The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

№ 74 (330), 2021 йил 14 апрель, чоршанба кунги Янги Ўзбекистон нашри

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by media.yuz.uz, 2021-04-14 01:05:24

Янги Ўзбекистон 14.04.2021

№ 74 (330), 2021 йил 14 апрель, чоршанба кунги Янги Ўзбекистон нашри

Keywords: 14.04.2021,Янги Ўзбекистон,газета,янгилиллар,кун янгилиги,ЁШЛАР СИЁСАТИ,ФУ¯АРОЛАРНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИ

2020 йил 25 январдан чиқа бошлаган

Ижтимоий-сиёсий газета № 74 (330), 2021 йил 14 апрель, чоршанба

ЁШЛАР СИЁСАТИГА ОИД ВАЗИФАЛАР ИЖРОСИ Ўзбекистон Республикаси Президентининг
ТА²ЛИЛ ¯ИЛИНДИ ФАРМОНИ

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 13 апрель куни ёшлар бандлигини таъминлаш ва бўш вақтини мазмунли ташкил этиш КАПИТАЛ БОЗОРИНИ
борасида белгиланган вазифалар ижроси юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди. ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ
ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТªFРИСИДА

Маълумки, 2021 йил мамлакатимизда Бундан ташқари, ишсиз ёшларнинг банд- “Ёшлар дафтари”га кирган 5 нафардан лан қамраб олиш учун малакали ўрта бўғин Капитал бозорини янада ривож- яхлитлигини ва тизимли тавак-
“Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли сало- лигини таъминлаш Сурхондарё вилоятида ортиқ ишсизлар бандлигини таъминлаган тиббиёт ходимларини кўпайтириш зарур лантириш, қимматли қоғозлар калчиликларнинг олдини олишни
матлигини мустаҳкамлаш йили”, деб номла- 30 фоизни ташкил этиб, бу республикадаги тадбиркорларга 1 майдан бошлаб давлат бўлмоқда. Биргина тиббий бригадаларга ка- чиқарилишини кўпайтириш, жисмо- таъминловчи қонунчилик базасини
ниб, бу борада давлат дастури қабул қилин- энг паст кўрсаткич. Худди шу каби Хўжай- мулки ижараси учун 50 фоизгача имтиёз бе- мида 7 минг нафар ўрта тиббиёт ходимлари ний ва юридик шахсларнинг фонд яратиш;
ди. 27 январь ҳамда 10 февраль кунлари лида атиги 16 нафар, Фурқатда 27 нафар, рилади. керак. бозоридаги иштирокини кенгайти-
бўлиб ўтган йиғилишларда жорий йилги Улуғнорда 78 нафар, Ангорда 82 нафар риш мақсадида: капитал бозорини замонавий
муҳим вазифалар яна бир бор қайд этилиб, ишсиз ёшлар “1+1” лойиҳаси билан қамраб Шунингдек, ижарага бино олиб, ўз бизне- Шунинг учун, соғлиқни сақлаш соҳасида- талабларга жавоб берадиган кадр-
масъуллар белгиланган эди. олинган. сини бошлаётган ёшларга, бир йиллик ижа- ги ислоҳотларнинг давоми сифатида жорий 1. Капитал бозорини ривож- лар билан таъминлаш тизимини
ра суммасининг 30 фоизигача қисми қоплаб йилда қўшимча 20 минггача ўрта тиббиёт ва лантиришнинг асосий йўна- ривожлантириш, истиқболли, шу
Йиғилишда ушбу вазифалар ижросининг Йиғилишда бундай ўзибўларчилик ҳолат- берилади. ижтимоий ходимлар штатини ташкил этиш лишлари этиб қуйидагилар бел- жумладан, хорижий мутахассис-
бориши, вазирлар, вилоят, туман ва шаҳар ҳо- лари қаттиқ танқид қилинди. Ёшлар билан ҳисобига минглаб ёшлар учун янги иш ўрин- гилансин: ларни жалб қилиш учун жозибадор
кимлари, сектор раҳбарлари, олий таълим му- ишлашни лозим даражада ташкил этмага- “Ёшлар дафтари”га киритилган йигитлар лари яратиш зарурлиги таъкидланди. шарт-шароитларни яратиш;
ассасалари ректорлари ёшларга оид ишлар- ни учун Сурхондарё вилояти ҳокимининг ва меҳрибонлик уйи тарбияланувчилари- капитал бозорининг рақобат-
ни қандай ташкил этгани кўриб чиқилди. ёшлар масалалари бўйича ўринбосари, га ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш, бир Йиғилишда ёшларнинг бўш вақтини маз- бардошлигини ошириш ва унинг капитал бозори учун соҳа мута-
Фурқат ва Улуғнор тумани ҳокимлари, Шо- ойлик ҳарбий хизматни ўташ харажатлари мунли ташкил этиш масалаларига ҳам эъти- капиталлашувини 2023 йил якуни- хассисларини тайёрлаш ва қайта
Мамлакатимиз бўйича 648 минг нафар фиркон, Қамаши, Хива, Чуст, Хўжайли ва бюджетдан тўлаб берилади. бор қаратилди. га қадар 45 триллион сўмга етка- тайёрлаш, уларнинг малакасини
ишсиз “Ёшлар дафтари”га киритилган бўл- Ангор туманларидаги айрим сектор раҳбар- зиш, банк томонидан кредитлашга оширишни тизимли йўлга қўйиш;
са, биринчи чоракда шундан 283 мингининг лари лавозимидан озод этиладиган бўлди. Шунингдек, 1 июндан бошлаб “Ёшлар Бугунги кунда “Баркамол авлод” болалар муқобил бўлган самарали молия-
бандлиги таъминланган. Хусусан, 175 минг Яна қатор мутасаддилар қатъий огоҳланти- дафтари”га кирганларнинг хорижий тиллар марказлари бор-йўғи 175 минг нафар ёшни лаштириш механизмини яратиш; миноритар инвесторлар, капи-
нафар ёшга 45 минг гектар ер майдони рилиб, вазиятни ўнглаши учун муҳлат бе- ва умумтаълим фанлари бўйича нодавлат қамраб олган холос. Шу боис ушбу муас- тал бозорининг бошқа иштирокчи-
ажратилган. рилди. таълим ташкилотларида ўқиши харажати- сасалар имкониятларидан тўлиқ фойдала- халқаро молия бозорлари билан лари ҳамда аҳоли кенг қатламла-
нинг бир қисми қоплаб берилади. ниш, ҳар бир мактабда уларнинг тармоқ фи- фаол интеграциялашув, замона- рининг билимлари, кўникмалари
Ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтка- Галдаги вазифалар ижросини ташкил лиалларини ташкил этиш орқали қамровни вий ахборот-коммуникация техно- ва молиявий саводхонлигини оши-
зиш мақсадида 36 мингта қўшимча тўгарак этиш, ёшлар билан ишлайдиган муасса- Шу билан бирга, 1 июлдан бошлаб ху- ошириш бўйича топшириқлар берилди. логияларидан кенг фойдаланиш ва ришни қўллаб-қувватлаш дастур-
ташкил этилиб, 874 мингга яқин ўғил-қиз саларга имкониятларни кенгайтириш чо- сусий корхоналарда янги иш бошлаган хо- хорижда муваффақиятли синовдан лари доирасида 2023 йил якунига
жалб этилган. “Беш муҳим ташаббус” до- ра-тадбирлари белгиланди. димларни қайта тайёрлаш харажатининг 1 Турли фестиваль ва мусобақалар ўтка- ўтган илғор ёндашувларни қўллаш қадар 40 минг нафар аҳолини
ирасида таълим муассасалари, кутубхона миллион сўмгача бўлган қисмига субсидия зиб, ёшларни спорт, маданият ва санъатга орқали барча тоифадаги инвестор- қамраб олиш.
ва ўқув марказларига 97 мингта санъат ва — Энг муҳим вазифа, аввало, ёшлар берилади. қизиқтириш, нуфузли халқаро танловларга лар учун капитал бозорининг қу-
спорт инвентари, компьютерлар, 562 мингта бандлигини таъминлаш, муносиб даромад олиб чиқиш изчил давом эттирилади. лайлигини ошириш; 2. Қуйидагилар:
бадиий китоб етказиб берилган. олиши учун уларга шароит яратиб бериш. Бундан ташқари, ёшларнинг професси- 2021-2023 йилларда капитал
Бу борадаги энг катта имконият ва захира- онал таълим мактаблари, техникумларда Давлатимиз раҳбари ҳар бир олий ўқув капитал бозорининг уйғун фа- бозорини ривожлантириш дас-
Лекин, айрим ҳудуд ва соҳаларда ёшлар миз — тадбиркорлик, айниқса, кичик ва ўрта ўқиши учун тўланадиган контракт суммаси юрти ён-атрофидаги маҳаллалар учун маъ- олияти ва унинг барча сегмент- тури (кейинги ўринларда — Дас-
масалаларига эътибор ҳали ҳам талаб да- бизнесдир, — деди Шавкат Мирзиёев. даромад солиғидан озод қилинади. навият маркази, маданият ўчоғи бўлиши лари ривожланишини таъминлаш тур) 1-иловага мувофиқ;
ражасида эмаслиги кўрсатиб ўтилди. Мисол кераклиги, бу борада ректорларнинг ўрни орқали 2023 йил якунига қадар 2021-2023 йилларда капитал
учун, Андижон вилоятида биринчи чоракда Шундан келиб чиқиб, мутасаддиларга Ёшлар бандлигини таъминлашдаги яна умуман сезилмаётганини таъкидлади. республика ва ҳудудий инвестиция бозорини ривожлантириш дас-
атиги 5 мингга яқин ёш доимий ишга жой- ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш бир муҳим йўналиш — қишлоқ хўжалиги. дастурлари доирасида лойиҳалар- турини амалга ошириш натижа-
лаштирилган. Аммо, айни пайтда ҳудудда- борасидаги имкониятларни янада кенгайти- Бугунги кунда республика бўйича 21 та ту- Йиғилишда талабаларнинг яшаш ша- нинг қимматли қоғозлар чиқариш сида эришиладиган мақсадли
ги саноат корхоналари ва кластерларда 7 риш ва бандлигини таъминлаш бўйича янги манда 2 мингдан 4,5 минг нафаргача ёшга роитлари масаласига алоҳида тўхталиб орқали молиялаштирилган қисми- кўрсаткичлар 2-иловага мувофиқ;
мингта доимий вакант иш ўрни мавжуд. механизм жорий этиш вазифаси қўйилди. деҳқончилик учун ер ажратилган. ўтилди. ни 5 фоизга етказиш; 2021-2022 йилларда капи-
Бу тизимда халққа ҳам, ташкилотларга ҳам тал бозорини ривожлантириш
Ишсиз ёшларни касб ва тадбиркорликка маъқул бўладиган бир қанча имтиёзлар Давлатимиз раҳбари ер олган ёшлар Бугунги кунда 130 мингдан зиёд талаба соҳага илғор халқаро амалиётни дастурини амалга ошириш бў-
ўқитиш, маблағ билан таъминлашда ҳам белгиланади. агротехник тадбирларни бажариб, даромад ижарада яшамоқда. Бу масала бўйича ҳу- жорий қилиш, ортиқча тўсиқлар ва йича “Йўл харитаси” 3-иловага
камчиликларга йўл қўйилмоқда. Хусусан, ола бошлагунча фермер ва кластерлар кумат томонидан алоҳида дастур тайёрлан- чекловларни бартараф этиш орқа- мувофиқ;
“1+1” дастури доирасида 100 минг нафар Жумладан, 1 майдан бошлаб ёшларни амалий ёрдам кўрсатиши муҳимлигини таъ- моқда. Унга кўра, бундай ёшларга 1 майдан ли фонд бозорида ривожланиш 2021-2023 йилларда акция-
ёшни ўқитиб, кейин уларга имтиёзли кредит ишга қабул қилган корхона ва компаниялар- кидлади. бошлаб ижара тўловининг ярми давлат мақсадларига йўналтирилган ин- лари фонд биржаси орқали ом-
ажратиш белгиланган бўлса-да, Савдо-са- га ушбу ходимлар учун тўланган ижтимоий томонидан қоплаб берилади. Дастлабки вестицияларни фаол молиялашти- мавий жойлаштирилиши бел-
ноат палатасининг қуйи тузилмалари бу солиқ қайтариб берилади. Бу соҳада ҳам аҳолини қўллаб-қувват- босқичда ушбу тизим орқали 60 минг нафар риш учун зарур шарт-шароитларни гиланган корхоналар рўйхати
ишларни тизимли ташкил эта олмаяпти. лаш мақсадида “Ёшлар дафтари”га кир- ёшлар қамраб олинади. Шу билан бирга, яратиш; 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Шунингдек, 1 июндан бошлаб, “Ёшлар ганларга уруғлик ва кўчатлар хариди учун эҳтиёжманд талабаларга ушбу харажатлар
Мисол учун, уч ойда республика бўйича дафтари”га кирган талабалар корхона ва 2 миллион сўмгача субсидия бериш зарур- ҳокимликлар ва олийгоҳлар маблағи ҳисо- халқаро мезонлар ва тажриба- Давоми 2-бетда
21 минг нафар ёш тадбиркорликка ўқитил- компанияларда амалиёт ўтаганда, уларга лиги қайд этилди. бидан ҳам қоплаб берилади. ларни жорий қилган ҳолда, капитал
ган. Тошкент шаҳрида атиги мингта, На- 500 минг сўмгача субсидия ажратилади. бозорини тартибга солишнинг
манганда эса 1 100 та сертификат берил- Молия вазирлигига субсидиялар бериш- Йиғилишда муҳокама қилинган масала-
ган. Бухорода эса бор-йўғи 216 нафар ёш Биринчи марта ишга кирган касб-ҳунар нинг очиқ-ошкоралигини таъминлаш мақса- лар юзасидан мутасаддиларнинг ҳисоботи
касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитилган. маркази битирувчилари 6 ойгача даромад дида “электрон платформа” яратиш вазифа- эшитилди.
солиғи тўлашдан озод этилади. си қўйилди.
ЎзА
Яна бир масала — ҳар бир маҳалла ва
хонадонни сифатли тиббий хизматлар би-

