The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nunpat.2014, 2021-10-18 03:40:01

1614227568_d_5

1614227568_d_5

3เอกสารหมายเลข

คู่มือบันทกึ ข้อมูล

การประเมนิ พัฒนาการนักเรียน
ท่จี บหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560

ปกี ารศกึ ษา 2563

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำช้ีแจง

1. คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย แบบบันทึกผลจำนวน 7 ชุด ใช้ในการบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยควบคู่กับชุดกิจกรรม (ดูรายละเอียดในตารางการประเมิน
พัฒนาการเด็กในคมู่ ือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรยี นที่จบหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563)

2. การประเมินพัฒนาการนักเรียนดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินพัฒนาการในระดับ
โรงเรียน รวมทัง้ ส้ิน 4 คน ประกอบด้วย

2.1 ครูประจำช้ันของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับการสุ่มดำเนินการประเมินพัฒนาการ
มีหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรมและให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินผลการประเมิน รวมทั้งร่วมตรวจสอบความสอดคล้อง
ของผลการประเมนิ กบั สภาพจรงิ

2.2 คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
(อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย) จำนวน 3 คน มีหน้าท่ีร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ระบุในเอกสาร และกรรมการประเมินจะได้รับแบบบันทึก
ชุดนใ้ี นวนั ท่เี ริ่มดำเนินการประเมนิ พัฒนาการคนละ 1 ชดุ และแบบสรปุ รายงาน

3. เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ ให้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการร่วมกันสรุปพัฒนาการในแต่ละ
ตัวบง่ ชี้ในแบบสรปุ ผลการประเมิน ดังนี้

- หากกรรมการท้งั 3 คน ให้ระดบั พฒั นาการตรงกัน ใหส้ รุปเปน็ ระดับพัฒนาการน้ัน
- หากกรรมการทั้ง 3 คน ใหร้ ะดับพฒั นาการต่างกนั ให้สรปุ ระดบั พัฒนาการโดยใช้ความเห็น
ท่ีเป็นเหตุผลและเป็นมติร่วมกัน (consensus) โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตใดที่ไม่สามารถสรุปผล
การประเมินพัฒนาการได้ให้ครูประจำช้ันร่วมให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังร่วมตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ งของผลการประเมนิ กับสภาพจรงิ
4. คณะกรรมการรวบรวมแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 7 กิจกรรม ในแบบสรุปรวม
และบันทึกลงในโปรแกรม MS - Excel เพ่ือจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารวบรวมจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป

ขอขอบคณุ ทกุ ท่านท่ใี หค้ วามรว่ มมือเปน็ อยา่ งดี

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

หมายเหตุ กรณโี รงเรยี นอนบุ าลประจำจังหวดั ใหใ้ ช้แบบบันทกึ 2 ชุด สำหรบั นักเรยี น 12 คน

คมู่ อื บันทกึ ข้อมลู การประเมนิ พัฒนาการนักเรยี นที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

สารบัญ หนา้
1
แบบบนั ทกึ ผลการประเมนิ พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั
พทุ ธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 2
3
❖ แบบบันทกึ ผลการประเมนิ ภาวะการเจริญเตบิ โต และสุขนิสัยท่ีดี (แบบบันทึกผล 1/1) 4
❖ แบบบนั ทึกผลการประเมนิ การปฏบิ ตั ิกิจวตั รประจำวนั (แบบบันทึกผล 1/2) 5
❖ แบบบันทกึ ผลการประเมนิ ชดุ กิจกรรมเคล่อื นไหวและจงั หวะ (แบบบนั ทึกผล 2) 7
❖ แบบบันทกึ ผลการประเมนิ ชดุ กิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3) 9
❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสรา้ งสรรค์ (แบบบันทกึ ผล 4) 10
❖ แบบบนั ทกึ ผลการประเมินชดุ กิจกรรมการเล่นตามมุม (แบบบันทึกผล 5) 11
❖ แบบบันทกึ ผลการประเมินชดุ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทกึ ผล 6) 12
❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศกึ ษา (แบบบนั ทึกผล 7)
21
รายละเอยี ดบนั ทกึ ข้อมลู การประเมนิ พฒั นาการนกั เรยี นที่จบหลักสตู รการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563 29
30
ตารางบันทกึ ขอ้ มูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทจ่ี บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย
พทุ ธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ด้วยโปรแกรม MS – Excel 31

ภาคผนวก
แบบรบั รองการบนั ทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นท่ีจบหลักสตู รการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกั ราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

รายชอ่ื คณะทำงาน

คมู่ อื บันทึกข้อมลู การประเมินพฒั นาการนกั เรยี นทจี่ บหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

แบบบนั ทกึ ผลการป
นักเรยี นท่จี บหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

โรงเรียน ................................................... สังกัด สำนกั งานเขตพน้ื
 หอ้ งท่ี 1  ห้องท่ี 2 (

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมการประเมนิ
(......................................................)

ตำแหนง่ ......................................................
วันท่ี .............../................./...................

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมการประเมิน
(......................................................)

ตำแหน่ง......................................................
วนั ท่ี .............../................./...................

คู่มือบันทกึ ขอ้ มูลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นทจ่ี บหลกั ส

ประเมินพฒั นาการ
ย พุทธศกั ราช 2560 ปีการศกึ ษา 2563

นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา.............................................. เขต ...........

(*เฉพาะโรงเรียนอนบุ าลประจำจงั หวัด)

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมการประเมนิ
(.......................................................)

ตำแหน่ง......................................................
วนั ที่ .............../................./...................

ลงช่อื ........................................................ คณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)

ตำแหนง่ ......................................................
วันที่ .............../................./...................

สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

คําชแี้ จง : แบบบันทกึ ผลการประเมินภาวะ

โรงเรยี น .................................................................... สังกัด สพป. ...............

1. การบันทกึ ขอ มลู จังหวัด/เขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษา ขนาดของโรงเรียน ปร
พฒั นาการนักเรียนที่จบหลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย พทุ ธศกั ราช 2560 ปก ารศกึ ษ

2. ตัวเลขทีอ่ ยูในวงเลบ็ คอื เลขที่ของคอลมั นใ นการบันทึกขอ มลู ใน Excel

ลําดบั ชอื่ - สกุล ชอ่ื โรงเรียน จังหวดั / ขนาด ประเภท
ท่ี
เขตพื้นที่ ของ

การศึกษา โรงเรยี น
ประถมศกึ ษา

(1) (2) (3) (4) (5)

1
2
3
4
5
6

1.2.1 รบั ประทานอาหารที่มีประโยชนไ ดหลายชนดิ และดมื่ นา้ํ สะอาดไดดว ยตนเอง 1.2.2 ลา งมือกอ นรบั
3: รับประทานอาหารทีม่ ีประโยชนไ ดหลายชนิดและดมื่ นา้ํ สะอาดไดด วยตนเอง 3: ลา งมือกอ

2: รบั ประทานอาหารทมี่ ปี ระโยชนไดห ลายชนดิ และดม่ื นาํ้ สะอาด โดยมีผชู ้ีแนะ 2: ลางมอื กอ

1: ไมสามารถเลอื กรบั ประทานอาหารทม่ี ีประโยชนไดหลายชนดิ 1: ไมลา งมือ

คมู อื บนั ทกึ ขอ มูลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นทจ่ี บหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 ปก ารศกึ ษา 2563

แบบบนั ทกึ ผล 1/1

ะการเจรญิ เติบโต และสขุ นสิ ัยที่ดี

.......................................................................................... เขต .....................
ระเภท เพศ อายุ น้ําหนกั (กก.) และสว นสูง (ซม.) ใหกรอกขอมูลตามคมู อื บนั ทกึ ขอมูลการประเมนิ
ษา 2563 (เอกสารหมายเลข 3)

ผลการประเมนิ ภาวะการเจรญิ เติบโต และสุขนสิ ัยทดี่ ี
1.1 น้าํ หนกั และสวนสูง
ตามเกณฑ 1.2 มสี ุขภาพอนามัย สขุ นสิ ยั ทด่ี ี

1.2.1 รับประทานอาหารที่มี 1.2.2 ลางมือกอ นรบั ประทาน

ท เพศ อายุ 1) นํ้าหนัก 2) สว นสูง ประโยชนไ ดหลายชนิดและ อาหาร และหลังจากใชห อ งนา้ํ
(กก.) (ซม.) ดืม่ นา้ํ สะอาดไดดวยตนเอง หอ งสว มดวยตนเอง

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

บประทานอาหาร และหลงั จากใชห องน้ําหอ งสว มดว ยตนเอง
อนรับประทานอาหารและหลงั จากใชหอ งนํ้าหองสวมดว ยตนเอง
อนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองนํ้าหอ งสวม โดยมผี ูชแ้ี นะ
อกอ นรบั ประทานอาหารและหลงั จากใชห อ งนํ้าหอ งสวม แมม ผี ูชแี้ นะ

2

แบบบันทึกผลการประเมนิ ก
โรงเรยี น .................................................................... สงั กัด สพป. ...............

