The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PEMBENTANGAN BM TAHUN 4 2020 UTK IBU BAPA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosmawangiabu, 2021-02-19 13:23:07

PEMBENTANGAN BM TAHUN 4 2020 UTK IBU BAPA

PEMBENTANGAN BM TAHUN 4 2020 UTK IBU BAPA

TAKLIMAT KSSR SEMAKAN
2017

BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK

DISAMPAIKAN OLEH :
PN. ROSMAWANGI BINTI ABU
PANITIA BAHASA MELAYU

SK. ST. FRANCIS, MELAKA

REKA BENTUK KURIKULUM BAHASA MELAYU KSSR

PENDEKATAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
P. Modular 1.Bahasa
P. Didik Hibur 2.Sains dan teknologi
P.Tematik 3.Teknologi Maklumat dan Komunikasi

4. Nilai Murni

5. Patriotisme

KURIKULUM 6. Kreativiti dan Inovasi

Kemahiran Bahasa KURIKULUM 7.Keusahawanan PRINSIP DAN STRATEGI
Aspek Seni bahasa 8.Pendidikan Kewangan PdP
Aspek Tatabahasa 9.Pendidikan keselamatan jalan raya
10.Kelestarian Global • Modular
• Berfokus

• Bertema

• Didik hibur

PENTAKSIRAN • 5P (pengabungjalinan,
Pentaksirtan Bilik Darjah (PBD) penyerapan, penilaian
Penilaian semasa PdP pemulihan, pengayaan)

• Kepelbagaian strategi,

pendekatan, kaedah &

teknik

PENTAKSIRAN PEDAGOGI • Kepelbagaian sumber
bahan
TAHAP PENGUASAAN

*Petunjuk umum (keseluruhan) STRATEGI PdP
*Petunjuk mengikut kemahiran • Pembelajaran berpusatkan murid

• Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian masalah

• Pembelajaran Berasaskan projek

• Pembelajaran Luar Bilik Darjah

• Pembelajaran Berasaskan inkuiri

• Pembelajaran koperatif/ Pem. Kecerdasan Pelbagai

• Pembelajaran Kontekstual

• Pembelajaran Kepelbagaian sumber bahan

Peneraju Pendidikan Negara

1. KURIKULUM

Kemahiran Bahasa ELEMEN MERENTAS
Aspek Seni Bahasa KURIKULUM
Aspek Tatabahasa 1.Bahasa
2.Sains dan teknologi
Modular 3.Teknologi Maklumat
Berfokus
Didik Hibur dan Komunikasi
Bertema 4. Nilai Murni
Peneraju Pendidikan Negara 5. Patriotisme
6. Kreativiti dan Inovasi
7.Keusahawanan
8.Pendidikan

Kewangan
9.Pendidikan

keselamatan jalan
raya (PKJR)
10.Kelestarian Global

2. PEDAGOGI

Peneraju Pendidikan Negara

3. PENTAKSIRAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
•Semasa PdP

Peneraju Pendidikan Negara

KANDUNGAN / TEMA

Kemasyarakatan Sains, teknologi dan
Kesihatan dan Kebersihan inovasi

Pertanian dan penternakan

Keselamatan Ekonomi,Keusahawanan
dan pengurusan kewangan
Kebudayaan, kesenian
dan estetika Intergriti

Jati diri, patriotisme dan
kewarganegaraan

Peneraju Pendidikan Negara

Pendekatan Didik Hibur

Elemen Bahan Bahan yang dibina turut
Didik Pedagogi merangkumi ciri-ciri
Hibr didik hibur serta boleh
Aktiviti dilaksanakan

Menekankan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang
menyeronokan

Peneraju Pendidikan Negara

KONSEP 5P DALAM BM PENGAYAAN

PEMULIHAN

5P PENILAIAN
PENYERAPAN
PENGGABUNGJALINAN

INSERT LOGO HERE Peneraju Pendidikan Negara

Sistem bahasa ACE

BD

KOSA KATA Tatabahasa Ejaan

PERIBAHASA Sebutan dan
intonasi

Peneraju Pendidikan Negara

Kosa kata Tatabahasa Sebutan dan
Kosa kata terdiri daripada Intonasi
Kandungan tatabahasa terdiri
kata umum dan istilah. daripada morfologi dan sintaksis; Sebutan dan intonasi
Penguasaan kosa diajarkan supaya murid
SISTEM
Ejaan BAHASA dapat menyebut
Tanda baca penting dikuasai perkataan dan ayat
dengan betul serta
dalam komunikasi tulisan. memahami intonasi
Misalnya, koma dan tanda dan jeda. Kemahiran
noktah mewakili hentian dalam yang ditekankan ialah
pertuturan. Penggunaan tanda kebolehan mengenal
baca yang betul dapat mewakili pasti dan membezakan
intonasi dalam bacaan dan pelbagai aspek dalam
sebutan dan intonasi
penulisan.
baku.

