The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ramita, 2019-12-03 05:52:05

แผน

แผน

แผนการจดั การเรียนรู้

กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์
ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2561

ผสู้ อน
นางสาวรมิตา เพช็ รทบั

ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย

โรงเรียนบา้ นนกงาง

แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จานวนนบั จานวนชั่วโมงของหน่วย 8 ชั่วโมง

เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจานวน เวลา 1 ช่ัวโมง

วันท่สี อน…………………………… เวลา………………

ครูผ้สู อน นางสาวรมติ า เพ็ชรทับ โรงเรียนบ้านนกงาง

*************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั

มาตรฐาน ค 1.1 : เขา้ ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใชจ้ านวนในชีวติ จริง
ค 1.1 ป.4/1 เขยี นและอ่านตวั เลขฮินดูอารบิก ตวั เลขไทย และตวั หนงั สือแสดงจานวนนบั ศูนย์
เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงตาแหน่ง

2. สาระสาคญั
-เมื่อกาหนดจานวนนบั ให้ สามารถเขยี นแสดงเป็นตวั เลขฮินดูอารบิก ตวั เลขไทย และตวั หนงั สือได้

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) เม่ือนกั เรียนเห็นบตั รคาจานวนนบั นกั เรียนสามารถอ่านค่าประจาหลกั ได้ และสามารถเขียนเป็น
เลขฮินดูอารบิก เลขไทย และตวั หนงั สือได้
2) มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในช้นั เรียน

4. สื่อการเรียนการสอน
- บตั รคาจานวนนบั
- หนงั สือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5

สาระการเรียนรู้
ทศนิยม/ทบทวนทศนิยมหน่ึงตาแหน่ง

5. กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้นั นาเข้าสู่บทเรียน
1) ครูและนกั เรียนร่วมกนั สร้างขอ้ ตกลง
2) ครูและนกั เรียนร่วมกนั สนทนาทบทวนเกี่ยวกบั จานวนนบั
3) ใหน้ กั เรียนแต่ละคนอา่ นค่าประจาหลกั จากบตั รคาแสดงค่าประจาหลกั

ข้นั สอน
4) ครูและนกั เรียนทบทวนเรื่องคา่ ประจาหลกั โดยดูจากหนงั สือเรียน

จากน้นั ครูและนกั เรียนร่วมกนั สนทนาวา่ ส่วนที่ระบายสีเขยี นแสดงในรูปเศษส่วนได้
อยา่ งไร และถา้ จะเขยี นในรูปทศนิยมจะเป็นเท่าไร อา่ นทศนิยมน้ีวา่ อยา่ งไร

จากน้นั ครูทบทวนทศนิยมหน่ึงตาแหน่งที่มากกวา่ หน่ึง โดยจดั กิจกรรมทานองเดียวกนั
เช่น

ใหน้ กั เรียนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนท่ีระบายสีท้งั หมด และถา้ เขยี นในรูปทศนิยมจะเป็นเทา่ ไร

อ่านทศนิยมน้ีวา่ อยา่ งไร

5) ครูใหน้ กั เรียนทาแบบฝึกหัดในหนงั สือเรียนช้นั ป.5 หนา้ 118 จากน้นั ร่วมกนั ตอบคาถาม

โดยครูเป็นผชู้ ้ีแนะแนวทางในการตอบ

6) ครูนาแผ่นกระดาษที่ แบ่งเป็น 100 ส่วน เท่าๆ กนั ติด

บนกระดาน 1 แผน่

จากน้นั ใหน้ กั เรียนตอบคาถามและทากิจกรรมต่อไปน้ี
- แผน่ กระดาษแบ่งเป็นกี่ส่วน
- แต่ละส่วนมีขนาดเท่ากนั หรือไม่

จากน้นั ครูนาแผ่นกระดาษที่แบ่งเป็น 100 ส่วน เทา่ ๆ กนั ติดบนกระดาน 1 แผน่ แลว้ ให้
นกั เรียนตอบคาถามต่อไปน้ี
- ส่วนท่ีแรเงามีก่ีส่วน จากท้งั หมดกี่ส่วน (ครูแนะนาวา่ 18 ส่วนใน100 ส่วน หรือ 18 ใน