คาํ ชแ้ี จง : ใหผปู ระเมนิ บนั ทกึ ระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นท่ปี ระเมนิ

พฤตกิ รรมทีป่ ระเมิน
ดานอารมณ จิตใจ
5.1 ซอ่ื สัตยส จุ ริต 6.1 ชว ยเหลอื ตนเองในการป
ลาํ ดบั ชอื่ - สกลุ
ที่ 5.1.1 ขออนุญาตหรอื รอคอย 6.1.2 รับประทานอาหาร 6

เม่ือตองการสิ่งของของผูอน่ื ดวยตนเองอยา งถกู วธิ ี ส

ดว ยตนเอง ส

(1) (12) (13)
1
2
3
4
5
6

5.1.1 ขออนญุ าตหรอื รอคอย เมอื่ ตองการสง่ิ ของของผูอ นื่ ดว ยตนเอง 6.1.3 ใชและทาํ ความสะอาดห
3: ขออนญุ าตหรอื รอคอยเม่อื ตองการสง่ิ ของของผูอ ่นื ดว ยตนเอง 3: ใชหองนาํ้ หอ งสวม
2: ขออนุญาตหรอื รอคอยเมือ่ ตองการส่ิงของของผูอื่นดว ยตนเอง โดยมผี ชู ีแ้ นะ 2: ใชหองน้าํ หอ งสวม

1: ไมข ออนุญาตหรือไมรอคอยเม่ือตอ งการสิง่ ของของผอู นื่ 1: ใชหองนาํ้ หอ งสวม

6.1.2 รับประทานอาหารดว ยตนเองอยา งถกู วธิ ี 6.2.2 เขา แถวตามลําดบั กอ นห

3: ใชชอ นตกั อาหารรับประทานไดด วยตนเองอยา งถกู วธิ ี 3: เขาแถวตามลาํ ดับ
2: ใชชอ นตกั อาหารรับประทานโดยมีผูชีแ้ นะไดถ กู วธิ ี 2: เขา แถวตามลาํ ดับ
1: ใชช อนตักอาหารรบั ประทานไมถกู วธิ ี 1: ไมเ ขา แถวตามลําด

คมู อื บนั ทึกขอมูลการประเมนิ พฒั นาการนกั เรยี นทจ่ี บหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศกั ราช 2560 ปการศึกษา 2563

แบบบนั ทกึ ผล 1/2
การปฏบิ ตั ิกจิ วตั รประจาํ วนั
......................................................................................... เขต .....................

พฤตกิ รรมทปี่ ระเมนิ ดานสังคม

ปฏิบตั ิกจิ วัตรประจําวัน 6.2 มวี ินัยในตนเอง 7.2 มมี ารยาทตามวฒั นธรรมไทยและรกั ความเปนไทย
6.1.3 ใชและทําความ 6.2.2 เขาแถวตามลาํ ดบั
สะอาดหลังใชห อ งนํา้ หอง กอ นหลงั ไดดวยตนเอง 7.2.1 ปฏบิ ตั ิตนตามมารยาท 7.2.2 กลาวคาํ ขอบคุณและ
สว มดว ยตนเอง
ไทยไดต ามกาลเทศะ ขอโทษดว ยตนเอง
(14) (15)
(16) (17)

หลงั ใชห องนาํ้ หอ งสวมดวยตนเอง 7.2.1 ปฏิบตั ติ นตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ
มอยางถกู วธิ ีและทําความสะอาดรางกายไดดว ยตนเอง 3: ปฏิบตั ติ นตามมารยาทไทยไดต ามกาลเทศะดวยตนเอง
มอยางถูกวิธแี ละทําความสะอาดรางกาย โดยมีผชู แ้ี นะ 2: ปฏบิ ัติตนตามมารยาทไทยไดต ามกาลเทศะ โดยมีผูช ีแ้ นะ
1: ไมปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ แมมีผชู แ้ี นะ
มไมถูกวิธแี ละไมท าํ ความสะอาดรา งกาย แมม ผี ูชแ้ี นะ
7.2.2 กลาวคําขอบคุณและขอโทษดว ยตนเอง
หลงั ไดดว ยตนเอง 3: กลา วคาํ ขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง
บกอ นหลังไดดวยตนเอง 2: กลาวคําขอบคณุ และขอโทษ โดยมีผูชแ้ี นะ
บกอ นหลงั ได โดยมผี ูชี้แนะ 1: ไมก ลาวคาํ ขอบคณุ และขอโทษ แมมีผชู ี้แนะ
ดับกอนหลงั แมมผี ูช ี้แนะ

3

แบบบนั ทกึ ผลการประเมินชุด

โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. .............

คาํ ช้แี จง : ใหผปู ระเมนิ บนั ทกึ ระดบั คุณภาพของนกั เรียนในแตละประเดน็ ทป่ี ระเมิน
พฤติกรรมที่ประเมนิ
ดานอารมณ จติ ใจ

ลาํ ดับ 3.1 แสดงออกทางอารมณ 4.1 สนใจ มีความสขุ และแ
ที่
ไดอ ยา งเหมาะสม และการ

3.1.1 แสดงอารมณ ความรสู กึ 4.1.2 สนใจ มคี วามสขุ และ

ชอื่ - สกลุ ไดส อดคลองกับสถานการณ แสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี

อยา งเหมาะสม

(1) (18) (19)
1
2
3
4
5
6

3.1.1 แสดงอารมณ ความรสู กึ ไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
3: แสดงอารมณแ ละความรูสกึ สอดคลอ งกบั สถานการณของทกุ ชว งกจิ กรรม
2: แสดงอารมณและความรสู ึกสอดคลอ งกบั สถานการณของกจิ กรรมบางชว งกจิ กรรม
1: แสดงอารมณแ ละความรูสึกไมส อดคลอ งกบั สถานการณ

4.1.2 สนใจ มีความสขุ และแสดงออกผา นเสียงเพลง ดนตรี
3: แสดงสีหนา ทา ทางตอบสนองและมคี วามสขุ ตอ เสียงเพลง ดนตรีทุกชว งกจิ กรรม
2: แสดงสหี นา ทา ทางตอบสนองและมีความสขุ ตอ เสยี งเพลง ดนตรใี นบางชวงกจิ กรรม
1: ไมแ สดงสีหนา ทาทางสนใจกับเสยี งเพลง ดนตรี

4.1.3 สนใจ มคี วามสุข และแสดงทาทาง/เคลือ่ นไหวประกอบเพลง จงั หวะ และดนตรี
3: แสดงสีหนาทา ทางกระตือรอื รนและสนุกสนานในการเคลือ่ นไหวประกอบเพลง จงั หวะ และดนตรี
2: แสดงสหี นา ทา ทางในการเคลอ่ื นไหวอยางไมกระตือรือรน และไมส นกุ สนาน
1: ไมสนใจแสดงทาทางเคลือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

คมู อื บันทกึ ขอมูลการประเมินพัฒนาการนกั เรียนที่จบหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปก ารศึกษา 2563

แบบบนั ทึกผล 2

ดกจิ กรรมเคลอ่ื นไหวและจังหวะ

............................................................................................ เขต .....................

แสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี พฤตกิ รรมที่ประเมิน พฤติกรรมทปี่ ระเมิน
รเคล่ือนไหว ดานสังคม ดา นสติปญญา
4.1.3 สนใจ มีความสขุ และ
8.3 ปฏิบตั ิตนเบอื้ งตนในการเปน 11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว
แสดงทา ทาง/เคลือ่ นไหว สมาชกิ ทด่ี ีของสงั คม ตามจินตนาการอยางสรา งสรรค
11.2.1 เคล่ือนไหวทา ทางเพอ่ื สอื่ สาร
ประกอบเพลง จงั หวะ และดนตรี 8.3.2 ปฏบิ ัตติ นเปน ผนู ําและ
ผตู ามไดเ หมาะสมกับสถานการณ ความคิด ความรสู กึ ของตนเอง
(20)
(21) อยางหลากหลายและแปลกใหม

(22)

8.3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ
3: ปฏบิ ัติตนเปน ผูนาํ และผตู ามไดเหมาะสมกับสถานการณดว ยความมั่นใจ
2: ปฏบิ ัติตนเปน ผูน าํ หรอื ผตู ามไดตามสถานการณโ ดยการกระตนุ
1: ไมป ฏิบัติตนเปนผูนําและผูต าม

11.2.1 เคล่อื นไหวทา ทางเพอ่ื ส่อื สารความคดิ ความรสู กึ ของตนเองอยา งหลากหลายและแปลกใหม
3: เคล่อื นไหวทาทางเพอื่ ส่ือสารความคดิ ความรูสึกของตนเองหลากหลายทา ทาง ระดบั ทิศทาง และแปลกใหม
2: เคล่ือนไหวทา ทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยา งหลากหลายทา ทาง
1: เคลื่อนไหวทา ทางเพ่อื ส่ือสารความคิด ความรูสึกของตนเองไมหลากหลายทา ทางและไมแ ปลกใหม

4

แบบบนั ทึกผลการประเมินชดุ ก
โรงเรียน .................................................................... สังกดั สพป. ..................

คาํ ชแ้ี จง : ใหผ ูประเมินบันทกึ ระดบั คณุ ภาพของนักเรียนในแตล ะประเด็นท่ปี ระเมนิ

พฤตกิ รรม
ที่ประเมินดา น
อารมณ จติ ใจ

3.2 มคี วามรสู ึก 9.1 สนทนา 10.1 มีความสามารถ 10.2 มีควา

ลาํ ดับ ที่ดีตอตนเองและ โตตอบและเลา ในการคดิ รวบยอด
ท่ี
ช่อื - สกลุ ผูอื่น เรือ่ งใหผอู ่ืนเขา ใจ
3.2.1 กลา พดู 9.1.1 ฟง ผูอื่นพดู 10.1.1 บอกลักษณะ 10.2.1 อธบิ า

กลา แสดงออก จนจบ และสนทนา สว นประกอบการ เชอ่ื มโยงสาเห

อยา งเหมาะสม โตตอบอยาง เปล่ียนแปลงหรือ และผลทเ่ี กิดข

ตามสถานการณ ตอเนือ่ ง เช่ือมโยง ความสัมพนั ธของส่ิง ในเหตุการณห

กับเร่ืองทฟี่ ง ตา งๆ จากการสงั เกต การกระทาํ ดว

โดยใชป ระสาทสมั ผัส ตนเอง

(1) (23) (24) (25) (26)

1

2

3

4

5

6

คูมือบนั ทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนกั เรยี นที่จบหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563

แบบบันทึกผล 3

กิจกรรมเสริมประสบการณ
....................................................................................... เขต .....................