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг
ҚАРОРИ ҚАРОРИ

БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУ¯АРОЛАРНИНГ ФАОЛ КАПИТАЛ БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БªЙИЧА ¯ªШИМЧА ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТªFРИСИДА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТªFРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 фев- ларни молиялаштиришга йўналтириш бўйича янги тартиб- Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш ва корпора- қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш, ривожлан-
ралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ни босқичма-босқич жорий этиш; тив бошқарув соҳасидаги ислоҳотларни янада чуқурлашти- тириш, тартибга солиш, назорат қилиш ва корпоратив бош-
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳара- риш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарув соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш;
катлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли 2021 йил 1 июлдан бошлаб жамоатчилик фикри асосида 2021 йил 13 апрелдаги “Капитал бозорини янада ривожлан-
саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга ажратила- тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6207-сон фармо- қимматли қоғозлар амалиёти билан шуғулланувчи инвес-
давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сон фармони ижросини диган туман (шаҳар)лар бюджетлари қўшимча маблағла- ни ва 2021 йил 3 апрелдаги “Давлат ҳокимияти ва бошқа- торлар ҳамда қимматли қоғозлар эгаларининг ҳуқуқлари ва
таъминлаш, шунингдек, Давлат бюджетининг шаклланиши ва рининг энг кам миқдорини 10 фоиздан 30 фоизга ошириш руви органларининг тузилмасини мақбуллаштириш ва штат қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;
ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш лойиҳалари- ҳақидаги таклифлари маъқуллансин. бирликлари сонини қисқартириш тўғрисида”ги ПҚ-5053-сон
ни ишлаб чиқиш жараёнига аҳолини фаол жалб этиш ҳамда қарори ижросини таъминлаш мақсадида: қимматли қоғозлар бозори, акциядорлик жамият-
жойлардаги долзарб муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик 2. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда мазкур қарор лари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
иштирокини кенгайтириш мақсадида: иловасига мувофиқ танлаб олинган туман (шаҳар)лар бюд- 1. 2021 йил 1 майдан бошлаб: тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилинишини назорат
жетларига қўшимча равишда Ўзбекистон Республикасининг Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тугатилсин; қилиш;
1. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, ви- республика бюджети маблағлари ҳисобидан 92,7 миллиард тугатилаётган Капитал бозорини ривожлантириш агент-
лоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Молия вазирлиги сўм маблағ ажратилишини таъминласин. лигининг қимматли қоғозлар бозорини, шу жумладан, қим- маҳаллий капитал бозорининг ривожланиш ҳолати ва
ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш матли қоғозлар савдосининг ташкилотчилари ва Қимматли унинг профессионал қатнашчилари тўғрисида инвестор-
вазирлигининг: 3. Белгилаб қўйилсинки: қоғозлар марказий депозитарийсини тартибга солиш, шу- лар ва жамоатчиликни хабардор қилиш;
мазкур қарорнинг 1-бандида белгиланган босқичларни ино- нингдек, корпоратив бошқарувни ривожлантириш ҳамда ло-
2021 йил май ойидан бошлаб иловага мувофиқ ту- батга олган ҳолда туман (шаҳар) бюджетлари тасдиқланган тереяларни ташкил этиш фаолияти бўйича вазифа, функ- қимматли қоғозлар савдосининг ташкилотчилари ва қим-
ман (шаҳар)ларда, 2022 йил 1 январдан эътиборан рес- харажатларининг 5 фоизига тенг миқдордаги маблағлар ция ва ваколатлари Молия вазирлигига ўтказилсин. матли қоғозлар бозоридаги профессионал иштирокчилар-
публиканинг барча туман (шаҳар)ларида тегишли бюджет- жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни 2. Молия вазирлигига капитал бозорини ривожланти- нинг фаолиятини, шунингдек, букмекерлик ва лотереялар-
ларнинг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоизини молиялаштиришга йўналтирилади; риш соҳасида қуйидаги вазифалар юклатилсин: ни ташкил этиш фаолиятини тартибга солиш;
жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбир-
Давоми 2-бетда Давоми 2-бетда

БИЗНЕС МАРАФОН

Ҳасан МАМАСАИДОВ:

ТАДБИРКОРЛИК ИНСОНЛАРГА МАНФААТ БЕРИШ УЧУН БОШЛАНСА

даромад ҳам, шахсий бренд, обрў ҳам ўзи келади

Мамлакатимиз бўйлаб янги лойиҳа — “Тадбиркор ўз ўрнини топиши учун қаттиқ меҳнат қилиши ке- лаб-қувватлаш маркази директори Меҳрож Рашидов ҳамда юк-
“Biznes marafon”нинг илк манзили сифатида рак. Муваффақиятга ўз-ўзидан эришилмайди. Ҳар бир ютуқ за- сак натижаларга эришган таниқли тадбиркорлар — “Dekos.uz” ва
Наманган танлангани бежиз эмас. Чунки мирида заҳматли ҳаракат, уйқусиз тунлар ётади. Ёш тадбиркор- “Deli.uz” таъсисчилари Ҳасан ва Ҳусан Мамасаидовлар, “Asaxiy.
тадбиркорликни бошлаш ниятидаги ларимиз бу сўзларни сизлардан эшитишлари уларга дадиллик ва uz” онлайн дўкони асосчиси Фирузбек Аллаев, “Cambridge” ўқув
ёшларнинг энг кўп улуши айнан шу ҳудудга шижоат бағишлайди. Наманганнинг тадбиркорликда ўз мактаби маркази, “Selfmade” лойиҳаси асосчиси Жаҳонгир Пўлатов,
тўғри келади. бор. Уни ривожлантириб, янги нуқтага олиб чиқишда сизларнинг “Najot ta’lim” ўқув маркази асосчиси Темур Адҳамов тадбирда
ўрнингиз беқиёс”, деди Наманган вилояти ҳокими. сўзга чиқиб, Намангандаги ижобий тадбиркорлик муҳити тўғри-
Марафон бошида номдор тадбиркорлар ва вилоят ҳокими ўр- сида самимий эътирофларини айтишди.
тасида бизнес учрашув бўлиб ўтди. Ёшлар ишлари агентлиги директори, сенатор Алишер Саъ-
дуллаев, “Yoshlar — kelajagimiz” жамғармаси ижрочи директори Давоми 2-бетда
Хайрулла Сатторов, Ўзбекистон ёшлар тадбиркорлигини қўл-