100 ของรูปเขยี นแทนดว้ ยทศนิยม 0.18อา่ นวา่ ศูนยจ์ ุดหน่ึงแปด และ 0.18 เป็นทศนิยม
สองตาแหน่ง)
7) จากน้นั ใหน้ กั เรียนทากิจกรรมทานองน้ีอีก 2 -3 ตวั อยา่ ง
ข้ันสรุป
8) ครูและนกั เรียนร่วมกนั อภิปรายจนไดข้ อ้ สรุป ดงั น้ี
8.1 การอ่านตวั เลขท่ีมีจุดทศนิยม ตวั เลขหนา้ จุดทศนิยมใหอ้ ่านแบบจานวนเตม็ ตวั เลขหลงั จุด
ทศนิยมใหอ้ ่านแบบเรียงตวั เช่น

6.02 อ่านวา่ หกจุดศูนยส์ อง
13.45 อา่ นวา่ สิบสามจุดสี่หา้
101.11 อ่านวา่ หน่ึงร้อยเอด็ จุดหน่ึงหน่ึง
8.2 เลขโดดหลงั จุดทศนิยมในตาแหน่งท่ีหน่ึง เรียกวา่ ทศนิยมตาแหน่งที่หน่ึง เลขโดดหลงั จุด
ทศนิยมในตาแหน่งท่ีสอง เรียกวา่ ทศนิยมตาแหน่งท่ีสอง

6. การวัดและการประเมนิ ผล

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน

1.สงั เกตพฤติกรรมทางการเรียน แบบสงั เกตพฤติกรรมทางการ นกั เรียนผา่ นเกณฑก์ ารประเมิน
ในระดบั ดีข้ึนไป
การสอน เรียนการสอน

2.การทากิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ นกั เรียนทกุ คนทาถูกตอ้ งไม่ต่า
3.การทาใบกิจกรรม เรียนการสอน กวา่ ร้อยละ 70 ของคะแนน
ท้งั หมด

ใบกิจกรรม นกั เรียนทกุ คนทาถูกตอ้ งไม่ต่า
กวา่ ร้อยละ 70 ของคะแนน
ท้งั หมด

เกณฑ์การประเมินผล แบบฝึ กหดั ใบงาน กจิ กรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้

80% ข้นึ ไป หมายถึง ดีมาก

70-79% หมายถึง ดี

60-69% หมายถึง ปานกลาง

50-59% หมายถึง ผา่ น

ต่ากวา่ 50% หมายถึง ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของหวั หน้าสถานศึกษา หรือผู้ทีไ่ ด้รับมอบหมาย (ตรวจ/นเิ ทศ/เสนอแนะ/รับรอง)

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ลงชื่อ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายวฒุ ิพงษ์ โรมพนั ธ์)
ครูพ่เี ล้ียง

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นางกุลญารัตน์ พรหมเทพ)
ครูวิชาการ

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายมนตรี สังขช์ ุม)

ผอู้ านวยการสถานศึกษา

7. บนั ทกึ หลงั การสอน
ผลการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ปัญหาอุปสรรค

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....

ลงชื่อ ……………………………………………… ผสู้ อน
(นางสาวรมิตา เพช็ รทบั )
ครูผชู้ ่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2

กล่มุ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จานวนนับ จานวนช่ัวโมงของหน่วย 8 ชั่วโมง
เร่ือง การเรียงลาดบั จานวน
วันทส่ี อน…………………………… เวลา 1 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวรมติ า เพ็ชรทับ เวลา………………
โรงเรียนบ้านนกงาง

1. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียงลาดบั จานวน ทาไดโ้ ดยการเปรียบเทียบจานวนทีละคู่ แลว้ เรียงลาดบั จากมากไปนอ้ ย หรือ

จากนอ้ ยไปมาก

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 1.1 : เขา้ ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใชจ้ านวนในชีวติ จริง
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกป้ ัญหา การใหเ้ หตุผล การสื่อสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่ งๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบั ศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค 1.1 ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดบั เศษส่วนและทศนิยมไมเ่ กินสองตาแหน่ง
ค 6.1 ป5/3 ใหเ้ หตผุ ลประกอบการตดั สินใจ และสรุปผลไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนนบั ให้ สามารถเรียงลาดบั จากนอ้ ยไปมาก หรือจากมากไปนอ้ ยได้

4. สาระการเรียนรู้
1) การเรียงลาดบั จานวน

5 . สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน 3) ทกั ษะการนาความรู้ไปใช้
ความสามารถในการคดิ
1) ทกั ษะการเชื่อมโยง 2) ทกั ษะการระบุ

6. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มงุ่ มน่ั ในการทางาน

7. สื่อการเรียนการสอน
- บตั รจานวน
- หนงั สือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5

8. กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน

1) ครูและนกั เรียนร่วมกนั สร้างขอ้ ตกลง
2) นกั เรียนร่วมกนั ตอบคาถามจากบตั รจานวนวา่ จานวนไหนมีคา่ มากกวา่
3) นกั เรียนร่วมกนั ตอบคาถามตามประเดน็ ท่ีกาหนด เช่น

- 8,458 7,785 1,351 5,447 จานวนไหนมีคา่ มากกวา่ กนั
- เรียงลาดบั จานวนจากนอ้ ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ ยไดอ้ ยา่ งไร
จากน้นั ครูสุ่มตวั แทนเฉลยคาตอบตามประเด็นท่ีกาหนดหนา้ ช้นั เรียน
4) นกั เรียนตอบคาถามกระตนุ้ ความคดิ

ข้นั สอน
1) นกั เรียนตอบคาถามกระตนุ้ ความคิด
2) นกั เรียนเปิ ดหนงั สือเรียนหนา้ 5 แลว้ ทบทวนทาความเขา้ ใจ
3) นกั เรียนช่วยกนั คิดหาคาตอบจากแบบฝึกหดั หนา้ 6 ขอ้ 1-3
4) ครูตรวจสอบความถกู ตอ้ งของคาตอบ และอธิบายเพมิ่ เติมในส่วนท่ียงั มีขอ้ บกพร่องอยู่

ข้ันสรุป
ครูและนกั เรียนร่วมกนั อภิปรายสรุปเก่ียวกบั การเรียงลาดบั จานวนนบั ตามประเด็นต่อไปน้ี
- การเรียงลาดบั จานวนจากมากไปนอ้ ย และจากนอ้ ยไปมาก

9. การวัดและการประเมินผล

วิธกี ารประเมิน เครื่องมือในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน

1.สงั เกตพฤติกรรมทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ นกั เรียนผา่ นเกณฑก์ ารประเมิน
ในระดบั ดีข้ึนไป
การสอน เรียนการสอน
นกั เรียนทกุ คนทาถกู ตอ้ งไม่ต่า
2.การทากิจกรรม แบบฝึกหดั ในหนงั สือเรียน กวา่ ร้อยละ 70 ของคะแนน
ท้งั หมด

เกณฑ์การประเมนิ ผล แบบฝึ กหัด ใบงาน กจิ กรรม ใช้เกณฑ์ดงั นี้

80% ข้ึนไป หมายถึง ดีมาก

70-79% หมายถึง ดี

60-69% หมายถึง ปานกลาง

50-59% หมายถึง ผา่ น

ต่ากวา่ 50% หมายถึง ปรับปรุง

10. ข้อเสนอแนะของครูพเ่ี ลยี้ ง

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายวฒุ ิพงษ์ โรมพนั ธ์)
ครูพ่ีเล้ียง

ข้อเสนอแนะของครูวชิ าการช่วงช้ัน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นางสาวกลั ยาภรณ์ อดุ คามี)
ครูวชิ าการช่วงช้นั

ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายมนตรี สังขช์ ุม)
ผอู้ านวยการโรงเรียน

11. บันทึกหลงั การสอน
ผลการสอน

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผสู้ อน
(นางสาวรมิตา เพช็ รทบั )
ครูผชู้ ่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จานวนช่ัวโมงของหน่วย 8 ช่ัวโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง จานวนนบั
เรื่อง หลกั ค่าประจาหลกั และค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลกั เวลา 1 ชั่วโมง
วนั ท่ีสอน…………………………… เวลา………………
ครูผู้สอน นางสาวรมิตา เพ็ชรทบั โรงเรียนบ้านนกงาง

1. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในการเขียนตวั เลขแสดงจานวนใดๆ ในระบบตวั เลขฮินดูอารบิก เราใชส้ ญั ลกั ษณ์สิบตวั คอื 0-9

สญั ลกั ษณ์ท้งั สิบตวั เรียกวา่ เลขโดด เราใชเ้ ลขโดดสิบตวั น้ีเขียนตวั เลขแสดงจานวนใดๆได้ เพราะในแต่ละ
หลกั มีคา่ ประจาหลกั

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ค 4.1 : เขา้ ใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพนั ธ์ และฟังกช์ นั
ค 4.1 ป.5/1 บอกจานวนและความสัมพนั ธ์ในแบบรูปของจานวนท่ีกาหนดให้

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนนบั ให้ สามารถบอกคา่ ประจาหลกั ได้
2. สามารถบอกค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลกั ได้