Peribahasa
Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,

pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu
diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Peneraju Pendidikan Negara

11 Unsur KBAT dalam Kurikulum

Tahap Kata Kerja
Pemikiran
Mengingat Mengecam, mengulang, menyenaraikan, mengenal pasti, menamakan,
Memahami menyatakan, memberitahu, mentakrif,
Mengaplikasi Menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan, menterjemahkan,
memilih, menerangkan , mentafsir, menghurai, membuat kesimpulan
Menganalisis Menujukkan, menyesuaikan, menggunakan, menggambarkan,
membina, melengkapkan, memeriksa, mengelaskan, menunujuk cara,
Menilai melukis, menyediakan, menghasilkan, mengguna pakai, melaksana,
Mencerakin, membezakan, memeriksa, membanding, mengesan,
Mencipta menyiasat, mengkategorikan, memaparkan, menilai, menguji,
meramal,membuat infren, mentasir,
Mempertimbangkan, memilih, membuat keputusan, membuat alasan,
membahas, mengesahkan, mencadangkan,mentaksir, membuat
kesimpulan, mempertahankan, menyokong,menentukan,keutamaan,
meramal,membuat justifikasi
Menaik taraf, mengubah, merancang, membina,mencadangkan,
meyediakan, menyusun semula, mengabungkan, memasang,
merumuskan,menghasilkan, mereka bentuk, melakar

Peneraju Pendidikan Negara

Teknologi STEM Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi MODUL Jalan Raya
TAMBAHAN
Kelestarian Pendidikan
Peneraju Pendidikan Negara Kewangan
Global
Peneraju Pendidikan Negara
-Perpaduan
-Kewarganegaraan
-Penggunaan dan
pengeluaran lestari

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Bahasa Patriotisme

Sains dan teknologi Kreativiti dan Inovasi

Teknologi maklumat Keusahawanan
dan Komunikasi
Nilai murni Pendidikan Kewangan
Kelestarian Global
Pendidikan
Keselamatan Jalan

Raya

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN pptkToeeeMpfnlKaaigkjhudaaypirimaaannnytage.anghbmreaaungsrdiikiadmaknetdenmiriahnejagnakdgraaidktpkuaakntanksneeldasbugeainsgugaaaiinanmata
TMK

 Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai

satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).

 Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar

dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).

 Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai

atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-
bahan, EduwebTV dan Google Earth).

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN  Pendekatan STEM agenda penting dalam transformasi
STEM pendidikan bagi menyediakan generasi muda
menghadapi cabaran abad ke-21

 Modal insan dan berkemahiran STEM diperlukan
untuk berdaya saing dan dinamik di peringkat global

KSSR semakan 2017 telah memasukkan Pendidikan Sains,
Teknologi, kejuruteraan dan Matematik ke dalam PdP.

Pendekatan PdP melibatkan pengaplikasian
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM untuk
menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian,

masyarakat dan alam sekitar

 Pendekatan ini menggalakkan
murid bertanya , meneroka
melalui inkuari, mengaplikasi
dan menyelesaikan masalah

Peneraju PendidikandNeegnargaan dunia sebenar.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

 PKJR dalam mata pelajaran BM dilaksanakan secara
menyeluruh bermula tahun 2008.

