The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

№ 72 (594), 2022 йил 12 апрель, сешанба Янги Ўзбекистон нашри кунги

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by media.yuz.uz, 2022-04-12 00:59:18

Янги Ўзбекистон 12.04.2022

№ 72 (594), 2022 йил 12 апрель, сешанба Янги Ўзбекистон нашри кунги

Keywords: 12.04.2022,№ 72 (594), 2022 йил 12 апрель, сешанба,Янги Ўзбекистон

2020 йил 25 январдан чиқа бошлаган

Ижтимоий-сиёсий газета № 72 (594), 2022 йил 12 апрель, сешанба

ТРАНСПОРТ ВА Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси
КОММУНАЛ Президентининг Президентининг
ФАРМОНИ ҚАРОРИ
СО²АЛАРДАГИ
ЛОЙИ²АЛАР КªРИБ ТИББИЁТДА ХУСУСИЙ СЕКТОР МА²АЛЛАЛАРДА
ФАОЛИЯТИГА ¯ªШИМЧА ЁШЛАРНИ ОММАВИЙ СПОРТГА
ЧИ¯ИЛДИ ¯УЛАЙЛИКЛАР ЯРАТИШ
ВА СО²А ХОДИМЛАРИНИ ЖАЛБ ¯ИЛИШНИ ЯНГИ
Президент Шавкат Мирзиёев ¯ªЛЛАБ-¯УВВАТЛАШ БОС¯ИЧГА ОЛИБ ЧИ¯ИШ
11 апрель куни транспорт ва коммунал ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ Тª¡РИСИДА
ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ Тª¡РИСИДА
соҳалардаги лойиҳалар тақдимоти Маҳаллаларда ёшлар ўртасида ўртасида оммавий спорт мусоба-
билан танишди. Замонавий тиббий хизматлар кўлами- Ўзбекистон Республикасига қисқа оммавий спорт мусобақаларини ти- қаларини ташкил этиш орқали ёш-
ни кенгайтириш, нодавлат тиббиёт таш- муддатга (бир ойгача), шу жумла- зимли ташкил этиш орқали соғлом ларнинг оммавий спортдаги улушини
Мамлакатимиз ривожлангани сари кўрсатиш вақтини қисқартириш за- килотлари фаолиятини янада такомил- дан, диагностика ҳамда даволаш турмуш тарзини кенг тарғиб қилиш, ошириш;
фуқаролар ҳаракатчанлиги, халқаро рурлигини таъкидлади. лаштириш, шунингдек, 2022 йил 18 март амалиётларини бажариш, тажри- уларни оммавий спортга жалб этиш-
алоқалар кўлами ҳам ошиб бормоқ- куни ўтказилган Ўзбекистон Республика- ба алмашиш дастурлари, маҳорат ни янги босқичга олиб чиқиш ҳамда оммавий спорт билан мунтазам
да. Бу талабга мос равишда автомо- Маълумки, Фарғона водийсидаги си Президентининг соғлиқни сақлаш со- дарслари ўтказиш ва маъруза- 2022-2026 йилларга мўлжалланган шуғулланувчи оилаларга маҳалла-
биль, темир йўл ва ҳаво транспорти учта — Андижон, Наманган ва Фар- ҳаси вакиллари билан янги форматдаги лар ўқиш, ходимлар малакасини Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стра- лар ва истироҳат боғларида шароит
имкониятлари кенгайтирилмоқда. ғона аэропортлари шаҳарлар ичида “Тиббиётдаги ислоҳотлар — инсон қадри ошириш мақсадида келаётган чет тегияси 67-мақсадида белгиланган яратиш ва оилавий спортни рағ-
жойлашгани ва атрофи бино-ин- учун” мавзусидаги очиқ мулоқоти доира- эл мутахассисларига Ўзбекистон вазифаларнинг ижросини таъмин- батлантириш механизмларини жо-
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси шоотлар билан зич ўралгани сабабли сида белгиланган вазифалар ижросини Республикаси ҳудудида меҳнат лаш учун: рий этиш;
Президентининг 2021 йил 30 апрел- уларни кенгайтириш имконияти чек- таъминлаш мақсадида: фаолиятини амалга ошириш ҳу-
даги қарорига мувофиқ, “Uzbekistan ланган. Шу боис, учта вилоятнинг ўр- қуқини берувчи тасдиқнома олиш 1. Қуйидагилар оммавий спорт- oммавий спорт тадбирлари да-
Airways” ва “Uzbekistan Airports” ак- тасида янги халқаро аэропорт қуриш 1. Белгилансинки: талаб этилмайди; ни ривожлантиришнинг асосий вомида ўқувчилари ғолиб ва сов-
циядорлик жамиятлари трансформа- таклиф этилмоқда. юқори малакали ва малакали му- йўналишлари этиб белгилансин: риндор бўлган умумий ўрта таълим
ция қилинмоқда. тахассислар тоифасига кирмайди- Ўзбекистон Республикаси ҳудуди- мактабларининг жисмоний тарбия
“Тошкент — Шарқий” аэропортининг ган бошқа чет эл фуқароси бўлган да доимий яшаш жойига эга бўлмаган маҳаллаларда ёшларнинг омма- фани ўқитувчилари ва спорт-таъ-
2021 йил якунлари бўйича юрти- бош режаси ҳам муҳокама қилинди. шифокорлар учун Ўзбекистон Рес- хорижий фуқаролар ҳамда фуқаро- вий спорт билан шуғулланишлари лим муассасаларининг тренерла-
миз аэропортлари орқали 5 миллион Бухоро ва Урганч аэропортларида янги публикаси ҳудудида меҳнат фаолия- лиги бўлмаган шахслардан даволаш учун моддий-техник базани мус- ри меҳнатини муносиб рағбат-
400 минг йўловчи ва 82 минг тонна юк йўловчи терминаллари қуриш, шунинг- тини амалга ошириш ҳуқуқини берув- муассасалари томонидан ундирила- таҳкамлаш ва спорт иншоотларини лантириш ва уларнинг фаолият
ташилган, хорижий авиакомпания- дек, ҳудудлараро лоукостер авиаком- чи тасдиқнома берганлик учун йиғим диган туристик (меҳмонхона) йиғим замонавий спорт жиҳозлари билан олиб бориши учун шароит яратиш.
ларга хизмат кўрсатиш ҳажми ошган. панияси фаолиятини йўлга қўйиш ло- миқдори 6 бараварга камайтирилиб, бекор қилинади; таъминлаш, шунингдек, имконияти
Харажатларни мақбуллаштириш бў- йиҳалари ҳақида маълумот берилди. базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 чекланган ёшлар учун тегишли спорт 2. Маҳаллаларда ёшлар ўрта-
йича кўрилган чоралар натижасида баравари миқдорида ундирилади; Давоми 2-бетда инфратузилмасини яратиш; сида оммавий спортни янада ри-
барча аэропортларнинг молиявий Президентимиз аэропортларда вожлантириш бўйича чора-тад-
кўрсаткичлари яхшиланган. хизматларни кўпайтириш ва сифати- aҳолининг кенг қатламлари, ай- бирлар дастури иловага мувофиқ
ни яхшилаш, нархларнинг оммабоп- ниқса, ёшлар ўртасида соғлом тур- тасдиқлансин.
Шу билан бирга, Самарқанд хал- лигини таъминлаш бўйича кўрсатма- муш тарзини шакллантириш, улар
қаро аэропорти янгидан қурилиб, лар берди. Давоми 2-бетда
ишга туширилди. Тошкент халқаро
аэропортининг 2-терминали рекон- Тақдимотда иссиқлик таъмино- ПРЕЗИДЕНТ ТАШРИФИДАН СЎНГ
струкция қилиниб, ўтказиш қуввати ти тизимини янгилаш ва қамровини
2 баробар оширилди. Қарши аэро- оширишга оид режалар ҳам кўриб ЯХШИЛИКНИНГ МУКОФОТИ ФА¯АТ ЯХШИЛИКДИР
портининг учиш зали янгиланди. чиқилди.
Музаффар Абдуллаев олган суратлар.
Бу ишларни изчил давом эттириш Охирги тўрт йилда ҳудудларда
мақсадида мамлакатимиз аэропорт- 47 та қозонхона қурилиб, қарийб 80 Ўлкамизда кўклам шукуҳи кезмоқда. Она табиат кундан-кун яшнаб, янгиланмоқда. Ислом оламининг муқаддас – Рамазон ойи замин
ларини 2035 йилга қадар ривожлан- километр тармоқ ётқизилгани қайд эврилишга юз тутган мавсумда ҳаётимизга ташриф буюриши ҳар бир мўмин-мусулмонга ҳузур-ҳаловат бағишлаши шубҳасиз. Табиатга
тириш стратегияси ишлаб чиқилган. этилди. ҳамоҳанг қалблар қайта уйғонди. Яшашга, янгиланишга, эзгу амаллар қилишга иштиёқ ортди.

Тақдимотда ушбу стратегияни 2022-2026 йилларда яна 172 та Давоми 3-бетда
2026 йилгача амалга ошириш дасту- қозонхона ва 482 километр тармоқни
ри муҳокама қилинди. янгидан қуриш, 109 та қозонхона ва
543 километр тармоқни модернизация
Бунда аэропортларни ихтисос- қилиш кўзда тутилган. Буларнинг нати-
лаштириш, жумладан, Тошкент жасида марказлашган иссиқлик таъ-
аэропортини халқаро хаб, Навоий миноти билан қамраб олиш даражаси
аэропортини юк ташиш хаби, Са- ҳозирги 52 фоиздан 66 фоизга етади.
марқанд ва Бухоро аэропортларини
туризм хабларига айлантириш кўзда Айрим қозонхоналарда когенера-
тутилган. цион газ турбинасини ўрнатиш орқа-
ли электр энергияси ҳам ишлаб чиқа-
Тошкент халқаро аэропортини риш имконияти яратилади.
модернизация қилиш орқали йўлов-
чиларни ўтказиш қувватини соатига Давлатимиз раҳбари иссиқлик
2 минг 400 нафарга ошириш, рўйхат- ҳосил қилиш ва ундан фойдаланиш
дан ўтиш, паспорт назорати ва само- тизимини рақамлаштириш, соҳада
лётга чиқиш йўлакларини кўпайти- давлат-хусусий шерикликни кенгай-
риш режалаштирилган. тириш, иссиқлик таъминоти корхона-
ларини молиявий соғломлаштириш
Давлатимиз раҳбари аэропорт хо- бўйича кўрсатмалар берди.
димларининг дунёқараши ва малака-
сини ошириш, йўловчиларга хизмат ЎзА

ПРЕЗИДЕНТ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ РАИСЛИГИДА ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЯХШИЛАШ, “ЯШИЛ МАКОН” УМУММИЛЛИЙ ИНСОН ҚАДРИ УЧУН
ЛОЙИҲАСИ ДОИРАСИДА КЎЧАТЛАР ЭКИШ, ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИ СОДДАЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ ИЖРОСИ БЎЙИЧА ВИДЕОСЕЛЕКТОР ЙИҒИЛИШИ ЎТКАЗИЛДИ ТАШАББУСЛИ
БЮДЖЕТ:
“Яшил макон” умуммиллий Давлат хизматлари
лойиҳасини амалга ошириш (апрель кўрсатишни соддалаштириш ҲАМЖИҲАТЛИК УНДОВИ,
МУАММОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШНИНГ
ойи якунига қадар): ва кўламини кенгайтириш
масалалари бўйича САМАРАЛИ УСУЛИ
Ички йўллар сифатини яхшилаш бўйича туманлараро йирик шаҳарларнинг
аҳолига давлат хизматларидан Газетамизнинг аввалги сонларида “Ташаббусли бюджет”
2022 йилда: маҳаллаларга ҳар бир фойдаланишда қулайлик тизимининг мазмун-моҳияти, аҳамияти ва унинг
яратиш мақсадида
2300 километр жорий йилда маҳаллий цемент 20-30 минг, ўрта маҳаллага маҳалласига 1 июлдан бошлаб: амалий самараларига доир қатор мақола ҳамда шарҳлар
ишлаб чиқариш ҳажми 18 млн. 10-15 минг, кичикларига эълон қилинди. Хусусан, шу йил 5 апрель кунги
цемент-бетон қопламали тоннага етади; 3-5 минг терак 3-5 минг терак 38 турдаги давлат хизматлари учун сонида берилган “Ташаббусли бюджет: адолат ва
ички йўллар барпо қаламчалари экилади; қаламчалари
экилиши электрон имзо билан тасдиқлаш талаби шаффофликнинг муҳим воситаси” сарлавҳали мақолада
этилади; таъминланади; бекор қилиниб, мобиль телефон бу борада жорий йилнинг дастлабки босқичи якунлари
орқали амалга оширилади; ғолиблари, мазкур жараёнда фуқаролар фаоллигининг
туман марказлари ва цемент корхоналари мавжуд автомобиль
шаҳарларда бўлмаган вилоятларда йўл қуриш аҳоли ва тадбиркорлар учун 8 дан ортиқ аҳамиятли жиҳатлари хусусида сўз борган эди.
670 км. пиёда ва учун темир йўл орқали цемент ва йўллари бўйида давлат хизмати бўйича электрон
шағал ташишга 50% чегирма хабардор қилиш тизими жорий этилади; Кўп вақт ўтмай, яна мавзуга қайтишимизнинг муҳим асоси бор.
велосипед йўлаклари берилади; камида 5 млн. туп Президентимиз 7 апрель куни “Туман ва шаҳар бюджетлари маб-
терак кўчатлари ва 6 турдаги лицензия олиш учун лағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тад-
барпо этилади; қаламчалари экилиши талаблар бекор қилинади; бирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини
ташкил қилинади; янада қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қарорни имзолади.
аҳоли ва тадбиркорлардан коммунал таш-
йўл кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун 1 майдан шу билан бирга, килотларнинг 32 турдаги ҳужжат ва Давоми 4-бетда
бошлаб йил якунига қадар импорт қилинаётган цемент-бетон Тошкент шаҳрида маълумотномаларни талаб қилиш
қопламали йўл қуриш техникалари божхона божи ва утилизация 5 ёшдан кам бекор қилинади;
йиғимидан озод қилинади; бўлмаган мевали
ва манзарали эҳтиёжманд оилалар
Тошкент шаҳрида 250 км. цемент-бетон дарахтларни фарзандлари
қопламали йўллар қурилади. Бу ишлар бир текисда олийгоҳларга киришда
учун маҳаллаларни обод қилишга ўстириш учун тест синовларида
ажратилган 1 трлн. сўмга қўшимча 200 янги тажриба иштирок этиш
млрд. сўм йўналтирилади. бошланди; тўловларидан озод
этилади.
Мазкур ишларга қўшимча 500 млрд. сўм маблағ “Яшил макон” дастури доирасида жорий йилда
700 километрдан зиёд янги суғориш тизими ва 260 та қудуқ
ажратилади.
ўрнатилиши режа қилинган.