2 2021 йил 14 апрель, 74-сон Сиёсат

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг
ҚАРОРИ ФАРМОНИ

БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУ¯АРОЛАРНИНГ КАПИТАЛ БОЗОРИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ
ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТªFРИСИДА
БªЙИЧА ¯ªШИМЧА
ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТªFРИСИДА Бошланиши 1-бетда 6. Молия вазирлиги, Марказий банк, Олий 7. Ўзбекистон Миллий ахборот агентли-
ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда ги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпа-
Бошланиши 1-бетда 6. Молия вазирлигига қуйидаги вазифалар 3. Белгилаб қўйилсинки: Халқ таълими вазирлигининг “Молия ва нияси Молия вазирлиги билан биргаликда
юклатилсин: эркин муомаладаги қимматли қоғозлар- инвестиция саводхонлиги” дастурини қу- ушбу фармоннинг мазмун-моҳияти ҳамда
жамоатчилик фикри асосида шакллантирил- нинг умумий ҳажмини ялпи ички маҳсулот- йидаги тамойиллар асосида амалга ошириш мақсад ва вазифалари оммавий ахборот
ган тадбирларни молиялаштиришга йўналти- жамоатчилик фикри асосида амалга ошири- нинг камида 5 фоизига етказиш Дастурнинг тўғрисидаги таклифи маъқуллансин: воситаларида кенг ёритилишини таъмин-
риладиган маблағлар туман (шаҳар) ҳокимлик- ладиган тадбирларни молиялаштиришга йўнал- асосий мақсади ҳисобланади; ласин.
ларида бюджет ташкилотларининг бюджетдан тириладиган маблағларни шакллантириш тар- 2023 йил 1 январдан бошлаб маҳаллий аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг
ташқари жамғармалари шаклида очиладиган тибини такомиллаштириш; эмитентлар ўз акцияларини дастлаб респуб- молиявий саводхонлигини ошириш, улар- 8. Ўзбекистон Республикаси Президенти-
“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий лика фонд биржасида жойлаштиргандан ни молиявий хизматлар ва маҳсулотлар, нинг айрим ҳужжатлари 5-иловага мувофиқ
ғазна ҳисобварағида жамланади ва ушбу маб- жамоатчилик фикри асосида амалга ошири- сўнг андеррайтер тавсиясига кўра хори- жумладан, капитал бозори ҳамда молия- 2021 йил 1 майдан ўз кучини йўқотган деб
лағларнинг бошқа мақсадларга ишлатилиши ладиган тадбирларни молиялаштиришга йўнал- жий фонд бозорларида жойлаштириши вий инструментлар ҳақида хабардор қилиш ҳисоблансин.
қатъиян тақиқланади. тириладиган маблағларнинг шакллантирилиши мумкин; билан боғлиқ ташаббусларни ҳамжиҳатлик-
ва сарфланиши юзасидан ўқув-семинар ва оммавий савдолар орқали акцияларни да амалга оширган ҳолда мутасадди таш- 9. Молия вазирлиги икки ой муддатда
4. Вазирлар Маҳкамаси бир ҳафта муддат- тренинглар ташкил этиш, мазкур жараённинг IPO ёки SPO усулида жойлаштириш нати- килотлар билан фаол ҳамкорликни йўлга манфаатдор идоралар билан биргалик-
да Олий Мажлис Сенатига туман (шаҳар)лар моҳиятини акс эттирувчи ўқув материаллари- жалари қайта кўриб чиқилмайди. қўйиш; да қонунчиликка ушбу фармондан келиб
бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри ни тайёрлаш; 4. Устав капиталида давлат улуши 50 чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар
асосида шакллантирилган тадбирларга йўнал- фоиз ва ундан ортиқ бўлган акциядорлик жа- илғор хорижий ўқув муассасалари ва тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклиф
тириш тартиби тўғрисидаги намунавий низом- жамоатчилик фикри асосида молиялашти- миятлари акцияларининг бирламчи (IPO) тадқиқот институтлари, молия ташкилот- киритсин.
ни тасдиқлаш учун киритсин. риладиган тадбирларга йўналтириладиган маб- ва иккиламчи (SPO) оммавий таклифини ларидан етакчи мутахассисларни моли-
лағларнинг шаклланиш ва сарфланиш жараён- қуйидаги шартларда ўтказиш белгилансин: явий саводхонлик даражасини ошириш- 10. Мазкур фармон ижросини самара-
Ушбу намунавий низом асосида туманлар ва лари мониторингини юритиш; IPO ёки SPO йўли билан сотиладиган акци- га оид таълим тадбирларига кенг жалб ли ташкил этишга масъул ва шахсий жа-
шаҳарлар ҳокимликлари икки ҳафта муддатда: яларни харид қилиш учун аризаларни тўплаш қилиш; вобгар этиб молия вазири Т.А Ишметов
“Очиқ бюджет” порталида жамоатчилик томо- ушбу IPO ёки SPOни ўтказиш шартномаси ту- белгилансин.
ҳар бир туман ва шаҳарнинг алоҳида хусуси- нидан таклиф қолдириш ва овоз бериш жараё- зилган андеррайтер ёки андеррайтерлар умумтаълим мактаблари ўқувчилари
ятидан келиб чиқиб, туман (шаҳар)лар бюджет- нини услубий, техник жиҳатдан қўллаб-қув- гуруҳи томонидангина амалга оширилади; ҳамда ноиқтисодий йўналишдаги олий Бош вазир ўринбосари Ж.А.Қўчқоров:
лари маблағларини жамоатчилик фикри асосида ватлаш ҳамда бошқариш. андеррайтер акциядорлик жамиятини таълим ташкилотлари талабалари учун икки ҳафта муддатда Дастурнинг асосий
шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тар- дастлабки ўрганиш натижалари асосида ак- “Молиявий саводхонлик” ўқув курси- йўналишлари бўйича манфаатдор вазирлик
тибини назарда тутувчи қарор лойиҳасини; 7. Молия вазирлиги: циялар хариди бўйича аризаларни тўплаш ни фан сифатида жорий этиш. Ушбу фан ва идоралар масъул ходимлари ҳамда хори-
манфаатдор вазирлик ва идоралар билан учун нарх чегараларини белгилайди; доирасида маблағларни тўғри бошқариш, жий экспертлардан иборат ишчи гуруҳлари
халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгаши, биргаликда 2021 йил 1 ноябрга қадар халқа- IPO ва SPO йўли билан акцияларни тақ- оқилона молиявий қарорлар қабул қилиш, шакллантирилишини ва уларнинг фаолияти-
маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, шу- ро экспертларни жалб этган ҳолда фуқаролар симлаш акцияларга бўлган талаб ва таклиф- жумладан, молиявий инструментлар бўйи- ни самарали ташкил этилишини;
нингдек, нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштирокидаги ташаббусли бюджетлашти- дан келиб чиққан ҳолда, андеррайтер томо- ча ўқитиш методологиясини ишлаб чиқиш икки ой муддатда акциялари фонд бир-
масъул ходимларидан иборат Жамоатчилик ришни такомиллаштириш бўйича таклифлар- нидан аниқланадиган ягона нарх асосида ҳамда “Молиявий саводхонлик олимпи- жаси орқали оммавий жойлаштирилиши
фикри асосида тадбирларни шакллантириш, ни Вазирлар Маҳкамасига киритсин; амалга оширилади; адалари”ни ташкил этиш орқали ўқув кур- мазкур фармонга 4-иловада белгиланган
баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мо- Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш андеррайтерга акциядорлик жамияти би- сининг самарадорлигини баҳолаш; ҳар бир корхона бўйича алоҳида “йўл хари-
ниторинг қилиш бўйича ишчи комиссия тар- вазирлиги, Ёшлар ишлари агентлиги ҳамда лан тузилган шартнома асосида акциялар та”лари тасдиқланишини таъминласин.
кибини тегишли халқ депутатлари туман (шаҳар) маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари тақсимланадиган инвесторларни танлаш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг Фармоннинг ижросини ҳар чоракда муҳо-
Кенгашларига тасдиқлаш учун киритсин. билан биргаликда жойларда аҳоли ўртасида шунингдек, инвесторларга IPO ва SPO до- молиявий, шу жумладан, инвестиция бўйича кама қилиб бориш, ижро учун масъул идо-
ташаббусли бюджетлаштиришни амалга ирасида харид қилинган акцияларни сотиш саводхонлигини ошириш борасидаги барча ралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва
5. Туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари те- ошириш механизмини, унинг моҳиятини тақиқланадиган муддатни белгилаш ҳуқуқи тадбирларни 2021-2023 йилларга мўлжал- назорат қилиш Ўзбекистон Республика-
гишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳи- кенг ёритиш мақсадида методик ҳамда ўқув берилади. ланган Молиявий хизматлар оммабопли- си Бош вазири А.Н.Арипов ва Ўзбекистон
собидан жамоатчилик фикри асосида шакл- материаллари тайёрланиши ва тарқатилиши- 5. Марказий банк 2021 йил 1 ноябрга гини ошириш миллий стратегияси доира- Республикаси Президентининг маслаҳатчи-
лантирилган тадбирларни молиялаштириш ни таъминласин; қадар “Қимматли қоғозларнинг марказий сида амалга ошириш. си Р.А.Гулямов зиммасига юклансин.
тўғрисидаги маълумотларни ҳар чорак якунлари манфаатдор вазирлик ва идоралар билан депозитарийси” ДК ҳисоб рақамлари Марка-
бўйича кейинги ойнинг 25 санасидан кечиктир- биргаликда икки ой муддатда қонунчилик ҳуж- зий банкка ўтказилишини таъминласин. Ўзбекистон Республикаси Ш. МИРЗИЁЕВ
май ўзларининг расмий веб-сайтларига ва жатларига мазкур қарордан келиб чиқадиган Президенти
“Очиқ бюджет” порталига жойлаштирсин. ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар
Маҳкамасига таклифлар киритсин. Тошкент шаҳри,
Туман ва шаҳарлар ҳокимларига жамоатчи- 8. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш 2021 йил 13 апрель
лик фикри асосида шакллантирилган тадбир- Бош вазир ўринбосари Ж.А.Қўчқоров, молия
ларни молиялаштиришга бюджет маблағла- вазири Т.А.Ишметов ҳамда Қорақалпоғистон Ўзбекистон Республикаси Президентининг
рининг ўз вақтида ажратилиши ва уларнинг Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вило- ҚАРОРИ
амалга оширилиши жараёнини ёритиб бориш ятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари зиммасига
юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин. юклансин. КАПИТАЛ БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИ
ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ
Ўзбекистон Республикаси Ш. МИРЗИЁЕВ ТªFРИСИДА
Президенти

