The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุม ประจำเดือนมี.ค.65 วันที่ 21 มี.ค.65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by takarn_m, 2022-05-20 02:43:19

รายงานการประชุม ประจำเดือนมี.ค.65 วันที่ 21 มี.ค.65

รายงานการประชุม ประจำเดือนมี.ค.65 วันที่ 21 มี.ค.65

1

ระเบยี บวาระการประชุม
ครแู ละบุคลากร กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565

วนั จันทร์ ท่ี 21 เดือน มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖5
ณ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จงั หวดั สงขลา

……………………………………………
กอ่ นระเบยี บวาระการประชุม

1. อญั เชญิ พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสของพระบาทสมเดจ็ พระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพติ ร

“การทำงานใหส้ ำเรจ็ ผลแนน่ อนและสมบูรณ์ตามเปา้ หมายนน้ั จะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถพร้อมทง้ั
คณุ สมบัติท่สี ำคญั ๆ ในตัวบคุ คลหลายประการ เช่น ความต้ังใจท่มี นั่ คง ความคิดสรา้ งสรรค์ ความอุตสาหะพยายาม
ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ระมัดระวงั ตลอดจนความสจุ ริตเปน็ ธรรม นำมาปฏิบัติโดยตลอด”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิ ญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2528
2. เรือ่ งเลา่ ที่ฉนั ชอบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรอ่ื ง ประธานแจ้งที่ประชมุ ทราบ
1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของเลขาธิการ กศน. นายวลั ลพ สงวนนาม
เน้นการปฏิบตั ิตามนโยบายรฐั บาล กระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลเุ ป้าหมาย แปลงนโยบายส่กู ารปฏบิ ตั ิ
*เรือ่ งงานถามต้องตอบได้ทกุ เรือ่ ง และเน้นความเปน็ เพ่อื น พ่ี นอ้ ง ซ่งึ ถือเปน็ เร่ืองสำคญั โดยจำเนน้ เปา้ หมาย

การทำงานมากกวา่ วธิ กี ารทำงาน และใหค้ วามสำคัญกบั ทุกคน โดยเฉพาะหนว่ ยงานในสงั กดั ขอให้เดินหนา้
ปฏิบตั ิงานท่ีเป็นภารกจิ หลักตามปกติ โดยตนจะคอยสง่ เสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พรอ้ มท้ังติดตามดูแล
เปน็ พิเศษ ในเรอื่ งนโยบายและจุดเน้นของ รมว.ศกึ ษาธกิ าร รมช.ศกึ ษาธกิ าร และกิจกรรมโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกบั
สถาบนั พระมหากษัตริย์

1.2 การมอบหมายงานของรองเลขาธิการ กศน. รายละเอียดตามคำสัง่ สำนักงานท่ี 153/2565 ลว.24
ก.พ.65

1.3 ร่างพ.ร.บ. ส่งเสรมิ การเรยี นรู้ พ.ศ.................
1.4 ผลการประกวดคัดเลือกการปฏบิ ัติงาน กศน.ดเี ดน่ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จงั หวัด (กลุ่มอ่าวไทย)
ประจำปีงบประมาณ 2564
1.5 รายงานการประชุมหวั หนา้ ส่วนราชการฯ อำเภอคลองหอยโข่ง คร้งั ท่ี 3/2565 เม่อื วนั ท่ี 2 มนี าคม
2565
1.6 การปฏบิ ตั ติ ามมาตรการเฝา้ ระวงั ป้องกัน และควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา
2019 และแนวทางการปฏิบัตงิ าน

ระเบยี บวาระท่ี ๒ เร่อื ง รับรองรายงานการประชมุ คร้งั ทผี่ า่ นมา
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพนั ธ์ 2565 วนั ท่ี 11 กมุ ภาพันธ์ 2565

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรอื่ งสืบเน่ืองจากการประชมุ คร้งั ทแ่ี ลว้
3.1 การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศกึ ษาพอเพียงเพื่อยกระดบั เปน็ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิ พอเพยี งดา้ นการศึกษา
3.2 การขยายผล/กจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชนล์ กู เสือจติ อาสาพระราชทานระดบั สถานศกึ ษา

2

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่อื งเสนอเพอ่ื ทราบ พิจารณา และถือปฏิบตั ิ
4.1 รายงานการประกนั คุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตส้ ถานการณ์ COVID-19 การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จากสำนักงานรบั รองมาตรฐานและประเมินคณุ ภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.)

4.2 โครงการ กศน.ปกั หมุดเพ่อื สร้างโอกาสทางการศกึ ษาสำหรับผ้พู ิการและผดู้ อ้ ยโอกาส
4.3 โครงการสง่ เสริมความเสมอภาคและความเทา่ เทยี มทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
4.4 การสอบวดั ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรยี นท2ี่ /2564 (งานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน)
4.5 ผลการทดสอบ N-NET ครัง้ ท่ี 2/2564 (งานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน)
4.6 โครงการให้ความชว่ ยเหลอื บรรเทาภาระคา่ ใช้จา่ ยด้านการศึกษาในชว่ งการแพรร่ ะบาดของโรคโควิด
19 ของกระทรวงศึกษาธกิ าร
4.7 ผลการจัดกจิ กรรมขยายผลโครงการจิตอาสา สำนกั งาน กศน.จงั หวัดสงขลา ปงี บประมาณ 2565
4.8 การส่งข้อมูลการนิเทศภายในแบบคสู่ ัญญา
4.9 การประเมนิ กศน.ตำบล 5 ดีพรเี ม่ียม/กศน.ตำบล 5 ดพี รีเมีย่ มพลสั (กศน.ตำบลคลองหลา/โคกม่วง)
กำหนดประเมนิ ระดับกลุ่มโซน วันท่ี 5 เมษายน 2565
4.10 งานแผนงานฯ/การสรปุ รายงานผลโครงการ ไตรมาส 1-2 ปงี บประมาณ 2565
4.11 การดำเนนิ งานโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชวี ิตผูส้ ูงอายุใน 4 มติ ิ
4.12 รายงานผลการเขา้ สอบ N-NET คร้งั ท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 (งานการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน)
4.13 ผลการสอบปลายภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 /การดำเนินงานตามปฏิทนิ การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
4.14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ ดว้ ยการพานักเรยี นและนกั ศกึ ษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
4.15 งานการศึกษาต่อเน่ือง
4.16 งานการศึกษาตามอธั ยาศัย