2 2022 йил 12 апрель, 72-сон Сиёсат

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг
ФАРМОНИ ҚАРОРИ

ТИББИЁТДА ХУСУСИЙ СЕКТОР МА²АЛЛАЛАРДА ЁШЛАРНИ
ФАОЛИЯТИГА ¯ªШИМЧА ОММАВИЙ СПОРТГА ЖАЛБ ¯ИЛИШНИ
ЯНГИ БОС¯ИЧГА ОЛИБ ЧИ¯ИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ
¯УЛАЙЛИКЛАР ЯРАТИШ ВА СО²А
ХОДИМЛАРИНИ ¯ªЛЛАБ-¯УВВАТЛАШ Тª¡РИСИДА

ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ Тª¡РИСИДА Бошланиши 1-бетда вилоят босқичида — Қорақалпо- 9. Спортни ривожлантириш ва- спорт мусобақаларининг респуб-
ғистон Республикаси Вазирлар Кен- зирлиги (А.Икрамов): лика (финал) босқичлари бўлиб ўта-
Бошланиши 1-бетда 4. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тиббиёт хо- 3. Вазирлар Маҳкамаси ҳузу- гаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент диган ҳудудлар ва у ерда жойлашган
димларининг малакасини ошириш тизимини та- ридаги Халқ саломатлиги миллий шаҳар ҳокимлари; а) спорт федерация (ассоциация) спорт инфратузилмаси объектлари-
даволаш муассасалари (бундан санаторий ва комиллаштириш юзасидан қуйидаги таклифлари кенгаши (А.Н. Арипов): лари билан биргаликда икки ой муд- ни ҳомийлик хайриялари ҳамда бюд-
пансионатлар мустасно) учун туристик хизмат- маъқуллансин: республика (финал) босқичида датда: жетдан ташқари маблағларни жалб
ларни сертификатлаштиришга бўлган талаб бе- ёшларни жисмоний тарбия ва — Спортни ривожлантириш вазир- этган ҳолда талаб даражасида та-
кор қилинади. Бунда, даволаш муассасалари нодавлат тиббиёт ташкилотларида тиббиёт оммавий спортга кенг жалб қилиш, лиги ва Ёшлар ишлари агентлиги то- маҳаллаларда оммавий спорт йёрлаш;
томонидан ташриф буюрувчиларни ҳисобга олиш олий таълим муассасаларининг клиник базалари- шу жумладан, мазкур Дастурда бел- монидан амалга оширилади. мусобақаларини ташкил этиш ва ўт-
автоматлаштирилган махсус дастур орқали элект- ни ташкил этиб, уларда шифокор ва ҳамширалар гиланган вазифаларнинг тўлиқ ва казиш бўйича ҳар бир масъулнинг оммавий спорт мусобақаларини
рон шаклда амалга оширилади. малакасини ошириш ҳамда қайта тайёрлаш; сифатли амалга оширилиши юзаси- Бунда, мусобақаларнинг ҳар бир иш фаолиятини тўлиқ баҳолашга қа- юқори савияда ўтказиш учун спорт
дан масъул вазирлик, идора ва ма- босқичида ғолиб бўлган ёшлар ушбу ратилган рейтинг тизимини жорий иншоотларини спорт жиҳозлари
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг малака тоифаси олиш учун талаб этиладиган ҳаллий ижро ҳокимияти органлари кичик бандга масъул давлат орган- этсин; билан таъминлаш;
2017 йил 1 апрелдаги “Соғлиқни сақлаш соҳаси- иш стажи муддатини қисқартирган ҳолда, тои- фаолиятини мувофиқлаштирсин; лари ва ташкилотлари томонидан
да хусусий секторни янада ривожлантириш чора- фасиз ходимларга 3 йил, биринчи тоифа учун — рағбатлантирилади; ёшлар ўртасида оммавий спорт оммавий спорт мусобақалари-
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2863-сон қарорида 5 йил, олий тоифа учун — 7 йил этиб белгилаш. маҳаллаларда оммавий спорт мусобақаларини оммалаштириш нинг маҳалла босқичидан вилоят
назарда тутилган, юридик шахслар томонидан, мусобақаларини ўтказиш бўйича б) олимпия, ноолимпия ва миллий ва уларнинг қизиқишларини кучай- босқичига қадар ўтказилган мусо-
шу жумладан, лизинг шартномаси асосида олиб 5. Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария-эпи- ишчи гуруҳлар фаолиятини сама- спорт турлари бўйича уч босқичли тириш мақсадида тажрибали ва та- бақаларда ғолибликни қўлга кирит-
келинадиган янги тиббиёт асбоб-ускуналари, демиологик осойишталик ва жамоат саломат- рали ташкил этсин, уларга услубий умумреспублика спорт мусоба- ниқли спортчилар иштирокида моти- ган иштирокчиларни 1, 2 ва 3-да-
бутловчи буюмлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари лиги хизмати ҳамда Қурилиш вазирлиги билан кўмаклашсин ва мусобақалар сама- қаларини ташкил этиш ва ўтказиш вацион учрашувлар ташкил этиш ражали диплом, медаль, кубок,
ҳамда сарфлаш материаллари учун божхона им- биргаликда икки ой муддатда тегишли меъёрий радорлигини баҳолаш рейтинг тизи- бўйича ишларни мувофиқлаштириш: тизимини йўлга қўйсин; эсдалик совғалар билан тақдир-
тиёзларининг амал қилиш муддати 2025 йил 1 ян- ҳужжатларга хусусий тиббий фаолият билан шу- мини жорий қилсин; лаш;
варга қадар узайтирилсин. ғулланувчи ташкилотлар учун лицензия олишда туман босқичида — туман (ша- б) Ёшлар ишлари агентлиги
санитария ва қурилиш талабларини соддалашти- оммавий спорт мусобақалари ҳар) ҳокимлари, Халқ таълими ва- билан биргаликда 2022 йил яку- ҳудудларда ташкил этиладиган
3. Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирли- риш бўйича ўзгартиришлар киритсин. ташкил қилинадиган олимпия, но- зирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги нига қадар 6 миллион нафар бошқа спорт мусобақалари туман
ги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқар- олимпия ва миллий спорт турлари ва Спортни ривожлантириш вазир- ёшларнинг оммавий спорт тад- (шаҳар) ва вилоят босқичи ғолибла-
тириш вазирлигининг тиббиёт асбоб-ускуналари 6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг рўйхатини тасдиқласин; лигининг туман (шаҳар) бўлимлари бирлари билан қамраб олиниши- ри учун ҳоким совринини таъсис
ва буюмларининг эҳтиёт қисмларини ҳамда ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим раҳбарлари; ни таъминласин. этиш;
тиббиёт мақсадлари учун сарфлаш материал- ҳужжатларига иловага мувофиқ ўзгартириш ва қў- ёшларни оммавий спортга жалб
ларини ўрнатилган тартибда шакллантирила- шимчалар киритилсин. қилиш бўйича белгиланган вазифа- вилоят босқичида — Қорақалпо- 10. Ёшлар ишлари агентлиги спорт мусобақалари давомида
диган рўйхатларга асосан, 2025 йил 1 январга ларнинг ижросини ва ҳар йили икки ғистон Республикаси Вазирлар Кен- (А.Саъдуллаев): ҳар бир иштирокчининг қалбида Ва-
қадар Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб 7. Соғлиқни сақлаш вазирлиги манфаатдор ва- мавсумда оммавий спорт мусоба- гаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент танга муҳаббат ва садоқат, миллий
киришда қўшилган қиймат солиғидан озод қилиш зирлик ва идоралар билан биргаликда икки ой муд- қалари ўтказилишини таъминласин шаҳар ҳокимлари, Халқ таълими уч ой муддатда ёшлар орасида ғурур ва ифтихор туйғуларини қарор
тўғрисидаги таклифларига розилик берилсин. датда қонунчилик ҳужжатларига ушбу Фармондан ҳамда барча босқич натижаларини вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги “Беш ташаббус олимпиадаси”, топтириш, уларнинг буюк аждодла-
келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғри- таҳлил қилсин ва тизимли монито- ва Спортни ривожлантириш вазир- оммавий спортни тарғиб қилувчи римизнинг мардлик ва жасурлик анъ-
Соғлиқни сақлаш вазирлиги Молия вазирлиги сида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин. рингини олиб борсин; лиги ҳудудий бўлинмаларининг раҳ- материалларни (буклет, баннер ва аналарини муносиб давом эттириш-
ва Давлат божхона қўмитаси билан биргаликда барлари, олий таълим муассасалари бошқалар) креатив воситалардан га қодир инсонлар бўлиб етишишига
бир ой муддатда ушбу банддан келиб чиқиб, Со- 8. Мазкур Фармоннинг ижросини самарали оммавий спорт мусобақаларини ректорлари; фойдаланган ҳолда тайёрласин ва хизмат қиладиган маданий-маъри-
лиқ кодексига 2025 йил 1 январга қадар қўшилган ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб ташкил этиш ва ўтказиш бўйича те- маҳаллаларга тарқатиш чорала- фий тадбирлар дастурини амалга
қиймат солиғидан озод қилиш бўйича имтиёзларни соғлиқни сақлаш вазири Б.А.Мусаев белгилансин. гишли қарорларни қабул қилсин, йўл республика (финал) босқичида рини кўрсин; ошириш.
назарда тутувчи ўзгартиш киритиш тўғрисидаги қо- хариталари, дастурларни тасдиқла- — Спортни ривожлантириш вазир-
нун лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритсин. 9. Фармоннинг ўз вақтида ва самарали ижро син ҳамда бажарилиши устидан на- лиги, Олий ва ўрта махсус таълим ижтимоий тармоқларда ёшлар- 14. Спортни ривожлантириш ва-
этилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республи- зорат ўрнатсин. вазирлиги ҳамда Ёшлар ишлари ни жисмоний тарбия ва спортга кенг зирлиги (А.Икрамов), Ўзбекистон
каси Бош вазири А.Н. Арипов ва Ўзбекистон Рес- агентлиги томонидан амалга ошири- жалб этиш, улар ўртасида оммавий Миллий ахборот агентлиги (А.Кў-
публикаси Президенти маслаҳатчисининг бирин- 4. Шундай тартиб ўрнатилсинки, лади. спорт мусобақаларини оммалашти- чимов) ҳамда Ўзбекистон Миллий
чи ўринбосари Л.Н.Тўйчиев зиммасига юклансин. унга мувофиқ: ришга қаратилган мотивацион ро- телерадиокомпанияси (А.Хаджаев)
Бунда, мусобақаларнинг ҳар бир ликлар тайёрласин; икки ҳафта муддатда мазкур қарор
Ўзбекистон Республикаси Ш. МИРЗИЁЕВ а) 2022 йилдан бошлаб ҳар босқичида ғолиб бўлган ёшлар ушбу асосида амалга оширилаётган иш-
Президенти йили анъанавий тарзда 30 июнь кичик бандга масъул давлат орган- Спортни ривожлантириш вазир- ларни оммалаштиришга қаратилган
— Ўзбекистон Республикаси ёш- лари ва ташкилотлари томонидан лиги билан биргаликда оммавий мақолалар, тематик телекўрсатувлар
Тошкент шаҳри, лари куни ҳамда декабрь ойида рағбатлантирилади. спорт мусобақаларини намунали ташкил этиш ҳамда қуйидагилар-
2022 йил 11 апрель ўтказиладиган “Ёшлар форуми” ташкил этган ёшлар етакчилари ва ни назарда тутувчи оммавий спорт
доирасида спортнинг футбол, 6. Қуйидагилар “Беш ташаббус бошқа масъул шахслар учун ўқув мусобақаларини кенг тарғиб қилиш
ªЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ мини-футбол, волейбол, енгил олимпиадаси” ҳамда олимпия, ноо- семинарлари ташкил этсин ва бўйича медиа-режа ишлаб чиқсин
ВАЗИРЛАР МА²КАМАСИДА атлетика, шахмат, шашка, стол лимпия ва миллий спорт турлари махсус сертификат бериш тизими- ва амалга оширсин:
тенниси, стритбол, воркаут тур- бўйича уч босқичли умумреспублика ни йўлга қўйсин;
Вазирлар Маҳкамасида Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини лари бўйича беш босқичли омма- спорт мусобақаларини молиялашти- оммавий спорт мусобақаларининг
ривожлантириш вазирлиги, бошқа вазирлик ва идоралар ҳамда ҳудудлар вий спорт мусобақаларини ўтка- риш манбалари этиб белгилансин: маҳаллаларда мусобақаларни ўтказилиши тўғрисида махсус ролик-
раҳбарлари томонидан рақамли иқтисодиётни, дастурий маҳсулотларнинг маҳаллий зиш тизими жорий этилади: намунавий ташкил этган ёшлар лар тайёрлаш ва эфирга жойлашти-
бозорини тараққий эттириш, замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини “Беш ташаббус олимпиадаси” етакчиларини рағбатлантириш чо- риш;
кенг жорий қилиш, ҳудудларда IT парклар фаолиятини кенгайтириш ва биринчи босқичда — кўчалара- доирасидаги спорт мусобақаларини раларини кўрсин.
стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича кўрилаётган тадбирлар ҳолати ро маҳалла мусобақалари; тизимли ташкил этиш ва ўтказиш учун оммавий спорт мусобақаларини
Спортни ривожлантириш вазирлиги- 11. Халқ таълими вазирлиги янада оммалаштириш бўйича фах-
танқидий таҳлил қилинди. иккинчи босқичда — маҳалла- га Давлат бюджетидан ажратилган (Б.Саидов): рий устозлар ва нуфузли мусобақа-
лараро сектор мусобақалари; маблағлар ҳисобидан 2022 йилдан лар ғолиблари иштирокида туркум
Сўнгги йилларда давлат бошқаруви органлари жорий қилиш бўйича устувор лойиҳалар ке- бошлаб ҳар йили 50 миллиард сўм 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб кўрсатувларни ташкил этиш;
ва иқтисодиёт тармоқларида рақамли технология- чикишига йўл қўйган “Ўзбекистон темир йўл- учинчи босқичда — сектор миқдордаги маблағлар; умумий ўрта таълим мактабларида
ларни ривожлантириш, ҳудудларда IT компания- лари” АЖ, “Ўзбекистон Республикаси Ташқи мусобақаларида ғолиб бўлган ўқувчиларнинг қизиқишлари, талаб оммавий спорт мусобақала-
лар учун зарур инфратузилма яратиш ва ёшларда иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ, “Қиш- маҳалла жамоалари ўртасида Қорақалпоғистон Республикаси ва истакларидан келиб чиққан ҳол- рида ёшлар томонидан эришил-
IT билимларга қизиқишни ва ушбу йўналишдаги лоққурилишбанк” АТБга бу масалага алоҳида туман (шаҳар) мусобақалари; бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар да, жисмоний тарбия фани ўқитув- ган ютуқлар, шунингдек, оммавий
ишлар самарадорлигини ошириш чоралари кўри- эътибор қаратиш топширилди. маҳаллий бюджетлари маблағлари; чилари ҳамда таниқли ва фахрий спорт мусобақаларининг ўткази-
лаётгани қайд этилди. тўртинчи босқичда — ту- спортчилар томонидан камида лиш жараёнларини кенг ёритиш ва
Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ман (шаҳар) мусобақалари ғолиб жамғармалар, спорт федерация 1 та спорт тури бўйича тўгараклар тарғиб қилиш ишларини мунтазам
Хусусан, “Рақамли Ўзбекистон — 2030” ва Наманган вилоятларида зарур инфратузил- маҳалла жамоалари ўртасида ви- (ассоциация)лари, клублари, хори- фаолиятини ташкил этсин; амалга ошириш.
стратегияси доирасида электрон ҳукуматни ри- мани ривожлантириш ишлари якунига етказил- лоят мусобақалари; жий инвесторлар, жисмоний тарбия
вожлантиришга қаратилган 120 та, шунингдек, магани қайд этилди. ва спорт жамиятлари маблағлари; тўгараклар фаолиятини кенг ёри- Қорақалпоғистон Республи-
иқтисодиёт тармоқларида рақамли технология- бешинчи босқичда — вилоят тиш ва уларга ўқувчиларни қамраб каси Вазирлар Кенгаши Раиси, ви-
ларни жорий қилиш бўйича 80 та лойиҳа амал- Соҳа, тармоқ ва ҳудуд раҳбарларининг эъти- мусобақаларида ғолиб бўлган юридик ва жисмоний шахслар- олиш мақсадида барча умумий ўрта лоятлар ва Тошкент шаҳар ҳоким-
га оширилди, электрон давлат хизматлари 324 борини қаратиш зарур бўлган тизимли вазифа- маҳалла жамоалари ўртасида рес- нинг ҳомийлик хайриялари; таълим мактабларида тўгарак жад- лари бир ой муддатда ҳудудий
тага етказилди. лар белгилаб берилди: публика (финал) мусобақалари. вали бўлишини таъминласин; телеканаллар, оммавий ахборот
қонунчилик ҳужжатлари билан та- воситаларида мазкур қарорнинг мақ-
“Рақамли божхона” ахборот тизимини жорий биринчидан, янги электрон давлат хиз- Бунда, мазкур кичик бандда кўр- қиқланмаган бошқа манбалар. ҳар бир умумий ўрта таълим мак- сад ва вазифалари, оммавий спорт
этиш орқали юкларни декларация қилиш вақтини матларини жорий қилишни фаоллаштириш ва сатилган оммавий спорт мусоба- табида футбол, баскетбол, волей- мусобақалари тўғрисидаги маълу-
тўрт баробар қисқартиришга эришилди, беш давлат органларидаги бизнес жараёнларни қалари маҳаллаларда ёшларнинг 7. Спортни ривожлантириш ва- бол, гандбол ва бошқа жамоавий мотларни кенг ёритиб бориш бўйи-
мингдан ортиқ қудуқнинг маълумотлар ва гео- реинжениринг асосида кўриб чиқишга алоҳида бўш вақтини мазмунли ташкил зирлиги (А.Икрамов): ўйин турлари бўйича жамоалар ча медиа-режа ишлаб чиқсин ва
физик тадқиқот натижаларини рақамлаштириш аҳамият қаратилди; этиш, китобхонлик, маданият ва тузсин ҳамда мунтазам равишда амалга оширсин.
асосида 130 та коннинг рақамли модели ишлаб санъат, интеллектуал ўйинлар, ах- Молия вазирлиги (Т.Ишметов) би- мактаб жамоалари ўртасида мусо-
чиқилди. иккинчидан, яширин иқтисодиётни қисқарти- борот технологиялари ҳамда спорт лан биргаликда уч ой муддатда ҳу- бақалар ўтказсин; 15. Спортни ривожлантириш
риш ва электрон тижорат соҳасини янада ривож- турлари бўйича ташкил этилаёт- дудларда ёшларни оммавий спортга вазирлиги (А.Икрамов) икки ой
IT инфратузилмани кенгайтириш мақсадида лантиришнинг қонунчилик ҳужжатларини такомил- ган беш босқичли “Беш ташаббус кенг жалб қилиш мақсадида бола- Спортни ривожлантириш вазир- муддатда манфаатдор вазирлик
Тошкент, Гулистон, Жиззах, Самарқанд, Анди- лаштириш, бозор иштирокчиларига тенг шароит олимпиадаси” доирасида ўткази- лар-ўсмирлар спорт мактабларининг лиги билан биргаликда болалар-ўс- ва идоралар билан биргаликда
жон, Марғилон ва Урганч шаҳарларида IT парк яратиш ва уларни қўллаб-қувватлаш чоралари- лади; йўриқчи-услубчи штат бирликлари мирлар спорт мактабларининг йў- қонунчилик ҳужжатларига мазкур
филиаллари ва Нукус, Навоий, Бухоро шаҳарла- ни кўриш зарурлиги таъкидланди; ҳисобига болалар-ўсмирлар спорт риқчи-услубчилари томонидан ҳар қарордан келиб чиқадиган ўзгар-
рида вақтинчалик филиаллари ташкил этилиб, б) 2023 йил 1 мартдан бошлаб мактаби директорининг оммавий чоракда бир марта умумий ўрта тириш ва қўшимчалар тўғрисида
улар орқали жойлардаги 572 та стартап лойи- учинчидан, IT парк резидентларнинг асосий олимпия, ноолимпия ва миллий спортни ривожлантириш ва селек- таълим мактабларининг жисмоний Вазирлар Маҳкамасига таклиф-
ҳани қўллаб-қувватлаш имконияти яратилди ва қисми (84 фоизи) Тошкент шаҳрига тўғри келга- спорт турлари бўйича уч босқичли ция бўйича ўринбосари лавозими- тарбия фани ўқитувчиларига мето- лар киритсин.
113 та лойиҳага жами 82,8 миллиард сўм миқ- ни инобатга олиниб, ҳудудларда IT компаниялар умумреспублика спорт мусобақа- ни жорий этсин; дик ёрдам кўрсатилишини ташкил
дорида грант ажратилди. учун қўшимча шарт-шароитлар яратишга қара- ларини ўтказиш тизими жорий қили- этсин. 16. Ушбу қарорнинг ижросини
тилган чора-тадбирлар белгиланди; нади: Ўзбекистон Миллий олимпия қў- самарали ташкил қилишга масъул
IT парк резидентлари сони 566 тага етди, митаси (О.Касимов), Қорақал- 12. Олий ва ўрта махсус таълим ва шахсий жавобгар этиб спортни
шундан 18 таси чет эл капитали иштирокида- тўртинчидан, стартап экотизимни янада биринчи босқичда — туман (ша- поғистон Республикаси Вазирлар вазирлиги (А.Тошкулов): ривожлантириш вазири А.И.Икра-
ги компаниядир. Жорий йил биринчи чорагида ривожлантириш, олий таълим муассасаларида ҳар) мусобақалари; Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент мов, спортни ривожлантириш ва-
улар томонидан кўрсатилган хизматлар қийма- стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ва биз- шаҳар ҳокимликлари билан бирга- 2022 йил 1 майга қадар тала- зири ўринбосари А.У.Аслонов, Ёш-
ти 500 миллиард сўмга етди, экспорт ҳажми нес ғояларни инкубация қилиш марказларини иккинчи босқичда — вилоят ликда спорт турлари бўйича туман балар спортини янада ривожлан- лар ишлари агентлиги директори
эса 16 миллион АҚШ долларини ташкил этди. ташкил этиш зарурлиги кўрсатиб ўтилди; мусобақалари; (шаҳар)ларнинг терма ва сектор тириш учун олий таълим муасса- А.З.Саъдуллаев, халқ таълими ва-
жамоаларини шакллантирсин ва саларида ташкил этилган спорт зири Б.О.Саидов, олий ва ўрта мах-
“Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида бешинчидан, давлат ва хўжалик бошқарув ор- учинчи босқичда — республика спорт-таълим муассасаларига иқ- клублари ўртасида мусобақалар- сус таълим вазири А.Х.Тошкулов,
2,4 миллион фойдаланувчи рўйхатга олинди, ганларидаги ходимларнинг IT бўйича билимини (финал) мусобақалари. тидорли ёшларни саралаб олиш ни ўтказсин; Қорақалпоғистон Республикаси Ва-
шундан 1,12 миллион нафари ўқув курсларини ошириш, алоҳида ҳудудларда ёшларни рақамли бўйича масъул этиб белгилансин. зирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар
муваффақиятли тамомлаб, тегишли сертифи- билимларни эгаллашга жалб этиш йўналишлари Спортни ривожлантириш вазир- икки ой муддатда олий таълим ва Тошкент шаҳар ҳокимлари бел-
катларга эга бўлди. белгилаб берилди. лиги (А.Икрамов) олимпия, ноо- 8. Шундай амалиёт жорий қилин- муассасаларини спорт турларига гилансин.
лимпия ва миллий спорт турлари синки, унга мувофиқ “Беш ташаб- ихтисослаштириш рўйхатини та-
Шунингдек, таҳлил натижаларига кўра, Молия, Ахборот технологиялари ва коммуникация- бўйича спорт мусобақаларини бус олимпиадаси” ҳамда олим- лабаларнинг хоҳиш ва истакларини Мазкур қарорнинг ижросини назо-
Транспорт, Инвестициялар ва ташқи савдо вазир- ларини ривожлантириш вазирлиги, вилоятлар ўтказиш дастурининг ишлаб чиқи- пия, ноолимпия ва миллий спорт инобатга олган ҳолда қайта кўриб рат қилиш Ўзбекистон Республикаси
ликлари электрон ҳукуматни ривожлантириш бў- ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбар- лиши, спорт мусобақалари ўтка- турлари бўйича уч босқичли умум- чиқсин; Бош вазири А.Н. Арипов ва Ўзбекис-
йича устувор лойиҳаларни якунига етказмагани ларига ахборот технологиялари соҳасини яна- зиладиган спорт объектлари инф- республика спорт мусобақалари тон Республикаси Президентининг
аниқланди. да қўллаб-қувватлаш, ёшларни ушбу соҳага ратузилмасининг яхшиланиши ва давомида ғолиб ва совриндорларни амалга оширилган ишлар юза- маслаҳатчиси А.А. Абдувахитов зим-
кўпроқ жалб қилиш ҳамда IT парк инфратузил- зарур спорт инвентарлари билан (1-3 ўрин) тайёрлаган умумий ўрта сидан ҳар чорак якуни бўйича Ва- масига юклансин.
Иқтисодиёт тармоқларида замонавий масини ривожлантириш ишларини кучайтириш жиҳозланиши, спорт мусобақала- таълим мактабларининг жисмоний зирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Халқ
ахборот-коммуникация технологияларини бўйича самарали чоралар кўриш вазифаси рининг юқори даражада ташкил тарбия фани ўқитувчилари ва спорт- саломатлиги миллий кенгашига ах- Амалга оширилаётган чора-
топширилди. этилиши ҳамда ғолиб ва соврин- таълим муассасаларининг тренер- борот киритиб борсин. тадбирлар натижадорлиги юзаси-
дорларнинг муносиб рағбатланти- лари малака аттестациясига жалб дан ҳар ярим йилда Ўзбекистон
рилишини таъминласин. этилмайди ва уларга қуйидаги 13. Қорақалпоғистон Республика- Республикаси Президентига ахбо-
малака тоифалари тўғридан-тўғри си Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва рот бериб борилсин.
5. Белгилансинки: берилади: Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳар
а) “Беш ташаббус олимпиада- йили 1 февралга қадар оммавий
си” доирасидаги спорт мусобақала- туман (шаҳар) босқичи мусобақа- спорт мусобақаларини ўтказиш юза-
рини ташкил этиш ва ўтказиш бўйи- ларида ғолиб ва совриндорларни та- сидан қуйидагиларни назарда тутув-
ча ишларни мувофиқлаштириш: йёрлагани учун — иккинчи малака чи чора-тадбирлар дастурини ишлаб
маҳалла босқичида — Халқ тоифаси; чиқсин ва тасдиқласин:
таълими вазирлиги, Ёшлар ишлари
агентлиги ва Спортни ривожланти- вилоят босқичи мусобақаларида Ўзбекистон Республикаси Ш. МИРЗИЁЕВ
риш вазирлиги; ғолиб ва совриндорларни тайёрла- Президенти
сектор босқичида — сектор раҳ- гани учун — биринчи малака тои-
барлари; фаси; Тошкент шаҳри,
туман (шаҳар) босқичида — 2022 йил 11 апрель
туман (шаҳар) ҳокимлари; республика (финал) босқичида
ғолиб ва совриндорларни тайёрла-
гани учун — олий малака тоифаси.