 Pada tahun 2018 modul PKJR dibuat penambahbaikan
dan dicetak baharu. Murid-murid sekolah rendah
menggunakan modul baharu PKJR pada tahun 2019

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Matlamat PKJR untuk  PKJR diterapkan Guru bebas memilih
membentuk generasi dalam mata hari, waktu dan

baru menjadi pelajaran BM dan kemahiran bahasa yang
pengguna jalan raya satu waktu seminggu ingin diterapkan ilmu
(Surat Pekeliling
yang berhemah ikhtisas Bil.10/2009 PKJR semasa PdP
supaya keselamatan bertarikh 8 November

jalan raya dapat 2009
ditingkatkan.  PKJR juga boleh

diajarkan melalui
tema Keselamatan

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Kelestarian 1.PENGGUNAAN DAN PENGELUARAN
Global LESTARI

Merangkumi Elemen: Pertambahan penduduk dunia menyebabklan
sumber semula jadi semakin berkurangan.
Corak penggunaan dan pengeluaran perlu
efisien dan penggunaan sember semula jadi
secara berhemah.

1.Penggunaan dan Pendidikan Penggunaan dan pengeluaran
Pengeluaran lestari lestari membolehkan individu membuat pilihan
secara bijaksana untuk menghasilkan barangan
2.Kewarganegaraan dan perkhidmatan dengan penggunaan sumber
dan Global semula jadi secara minimum.

3. Perpaduan. Murid perlu diberi kesedaran supaya lebih
bertanggungjawab kepada sosial, ekonomi dan
alam sekitar

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

2.KEWARGANEGARAN DAN GLOBAL

Kelestarian Elemen ini merujuk kepada perasaan kekitaan
Global kepada masyarakat dan kemanusiaan yan g
menekankan kepada spek sosial, budaya,
Merangkumi Elemen: ekonomi dan politik.
1.Penggunaan dan
Melalui domain kognitif pengetahuan dan
Pengeluaran lestari kemahiran berfikir digunakan untuk memahami
dunia dan masalah.

2.Kewarganegaraan Domain sosial-emosi merangkumi nilai, sikap
dan Global dan minda agar ahli masyarakat hidup aman,
bersama-sama dan hormat-menghormati.
3. Perpaduan.
Domain tingkah laku pula membolehkan
masyarakat bertindak secara kreatif dan
berkesan serta bertanggungjawab di peringkat
sePteenmerapjautP,endeigdiakraan dNeaganraglobal.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

3.PERPADUAN

Kelestarian Elemen ini diperkukuhkan dengan
Global menerapkan tiga konstruk iaitu menerima,
menghormati dan menguruskan
Merangkumi Elemen: kepelbagaian berkaitan agama, bangsa
budaya dan bahasa melalui kurikulum dan
kokurikulum.

1.Penggunaan dan Menerima kepelbagaian bermaksud guru
Pengeluaran lestari dan murid yang berbeza agama dan bangsa
bersikap terbuka, toleransi, percaya dan
2.Kewarganegaraan sanggup bekerjasma antara kaum
dan Global
Penghayatan dan amalan murid bukan
3. Perpaduan. sahaja menyumbang ke atah perpaduan di
peringkat kebangsaan malah ke peringkat
global.

Peneraju Pendidikan Negara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pendidikan Kewangan

1. Wang / Pendapatan /Kerjaya

Celik Kewangan terbahagi 2.Pengurusan wang
kepada 6 bidang 3. Perbelanjaan
4. Simpanan dan pelaburan
pembelajaran iaitu:

5. Kredit dan pengurusan hutang

6.Pengurusan/Risiko/Perlindungan/Tanggungjawab Pengguna

Peneraju Pendidikan Negara

ANTARA TAJUK CELIK KEWANGAN

MATLAMAT KEWANGAN SAYA PENGENALAN DUIT SYILING
DAN FUNGSI

MEMBUAT TABUNG KAD KREDIT

HIKMAH MENABUNG AMALAN BERJIMAT CERMAT

BUKU WANG SAKU DUNIA CYBER INSURAN
HAYAT
MENDAFTAR KEAHLIAN
DIUSIAKU MENABUNG MENJAMIN MASA
DEPAN

PENGENALAN MATA WANG 23

KERTAS
Peneraju Pendidikan Negara

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM
DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

24

16-Feb-20 Peneraju Pendidikan Negara

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah
Rendah digubal untuk membolehkan murid
berketerampilan dalam berbahasa dan boleh
berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,
memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran,
maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial
dalam kehidupan harian.

Peneraju Pendidikan Negara

Objektif KSSR Sekolah Rendah

1.Memberikan respons berdasarkan arahan,
pesanan, dan pertanyaan dengan betul.
2.Bercerita, berbincang, dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.

