเมินคุณภาพภายใน 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amontapj2, 2022-05-07 05:55:02

การประเมินคุณภาพภายใน 64

การประเมินคุณภาพภายใน 64

การประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานและคุณภาพการศกึ ษา
ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
สังกดั สานักการศึกษา
เทศบาลเมอื งชลบุรี

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลวดั โพธ์ิไดร้ บั
การรับรองการประกนั คุณภาพ
ภายนอก ทง้ั ในระดบั การศึกษา
ปฐมวยั และการศึกษาขนั้
พ้ืนฐาน จาก สมศ.สานกั งาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคก์ าร
มหาชน) ในรอบ ๓ ในวนั ท่ี
๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดบั การศึกษาปฐมวยั โดยรวมอย่ใู นระดบั ดี
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจดั การสถานพฒั นาเด็กปฐมวยั ระดบั คณุ ภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๒ คร/ู ผูด้ แู ลเด็กใหก้ ารดแู ล และจดั ประสบการณก์ ารเรียนรแู้ ละ

การเล่นเพื่อพฒั นาเด็กปฐมวยั ระดบั คณุ ภาพ ดี
มาตรฐานท่ี ๓ คณุ ภาพของเด็กปฐมวยั สําหรบั เด็กอายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี

(ก่อนเขา้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑) ระดบั คณุ ภาพ ดี

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน โดยรวมอย่ใู นระดบั ดี
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพผูเ้ รียน ระดบั คณุ ภาพ ดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ ระดบั คณุ ภาพ ดี
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการการจดั การสอนท่ีเนน้ ผูเ้ รียนเป็ นสําคญั
ระดบั คณุ ภาพ ดี

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเ้ รียน

ประเด็นพิจารณาในการประเมิน
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธท์ิ างวิชาการของผเู้ รียน จานวน 6 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย
ประเดน็ พิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะทพ่ี งึ ประสงคข์ องผู้เรียน จานวน ๔ ข้อ  บรรลุเปา้ หมาย

ข้อมูล หลกั ฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์
1. สรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวเิ คราะห์ และเขยี นส่อื ความ จากแบบบนั ทึกผลการพฒั นา

คุณภาพผู้เรยี นตามรายวชิ า ประจาปกี ารศึกษา 2564
2. ผลการทดสอบประเมินความสามารถดา้ นการอ่านและการเขียนของผู้เรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1 (RT)
3. ผลการสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดบั ชาติ (NT) ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพผเู้ รียน
จุดเดน่

- ผูเ้ รียนทุกคนผา่ นการประเมินความสามารถและการแกป้ ัญหาดา้ นการอา่ นและการเขียนสง่ ผลใหส้ ามารถอา่ นหนังสือ
ออกและอา่ นคลอ่ ง รวมทง้ั สามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารได้

- สามารถใชเ้ ทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ ดด้ ว้ ยตนเอง สอนซอ่ มเสริมใหก้ บั นักเรียนท่ีอา่ นเขียนต่ากวา่ เกณฑแ์ ละขาด
ทกั ษะในการคิดคานวณจึงทาใหผ้ ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูใ่ นระดบั ดี
จุดควรพฒั นา

- ผูเ้ รียนในระดบั ชนั้ ป.๑ – ป.6 ยงั ตอ้ งเร่งพฒั นาดา้ นการนาเสนอผลงานหนา้ ชน้ั เรียน การอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรูอ้ ยา่ งสมเหตุสมผล ตอ้ งพฒั นาทกั ษะการแกป้ ัญหาตามสถานการณไ์ ดอ้ ยา่ งเหมาะสม

- ผูเ้ รียนในระดบั ชนั้ ม.๑ – ม.๓ ยงั ตอ้ งไดร้ ับการสง่ เสริมในดา้ นทศั นคติท่ีดีตอ่ ความเป็นไทย ไมห่ ลงใหลกบั คา่ นิยม
ตา่ งชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเ่ หมาะสม ทาใหล้ ืมวฒั นธรรมอนั ดีงามของไทย