- จดั สอื่ ออนไลน์/คลิปวดิ โี อ
- บรรณารกั ษ์คน้ หาแฟนพันธุ์แทห้ ้องสมุดแล้วประชาสัมพนั ธใ์ นรูปแบบต่างๆ เช่นคลปิ วิดีโอ มมุ
นทิ รรศการ ออนไลน์ เปน็ ต้น
- สัมภาษณ์บคุ คลสำคัญในพน้ื ท่ี เชน่ นายอำเภอ /ผนู้ ำชุมชน ฯลฯ เร่ือง “หนงั สือทฉี่ นั ชอบ”
แล้วโคช๊ ข้อความประชาสมั พันธ์
- จดั กจิ กรรมเชงิ รกุ รูปแบบกิจกรรมท่หี ลากหลาย/นำเสนอแผนการจดั กิจกรรมเดือนละ 2 คร้ัง
-กจิ กรรมสัปดาหร์ ักการอา่ น 2 เมษายน 2565 (สง่ เสรมิ ใคร /ส่งเสรมิ อย่างไร/ผลทไ่ี ด้เปน็ อย่างไร)
4.17 งานพัสดุ การเงิน /ผลการเบิกจ่าย ปงี บประมาณ 2565
4.18 การบริหารงานธรุ การ
4.19 งานบุคลากร/การบันทึกการอยู่เวรยาม

ระเบยี บวาระที่ ๕ เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 ...................................................................................................................................................................
5.2 ...................................................................................................................................................................

3

รายงานการประชุม
ครูและบคุ ลากร กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันจนั ทร์ ที่ 21 เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ผ้มู าประชุม ณ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวดั สงขลา
……………………………………………

จำนวน ๑1 คน

๑. นางสาวพชั รี ไชยโรจน์ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโขง่

๒. นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู

๓. นางสาวตากาญจน์ มีนนุ่ บรรณารักษ์

๔. นายภธู ร มณีรตั น์ พนักงานพิมพ์

๕. นายคำนงึ ศทั โธ ครอู าสาสมคั รการศึกษานอกโรงเรียน

๖. นายมนตรี จันวดี ครูอาสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรยี น

๗. นางสุภาภรณ์ จันวดี ครอู าสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรยี น

๘. นายศริ ิชัย บุญชว่ ย ครู กศน.ตำบล

๙. นางสาวกันติชา ดำอำไพ ครู กศน.ตำบล

๑๐.นางสาวสาลินี อาแวเล๊าะ ครู กศน.ตำบล

๑๑.นางสาวอนชุ ตรา ปาโต ครู กศน.ตำบล

ผไู้ ม่มาประชมุ จำนวน 1 คน

นางสาวอนุสรา ยะพระจนั ทร์ ครผู ู้ชว่ ย ลากิจ

เร่มิ ประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

คลองหอยโขง่ เปน็ ประธานการประชุมกลา่ วเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี

ก่อนระเบยี บวาระการประชุม
1. ประธาน อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร มอบหมายใหน้ ายภูธร มณีรัตน์ ตำแหนง่ พนักงานพิมพ์ เปน็ ผู้อา่ นพระบรมราโชวาท
“การทำงานใหส้ ำเร็จผลแน่นอนและสมบรู ณ์ตามเปา้ หมายนั้น จะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถพร้อมท้ัง

คณุ สมบตั ิท่ีสำคัญ ๆ ในตวั บคุ คลหลายประการ เช่น ความต้ังใจทม่ี ัน่ คง ความคิดสรา้ งสรรค์ ความอตุ สาหะพยายาม
ความรบั ผดิ ชอบ ความรอบคอบ ระมดั ระวัง ตลอดจนความสุจรติ เป็นธรรม นำมาปฏบิ ตั ิโดยตลอด”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิ ญาบตั ร มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2528
ประธานเพมิ่ เติมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ ความคิดสรา้ งสรรค์ อตุ สาหะ
พยายามในปงี บประมาณ 2565 มีนโยบายการดำเนนิ งานคอ่ นขา้ งเยอะรวามท้ังนโยบายเรง่ ด่วน

/2. เลา่ เรือ่ งที่ฉันชอบ...