ЎЗБЕКИСТОН 32022 йил 12 апрель, 72-сон

ЯХШИЛИКНИНГ МУКОФОТИ Музаффар Абдуллаев олган суратлар.
ФА¯АТ ЯХШИЛИКДИР
Бошланиши 1-бетда

Давлатимиз раҳбарининг Рамазон олаётган бемор болалар ҳолидан ха- Университет маҳалласида: одамлар ўз ҳаётидан рози
ойида кексалар ва беморлар ҳолидан бар олган, улар билан суҳбатлашиб,
хабар олиши, муқаддас қадамжолар ота-оналарга далда бўлган, мавжуд Маҳалла — тарбия маскани, миллий анъана Ислоҳотлар самараси, аввало, маҳалла фуқа-
қурилишига эътибор қаратиши анъа- муаммоларга қулоқ тутган эди. Қисқа ва қадриятлар эъзозланадиган, ҳаётга татбиқ ролар йиғинининг замонавий қиёфадаги янги бино-
на тусини олган. Кечагидек эсимизда: фурсатда бемор болаларнинг орзула- этиладиган манзил. Сўнгги йилларда маҳалла га эга бўлишида кўринди. 2021 йилда давлатимиз
Шавкат Мирзиёев ўтган йили Рамазон ри ушалди, муаммоларга ечим топил- тизимига катта эътибор қаратилаётгани бе- томонидан ажратилган 2 миллиард сўм ҳисобидан
ҳайити арафасида Республикамиз- ди. Давлат раҳбари томонидан бил- жиз эмас. Президентимизнинг энг қуйи поғо- маҳалла ободликка юз тутди, кўкаламзорлаштирил-
нинг икки муҳим тиббий маркази — ге- дирилган ишонч болаларга куч берди, надаги тизим — маҳаллани халқпарвар қилиш ди. Кўп қаватли уйлар атрофидаги йўлакларга бе-
матология ҳамда онкология марказла- хайрли ишлар ота-оналарнинг-да, мақсади рўёбини бугун кўча-кўйда, одамлар тон қоплама ётқизилди.
рига ташриф буюриб, у ерда муолажа ҳаётини қувончга тўлдирди. ҳаётида, кайфиятида кўряпмиз, ҳис қиляпмиз.
Зеро, неча йиллаб ўз ҳолига ташлаб қўйилган 1995 йили қурилиб, фойдаланишга топширил-
Улуғ айём кунларида қилинган ниятлар ҳудудлар, ўнқир-чўнқир йўллар, муаммолари- ган олтита кўп қаватли уй томидан муттасил чакка
амалга ошади га ечим топа олмай, ҳали у эшикка, ҳали бу ўтиб келган. Одамларнинг айтишича, улар уйлари-
эшикка сарсон югурган одамлар, жой йўқлиги- ни таъмирлашни орзу қилиб яшаган. Йиллар даво-
Президентимизнинг Олмазор туманига навбатдаги ташрифи ҳам ана шундай дан йўлакларда футбол ўйнаган ва тасодифан мида йиққан маблағи эвазига таъмирланган уйлар
эзгу ишлар, хайрли ташаббусларнинг давомидир. Илк манзил ҳам маҳобати, тўп тепиб синган дераза эгасидан дакки эшит- чиройини бир марта ёғиб ўтган ёмғир бузган. Уй-
ҳам моҳияти жиҳатидан улкан лойиҳа — Ислом цивилизацияси маркази бўлди. ган болалар — ҳамма-ҳамманинг муаммосига лар томи янгилангач, табиийки, одамлар ҳаётида
барҳам берилаётир. ҳам янги ҳаёт бошланди.
Давлатимиз раҳбари бу ерга муборак Рамазон ойида, жума кунида ташриф
буюриши бежиз эмаслигини, бундай улуғ айём кунларида қилинган ниятлар Олмазор туманидаги Университет маҳалласи- Дунёдаги энг бебаҳо қувонч — болаларники. Ма-
ижобат бўлишини айтди. “Охирги йилларда оғир-оғир синовлардан ўтдик. нинг бошқа маҳаллалардан фарқли жиҳати бор. ҳалла ҳудудида барпо этилган тўртта болалар май-
Лекин бу ерда иш тўхтагани йўқ. Нима учун буни қуряпмиз? Халқимизнинг Ҳудуд 3 тоифага бўлинган, бу ерда ҳовли ва кўп дончаси бугун жажжи ўғил-қизлар қийқириғи, турфа
дунёқарашини, ғурурини кўтариш, қандай буюк эл эканимизни ашёвий да- қаватли уйлар билан бирга, Ўзбекистон Миллий ўйинлари билан гавжум. Кўпқаватли уйлар ёнида
лиллар билан намоён этиш учун”, дея таъкидлади Президентимиз. университетининг талабалар турар жойлари ҳам ўриндиқлар, айвончалар қурилди. Ерга сепилган
жойлашган. уруғлар бўй кўрсатди. Ҳадемай ҳовлилару уйлар
гулу райҳон бўйи билан тўлади.

