The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DALAM DAN LUAR NEGARA G5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Emygeorge33, 2021-12-28 11:33:48

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DALAM DAN LUAR NEGARA G5

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DALAM DAN LUAR NEGARA G5

MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

MAKLUMAT PELAJAR

KUMPULAN 5 : DPC5C
PENSYARAH : MOHD FIRDAUS BIN MAMAT JUNOH

BIL NAMA NO MATRIKS

1. EMYLIA ANAK GEORGE 33DPC19F1088

2. SITI MANARINA BINTI MAZAON 33DPC19F1083

3. MUHAMMAD ALIF MUHAIMIN BIN HUZAIMI 33DPC19F1074

4. MUHAMMAD NAIEM BIN MUHAMAD AZRI 33DPC19F1076

5. MUHAMMAD AIMAN BIN MOHAMAD 33DPC19F1066
RIDZUAN

ISI KANDUNGAN

1 DEFINISI TANGGUNGJAWAB SOSIAL 2 TANGGUNGJAWAB SOSIAL
SEBAGAI RAKYAT

3 TANGGUNGJAWAB SOSIAL SEBAGAI 4 TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DALAM ORGANISASI ATAU
PROFESIONAL
KORPORAT
5 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KE ATAS
6 TANGGUNGJAWAB SOSIAL
ALAM SEKITAR DALAM DAN LUAR NEGARA

DEFINISI TANGGUNGJAWAB SOSIAL

• Keputusan yang diambil sebagai individu , pekerja , majikan, ra profesional dan ahli politik
memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal.

• Ta n g g u n g j a w a b s o s i a l s e b a h a g i a n d a r i p a d a e t i k a k e r a n a i n d i v i d u b e r t a n g g u n g j a w a b u n t u k
memenuhi tugas kewarganegaraan mereka.

• Contohnya, individu akan menghayati tanggungjawab sosial dalam dirinya dengan sentiasa
memerhati , memikir , mengkaji, menganalisis , mencari penyelesaian dan bertindak bagi
memastikan keadilan dan kebajikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat.

Tanggungjawab
sosial sebagai
rakyat

• Menjadi agen moral - Dengan
memastikan setiap tindakan yang
dilakukan adalah mengikut etika
yang baik tanpa perlu pengawasan
oleh agensi penguatkuasaan luaran
dan ancaman seperti hukuman atau
tekanan masayarakat di sekeliling

• Memupuk sikap bertanggungjawab
dan amanah kerana individu yang
mampu mengawal tindakannya dan
tidak melanggar undang-undang
negara dan etika kerja adalah
manusia memiliki watak yang baik

TANGGUNGJAWAB SOSIAL TERHADAP PROFESIONAL

• Enam sifat amanah kepada profesion yang
perlu dipegang ialah jujur, berterus-terang ,
cekap , tekun , teliti , setia dan menyimpan
rahsia.

• Suasana kekeluargaan , kasih sayang ,
muafakat dan kebajikan dalam organisasi
akan dapat menimbulkan keseronokan
bekerja.

• Tanggungjawab sosial yang paling utama
ialah memberikan perkhidmatan yang sama
kepada semua tanpa mengira agama, warna
kulit, jantina, fahaman politik dan status
sosio-ekonomi.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL TERHADAP ORGANISASI

• Kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk
membuat keputusan dan mengambil tindakan yang
membantu dalam kebajikan dan kebaikan dalam
masyarakat dan organisasi.

• Tanggungjawab sosial korporat ( CSR ) yang
bermaksud komitmen syarikat dan organisasi
korporat terhadap keperluan sosial ( hak
masyarakat , penjagaan alam sekitar , kebajikan
para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya )

• Contohnya, pihak kerajaan telah menyalurkan
bantuan kewangan tambahan kepada rakyat
Malaysia iaitu bantuan Prihatin Nasional kepada
golongan B40 dan M40 untuk meringankan beban
rakyat akibat pandemik CoVID-19.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KE ATAS ALAM SEKITAR

• Manusia harus mengambil kod terhadap
alam sekitar dengan menghasilkan keluaran
yang mesra alam dan bermanfaat kepada
pengguna.

• Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana
kegagalan pelbagai pihak sama ada
pengguna, peniaga dan masyarakat awam
menghayati tanggungjawab sosial dalam
menjaga atau memelihara alam sekitar.

• Contohnya, pencemaran air yang
disebabkan pembuangan sisa-sisa kimia ,
pencemaran ammonia dan bahan cemar lain
dari kilang ke sungai . Di antara kawasan
yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan
ialah di kawasan Pasir Gudang iaitu Sungai
Kim Kim .

TANGGUNGJAWAB SOSIAL YANG BOLEH DILAKUKAN
KEPADA MASYARAKAT LUAR NEGARA

• Kemudahan kesihatan dan khidmat pakar perubatan
• Negara maju yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan, boleh menghantar pakar-

pakar mereka ke negara yang ditimpa masalah kesihatan
• Merancang proses membantu sektor perubatan yang lebih holistik.
• Pembiayaan biasiswa dan tenaga pengajar
• Negara yang mempunyai dana yang lebih boleh memberikan biasiswa kepauh pelajar-pelajar

negara miskin yang berkaliber
• Mampu memajukan negara mereka suatu masa nanti.

SUMBANGAN KEWANGAN DAN MELABUR
DALAM PELBAGAI SEKTOR

• Negara maju digalakkan untuk memberikan sumbangan kewangan bagi membantu
pertumbuhan ekonomi negara negara yang susah.

• Membantu sektor ekonomi berkembang.

• Bantuan boleh dilakukan dengan melabur dalam sektor-sektor pembangunan negara seperti
sektor perkilangan, sektor pertanian, sektor kewangan dan sebagainya.

• Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan ekonomi
masyarakat.

KEPENTINGAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL :
DALAM NEGARA

• Aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara Bersama akan mewujudkan rasa
persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan.

• Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal
dan rohani.

• Contohnya iaitu Pasukan Polis Marin dengan kerjasama Agensi kerajaan dan Pertubuhan
Bukan Kerajaan seperti ESSCOM dan khas projek terpanggil untuk tampil menghulurkan
bantuan bagi meringankan beban penduduk Baja Laut yang merupakan masyarakat di rantau
A s i a Te n g g a r a y a n g t i d a k d i i k t i r a f d i m a n a - m a n a n e g a r a .

KEPENTINGAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL :
LUAR NEGARA

• Ta n g g u n g j a w a b s o s i a l y a n g p e r l u d i j a l a n k a n t e r m a s u k l a h m e n i t i k b e r a t k a n k e s i h a t a n
masyarakat, keselamatan, Pendidikan pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan
masyarakat.

• Contoh program-program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat luar negara:

I.Program Korban di Kemboja.

II.Membantu rakyat Palestin.

III.Membantu negara yang ditimpa musibah bencana alam.

IV.Misi kemanusiaan ke negara yang dilanda krisis peperangan

• Contohnya,Badan-badan amal seperti YAPEIM, MERCY dan lain-lain telah menyalurkan
bantuan perubatan, makanan dan pembinaan klinik.

• Contoh lain ialah Program Makanan Dunia merupakan agensi dibawah naungan Persatuan
Bangsa-bangsa Bersatu telah menerima hadiah Nobel Keamanan kerana membantu
menyalurkan bantuan ke seluruh dunia disaat pandemic COVID-19.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODUL SAINS SVM SEMESTER 1
Next Book
Omaha, NE Local Advertising Strategy - Get Your Business In The Google Maps 3-Pack