4

2. เลา่ เร่อื งที่ฉนั ชอบ
ประธานเล่าเรอ่ื ง
Simple Me ก้าวสคู่ วามสำเร็จดว้ ยตวั เราเอง : ไพโรจน์ สุวรรณจนิ ดา
โดยผเู้ ขียน ดร.ประสูติ สิทธสิ รวง ได้พบกบั คณุ ไพโรจน์ สวุ รรณจินดา รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เมอื่ ปี
พ.ศ. 2514 และกล่าวถงึ คุณไพโรจน์ ในโอกาสเกษยี ณอายุราชการ คือ “การกระทําสําคัญกวา่ คําพดู ฉนั ใด
ตัวอยา่ งท่ดี ีก็มคี า่ กวา่ คำสอนฉันน้นั ”
สิ่งที่นำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต คือ การเป็นผู้มีความคิดนอกกรอบ แต่ไม่หลุดโลก มีวิถี
การดำเนินชีวิตที่ยิ้มรับกับความล้มเหลวอุปสรรคของชีวิต รวมถึงไม่หลงระเริงไปกับความสำเร็จเพราะทั้งหมด และ
ตัวอย่างท่ีดีจะเป็นทางลัดที่ดีที่สุด ท่ีจะเป็นต้นแบบท่ีดี ให้คนรุ่นใหม่ได้กล่าวขานต่อไป ความสามารถของคนทุกคน
ล้วนมีแตกต่างกัน ดังน้ัน ด้วยสมองและสองมือของตัวเองและท่ีสำคัญคือ หัวใจ ที่เปลี่ยนความฝันและมุ่งม่ัน
ทำทุกอยา่ งดว้ ยความซอ่ื สตั ยท์ ่จี ะนำไปสู่ความสำเร็จ
ท่านได้พูดวา่ ชีวติ กเ็ ปรียบเสมอื นเหรียญซึ่งมสี องด้านเสมอ มสี ุขก็ย่อมมีทกุ ข์ มีสรรเสริญก็ยอ่ มมีนินทาว่าร้าย
เปน็ ของคูก่ นั
การก้าวสูค่ วามสำเร็จด้วยตวั เราเองนัน้ เป็นเร่อื งราวการใชช้ ีวติ ง่าย ๆ ท่ที ำใหค้ น้ พบความสขุ และความสำเร็จ
ขอเพียงมีหัวใจท่ีพอเพียง ซึ่งหากเราเป็นคนช่างสังเกต จะพบเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอยู่ใกล้ตัว ถ้าเรานำ
เรื่องราวมาพินิจพิเคราะห์ใหถ้ อ่ งแท้กจ็ ะพบคำตอบที่ซ่อนไว้เหมือนเสน้ ผมบังภเู ขางา่ ยๆด้วยตวั เอง
หนังสือเล่มนช้ี ี้ให้เห็นความสำคัญในการกำหนดเปา้ หมายชีวติ ทีช่ ัดเจน การรกั ตวั เองรักงานทที่ ำ รักผรู้ ่วมงาน
และองค์กร ต้งั ใจทำงานดว้ ยวธิ ีการทห่ี ลากหลาย เขา้ ไปนัง่ ในหวั ใจคนและทส่ี ำคัญ คือ การใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทาง
ไปสคู่ วามสำเร็จ
ตราบใดทย่ี งั ไม่ลงมือทำ อยา่ คิดว่าคุณทำไมไ่ ด้
เวลา เป็นทรพั ยากรที่ใชส้ ้ินเปลอื งมากท่ีสุด เราไม่สามารถทจ่ี ะซ้ือเวลาใหห้ วนกลับคนื มาไดด้ งั น้นั จะตอ้ งจัด
ตารางชวี ติ ใหส้ อดคล้องกับลำดบั ความสำคญั ของแตล่ ะเป้าหมาย เพื่อจะทำใหส้ ามารถบรหิ ารจดั การหลายๆอยา่ ง
และไปใหถ้ งึ เปา้ หมายได้ ทุกส่ิงทกุ อยา่ งท่เี กดิ ขึ้นในชีวติ ย่อมมเี หตุและปจั จัย มีท่ไี ปและที่มา มคี วามผิดพลาด ตอ้ งรู้จัก
ใหอ้ ภัย และต้องไม่จมอยกู่ ับความรู้สึกทอ้ ถอย เพียงแคใ่ ช้ความผิดพลาดที่เกิดขน้ึ เป็นบนั ไดของการเริ่มครง้ั ใหม่
ใชเ้ วลาใหค้ มุ้ คา่ ค้นหาตน้ แบบที่ดี มีบทเรียนว่าจงเรยี นรจู้ ากความสำเรจ็ อยา่ จมอยู่กบั ความล้มเหลว ขอเพียงมี
ความคิดท่ีอยากประสบความสำเรจ็ คุณกจ็ ะประสบความสำเร็จท่ยี ่ิงใหญ่
การทาํ งานให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะการนงั่ อย่ใู นหวั ใจคนโดยเฉพาะคนทีเ่ ป็นผนู้ ำถา้ ไม่สามารถ
เขา้ ไปอยูใ่ นใจคนได้ก็ถือวา่ ขาดภาวะผู้นำ ดงั น้ี
1. การ ไมถ่ ือว่าตนเป็นคนสำคัญ ทำตวั ใหเ้ หมือนกับคนอื่นๆ เข้ากบั คนได้ง่ายก็จะเปน็ ท่ีรักของคนทกุ คน
2. มวี ิถีชีวติ ทีเ่ รียบงา่ ย ใช้ชวี ิตเชื่อมโยงกบั คนส่วนใหญ่ในลักษณะมสี ขุ รว่ มเสพ มที ุกขร์ ว่ มต้าน อย่าทำตัว
ให้ใครเข้าไม่ถึงมาทำงานร่วมกบั ทุกคนได้
3.ใช้ชวี ิตอย่างไม่เหน็ แกต่ วั มคี วามสขุ ในการมจี ิตสาธารณะ ซ่ึงการฝึกคนให้เปน็ คน มีจิตสาธารณะ
ไม่น่ิงดูดายเม่ือมีโอกาส ใหบ้ รกิ ารกับผู้อื่นก็จะเป็นท่ียอมรบั ของบุคคลอ่ืนเชน่ กนั
4. มวี าทศิลปเ์ ปน็ เลิศ หมายความวา่ พดู ในสิ่งท่คี นอืน่ ชื่นชอบและโดนใจ ดงั เช่น กวเี อกสนุ ทรภไู่ ดเ้ ขยี นไว้
ในนริ าศภูเขาทองบางชว่ งบางตอนกล่าวคือ
ถงึ บางพูดพดู ดีเปน็ ศรศี ักด์ิ มีคนรกั รสถ้อยอร่อยจติ
แมน้ พดู ชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผดิ ในมนษุ ย์เพราะพูดจา

/คนเราสว่ นใหญ่...

5

คนเราส่วนใหญม่ กั จะตัดสินใจวา่ ชอบหรอื ไมช่ อบด้วยความประทบั ใจแรกพบ ซ่ึงเป็นกา้ วแรกในการเดนิ ไปนัง่
ในหัวใจคน หากการพบคร้ังแรกร้สู กึ ดี ๆ ก็จะเปดิ ประตูหวั ใจ พรอ้ มทจี่ ะเปิดกว้างซ่งึ การปฏบิ ัตติ นทด่ี เี ม่ืออยตู่ ่อหน้า
ผ้ใู หญห่ รือผ้อู าวุโสกว่าทำตัวเปน็ ผทู้ ส่ี งบเสง่ียมร้จู กั กาลเทศะ อ่อนนอ้ มถ่อมตนไม่วางตนเสมอท่าน ไมพ่ ูดจาพร่ำเพร่ือ
ทำตวั เปน็ นักฟังท่ีดีมากกว่าที่จะเป็นคนช่างพูด เพราะหากรูจ้ ักใหเ้ กยี รตผิ ู้อนื่ เขากจ็ ะให้ความรกั ความเมตตา

บุคลกิ ภาพและใบหนา้ ท่แี สดงถงึ อตั ลักษณ์ของตัวบุคคล ก็มคี วามสำคญั ยิม้ งา่ ย ไหวส้ วย กจ็ ะเปน็ มุมมอง
ทีแ่ สดงตวั ตนและเสริมสรา้ งบุคลกิ ภาพท่ีจะนำไปสคู่ วามประสบท่จี ะนำไปสู่การประสบความสำเรจ็ ดงั เช่นท่ีจังหวัด
สงขลาได้มนี โยบายเพือ่ สร้างคา่ นยิ มทีด่ ีของคนใต้ แหลงใต้ ไหว้สวย

รูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา เขา้ ใจธรรมชาตขิ องความเป็นมนษุ ย์ ทุกคนย่อมจะแสวงหาความเห็นอกเหน็ ใจ
ความเขา้ ใจในสถานการณท์ เ่ี ขากำลังประสบอยู่ ดงั นน้ั เราต้องคดิ ทบทวนวา่ จะทำอยา่ งไรใหป้ ฏิบัตกิ บั เขาและเข้าใจ
ว่าแต่ละคนมีพน้ื ฐานของชวี ิตทีแ่ ตกตา่ งกันมี

คุณสมบตั ิของผู้นำทจ่ี ะนำพาสคู่ วามสำเรจ็
1.ตวั ผ้นู ำมีคุณสมบัตภิ ายในของตนเองเป็นจดุ เรมิ่ ต้นที่สำคัญ
2.รบั ฟังความคิดเหน็ ของผู้ใต้บังคบั บัญชา
3. มจี ุดหมายชดั เจน เข้าใจถ่องแท้และแน่วแน่ในจดุ หมาย
4.หลกั การและวธิ ีการทจี่ ะทำให้สำเรจ็ ผลบรรลจุ ดุ หมาย
5.สิ่งท่จี ะทำถูกตอ้ งเป็นธรรมและชอบธรรม
6.สถานการณส์ ภาพแวดลอ้ มซ่ึงเปน็ ปัจจัยภายนอก สงั คม และสง่ิ แวดล้อม
นั่นคือ องค์ประกอบต่าง ๆที่ เกี่ยวขอ้ งสำหรบั ผนู้ ำท่จี ะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติท่ีจะทำใหผ้ ู้พรอ้ มที่จะปฏิบัติได้
อยา่ งถูกต้อง และบังเกดิ ผล สรปุ ไดว้ า่ คุ ณสมบัติของผนู้ ำสัมพันธก์ ับองค์ประกอบตา่ ง ๆ ทัง้ ผรู้ ว่ มงาน ผู้นำมีหน้าท่ี
ประสานงานที่มีเปา้ หมายรวมกันใหป้ ระสบความสำเรจ็ เมื่อบุคคลในองค์กรมีความศรทั ธาม่ันใจในตัวผ้นู ำแล้วก็จะทำ
ให้งานประสบความสำเร็จนำพาองค์กรไปสูก่ ารพัฒนาตามเปา้ หมาย
สง่ิ สำคญั กค็ ือให้ เขาไดม้ ีความมัน่ ใจในงานท่ีทำคอื ส่งิ ที่ดที ี่จะทำให้เกดิ ประโยชน์สูงสุดอยา่ งที่มุ่งหมายอยา่ ง
แทจ้ รงิ ให้เขาม่นั ใจเห็นคุณค่าและประโยชนท์ ่จี ะทำในงานนั้น ๆ จนเขาอยากจะทำ
เกดิ ความรักงานเม่อื เกิดความรกั งานแล้วกจ็ ะตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จ
สรุปได้ว่า หนทางท่ีจะพิชิตความฝันให้เป้าหมายในชีวิตประสบความสำเร็จ ขอเพียงเป็นคนดีใช้สติปัญญา
ไตร่ตรอง เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
มีความพอประมาณดำรงชีวิตอยู่ในทางสายกลาง สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตัวเองตกไปในทางเสื่อม ประกอบอาชีพ
ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีธรรมะเป็นเครื่องชี้ทาง รู้จัก ให้รู้จักแบ่งปัน ไม่ดูถูกตัวเอง ชื่นชมและให้กำลังใจตัวเอง
อยู่เสมอ มีความรักเพื่อนร่วมงาน รักงานท่ีทำ รักองค์กร ขยันหม่ันเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีขวางก้ัน
ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าด้วยความมีจิตตะ มีสมาธิ กับการครองตน ครองงาน และใช้ภูมิปัญญาประสบการณ์ท่ีมี
ในการพินิจพิเคราะห์งานที่ทำปรับปรุงแก้ไขในสิ่งผิด พัฒนางานให้มีความเจริญรุดหน้า ก็จะทำให้งานประสบ
ความสำเร็จและการมีทีมงานท่ีดีมีความรักสมัครสมานสามัคคีก็จะช่วยกันขับเคล่ือนให้งานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
โดยผนู้ ำตอ้ งมจี ิตใจหนักแนน่ ม่นั คงไม่หว่ันกบั สิง่ ท่ีชอบและไม่ชอบ
ความสำเร็จท่ยี ิ่งใหญเ่ ริ่มต้นมาจากความพยายามทีย่ ิ่งใหญ่ดว้ ยกา้ วแรกเสมอ
คิดดี คิดใหญ่ ก็ไรค้ า่ หากวนั นหี้ รอื พรุ่งน้ี ยังเป็นเพยี งแค่ความคดิ ...ไม่ได้ลงมือทำ และตราบใดท่ียังไม่ได้
ลงมอื ทำ โปรดอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้

/ระเบยี บวาระท่ี 1...

6

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของเลขาธิการ กศน. นายวลั ลพ สงวนนาม

เนน้ การปฏิบัติตามนโยบายรฐั บาล กระทรวงศึกษาธกิ าร ใหบ้ รรลุเปา้ หมาย แปลงนโยบายสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

*เร่ืองงานถามต้องตอบได้ทุกเรื่อง และเน้นความเป็นเพื่อน พ่ี น้อง ซึ่งถือเป็นเร่ืองสำคัญ โดยจำเน้น

เป้าหมายการทำงานมากกว่าวิธีการทำงาน และให้ความสำคัญกับทุกคน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด ขอให้

เดินหน้าปฏิบัติงานท่ีเป็นภารกิจหลักตามปกติ โดยตนจะคอยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้ง

ติดตามดูแลเป็นพิเศษ ในเร่ืองนโยบายและจุดเน้นของ รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ และกิจกรรมโครงการ

ท่เี ก่ยี วขอ้ งกับสถาบนั พระมหากษัตริย์

ประธานแจง้ เนน้ การทำงานถามทุกเรื่องต้องตอบได้ ลงนิเทศพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานโดยไม่มีการแจ้ง

ล่วงหน้า เมือ่ ไปดูงานต้องสำเร็จ จะไม่มนี โยบายใหม่แตจ่ ะแปลจากนโยบายของกระทรวงศกึ ษาธิการ กศน. WOW

(6 G) ยงั คงอยู่

1.2 การมอบหมายงานของรองเลขาธิการ กศน. รายละเอยี ดตามคำสั่งสำนกั งานท่ี 153/2565 ลว.24

ก.พ.65

ประธานแจง้ งานทีม่ อบหมายมี 4 งาน 1. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 2.บุคลากร 3.หลักสตู รและมาตรฐาน

4.เทคโนโลยี

1.3 รา่ งพ.ร.บ. สง่ เสรมิ การเรียนรู้ พ.ศ.................