พฤตกิ รรมท่ปี ระเมินดานสติปญ ญา

ามสามารถในการคดิ 10.3 มีความสามารถในการคดิ 12.1 มเี จตคตทิ ี่ดีตอ 12.2 มคี วามสามารถ
เชิงเหตผุ ล
แกป ญหาและตดั สินใจ การเรยี นรู ในการแสวงหาความรู

าย 10.2.2 คาดคะเน 10.3.1 ตดั สนิ ใจ 10.3.2 ระบุ 12.1.2 กระตอื รอื รน 12.2.1 คนหาคําตอบ
หตุ สิ่งที่อาจจะเกดิ ขึ้น ในเร่ืองงา ยๆ และ ปญ หาสราง ในการรว มกจิ กรรม ของขอ สงสัยตางๆ โดย
ขึน้ และมีสว นรวมใน ยอมรบั ผลทเ่ี กิดข้ึน ทางเลอื กและ ตง้ั แตตนจนจบ ใชวิธกี ารที่หลากหลาย
หรือ การลงความเหน็ ดว ยตนเอง
วย จากขอ มลู อยางมี เลอื กวธิ ีแกป ญหา
(31)
เหตุผล (28) (29) (30)

(27)

5

แบบบนั ทึกผลการประเมินชุดกจิ กรรมเส

3.2.1 กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3: กลาพูดกลา แสดงออกอยา งเหมาะสมตามสถานการณด วยตนเอง
2: กลาพดู กลาแสดงออกอยา งเหมาะสมตามสถานการณ โดยมีผูกระตนุ
1: ไมกลา พดู กลา แสดงออก แมมีผูกระตนุ

9.1.1 ฟง ผอู ื่นพดู จนจบ และสนทนาโตตอบอยา งตอเนอ่ื ง เชอื่ มโยงกบั เรือ่ งที่ฟง
3: ฟงผูอืน่ พูดจนจบ และพดู สนทนาโตต อบอยา งตอเนอ่ื ง เชอื่ มโยงกับเร่ืองทฟี่ งได
2: ฟงผอู น่ื พดู จนจบ และพดู สนทนาโตตอบอยา งตอเนอื่ ง เชื่อมโยงกับเรื่องท่ฟี งได โดยมผี ชู แี้ นะ
1: ฟงผูอ่นื พูดจนจบ แตไมส นทนาโตต อบ แมมีผูชแ้ี นะ

10.1.1 บอกลักษณะ สว นประกอบ การเปล่ียนแปลง หรือความสัมพนั ธของสิ่งตา งๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสมั
3 : บอกลกั ษณะ สว นประกอบ และการเปลี่ยนแปลง หรอื บอกความสมั พันธของสง่ิ ตา งๆ โดยใชป ระสาทสัมผสั ได
2 : บอกลักษณะ และสว นประกอบ หรอื การเปลย่ี นแปลง หรือบอกความสัมพันธข องส่ิงตา งๆ โดยใชป ระสาทสมั ผ
1 : บอกลักษณะของสง่ิ ตางๆ โดยใชประสาทสมั ผัสได

10.2.1 อธบิ ายเชือ่ มโยงสาเหตแุ ละผลท่ีเกิดขน้ึ ในเหตุการณห รอื การกระทําดวยตนเอง
3: อธบิ ายเช่ือมโยงสาเหตแุ ละผลทเี่ กิดในเหตุการณหรอื การกระทาํ ดวยตนเอง
2: อธบิ ายเช่อื มโยงสาเหตแุ ละผลท่ีเกิดในเหตกุ ารณห รือการกระทําได โดยมผี ูช้แี นะ
1: อธิบายเช่อื มโยงสาเหตแุ ละผลทีเ่ กิดในเหตุการณหรอื การกระทาํ ไมได แมม ผี ูช ี้แนะ

10.2.2 คาดคะเนสิ่งทอ่ี าจจะเกิดขน้ึ และมีสวนรว มในการลงความเหน็ จากขอ มลู อยางมีเหตุผล
3: คาดคะเนส่ิงทอ่ี าจจะเกิดขึ้นและมสี ว นรว มในการลงความเหน็ จากขอ มลู อยา งมีเหตผุ ลไดดวยตนเอง
2: คาดคะเนสิง่ ที่อาจจะเกดิ ขนึ้ และมสี ว นรวมในการลงความเหน็ จากขอ มูลอยางมีเหตผุ ล โดยมผี ูชีแ้ นะ
1: คาดคะเนสงิ่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แตไ มร วมลงความเหน็ แมม ผี ชู ี้แนะ

คูม ือบนั ทึกขอมูลการประเมนิ พัฒนาการนกั เรยี นท่ีจบหลักสตู รการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศกึ ษา 2563

สรมิ ประสบการณ แบบบนั ทกึ ผล 3

10.3.1 ตดั สินใจในเร่ืองงายๆ และยอมรบั ผลที่เกดิ ขนึ้
3: ตัดสินใจในเร่ืองงายๆ และยอมรับผลทเ่ี กดิ ขึ้นได
2: ตดั สนิ ใจในเร่ืองงา ยๆ และยอมรบั ผลท่เี กิดขึ้นได โดยมีผูช ้ีแนะ
1: ไมกลาตดั สนิ ใจในเร่อื งงายๆ แมมผี ูช้ีแนะ

10.3.2 ระบุปญ หา สรางทางเลือกและเลอื กวธิ ีแกป ญ หา
3: ระบุปญ หา สรา งทางเลอื ก และเลอื กวธิ ีการแกปญ หาไดดวยตนเอง
2: ระบุปญ หา สรา งทางเลือก และเลอื กวธิ ีการแกปญหาได โดยมีผูชแ้ี นะ
1: ระบปุ ญหา แตไ มสามารถสรางทางเลือก และเลือกวธิ กี ารแกป ญหา แมมผี ชู ี้แนะ

มผสั 12.1.2 กระตือรอื รนในการรวมกิจกรรมต้ังแตตนจนจบ
ด 3: รว มกิจกรรมดวยความกระตอื รอื รน อยางตอ เน่อื งตง้ั แตตนจนจบ
ผสั ได 2: รว มกจิ กรรมดวยความกระตือรือรนในบางชว งของกิจกรรม

1: ไมกระตอื รอื รน ในการรวมกจิ กรรม

12.2.1 คนหาคาํ ตอบของขอ สงสยั ตา งๆ โดยใชว ิธกี ารท่หี ลากหลายดว ยตนเอง
3: คน หาคาํ ตอบของขอสงสัยตางๆ โดยใชว ิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง
2: คนหาคําตอบของขอ สงสยั ตา งๆ โดยใชว ธิ ีการท่ีหลากหลาย โดยมผี ชู ีแ้ นะ
1: คนหาคาํ ตอบของขอ สงสยั ตางๆ โดยทาํ ตามผูอืน่

6

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจ

โรงเรียน .................................................................... สงั กดั สพป. ........................

คําชี้แจง : ใหผปู ระเมนิ บนั ทกึ ระดบั คณุ ภาพของนกั เรียนในแตล ะประเด็นท่ปี ระเมิน

พฤติกรรมท่ีประเมิน พฤตกิ รรมท่ปี ระเมนิ ดานอารมณ

ดานรางกาย

2.2 การใชม อื -ตา ประสาน 3.2 มคี วามรสู ึก 4.1 สนใจ 5.2 มคี

สมั พนั ธกัน ท่ดี ีตอ ตนเองและ มคี วามสุข และ เมตตาก

ผูอนื่ แสดงออกผานงาน มนี า้ํ ใจ

ศลิ ปะ ดนตรี และ ชว ยเหลอื แ

การเคลื่อนไหว

ลําดบั ชอ่ื - สกุล 2.2.1 ใชกรรไกร 2.2.2 เขยี นรปู 3.2.2 แสดงความ 4.1.1 สนใจ 5.2.2 ชวยเ

ที่ ตัดกระดาษตาม สามเหล่ียมตาม พอใจในผลงาน มคี วามสขุ และ และแบง ปน

แนวเสน โคงได แบบไดอ ยางมี และความสามารถ แสดงออกผานงาน ไดด วยตนเอ

มมุ ชดั เจน ของตนเองและผอู น่ื ศิลปะ

(1) (32) (33) (34) (35) (36
1
2 3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถข
3 3: พดู หรือแสดงทาทางพอใจในผลงานและความสามาร
4 2: พูดหรือแสดงทาทางพอใจในผลงานและความสามาร
5 1: ไมพ ูดหรือแสดงทา ทางพอใจในผลงานและความสาม
6 4.1.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผา นงานศิลปะ

2.2.1 ใชกรรไกรตดั กระดาษตามแนวเสนโคงได 3: แสดงสีหนาหรอื ทาทางสนใจ และมีความ
3: ตัดกระดาษตามแนวเสน โคงได โดยไมม รี อยหยกั 2: แสดงสีหนาหรือทา ทางสนใจ และมคี วามสขุ
2: ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได โดยมรี อยหยักบาง 1: ไมแ สดงสีหนา หรอื ทาทางสนใจขณะทํากิจ
1: ตดั กระดาษตามแนวเสน โคง ไมได

2.2.2 เขยี นรปู สามเหลยี่ มตามแบบไดอ ยางมีมมุ ชดั เจน
3: เขยี นรูปสามเหล่ียมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 3 มุม
2: เขียนรปู สามเหลย่ี มตามแบบไดอ ยางมมี ุมชัดเจน 2 มมุ
1: เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไมไ ด

คมู อื บนั ทกึ ขอ มลู การประเมินพฒั นาการนกั เรียนที่จบหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 ปการศกึ ษา 2563

แบบบันทึกผล 4

จกรรมศลิ ปะสรางสรรค

................................................................................. เขต .....................