Peneraju Pendidikan Negara

Objektif KSSR Sekolah Rendah

3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul,
memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan
tersirat serta membaca pelbagai bahan bacaan bagi
memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk
minat membaca.

Peneraju Pendidikan Negara

Objektif KSSR Sekolah Rendah

4. Mencatat, menulis, dan mengimlak
untuk mengaplikasikan maklumat dengan
menggunakan bahasa yang santun.
5. Menghasilkan pelbagai penulisan,
mengedit, dan menulis ulasan.

Peneraju Pendidikan Negara

Objektif KSSR Sekolah Rendah

6. Menghayati serta menghargai
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera.

Peneraju Pendidikan Negara

Objektif KSSR Sekolah Rendah

7. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam
pertuturan, pembacaan, dan penulisan.
8.Menghargai dan mengamalkan nilai murni,
bersikap positif, semangat patriotik, dan
kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
BERTUTUR

1.Mendengar, mengecam sebutan, memahami, dan memberikan
respons terhadap ujaran.

2.Mendengar, mentafsir, dan memberikan jawapan secara kritis.
3.Bertutur untuk membuat penilaian dengan memberikan alasan

tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

4.Bertutur untuk membuat penjelasan tentang maklumat yang
tersurat dan tersirat menggunakan idea yang kritis dan kreatif.

5.Menyoal dan menjawab untuk mendapatkan penjelasan.
6.Bercerita, dan menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan

yang betul dan intonasi yang sesuai.

Peneraju Pendidikan Negara

Standard Prestasi kemahiran Mendengar dan
Bertutur

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
1 sebab dan menyatakan maklumat, bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat, bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
Sangat Terhad dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terhad.

2 Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
Terhad sebab dan menyatakan maklumat, bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat, bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terhad.
3
Memuaskan Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
alasan dan menjelaskan maklumat secara kritis dan kreatif, bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan, bercerita dan
4 menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap memuaskan.
Baik
Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
5 alasan dan menjelaskan maklumat secara kritis dan kreatif, bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan, bercerita dan
Sangat Baik menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap kukuh.

6 Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
Cemerlang alasan dan menjelaskan maklumat secara kritis dan kreatif, bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan, bercerita dan
menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terperinci.

Mendengar, mengecam sebutan dan memberikan respons dengan betul terhadap ujaran, berkomunikasi untuk memberikan
alasan dan menjelaskan maklumat secara kritis dan kreatif, bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan, bercerita dan
menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci,
konsisten, dan menjadi model teladan.

Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN MEMBACA

 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahaminya.
 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik untuk membuat gambaran.
 Membaca, menganalisis kandungan karya bukan sastera dan karya sastera.
 Membaca karya bukan sastera dan karya sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

Peneraju Pendidikan Negara

Standard Prestasi Kemahiran Membaca

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Membaca dan memahami sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya sastera dan
1 karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap sangat terhad.
Sangat Terhad Membaca dan memahami sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya sastera dan
karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap terhad.
2 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya
Terhad sastera dan karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap memuaskan.
Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya
3 sastera dan karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap kukuh.
Memuaskan Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya
sastera dan karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap terperinci.
4 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, memahami dan menganalisis karya
Baik sastera dan karya bukan sastera serta menyampaikannya dengan gaya penyampaian yang sesuai pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.
5
Sangat Baik Peneraju Pendidikan Negara

6
Cemerlang

KEMAHIRAN MENULIS

 Menyalin ayat dalam bentuk tulisan berangkai.
 Menghasilkan ayat dan perenggan.
 Menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif.
 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dianalisis.
 Menulis ayat dan perenggan yang diimlakkan.
 Merangka, mendraf, dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.
 Mengedit dan memurnikan ayat.

Peneraju Pendidikan Negara

Standard Prestasi Kemahiran Menulis

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
1 imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terhad.
Sangat Terhad Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap terhad.
2 Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
Terhad imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap memuaskan.
Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
3 imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap kukuh.
Memuaskan Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap terperinci.
4 Membina dan menulis ayat, menulis ayat yang diimlakkan, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan
Baik imaginatif dan deskriptif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terperinci,
konsisten, dan menjadi model teladan.
5
Sangat Baik Peneraju Pendidikan Negara

6
Cemerlang

ASPEK SENI BAHASA

 Menyampaikan cerita yang mengandungi peribahasa.
 Mendeklamasikan dan menjelaskan maksud sajak.
 Menyanyikan dan menjelaskan maksud lirik lagu.
 Mengubah suai dan mempersembahkan puisi, cerita, dan seni kata lagu.
 Menghasilkan seni khat.