ประธานแจ้งจะมีการปรบั พนักงานราชการของจังหวดั อำเภอเปน็ ข้าราชการ ข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัตงิ าน

มี 31 มาตรา

1.4 ผลการประกวดคัดเลือกการปฏบิ ัติงาน กศน.ดเี ดน่ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวดั

(กลุ่มอา่ วไทย) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประธานแจ้งผลการประกวดคดั เลอื กไดแ้ ก่

ลกู จ้างประจำดเี ด่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายสุเชษ มากชชู ติ สำนกั งาน กศน.จังหวัดสงขลา

สาขาบุคลากร กศน.อำเภอ/เขต

ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอ/เขตดีเด่น

รางวัลท่ี 1 ไดแ้ ก่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา

ข้าราชการครดู เี ด่น

รางวลั ท่ี 2 ไดแ้ ก่ นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวดั สงขลา

บรรณารกั ษด์ เี ดน่

รางวลั ที่ 2 ได้แก่ นางสาวตากาญจน์ มนี ุน่ กศน.อำเภอคลองหอยโขง่ จังหวดั สงขลา

สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา

รางวัลที่ 1 ไดแ้ ก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

กศน.อำเภอ/เขตดีเด่น

รางวลั ที่ 1 ไดแ้ ก่ กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

/1.5 รายงานการประชุม...

7

1.5 รายงานการประชุมหัวหนา้ สว่ นราชการฯ อำเภอคลองหอยโขง่ ครง้ั ที่ 3/2565 เมอ่ื วนั ท่ี 2
มนี าคม 2565

ประธานแจ้งสรุปจากการประชุม ดงั น้ี
1. ผลการคดั เลอื กกำนนั ตำบลทงุ่ ลาน ไดแ้ ก่ นายไมตรี แก้วนิล
2. ผใู้ หญ่บ้านหม่ทู ่ี 5 ตำบลคลองหอยโข่ง ได้แกน่ างสาวจรุ ีพร กินรี ประกาศเมือ่ วันท1่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565
3. การจัดงานวันสงขลาประจำปี 2565 ขอขอบคณุ นางสาวตากาญจน์ มนี ุ่น และนายคำนึง ศทั โธ ท่ีไปรว่ ม
กิจกรรม ณ วดั โคกเหรยี ง ตำบลโคกมว่ ง เมอื่ วนั ที่ 10 มีนาคม 2565
1.6 การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุ การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา
2019 และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ประธานแจ้งมีการแพร่ระบาดของโรคอยา่ งรวดเร็ว สาธารณสขุ แจ้งผทู้ ่รี ับการฉดี วัคซนี จะไม่แสดงอาการ
ตรวจยงั ไมพ่ บ7-14 วัน กว่าจะตรวจพบ เสี่ยงที่สดุ ในเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกัน การใช้หอ้ งนำ้ ขอให้ทุกคน
ดูแลสขุ ภาพตนเอง ครอบครวั และประชาสัมพนั ธค์ วามรูท้ เ่ี ปน็ ประโยชน์แก่ผเู้ รยี นอย่างต่อเนือ่ ง

มติทปี่ ระชุม รบั ทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่อื ง รบั รองรายงานการประชมุ ครั้งที่ผา่ นมา
ประธานมอบหมายครแู ละบุคลากรอา่ นรายงานการประชมุ ประจำเดือนกมุ ภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 11

กมุ ภาพันธ์ 2565 ตามท่ีงานบคุ ลากรไดจ้ ัดทำในรปู แบบ E-book หากมีการแกไ้ ขเพมิ่ เติมใหแ้ จง้ งานบุคลากร

มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชมุ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่อื งสืบเน่ืองจากการประชมุ คร้งั ท่แี ลว้
3.1 การเตรยี มความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพอ่ื ยกระดับเป็นศูนยเ์ รยี นรูต้ ามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิ พอเพียงด้านการศกึ ษา
ประธานแจ้งการจัดทำเล่มการประเมิน 20 หนา้ กรรมการจะนำไปอ่านก่อน และจะประเมนิ ในเดอื น

เมษายน 2565 มอบหมายให้ทกุ คนดำเนินการในส่วนท่รี ับผดิ ชอบให้เรียบร้อย โรงเรียนขยายผลให้มแฟม้ ข้อมูล
ไดแ้ ก่ กศน.อำเภอนาหม่อม โรงเรยี นวัดโคกมว่ งและโรงเรยี นบา้ นปลักคลา้

3.2 การขยายผล/กจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชน์ลูกเสือจติ อาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา
ประธานแจ้งจากการจัดโครงการเมื่อวนั ท่ี 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดแผนทจ่ี ะบำเพญ็ ประโยชน์
นายศริ ชิ ยั บุญชว่ ย ครู กศน.ตำบล ผรู้ ับผดิ ชอบ รายงาน
1. ศูนยก์ ารเรียนชมุ ชนบา้ นย่านยาว วันท่ี 24 มีนาคม 2565 เป็นคร้ังที่ 1
2. กศน.ตำบลโคกม่วง วนั ท่ี 1 เมษายน 2565
3. สำนกั สงฆ์จอมหรำ วันที่ 22 เมษายน 2565

มตทิ ป่ี ระชมุ รบั ทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 4...

8

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่อื งเสนอเพอื่ ทราบ พิจารณา และถือปฏิบัติ
4.1 รายงานการประกนั คณุ ภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากสำนักงานรบั รองมาตรฐานและประเมินคณุ ภาพการศกึ ษา
(องคก์ ารมหาชน) (สมศ.)