Тошкент шаҳри,
2021 йил 13 апрель

БИЗНЕС МАРАФОН Бошланиши 1-бетда ва илгари қабул қилинган қарорлар ўз кучини даги аризаларни кўриб чиқиш учун ундирила-
сақлаб қолади ва ушбу органни тугатиш муно- диган йиғим;
Ҳасан МАМАСАИДОВ: қимматли қоғозлар бозорини тартибга со- сабати билан уларни бекор қилиш ёки ўзгар-
лиш соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тириш талаб этилмайди; белгиланган тартибда Молия вазирлиги то-
ТАДБИРКОРЛИК ИНСОНЛАРГА МАНФААТ ишлаб чиқиш, профессионал иштирокчилар- монидан ундириладиган бошқа йиғимлар.
БЕРИШ УЧУН БОШЛАНСА нинг мутахассисларини аттестациядан ўтка- Капитал бозорини ривожлантириш агентли-
зиш ва малака гувоҳномаларини бериш; ги ва унинг ҳудудий бошқармаларида кўриб 6. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров,
даромад ҳам, шахсий бренд, обрў ҳам ўзи келади чиқиш жараёнида бўлган ҳужжатлар (те- Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов) 2021 йил
қимматли қоғозларни чиқариш ва рўйхатдан гишли фаолиятни лицензиялаш, қимматли 1 майга қадар:
Бошланиши 1-бетда моли вазиятга ечим топиш борасидаги са- ўтказиш, улар юзасидан ҳисобот бериш ҳамда қоғозлар чиқаришни рўйхатга олиш, мурожаат-
волларни йўллашди ҳамда фойдали, муҳим қимматли қоғозлар эгаларининг реестрларини лар ва бошқа ҳужжатлар) 2021 йил 1 майдан Капитал бозорини ривожлантириш агент-
Марафоннинг асосий қисми Наманган маслаҳатларни, жавобларни содда ва атроф- ва қимматли қоғозларга доир битимларни ҳи- бошлаб Молия вазирлигига ўтказилади ва лиги ҳузуридаги Капитал бозорини ривожлан-
шаҳрининг Давлатобод туманида яқинда лича тарзда олишди. Мингбулоқлик ёш дас- собга олиш реестрини юритиш талабларини кўриб чиқиш натижалари Молия вазирлиги то- тиришга кўмаклашиш жамғармасининг ҳамда
фойдаланишга топширилган замонавий турчи Сардорбек Ҳакимов: “Тўғри, тадбир- белгилаш; монидан расмийлаштирилади; ривожлантириш жамғармасининг қолдиқ маб-
“Янги Ўзбекистон — ёшлар зиё маскани” ах- корлик пул билан ривожлантирилади, лекин лағлари Молия вазирлигининг бюджетдан
борот-кутубхона марказида давом этди. “Му- билим, кучли хоҳиш, аниқ режа ва умид билан ўз маблағлари етарли даражада бўлишига Капитал бозорини ривожлантириш департа- ташқари жамғармасига ўтказилишини;
ваффақиятга эришиш сирлари” мавзусидаги бирор мақсад учун чин дилдан ҳаракатла- доир мажбурий нормативларни ва қиммат- менти штатлари биринчи навбатда тугатилаёт-
тренинг тадбиркорлик соҳасига қизиқувчи 400 нилса, молиявий масалалар ҳам секин-аста ли қоғозларга доир операциялар бўйича та- ган Капитал бозорини ривожлантириш агент- Капитал бозорини ривожлантириш агентли-
га яқин йигит-қиз иштирокида қизғин ва кўта- изига тушаркан. Ҳаётий олтин қоидани пой- ваккалчиликларни чекловчи кўрсаткичларни лиги тизими ходимлари ҳисобидан бутланади. ги мол-мулкининг Молия вазирлигига топши-
ринки руҳда кечди. тахтдан ташриф буюрган, ўша босқичларни ўрнатиш; рилишини таъминласин.
енгиб ўтиб, ҳозир хусусий секторда ҳурмат қо- 5. 2021 йил 1 майдан бошлаб қуйидаги
Юртимизнинг кўзга кўринган, соҳасида кат- зонган, бизнес мактабини яратган меҳмонлар қимматли қоғозлар бозорининг ҳолати ва маблағлар Молия вазирлигининг бюджет- 7. Молия вазирлигининг Капитал бозори-
та марраларни забт этган бизнес вакиллари қатъий таъкидлашди”, дея таассуротларини унинг иштирокчилари ҳақида, шунингдек, қо- дан ташқари жамғармасига йўналтирилсин: ни ривожлантириш департаменти Тошкент
ўз тажрибалари, тадбиркорлик билан самара- ўртоқлашди. нунчиликда назарда тутилган маълумотлар шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй ман-
ли шуғулланиш ва маркетингда муваффақи- ошкоралигини таъминлаш орқали жамоатчи- фонд биржасида қимматли қоғозлар сав- зилига жойлаштирилсин ва ушбу бино бирин-
ятга эришишда нималарга эътибор қаратиш — “Biznes marafon” эндигина тадбиркорлик ликни хабардор қилиш; досини амалга оширишда сотувчи томонидан чи қаватининг чап қаноти ва тегишли ертўла
кераклиги ҳақида йиғилганларга қимматли фаолиятини йўлга қўйиш истагидаги ёшлари- тўланадиган йиғим; қисми Молия вазирлигига оператив фойдала-
тавсияларини, маҳорат сабоқларини улаш- миз учун унутилмас кўникма ҳамда мотивация капитал бозорини ривожлантириш ва тар- ниш ҳуқуқи асосида бириктирилсин.
дилар. майдони бўлди, десак янглишмаймиз. Албат- тибга солиш масалалари бўйича хорижий ва эмиссиявий қимматли қоғозларнинг даст-
та, бу ҳали бошланиши, ушбу лойиҳани келгу- халқаро институтлар билан самарали ҳамкор- лабки чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтка- Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар
— Ёш тадбиркорлар учун энг муҳими кре- сида, албатта, давом эттирамиз. Йўналишлар- лик қилиш. зиш учун тўланадиган йиғим; Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳоким-
дит эмас! Яхши устозлардан билим олиш, га бўлинган ҳолда махсус ўқув семинарлар ҳам ликлари Молия вазирлиги Капитал бозорини
уларнинг хато ва ютуқларидан тўғри хулоса уюштирамиз, — деди “Yoshlar — kelajagimiz” 3. Тугатилаётган Капитал бозорини ривож- эмиссиявий қимматли қоғозларни йирик- ривожлантириш департаментининг ҳудудий
чиқариш муҳимроқ, — деди тадбиркор Ҳа- жамғармасининг Наманган вилояти филиали лантириш агентлигининг жами 110 нафар лаштириш жараёнида уларнинг номинал қий- шўъбалари ходимлари Капитал бозорини
сан Мамасаидов. — Тадбиркорлик инсонлар- раҳбари Исломбек Қутфиддинов. штат бирлиги (шундан, 90 нафар бошқарув мати оширилганда эмитент томонидан тўлана- ривожлантириш агентлиги ҳудудий бошқар-
га манфаат бериш учун бошланса, даромад ходими) ҳисобидан Молия вазирлигининг мар- диган йиғим; маларининг ҳозирги жойлашуви бўйича би-
ҳам, шахсий бренд, обрў ҳам ўзи келади ва Орифжон ЖЎРАЕВ, казий аппарати тузилмасида бошқарув ходим- ноларда (хоналарда) жойлаштирилишини
сизни топади! “Янги Ўзбекистон” мухбири лари чекланган сони 54 нафардан (шундан, 16 қимматли қоғозларнинг чиқарилишини дав- таъминласин.
нафар ҳудудларда фаолият кўрсатувчи мар- лат рўйхатидан ўтказиш ва (ёки) аввал рўйхат-
Ёшлар спикерларга ўзлари учраган муам- казий аппарат ходимлари) иборат Капитал дан ўтган қимматли қоғозларнинг чиқарили- 8. Молия вазирлиги (Т.А. Ишметов) манфа-
бозорини ривожлантириш департаменти шига ўзгартиришлар бўйича ҳужжатлар кўриб атдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда
ташкил этилсин. чиқилганлиги учун тўланадиган йиғим; икки ой муддатда:

4. Белгилансинки: лотереяларни ташкил этиш фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “2021 йил
Капитал бозорини ривожлантириш депар- тартибга солиш билан боғлиқ йиғимлар; учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат
таментининг ўз фаолиятини бевосита ҳудуд- бюджети тўғрисида”ги қонунига мазкур қарор-
ларда олиб борадиган ходимлари меҳнатга қимматли қоғозлар бозорида операциялар- дан келиб чиқадиган ўзгартишлар киритишни
ҳақ тўлаш шартлари бўйича Молия вазирлиги ни ўтказиш ҳуқуқини берувчи малака аттеста- назарда тутувчи қонун лойиҳасини;
марказий аппарати ходимларига тенглашти- тини олишга талабгорларни (жисмоний шахс-
рилади ва ушбу ходимларнинг ҳудудлардаги ларни) аттестациядан (қайта аттестациядан) қонунчиликка мазкур қарордан келиб чиқа-
фаолияти билан боғлиқ харажатлар Молия ва- ўтказиш учун ундириладиган йиғим; диган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида
зирлиги томонидан молиялаштирилади; Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.
Молия вазирлиги Капитал бозорини ривож- қимматли қоғозлар савдосининг ташкилот-
лантириш агентлигининг барча ҳуқуқлари, чилари ва қимматли қоғозлар бозоридаги про- 9. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қи-
мажбуриятлари ва шартномалари бўйича фессионал иштирокчиларнинг фаолиятини лиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вази-
ҳуқуқий вориси ҳисобланади; амалга ошириши учун лицензия олиш тўғриси- ри А.Н. Арипов зиммасига юклансин.
Капитал бозорини ривожлантириш агент-
лиги томонидан аввал берилган ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси Ш. МИРЗИЁЕВ
Президенти

Тошкент шаҳри,
2021 йил 13 апрель

Ислоҳот 32021 йил 14 апрель, 74-сон

ОБОДЛИК ЯРАШГАН МАНЗИЛЛАР

Манас. 2016 йилнинг кўклами. Тонг Музаффар АБДУЛЛАЕВ олган суратлар.
саҳар бошланган ёмғир одамлар
юрагини эзиб ёғмоқда. Ҳовлига чиққан
раис икки кун олдин экилган кўкатлар,
картошка сув остида қолганини кўриб,
меҳнатига ачинди. Энди ҳаммасини
қайта экиш керак.
“Маҳалла идорасига велосипедда
борсаммикин. Йўқ, йўл лой, велосипедда
юриш мушкул, яхшиси, бир амаллаб
пиёда етиб оламан. Одамлар ҳам кутиб
қолгандир”, деб ўйлади раис.
Бу пайтда раиснинг қизи катта йўл
четидаги кичик каналдан икки челак сув
олиб қайтарди. Уйда сув қолмабди, отаси
аччиқ чой ичади...