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

ประเด็นพิจารณาในการประเมิน

ประเด็นพิจารณาที่ 1. เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทส่ี ถานศึกษากาหนด ชดั เจน สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของสถานศึกษา
เปน็ ไปไดใ้ นการปฏิบตั ิ  บรรลเุ ปา้ หมาย

ประเด็นพจิ ารณาที่ ๒ ระบบบรหิ ารจดั การคณุ ภาพของสถานศกึ ษาทช่ี ัดเจน สง่ ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  บรรลเุ ปา้ หมาย

ประเด็นพิจารณาที่ ๓ สถานศกึ ษาดาเนนิ งานพฒั นาวิชาการที่เน้นคณุ ภาพผเู้ รียนรอบด้านตามหลักสตู รสถานศกึ ษาและ
ทกุ กลมุ่ เป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นพจิ ารณาท่ี ๔ พฒั นาครูและบคุ ลากรใหม้ คี วามเชยี่ วชาญทางอาชีพ  บรรลเุ ปา้ หมาย

ประเดน็ พจิ ารณาท่ี 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี อ้อื ต่อการจดั การเรียนรอู้ ย่างมคี ุณภาพ

 บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นพิจารณาท่ี 6. จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ สนับสนุนการบรหิ ารจดั การและการจดั การเรยี นรู้

 บรรลเุ ป้าหมาย

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ขอ้ มลู หลกั ฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ์

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ์

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

จุดเดน่
- สถานศึกษามีศกั ยภาพในการบริหารและการจดั การงานไดค้ รอบคลุมเป็นไปตามบทบาทหนา้ ท่ี และ

โครงสรา้ งมีการบริหารจดั การตามสถานการณ์ อยา่ งทนั ทว่ งที ตามนโยบายของสว่ นกลางในสถานการณก์ าร
แพร่ระบาดของโรคติดตอ่ Covid-19

- สถานศึกษามีแผนพฒั นาการศึกษาและบุคลากรท่ีเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนใหม้ ีสว่ นร่วมในการ
บริหารจดั การ และสนับสนุนบุคลากรใหไ้ ดร้ ับการพฒั นาความรูแ้ ละทกั ษะในวิชาชีพ
จุดควรพฒั นา

- พฒั นาระบบฐานขอ้ มูลเก่ียวกบั การใหบ้ ริการวิชาการแกช่ ุมชน สงั คม ท่ีมีประสิทธิภาพ
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานการบริหารจดั การทง้ั ภายในและภายนอกยงั ไมม่ ีความสมั พนั ธแ์ ละตอ่ เน่ือง

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการการจดั การสอนที่เนน้ ผเู้ รียนเป็ นสําคญั

ประเด็นพิจารณาในการประเมิน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ัติจรงิ และสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดาเนิน

ชวี ิต  บรรลุเปา้ หมาย
ประเดน็ พจิ ารณาท่ี 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่เี อ้อื ต่อการเรียนรู้  บรรลเุ ป้าหมาย
ประเดน็ พิจารณาท่ี 3. มีการบริหารจดั การชน้ั เรียนเชงิ บวก  บรรลเุ ป้าหมาย
ประเด็นพจิ ารณาท่ี 4. ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอยา่ งเปน็ ระบบ และนาผลมาพฒั นาผเู้ รยี น  บรรลุเปา้ หมาย
ประเดน็ พิจารณาที่ 5. มกี ารแลกเปลยี่ นเรยี นร้แู ละใหข้ ้อมลู ปอ้ นกลับเพื่อปรบั ปรงุ และพฒั นาการจัดการเรียนรู้
 บรรลเุ ปา้ หมาย

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ข้อมูล หลกั ฐาน เอกสารเชิงประจักษ์

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ข้อมูล หลกั ฐาน เอกสารเชิงประจักษ์

การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการการจดั การสอนที่เนน้ ผูเ้ รียนเป็ นสําคญั

จุดเดน่
- ครูมีความตง้ั ใจและมุง่ มน่ั ในการพฒั นาการจดั การเรียนรู้ โดยจดั กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีมีความหลากหลาย

ใหก้ บั ผูเ้ รียนไดเ้ รียนรู้ โดยเนน้ ทกั ษะกระบวนการคิดไดล้ งมือปฏิบตั ิจริงดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลายและแหลง่ เรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสง่ เสริมทกั ษะในศตวรรษท่ี ๒๑

- ครูและผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการจดั บรรยากาศการเรียนรูแ้ ละสภาพแวดลอ้ มท่ีเอ้ือตอ่ การเรียนรู้ ปรบั ปรุง
และพฒั นาการจดั การเรียนรูไ้ ดเ้ ป็นอยา่ งดี
จุดควรพฒั นา

- โครงสรา้ งของครอบครัวหรือชุมชนไมเ่ อ้ืออานวยตอ่ การจดั การเรียนรู้ และการเขา้ มามีสว่ นร่วมในการ
จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ นการสรา้ งบรรยากาศการเรียนรู้ และการใหข้ อ้ มูลยอ้ นกลบั แกผ่ ูเ้ รียนทนั ทีเม่ือมีปัญหา
หรือขอ้ บกพร่อง โดยเฉพาะในการจดั การเรียนรูแ้ บบ online

Best Practices

ช่ือผลงาน

การจดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ พ่ือความเป็นเลิศในการแขง่ ขนั กีฬาเปตอง

วตั ถปุ ระสงค์
๑. จดั การศึกษาการสง่ เสริมกิจกรรมการเรียนรูส้ ูค่ วามเป็นเลิศของสถานศึกษา
๒. เพ่ือมุง่ เนน้ กิจกรรม ท่ีสง่ เสริมการพฒั นาใหก้ บั นักเรียนไดป้ ระสบความสาเร็จ

ในการเขา้ ร่วมแขง่ ขนั กีฬาเปตองระดบั ตา่ งๆ เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเอง
สถานศึกษา และหน่วยงานตน้ สงั กดั

๓. เพ่ือใหผ้ ูเ้ รียนใชก้ ิจกรรม เป็นส่ือกลางเพ่ือสง่ เสริมพฒั นาการทางร่างกาย ทาง
จิตใจ ทางอารมณ์ ทางสงั คม สุขภาพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการนาไปใชใ้ น
ชีวิตประจาวนั

Best Practices

ผลลพั ธ/์ ผลการดาเนินการ/รางวลั ที่ไดร้ บั

1. แนวทางการเป็นตน้ แบบให้กบั หน่วยงานอนื่ /การขยายผล
การจดั การเรยี นรกู้ ฬี าเปตอง เพอื่ ให้หนว่ ยงานที่สนใจนาไปใช้
ดาเนนิ การได้

๒. เป็นการจัดกิจกรรมอยา่ งตอ่ เนอ่ื งในทุกปกี ารศึกษาและ
ได้รับรางวลั ผลการจัดกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพ (Heal) “ดีเยีย่ ม”
ดา้ นการจัดกิจกรรมเพิม่ ความรู้ 4H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรยี น
เพ่มิ เวลารู้ ” ระดับประเทศ โดยกรมส่งเสรมิ การปกครองสว่ น
ทอ้ งถ่นิ กระทรวงมหาดไทย

Best Practices

การแข่งขนั กีฬาเปตอง

ของนกั เรียนโรงเรียนเทศบาลวดั โพธ์ิประจําปี 2564

การประเมนิ คุณภาพภายใน ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ทางโรงเรียนเทศบาลวดั โพธิ์
ขอขอบพระคณุ นายสฤษด์ิพร เกิดบุญส่ง
ผูอ้ ํานวยการสํานกั การศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี
และ ว่าท่ีรอ้ ยตรีหญิงภรู ิชญา ย้ิมแยม้
หวั หนา้ หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานกั การศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี

ท่ีเขา้ มาช่วยใหค้ าํ แนะนํา
และทําการประเมินคุณภาพภายใน ในครงั้ น้ี

คณะกรรมการประกนั คุณภาพภายใน
โรงเรียนเทศบาลวดั โพธ์ิ


Click to View FlipBook Version