Шоазим МИНОВАРОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТАШРИФИДАН СЎНГ Малика БОБОҚУЛОВА,
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси “Университет” МФЙ раиси:
маркази директори:
Янги тизим аҳоли оғирини — Йигирма йилдан буён бузилишига қарши бўлган керакли маслаҳатларини
— Ҳамма нарса халқ манфаати енгил қилмоқда шу маҳаллада фаолият олиб одамлар ўзгаришни кўриб, аямади. Узумлар ҳосилга
учун. Инсонни улуғлаш — олий бораман. Раислик фаолия- бугун давлатимизга раҳмат кирса, ўтган ҳам, кетган ҳам
қадрият. Шонли тарихдан — буюк Хонадонимизга меҳмон келишини бул қилишда “Темир дафтар”, “Аёллар тимни бошлаганимга 16 йил айтмоқда. Одамлар ўз ҳаёти- бу ташаббусга бош қўшган-
келажак сари. Маҳалла — замини- интиқ кутамиз. Айниқса, уйимиз янги дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га кири- бўлди. Тўғрисини айтиш ке- даги кутилмаган бундай бу- ларни дуо қилади. Шуни ай-
миз, таянчимиз. Ёшлар — Ватан таъмирдан чиққан бўлса ёки нимадир тилган аҳолига жиддий эътибор қара- рак, кўчаларимизни асфальт рилишдан хурсанд, ҳаётидан тадилар-да, яхшидан — боғ
келажаги каби улуғ ва олижаноб ўзгариш киритган бўлсак. Маҳалла тилди. Шу тариқа дафтарларга рўйхатга қилдириш учун ўн йиллаб рози. Тўғри ислоҳот самара- қолади, деб.
мақсадларни ўз олдига қўйган хал- аҳли Президент Шавкат Мирзиёевни олинган ўндан ортиқ киши доимий иш навбатда турилган. У ёққа си шу бўлса керак-да.
қимиз ўзи ишонч билдирган раҳбар кўтаринки кайфиятда кутиб олди. билан банд бўлди. Бошқарув сервис чопдик, бу ёққа чопдик, са- Президентимизнинг ма-
етакчилигида олға интилмоқда. компанияси жамоаси катта мақсадларни мара бўлмади. Бўлгани ҳам “Яшил макон” умуммил- ҳалламизга ташриф буюриши
Мақсад — Ўзбекистон Республи- Давлатимиз раҳбари маҳаллада- олдига қўйган. Улар аҳолига хизмат кўр- кўзга кўринмади. Чунки у лий лойиҳаси доирасида бизга янада куч-қувват, ғайрат
касини ривожланган, қонун усту- ги “Олмазор ҳолдинг гранд” бошқарув сатишда сифатни биринчи ўринга қўяди, ер-бу ерни ямаб кетишгани маҳалламизга 1500 туп олма бағишлади. Ҳали қилишимиз
ворлиги таъминланган, коррупция сервис компанияси фаолияти билан шунингдек, иш ҳажмини янада ошириб, учун иш қилингани сезилма- кўчати, 3000 тупдан ортиқ керак бўлган ишлар кўп. Ма-
жиловланган, илм-фан тараққий танишди. Кўп ҳудудларда бўлгани каби янги иш ўринлари яратиш орқали аҳоли ди. Йигирма беш-ўттиз йил гул, 1000 дан ортиқ терак ҳалламизда ҳоким ёрдамчи-
топган ва жаҳон ҳамжамиятида му- мазкур маҳаллада ҳам коммунал хиз- бандлигини таъминлашни ўйламоқда. давомида қилинмаган ишлар қаламчаси экдик. Мевали си Анвар Абдуғаниев, ёшлар
носиб ўрин эгаллайдиган давлатга мат кўрсатишда муаммолар бор эди. Келаси йилгача ишчилар сонини 100 на- бир йилга ҳам қолмай амал- дарахтлар ҳадемай ҳосилга етакчиси Султонбек Акрамов,
айлантириш. Ўтган йили “Кўп квартирали уй-жойлар- фарга етказишни ният қилган. га ошиб, маҳалламиз тамо- киради, манзарали дарахт- хотин-қизлар фаоли Севара
Қуёш ва гидроэлектр станциялари, интенсив боғлар, пахта ва бош- ни бошқариш тизимини янада такомил- ман бошқа қиёфага кирди. Бу лар ҳудудимиз кўркига-кўрк, Ҳошимова, қолаверса, нуро-
қа хомашёларимизнинг жойида чуқур қайта ишлаш объектлари, оғир лаштириш тўғрисида”ги қарор қабул қи- Холида Анварованинг шу маҳаллада ўзгаришга қараб, кўзингизга чиройига-чирой қўшади. Энг нийлар, маҳалла фаоллари
ва енгил саноат соҳаларида амалга оширилган ишлар ва режалар лингач, тадбиркорларга бу йўналишда уйли бўлганига йигирма олти йил бўл- ишонмайсиз. қувонарлиси, Форобий кўча- билан бирга мамлакатимиз
Ўзбекистонни тобора мазкур мақсадга яқинлаштиряпти. Илгари биз катта имкониятлар эшиги очилди. Икки ди. Турмуш ўртоғи билан бирга 2 ўғил, 1 си бўйлаб 750 метрдан зиёд гуллаб-яшнашига муносиб
фахр билан тилга оладиган Олмалиқ кон-металлургия комбинати, қаватли замонавий бинода фаолиятини қизни элга қўшди. Неча йиллардан буён Маҳалламизда ерли аҳоли жойга узум кўчатлари ўтқа- улушимизни қўшамиз.
Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, Шўртан газ кимё мажмуаси каби бошлаган мазкур бошқарув сервис ком- бу уйларнинг иссиқ-совуғи унга яхши томонидан товуқхона, мол- зилди. Шаҳарнинг гавжум
йирик саноат объектлари энди “Ўзбекистон GTL” заводи тимсолида панияси айни пайтда аҳолига 30 дан ор- таниш. хона, қўйхона, омбор — ҳар кўчасида ишком қилинди.
ўз аламбардорларига — етакчиларига эга бўлди. тиқ маиший хизмат турини таклиф қи- ким ўз билганича фойдала- Давлатимиз раҳбари ташаб-
“Ўтган йили Қашқадарёда “Ўзбекистон GTL” заводини очиб, либ келяпти. Муҳими, янги тизим аҳоли — Маҳалладаги ободликдан бир наётган жой бор эди. Муам- бусларидан илҳомланиб,
бутун дунёга мамлакатимизнинг иқтисодий қудратини кўрсат- оғирини енгил қилмоқда. қувонсам, Президентимизнинг таш- моли нуқталаримиздан бири шаҳар кўчаларида ишкомлар
дик. Бу марказ халқимизнинг маънавий ва маърифий қудрати рифидан яна бир карра хурсанд бўл- бўлган, деярли қаровсиз бу қилиниши янгилик бўлди.
тимсоли бўлиб қолади”, деди муборак Рамазон ойининг биринчи — Илгари бу уйларга 27 та ширкат дим, — дейди Холида опа. — 5-уйда ҳудуд давлатимиз кўмаги Олтиариқлик қўлигул боғбон-
жумасида Ислом цивилизацияси маркази қурилишига ташриф буюр- қараган. Уларда директор ва бухгал- яшайман. Маҳаллада уй олганимизга билан хиёбонга айланди. лар, барака топсин, ўзлари
ган Ўзбекистон раҳбари. тердан бошқа на мутахассис, на бирор йигирма олти йил бўлди. Обод бўлган Хиёбон қиламиз десак, аҳо- кўчатларни олиб келиб ўт-
Анъанага кўра, Президентимиз Ислом цивилизацияси марказида махсус техника бўлган, — дейди бош- маҳаллаларни кўриб, ҳавас қилардик. ли ишонмаганди. Ободлик қизиб беришди. Ниҳоллар
сўнгги ойларда амалга оширилган ишлар билан танишди ва мутасад- қарув сервис компанияси раҳбари Ас- Ҳавас қилиб, муродга етяпмиз. Ҳаёти- яхши-да, омборхоналарнинг қаддини ростлаб олиши учун
дилар ҳамда қурувчиларга зарур тавсиялар берди. Шунингдек, ташқи қар Арслонхўжаев. — Дастлаб ишни миз янгиликларга тўлиб кетди, Худога
ва ички безак ишларининг мазмуни ва шаклини маъқуллади, айни Чимбой, Зиё, Университет маҳаллала- шукр. Ҳатто подъездларимизга сенсор
пайтда қўлланиладиган барча матнлар илмий асосга эга бўлиши ри аҳолисига хизмат кўрсатишдан бош- чироқлар ўрнатилди. Ўзимиз яратолма-
зарурлигини таъкидлади. Ташриф давомида Ислом цивилизацияси ладик. Ишимиз маъқул бўлгач туташ ган шароитни, қулайликни давлатимиз
маркази музейи таркибида шакллантирилаётган “Янги Ўзбекистон — ҳудудлардан ҳам таклифлар туша бош- қилиб беряпти.
Учинчи Ренессанс” бўлим тақдимоти ҳам бўлиб ўтди. Бўлимда бой
ва узоқ асрларга тақаладиган тарихимиз, дин ва илмда мактаблар Болалар орзулари ушалишига ишонади
яратган боболар мероси, маърифатчи аждодларимиз, муфтийлар су-
лоласи тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилган концепция бўйича лади. Сўнг яна тўртта маҳалла — Орзу, Бошқарув сервис компания йўлга Болалик — мўъжизалар олами. Унда ҳар алоҳида ёндашув асосида ташкил этилади.
ўз таклифларини билдирди. Зиёкор, Шифокорлар, Жийдали қўшил- қўйилиб, муаммолардан анча холи бў- бир жажжи қалб орзулар ушалишига, ис- Таълим муассасамиздаги ўқувчиларнинг им-
Ислом цивилизацияси маркази биносида Халқаро ислом акаде- ди. Ҳозир 7 маҳалладаги 103 та кўп либ қолдик. Коммунал хизматлар бўл- таклар амалга ошишига, мақсадлар ўзини кониятини ҳисобга олган ҳолда, тўгараклар
миясининг магистратура ва докторантура бўлимлари жойлашади. қаватли уй — 4203 хонадон аҳолисига са, дарҳол бажаришяпти. Уста изла, кут, намоён қилишига ишонади. Мовий осмон, фаолияти йўлга қўйилган. Бу борада беш-
хизмат кўрсатиб келяпмиз. 24 соатлик деган муаммо, қандай тузатди экан, де- рангин борлиқ, меҳр тўла юраклар — бар- та муҳим ташаббус айнан бизнинг болалар
Раҳматуллоҳ САЙФУДДИНОВ, навбатчилик хизмати йўлга қўйилган. ган хавотир бошимиздан ариди. Кўзи- часидан куч олади. Янгиликка ҳайрат-ла бо- учун яхши имконият яратди, дейиш мумкин.
Тошкент шаҳар бош имом-хатиби: мизнинг тагида компания, кеча-кундуз қади, завқланади. 102-сонли заиф эшитувчи Ташаббус доирасида 20 дан ортиқ тўгарак
Компания фаолиятини йўлга қўйиш хизматда. Уй тозалашда ёрдам керак- болалар учун ихтисослаштирилган мактаб- ўғил-қизлар истеъдодини кашф этишда кў-
— Аллоҳ таолога беадад шукро- билан 54 иш ўрни яратилди. Ишга қа- ми, гилам ювишдами — қўнғироқ қила- интернати тарбияланувчиларининг давлати- мак бўлмоқда.
наларимиз бўлсинки, сўнгги йил- бул қилинаётган ходимлар коммунал миз. Ҳатто юк ташиш учун ҳам кўчадан миз раҳбари билан учрашувдан сўнг мақсад-
ларда мамлакатимиз ҳар жиҳатдан хизматлар бўйича бепул ўқитилиб, ишга ёрдам олмаймиз. лари қатъийлашди. Энди болалар қўрқмай, Бундан 10-15 йил олдинги болалар билан
тараққий этиб бормоқда. Барча олинди. Яна бир муҳим жиҳат. Ишга қа- ўз олдига катта-катта мақсадлар қўя олади. бугунги ўғил-қизлар орасида катта фарқ бор.
соҳалар қатори муқаддас ислом Чунки уларнинг ёнида Президент бор. Илгари болалар, ҳа, уйимга бораман, ёта-
дини ҳам равнақ топяпти, буюк аж- ман, деган кайфиятда яшаган. Ҳозир улар-
додларимизнинг бой илмий-маъ- Таълим муассасаси 1966 йилда ташкил нинг орзулари бир олам. Масалан, кеча Пре-
навий меросини ўрганишга бўлган этилган. Ўқув бинолари, 280 ўринли ётоқхо- зидентимиз билан кўришган 4-синф ўқувчиси
эътибор янада кучаймоқда. на, ошхона, кутубхона, спорт ҳамда фаоллар Маржона Рустамова либослар дизайнери
залида барча шароитлар яратилган. бўлмоқчи. Ўз дўконларини очмоқчи. Ҳозир
Зотан, қадимдан ўзбек диёри, тўқувчиликни ўрганяпти. Азамат ҳам давла-
дейилганда, жаҳон афкор омма- — Имконияти чекланган одамлар ораси- тимиз раҳбарига ўз орзулари ҳақида гапир-
сининг хаёлига дунё тамаддунига да соғлом одамларга энг яқинлаштирилгани ди. У қачон қараманг, кутубхонада мутолаа
беназир ҳисса қўшган буюк ал- бу — заиф эшитувчилар, — дейди мактаб- билан банд. Китоб ўқишни яхши кўради. Бо-
ломаларимиз, улуғ мутафаккир- интернат директорининг маънавий-маъри- лаларга қараб, улар ҳаракат қилаётганидан
ларимиз, хусусан, Хоразмий, Абу фий ишлар бўйича ўринбосари Доно Йўл- ота-оналар ҳам хурсанд.
Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоий, Имом Бухорий, дошева. — Уларнинг талаффузи ёки қўл
Имом Термизий, Абу Муин Насафий, Маҳмуд Замахшарий, Имом имо-ишорасини қўллашини айтмаса, нуқсо- Ҳадемай бу жажжи қалбларга экилган эз-
Мотуридий сингари буюк зотларнинг номлари келиши табиий. ни борлигини билмайсиз. Айни пайтда муас- гулик уруғлари бўй кўрсатади. Зеро, яхши-
Илм-фан тараққий этган бугунги даврда алломаларимиз қолдириб сасамизда 220 дан ортиқ ўқувчи таълим- ликнинг мукофоти фақат яхшиликдир.
кетган бебаҳо асарларни тадқиқ этишга, ўрганишга талаб ҳар қачон- тарбия олмоқда. Ҳар бир боланинг тақдири
гидан ҳам ортиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Шу боис, Президен- давлатимиз назоратида. “Замин” фонди ҳо- Башорат ЮНУСОВА,
тимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан Ўзбекистондаги Ис- мийлигида овозкучайтиргич аппаратлари “Янги Ўзбекистон” мухбири
лом цивилизацияси маркази биносини қуриш ишлари жадал давом ўрнатиб берилди. Дарслар, машғулотлар
этмоқда.
2018 йили давлатимиз раҳбари Ҳазрати Имом мажмуаси ёнида
тамал тошини қўйиб берган марказ бугун тобора чирой очиб, ҳудуд
кўркига гўё узукка қўйилган кўздек ярашиб боряпти. Ўтган давр мо-
байнида Шавкат Мирзиёев бу жойга бир неча марта ташриф буюриб,
қимматли фикр-мулоҳазаларини билдирди.
Ўтган ҳафта давлатимиз раҳбари яна Ўзбекистондаги Ислом ци-
вилизацияси марказига ташриф буюриб, бу ердаги қурилиш ишлари-
ни кўздан кечирди. Марказда юртимизда фаолият юритаётган барча
имом-хатиблар, ноибларнинг тизимли тарзда малака оширишини
йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади. Демак, бу марказ имом дом-
лаларимиз учун ҳам маърифат масканига айланади.
Марказда диний билимлар билан бир қаторда, архитектура, фи-
зика, кимё, астрономия, минерология, тиббиёт, фармакология каби
йўналишларда ҳам илмий изланишлар олиб бориш кўзда тутилган.
Чунки аждодларимиз асарларининг салмоқли қисмини ушбу соҳалар
ташкил этади.

4 2022 йил 12 апрель, 72-сон Жараён

Бошланиши 1-бетда ИНСОН ҚАДРИ УЧУН

Унга мувофиқ, шу йилнинг февраль-март ойлари БªЛАР ЭКАН-КУ!
давомида ўтказилган “Ташаббусли бюджет”
жараёнларида фуқароларнинг фаол иштирокини САМАРҚАНДДА ЎТГАН ОММАВИЙ
қўллаб-қувватлаган ҳолда, ғолиб деб топилган ҚАБУЛЛАРДА АҲОЛИНИ ҚИЙНАЁТГАН КЎПЛАБ
лойиҳаларга қўшимча равишда ҳар бири
МАСАЛАЛАР ЕЧИМ ТОПДИ
2 мингдан ортиқ овоз тўплаган, лекин ғолиб
Сўнгги йилларда ҳудудларни ривожлантиришга
бўлолмаган 139 та лойиҳани амалга ошириш

учун республика бюджетидан 85,4 миллиард

сўм маблағ ажратилиши белгиланди.

қаратилган изчил ислоҳотлар туфайли шаҳару қишлоқлар

тобора чирой очмоқда. Туман марказидан қишлоқларгача

ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ: инфратузилма тобора такомиллашяпти. Бунёдкорлик ишлари

баробарида аҳолининг дунёқараши ва ҳаёт тарзида ҳам

ўзгаришлар рўй бермоқда.

Аҳоли орасига кириб, халқ билан бевосита мулоқот

қилиш мақсадида вазирликлар, идоралар ва турли давлат

ташкилотлари, маҳаллий ҳокимликлар раҳбарларининг

жойларда оммавий қабуллари ташкил этилаётгани инсон

ҲАМЖИҲАТЛИК УНДОВИ, МУАММОЛАРНИ ҳуқуқларини таъминлаш ва халқимиз фаровон турмуш
ҲАЛ ЭТИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛИ
кечириши учун муносиб шароит яратишда муҳим аҳамият касб

этмоқда. Бу чора-тадбирлар “Халқ давлат идораларига эмас, да, белгиланган жазо муддатини
балки давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак”, деган ўтаётган шахсларнинг барчасини
эзгу тамойилни рўёбга чиқаришга замин яратмоқда. айбига иқрорлик, қилмишига пу-