2018 йил баҳорда Президентимизнинг “Обод ²АЁТДАН РОЗИ ОДАМЛАР МАСКАНИ
қишлоқ” дастури тўғрисидаги фармони билан
қишлоқлардаги ободонлик, бунёдкорлик ишла- ёхуд Манас ва Гагариндаги ўзгаришлар шукуҳи
ри дастлаб Манасдан бошланди: лой кўчалар
асфальт бўлди, пиёдалар йўлаклари қурилди, ган насос станциясига уланди. Бу ёғи оддий: ер са, мендан бахтли она бўлмайди. Кейин тўйлар кўчаларни айланамиз, одамлар ҳолидан ха- Шавкат Мирзиёев 2019 йили бу ерга ташрифи
кўп қаватли ва ҳовли уйларнинг ташқи қисми- остидаги сизот сувлар насослар билан сўрилиб, қиламиз. Ҳар бир оилани, хотин-қизларни ўйлаб, бар оламиз, муаммоларни ўрганамиз, — дейди чоғида корхона фаолиятини ривожлантиришга
га зеб берилди, ҳар бир хонадон ичи ҳам таъ- каналга оқизиб юборилади. шароит яратиб бераётган давлатимизга минг раҳ- Баҳром Эгамбердиев. — 2018 йили бошланган доир муҳим кўрсатмалар берган, хотин-қизларни
мирдан чиқарилди, ичимлик сув олиб келинди. мат. “Обод қишлоқ” дастури билан 18 га яқин ишлаб иш билан таъминлашга доимий эътибор қаратиш
Таълим ва тиббиёт муассасалари қарийб қайта Бугун манасликлар учун ёмғир қут-барака тим- чиқариш корхонаси очилди, 2 та йирик тикув зарурлигини таъкидлаган эди.
қурилди. Қишлоқ инфратузилмаси тубдан янги- соли. Мамлакатдаги ислоҳотлар ҳар бир манас- Гагариндаги хайрли амаллар, бунёдкорлик шу- цехи ишга тушди. Бугунги кунда шифер ишлаб
ланди. лик фуқаро ҳаётида ўз аксини топган, кунларига куҳи ҳар бир фуқаро кўнглига кўчган. Одамлар чиқариш йўлга қўйилган, спирт, ёғ-мой заводла- Орадан икки йилдан зиёд вақт ўтди. Ўтган
мазмун инган. ҳаракатга келган. Томорқадан фойдаланишнинг ри иш бошлаш арафасида. 11 та кўп қаватли, даврдаги ўзгаришлар билан танишиш мақсадида
БИР ҲАФТА ОЛДИНГИ ҳам ҳадисини олишди. Гулсара Қиличева келин- 206 та ҳовли уй қурилди. Электр тармоқлари, шу корхонада ҳам бўлдик.
МАНАСДАН ГАГАРИНГА: лари билан бирга бир сотихли иссиқхонадан 30- газ тортилди.
ГУРУНГЛАР... ЙЎЛДАГИ УЧРАШУВ 40 миллион сўм даромад топяпти. Қизиғи, иссиқ- “Мирзачўл-текс” корхонаси ижрочи директори
хонага на газ керак, на электр энергияси. Сув ҳам “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га кири- Сардор Розиқов яқинда Туркияда бўлиб, иш унум-
2021 йил, апрель. Ёмғир шиғалаб ёғяпти. Жиз- Манасдаги ўзгаришлар эпкини Гагаринга кўч- кўп талаб қилинмайди. тилган фуқароларимиз билан тизимли ишлаяп- дорлигини ошириш бўйича ҳамкасблари билан
зах вилоятининг Дўстлик туманидаги “Манас” гани ҳақида эшитганмиз. Йўлни шу томон бурдик. миз. Дастлаб 80 аёлни дафтарга киритган эдик. музокаралар ўтказиб қайтибди, туркиялик икки
қишлоқ фуқаролар йиғини биносидамиз. Маҳалла Бепоён далалар ястаниб ётибди. Йўл четидаги — Қишда кўкатлар эккан эдик. Ҳосилни 5 мил- Уларга чорва, парранда кредитлари ажратдик, мутахассисни ҳам бирга олиб келибди.
идораси мисоли катта уй: ҳаммаёқ чўғдек гилам, зовур ёқалаб ўнлаб туялар ўтлаб юрганини кўриб, лион сўмга сотдик. Ҳозир мана кўриб турганингиз касбга ўқитиб, тикувчилик билан шуғулланиши
хоналар шинам безатилган. Бизни ҚФЙ раиси беихтиёр тўхтадик. помидор, бодринг, булғор қалампири экдик. Икки учун шароит яратяпмиз. Қизларимиз гўзаллик Тадбиркорнинг айтишича, дастлаб 100 дона
ўринбосари Дилшод Маматқулов қарши олди. ойларда уларни ҳам бозорга чиқарамиз. Кузда эса салонлари очяпти. Яқинда бир гуруҳ ишсиз хо- тикув дастгоҳи билан бошланган иш бугунги кунда
Ўзини Раҳматилло деб таништирган, ёши олт- яна талабга қараб бошқа экин экамиз, — дейди тин-қизларимизга тикув машинаси совға қилин- кластер тизими асосида ривожланмоқда. Яна 100
Бундан 5 йил олдин раис бобо лой кечиб юрган мишлардан ошган чорвадор амаки фермер акаси- Гулсара опа. — Минг қатла шукр, Президентимиз ди. Бу ҳам даромад манбаи. Келиб раҳматини га яқин тикув дастгоҳи ўрнатилмоқда. Туркиялик
бугунги асфальт йўлдан машинада кетар эканмиз, нинг туяларини боқар экан. ишсизларни ишли, камбағалларни бой қилди. Уй- айтиб кетяпти. мутахассислар эса тикувчилар малакасини оши-
йўл четида арчалар бир текис ўсаётгани, турфа ларимиз аҳволи хароб эди, таъмирлаб берди. Ҳар риш билан шуғулланади.
гуллар ифори дилни яйратади. Амакининг айтишича, ака-уканинг 128 та туя- бир уйга ичимлик сув келди. Ёшлар олий маълу- Кредит олишга ҳам тўсиқ йўқ. Айниқса, “Аёл-
си бор. Туяларнинг сути ҳам, жуни ҳам, гўшти ҳам мотли бўляпти. Бу йиллардан камбағал оила лар дафтари”, “Ёшлар дафтари”даги ёки тад- 2019 йили тайёр матодан жинси кийимлар ти-
Дилшод аканинг айтишича, Манас обод қишлоқ фойдали. қолмади ҳисоб. Ҳаракат қилган яшаяпти. Шу бир биркорлик билан шуғулланаман, деб борган килган бўлса, ҳозир мато ҳам шу ернинг ўзида
бўлгунга қадар аҳоли кўп қаватли уйлар ёнида сотих иссиқхона орқасидан чорвани ҳам кўпайтир- одамларга ҳеч қийинчиликсиз кредит берил- тўқилмоқда. Тўқув бўлимида бир кеча-кундузда
мол боққан. Атрофдаги бўш ерларга хом ғиштдан Туялар билан суратга тушмоқчи бўлган эдик, дик, тўй қилмоқчимиз. япти. Маҳалламизда “Ёшлар дафтари”га кирган 30 мингдан 45 минг погонометргача мато тайёрла-
кичик-кичик молхоналар қурилган ва шу ерда аҳо- Раҳматилло ака уларни бирин-кетин номма-ном 131 йигит-қизнинг 15 нафарига 50 сотихдан ер нади. Тез орада пахтани ҳам ўзлари етиштириб,
ли қўй-эчки, сигир боқиб тирикчилик қилишга маж- чақира бошлади. Қойил, у 128 та туя ва бўталоқ МАҲАЛЛА РАИСИ — бердик, 4 нафарига чорва кредити ажратдик, 17 толадан калава ип йигиришни ҳам йўлга қўйиш
бур эди. Қишлоқда бошқа иш ҳам бўлмаган. Мол лақабини адаштирмас экан. Энг қизиғи, улар ҳам нафарини касб-ҳунарга ўқитяпмиз, 28 нафари бошланган.
гўнги ҳиди бутун қишлоқни тутиб турган, одамлар, ўз лақабини билади ва эгасининг нима истаётга- ТАШАББУСКОР эса иш билан таъминланди.
мурғак болалар шундай шароитда яшаган. нини тушунади. Инсон ва туя ўртасидаги тилла- Корхона 12 гектар майдонда жойлашган. Бир
шувдан ҳайратимиз ошди. Баҳром Эгамбердиев “Ғалаба” МФЙ раиси ТАШЛАНДИҚ ЖОЙДАН қарич ҳам ер бўш турмаслиги керак, деган тамо-
“Обод қишлоқ” дастури шу ёқимсиз манза- бўлганига ҳали кўп бўлмабди. Лекин унинг та- йилга амал қилган ишбилармонлар шу кунларда
рани ўзгартирди. Қишлоққа туташ, далага яқин — Бунча туяга ем-хашакни қаердан топасиз? шаббуслари, айтган ишини қилиши, қатъияти ХАЗИНА ТОПИЛДИ корхона майдонининг бир четида пластик-профил
жойдан аҳоли учун молхона қуриб берилди. Бу- аллақачон одам- маҳсулотларини ишлаб чиқариш цехини қуришни
гун манасликлар чорвасини шу ерда сақлайди. — Йўл ёқасидаги озуқа етади. Мана, ўтлаб ларда маҳаллада- Гагарин Мирзачўл тумани маркази ҳисобла- бошлаган.
Кираверишда узун рўйхат осиғлик. Унда чорваси юрибди. ги ислоҳотларга нади. Бу ерда одамларнинг айтишича, кафе,
бор кишилар исм-фамилияси, яъни навбатчилик ишонч уйғотган. ресторанлар у ёқда турсин, шинамроқ овқатла- УЧ ЙИЛ АВВАЛ МИРЗАЧЎЛДА
рўйхати. Айтишларича, улар навбат билан ҳамма — Қишда-чи? ниш шохобчаси бўлмаган. Яқин-яқингача кўча-
сигирларни далада боқиб келади. — Қишда ҳам шу ерда қорин тўйдиради. Бу Бундан уч-тўрт ларни тўсиб тўй қилинарди, чунки тўйхона йўқ УЧТА САНОАТ КОРХОНАСИ
ерда туялар учун ўт етарли. йил олдин халқ эди-да.
Бир вақтлар кўп қаватли уйлар олдида мол- — Захира озуқа тўпламайсизми? тилида “барак” БЎЛГАН
хоналар бўлган, деса ишонмайсиз. Бугун улар — Йўқ. Табиатнинг бағри кенг. деб аталадиган Бугун ундай эмас. Шаҳарчага кираверишда
ўрнида қурилган ўйин майдончаларида болалар Йўловчилар туялар олдида тўхтаб ўтяпти. Су- икки қаватли уй- катта сунъий кўл чайқалиб турибди. Йўл четида Мирзачўлнинг
шодон ўйнаб юрибди, ҳовлидаги ўриндиқларда ратга тушиб, ажойиб манзарадан завқ олишнинг лар олдидан ўтиб, ўтов, бетакрор дизайнда безалган чойхона, ши- Гагарини бугун янги
кайвонилар гурунги қизийди, гуллар, дарахтлар гаштига нима етсин. маҳалла идораси намгина меҳмонхона, турфа дарахтлар, қушлар, қиёфа касб этган.
барқ уриб ўсмоқда. томон борар экан- туялар, отлар, хуллас, ажойиб манзарага гувоҳ Ҳар кўчада, ҳар ои-
“ҒАЛАБА”ДАН БОШЛАНГАН миз, раис бобо бўласиз. Бир пайтлар бу жой ташландик, қамиш- лада сезасиз бу ўз-