ณ จติ ใจ พฤตกิ รรมทป่ี ระเมนิ ดานสงั คม พฤตกิ รรมทีป่ ระเมินดา นสตปิ ญ ญา

ความ 5.4 มคี วาม 6.3 ประหยดั 7.1 ดูแล 8.2 มี 9.2 อาน เขียน 11.1 ทาํ งานศลิ ปะ
กรุณา รบั ผิดชอบ และพอเพยี ง รักษา ปฏิสมั พันธที่ ภาพ และ ตามจินตนาการและ
ธรรมชาตแิ ละ ดกี ับผูอน่ื สัญลกั ษณได ความคิดสรา งสรรค
และ สง่ิ แวดลอม
แบง ปน

เหลือ 5.4.1 ทํางาน 6.3.1 ใชส ง่ิ ของ 7.1.2 ทง้ิ ขยะ 8.2.1 เลน 9.2.2 เขียนชื่อ 11.1.1 สรางผลงานศลิ ปะ
ของตนเอง เพ่ือส่ือสารความคิด
นผูอื่น ที่ไดรบั เคร่ืองใชอ ยาง ไดถูกที่ หรอื ทํางาน ตามแบบ ความรูส ึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
อง มอบหมายจน ประหยดั และ รว มมือกบั (41) แปลกใหมจากเดมิ และ
มีรายละเอยี ดเพิ่มขึ้น
สําเรจ็ ดว ย พอเพียงดว ย เพื่อนอยา งมี
(42)
ตนเอง ตนเอง เปา หมาย

6) (37) (38) (39) (40)

ของตนเองและผูอนื่ 5.2.2 ชวยเหลอื และแบง ปน ผอู นื่ ไดด ว ยตนเอง
รถของตนเองและผอู ืน่ ดว ยตนเอง 3: ชวยเหลือและแบง ปนผอู ่ืนไดดว ยตนเอง
รถของตนเองและผูอนื่ โดยมีผูกระตนุ 2: ชว ยเหลอื และแบง ปนผูอืน่ ไดดว ยตนเอง เมอื่ มีผชู แี้ นะ
มารถของตนเองและผอู ื่น แมม ีผูก ระตนุ 1: ไมชว ยเหลือและแบง ปน ผอู ื่น แมม ีผชู แ้ี นะ

มสุขขณะทาํ งานทกุ ชว งกิจกรรม 5.4.1 ทาํ งานทไ่ี ดรบั มอบหมายจนสาํ เรจ็ ดว ยตนเอง
ขขณะทํางานในบางชวงกิจกรรม 3: ทํางานที่ไดร บั มอบหมายจนสําเร็จดว ยตนเอง
จกรรม 2: ทาํ งานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเรจ็ โดยมีผูกระตนุ
1: ทํางานทไี่ ดร บั มอบหมายไมส ําเร็จ แมม ผี ูกระตนุ

7

แบบบนั ทึกผลการประเมนิ ชุดกจิ กรรมศิลป

6.3.1 ใชส่งิ ของเครื่องใชอ ยางประหยัดและพอเพยี งดวยตนเอง 9.2.2 เขยี นชอื่ ของตนเองตามแบ
3: ใชสิ่งของและวสั ดุอยางประหยดั และพอเพียงดว ยตนเอง 3: เขียนชอ่ื ตนเองได อ
2: ใชส่งิ ของและวัสดุอยางประหยัดและพอเพยี ง เมอื่ มีผูชแี้ นะ 2: เขียนช่ือตนเองได ม
1: ใชส ิ่งของและวสั ดุอยา งไมป ระหยัดและไมพอเพียง แมมีผชู ้ีแนะ 1: เขยี นช่อื ตนเองไมไ ด

7.1.2 ทิง้ ขยะไดถ ูกที่ 11.1.1 สรา งผลงานศลิ ปะเพือ่ สอื่
3: ท้งิ ขยะถกู ทไี่ ดด ว ยตนเอง 3: ผลงานศลิ ปะทม่ี ีคว
2: ทิง้ ขยะถูกท่ี เมื่อมผี ชู ้ีแนะ 2: ผลงานศลิ ปะทมี่ คี ว
1: ท้ิงขยะไมถกู ท่ี 1: ผลงานศลิ ปะทมี่ คี ว

8.2.1 เลน หรอื ทํางานรว มมือกับเพ่ือนอยางมีเปา หมาย
3: เลน หรือทํางานรว มมือกับเพอื่ นอยางมเี ปา หมาย
2: เลนหรือทาํ งานรว มมอื กบั เพื่อนอยา งมเี ปาหมาย เมือ่ มีผูช ี้แนะ
1: ไมสามารถเลนหรอื ทาํ งานรวมมือกบั เพอื่ นอยา งมีเปาหมาย แมมีผูช แ้ี นะ

คมู อื บันทกึ ขอมูลการประเมนิ พฒั นาการนักเรียนที่จบหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปก ารศกึ ษา 2563

ปะสรา งสรรค แบบบนั ทึกผล 4

บบ
อักษรไมกลับหัว ไมก ลับดาน ไมสลบั ที่
มีอกั ษรบางตวั กลบั หวั กลับดานหรอื สลับที่
ด หรอื เขียนเปนสญั ลักษณท ่ไี มเ ปนตัวอักษร

อสารความคดิ ความรสู กึ ของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหมจากเดิมและมีรายละเอยี ดเพิ่มขึ้น
วามแปลกใหม มีการดัดแปลง และมีรายละเอียดเพมิ่ ขน้ึ
วามแปลกใหม และมกี ารดดั แปลง หรอื มีรายละเอยี ดเพิ่มขน้ึ
วามแปลกใหม หรอื มีการดัดแปลง หรอื มรี ายละเอยี ดเพ่ิมขน้ึ

8

แบบบันทกึ ผลการประเมินช

โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ................

คําชี้แจง : ใหผูประเมนิ บนั ทึกระดับคุณภาพของนกั เรยี นในแตล ะประเดน็ ทีป่ ระเมนิ

พฤติกรรมทปี่ ระเมนิ ดานสงั คม

6.2 มวี นิ ัยในตนเอง 8.1 ยอมรบั
ความแตกต

ลาํ ดบั ชอ่ื - สกลุ 6.2.1 เก็บของเลน ของใชเ ขา ท่อี ยางเรียบรอ ย 8.1.1 เลน และทาํ กจิ ก

ท่ี ดวยตนเอง ไปจากตน

(1) (43)

1

2

3

4

5

6

6.2.1 เกบ็ ของเลน ของใชเ ขา ที่อยางเรียบรอ ยดวยตนเอง 9.1.2 เลา เปน เร่อื งรา
3: เกบ็ ของเลน ของใชเ ขา ทอ่ี ยางเรียบรอ ยดวยตนเอง 3: เลาเปนเร
2: เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง เมือ่ มผี ูชแ้ี นะ
1: เกบ็ ของเลน ของใชเ ขาท่ดี ว ยตนเองแตไ มเ รยี บรอย แมม ผี ูช ้ีแนะ 2: เลาเปนเร

1: เลาไมเ ปน

8.1.1 เลน และทาํ กิจกรรมรว มกบั เด็กทแ่ี ตกตางไปจากตน 9.2.1 อา นภาพ สัญล
3: เลนและทํากิจกรรมรวมกบั เด็กที่แตกตา งไปจากตนเองได 3: อานภาพ
2: เลน และทํากิจกรรมรวมกับเด็กทแ่ี ตกตา งไปจากตนเองได เมื่อมผี ูชี้แนะ 2: อานภาพ
1: ไมเลนและไมทํากิจกรรมรวมกบั เดก็ ทแี่ ตกตา งไปจากตนเอง แมมผี ชู ้แี นะ 1: อา นภาพ

คมู ือบนั ทึกขอมลู การประเมินพัฒนาการนักเรยี นทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2

แบบบนั ทึกผล 5

ชุดกิจกรรมการเลน ตามมุม

......................................................................................... เขต .....................