Маҳаллаларнинг яна абгор аҳволга келиб қоларди. Шу боис, шу равон ва текис бўлишига ҳисса қўшиш одам- Президент Халқ қабулхонала- олий таълим муассасасида таҳсил шаймонлик, шунга яраша муносиб
ерда яшовчи йигитлардан бири Жаҳонгир Мал- лардан ҳамжиҳатлик ва фаолликни талаб ри Самарқанд вилоятида ташкил олаётган қизи ижтимоий ҳимояга жазо олганини тан олиш билан
ечими топилаётган лаев ўз ташаббуси билан иштирок этиб, 1,8 ки- этади, холос. Бу эса халқимизга хос азалий этилган оммавий қабуллар ана олинадиган, озодликдан маҳрум бирга, ҳаётини изга солиш учун
лометр асфальт ётқизиш таклифини порталга одат. Натижалар эса куттириб қўймаяпти, шундай муҳим тадбирлардан бўл- қилинган турмуш ўртоғининг жи- имконият олиш умиди ҳам бир-
муаммолари жойлади. Бир ёқадан бош чиқариб, ҳамжиҳат- олис маҳаллаларга ҳам ташаббус шукуҳи ди. “Инсон қадри учун!” ғояси асо- ноят иши қайта кўриб чиқиладиган лаштириб турибди. Шу боис, суд
ликда овоз бердик, ўша пайтда барчамизнинг кириб бормоқда. сида ўтган оммавий қабулларда бўлди. мажлисларида бу шахслар билиб-
Ҳар бир маҳалланинг ўзига хос, каттаю кичик орзумиз амалга ошгудек эди. Тўпланган жами Олий суд, Судьялар олий кенгаши, билмай тўғри йўлдан тойганини,
масала ва муаммолари бор. Бири учун қишда овозлар сони 2 минг 162 тага етди. Аммо якунда Лойиҳалар ижроси Бош прокуратура, Ички ишлар ва- Қабулларда 29 аёлнинг али- жиноят кўчасига кириб қолганини,
лойи, ёзда чанги чиқиб ётадиган ички йўлларни ғолиблар номи эълон қилинганида, Қовчин қиш- зирлиги ва бошқа идоралар раҳ- мент ундириш билан боғлиқ ма- қилмиши оқибатинию тўғри яшаш
таъмирлаш зарур бўлса, иккинчисида ичимлик лоғидан қўйилган лойиҳа керакли овоз тўплай қандай назорат барлари иштирок этди. саласига ечим топилди, ўзаро қадрини англаб етганини айтиб,
сув тармоғини қайта қуриш энг асосий масала. олмагани боис, улар сафидан жой ололмади. низолашган етти оила ярашти- ҳаётини ўнглаши учун яна бир
Бошқа бири ана шу муаммоларнинг бир йўла Орадан кўп вақт ўтмай, Президентимизнинг қилинади? Оммавий қабул давомида Бош рилди. Оилавий зўравонликка имкон сўради. Суд мажлисларида
ҳал этилишидан манфаатдор. Яна бири эса биз учун жуда муҳим қарори эълон қилинди. прокуратура масъуллари 325 ма- учраган аёлларга ҳимоя ордери ҳар бир иш батафсил кўриб чиқи-
мактаб, бошқаси боғчани таъмирлаш ва замо- Қарорда 2000 дан ортиқ овоз тўплаган, лекин Президентимизнинг қарорига мувофиқ, қў- саланинг 194 тасига ечим топди. тақдим этилди. Ижтимоий кўмак- либ, барча томон тинглангач, ички
навий жиҳозлашни истайди... ғолиб деб топилмаган лойиҳалар орасида биз- шимча ғолиб деб топилган лойиҳаларга 480 Мурожаатларнинг асосий қисмини ка муҳтож 25 аёлга тикув маши- ишлар органларининг пробация
нинг таклифимиз ҳам бор эди. Бу хушхабарни мингдан ортиқроқ овоз берилган. Уларнинг со- тадбиркорлик, тергов-суриштирув, наси тақдим этилди, томорқага бўлинмалари тақдимномалари
Лекин маҳаллаларга ажратилган манзилли эшитиб, тўғриси, маҳалламизда байрам бўлиб ҳалар бўйича тақсимотига кўра, 76 таси умум- суд қарорлари ижроси, ижтимоий экин учун уруғлик ва кўчат етка- асосида 100 нафар шахс жазони
маблағнинг етиб бормаслиги, мавжуд сармояни кетди. Каттаю кичик давлатимиз раҳбарига таълим мактабини жорий таъмирлаш ва жи- ҳимоя, уй-жой ва моддий ёрдам зиб берилди. Уларнинг баъзи- ўташдан муддатидан олдин шарт-
сарфлашда жамоатчилик иштироки таъминлан- раҳмат айтмоқда. Ҳозирда ушбу хабардан хур- ҳозлаш, 23 таси маҳаллаларда ичимлик суви ажратиш каби масалалар ташкил ларига ишсизлик нафақаси та- ли озод этилди, 24 судланувчига
маганлиги, мазкур жараёнда маҳалла фаол- санд ҳамқишлоқларимиз ўзлари йўл бўйларига тизимини яхшилаш, 13 таси бўйича мактабгача этди. Мурожаатлар асосида иссиқ- йинланди, касб-ҳунарга ўқитиш нисбатан тайинланган жазо ен-
ларининг фақат мурожаат қилувчи ёки ариза ҳашарга чиқиб, атрофларини тозалаб, ободон- таълим муассасаси ҳамда 5 таси бўйича эса хона қуриш, автомобилларга тех- чоралари кўрилди. Халқ қабулхо- гилроғига алмаштирилди, битта
берувчи сифатида иштирок этиб келгани кўплаб лаштиришга ҳисса қўшяпти. ник хизмат кўрсатиш ҳамда бош- налари ва секторлар ҳамкорлиги- жиноят иши тарафлар ярашгани
қа йўналишлар бўйича оилавий да 23 бемор ногиронлик аравача- муносабати билан тугатилди.
Амалдаги тамойилга кўра, ташаббусли тадбиркорликни бошлаш истагида си билан таъминланди.
бюджет жараёнлари ҳар йили икки марта, бўлганларга имтиёзли кредит аж- Бундан ташқари, қабулларда
3 босқичда ўтказилади. Хусусан, жараённинг ратилди. Масалан, пастдарғомлик Ички ишлар вазирлиги мута- бир қатор кассация шикоятлари
биринчи ярим йиллигини 5 мартдан Сарвиноз Эргашевага парранда- саддилари эса суриштирув ва тер- Олий судда кўриб чиқиш учун қа-
1 апрелгача, иккинчи мавсумини 31 июлдан чилик учун 13 миллион, Адолат гов, йўл ҳаракати хавфсизлигини бул қилинди. Масалан, қўшработ-
19 августгача ўтказиш режалаштирилган. Санаевага чорвачиликни ривож- таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар лик Шаҳноза Абласимованинг тур-
лантириши учун 30 миллион сўм профилактикаси, жазодан мудда- муш ўртоғи 2019 йили иш вақтида
масалалар тўпланиб қолишига сабаб бўларди. Шаҳрисабз туманидаги “Хитой” маҳал- соғлиқни сақлаш ташкилотини таъмирлаш ва имтиёзли кредит ажратилди. тидан аввал озод этиш, жазони бахтсиз ҳодиса туфайли вафот
Оқибатда аҳолида уларнинг ижобий якунига бўл- ла фуқаролар йиғинига қарашли Оммағон жиҳозлаш ишлари амалга оширилади. ижро этиш, ички ишлар органлари этган. Турмуш ўртоғи меҳнат қил-
ган ишончсизлик пайдо бўла бошлаган эди. қишлоғи аҳолисини неча йилдирки, оқар сув Ургут тумани Юқори Санчқул ма- ходимларини ишга қайта тиклаш, ган корхона эса унга 288 миллион
муаммоси қийнаб келади. Аҳоли томорқага Ушбу қарорнинг имзоланиши натижасида ҳалласида яшовчи Ойбек Турсун- ишга кириш, фуқаролик, паспорт- сўм товон пули тўлаган. Аммо ўша
Молия вазирлиги мутасаддиларининг айти- бирор экин экишдан олдин, аввало, сувни ўй- 2022 йилнинг биринчи ярим йиллиги “Та- қуловнинг мурожаатидан сўнг унга виза, мол-мулкни олиб қўйиш ва пайтдаги руҳий тушкун ҳолати-
шича, туман ва шаҳар бюджетлари маблағлари- лайди. Баҳорда бир-икки бор ариқдан келган шаббусли бюджет” жараёнларида берилган иссиқхона қуриши учун 32 миллион қайтармаслик каби 150 га яқин дан фойдаланиб, эрининг қарин-
ни жамоатчилик фикри асосида шакллантирил- сув кунлар исиши билан қуриб қолади. Шу овозлар самарадорлиги янада ортди. Хусу- сўм кредит бериладиган бўлди. Бу масалани кўриб чиқди, уларнинг дошлари унга ҳужжатларга имзо
ган тадбирларга қаратилган янги тизим илгари боис, аксарият хонадонларда томорқадан сан, юртдошларимиз томонидан берилган масала иккинчи сектор ва ҳоким ёр- 73 таси жойида ҳал қилинди. қўйдириб, пулларни ўзлаштириб
сурилганида ҳам фуқароларда ана шундай қа- деярли фойдаланилмай келинади. Эндилик- жами 6 миллион 718 мингдан ортиқ овознинг дамчиси ҳамкорлигида ҳал қилин- олган. Шаҳноза Абласимова ҳеч
рашлар бўлган. Лекин кейинги пайтда бундай да эса бу ерда сув муаммоси бартараф эти- 4 миллион 871 мингдан ортиғи ёки уларнинг ди. Тайлоқ тумани Хўжақишлоқ ма- Айтиш керакки, бугун мамлака- вақосиз қолгач, адолат ва ҳимоя
муносабатлар ўрнини фаоллик, жонкуярлик ва ладиган бўлди. 72,5 фоизини ғолиб таклифларга овоз бер- ҳалласидан қабулга келган Умрқул тимизда йўл ҳаракати хавфсизли- сўраб судга мурожаат қилган. Фу-
ҳамжиҳатликка асосланган саъй-ҳаракатлар ганлар ташкил этмоқда. Умаровнинг ҳам худди шундай гини таъминлашга катта эътибор қаролик ишлари бўйича Иштихон
эгаллаб, уларнинг қизиқиш ҳамда фаоллиги то- 2022 йилда “Ташаббусли мурожаати асосида тадбиркорлик қаратилмоқда. Оммавий қабулда туманлараро суди 2020 йил 19
бора ортиб боряпти. бюджет” лойиҳаларини Ҳужжатда наинки қўшимча ғолиблар кири- фаолиятини кенгайтириш учун шу масалалар ҳам кун тартиби- март куни бу ишни кўриб чиқиб,
молиялаштириш мақсадлари тилган, балки ҳар йили ғолиб деб топилган ло- 30 миллион сўм кредит олиш ма- га қўйилди. Ургут тумани Савғон келиннинг фойдасига ҳал қилув
Амалдаги тамойилга кўра, ташаббусли бюд- учун йўналтириладиган маблағлар йиҳаларни амалга ошириш бўйича қатъий вази- саласи ечим топди. маҳалласидаги ҳоким ёрдамчиси қарорини чиқарган.
жет жараёнлари ҳар йили икки марта, 3 босқич- миқдори 4 баробарга оширилди. фалар белгиланган. Матлаб Исмоилов маҳалладаги
да ўтказилади. Хусусан, жараённинг биринчи Туман, шаҳарларда тасдиқланган — Оилавий корхонамизда гипс- таълим муассасалари ёнидан ўт- Аммо вилоят суди иккинчи то-
ярим йиллигини 5 мартдан 1 апрелгача, иккин- бюджетлардан ажратилган 5 — Жумладан, туман ва шаҳар халқ депутат- дан қурилиш ашёлари ишлаб чи- ган асосий йўлда автомобиллар моннинг шикояти асосида туман
чи мавсумини 31 июлдан 19 августгача ўтказиш фоизнинг ўзи 1,5 триллион сўмдан лари Кенгашлари — ҳар чорак якуни бўйича қарамиз, — дейди Умрқул Умаров. қатнови тезлиги, бу ота-оналарда суди қарорини бекор қилган, Олий
режалаштирилган. ортиқни ташкил этди. Бундан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган — Иш фаолиятимни кенгайтириш хавотир уйғотаётганидан арз қил- суд ҳам вилоят суди ажримини тўғ-
ташқари, қўшимча манбаларнинг тадбирларни ўз вақтида молиялаштирилиши ва
Ҳар бир мавсумнинг биринчи босқичида фу- 30 фоизи ҳам ташаббусли бюджет бажарилишини баҳолаб боради. ри, деб топиб ўз кучида қолдирган.
қаролар ўз таклифларини илгари суради, ик- учун йўналтирилади.
кинчисида билдирилган таклифлар модерация Туман ва шаҳар ҳокимлари томонидан ҳар Оммавий қабул давомида Бош прокуратура Жўшдаги мулоқотларда Шаҳноза
жараёнидан ўтказилади. Учинчисида саралан- Қишлоқ фаолларидан бири Сунатилло ой якуни билан келгуси ойнинг 10 санасига
ган таклифлар овоз бериш жараёнига қўйила- Рўзиев “Очиқ бюджет” порталида ушбу қадар оммавий ахборот воситалари вакилла- масъуллари 325 масаланинг 194 тасига ечим топди. Абласимова Олий суд масъуллари-
ди. Ҳар бир туман ёки шаҳарнинг ўзида энг кўп муаммони ечиш мақсадида ўз таклифини ри иштирокида жамоатчилик фикри асосида Мурожаатларнинг асосий қисмини тадбиркорлик, дан бу иш яна бир марта батафсил,
овоз тўплаган таклифлар миқдоридан келиб қўйди. Овоз тўплаш жараёнида эса кўпчи- шакллантирилган тадбирларнинг молиялаш- тергов-суриштирув, суд қарорлари ижроси, ижтимоий чуқур ва барча томонни тинглаган
чиққан ҳолда “ғолиб” аниқланади. лик, яъни 5 минг 477 нафар фуқаро унинг тирилиши ва бажарилиши тўғрисидаги ҳисо- ҳолда кўриб чиқилишини сўради.
ташаббусини маъқуллади. Бу эса даст- ботларни жамоатчиликка эълон қилиниши ҳимоя, уй-жой ва моддий ёрдам ажратиш каби
2022 йилда “Ташаббусли бюджет” лойиҳала- лабки якуний босқичда ғолиб бўлишга таъминланади. Унинг кассация шикояти яна бир
рини молиялаштириш мақсадлари учун йўнал- асос бўлди. 998 миллион сўмлик маблағ масалалар ташкил этди. Мурожаатлар асосида
тириладиган маблағлар миқдори 4 баробарга эвазига қишлоққа сув келтирилади. Бу де- Жамоатчилик фикри асосида шаклланти- бор Олий судда кўриб чиқиладиган
оширилди. Туман, шаҳарларда тасдиқланган гани, ҳар бир хонадонга яна обиҳаёт ки- рилган тадбирларнинг бажарилиши юзасидан
бюджетлардан ажратилган 5 фоизнинг ўзи 1,5 риб боради. ҳокимлар ҳисоботлари Олий Мажлис Сенатида иссиқхона қуриш, автомобилларга техник хизмат бўлди.
триллион сўмдан ортиқни ташкил этди. Бундан ҳар чорак якунида эшитиб борилади.
ташқари, қўшимча манбаларнинг 30 фоизи ҳам — Йил сайин фуқаролар таклифларининг кўрсатиш ҳамда бошқа йўналишлар бўйича Қабулларда вилоят ҳокимлиги,
ташаббусли бюджет учун йўналтирилади. амалга ошиш имконияти кенгаймоқда, — дей- Ғолиб деб топилган лойиҳалар бажари- оилавий тадбиркорликни бошлаш истагида адлия, солиқ, божхона, Миллий
ди Қашқадарё вилояти молия бошқармасининг лишини Молия вазирлиги ҳузуридаги Дав- бўлганларга имтиёзли кредит ажратилди. Масалан, гвардия бошқармалари масъулла-
— Шу йилнинг биринчи ярим йиллиги учун “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси бўйича масъул лат молиявий назорати инспекцияси ҳар пастдарғомлик Сарвиноз Эргашевага паррандачилик ри ҳам 215 та масаланинг 48 таси-
ўтказилган ташаббусли бюджет лойиҳасида ходими Гулмурод Ҳакимов. — 2021 йилда маз- йили якунларига кўра, якуний назоратдан учун 13 миллион, Адолат Санаевага чорвачиликни ни жойида ҳал қилди, аҳолига дав-
юртдошларимиз жуда фаол қатнашди, — дей- кур жараёнда ғолибликни қўлга киритган ло- ўтказади. лат хизматлари кўрсатилди, бўш
ди Молия вазирлиги бўлим бошлиғи Азизжон йиҳалар учун Қашқадарё вилоятида жами 33 ривожлантириши учун 30 миллион сўм имтиёзли
Ҳасанов. — Агар ўтган йили ижтимоий лойиҳа- миллиард сўм маблағ ажратилганди. Бу йил Ҳар бир ғолиб деб топилган таклиф учун иш ўринлари, кўчатлар ярмарка-
ларга 1 миллион 150 мингга яқин овоз берилган эса биринчи босқичнинг ўзида 102 миллиард туман ва шаҳар ғазначилик бўлимларида ало-
бўлса, жорий йил ўтказилган дастлабки босқич- сўмдан ортиқ маблағ йўналтирилмоқда. Вилоя- ҳида ҳисобрақамлар очилади ва мазкур ҳи- кредит ажратилди. лари ташкил қилинди.
да ушбу кўрсаткич беш баробарга ортди, яъни тимизда илгари сурилган таклифларга 375 минг собрақамларга тегишли маблағлар ўтказиб
берилган овозлар сони 6 миллион 700 мингдан 221 та овоз берилиб, 186 та лойиҳа бўйича берилади, — дейди Молия вазирлиги бўлим Бир сўз билан айтганда,
зиёд бўлди. Яна бир муҳим жиҳати, ўтган йили ғолиблар аниқланди. Шунингдек, давлатимиз бошлиғи Азимжон Ҳасанов.
41 мингта таклиф билдирилган бўлса, бу йил раҳбарининг 7 апрелдаги қарорига асосан, яна оммавий қабул қизғин ва самара-
уларнинг сони 69 минг 700 дан ортиб кетди. тўртта лойиҳа давлат бюджетидан молиялаш- Бу борада шу ойдан тегишли ишлар бошла-
Улар ҳудудий ички комиссиялар томонидан са- тириладиган бўлди. нади. Пудратчи ташкилотларни аниқлаш ва ло- учун кредит сўраб банкка ҳужжат гач, масала жойига чиқиб ўрганил- ли руҳда ўтди. Пойтахтдан борган
ралаб олиш натижасида 40 мингдан ортиғи овоз йиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларига топширган эдим. Бироқ муро- ди ва маҳаллий ҳокимлик билан мутасадди ташкилотлар раҳбар-
бериш босқичига ўтказилди. Энг кўп овоз олган Ташаббусли бюджет лойиҳасининг би- киришилади. жаатим ҳал бўлиши чўзилиб кет- бирга ҳал этилди. Маҳалладаги лари қабулга келган ҳар бир инсон
2 минг 215 таклиф ғолиб деб топилган эди. Дав- ринчи босқичи якунига етган бўлса-да, унинг ди. Шу сабабли, оммавий қабулга болалар боғчаси ва мактаб олди- мурожаатини батафсил тинглаб,
латимиз раҳбарининг қарорига биноан, уларга навбатдаги мавсуми учун ҳозирлик бошла- “Ташаббусли бюджет”нинг иккинчи бос- келдим. Бу ерда шикоятим тингла- да пиёдалар йўлакчаси ташкил жойлардаги масъул раҳбарлар
қўшимча равишда 139 та лойиҳа республика ниб кетди. Энг асосийси, эндиликда аҳоли қичи шу йил июль ойида старт олади. Унда ниб, тезда кредит ажратиш бўйича қилиниб, тезликни чекловчи йўл иштирокида очиқ-ошкора муҳока-
бюджетидан молиялаштириладиган бўлди. бу борада кенг тушунчага эга бўлиб, ўз та- ҳам мамлакатимизда яшовчи ҳар бир фуқаро хулоса берилди. Кредит олгач, иш белгиси ўрнатилди. ма қилди. Ҳар бир масалага қону-
шаббусларини илгари суришга интилмоқ- ташаббускор ва овоз берувчи бўлиб иштирок фаолиятимни кенгайтириб, янги нийлик, одиллик ва инсонпарвар-
Қишлоқларда да. Демак, ҳудудлар ободлиги, йўлларнинг этиши мумкин. Биринчи мавсумда иштирок иш ўринлари очаман. Иштихонлик Холмурод Шодиев лик тамойиллари асосида баҳо
этган ва етарли овоз тўплай олмаган лойиҳа- тижорат банкидан 3 йил олдин берилди.
ташаббус шукуҳи лар долзарблигини йўқотмаган бўлса, иккинчи Мулоқотлар давомида аввал- истеъмол кредити олган ва қарзи-
мавсумда такроран илгари сурилиши мумкин. ги оммавий қабуллардаги муро- ни ўз муддатида тўлаб бўлганига Умумлаштириб айтганда, Са-
“Очиқ бюджет” порталида катта умидлар би- Бундан ташқари, аҳоли ва тегишли ҳокимлик жаатлар ижроси ҳам ўрганилди. қарамай, ҳамон унга қарздорлик марқанд вилоятида суд-ҳуқуқ
лан ўз таклифини илгари сурган Қамаши тума- органлари томонидан долзарблиги юқори, деб Масалан, Ургут тумани Мерганча бўйича огоҳлантириш келаётга- соҳаси бўйича ташкил қилин-
нидаги Қовчин қишлоғи аҳолиси ҳам овоз тўп- топиладиган бўлса, мазкур ташаббуслар дав- маҳалласида яшовчи Зинаида ни, пластик картасидан пуллар ган 4 кунлик очиқ мулоқотлар-
лаш жараёнида фаоллик кўрсатди. Қишлоқнинг лат ёки маҳаллий бюджетнинг қўшимча маб- Иброҳимова ўтган йили худди ҳам ечиб олинаётганидан шикоят да мингдан зиёд масала кўриб
ички 1,8 километр масофаси давлат бюджети лағлари ҳисобидан ҳам молиялаштирилиши шундай қабулда ипотека креди- қилди. Бу масала бўйича тегиш- чиқилиб, уларнинг 341 таси жо-
маблағи ҳисобидан янгидан асфальт бўлишини мумкин. ти эвазига намунавий лойиҳалар ли суриштирув-текширув ишлари йида ҳал қилинди, 267 нафар
ким ҳам хоҳламайди дейсиз? асосида қурилган 2 сотихли ҳовли бошланди. мурожаатчига ҳуқуқий маслаҳат
Президентимиз томонидан қўллаб-қувватлан- сотиб олиб, кредитни ўз вақтида ва тушунтириш берилди, 393 та
— Қишлоғимиз ёшлари анча фаоллик билан ган қўшимча 139 та лойиҳа ва республика бюд- тўлаётган бўлса-да, уй сифатсиз Оммавий қабул давомида мурожаат бўйича эса аниқ муд-
“Ташаббусли бюджет”нинг овоз бериш жараё- жетидан ажратилган 85,4 миллиард сўм бунинг қурилганидан шикоят қилган эди. Халқ қабулхоналари ва сектор- дат ва масъуллар белгиланиб,
нида иштирок этди, — дейди “Қовчин” маҳалла амалий тасдиғидир. Шу боис, Молия вазирлиги Ўтган вақт мобайнида бу маса- лар масъуллари аввал мурожаат Президент Халқ қабулхоналари
фуқаролар йиғини раиси Насибали Омонов. — фуқароларга мурожаат этар экан, “Ташаббусли ла суд тартибида кўриб чиқилиб, қилган ижтимоий ҳимояга муҳтож томонидан назоратга олинди.
Қовчин ва Юқори янги ҳамда Манғит қишлоқла- бюджет” жараёнининг келгуси босқичларида ҳам адолатли ечим топилди. Зинаида оилаларнинг 56 нафар фарзан-
рини туташтирувчи ички йўлларимиз асфальт фаол иштирок этган ҳолда, ўз ҳудудларида мав- опа бу гал қабулга муаммосини дига ички имкониятлар ҳисобидан Халқимиз бунга жавобан ўз
қилинганига анча йиллар бўлган. Маҳалла жуд муаммоларнинг бартараф этилишига ҳисса ечишда кўрсатган кўмаги учун бепул расмийлаштириб берилган миннатдорлик туйғусини оддий
оқсоқоллари билан биргаликда бир неча бор қўшиш, бу борада ташаббус кўрсатишга даъват масъулларга миннатдорлик бил- фуқаролик паспорти, ID карталар- ва самимий сўзлар билан ифода
қум-шағал ётқизиб, таъмирладик. Лекин қишда этади. дириш учун келди. ни топширди. Шунингдек, Ургут ва этди: “Бўлар экан-ку!”. Минг-минг-
Қўшработ туманларида вилоят лаб юраклардан отилиб чиққан бу
Абдурауф ҚОРЖОВОВ, — Мурожаатимиздан кейин ҳокимлиги, адлия, солиқ, божхона, хитоб халқимизнинг бугунги фаро-
тегишли идоралар масъуллари Миллий гвардия бошқармалари вон ҳаётга шукронаси, ёруғ кела-
Акбар РАҲМОНОВ, вазиятни ўрганиб, етказилган за- масъуллари ҳам кўплаб муро- жакка интилиши, эзгу ислоҳотлар
рарни босқичма-босқич ундириб жаатларни қабул қилиб, қатор ма- оиласига, ҳаётига кириб бориб,
“Янги Ўзбекистон” мухбирлари беряпти, — дейди З.Иброҳимо- салаларга ечим топди. умрига янгича маъно-мазмун
ва. — Хонадонларимизга газ ҳам бахш этган инсонларнинг ҳаётдан
ўтказиб беришди. Ҳақиқат юзага Қабуллар доирасида Прези- розилиги изҳори бўлиб янгради,
чиққанидан барчамиз хурсандмиз. дент виртуал қабулхонаси ва Халқ гўё. Истагимиз — халқимизнинг
Оммавий қабулга келиб кўрсатил- қабулхоналарига, шунингдек, ички ҳаётидаги ушбу янгиланиш ва юк-
ган ҳуқуқий ва амалий ёрдам учун ишлар органларининг пробация салишлар бардавом бўлсин!
хизматлари ва судларга келиб