Манасдаги ҳар бир хонадонда анор етиштири- ЗАФАР ТОНГИ бизга олдинги зор бўлган. Тадбиркорга берилган имконият сама- гаришларни. Обод
лади. Иқлими шунга мос. Барчиной опанинг ҳов- манзарани таъ- расини кўрсатди. маскан. Бугун гага-
лисида 100 дан зиёд анор ўсиб турибди. Мирзачўл тумани Гагарин шаҳарчасидаги рифлаб беради: ринликлар ана шу
ободлик ишлари айнан “Ғалаба” маҳалласидан — 2020 йил март ойида шу ерда экотуризмни ободлик ишларини
— Ўтган йили рўзғоримиздан ортган 500 кило бошланган. — Бу уйларда яшаш азоб эди. Ҳожатхона ривожлантирамиз, деган ташаббус билан чиқдик. янада кўтаринки
анорни сотдик. Даромад ёмон бўлмади, — деди ҳовлида, ҳамма учун умумий бўларди. Атрофни Мутасадди раҳбарлар қўллаб-қувватлади, — дей- руҳда давом этти-
Б.Ҳайитматова. — Олдин ёнимиздаги каналдан Дастлаб Лола Ҳожиева хонадонида бўлдик. қўланса ҳид тутиб кетарди. Ичимлик сув йўқ эди. ди “Етти хазина” дам олиш маскани раҳбари Бах- ришни мақсад қил-
сув ичар эдик. Бугун кўриб турибсиз, тоза ичим- Опа турмуш ўртоғи вафот этгач, икки ўғлини ёлғиз Одамларнинг эса касалдан боши чиқмасди. тиёр Кунаров. — 6,5 гектар ерни узоқ муддатли ган.
лик сув келди. Электр ҳам ўчмай қолди. Шундай вояга етказди. Албатта, осон бўлмади. Кўп қийин- шартнома билан олдик. Ўзимизнинг 1,5 миллиард
кунлар келишини орзу қилардик, Аллоҳга шукр, чиликларни бошидан ўтказди. Мамлакатимиздаги Бугун “барак” уйлар буткул ажиб қиёфа касб сўм, Халқ банкининг 2 миллиард сўм кредитини Туман ҳокими
етдик. Бунинг учун қишлоқларни ободлаштириб, ислоҳотлар шукуҳи ниҳоят кўнгли ўксик опа оила- этган. Атроф ораста, гуллар, дарахтлар барқ йўналтирдик. Дастлаб кўл ташкил қилиб, 300 минг ўринбосари Акром
одамларни рози қилишга бел боғлаган Президен- сига ҳам ободлик, файзу барака олиб кирди. уриб ўсяпти. Ҳар бир уйда ичимлик сув бор. дона балиқ чавоғи ташладик. Ҳозир улар истеъ- Турсунов билан суҳбатимизда шунга амин бўлдик:
тимизга минг раҳмат, умрлари узоқ бўлсин. Майин кўклам шамоли далаларнинг сарин ифо- молга тайёр. Кўлда балиқ овлашни йўлга қўйдик. — Авваллари Мирзачўл туманида саноат бўл-
— Маҳалламиз раиси шароитимизни ўрганиб, рини ёяди. Дам олувчилар балиқ тутиб, уйига олиб кетиши ёки маган, халқнинг яшаш шароити оғир эди. “Обод
Дарвоқе, Барчиной опа “Аёллар дафтари”га ки- “Аёллар дафтари”га киритди. Кўп ўтмай банкдан шу ерда пишириб ейиши мумкин. Қайиқлар ҳам қишлоқ” дастуридан кейин саноат ривожланди.
ритилган экан. Маҳалла аҳли ва бошқа мутасадди имтиёзли кредит олишимиз мумкинлиги ҳақида Асфальт йўл ва маҳалла идораси девори ўр- бор. Одамлар бемалол сувда сайр қилса бўлади. 2018 йилда туманимизда 3 тагина кичик саноат
ташкилотлар кўмагида бу оилага мўъжазгина ис- айтишди. Дарҳол ишга киришдик. Таъминотчи тасидаги ташландиқ ерни ағдариб, ажриқ ўтлар- корхонаси бўлган бўлса, бугун уларнинг сони 150
сиқхона қуриб берилибди. Сабзавот маҳсулотла- билан шартнома туздик. 60 та товуқни 800 кило ни тераётган бир опа ва икки йигит эътибори- Дам олиш масканида 12 ўринли меҳмонхона дан ошди.
ри, кўкатлар етилиб қолибди. Рўзғордан ортгани дони, 10 та қуённи емиши билан олиб келиб бер- мизни тортди. қурилган, атрофга ноёб кўчатлар экилган. Бу ерда Кейинги йилларда хорижлик инвесторларни
бозорга сотилади. Энг муҳими, битта оила энди ди. Бугун товуқлар тухумга кирди, қуёнларимиз бир кунда 100 дан зиёд дам олувчига хизмат кўр- жалб қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратяпмиз.
доимий даромад манбаига эга. Манасда бири ис- кўпаяди, гўшт беради. Уларни таъминотчининг — Бу ер кимники? сатиш имкони бор. Ҳозирча 10 киши ишли бўлди. Мамлакатимизнинг бошқа вилоятларидан йирик
сиқхонасига картошка эккан, бири кўкат, бодринг ўзига сотамиз. Рўзғоримизга барака кирди. Ўғлим — Одатда йўл четидаги ерлар қаровсиз ётар- сармоядорларни жалб қилишга киришганмиз.
ва помидор етиштираётган оилаларни кўплаб уч- ҳам “Ёшлар дафтари”га киритилган эди. Чорва- ди. Яқинда раисимиз ташаббус кўрсатиб, шу Тадбиркор акамиз мустақиллигимизнинг 30 Туркия, хитойлик инвесторлар билан ҳамкорлик-
ратиш мумкин. Қишлоқда иш қизғин. га қизиқади. Ҳозир уни ўқишга чақиряпти, чорва ерлардан ҳам фойдаланинглар, барибир бўш йиллигига ҳам совға ҳозирламоқда. Унинг айти- даги лойиҳалар амалга ошди. Австрия, Ирлан-
илмини ўрганиб чиқса, кредит берар экан. Насиб ётибди, деб қолди. Бизга маъқул келди. Беда шича, байрам арафасида болалар истироҳат боғи дия, Эстония тадбиркорлари билан чорвачилик
Ободлик ислоҳотлари тўлқинида Зуҳра Йигито- қилса, тез кунларда шу ишимиз ҳам юришиб кет- экмоқчимиз. Ҳам йўл бўйи чиройли кўриниб ту- ишга тушади. Энг замонавий аттракционлар бу йўналишида ишлар бошланган, наслли сигирлар,
ва ҳам ўз ишини топди. Икки йилдирки, тикувчилик ради, ҳам сигирларимиз учун қишга захира йиға- ерда ҳам бўлади. қўй-эчкиларни олиб келяпмиз.
цехи очиб, қишлоқ хотин-қизларига, болаларга бу- миз. 2020-2022 йилларда 38 та лойиҳани ишга ту-
юртма асосида кийим тикади, “Ҳидоят” ўқув мар- Шуларни айтиб берган Пардагул Шайзоқова Дам олиш маскани ортида мўъжаз ўрмон бор. шириш бўйича белгиланган дастуримиз бор. Ҳо-
кази раҳбари. бизнинг мухбир эканимизни билгач, янада жў- Бахтиёр аканинг айтишича, ўрмонга турли ноёб зиргача 281 миллиард сўм инвестиция ўзлаштири-
шиб гапира бошлади: қушлар, от ва туялар олиб келинган. Бу ерда либ, шу лойиҳаларнинг 28 таси ишга туширилди.
— “Обод қишлоқ” дастури бошланмагунча иш- — Яқин йилларгача уйимизга меҳмон кели- одамлар сайр қилиши, меҳмонхонада қолиб, туя Бу билан тўхтаб қолганимиз йўқ. Яна 38 та қўшим-
сиз эдик. Имтиёзли кредит олиб, тикувчилик цехи шидан уялар эдик. Меҳмон маҳалламиздан ўтиб сути билан даволаниши мумкин. ча лойиҳа ишлаб чиқдик. Қурилиш, тўқимачилик,
очдик. Шу кунгача ўнлаб шогирдлар етиштирдим. уйга етиб олгунча, сўнг уни то катта йўлга куза- металлга қайта ишлов бериш, озиқ-овқат ишлаб
Ҳозир уларнинг тўрт нафари мустақил ишлайди. тиб қўйгунча бошимиз хам бўларди. Қиш келса ПРЕЗИДЕНТ ТАШРИФИДАН чиқариш, агрологистикани ривожлантириш каби
Иш кўп, ташкилотлардан ҳам буюртма келиб ту- қалтираб, ёз келса куйиниб яшардик. Энди бо- лойиҳаларимиз бор. Туризмни ривожлантиришга
ради. Шунда шогирдларимиз билан биргаликда шимиз баланд, меҳмон келса асфальт йўлдан СЎНГ... эътибор қаратяпмиз. Айдаркўл бўйида 80 милли-
ишга киришамиз. Бугунги ҳаётимиздан розимиз. кузатамиз, томоша қиладиган боғларимиз ҳам ард сўмлик лойиҳа амалга ошириляпти.
бор. “Обод қишлоқ” дастури доирасида 2018 йили Ишонасизми, бундан икки-уч йил олдин тума-
МАНАСЛИКЛАР НЕГА — “Ғалаба” маҳалласидаги 2 300 та оилада 6 Гагарин шаҳарчасида “Мирзачўл-текс” корхо- нимизда биронта меҳмонхона йўқ эди. Бугунги
500 га яқин аҳоли яшайди. Ҳар куни эрта тонгдан наси ҳам ташкил этилган эди. Президентимиз кунда 2 та меҳмонхона қурилди, аҳолига маиший,
ЁМҒИРДАН ҚЎРҚАРДИ? автомобилларга техник хизмат кўрсатиш шохоб-
чалари пайдо бўлди.
Манас жойлашган ҳудудда 1,5-2 метр қази- Бугунги кунда биз уларни ривожлантириш, за-
сангиз, сизот сув чиқади. Шу боис, ёмғир ёққанда мон талабларига мослаштириш ҳаракатидамиз.
ҳовлиларда тўпланиб қолган сувнинг ерга сингиб Тадбиркорларимизни мамлакатимизда бўлаёт-
кетиши жуда қийин. Кўлмак сув 2-3 кунлаб туриб ган йирик кўргазмаларга юборишни йўлга қўйдик.
қолади. Бу янги экилган қишлоқ хўжалиги экинла- Асосий мақсадимиз маҳсулотларимизни экспорт-
ри нобуд бўлди, дегани. Юқорида раис айтмоқчи, га чиқариш, хориждан катта инвестиция киритиб,
қайта экишга тўғри келади. туманимизни обод қилиш, аҳоли турмуши фаро-
вонлигини таъминлаш.
Манасликлар баҳорда ёмғир ёғиши билан бир Яна бир катта мақсадимиз бор: саноатни ри-
умр шу хавотирда яшаб келган. “Обод қишлоқ” вожлантириб, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаб,
дастури доирасида ана шу тарихий муаммога ҳам “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар даф-
ниҳоят ечим топилди. тари”ни ёпмоқчимиз. Шунча ислоҳотлардан кейин
бизда ҳеч ким камбағал бўлиши, ишсиз қолиши
Қишлоқ ичидаги 3 та ерга катта қувур кўмилди, мумкин эмас.
улар сизот сув йиғиладиган канал яқинига қурил-
Улуғбек АСРОРОВ,
“Янги Ўзбекистон” мухбири