Peneraju Pendidikan Negara

ASPEK TATABAHASA

 Menyampaikan cerita yang mengandungi peribahasa.
 Mendeklamasikan dan menjelaskan maksud sajak.
 Menyanyikan dan menjelaskan maksud lirik lagu.
 Mengubah suai dan mempersembahkan puisi, cerita, dan seni kata lagu.
 Menghasilkan seni khat.

Peneraju Pendidikan Negara

PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH

Peneraju Pendidikan Negara

“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif Sebagai Formatif
Mentaksir perkembangan Pembelajaran Mentaksir perkembangan
sebagai pembelajaran
untuk pembelajaran Untuk
Pembelajaran Sumatif
Mentaksir perkembangan
Tentang tentang pembelajaran
Pembelajaran (Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun)

Peneraju Pendidikan Negara 40

Melalui PBD Guru Dapat 41

01 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
murid dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah
pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.
05 Mengambil tindakan susulan yang sesuai

dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan Negara

Asas kepada Pertimbangan Profesional 42

• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan
rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan
bertanggungjawab

• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional

• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard
Prestasi bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran.

• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata
pelajaran bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

Peneraju Pendidikan Negara

Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran yang 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
diajar, bidang pedagogi dan sistematik dan holistik tanpa

pentaksiran. melibatkan emosi.

INPUT MURID 04 PENGALAMAN

03Guru menggunakan dokumen pentaksiran Guru menggunakan input
profesional dan pengalaman
dan data pencapaian murid (hasil kerja, mengajar dalam interaksi
keupayaan, tingkah laku, kelebihan/ dengan murid.

kekurangan pada murid dan prestasi mereka
dalam ujian/ aktiviti PdP).

Peneraju Pendidikan Negara

Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan
profesional

Hasrat kurikulum 7 Suasana Pentaksiran

Memahami hasrat kurikulum yang Mengambil kira interaksi guru dan murid,
terkandung dalam DSKP. murid dan murid serta murid dan bahan
pembelajaran.
Tujuan pentaksiran 2
Moderasi
Menentukan tujuan pentaksiran,
mengenal pasti aspek pembelajaran Berbincang sesama rakan sejawat dalam
panitia atau mata pelajaran yang sama bagi
yang perlu ditaksir berdasarkan memantapkan pertimbangan professional.
standard prestasi bagi setiap kelompok
Amanah
SK dan SP.
Meningkatkan kebolehpercayaan antara
Pelbagai kaedah pentaksiran 3 pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru
bersikap terbuka dan profesional dalam
Menggunakan pelbagai kaedah 5 memberi justifikasi dan membuat pertimbangan
pentaksiran meliputi pemerhatian, terhadap perkembangan pembelajaran murid.
lisan dan penulisan sepanjang PdP.
44
Peluang 4

Memberi peluang yang adil dan masa yang

secukupnya kepada murid untuk

mempamerkan apa yang telah dipelajari.

Peneraju Pendidikan Negara

01 Melaporkan dalam bentuk tahap 45
penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)
03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

0 Menggunakan pertimbangan profesional guru
4

05 Menggunakan templat Excel (luar talian)
06 Membuat pelaporan dua kali setahun

Peneraju Pendidikan Negara

Contoh
Templat PBD Bahasa
Melayu

Peneraju Pendidikan Negara 46

Contoh
Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah

Peneraju Pendidikan Negara 47

Tahap 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons
Tahap 2 terhadap perkara yang asas
Tahap 3
Tahap 4 Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari
Tahap 5 dalam bentuk komunikasi

Tahap 6 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan
pada suatu situasi
48
Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan
iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik

Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan
pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan
bersikap positif

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam
penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi

Peneraju Pendidikan Negara

FORMAT PEPERIKSAAN
BAHASA MELAYU SK
011/012

TAHUN 4

BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN

KOD: 011

Tempoh Ujian:
(1 jam 15 minit)

Peneraju Pendidikan Negara


Click to View FlipBook Version