миннатдорлигимизни билдирдик. тушган мурожаатлар асосида жи- Баҳор ХИДИРОВА,
Қўшработлик Озода Холматова ноят ишлари бўйича 11 та туман “Янги Ўзбекистон”
ва шаҳар судида 125 та иш кўриб
эса бир мурожаати асосида уч ма- мухбири

саласига ечим топди: аёлнинг ўзи- чиқилди. Албатта, бу ишларнинг

га доимий иш топиб бериладиган, ҳар бири алоҳида мавзу бўлса-

Кўзгу 52022 йил 12 апрель, 72-сон

ҲАМКОРЛИК ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШ

ХАЛ¯АРО ТАЪЛИМГА Ўзбекистон кучли иқтидор эгаларини тарбиялаб,
БªЙЛАШИБ вояга етказаётган замин. Уларнинг кўпи ривожланган
мамлакатларда ҳам обрў-эътибор қозониб келади. Бугун улар
Мамлакатимиз тараққиётнинг янги даврига қадам қўйган хорижда яшайди, турли соҳа вакиллари, касби, тафаккури,
бугунги кунда инсон капиталига сармоя киритиш, таълимни орзу-интилишлари ҳам турфа. Бироқ она Ватан – муқаддас
ислоҳ қилиш — устувор вазифалардан саналади. Айни пайтда тупроққа муҳаббати ўхшаш, соғинчи ўхшаш. Юзидаги
мактаб таълимини ислоҳ қилиш, ўқувчиларни мустақил табассум, сўзидаги самимияти ўхшаш.
ҳаётга тайёрлаш, уларда муваффақиятга эришиш учун зарур
бўлган кўникмаларни шакллантириш кун тартибидаги Сўнгги йилларда давлатимиз томонидан хориждаги
масалага айланди. Барча соҳадаги ислоҳотларни рўёбга ватандошларимиз тақдирига дахлдорлик, эшлик, эътибор
чиқаришдан аввал, албатта, халқаро тажрибани ўрганиш, кучайди. Давлатимиз раҳбари 2021 йил 11 августда имзолаган
таҳлил қилиш ва натижаларни кузатиб бориш муҳим аҳамият “Ватандошлар” жамоат фондини ташкил этиш тўғрисида”ги
касб этади. Хорижий мамлакатларда олиб борилаётган қарорда хорижда яшаётган юртдошларни тарихий Ватани
таълим сиёсатининг қай даражада самара бераётгани халқаро атрофида жипслаштириш, уларнинг қалби ва онгида
рейтингларда ўз аксини топади. юрт билан фахрланиш туйғусини юксалтириш, миллий
ўзликни сақлаб қолиш, ватандошлар ва улар томонидан
Музаффар Абдуллаев олган суратлар. тузилган жамоат бирлашмаларини қўллаб-қувватлаш каби
мақсадлар ўз аксини топди. Энг муҳими, турли соҳаларда
фаолият юритаётган ватандошларимизнинг салоҳиятини
мамлакатимиз тараққиётига самарали йўналтириш ҳам
қарорнинг муҳим жиҳатларидан бири бўлди.

Таниқли инвестор, Missed.com, Jafton.com, Бобир
Оқилхонов академияси асосчиси, IT соҳасидаги
компаниялар ва лойиҳалар эгаси Бобир Оқилхонов
ҳам АҚШда яшаб, фаолият юритаётган шундай
ватандошларимиздан биридир. Биз Бобирнинг фаолияти
билан танишдик.