4 2021 йил 14 апрель, 74-сон Жараён

ШАРҲ

ДЕ²¯ОН ХªЖАЛИГИНИНГ Янги таҳрирдаги қонуннинг энг ЯНГИ ТАЖРИБА
ЯНГИ ²У¯У¯ИЙ АСОСИ муҳим жиҳатларидан бири — унда
деҳқон хўжаликларининг вазифа- ПЛЁНКА ОСТИДА
Соҳибжон ҲОТАМОВ, бериш амалиёти ўрнига ер участка- си, уларга берилган имконият ва ТОМЧИЛАТИБ СУFОРИШ
Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер сини ижара асосида бериш тизими ҳуқуқлар батафсил изоҳланган. Қо-
эгалари кенгаши бўлим бошлиғи жорий этилади. Бу эса мазкур ерда нунда деҳқон хўжалигининг бошлиғи Қолаверса, бу анъанавий усул чигитни плёнка
ноқонуний қурилишлар қилиниши- — деҳқон хўжалиги фаолиятини остига экишнинг ўзидан иборат эмас. Эндиликда
Инсоният қадим замонлардан буён ерга ҳаётий нинг олдини олиб, ердан оқилона юритиш учун номига ер участкаси инновацион технологиялар жорий этилиб, кўчат
эҳтиёжларининг асосий манбаи бўлган озиқ-овқат ва самарали фойдаланишга йўл ажратилган ўн саккиз ёшга тўлган, плёнка остида томчилатиб суғориш асосида ун-
маҳсулотларини етиштирувчи восита сифатида очади. муомалага лаёқатли Ўзбекистон Рес- дириб олинади. Бу борада кластерлар намуна
қараб келади. Ўша даврлардаёқ ривожлана бошлаган публикасининг фуқароси ёки доимий кўрсатмоқда.
деҳқончилик бугун кўплаб давлатларда иқтисодий Шу билан бирга, яшовчи фуқаролиги бўлмаган шахс-
ўсишнинг муҳим омилига айланди. деҳқон хўжаликлари дир, дейилади. Фарғона туманидаги “Ferqana osean textile”
тасарруфида бўлган пахта-тўқимачилик кластерида Туркия техно-
Айниқса, пандемия даврида дунё ларига риоя қилиш каби мажбури- ер участкалари Хўш, бундай шахслар қонунчилик- Расулжон КАМОЛОВ, логияси асосида чигит экиш ишлари амалга
сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ятларни бажариш иккинчи даражага майдонларини ка мувофиқ қандай ҳуқуқ ва имтиёз- журналист оширилмоқда. Янги усулда ҳосил етиштириш
етиштириш, ернинг ҳар қаричидан тушиб қолганди. уларнинг розилигисиз ларга эга? Аввало, деҳқон хўжали- кўплаб афзалликларга эга. Аввало, сув ва маб-
унумли фойдаланишга долзарб мақбуллаштиришга ги бошлиғи ушбу хўжалик номидан Фарғона вилоятининг лағни тежайди, ҳосидорликни оширади.
вазифа сифатида қарай бошла- Жойларда ўтказилган ўрганиш- (қисқартиришга, ишончномасиз иш юритади, шу жум- пахтачиликда ўз мактаби
ди. Юртимизда сўнгги йилларда ларда деҳқон хўжаликлари фао- ўзгартиришга ва ладан, унинг манфаатларини ифода бор. Сўнгги йилларда янги Плёнка остига томчилатиб суғориш учун
деҳқончиликни янги босқичга олиб лияти етарли даражада тартибга бошқаларга) йўл этади ва битимлар тузади. Янги тузи- навлар яратилди, агротехника мосланган махсус елим шланглар ётқизила-
чиқишга қаратилган муҳим қарор- солинмагани, уларнинг сони ва қўйилмаслиги ладиган ҳар қандай деҳқон хўжалиги такомиллашди, ҳосилдорлик ди, уруғ қўшқатор усулда уялаб қадалади. Бу,
лар қабул қилинди. Жорий йилнинг ажратилган ерларнинг ҳисобини белгиланди. унинг бошлиғи томонидан давлат хиз- айрим фермер хўжаликларида гектарларда тўлиқ кўчатлар яратишда ўзига хос
1 апрель куни Президентимиз томо- юритиш ҳамон йўлга қўйилмагани Деҳқон хўжалигига матлари марказларига қилган муро- 50 центнер ва ундан ҳам имкониятга эга. Экинлар ягана, чопиқ қилинмай-
нидан имзоланган янги таҳрирда- ҳамда деҳқон хўжаликлари тўғриси- ажратилган ер жаати асосида ёки Ягона интерактив юқори бўлди. Бу, албатта, ди. Ниҳолларни керакли сув ва озуқалар билан
ги “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги даги маълумотлар турлича юрити- участкасини олиб давлат хизматлари портали орқали илмий хулосаларга асосланган таъминлашда аниқ ҳисоб-китоблар асосида
қонун ана шундай долзарб ҳуқуқий лаётгани билан боғлиқ муаммолар қўйиш шартларининг ҳисобга қўйилади ва деҳқон хўжалик- ёндашувнинг натижасидир. ётқизилган қувурларнинг хизмати катта. Улар ке-
ҳужжатлардан бири саналади. юзага чиқди. Аҳоли сонининг ошиб аниқ белгиланиши лари ягона давлат реестридан кўчир- ракли чуқурлик ва кўламда ер намлигини сақлаб
бораётгани эса бир кишига тўғри уларнинг ҳуқуқий ма берилади. Бу йил вилоятда 82 080 гектар майдонга чи- туради. Сув, минерал ўғитлар, зарарли ҳашорат,
Қонуннинг қабул қилиниши ти- келадиган ер улушининг тобора ка- кафолатларини янада гит экилади. Баҳорнинг дастлабки ойларидаги бегона ўтларга қарши курашиш воситалари ҳам
зимда узоқ йиллардан буён мав- майиб боришига олиб келмоқда. кучайтиради. Хўжалик фаолияти учун ажратил- табиат инжиқликлари туфайли экиш муддати би- қувурлар ёрдамида амалга оширилади. Натижа-
жуд кўплаб муаммоларга ечимдир, ган ҳамда ижарага берилган ер участ- роз кечикди. Шунга қарамасдан ҳозиргача етмиш да, ҳатто сув тақчил, унумдорлиги паст бўлган ер-
десак муболаға бўлмайди. Биргина Соҳадаги ана шундай камчилик- Фермер хўжаликлари ёки бошқа касида бинолар, иморатлар ва иншо- фоиз майдонда чигит экиш ишлари тугалланди. ларда юқори ҳосил олиш имконияти яратилди.
мисол. Аввалги қонунчиликка му- ларни бартараф этиш учун янги қо- қишлоқ хўжалиги корхоналари то- отлар, жумладан, ер ости иншоотлари
вофиқ, деҳқон хўжалигини юритиш нунни қабул қилиш зарурати пайдо монидан деҳқон хўжалигини юритиш қурилиши тақиқланади. Фақат енгил Пахтачиликнинг илғор технологияларидан — Жорий мавсумда 849 гектар пахта май-
учун ер участкалари фуқароларга бўлди. Мазкур ҳуқуқий ҳужжатнинг учун қишлоқ хўжалигига мўлжаллан- конструкцияли иссиқхона ва суғориш бири кўчатни плёнка остида етиштириб олиш- донида ана шундай технологиялар ёрдамида
мерос қилиб қолдириладиган умр- асосий вазифаси деҳқон хўжали- ган ерларнинг асосий экиндан бўша- қурилмаларни ўрнатиш бундан мус- дир. Деҳқонлар бу усулнинг афзаллигини ўз ҳосил етиштирамиз, — дейди пахта-тўқимачи-
бод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида гини ташкил этиш, фаолиятининг ган қисми оралиқ қишлоқ хўжалиги тасно. Шунингдек, ер участкасида фаолиятларида синаб кўрган. Кластер ва фер- лик кластери бош агрономи Хуршидбек Турсун-
берилиши назарда тутилган эди. ҳуқуқий асосларини белгилаш, экинлари экиш учун 0,06 гектардан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини мерлар ташаббуси билан 8 минг гектардан беков. — Бу борада Туркиянинг ”Yildirim insaat
Натижада деҳқон хўжаликлари ер- деҳқон хўжаликларини давлат то- 10 гектаргача бўлган ўлчамда бир етиштириш фаолияти билан бирга- кўпроқ майдонда шу тажриба қўлланилмоқда. malzemeleri damlama sulama sisteleri” корхона-
ларида аҳоли томонидан ўзбошим- монидан қўллаб-қувватлаш соҳа- йилгача бўлган муддатга иккиламчи ликда 10 шартли бош чорва ҳайво- си билан ҳамкорлик қиляпмиз. Бу ишларга 5 та
чалик билан уй-жойлар ва бошқа сидаги муносабатларни тартибга ижарага берилиши эса вақтинча бўш нини боқишга рухсат берилади. Асо- махсус чигит қадаш сеялкалари жалб этилган.
иморатлар қурилиб, турар жой си- солишдан иборат. турган ерлардан самарали фойда- сийси, деҳқон хўжалиги ўз фаолият Шу кунга қадар мазкур технология асосида
фатида фойдаланиб келинмоқда. ланишни таъминлайди. йўналиши, экин турлари ва ҳажмлари, 300 гектардан ортиқ майдонга уруғ қадаб бў-
Бунда ерларни асраш, унумдорли- Бунда, аввало, деҳқон хўжалик- уларни етиштириш усуллари ҳамда линди.
гини ошириш ва агротехника талаб- ларига тўғридан-тўғри ер участка- агротехник тадбирларни амалга оши-
сини мерос қилиб қолдириладиган ришни ўзи мустақил равишда белги- Янги усулнинг яна бир ўзига хос жиҳати, уруғ
умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи билан лайди. сарфи икки ҳиссага камаяди, шунга қарамай
унувчанлиги юқори бўлгани учун санаб доналаб
Бундан ташқари, деҳқон хўжалиги ташланган чигитдан ҳар гектар ерда 200 минг
ўз маҳсулотларига бозордаги талаб ва тупга яқин кўчат ундириб парваришланади. Бу
таклифдан келиб чиқиб мустақил ра- ҳосилни эрта етиштириш, самарадорликни оши-
вишда нарх белгилайди. Ўзи етиштир- риш, сифатини яхшилаш имкониятини беради.
ган маҳсулотларни даласида, деҳқон
бозорлари ва савдо комплексларида
белгиланган тартибда, шунингдек,
аҳоли пунктларида кўчма савдо таш-
кил этган ҳолда сотиши учун қўшимча
рухсатнома (лицензия) талаб этил-
майди. Унинг фаолияти натижасида
олинган даромадлар эса солиқ соли-
надиган даромадлар ҳисобланмайди.

Бир сўз билан айтганда, янги
таҳрирдаги қонун билан деҳқон хў-
жаликларига кўплаб имтиёз ва имко-
ниятлар берилмоқда. Очиғи, бундай
шароитлар аввал деҳқонлар, қишлоқ
хўжалиги ерлари эгалари учун фақат
хомхаёл эди. Бугун эса уларда ўз
деҳқон хўжаликларини янада ривож-
лантириш, ҳеч кимга қарам бўлмаган
ҳолда эркин фаолият юритиш имко-
нияти юзага келмоқда.

ҲУҚУҚ ЮРИДИК ТАЪЛИМДАГИ ИСЛО²ОТЛАРНИНГ
МАНТИ¯ИЙ ДАВОМИ
Ахтам ЯҚУБОВ,
Юридик кадрларни халқаро МАМЛАКАТИМИЗДА АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИНИ ЯНАДА
стандартлар бўйича РИВОЖЛАНТИРИШ, МАЛАКАЛИ АДВОКАТЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ
профессионал ўқитиш маркази МАСАЛАСИ БУГУННИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИДАН БИРИ
директори ҲИСОБЛАНАДИ. ЁШ АДВОКАТЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР
АСОСИДА ТАЙЁРЛАШ, УЛАРНИНГ АМАЛИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ
Фируз МАҲМУДОВ, ХОРИЖНИНГ ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРИ БИЛАН БОЙИТИШ МУҲИМ
марказ директори ўринбосари АҲАМИЯТ КАСБ ЭТАДИ.

Сўнгги йилларда юқори малакали, халқаро ди. Қарорга кўра, марказда ташкил этиладиган иш фаолиятини олиб бориши мумкин бўлган биргина халқ таълими тизимида қарийб 74 минг риш чора-тадбирлари бўйича кенгайтирилган
стандартларга жавоб берадиган юридик кадр- курслардаги таълим жараёнининг бевосита ва соҳаларни кенгайтириш, балки тизимни ма- нафар номутахассис педагог кадр томонидан тарзда ўтказилган йиғилиш баёнида Тошкент
ларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини масофавий шаклда олиб борилиши қулай им- лакали кадрлар билан таъминлашга ҳам хиз- машғулотлар олиб борилмоқда. Шундан келиб давлат юридик университетида интеллектуал
ошириш соҳасида кенг кўламли ислоҳотлар ўт- кониятдир. Бундан ташқари, курсларда замо- мат қилади. чиққан ҳолда, олий ноюридик маълумотга эга мулк ҳуқуқи бўйича ўқув курсларини ташкил
казилмоқда. навий ахборот-коммуникация технологиялари педагоглар учун марказда тўрт ойлик қайта тай- этиш вазифаси назарда тутилган эди. Шундан
асосида юқори малакали педагог ва амалиёт- Ёш адвокатлар чет элда ёрлаш курслари ташкил этилаётгани тегишли келиб чиққан ҳолда, ҳукумат қарори асосида
Мазкур ҳуқуқий ислоҳотларнинг мантиқий чи ходимларнинг дарс машғулотларини сама- таълим муассасаларини мутахассислар билан мазкур тоифадаги курсларни йўлга қўйиш, му-
давоми сифатида Вазирлар Маҳкамасининг шу рали ташкил этишига замин яратади. стажировка ўтайди таъминлаш имконини беради. 2030 йилдан тахассисларни интеллектуал мулкни яратиш
йилнинг 6 апрелдаги “Юридик кадрларни халқа- бошлаб мазкур таълим муассасаларида фақат- ва ҳимоя қилиш асослари, тижорийлаштириш,
ро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини яна- Айрим тўсиқлар олиб Мамлакатимизда адвокатура институтини гина олий юридик маълумотли ёки марказда брендинг ва маркетингга ўқитиш режалашти-
да такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тад- янада ривожлантириш, малакали адвокатлар- ташкил этиладиган қайта тайёрлаш курслари- рилмоқда. Бу борада бошланган ислоҳотлар
бирлар тўғрисида”ги қарорини қайд этиш мумкин. ташланди ни тайёрлаш масаласи бугуннинг устувор ва- дан ўтган педагог кадрлар дарс бериш ҳуқуқига интеллектуал мулк ҳуқуқи бўйича малакали му-
зифаларидан бири ҳисобланади. Ёш адвокат- эга бўлади. тахассисларни тайёрлашга муносиб ҳиссасини
Ҳуқуқий ҳужжатга биноан, Тошкент давлат Давлат органлари ва бошқа ташкилотлар- ларни халқаро стандартлар асосида тайёрлаш, қўшади.
юридик университети ҳузуридаги Юридик кадр- нинг юридик хизматларида самарали фаоли- уларнинг амалий кўникмаларини хорижнинг Интеллектуал мулк ҳуқуқи
ларни халқаро стандартлар бўйича профессио- ят юритадиган юридик кадрларни тайёрлаш илғор тажрибалари билан бойитиш муҳим аҳа- Хулоса қилиб айтганда, юридик кадрлар-
нал ўқитиш марказига бир қатор қўшимча вази- мақсадида марказда олий маълумотга эга мият касб этади. бўйича мутахассислар ни халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш
фалар юклатилди. шахсларни юридик мутахассисликка қай- тизимини такомиллаштириш ва бу борада
та тайёрлаш курслари ташкил этилган эди. Қарорда марказ орқали ёш адвокатларнинг тайёрланади белгиланган вазифаларнинг сифатли амалга
Жумладан, низоларни судгача муқобил ҳал Курсларда фақат айрим олий таълим йўна- етакчи хорижий юридик компанияларда стажи- оширилиши мамлакатимизда юқори малака-
қилиш механизми сифатида медиация инсти- лишларини битирган шахсларгина таълим ровкасини ташкил этиш назарда тутилгани, бу Президентимиз раҳбарлигида 2020 йил 12 ли ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлашда муҳим
тутида самарали фаолият юритадиган медиа- олиш имкониятига эга эди. Ҳукуматнинг яқин- борада махсус грантлар эълон қилингани адво- октябрь куни интеллектуал мулк объектлари- аҳамиятга эга.
торларни тайёрлаш, интеллектуал мулк ҳуқуқи да қабул қилинган қарори асосида энди барча катларни тайёрлаш тизимини сифат жиҳатидан ни муҳофаза қилиш тизимини такомиллашти-
бўйича қисқа муддатли ўқув курсларини таш- олий маълумотли шахслар кириш имтиҳонла- янги босқичга олиб чиқади.
кил этиш, шунингдек, халқ таълими, ўрта мах- ридан муваффақиятли ўтиб, қайта тайёрлаш
сус ва профессионал таълим муассасаларида курсларида ўқиши мумкин. Бундан ташқари, Эҳтиёжга мос янги
юридик фанлардан дарс берадиган, олий ною- курс битирувчиларига юридик хизмат кўрса-
ридик маълумотга эга педагог кадрларни қайта тиш билан бирга, фуқаролик ҳолати далолат- имконият
тайёрлаш курсларини йўлга қўйиш марказнинг номаларини ёзиш органларида ҳам ишлаш
асосий вазифаларидан бири сифатида белги- ҳуқуқи берилиши нафақат битирувчиларнинг Бугунги кунда умумий ўрта, ўрта махсус ва
ланмоқда. профессионал таълим муассасаларида ҳуқуқ-
шунос кадрларга эҳтиёж катта. Ҳуқуқшунослик
Ҳукумат қарори билан мазкур курсларни фанларидан мутахассис етишмаслиги сабабли
ташкил этиш тартиби бўйича низом лойиҳаси
тасдиқланиб, унда курсларга қабул, ўқиш муд-
датлари, ўқув машғулотларини ташкил этиш тар-
тиблари назарда тутилмоқда.