พฤตกิ รรมท่ปี ระเมนิ ดา นสติปญญา

บความเหมือนและ 9.1 สนทนาโตต อบและเลา เร่ือง 9.2 อาน เขยี นภาพ และสัญลกั ษณไ ด
ตา งระหวา งบคุ คล ใหผ อู น่ื เขาใจ

กรรมรวมกบั เด็กท่แี ตกตา ง 9.1.2 เลา เปน เร่ืองราวตอ เน่อื งได 9.2.1 อานภาพ สญั ลักษณ คาํ ดวยการช้ีหรอื
(44) (45) กวาดตามองจดุ เร่มิ ตนและจุดจบขอความ

(46)

าวตอ เนื่องได 9
รอ่ื งราวใหผูอ นื่ เขา ใจและมีความตอ เน่อื ง
รอ่ื งราวใหผูอ่ืนเขา ใจและมคี วามตอ เนื่อง เมื่อมผี ูช้แี นะ
นเรอื่ งราว

ลักษณ คํา ดว ยการชห้ี รือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจดุ จบขอ ความ
พ สญั ลกั ษณ คํา ดวยการชหี้ รอื กวาดตามองจุดเร่ิมตนและจดุ จบขอความอยา งถกู ทศิ ทางทกุ ขอ ความ
พ สญั ลักษณ คํา ดวยการชีห้ รือกวาดตามองจดุ เร่ิมตนและจุดจบขอความไมถ ูกทศิ ทางบางขอความ
พ สัญลกั ษณ คํา ดวยการช้หี รอื กวาดตามองจุดเร่มิ ตน และจดุ จบขอ ความไมถกู ทิศทางทกุ ขอความ

2563

แบบบันทึกผลการประเมนิ ช

โรงเรยี น .................................................................... สังกัด สพป. ...............

คําช้แี จง : ใหผ ูประเมนิ บนั ทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตล ะประเดน็ ทป่ี ระเมิน

พฤติกรรมท่ีป

ลําดบั 1.3 รักษาความปลอดภัยของ 2.1 เคล่ือนไหว
ที่ ตนเองและผูอื่น
ชอ่ื - สกลุ
1.3.1 เลน ทํากจิ กรรมและปฏิบัติ 2.1.1 เดนิ ตอ เทา ถอยหลงั เปน 2.1.2 กระ

ตอ ผูอ ื่นอยางปลอดภยั เสนตรงไดโดยไมต อ งกางแขน ขา งหนา ได

โดยไมเสีย

(1) (47) (48)
1
2
3
4
5
6

1.3.1 เลน ทํากจิ กรรมและปฏบิ ตั ติ อผูอืน่ อยางปลอดภัย 2.1.3 วง่ิ ห
3: เลน ทาํ กิจกรรมและปฏิบตั ิตอ ผอู ่ืนไดอยางปลอดภัยดว ยตนเอง 2.1.4 รับ
2: เลน ทาํ กจิ กรรมและปฏบิ ตั ติ อ ผูอ น่ื ไดอ ยางปลอดภยั โดยมีผูชแ้ี นะ 5.3.1 แส
1: เลน ทาํ กิจกรรมและปฏิบตั ติ อ ผูอน่ื โดยไมคาํ นงึ ถึงความปลอดภัย แมมผี ูช้แี นะ

2.1.1 เดินตอเทา ถอยหลงั เปน เสนตรงไดโดยไมต อ งกางแขน
3: เดินตอ เทาถอยหลังเปน เสน ตรงได โดยไมต อ งกางแขน
2: เดินตอเทา ถอยหลงั ตามแนวเสน ได แตกางแขนชวยการทรงตัว
1: เดนิ ตอเทา ถอยหลังตามแนวเสน ไมได

2.1.2 กระโดดขาเดียวไปขา งหนาไดอ ยางตอเน่อื ง โดยไมเ สียการทรงตัว
3: กระโดดขาเดียวไปขางหนา ดว ยขาที่ถนดั ไดอยา งตอ เนือ่ ง โดยไมเ สยี การทรงตัว
2: กระโดดขาเดยี วไปขางหนาดวยขาท่ีถนดั ไดไ มตอ เนื่อง แตไมเสียการทรงตวั
1: กระโดดขาเดียวไปขางหนาดว ยขาท่ีถนัดไมไดแ ละเสยี การทรงตวั

คูมอื บันทกึ ขอมูลการประเมนิ พฒั นาการนักเรยี นที่จบหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563

แบบบนั ทึกผล 6

ชดุ กจิ กรรมการเลนกลางแจง

.......................................................................................... เขต .....................

ประเมนิ ดานรา งกาย

วรา งกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพนั ธ และทรงตัวได 5.3 มีความเห็นอกเหน็ ใจผูอน่ื

ะโดดขาเดียวไป 2.1.3 วิ่งหลบหลกี สิ่งกีดขวางได 2.1.4 รับลกู บอลทก่ี ระดอนข้ึน 5.3.1 แสดงสหี นา และทาทาง
ดอยา งตอ เนอื่ ง
ยการทรงตวั อยา งคลองแคลว จากพื้นได รบั รคู วามรสู กึ ผอู ่นื อยา ง

(49) สอดคลองกับสถานการณ

(50) (51) (52)

หลบหลีกส่ิงกีดขวางไดอยา งคลองแคลว
3: วง่ิ หลบหลกี สิ่งกดี ขวางไดอ ยางคลอ งแคลว
2: วิ่งหลบหลีกสิง่ กดี ขวางได แตไมค ลอ งแคลว
1: ว่งิ หลบหลกี สง่ิ กดี ขวางไมไ ด

บลกู บอลท่ีกระดอนขึน้ จากพ้ืนได
3: รับลูกบอลที่กระดอนขน้ึ จากพน้ื ดว ยมอื ทง้ั สองขา งได โดยไมใ ชล าํ ตัวชวยและลกู บอลไมต กลงพื้น
2: รบั ลูกบอลท่ีกระดอนขน้ึ จากพ้ืนดว ยมือทัง้ สองขา งได โดยใชลําตวั ชว ยและลกู บอลไมตกลงพนื้
1: รับลกู บอลที่กระดอนขึน้ จากพ้ืนดวยมือทัง้ สองขา งไมไ ด

สดงสีหนา และทา ทาง รบั รคู วามรูสึกผูอ่ืนอยางสอดคลอ งกบั สถานการณ
3: แสดงสหี นาและทาทางรับรูความรสู ึกของผูอ ืน่ อยางสอดคลอ งกับสถานการณ
2: แสดงสีหนา และทา ทางรับรคู วามรูสกึ ของผูอน่ื อยา งสอดคลองกบั บางสถานการณ
1: แสดงสีหนาและทาทางรับรคู วามรูสึกของผอู ื่นไมสอดคลอ งกับสถานการณ

10

แบบบนั ทึกผลการประเมนิ ชดุ

โรงเรยี น .................................................................... สังกัด สพป. ....................
คาํ ช้แี จง : ใหผ ปู ระเมนิ บันทกึ ระดับคณุ ภาพของนักเรียนในแตละประเด็นท่ปี ระเมิน

ลาํ ดบั ช่อื - สกุล 1
ท่ี 10.1.2 จบั คแู ละเปรยี บเทยี บความแตกตา ง และความเหมอื น 10.1.3 จําแ

ของสง่ิ ตา งๆ โดยใชล ักษณะทส่ี ังเกตพบ 2 ลักษณะขนึ้ ไป เปนเกณฑ

(1) (53)
1
2
3
4
5
6

10.1.2 จับคแู ละเปรียบเทยี บความแตกตา ง และความเหมอื นของสง่ิ ตา งๆ โดยใชลกั ษณะท่ีสงั เกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

3: จับคภู าพและบอกลักษณะความแตกตางและความเหมอื นที่สังเกตพบ 2 ลกั ษณะขึ้นไปไดด วยตนเองอยางนอย 3
2: จับคูภาพและบอกลกั ษณะความแตกตางและความเหมือนทีส่ ังเกตพบ 2 ลักษณะขน้ึ ไปไดดว ยตนเอง 2 คู
1: จบั คภู าพและบอกลกั ษณะความแตกตางและความเหมอื นทสี่ งั เกตพบไมไ ด

10.1.3 จาํ แนกและจัดกลุมส่ิงตา งๆโดยใชต้งั แต 2 ลกั ษณะข้ึนไปเปนเกณฑ 10.1.4 เรีย

3: จาํ แนกและจัดกลุม สง่ิ ตางๆ โดยใช 2 ลักษณะขนึ้ ไป ไดดว ยตนเอง 3
2: จําแนกและจัดกลุม สงิ่ ตางๆ โดย 1 ลกั ษณะ ไดด ว ยตนเอง 2
1: จําแนกและจัดกลมุ สิ่งตา งๆ ไมได 1

คมู ือบนั ทึกขอมูลการประเมนิ พฒั นาการนักเรยี นทจี่ บหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปก ารศกึ ษา 2563

แบบบนั ทึกผล 7

ดกิจกรรมเกมการศึกษา

..................................................................................... เขต .....................