МЕН ¡ЗБЕКМАН,
¡ЗБЕКИСТОНЛИКМАН
ДЕЙИШДАН ¢УРУРЛАНАМАН

Ахборот технологиялари ва пулга оид масалаларда фақат банк
ходимларига мурожаат қилинарди.
Турли йўналишлар бўйича рейтинг- мактаб ва мамлакат чегарасидан таш- соҳасидаги қобилиятимни Ҳар бир одамнинг ўз йўли, ўз вақти бор. Ҳозир эса шу каби юмушларимиз бан-
ларни аниқлаш ва эълон қилишда ICILS, қарига назар солишга кўмаклашиш- отам пайқаган Ҳаракатда бўлинг, билимингизни оширинг. коматлар, мобиль иловалар орқали
ICCS, TEDS, TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS га қаратилган. Унинг тадқиқотларида битмоқда. Ёки бугунги кунда хорижнинг
каби халқаро баҳолаш дастурларининг юқори натижа кўрсатиш учун ўқувчилар Пойтахтда туғилганман. Ота-онам Рақобат муҳитида ўз ишининг усталаригина кўплаб шаҳарларида йўл ҳаракатини
аҳамияти катта. Бу дастурлар орасида фанлар чегарасидан чиқиб фикрлаши зиёли бўлгани учун халқаро мактаб- ғалаба қозонади. Шуни ҳам унутмангки, ўзингиз автоматлашган регуляторлар, свето-
энг нуфузлиси PISA баҳолаш дастури ва янгича вазиятда ўз билимини ижодий да таълим олишимни истаган. Бунинг форлар, радарлар бажаряпти. Шунинг
бўлиб, унда 85 давлат иштирок этади. қўллай олиши лозим. Бу эса мамлакат учун барча шароитни яратиб берган. учун ортда қолиш ҳеч гап эмас. Тиним-
таълими олдидаги муҳим ўтиш даври Улар яхши таълим орқали келажагим кўзлаган маррани забт этдингизми, ҳеч қачон сиз изланиш, янгиликларга интилиш
Президентимизнинг 2019 йил 29 ҳисобланади. Зеро, давлатнинг иқтисо- учун инвестиция киритган. бундан бошингиз айланмасин. Оддийликни зарур. Бирор лойиҳани бошлашдан
апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси дий барқарорлиги, аҳолининг яшаш си- Ўзбекистонда 2000 йилга қадар олдин унинг такрорланмаслиги ва эҳ-
халқ таълими тизимини 2030 йилгача фати юксалиши бевосита бугунги таъ- яшаганман. Болалик йилларимни унутманг, уни йўқотиб қўйманг. Ҳашаматдан тиёжлардан келиб чиқишига аҳамият
ривожлантириш концепциясини тас- лим билан боғлиқ. яхши эслайман. У пайтлар компьютер йироқ юринг. Бугунингиздан миннатдор бўлинг. қаратиш керак.
диқлаш тўғрисида”ги фармонида мам- саноқли одамларда бўлар, борлари
лакатимизнинг 2030 йилга бориб PISA 15-16 ёшли ўқувчиларнинг матема- ҳам фарзандлари фойдаланишига Яхши жамоа — 99 фоиз
халқаро баҳолаш дастури рейтинги бў- тик, табиий-илмий, ўқиш саводхонлиги рухсат беравермасди. Отам аксинча муваффақият дегани
йича жаҳондаги 30 та илғор мамлакат ва креатив фикрлаш қобилиятини ба- бўлган: компьютердан истаганимча
қаторига кириши устувор вазифа этиб ҳолашга қаратилган ушбу тадқиқот жо- фойдаланишимга рухсат берган, қи- Одатда ходимларни ишга қабул қи-
белгиланган. Бу ҳам мазкур тадқиқотда рий йил апрель-май ойларида халқаро зиқишимни қўллаб-қувватлаган. Балки лишда икки жиҳатга асосий эътибор
муваффақиятли иштирок этишга юқори ташкилот томонидан танлаб олинган кўпчилик ишонмас, бироқ 2000 йил- қаратаман: соҳасини пухта эгаллаган
даражада эътибор қаратилаётганидан мамлакатимизнинг турли ҳудудидаги ларда уйимизда интернет бор эди. У ёки ишлайман, деб астойдил ҳаракат
далолат. 202 та мактабда компьютер ёрдамида даврларда интернет ҳақида нафақат қиладиган, рағбат кўрсатадиган ин-
ўтказилади. PISA тадқиқотлари ҳар бир юртимизда, балки хорижий давлат- сонлар. Сабаби, улар вазифаларни
Бугунга қадар мамлакатимизнинг мамлакатга ўзининг кучли ва заиф то- ларда ҳам тушунча юқори бўлмаган. аниқ, тез, хатосиз бажаради.
таълим сифатини баҳолаш бўйича хал- монларини дунё таълим тизими билан Ушбу тармоққа уланганимиз менга
қаро тадқиқотларда иштирок этмага- қиёслаш имконини беради. Шунингдек, катта янгилик эди. Гўёки янги дунёни Яхши жамоа — 99 фоиз муваффа-
ни мавжуд ҳолатни халқаро даражада хорижий инвестицияларни жалб этади, кашф қилгандек эдим. Соҳага қизи- қият дегани. Чунки мен ҳаммасига ул-
баҳолаш, бошқа давлатлар билан тақ- яъни инвесторлар мамлакатда билим- қишим кейинчалик мени курсларда гурмайман. Мижоз топаман, стратегия
қослаш ва таҳлил қилиш имкониятини ли, малакали кадрлар борми, деган са- таҳсил олишга ундади. 14-15 ёшимда тузаман, ходимларга вақтида маоши-
чеклаётган эди. 2018 йили Таълим си- волга бу тадқиқот натижалари орқали жанубий кореяликларнинг Тошкент- ни бераман ва ҳоказо. Асосийси, жа-
фатини назорат қилиш давлат инспек- жавоб топади. даги IT курсларида таҳсил олдим. ҳамиша мени келажакда катта ин- Биринчи мижоз билан ишлаганим моа билан бир бутунликда ишлаш.
цияси ҳузурида Халқаро тадқиқотларни Кейинчалик ўзим ўқийдиган мактаб сон бўлишимга ишонтирган. Бугунги мени шу қадар хурсанд қилганки, ўша
амалга ошириш миллий маркази ташкил — Ушбу тадқиқотлар орқали мам- учун сайт яратиб берганман. Бу 1999 муваффақиятларимга ҳам мустақил куни оилавий байрам бўлган. 22 йилдан буён хорижда яшай-
қилинди. Марказ томонидан ўтган давр- лакатимиздаги таълим тизими, муҳи- йил эди. Олий таълимни Австралияда бўлганим, тўғри берилган тарбия са- ман. Умримнинг ярмидан кўпи деяр-
да Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ти, ўқувчиларнинг танқидий ва ижодий олдим. Хорижда таҳсил олишим учун баб, деб биламан. Ўзимдаги камчиликларни ҳам сеза- ли чет элда ўтди. Лекин ватанимни,
ташкилоти (OECD) ҳамда Таълимдаги фикрлаши, эгаллаган билимини ҳаётда ота-онам уйимизни сотиб беришгани- ман. Ёшлигимда сабр қилишни бил- ота-онам, дўстларим, миллий таом-
ютуқларни баҳолаш халқаро ассоциа- қўллай олиш қобилияти, ота-оналар- ни кейинчалик билганман. Отам доим Ҳамиша хатоларимдан масдим. Сабрли бўлишни йиллар да- ларимизни соғинаман. Кўпчилик шун-
цияси (IEA) билан келишувга эришилиб, нинг фарзанди таълимига эътибори ва мустақил бўлишга ўргатган. Шунинг хулоса қилганман вомида ўргандим. Баъзан тез жаҳлим ча йил узоқда яшаб, америкалик ёки
юртимиз мактабларининг илк маротаба уйда яратилган шароит бўйича атроф- учун талабалик пайтларимда ҳамма чиқади. Шошиб, кимнидир хафа қилиб австралиялик бўлиб кетишинг керак
PISA, TALIS, PIRLS ва TIMSS халқаро лича илмий асосланган ва ишончли каби ўқишдан ташқари ишлаганман. Кўплар мени ота-онасининг мабла- қўйишим мумкин. Вақт ўтиб, бундан эди, дейди. Йўқ, мен қаерда бўлсам
дастурларида иштирок этишига замин маълумотлар олиш кўзланган, — дей- Меҳнат қилишдан ҳеч қачон уялма- ғига Австралиядаги илк фаолиятини афсусланаман. Ходимларимга нис- ҳам ўзбекман, Ўзбекистонданман, деб
тайёрланди. ди Таълим сифатини назорат қилиш ганман. Кўплаб қийинчиликлар, ҳатто бошлаган, деб ўйлайди. Йўқ, ундай батан талабчанман. Лекин ҳеч қачон ўзимни таништираман. Бу менга ғурур
бошпанасиз қолган пайтларим ҳам эмас. Мен инвесторлар маблағидан бошқаларга овозимни кўтариб гапир- бағишлайди. Ҳатто Австралияда ўқиб
бўлган. Шунга қарамай, тиним бил- фойдаланганман. Улар ишонч бил- масликка ҳаракат қиламан. юрган пайтларимда ҳам кўпчилик ва-
масдим. Агар ўша йилларда шунақа дирган. Дастлаб ишлаш учун офис ха- танимни билмаса-да, Ўзбекистон ҳа-
ҳаракат қилмаганимда, бугунги му- рид қилдим, 2005 йилда Ўзбекистонда Бўш вақт топилди, дегунча китоб қида кўп гапирардим, уларга мамлака-
ваффақиятларимга, эҳтимол, эришол- илк бор қобилиятли ходимларни жалб ўқийман. Мени кўпроқ маркетинг, стра- тимни таништирардим.
маган бўлардим. қилдим. Ўша пайтлар юртимизда иж- тегия, психология билан боғлиқ китоб-
тимоий тармоқлар эндигина ривожла- лар, шунингдек, тарихий адабиётлар Ёшларга бир оғиз
Соф ўзбекона тарбия наётган эди. Кейинчалик фаолиятим- қизиқтиради. Сўнгги марта автобиогра- гапим бор
кўрганман ни Россияда давом эттирдим. Айрим фик ва соғлом турмуш тарзига оид ки-
хатолар билан у ердаги ишларим тобларни ўқиб чиқдим. Бундан ташқари, Қайси ишни бошлаган бўлсангиз,
Инсоннинг қандай оилада туғи- ривожланмаган. Чунки устозларим, аудиокитоблар ҳам тинглаб тураман. ўшани якунлашга, ижобий тарафлама
либ, камол топиши ҳам аслида бахт соҳада йўл-йўриқ кўрсатадиган дўст- якунлашга ҳаракат қилинг. Ўзингизга
экан. Отам бир нечта университет- ларим бўлмаган. Шу кунга қадар хато- Ўзбекистон ва АҚШ вақт беринг. Танишингиз уй олса, янги,
да таҳсил олган. Маълумоти бўйича ларимдан дарс олдим. дастурчилари ўртасида қимматбаҳо автомашина ҳайдаса ҳам
сиз шошилманг. Тўғри, сизда улар бўл-
деярли фарқ йўқ маслиги мумкин. Лекин бу ҳозирча йўқ.
Бир кун келиб, сиз ҳаракатларингиз, қил-
IT йўналишда ишлаётган иқтидор- ган сабрингиз эвазига оғайнингиз мин-
ли ёшлар юртимизда ҳам, АҚШда ҳам маган машинани минишингиз, унда йўқ
Ўзбекистонда PISA — 2022 асосий давлат инспекцияси бошлиғи Улуғбек Кўплар мени ота-онасининг маблағига Австралиядаги кўп. Уларни солиштира олмайман. уйга эга бўлишингиз мумкин. Ҳар бир
синов жараёнининг рамзий очилиш ма- Тошкенбоев. — Халқаро тадқиқотлар- илк фаолиятини бошлаган, деб ўйлайди. Йўқ, ундай эмас. Чунки ўзбекистонлик шундай йигит- одамнинг ўз йўли, ўз вақти бор. Ҳаракат-
росимини бошлаш, мамлакатимизда да иштирок этиш бизга илғор таълим ларни биламан, улар машҳур компа- да бўлинг, билимингизни оширинг. Рақо-
таълим натижаларини баҳолаш бораси- амалиётини кузатиш, инновацион ўқи- Мен инвесторлар маблағидан фойдаланганман. Улар ишонч нияларда муваффақиятли фаолият бат муҳитида ўз ишининг усталаригина
да олиб борилаётган тадқиқот натижала- тиш сиёсати ҳамда амалиётини ишлаб билдирган. Дастлаб ишлаш учун офис харид қилдим, 2005 кўрсатади. Айрим фарқлар ишлаш ғалаба қозонади. Шуни ҳам унутмангки,
рини кенг жамоатчилик ва халқаро ҳам- чиқиш ва амалга ошириш жараёни, уму- йилда Ўзбекистонда илк бор қобилиятли ходимларни жалб тартиби ёхуд тажрибасида кўриниши ўзингиз кўзлаган маррани забт этдингиз-
жамиятга етказиш ҳамда истиқболдаги ман, ўрганишимиз мумкин бўлган кўп- мумкин. ми, ҳеч қачон бундан бошингиз айлан-
режаларни белгилаб олиш мақсадида гина муваффақиятли мисоллар билан қилдим. Ўша пайтлар юртимизда ижтимоий тармоқлар 2021 йилда Ўзбекистонда Бобир масин. Оддийликни унутманг, уни йўқо-
Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт таш- танишиш имконини ҳам беради. эндигина ривожланаётган эди. Кейинчалик фаолиятимни тиб қўйманг. Ҳашаматдан йироқ юринг.
килоти бош котибининг таълим сиёсати Россияда давом эттирдим. Айрим хатолар билан у ердаги Оқилхонов академиясини очдик. Са- Бугунингиздан миннатдор бўлинг.
бўйича махсус маслаҳатчиси, PISA тад- Жаҳон банки таҳлилларига кўра, баби, мамлакатимизда иқтидорли ёш-
қиқоти асосчиси Андреас Шляйхер мам- Ўзбекистон Республикаси умумий ўрта ишларим ривожланмаган. Чунки устозларим, соҳада лар жуда кўп. Уларга хорижий тажриба Бу гапларни янги Ўзбекистон ру-
лакатимизда меҳмон бўлиб турибди. таълим муассасаларида ўтказилган ба- йўл-йўриқ кўрсатадиган дўстларим бўлмаган. Шу кунга зарур. Ҳозир академияда ўқиш иста- ҳида айтяпман. Бугун Ўзбекистонда
ҳолаш натижалари 474 баллни ташкил қадар хатоларимдан дарс олдим. гида бўлган ёшлар талайгина. Мен катта ислоҳотлар давом этмоқда.
— Ўқувчиларнинг таълимдаги ютуқ- этган ва 0,61 индекс кўрсаткичи билан бу лойиҳага фойда олиш учун эмас, Ҳаёт ўзгарди, эркин тараққиёт муҳити
ларини баҳолаш бўйича халқаро PISA 174 та давлат орасида 57-ўринда. мамлакатимизда малакали кадрлар шаклланди. Шунга ҳамоҳанг юртдош-
дастури энг мукаммал тадқиқотлардан тайёрлашга ҳисса қўшиш учун қўл ларимиз онгу тафаккурида ҳам ўзга-
ҳисобланади, — дейди Андреас Шляй- Бугун янгиланиш ва ислоҳотлар йў- урганман. Ижтимоий тармоқларда ришларни сезяпман. Она юртимизда
хер. — PISA дастурига ўхшаш халқаро лидан дадил бораётган Янги Ўзбекис- мутахассислиги — муҳандис ва иқ- 2016 йили АҚШга кўчиб келдим. саҳифаларим бор. У ерда ҳам ўзбе- иккинчи тараққиёт босқичи бошлан-
тадқиқотлар мамлакатларнинг бошқа тон билан таълим соҳасидаги етакчи тисодчи. Мустақиллик йилларидан Ўша йиллари океан ортида яшайди- кистонлик ёшларга маслаҳатларим ва ганидан ҳам хабарим бор. Шу йўлда
мактаб тизимлари билан қиёслаганда- халқаро ташкилотлар ўртасида ўзаро буён тадбиркорлик билан шуғулла- ган бир-икки дўстим бор эди, холос. тажрибаларимга оид видеоконтент- бошланган ишларга ривож тилайман
ги натижаларини акс эттирадиган ўзига амалий ҳамкорлик ўрнатиш, мактабла- ниб келади. Ҳозир нафақа ёшида, Бу ердаги муҳитни яхши билмасдим. лар жойлайман. Мақсадим фақат ўр- ва ҳаммаси ниятга яраша жойида бў-
хос кўзгу. У ўқитиш натижаларини ях- римизда замонавий ўқитиш методла- бироқ доимий ҳаракатда. Онам олий Фаолиятимни бошлаганимда кўп ва- гатиш ва билганларимни улашиш. лади, деб ишонаман.
шилашга халал бериши мумкин бўлган рини жорий этиш ҳамда юртимизнинг маълумотли бўлишига қарамай, биз- зифаларни ўзим бажаришимга тўғри
кўплаб омилларни илмий асосда аниқ- халқаро рейтинглардаги ўрнини мустаҳ- ни оёққа қўйгунча бирор ташкилотда келган. Инглиз тилини яхши билар- Тараққиёт давом этмоқда “Ватандошлар”
лаш ва бартараф этишга имкон яратиб, камлаш келгусида мамлакатимизга хо- ишламаган. Синглим иккаламизнинг дим, аммо мулоқотларда маҳаллий жамоат фонди
таълим тизимини муваффақиятли ис- рижий инвестиция оқимининг ошишида тарбиямиз, таълим олишимиз билан аҳолининг шеваси ёки айрим тер- Ахборот технологиялари ривожлан- ахборот хизмати раҳбари
лоҳ қилишга хизмат қилади. муҳим омил бўлиб хизмат қилади. банд бўлган. Бувиларимга катта на- минларни умуман тушунмасдим. гани сайин ўз-ўзидан баъзи касбларга Уфора ҲАБИБУЛЛАЕВА
бира бўлсам-да, эркатой сифатида Билмаганларимни ёзиб олар, ўрга- эҳтиёж камая боради. Эътибор бер-
PISA баҳолаш дастурининг мақсади Рисолат МАДИЕВА, қарамаган. Истаганларим доим ҳам нишга ҳаракат қилардим. Бора-бора сангиз, бундан 15-20 йиллар олдин, ёзиб олди.
ўқув муассасалари ва таълим сиёса- “Янги Ўзбекистон” мухбири муҳайё эмасди. Менимча, бу — соф бу ердаги ўзбеклар орасидан ижти- борингки, 10 йил аввал Тошкент ва юр-
тини белгилайдиган шахсларга синф, ўзбекона тарбиянинг кўринишла- моий тармоқларда танишлар ортти- тимизнинг бошқа минтақаларида пул
ридан бири. Шунга қарамай, бобом ра бошладим.