ประธานแจง้ สมศ มีการแจง้ ผลการประเมนิ พร้อมข้อเสนอแนะมายังสถานศึกษา ซ่ึงจากท่รี ับชมผลการ
ประเมินมี 3 ระดับ ปรบั ปรุง พอใช้ ดี หากต้องการเพมิ่ ใหร้ ้องขอมาประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาอยู่ระดบั ดี

4.2 โครงการ กศน.ปกั หมดุ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผดู้ ้อยโอกาส
ประธานแจง้ จากทนี่ างสาวตรีนุช เทียนทอง รฐั มนตรกี ระทรวงศกึ ษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมพืน้ ทจ่ี ังหวัด
สงขลา และมายังสถานศึกษาท่านได้มอบนโยบายโครงการ กศน.ปกั หมุดเพ่ือสรา้ งโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ
และผดู้ อ้ ยโอกาส โดยจังหวัดสงขลาดำเนนิ การเรียบร้อยแล้ว ท้งั น้กี ารดำเนนิ การต่อแต่ละคนต้องการใหก้ ศน.ทำอะไร
ดำเนนิ การใหแ้ ล้วเสรจ็ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

4.3 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคและความเทา่ เทียมทางการศกึ ษา “พาน้องกลับมาเรยี น”
ประธานแจ้ง อำเภอคลองหอยโข่งไมม่ ขี ้อมูล นโยบายของรัฐบาลนำขอ้ มูลผเู้ รียน1/2564 ที่หลดุ ออกจาก
ระบบอายยุ ่างเขา้ ปีท่ี 7-ย่างเขา้ ปีท่1ี 6ปบี ริบรู ณ์ มีผู้หลุดออกจากระบบ 9,603 คน
4.4 การสอบวดั ผลสมั ฤทธ์ปิ ลายภาคเรียนท่2ี /2564 (งานการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน)
ประธานมอบงานการศึกษาข้ันพน้ื ฐานรายงาน
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ งานการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานรายงาน
1.การสอบวิชาเลอื ก วนั ท่ี 26 กมุ ภาพันธ์ 2565 รายวิชาบังคับ วันท5่ี -6 มนี าคม 2565 และวนั ที1่ 9-
20 มีนาคม 2565 (นักศึกษาทต่ี ดิ โควดิ และกลุ่มเส่ยี งสงู ) การดำเนนิ การเรยี บร้อย
2. กำหนดส่ง GPA วนั ท่ี 28 มนี าคม 2565
3. นักศึกษาทีจ่ บให้ยืน่ เอกสารหลักฐานใหเ้ รยี บร้อยภายในวนั ที่ 23 มีนาคม 2565
4. ลงทะเบียนสอบซ่อมวนั ท่ี 21 มนี าคม 2565 ประกาศรายชื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2565 และสอบซ่อม
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาทตี่ ิดเช้ือโควิดให้ทำการสอบออนไลน์
ประธานเพ่ิมเตมิ
- การจดั การเรียนการสอนเทอมนี้ลดน้อยลง สื่อนวัตกรรมต่างๆไมม่ ี แผนแต่ละรายวิชา หลักสตู รการปลูก
มะนาวในน้ำ 1 หนว่ ยกจิ ถา้ มปี ฏิบัติเพ่ิมเปน็ 2 หน่วยกจิ
- ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนมอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน นำข้อเสนอแนะการประเมินครู พนักงานราชการ
สมศ.มายกระดับผลสัมฤทธิต์ าม PA
- การประชาสัมพันธก์ ารรับสมคั ร นกั ศึกษา 40 คนเปน็ อย่างน้อย 60 คนตามนโยบายนางเกษร ธานรี ัตน์
ผอู้ ำนวยการ สำนกั งาน กศน.จังหวดั สงขลา
4.5 ผลการทดสอบ N-NET ครง้ั ที่ 2/2564 (งานการศึกษาข้นั พื้นฐาน)
ประธานแจง้ ผลการทดสอบ N-NET คร้ังที่ 2/2564 มีกศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอรตั ภมู ิ และกศน.
อำเภอสะเดา ผ่านค่าเป้าหมายข้นั สงู สถานศึกษามผี ลดังนี้
ระดบั ประถมศึกษา ไมผ่ ่านเกณฑก์ ารประเมิน
ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ ผา่ นเป้าหมายมาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
มอบหมายให้มกี ารวางแผนพัฒนาในเทอมตอ่ ไปเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนกั ศึกษาเชงิ รุกออนไลน์ ออฟไลน์ งานการศึกษาขนั้ พ้ืนฐานสรุปรายงาน
ขอ้ มลู ทุกสัปดาห์ นกั ศกึ ษาเก่าลงทะเบียน นักศึกษาใหม่

9

4.6 โครงการให้ความชว่ ยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายดา้ นการศึกษาในช่วงการแพรร่ ะบาดของโรค
โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานแจ้งมีการขยายถึงมีนาคม 2565 ระบบ GF ปิดอยู่รอการเงนิ อนุมัติ ส่วนทโ่ี อนไดจ้ ะโอน สว่ นท่ี
โอนไม่ไดจ้ ะโอนมายังสถานศึกษาแลว้ ใหเ้ ป็นเงินสด มภี าพถา่ ยและใบสำคัญรับเงิน