4. สาระการเรียนรู้
หลกั ค่าประจาหลกั และค่าของเลขโดดตามคา่ ประจาหลกั

5 . สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน 3) ทกั ษะการนาความรู้ไปใช้
ความสามารถในการคดิ
1) ทกั ษะการเช่ือมโยง 2) ทกั ษะการระบุ

6. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มงุ่ มนั่ ในการทางาน

7. สื่อการเรียนการสอน
- หนงั สือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5

8. กระบวนการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
ข้นั นาเข้าสู่บทเรียน

1) ครูร้องเพลงเพ่ือเรียกสมาธิเดก็
“ ปรบมือหา้ คร้ัง ปรบใหด้ งั กวา่ น้ี ปรบใหม่อีกที ปรบใหด้ ีกวา่ เดิม ”

2) ครูแบ่งกลุ่มนกั เรียนเพือ่ ใหน้ กั เรียนตอบคาถามที่ครูถาม
ข้นั สอน

1) ครูอธิบายเรื่องคา่ ประจาหลกั ในหนงั สือเรียนคณิตศาสตร์ ป.5 หนา้ 7

หลกั พนั ร้อย สิบ ล้าน แสน หมื่น พนั ร้อย สิบ หน่วย
ล้าน ล้าน ล้าน

่คาประจาหลัก

1,000,000,000
100,000,000
10,000,000

1,000,000
100,000
10,000

1,000
100
10

1

2) ครูยกตวั อยา่ งจานวนมา 1 จานวนและอธิบายคา่ ประจาหลกั ในแตล่ ะหลกั ใหน้ กั เรียนฟัง เช่น

2,957,803,065

2 ในหลกั พนั ลา้ น มีคา่ 2 x 1,000,000,000 = 2,000,000,000

9 ในหลกั ร้อยลา้ น มีค่า 9 x 100,000,000 = 900,000,000

5 ในหลกั สิบลา้ น มีค่า 5 x 10,000,000 = 50,000,000

7 ในหลกั ลา้ น มีคา่ 7 x 1,000,000 = 7,000,000

8 ในหลกั แสน มีค่า 8 x 100,000 = 800,000

0 ในหลกั หมื่น มีคา่ 0 x 10,000 = 0

3 ในหลกั พนั มีคา่ 3 x 1,000 = 3,000

0 ในหลกั ร้อย มีคา่ 0 x 100 = 0

6 ในหลกั สิบ มีค่า 6 x 10 = 60

5 ในหลกั หน่วย มีคา่ 5 x 1 = 5

3) นกั เรียนทาแบบฝึกหดั หนา้ 8 ขอ้ 1- 2
4) นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มช่วยกนั เฉลยคาตอบ

ข้ันสรุป
ครูและนกั เรียนร่วมกนั อภิปรายสรุปเกี่ยวกบั คา่ ของเลขโดดตามคา่ ประจาหลกั

9. การวัดและการประเมินผล

วธิ กี ารประเมิน เคร่ืองมือในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน

1.สังเกตพฤติกรรมทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ นกั เรียนผา่ นเกณฑก์ ารประเมิน
ในระดบั ดีข้ึนไป
การสอน เรียนการสอน
นกั เรียนทกุ คนทาถูกตอ้ งไม่ต่า
2.การทากิจกรรม แบบฝึกหดั ในหนงั สือเรียน กวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนน
ท้งั หมด

เกณฑ์การประเมนิ ผล แบบฝึ กหดั ใบงาน กจิ กรรม ใช้เกณฑ์ดังนี้

80% ข้ึนไป หมายถึง ดีมาก

70-79% หมายถึง ดี

60-69% หมายถึง ปานกลาง

50-59% หมายถึง ผา่ น

ต่ากวา่ 50% หมายถึง ปรับปรุง

10. ข้อเสนอแนะของครูพเ่ี ลยี้ ง

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายวฒุ ิพงษ์ โรมพนั ธ์)
ครูพ่ีเล้ียง

ข้อเสนอแนะของครูวชิ าการช่วงช้ัน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นางสาวกลั ยาภรณ์ อุดคามี)
ครูวชิ าการช่วงช้นั

ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผตู้ รวจ
(นายมนตรี สังขช์ ุม)
ผอู้ านวยการโรงเรียน

บันทกึ หลงั การสอน

ผลการสอน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ……………………………………………… ผสู้ อน
(นางสาวรมิตา เพช็ รทบั )
ครูผชู้ ่วย


Click to View FlipBook Version