พฤติกรรมทป่ี ระเมนิ ดา นสติปญญา 10.1.4 เรยี งลาํ ดับส่ิงของและเหตุการณอยางนอย 5 ลําดบั

10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
แนกและจัดกลุมสิง่ ตางๆ โดยใชต ั้งแต 2 ลกั ษณะข้ึนไป

(54) (55)

คู

ยงลาํ ดบั สิ่งของและเหตุการณอยา งนอย 5 ลําดับ
3: เรยี งลําดบั ส่งิ ของและเหตุการณไ ด 5 ลาํ ดับ
2: เรียงลาํ ดับสิ่งของและเหตกุ ารณไ ด 3-4 ลําดบั
1: เรยี งลาํ ดบั ส่ิงของและเหตุการณได 1-2 ลาํ ดับ

11

12

รายละเอียดบนั ทึกข้อมูล

การประเมินพฒั นาการนักเรียนทจ่ี บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศกึ ษา 2563

คมู่ ือบันทกึ ข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทจ่ี บหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

13

รายละเอียดในการบันทกึ ขอ้ มูล
การประเมนิ พฒั นาการนักเรยี นท่จี บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกั ราช 2560

ปีการศึกษา 2563

คำช้ีแจง การบันทึกข้อมลู ใหบ้ ันทกึ ข้อมูลต่อเนื่องไปทางขวามือ ตัง้ แตค่ อลัมน์ท่ี 1-55 โดยไม่ตอ้ งตัดขอ้ มูลตามแบบบันทกึ ผล

คอลัมน์ท่ี ตวั แปร คา่ ของตัวแปร

1 ลำดบั ที่ ตัวเลขลำดบั ที่ของนักเรยี น

2 ช่อื โรงเรียน ใหพ้ มิ พช์ ่อื โรงเรยี น

3 จังหวัด/เขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษา 01 แทน กรงุ เทพมหานคร

ตวั อยา่ ง 02 แทน กระบี่

จงั หวดั กาญจนบุรี เขต 1 03 แทน กาญจนบรุ ี

รหสั ทีบ่ นั ทกึ คือ 031 04 แทน กาฬสินธุ์

03 แทน จงั หวดั กาญจนบรุ ี 05 แทน กำแพงเพชร

1 แทน เขต 1 06 แทน ขอนแก่น

จังหวดั เชียงใหม่ เขต 3 07 แทน จันทบุรี
รหัสทบ่ี นั ทกึ คือ 143 08 แทน ฉะเชิงเทรา

14 แทน จงั หวัดเชียงใหม่ 09 แทน ชลบรุ ี

3 แทน เขต 3 10 แทน ชัยนาท

11 แทน ชัยภูมิ

กรณีทจ่ี ังหวัดมี 1 เขต 12 แทน ชุมพร

เชน่ จงั หวัดมุกดาหาร 13 แทน เชยี งราย

รหัสท่บี ันทกึ คอื 441 14 แทน เชยี งใหม่

44 แทน จงั หวดั มกุ ดาหาร 15 แทน ตรงั

1 แทน เขต 1 16 แทน ตราด

17 แทน ตาก

18 แทน นครนายก

19 แทน นครปฐม

20 แทน นครพนม

21 แทน นครราชสมี า

22 แทน นครศรีธรรมราช
23 แทน นครสวรรค์

24 แทน นนทบุรี

25 แทน นราธิวาส

26 แทน น่าน

27 แทน บงึ กาฬ

คู่มอื บันทกึ ขอ้ มลู การประเมินพัฒนาการนักเรยี นทจี่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

14

คอลมั น์ที่ ตวั แปร ค่าของตัวแปร

28 แทน บุรรี มั ย์
29 แทน ปทุมธานี
30 แทน ประจวบครี ขี ันธ์
31 แทน ปราจีนบรุ ี
32 แทน ปตั ตานี
33 แทน พระนครศรีอยุธยา
34 แทน พะเยา
35 แทน พงั งา
36 แทน พัทลงุ
37 แทน พิจิตร
38 แทน พิษณุโลก
39 แทน เพชรบุรี
40 แทน เพชรบูรณ์
41 แทน แพร่
42 แทน ภเู กต็
43 แทน มหาสารคาม
44 แทน มกุ ดาหาร
45 แทน แม่ฮ่องสอน
46 แทน ยโสธร
47 แทน ยะลา
48 แทน รอ้ ยเอ็ด
49 แทน ระนอง
50 แทน ระยอง
51 แทน ราชบรุ ี
52 แทน ลพบรุ ี
53 แทน ลำปาง
54 แทน ลำพนู
55 แทน เลย
56 แทน ศรีสะเกษ
57 แทน สกลนคร
58 แทน สงขลา
59 แทน สตลู
60 แทน สมุทรปราการ
61 แทน สมุทรสาคร

คู่มอื บันทึกข้อมลู การประเมินพัฒนาการนกั เรยี นท่จี บหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

คอลมั นท์ ี่ ตัวแปร 15
ค่าของตวั แปร
4 ขนาดของโรงเรียน 62 แทน สมทุ รสงคราม
63 แทน สระแก้ว
5 ประเภท 64 แทน สระบุรี
6 เพศ 65 แทน สิงหบ์ รุ ี
7 อายุ 66 แทน สุโขทยั
67 แทน สพุ รรณบุรี
68 แทน สุราษฎรธ์ านี
69 แทน สรุ นิ ทร์
70 แทน หนองคาย
71 แทน หนองบวั ลำภู
72 แทน อา่ งทอง
73 แทน อำนาจเจริญ
74 แทน อุดรธานี
75 แทน อุตรดิตถ์
76 แทน อุทัยธานี
77 แทน อุบลราชธานี
1 แทน โรงเรียนทม่ี ีจำนวนนกั เรียนทัง้ โรงเรยี น
1 - 120 คน
2 แทน โรงเรยี นทีม่ ีจำนวนนกั เรียนท้งั โรงเรียน
ระหว่าง 121 – 499 คน
3 แทน โรงเรยี นท่ีมจี ำนวนนักเรียนทง้ั โรงเรยี น
ตง้ั แต่ 500 คนข้ึนไป
1 แทน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวดั
2 แทน โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา
3 แทน โรงเรยี นศูนยเ์ ด็กปฐมวัยต้นแบบ
4 แทน โรงเรยี นทัว่ ไปท่เี ปิดสอนชนั้ อนบุ าลศึกษา
1 แทน ชาย
2 แทน หญงิ
ใช้บันทกึ ข้อมลู เปน็ ตัวเลข 3 หลกั เม่อื
 ตัวเลขหลักท่ี 1 แทน อายุทเี่ ปน็ ปี
 ตวั เลขหลักท่ี 2 และ 3 แทน เดือน ตวั อยา่ งเช่น
- เด็กอายุ 6 ปี 4 เดือน ใหบ้ ันทกึ ข้อมลู เปน็ 604
- เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน ให้บันทึกข้อมลู เปน็ 511

ค่มู ือบันทกึ ขอ้ มูลการประเมินพฒั นาการนกั เรียนทีจ่ บหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศักราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

16

คอลัมนท์ ่ี ตวั แปร ค่าของตวั แปร

ผลการประเมนิ ภาวะการเจริญเตบิ โต และสขุ นสิ ยั ท่ีดี

(แบบบันทึกผล 1/1)

1.1 น้ำหนกั และส่วนสูงตามเกณฑ์

8 นำ้ หนัก ให้บนั ทึกข้อมลู น้ำหนักของนักเรยี น มหี น่วยเป็น กก.
ทศนยิ ม 1 ตำแหน่ง เชน่ 22.5
9 สว่ นสงู ให้บันทกึ ข้อมูลส่วนสูงของนักเรยี น มหี นว่ ยเป็น ซม.
ทศนยิ ม 1 ตำแหน่ง เช่น 125.8

1.2 มีสุขภาพอนามัย สขุ นิสยั ท่ีดี เกณฑ์การประเมนิ ด้านสขุ นิสัยทด่ี ีแบ่งระดบั คุณภาพ

10 1.2.1 รับประทานอาหารท่มี ีประโยชนไ์ ดห้ ลายชนิดและ เป็น 3 ระดบั คือ คอื 3 2 หรือ 1

ดืม่ น้ำสะอาดไดด้ ว้ ยตนเอง

11 1.2.2 ล้างมอื ก่อนรบั ประทานอาหาร และหลังจากใช้

หอ้ งน้ำ หอ้ งส้วมด้วยตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวนั เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจำวนั

(แบบบนั ทึกผล 1/2) แบ่งระดบั คุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรอื 1

ด้านอารมณ์ จิตใจ

5.1 ซ่ือสัตยส์ จุ รติ

12 5.1.1 ขออนญุ าตหรือรอคอย เม่ือต้องการส่ิงของ

ของผู้อื่นด้วยตนเอง

ด้านสงั คม

6.1 ช่วยเหลอื ตนเองในการปฏบิ ตั ิกจิ วตั รประจำวนั

13 6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

14 6.1.3 ใช้และทำความสะอาดหลงั ใช้หอ้ งน้ำห้องสว้ ม

ด้วยตนเอง

6.2 มีวินยั ในตนเอง

15 6.2.2 เขา้ แถวตามลำดบั ก่อนหลังไดด้ ว้ ยตนเอง

7.2 มมี ารยาทตามวฒั นธรรมไทยและรกั ความเป็นไทย

16 7.2.1 ปฏบิ ตั ติ นตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ

17 7.2.2 กลา่ วคำขอบคณุ และขอโทษดว้ ยตนเอง

คู่มือบันทกึ ข้อมูลการประเมนิ พฒั นาการนกั เรียนที่จบหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

17

คอลัมน์ที่ ตัวแปร คา่ ของตวั แปร

ผลการประเมนิ ชุดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจงั หวะ เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ

(แบบบันทกึ ผล 2) จงั หวะ แบง่ ระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ

ดา้ นอารมณ์ - จติ ใจ คอื 3 2 หรือ 1

3.1 แสดงออกทางอารมณไ์ ด้อย่างเหมาะสม

18 3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ

สถานการณ์อยา่ งเหมาะสม

4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผา่ นงานศลิ ปะ

ดนตรี และการเคลือ่ นไหว

19 4.1.2 สนใจ มคี วามสุข และแสดงออกผา่ นเสยี งเพลง ดนตรี

20 4.1.3 สนใจ มคี วามสขุ และแสดงทา่ ทาง/เคลอ่ื นไหว

ประกอบเพลง จงั หวะ และดนตรี

ด้านสังคม

8.3 ปฏบิ ัติตนเบื้องตน้ ในการเปน็ สมาชกิ ทดี่ ีของสงั คม

21 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผ้ตู ามไดเ้ หมาะสมกบั

สถานการณ์

ดา้ นสติปัญญา

11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่าง

สรา้ งสรรค์

22 11.2.1 เคล่อื นไหวทา่ ทางเพื่อสอ่ื สารความคิด ความร้สู ึก

ของตนเองอย่างหลากหลาย และแปลกใหม่

ผลการประเมนิ ชดุ กิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ เกณฑ์การประเมนิ ในชดุ กิจกรรมเสริมประสบการณ์

(แบบบนั ทกึ ผล 3) แบ่งระดบั คณุ ภาพเปน็ 3 ระดับ คอื 3 2 หรอื 1

ด้านอารมณ์ จติ ใจ

3.2 มีความร้สู ึกท่ีดีตอ่ ตนเองและผู้อน่ื

23 3.2.1 กลา้ พูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

ดา้ นสติปัญญา

9.1 สนทนาโตต้ อบและเล่าเร่อื งใหผ้ ู้อนื่ เข้าใจ

24 9.1.1 ฟังผูอ้ ื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนอื่ ง

เชอื่ มโยงกบั เรื่องที่ฟัง

10.1 มคี วามสามารถในการคิดรวบยอด

25 10.1.1 บอกลักษณะ สว่ นประกอบการเปลย่ี นแปลงหรอื

ความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ จากการสังเกตโดยใชป้ ระสาทสมั ผสั

ค่มู ือบนั ทึกข้อมลู การประเมินพัฒนาการนกั เรียนทจ่ี บหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

คอลัมนท์ ่ี ตวั แปร 18
ค่าของตวั แปร
ผลการประเมนิ ชุดกิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ เกณฑ์การประเมนิ ในชดุ กจิ กรรมเสริมประสบการณ์
แบง่ ระดบั คณุ ภาพเปน็ 3 ระดับ คอื 3 2 หรอื 1
(แบบบนั ทึกผล 3) (ตอ่ )
เกณฑ์การประเมินในชดุ กจิ กรรมศลิ ปะสร้างสรรค์
ดา้ นสตปิ ญั ญา แบง่ ระดบั คณุ ภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรอื 1

10.2 มคี วามสามารถในการคิดเชงิ เหตผุ ล

26 10.2.1 อธบิ ายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนใน

เหตุการณห์ รือการกระทำดว้ ยตนเอง

27 10.2.2 คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นและมสี ่วนร่วม

ในการลงความเห็นจากข้อมลู อยา่ งมเี หตผุ ล

10.3 มคี วามสามารถในการคิดแก้ปญั หาและตัดสนิ ใจ

28 10.3.1 ตดั สินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรบั ผลท่เี กิดขนึ้

29 10.3.2 ระบุปญั หาสรา้ งทางเลอื กและเลอื กวธิ ีแกป้ ญั หา

12.1 มีเจตคตทิ ่ีดตี อ่ การเรียนรู้

30 12.1.2 กระตือรอื ร้นในการร่วมกจิ กรรมตงั้ แต่ต้นจนจบ

12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

31 12.2.1 คน้ หาคำตอบของข้อสงสยั ตา่ งๆ โดยใช้วิธีการ

ทห่ี ลากหลายด้วยตนเอง

ผลการประเมินชุดกจิ กรรมศิลปะสรา้ งสรรค์

(แบบบันทึกผล 4)

ด้านร่างกาย

2.2 ใชม้ ือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน

32 2.2.1 ใชก้ รรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

33 2.2.2 เขยี นรูปสามเหลยี่ มตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

ด้านอารมณ์ จิตใจ

3.2 มคี วามรู้สึกทด่ี ตี อ่ ตนเองและผูอ้ ืน่

34 3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ

ของตนเองและผู้อนื่

4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

ดนตรีและการเคล่ือนไหว

35 4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ

5.2 มคี วามเมตตากรุณา มนี ำ้ ใจ และชว่ ยเหลือแบ่งปนั

36 5.2.2 ช่วยเหลือและแบง่ ปันผ้อู ื่นได้ด้วยตนเอง

5.4 มีความรับผิดชอบ

37 5.4.1 ทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเรจ็ ด้วยตนเอง

คูม่ อื บันทึกขอ้ มูลการประเมนิ พฒั นาการนักเรียนที่จบหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

คอลมั น์ที่ ตัวแปร 19
คา่ ของตัวแปร
ผลการประเมนิ ชุดกจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมนิ ในชดุ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบง่ ระดบั คุณภาพเปน็ 3 ระดับ คอื 3 2 หรือ 1
(แบบบนั ทึกผล 4) (ต่อ)
เกณฑ์การประเมินในชดุ กจิ กรรมการเล่นตามมมุ
ดา้ นสังคม แบ่งระดับคุณภาพเปน็ 3 ระดับ คอื 3 2 หรือ 1

6.3 ประหยัดพอเพียง

38 6.3.1 ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้อยา่ งประหยดั และพอเพียงด้วย

ตนเอง

7.1 ดแู ลรกั ษาธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม

39 7.1.2 ทง้ิ ขยะไดถ้ ูกท่ี

8.2 มีปฏสิ มั พันธ์ทีด่ ีกับผู้อืน่

40 8.2.1 เล่นหรอื ทำงานรว่ มมือกับเพ่ือนอย่างมเี ปา้ หมาย

ดา้ นสติปัญญา

9.2 อา่ น เขียนภาพ และสญั ลักษณไ์ ด้

41 9.2.2 เขยี นชื่อของตนเองตามแบบ

11.1 ทำงานศลิ ปะตามจนิ ตนาการและความคดิ

สรา้ งสรรค์

42 11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่อื สารความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง โดยมีการดดั แปลงแปลกใหม่จากเดมิ และ

มรี ายละเอียดเพ่ิมขนึ้

ผลการประเมนิ ชุดกจิ กรรมการเลน่ ตามมมุ

(แบบบันทึกผล 5)

ด้านสงั คม

6.2 มีวินยั ในตนเอง

43 6.2.1 เก็บของเลน่ ของใช้เข้าทอ่ี ย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ ง

บคุ คล

44 8.1.1 เลน่ และทำกิจกรรมรว่ มกับเด็กท่แี ตกตา่ งไปจากตน

ดา้ นสตปิ ญั ญา

9.1 สนทนาโต้ตอบและเลา่ เร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ

45 9.1.2 เลา่ เปน็ เรอ่ื งราวตอ่ เน่ืองได้

9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณไ์ ด้

46 9.2.1 อ่านภาพ สัญลกั ษณ์ คำ ด้วยการชห้ี รอื กวาดตา

มองจุดเร่ิมต้นและจุดจบของขอ้ ความ

คู่มือบันทึกข้อมลู การประเมินพัฒนาการนักเรยี นท่จี บหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกี ารศึกษา 2563

คอลมั น์ที่ ตัวแปร 20
ค่าของตัวแปร
ผลการประเมินชดุ กิจกรรมการเลน่ กลางแจง้ เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจง้
แบง่ ระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คอื
(แบบบันทึกผล 6) 3 2 หรอื 1

ด้านร่างกาย เกณฑ์การประเมนิ ในชดุ กิจกรรมเกมการศึกษา
แบ่งระดบั คุณภาพเปน็ 3 ระดับ คือ 3 2 หรอื 1
1.3 รกั ษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน

47 1.3.1 เลน่ ทำกิจกรรมและปฏบิ ัติตอ่ ผู้อื่นอย่างปลอดภยั

2.1 เคลอื่ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน

สมั พนั ธ์ และทรงตัวได้

48 2.1.1 เดนิ ตอ่ เท้าถอยหลงั เปน็ เสน้ ตรงไดโ้ ดยไม่ตอ้ งกางแขน

49 2.1.2 กระโดดขาเดยี วไปข้างหนา้ ได้อยา่ งต่อเนื่องโดยไม่

เสียการทรงตัว

50 2.1.3 วิ่งหลบหลกี สิ่งกดี ขวางไดอ้ ย่างคล่องแคลว่

51 2.1.4 รบั ลูกบอลทกี่ ระดอนขึ้นจากพ้ืนได้

ดา้ นอารมณ์ จิตใจ

5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น

52 5.3.1 แสดงสหี น้าและทา่ ทางรบั รคู้ วามรสู้ ึกผู้อ่ืน

อยา่ งสอดคลอ้ งกับสถานการณ์

ผลการประเมนิ ชดุ กจิ กรรมเกมการศกึ ษา

(แบบบนั ทึกผล 7)

ดา้ นสติปัญญา

10.1 มคี วามสามารถในการคิดรวบยอด

53 10.1.2 จับคแู่ ละเปรยี บเทยี บความแตกต่าง และความเหมือน

ของสิง่ ตา่ งๆ โดยใช้ลกั ษณะทีส่ งั เกตพบ 2 ลักษณะขนึ้ ไป

54 10.1.3 จำแนกและจดั กล่มุ ส่งิ ต่างๆ โดยใชต้ ั้งแต่ 2 ลกั ษณะ

ขนึ้ ไปเป็นเกณฑ์

55 10.1.4 เรียงลำดบั สง่ิ ของและเหตกุ ารณอ์ ยา่ งน้อย

5 ลำดับ

คู่มอื บนั ทกึ ขอ้ มลู การประเมนิ พฒั นาการนกั เรียนท่ีจบหลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