4.7 ผลการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565
ประธานแจง้ การอบรมหลักสูตรจติ อาสา ปี2564 มผี อ. นายมนตรี จนั วดี นายศิริชยั บญุ ชว่ ย และนางสาว
กนั ตชิ า ดำอำไพ ป2ี 565 นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ นายคำนึง ศัทโธ และนางสาวอนุชตรา ปาโต
- ผลการแขง่ ขันขับรอ้ งบทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวลั ชนะเลิศ
- ประกวดโครงงานจิตอาสา
- ประกวดชุมชนจิตอาสาดเี ด่น/จติ อาสาดีเด่น บา้ นควนหมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งลาน
- ผู้ทำคณุ ประโยชน์จิตอาสาดีเดน่ นายมนตรี จันวดี
ประธานขอบคุณครูและบุคลากรทเ่ี กยี่ วข้องทกุ คนทีช่ ่วยกันขับเคลือ่ นกจิ กรรม ทัง้ น้ีการประกวดแขง่ ขนั ต่างๆ
ถอื เป็นการพัฒนาตนเอง
4.8 การส่งขอ้ มลู การนิเทศภายในแบบคสู่ ญั ญา
ประธานแจง้ ให้สถานศึกษาส่งขอ้ มลู การนิเทศ รายงานตามแบบฟอร์มทุก 2 ไตรมาส จังหวัดจะนิเทศแบบ
ออนไลน์ คูส่ ญั ญาอัดคลิปวดิ ีโอดว้ ย
4.9 การประเมิน กศน.ตำบล 5 ดพี รีเมยี่ ม/กศน.ตำบล 5 ดีพรีเม่ียมพลัส (กศน.ตำบลคลองหลา/โคก
ม่วง) กำหนดประเมินระดับกลมุ่ โซน วันที่ 5 เมษายน 2565
ประธานแจง้ กลุ่มโซนเศรษฐกิจกำหนดประเมินวนั ท่ี 4-5 เมษายน 2565
วนั ที่ 4 เมษายน 2565 กศน.ตำบลพจิ ิตร นาหมอ่ ม และกศน.ตำบลทุ่งหมอ สะเดา
วันที่ 5 เมษายน 2565 กศน.ตำบลคลองหลา และกศน.ตำบลโคกมว่ ง คลองหอยโข่ง
มอบหมายข้าราชการด๔เกณฑก์ ารประเมนิ และดำเนินการชว่ ยเตรียมทั้ง 2 กศน.ตำบล
มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลดำเนินการประเมินตนเองสง่ ผอ.วนั ที่ 31 มนี าคม 2565 งานการศกึ ษาขน้ั
พนื้ ฐานเอาผลของภาคเรียนที่ 1 และ2 ปีการศกึ ษา 2564 งานตอ่ เนื่องผลของไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564
และไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2565 แต่ละกศน.ตำบลนำเสนอใหเ้ ห็นผลการพัฒนาตาม 5 ดพี รเี ม่ยี ม คดิ รูปแบบ
การนำเสนอ VTR ก็ได้ คะแนนตอ้ งได้ 95 คะแนน ครูปรับเอกสารสง่ ผอ.วนั ท่ี 1 เมษายน 2565
4.10 งานแผนงานฯ/การสรปุ รายงานผลโครงการ ไตรมาส 1-2 ปงี บประมาณ 2565
ประธานแจง้ กำหนดส่งสรปุ โครงการ 5 บท ไตรมาส 1-2 ปงี บประมาณ 2565 18 เมษายน 2565
4.11 การดำเนนิ งานโครงการกิจกรรมพฒั นาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ
ประธานมอบผรู้ ับผดิ ชอบรายงาน
นางสาวสาลินี อาแวเลา๊ ะ รายงานโครงการผู้สงู อายยุ ังไม่จัด กำหนดจดั วนั ท่ี 24-27 มีนาคม 2565
ทงุ่ ลานกบั คลองหลา โดยคลองหลา จัดวนั ท2่ี 4-25 มนี าคม 2565 และทงุ่ ลานจัดวันท่ี 26-27 มีนาคม 2565

/4.12 รายงานผลการเขา้ สอบ N-NET…

10

4.12 รายงานผลการเขา้ สอบ N-NET ครง้ั ที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 (งานการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน)

ครูผสู้ อน สิทธ์ิสอบ รวมทุกระดับ
เขา้ สอบ ขาดสอบ ร้อยละ
1 นางสาวกันติชา ดำอำไพ 8
4 7 1 87.50
2 นายศิรชิ ัย บุญช่วย 0 4 0 100.00
7 0 00
3 นายสายัณห์ ช่วยทอง 8 6 1 85.71
3 7 1 87.50
4 นางสุภาภรณ์ จนั วดี 2 3 0 100.00
6 1 1 50.00
5 นายมนตรี จันวดี 2 5 0 83.33
7 2 0 100.00
6 นายคำนงึ ศัทโธ 0 5 2 71.43
1 0 00
7 นางสาวยพุ เรศ สวุ รรณะ 6 0 1 0.00
3 5 1 83.33
8 นางสาวอนสุ รา ยาพระจนั ทร์ 1 3 0 100.00
3 1 0 100.00
9 จ.ส.อ.ธศี ษิ ฐ์ หนุ่ ยนต์ 0 3 0 100.00
1 0 00
10 ส.อ.ปญั ญา คงั คะมะโน 4 1 0 100.00
1 4 0 100.00
11 จ.ส.อ.ธนอรรถ นวลศรี 62 1 0 100.00

12 จ.ส.อ.จรญั บญุ รตั น์ 53 9 85.48

13 จ.ท.พงศ์ศักดิ์ เต้ยี เล็ก

14 พ.อ.อ.ธนกฤต ขวัญสงา่

15 พ.อ.อ.จริ พงศ์ ณะรินทร์

16 ร.ท.หญงิ ศศนิ ยี ์ เย็นตั้ง

17 พ.อ.อ.ปฐมพงศ์ เกรยี งศักดานุกูล

18 พ.อ.ท.พชร เสยี งเสนาะ

19 นางสาวอนชุ ตา ปาโต

20 นางสาวสาสาลินี อาแวเล๊าะ

รวมทั้งสิ้น

/4.13 ผลการสอบปลายภาคเรยี นท่ี 2…

11

4.13 ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 /การดำเนนิ งานตามปฏทิ ินการศึกษา
ขัน้ พน้ื ฐาน

ที่ ครผู ู้สอน สทิ ธิส์ อบ รวมทุกระดบั รอ้ ยละ
13 เข้าสอบ ขาดสอบ 38.46
1 นางสาวยุพเรศ สวุ รรณะ 16 62.50
23 58 60.87
2 พ.อ.ท.พชร เสียงเสนาะ 16 10 6 68.75
28 14 9 67.86
3 จ.ส.อ.จรัญ บุญรัตน์ 15 11 5 66.67
28 19 9 53.57
4 ร.ท.หญิง ศศินีย เยน็ ต้งั 17 10 5 82.35
24 15 13 54.17
5 จ.ส.อ.ธีศิษฐ์ ห่นุ ยนต์ 16 14 3 43.75
32 13 11 62.50
6 พ.อ.อ.ปฐมพงศ์ เกรียงศักดานกุ ูล 13 79 84.62
31 20 12 58.06
7 ส.อ.ปญั ญา คังคะมะโน 39 11 2 66.67
53 18 13 69.81
8 นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ 31 26 13 54.84
41 37 16 51.22
9 นายคำนึง ศัทโธ 31 17 14 83.87
34 21 20 70.59
10 พ.อ.อ.จิรพงศ์ ณะรินทร์ 501 26 5 63.47
24 10
11 นายศิริชัย บุญช่วย 318 183

12 จ.ส.อ.ธนอรรถ นวลศรี

13 พ.อ.อ.ธนกฤต ขวญั สงา่

14 นางสภุ าภรณ์ จันวดี

15 นางสาวกนั ตชิ า ดำอำไพ

16 จ.ท.พงศ์ศักดิ์ เตย้ี เล็ก

17 นายมนตรี จันวดี

18 นางสาวสาลินี อาแวเล๊าะ

19 นางสาวอนุชตรา ปาโต

รวมทั้งสิ้น

/4.14 ระเบยี บกระทรวงศึกษาธกิ าร...