6 2022 йил 12 апрель, 72-сон

БОҚИЙ МЕРОС КИТОБХОНЛИК

ЭРК ТИМСОЛИГА АЙЛАНГАН ¯АЛЪА Беш йилдирки, юртимизда китобхон
ёшларни рағбатлантириш, ўғил-қизларнинг
Қадимда Бухорочалик кўп номга эга шаҳар КЎЗ КЎРИБ, ҚУЛОҚ ЭШИТМАГАН мутолаага қизиқишини ошириш мақсадида
учрамаган. Нумижкат, Бумичкат, Мадинат ат- ҚАБОҲАТ “Ёш китобхон” республика танлови мунтазам
тужжор, Фохира деган номлар шулар жумласидан. ўтказиб келинмоқда. Танловнинг жорий
Унингдек осори атиқаларга бой шаҳар ҳам Минг таассуфки, Бухоро ва ша- меъмору усталари томонидан бун- йилдаги 20-30 ёш тоифаси бўйича республика
дунёда саноқли. Манбаларда Бухоро 400 дан зиёд ҳар ичидаги шаҳарча саналган Арк ёд қилинган тарихий обидаларнинг босқичида Алишер Навоий номидаги
меъморий ёдгорликка эгалиги айтилади. Уларнинг қалъаси ўз бошидан яна кўплаб кўпи ер билан яксон этилди. Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
энг қадимийси — Арк қалъаси 1,5 минг йил аввал, кечмишларни, оғир кунларни кечир- университети ўзбек филологияси факультети
балки ундан ҳам олдинроқ ҳукмдорларнинг яшаш ди. Хусусан, 1920 йилги талатўплар Энг оғир ботадигани шундаки, талабаси Севинчхон Авазова биринчи ўринни
манзили эди. Қўрғон майдони тўрт гектар атрофида. олдида аввалгилари ҳолва бўлиб босқинчилар бу мудҳиш жиноятлар- эгаллади. Унга танловнинг бош соврини
Археологлар хулосасига кўра, қалъага асос солинган қолди. Ўшанда шўро тузуми амирни ни ҳузурланиб содир этди. Тарихчи- Президент совғаси – “Spark” автомашинаси
давр милоддан аввалги IV асрга бориб тақалади. тахтдан ағдариш важи билан шаҳар- ларнинг гувоҳлик беришича, Фоусек топширилди.
га босқин уюштирди. Фрунзе бош- деган учувчи ўз хотираларида Ми-
НАРШАХИЙДАН ҚОЛГАН РИВОЯТ чилигидаги қизил аскарлар кўҳна нораи Калонни нишонга олганини,
шаҳарни замбарагу пулемётлардан бундан бениҳоя завқланганини ёзиб
...Ўгай онанинг маккорлиги олдида дунё ўғлондан айрилиб қолган бухороликларнинг ўққа тутди. Улар бир ҳамла билан қолдирган. Шўро тузуми даврида
ҳам ип эшолмай қолар экан. Сиёвуш ана оҳи фалакни тутди... шаҳарни забт этишни кўзлаганди, чоп этилган “Совет Туркистони учун”
шундай иллат олдида чор-ночор қолди. аммо қабиҳ ниятларини амалга деган китобда эса бомбардимонда
Отаси билан ўртасига совуқлик тушди. Ўғил Ҳар қандай айрилиғу жудоликнинг малҳа- оширишнинг уддасидан чиқмади. Аркнинг асосий мезана ва минора-
юртдан бош олиб кетди. Тақдир уни Жайҳун ми вақтдир. Сиёвуш шаънига шеъру қўшиқ- Август ойининг охирги уч кунидаги лари вайрон қилингани ҳақидаги
(Амударё) бўйига етаклаб келди. У ўй-ҳас- лар битган бухороликлар ҳам унинг олдида ҳужумлар шаҳар мудофаачилари сўзларни ўқиш мумкин.
ратлар гирдобида Жайҳунни кечиб, Бухорога ожиз қолди. Бешафқат вақт Сиёвушдан ёд- томонидан бартараф этилди. Шун-
— Афросиёб ҳузурига келди. гор қолган ҳисорни емирди. Кимсасиз қалъа дан сўнг босқинчилар кўз кўриб, Бундай қабоҳату жаҳолатни,
вайронага айланди. Қасрдан файзу тароват қулоқ эшитмаган қабиҳ, разил ишга мудҳиш жиноятни хотирадан ўчи-
Афросиёб олижаноб, шу билан бирга, қаҳ- йўқолди. қўл урди. Маданият ва маърифат риб ташлаш душвор. У асрлар оша
ри тош каби қаттиқ инсон эди. Сиёвушни ўз бешиги саналган, неча юз йиллик эрку ҳурлик рамзига айланган Арк
фарзанди каби қабул қилди. Йиллар ўтди. Бидун Бухорхудод тахтга тарихга эга мадрасаю масжидлар, кўксида ҳам ўчмас доғ қолдирди.
ўтирди. Ҳисор ва ундаги қасрни қайтадан минораю карвонсаройлар, савдо Қалъанинг икки гектардан кўпроқ,
Ҳукмдор Сиёвушни ой деса ойдек, кун бунёд этди. Аммо фалакнинг гардишини тоқлари, тиму хонақоҳлар қад рост- салкам 70 фоиз қисмини эгаллаган
деса кундек қизига муносиб куёв қиёфасида қарангки, ҳар гал қайта қурилганида қалъа лаган, минглаб тинч аҳоли яшаётган жойида ҳозир ҳам бомбардимон
кўрди. Ҳусни малоҳатда тенгсиз қизини катта бузилиб кетарди. Шунда донишмандлар кўҳна шаҳар устига аэропланлардан оқибатида яксон этилган иншоот-
мол-мулк билан унга узатди. Бидун Бухорхудодга уни етти қароқчи юл- бомба ёғдирди. лар қолдиқлари турибди. Замбарак
дуз шаклида қурмоқни маслаҳат берди. ўқию авиабомбалар касофатидан
Зеҳни ўткир, зукко Сиёвуш болалиги кеч- Еттита тош устун устига бунёд этилгач, Ўзининг бетакрор обидалари, фақат жоме масжиди, элчилар қа-
ган қир-адирларни қўмсар, аммо фарзанд ҳисор мустаҳкам қалъага айланди. Бидун шарқона маданияти билан дунёга бул қилинадиган ва амирнинг тахт-
ўрнида кўриб, нон-туз берган шу замин Бухорхудод ва унинг аъёнлари кўнглидаги донг таратган Бухоро аланга ичида га ўтириш маросими ўтказиладиган
олдида ўзини қарздордек ҳис этгани боис, хавотиру ҳадиклар қумга сингган сувдек қолди. Шу пайтга қадар аэроплан кўринишхона, қушбегига қарашли
улусдан кўмаги, ҳимматини аямасди. Алал- йўқолди. нималигини билмаган, уни кўрма- биноларнинг бир қисми сақланиб
хусус, ўзидан яхши ном қолдирмоқни ният ган аҳоли даҳшату саросимага, қолди. Қалъа ён-атрофидаги ай-
қилди. Бухорода қўрғон барпо этди. Қалъа Бу дунёнинг талатўплари қачон тугаган, ваҳимага тушди. Уй-жойлар вайро- рим тарихий обидалар, савдогару
ичида жаннатмонанд қаср тиклади. Тепа- дейсиз? Бухорога ҳали бу, ҳали у ёв босқин нага айланди. Ўз даврининг моҳир зодагонларнинг уй-жойларидан эса
ликда, баҳаво жойда қад ростлаган бу гўша уюштирар, аммо шаҳарни қуршаб олган ис- асар ҳам йўқ...
шаҳар кўркига айланди. Сиёвушга эл-юрт- тилочилар қалъа қаршисига келганда ҳангу
нинг меҳри тушди. Номи тилларда достон манг бўлиб қоларди. Негаки, тепаликда қад АГАР ²ИКМАТГА
бўлди. ростлаган, баланд деворлар билан ўралган, БªЛСА ИЛТИФОТИНГ...
ҳушёрлик билан қўриқланадиган бу қўрғонни
Дунёда ҳикмат излаб яшамоқдан ўзга бахт забт этиш амри маҳол. Шаҳар ҳимоячилари Мана шундай баҳорий кунлар- беш йилдан буён ўтказиб келинаёт-
йўқ. Таассуфки, бу бахтдан мосуво каслар учун эса чекингани ортга йўл йўқ. Улар шу нинг бирида таҳририятга озғингина, ган “Ёш китобхон” кўрик-танловининг
ўша замонларда ҳам бисёр эди. Улар Афро- бир парча ер учун жон олиб, жон берар, ёвга кичкина юзига сепкиллари ярашиб аҳамиятини айтиш жоиз. Мазкур
сиёб билан Сиёвуш ўртасига зимдан нифоқ бош эгмас, она юрт шаъни, ғурури, эркини турган истарали қиз бир қучоқ шеър- танлов орқали шу кунгача турли ёш
солиб, адоват уруғини экди. Охир-оқибат минора қадар юксак тутарди. лари билан кириб келгани ёдимда. даражасидаги кўплаб ўқувчи-ёшлар
Афросиёб ёш Сиёвушни қатл этди. Шундай Ўшанда унинг: беллашувда қатнашиб, билимини
синовдан ўтказди.
Абу Али ибн Сино “Мен бу Энг оғир ботадигани шундаки, босқинчилар бу мудҳиш Умр қисқа, бахт йўли узун.
ердаги кутубхонада шундай жиноятларни ҳузурланиб содир этди. Тарихчиларнинг Бирда исиш, бирда совишлар. Танловга бу йил Севинч қаттиқ
китобларни топдимки, гувоҳлик беришича, Фоусек деган учувчи ўз хотираларида Бахт бу — эшик остонасида, тайёргарлик кўрган ҳолда иштирок
уларни аввал кўрмаганман Минораи Калонни нишонга олганини, бундан бениҳоя Эгасини кутган кавушлар, этди. Чунки ўтган йили ҳам у респуб-
ва умримда бошқа завқланганини ёзиб қолдирган. каби мисралари, болаларча сод- лика босқичигача чиққан, бу жараён
кўрмадим ҳам”, дея ёзган. да, беғубор шеърлари эсимда қол- унга таниш эди. Чўққига чиқиш эса
Бинобарин, қалъа илму ган. Кейин у талаба бўлди, респуб- бу йил насиб этди.
маърифат нурини таратиб лика ёш ижодкорларининг Зомин
тургувчи гўша вазифасини семинарида иштирок этди. Сўздан- Одамзод борки, орзу билан
ҳам ўтаган... сўзга, мисрадан-мисрага улғайди. яшайди. Унга етиш учун фақат ният-
Бугун у тенгдошлари орасида нинг ўзи камлик қилади. Тинимсиз
ШУКРОНАЛИК тилга тушгани фақат чиройли шеър- меҳнат, ўқиш, ҳаловатдан кечиш,
ОРТИДАГИ НЕЪМАТ лар ёзиши учунгина эмас, балки чин тенгқурлар билан ўтадиган шодон
маънода китобни севганидан, муто- кунлардан тийилиш... Севинч ана
ЙИҚИЛДИ, АММО БЎЙИН ЭГМАДИ Барибир, не-не кечмишларнинг рус, испан тилларида сўзлашиб, лаага меҳр қўйганидандир. шундай иродали, меҳнаткаш ва ўзи-
тилсиз гувоҳи бўлган Аркнинг бу- заргару зардўзлар, кандакору ги- Севинч Авазова — бу йилги “Ёш га талабчан қиз.
Ўз вақтида қалъани жаҳон тамаддунига Чингизхон шаҳар дарвозаларини очиб бер- гунги кўрку жамолига боқиб, кўн- ламбофлар, каштачилар, мусав- китобхон” республика танловининг
бениҳоя катта улуш қўшган буюк алломалар ганларга ҳам шафқат қилмади. гилда шукроналик ҳиссини туямиз. вирлар меҳнатига, бағрикенг хал- 20-30 ёш оралиғи бўйича мутлақ ғо- Айни пайтда Ўзбекистон Ёзув-
ҳам манзил тутган. Дейлик, Абу Али ибн Сино У ЮНЕСКО томонидан Жаҳон қимиз ақлу заковатига тасанно либ! Бу хушхабар айни пайтда мам- чилар уюшмаси томонидан ёш
“Мен бу ердаги кутубхонада шундай китоб- Босқинчилар халқни талади. Мадрасаю маданий мероси рўйхатига ки- айтишаётганини кўриб, тинчлик лакатимиз бўйлаб елмоқда, тилдан- қаламкашларни рағбатлантириш
ларни топдимки, уларни аввал кўрмаганман масжидларга ўт қўйиб, ноёб китобларни ёқиб ритилган. Арк олдидаги қадимий бениҳоя бебаҳо неъмат эканини тилга кўчиб, унга ҳавас қилганлар мақсадида “Биринчи китобим” ло-
ва умримда бошқа кўрмадим ҳам”, дея ёзган. юборди. Шаҳар куйиб, кулга айланди. Аёл- Регистон майдони бугун байраму чуқур англагандек бўласан, киши. сонини оширмоқда. Зеро, ҳозирги- йиҳаси асосида минглаб нусхада
Бинобарин, қалъа илму маърифат нурини та- лару гўдакларнинг оҳи кўкка ўрлади. Бухоро сайиллар ўтказиладиган гавжум дек интернет, мобиль алоқаларга китоблар чоп этилмоқда. Ушбу
ратиб тургувчи гўша вазифасини ҳам ўтаган... ҳеч маҳал бундай даҳшатни бошидан кечир- манзилга айланган. Хусусан, етти Ўтмишда босқинчиларга қарши муккасидан кетаётган замондошлар лойиҳада шу кунгача шеър, наср,
маганди. Фақат адойи тамом бўлган, қип-қи- иқлимга донғи кетган “Ипак ва зи- курашда қалқон вазифасини ўтаган орасида билими, китобхонлиги би- драматургия, болалар адабиёти,
Йиллар, асрлар ортда қолди. Бухоро кўп- зил қонга беланган қалъагина бу даҳшатнинг раворлар” халқаро фестивали Аркнинг бугун истиқлол шарофати лан музаффар бўлиш чакана гап бадиий публицистика, адабиётшу-
лаб босқинларни бошидан ўтказди. Қалъа тилсиз гувоҳи бўлиб, мунғайибгина қараб айнан шу ердан бошланади. Фес- ила халқимизнинг тўю тантаналари, эмас. нослик, бадиий таржима каби йў-
ҳар гал қирғинбарот урушдан сўнг тутдай турарди. тивални томоша қилгани келган халқаро тадбирлар ўтказиладиган Тошкент вилоятининг кенг да- налишларда кўплаб ёшларнинг илк
тўкилди, аммо душманга бўйин эгмади. Яна сайёҳларнинг инглиз, француз, масканга айланганини кўриш нақа- лаларида чопиб, серялпиз ариқ- асарлари чоп этилаётир. Севинч
қайта қад ростлади. Шу тариқа у ўзини ҳа- Мабодо фалакнинг гардиши билан за- дар ёқимли! ларидан сув ичиб катта бўлган Се- Авазованинг ҳам биринчи китоби
миша ҳур ва озод кўрмоқ истаган Ватаннинг бон битганида, у барча кўргуликларни тў- винчнинг адабиётга меҳр қўйгани нашр этилиш арафасида. Ҳозир
қалқонига, паноҳига айланиб қолди. Олдин- либ-тошиб сўзлаб берар ва бу дунёнинг Айтмоқчи, қўрғонда айни пайтда Бухоро бежиз эмас. Табиати тиниқ, тупроғи Алишер Навоий номидаги Тошкент
да эса уни машъум 1220 йил кутиб турарди. манфур уруш ҳақидаги энг маҳзун ҳикояси- давлат бадиий-меъморий музей-қўриқхонаси, Арк серунум, одамлари кенгфеъл ви- давлат ўзбек тили ва адабиёти
га айланарди... лоятнинг таровати кўнглига кўчга- университетида таҳсил олаётган
Айнан ўша йилда Чингизхон бошчилигида- ўлкашунослик музейи фаолият кўрсатмоқда. Бу ни шундан. Унинг бадиий адабиёт Севинч илм ва изланишдан чекин-
ги мўғул босқинчилари Бухорога юриш қилди. Йиллар яна Зарафшон дарёсининг суви ердаги экспозицияларда 2483 та экспонат намойиш мутолаасига қизиқиши болаликдан гани йўқ, балки дарслардан таш-
Шунда кимдир шаҳарни вайронагарчиликлар- каби сокингина оқиб ўтди. Вақт кўнгил жаро- бошланган. Зеро, ота-онаси қиз- қари “Онажоним шеърият”, “Нурли
дан асраш илинжида бўлди, яна кимдир ота- ҳатларига малҳам бўлди. Илму ҳунар этаги- этилмоқда. Аркка ҳар куни минглаб сайёҳ ташриф ларининг ўқимишли бўлиши учун қадамлар”, “Парвоз” каби адабиёт
боболардан мерос қиличу шамширни қўлига дан тутган хонадонларда бола кулгуси, она буюради. Мамлакатимизнинг турли вилоятларидан оилада барча шароитларни яратиб тўгаракларининг ҳам фаол аъзоси.
олди. Саросимадаги оломон Чингизхоннинг алласи янгради. Асрлар оша Бухорои ша- берган.
марҳаматига умид боғлади. Унинг ваъдасига рифнинг юраги бўлиб келган Арк қалъаси ҳам келган ёшлар халқимизнинг неча минг йиллик Президентимиз ташаббуси билан Ота-онаси қалбига қувонч тўлди-
ишониб, шаҳар дарвозаларини очди. Юраги- қайта тикланди. Ҳаёт ўзанига тушди. тарихидан сўзловчи осори атиқаларни томоша қилади. ёшларнинг китобга қизиқишини оши- риб, устозлари ишончини оқлаётган
да ўти бўлганлар эса қалъага беркиниб, душ- риш, уларнинг бўш вақтини мазмун- синглимизнинг ҳаёт довонларида
ман ҳолини танг қилишга киришди. Қўрғон қа- Шундан сўнг Бухоро тахтига кимлар Ривоятларни тинглашади. Кўнгилларида эл-юрт ли ўтказишга қаратилган вазифалар, шундай марралари кўп бўлсин.
малда қолди. Тинка-мадорни қуритадиган ўн ўтирмади, кимлар Арк қўрғонини манзил озодлиги учун курашган аждодлардан ғурурланиш қабул қилинаётган ҳужжатлар бугун
икки кунлик жангдан сўнг қалъа забт этилди. тутмади, дейсиз? Ахир, бу оқсоч тарихнинг ҳиссини туйишади. Ҳаёт сабоғини олишади. Зеро, Арк ўз самарасини бермоқда. Бу борада Наргиза АСАДОВА,
ўқилган саҳифаларидан кўра ўқилмаганла- қўрғонининг кечмиши она Ватан, тинчлик, шукроналик
ри кўпроқ! Ўзбекистон Ёзувчилар
ҳақидаги сабоқларнинг энг сарасидир.
уюшмаси аъзоси
Рустам ИБРОҲИМОВ,
“Янги Ўзбекистон” мухбири

“Янги Ўзбекистон” ва “Правда Востока” Бош муҳаррир: Таҳририятга келган қўлёзмалар тақриз қилинмайди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Навбатчи муҳаррир: Лутфулла Сувонов
газеталари таҳририяти” ДУК Салим ДОНИЁРОВ муаллифга қайтарилмайди. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги Мусаҳҳиҳ: Насиба Абдуллаева
Дизайнер: Хуршид Абдуллаев
МУАССИС: Газетанинг етказиб берилиши учун обунани расмийлаштирган томонидан 2020 йил 13 январда 1047-рақам билан рўйхатга олинган.
Ўзбекистон Республикаси ташкилот жавобгар. Нашр индекси — 236. Буюртма — 1016 Манзилимиз:
85049 нусхада босилди. 100029, Тошкент шаҳри,
Вазирлар Маҳкамаси Газета таҳририят компьютер марказида саҳифаланди. Матбуотчилар кўчаси, 32-уй
Газетанинг полиграфик жиҳатдан сифатли Ҳажми — 3 табоқ. Офсет усулида босилган. Қоғоз бичими А2.
чоп этилишига “KOLORPAK” МЧЖ масъул. Баҳоси келишилган нархда. ЎзА якуни — 23:04 Топширилди — 23:30

Девонхона: (0-371) 233-70-98 Котибият: (0-371) 233-56-60 Эълонлар: (0-371) 233-57-15 E-mail: [email protected] “KOLORPAK” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Босмахона манзили: Ўзбекистон, 100060.
Тошкент, Янги шаҳар кўчаси, 1-А уй.
Босмахона телефони: (78) 129-29-29


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM MAJLIS PELANCARAN BULAN BAHASA, HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME, PROGRAM GALAKAN MEMBACA DAN NILAM
Next Book
สาระบัญ-บทคัดย่อ-อัง