21

ตารางบันทึกข้อมลู

การประเมนิ พัฒนาการนกั เรยี นทจ่ี บหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560
ปีการศึกษา 2563

ดว้ ยโปรแกรม MS - Excel

คมู่ อื บนั ทกึ ข้อมูลการประเมนิ พัฒนาการนักเรยี นที่จบหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 ปกี ารศกึ ษา 2563

1 2 3

ลำดบั ที่ ช่อื โรงเรียน จังหวัด/
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทจ่ี บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

45 6 7

ขนำดของโรงเรียน ประเภท เพศ อำยุ

กษา 2563 22

89 10 11 12

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต และสุขนสิ ัยที่ดี (แบบบันทกึ ผล 1/1)

น้ำหนกั และส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีสุขภำพอนำมัย สุขนสิ ัยท่ีดี ด้ำนอำรมณ์ จิตใ

นำ้ หนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) 1.2.1 รับประทำน 1.2.2 ล้ำงมอื 5.1.1 ขออนุญำต

อำหำรที่มีประโยชน์ ก่อนรับประทำน หรือรอคอย เมื่อ

ได้หลำยชนดิ อำหำรและหลังจำก ต้องกำรสิ่งของ

และดมื่ น้ำสะอำด ใชห้ ้องนำ้ ห้องส้วม ของผู้อื่นดว้ ยตนเอ

ไดด้ ว้ ยตนเอง ด้วยตนเอง

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

13 14 15 16 17

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกจิ วัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

ใจ ด้ำนสังคม

6.1.2 รับประทำน 6.1.3 ใช้และ 6.2.2 เข้ำแถว 7.2.1 ปฏบิ ัติ 7.2.2 กล่ำวคำ
อำหำรด้วยตนเอง ทำควำมสะอำด ตำมลำดบั ตนตำม ขอบคุณและ
อย่ำงถูกวิธี หลังใชห้ ้องนำ้ ก่อนหลังได้ มำรยำทไทย ขอโทษดว้ ย
อง ห้องส้วมด้วย ดว้ ยตนเอง ได้ตำม ตนเอง
ตนเอง กำลเทศะ

กษา 2563 23

18 19 20 21 22

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคล่อื นไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญ

3.1.1 แสดง 4.1.2 สนใจ 4.1.3 สนใจ 8.3.2 ปฏิบัตติ น 11.2.1 เคล่ือนไ
อำรมณ์ มคี วำมสุขและ มีควำมสุข และ เป็นผ้นู ำและ ท่ำทำงเพื่อสื่อส
ควำมรู้สึกได้ แสดงออกผำ่ น แสดงท่ำทำง/ ผตู้ ำมไดเ้ หมำะสม ควำมคิด ควำม
สอดคล้องกับ เสียงเพลง ดนตรี เคลือ่ นไหว กับสถำนกำรณ์ ของตนเองอย่ำ
สถำนกำรณ์ ประกอบเพลง หลำกหลำย แล
อย่ำงเหมำะสม จังหวะ และดนตรี แปลกใหม่

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นที่จบหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

23 24 25 26

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

ญญำ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสติปญั ญำ

ไหว 3.2.1 กล้ำพูด 9.1.1 ฟังผู้อืน่ 10.1.1 บอกลักษณะ 10.2.1 อธิบำย
สำร กล้ำแสดงออก พูดจนจบ และ
มรู้สึก อย่ำงเหมำะสม สนทนำโต้ตอบ ส่วนประกอบ เชื่อมโยงสำเหตุ
ำง ตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงต่อเนอ่ื ง
ละ เช่อื มโยงกับ กำรเปลี่ยนแปลงหรือ และผลที่เกิดขึ้น
เร่ืองท่ีฟัง
ควำมสัมพนั ธข์ อง ในเหตุกำรณห์ รือ

ส่งิ ตำ่ งๆ จำกกำรสังเกต กำรกระทำด้วย

โดยใช้ประสำทสัมผัส ตนเอง

กษา 2563 24

27 28 29 30

ผลกำรประเมินชุดกจิ กรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบนั ทกึ ผล 3)

ด้ำนสติปัญญำ

10.2.2 คำดคะเนสง่ิ ท่ี 10.3.1 ตดั สินใจ 10.3.2 ระบุปัญหำ 12.1.2 กระตอื รือร้น
อำจจะเกิดขึน้ และ ในเรื่องง่ำยๆ และ สร้ำงทำงเลือกและ ในกำรร่วมกิจกรรม
มสี ่วนร่วมในกำร ยอมรับผลที่เกิดขน้ึ เลือกวิธีแก้ปัญหำ ตงั้ แต่ตน้ จนจบ
ลงควำมเห็นจำก
ข้อมูลอย่ำงมีเหตผุ ล

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรยี นท่จี บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

31 32 33

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศลิ ปะสรำ้ งสรรค์ (แบบบนั ทึกผล 4)

ด้ำนรำ่ งกำย

12.2.1 คน้ หำคำตอบ 2.2.1 ใชก้ รรไกรตดั กระดำษ 2.2.2 เขยี นรูปสำมเหล่ยี มตำม
ของข้อสงสัยตำ่ งๆ ตำมแนวเส้นโค้งได้ แบบได้อย่ำงมีมมุ ชัดเจน
โดยใช้วิธกี ำรที่
หลำกหลำยดว้ ยตนเอง

กษา 2563 25

34 35 36 37

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลป

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

3.2.2 แสดงควำม 4.1.1 สนใจ 5.2.2 ช่วยเหลือ 5.4.1 ทำงำนที่ 6.3.1
พอใจในผลงำนและ มีควำมสุขและ และแบ่งปันผอู้ น่ื ได้รับมอบหมำย เคร่ือง
ควำมสำมำรถของ แสดงออกผำ่ นงำน ไดด้ ว้ ยตนเอง จนสำเร็จด้วย ประหย
ตนเองและผ้อู ่นื ศิลปะ ตนเอง พอเพยี
ตนเอง

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

38 39 40 41 42

ปะสรำ้ งสรรค์ (แบบบันทกึ ผล 4)

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปญั ญำ

ใชส้ ่ิงของ 7.1.2 ทิ้งขยะได้ 8.2.1 เล่นหรือ 9.2.2 เขียนช่ือ 11.1.1 สร้ำงผลงำน
งใช้อย่ำง ถูกท่ี ทำงำนร่วมมือกับ ของตนเอง ศิลปะเพือ่ ส่ือสำร
ยัดและ ควำมคดิ ควำมรู้สกึ
ยงด้วย เพ่ือนอย่ำงมี ตำมแบบ ของตนเอง โดยมีกำร
ง เป้ำหมำย ดดั แปลงแปลกใหม่
จำกเดมิ และมี
รำยละเอียดเพมิ่ ขน้ึ

กษา 2563 26

43 44 45 46

ผลกำรประเมินชุดกจิ กรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบนั ทกึ ผล 5)

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้ 8.1.1 เล่นและทำ 9.1.2 เล่ำเป็นเร่ืองรำว 9.2.1 อ่ำนภำ
ตอ่ เน่ืองได้ สัญลักษณ์ ค
เขำ้ ท่ีอย่ำงเรียบร้อย กิจกรรมร่วมกับเด็ก กำรชห้ี รือกว
มองจุดเร่ิมตน้
ดว้ ยตนเอง ที่แตกต่ำงไปจำกตน จุดจบของขอ้

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจ่ บหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

6 47 48 49

ำพ ผลกำรประเมินชุดกจิ กรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทกึ ผล 6)
คำ ดว้ ย
วำดตำ ด้ำนร่ำงกำย
นและ
อควำม 1.3.1 เล่น ทำกิจกรรม 2.1.1 เดินตอ่ เท้ำถอยหลัง 2.1.2 กระโดดขำเดยี ว

และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำง เป็นเส้นตรงได้โดยไมต่ ้อง ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง

ปลอดภัย กำงแขน ต่อเนอ่ื งโดยไมเ่ สีย

กำรทรงตวั

กษา 2563 27

50 51 52

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)

ด้ำนรำ่ งกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

2.1.3 ว่ิงหลบหลีกสง่ิ กีดขวำง 2.1.4 รับลูกบอลท่ีกระดอน 5.3.1 แสดงสีหนำ้ และ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผ้อู ่ืน
ไดอ้ ย่ำงคล่องแคล่ว ขึน้ จำกพื้นได้ อย่ำงสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่จี บหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปีการศึก

53 54 55

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศกึ ษำ (แบบบนั ทกึ ผล 7)

ด้ำนสติปัญญำ

10.1.2 จับคแู่ ละเปรียบเทียบ 10.1.3 จำแนกและจัดกลุ่ม 10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
ควำมแตกตำ่ ง และควำม สง่ิ ตำ่ งๆ โดยใช้ตง้ั แต่ และเหตุกำรณอ์ ย่ำงน้อย
เหมอื นของส่ิงต่ำงๆ โดยใช้ 2 ลักษณะข้นึ ไปเป็นเกณฑ์ 5 ลำดับ
ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ข้นึ ไป

กษา 2563 28

29

ภาคผนวก

แบบรบั รองการบันทกึ ผลการประเมนิ พฒั นาการ
นกั เรียนที่จบหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศกั ราช 2560 ปก ารศึกษา 2563

คูมอื บนั ทกึ ขอมลู การประเมนิ พฒั นาการนักเรียนท่จี บหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 ปก ารศกึ ษา 2563


Click to View FlipBook Version