12

4.14 ระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธกิ ารว่าด้วยการพานกั เรียนและนกั ศกึ ษาไปนอกสถานศกึ ษา พ.ศ.2562
ประธานแจง้
-การพาไปโดยไม่พักแรม (หวั หนา้ สถานศกึ ษา ผู้อำนวยการเขตพ้ืนท่ี ผ้อู นุญาต)
-การพาไปโดยพักแรม (ผู้อำนวยการ สำนกั งาน กศน.จังหวัด ผู้อนุญาต) ขอนุญาติภายใน 15 วัน
-พาไปนอกราชอาณาจักร (หัวหน้าส่วนราชการหรือผูไ้ ดร้ ับมอบหมาย)
-ครู 1 คนตอ่ ผู้เรียน 30 คน มนี กั ศึกษาผู้หญงิ ต้องมีครผู หู้ ญงิ ไปดว้ ย
-การใชร้ ถโดยสาร ไม่เกนิ 40 ทีน่ งั่ บคุ คลทีม่ ีอำนาจอนญุ าต
4.15 งานการศกึ ษาต่อเนื่อง
ประธานแจง้ ให้ครูยดึ ตามระเบียบป2ี 561 ส่วนไหนท่ยี ังไม่ไดด้ ำเนนิ การ เชน่ แบบตดิ ตามผู้เรียนตอ่ เน่ือง
ภายใน 30 วนั พร้อมภาพประกอบ แบบรายงานผูจ้ บ วุฒิบตั ร
4.16 งานการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

- จดั ส่อื ออนไลน/์ คลิปวิดีโอ
- บรรณารกั ษ์คน้ หาแฟนพันธุ์แทห้ อ้ งสมดุ แล้วประชาสัมพันธใ์ นรปู แบบตา่ งๆ เชน่ คลิปวิดีโอ
มุมนทิ รรศการ ออนไลน์ เปน็ ตน้
- สัมภาษณ์บคุ คลสำคัญในพื้นที่ เชน่ นายอำเภอ /ผ้นู ำชุมชน ฯลฯ เรื่อง “หนังสอื ทฉ่ี ันชอบ”
แล้วโค๊ชข้อความประชาสมั พันธ์
- จัดกิจกรรมเชิงรุก รปู แบบกิจกรรมที่หลากหลาย/นำเสนอแผนการจดั กจิ กรรมเดอื นละ 2 คร้งั
- กจิ กรรมสัปดาหร์ ักการอา่ น 2 เมษายน 2565 (ส่งเสริมใคร /ส่งเสรมิ อยา่ งไร/ผลท่ีได้
เป็นอย่างไร)
ประธานแจ้งให้มกี ารจัดทำคลิปวิดโี อ กศน.ตำบลควรมมี ุมการเรียนรอู้ ะไรบ้างตามนโยบายของกศน.
จงั หวดั ช่วงสถานการณโ์ ควดิ จดั กิจกรรมอยา่ งไรใหถ้ ึงกลุม่ เปา้ หมาย ค้นหาแฟนพนั ธุ์แท้หอ้ งสมุด ห้องสมุดสาขา
กศน.ตำบล บอรด์ ประชาสมั พันธข์ อง กศน.ตำบลให้มีการเคล่ือนไหวอย่างตอ่ เนื่อง วนั สำคญั ต่างๆจัดนิทรรศการ ครู
กศน.ตำบลจดั ทำแผนการใชร้ ถมินโิ มบายห้องสมดุ เคล่ือนท่ีตามนโยบายของกศน.จงั หวัด
4.17 งานพสั ดุ การเงิน /ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
ประธานแจง้ ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณจากการประชมุ ประจำเดือนผูบ้ ริหาร เดือนกุมภาพนั ธ์ 2565
สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงงบประมาณอยลู่ ำดับท่ี 1 ท้งั น้ีขอใหม้ ีการเบิกจา่ ยงบประเมนิ เมอ่ื ดำเนินการจดั กิจกรรม
เรยี บรอ้ ยแล้วและใหด้ ำเนนิ การเปน็ ไปตามระเบียบอยา่ งเคร่งครดั
4.18 การบรหิ ารงานธรุ การ
ประธานแจ้งมอบหมายใหค้ รูบุคลากรช่วยเหลอื กัน จัดระบบให้มีความรวดเร็ว รบั รู้ทุกคน การไปราชการให้
บันทึกขออนุมัติไปราชการใหเ้ รยี บร้อยก่อนไปราชการ เวน้ การไปราชการท่ีเร่งดว่ นให้แจ้งผอ.ทราบและดำเนนิ การ
บนั ทกึ ใหเ้ รยี บร้อย
4.19 งานบคุ ลากร/การบันทกึ การอย่เู วรยาม
ประธานแจ้งการลงชือ่ ปฏิบตั ิราชการ การบันทึกการอยู่เวรยามใหด้ ำเนนิ การให้เรยี บร้อย เป็นไปตามระเบยี บ
แนวปฏบิ ัติ ทงั้ นี้ขอให้ทกุ คนมีความตระหนักและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบยี บ ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด

มตทิ ี่ประชุม รบั ทราบ

/ ระเบยี บวาระท่ี 5...

13

ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอืน่ ๆ
ประธานแจ้งสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีการตง้ั ช่ือหอ้ งประชุม ดงั น้ี
ห้องประชุมช้ัน 2 (ห้องประชุมทพิ ย์ดนตรี)
หอ้ งประชุมชนั้ 1 (ห้องประชุมวัฒนา)

มตทิ ป่ี ระชมุ รับทราบ

ปิดประชุม 18.30 น.

……………………………….....ผจู้ ดรายงานการประชุม
(นางสาวตากาญจน์ มนี ่นุ )

บรรณารักษ์

…………………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพัชรี ไชยโรจน์)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโขง่


Click to View FlipBook Version