Курсларда масофавий ўқиш
ҳам мумкин

Таълим жараёнининг ишлаб чиқариш би-
лан интеграциясини таъминлаш, назарий би-
лимларни амалиёт билан уйғун олиб боришда
тингловчиларнинг асосий иш жойидан ажрал-
май, курсларда ўқиши муҳим аҳамият касб эта-

Нигоҳ 52021 йил 14 апрель, 74-сон

ЯНГИ ªЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ

Гулсум ШОДИЕВА, ЮКСАК МАНЗИЛЛАРНИ
“Янги Ўзбекистон” мухбири КªЗЛАГАН АВЛОД

Ривоят қилишларича, мавлоно ТИНИБ-ТИНЧИМАС ГУЛҲАЁ ланишлар олиб боряпти. Вилоят “Қизлар ово- касб-ҳунарга қайта ўқитмоқда. ВАҚТИНГ КЕТДИ — НАҚДИНГ КЕТДИ
Жалолиддин Румий ёшлик чоғида ўзи зи” клуби бош координатори сифатида 1 763 — Болалигим Нуротанинг сўлим ва файзли
тенги болалар билан пастқам томлар Гулҳаё Равшанова Навоий давлат педаго- нафар қиз билан 37 та лойиҳани амалга ошир- Нафиса Ибодуллаева юртимизнинг энг ёш олима қизи.
устида ўйнаб юрганида ёнидаги гика институти 2-курсида таҳсил олиш билан ди. Жумладан, ижтимоий ёрдамга муҳтож ва гўшасида ўтди, — дейди Гулҳаё. — Ёшлигим- Навоий давлат педагогика институти “Математика ўқитиш
болалардан бири: “Юр, энди нариги бирга вилоят “Қизлар овози” клуби бош коор- кам таъминланган 451 та оилага кўмаклашиш- дан катта орзулар билан улғайдим, кулолчи- методикаси” кафедраси ўқитувчиси. Таълим йўналиши
томга сакраймиз”, дебди. Шунда динатори саналади. У “Астана–2017” халқаро га ўз ҳиссасини қўшди. лик ва каштачилик билан шуғулландим. 2019 бўйича Зулфия номидаги Давлат мукофоти соҳибаси.
Жалолиддин: “Томма-том юриш фестивалида мамлакатимиз делегацияси аъ- йил – менинг ҳаётимда унутилмас кун бўлди,
жониворларнинг иши, агар танангда зоси сифатида фаол иштирок этган. Дарҳақиқат, бугун юртимизда бу жараён- талабалик бахти насиб этди. Ҳайратим чексиз, Нафиса ҳақида сўз кетганда, “вақтинг кетди — нақдинг
қувватинг бўлса, осмоннинг томига ларнинг локомотиви сифатида ўртага чиққан сардорликдан бошланган фаолиятим давоми- кетди” деган ибора ёдга тушади. Нафиса ҳали ёш, лекин
сакра”, деган экан. Кўриниб турибдики, Гулҳаёнинг талабалик бахтига эришишига қатлам — тадбиркорлардир. Буни яхши анг- да республика ва халқаро миқёсдаги 95 дан ҳар бир дақиқанинг қадрини билади. Бу эса уни кўзлаган
боболаримизнинг орзу-истаклари ҳам давлатимиз томонидан етакчилик қобилиятига лаган Гулҳаё Хотин-қизлар тадбиркорлик зиёд танловда иштирок этдим ва ғолиб бўл- мақсадига янада тўғри ва дадил одимлашга ундаб кела-
ўзлари каби улуғ ва улкан бўлган. эга, ватанпарвар, юрт келажагига дахлдорлик- марказида тренерлик вазифасида ишлаб, ви- дим. ди. Олий муассасасидаги билими, қобилияти, ташаббус-
Ёшларимиз ўз аждодлари босиб ни ҳис қиладиган, меҳнатсевар ёшларга кўр- лоятдаги ишсиз аёллар бандлигини таъмин- корлиги самараси рағбатлантирилиб, педагогика йўна-
ўтган ҳаёт йўли ҳақида мушоҳада сатилаётган имкониятлар ҳам сабаб бўлди. У лаш бўйича 10 та туманда “Тадбиркорлик ва Ҳа, Гулҳаёнинг бугунги ютуқлари салмоқли. лиши бўйича Президент стипендияси соҳибаси бўлди.
қиларкан, дунё тамаддунига тамал Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 ноябр- бизнес асослари” ўқув курсида фаолият олиб У юксак манзилларни кўзлаб олға интиляпти. 2016 йили ўтказилган “Йилнинг энг фаол ёш мутахасси-
тошини қўйган, илм бешигини даги “Ўзбекистон Ёшлар иттифоқининг фаол боряпти. Шу билан бирга, вилоятдаги ижтимо- си” танловининг “Энг фаол ёш олим” номинацияси бўйича
тебратган кўплаб алломалар шу аъзоларига олий таълим муассасаларига ки- ий ҳимояга муҳтож 127 нафар хотин-қиз учун шаҳар босқичида ғолиб бўлиб, вилоят босқичида 2 ўрин-
табаррук заминнинг фарзандлари ришда имтиёзлар бериш тўғрисида”ги қарори қайта ўқув курслари ташкил этиб, уни муваф- ни эгаллаган. Сўнгра “Илм юлдузлари” IV республика ин-
бўлганидан фахрланади ва уларга хос ҳамда Республика комиссиясининг 2019 йил фақиятли тугатган 82 нафар хотин-қизни ишга теллектуал кўрик-танловининг вилоят босқичида I ўринни
фазилатларни эгаллашга интилади. 24 майдаги 6-сон қарорига мувофиқ имтиёзли жойлаштиришга кўмаклашди. ҳамда республика босқичида “Энг инновацион ғоя соҳи-
Статистик маълумотларга кўра, бугун грант асосида ўқишга кирди. Талабалик эса баси” номинацияси ғолибаси бўлди. Бу ютуқлари унга
дунё аҳолисининг 16 фоизини ёшлар уни янада ташаббускорликка ундади, кенг им- Олий Мажлис ҳузуридаги ННТ ва фуқаро- янада учқур қанот бағишлади. Ўз устида тинмай ишла-
ташкил қилади. Юртимизда эса бу кониятлар эшигини очди. Олий таълим муас- лик жамиятининг бошқа институтларини қўл- ди, ўрганди, изланди, республика ва халқаро миқёсда ўз
кўрсаткич салкам 60 фоиз. Бошқача сасаси талабалари ўртасида ўтказилган “Йил лаб-қувватлаш жамоат фондининг “Навоий ўрнини топишга ҳаракат қилди. Жумладан, “Глобал олий
айтсак, Ўзбекистон ёшлар мамлакати. талабаси — 2020” кўрик-танловининг респуб- вилояти олис қишлоқ ёшлари орасида тад- таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий ус-
Энг муҳими, бугун жамиятимиздаги лика босқичида “Йилнинг энг яхши тарғибот- биркорликни ривожлантириш ва молиявий лублари” мавзусидаги халқаро илмий конференцияда ўз
янгиланишлар жараёнида ёшларимиз чи-ташаббускор талабаси” номинацияси бўйи- саводхонлигини ошириш” мавзуидаги давлат маърузаси билан қатнашди. Ёш олимлар ва талабалар-
ҳал қилувчи кучга айланиб бормоқда. ча ғолиб бўлди. грантини қўлга киритиб, ёшларнинг молиявий нинг “XXI аср — интеллектуал авлод асри” шиори ости-
саводхонлигини ошириш мақсадида чекка да ўтказилган ҳудудий анжуманида ғолиб бўлди. 2017
ЮРТНИНГ БАХТЛИ ЎҒЛОНИ Ҳозир у ўзи танлаган касби – ўқитувчилик- ҳудудлардаги тенгдошларига ўзи эгаллаган йили Ўзбекистон — АҚШ олимларининг иккинчи халқаро
нинг ахборот технологиялар йўналиши бўйича замонавий билимларни улашиб келмоқда. Ҳо- илмий анжуманида иштирок этди. Бошқирдистон давлат
“Аниқ фанларнинг ўқитиш самарадорлигини зирги кунда “Ёшлар дафтари” ва “Аёллар даф- университетида ўтказилган X халқаро конференцияда
оширишда электрон таълим ресурслардан тари” бўйича рўйхатга кирган хотин-қизларни “Комплекс анализ ва функциялар назарияси” секциясида
фойдаланиш методикаси” мавзуида илмий из- маърузаси билан иштирок этиб, илмий ишлар танлови-
да I даражали диплом билан тақдирланди. Шунингдек,
Нуроталик Ҳусан Эгамов эндигина 21 ёшни ТАШАББУСКОР ТАДБИРКОР Шу ўринда айтиш жоизки, бевосита Сардор- Бундан ташқари, Навоий вилоятининг туризм 2019 йил 4-7 сентябрь кунлари Қозон Федерал универси-
қаршилади. У алифбони ўрганганиданоқ китобни нинг ташкилотчилиги билан бугунги кунга қадар салоҳиятини янада ошириш бўйича германиялик тетида ўтказилган Халқаро илмий конференцияда, ўша
ўзига ошно билди. Буни яхши пайқаган ота-онаси Навоийлик ёш тадбиркор Сардор Ғаффоров вилоятга 200 дан зиёд хорижий инвестор жалб инвесторлар билан Навоий шаҳрида замонавий йилнинг 21-23 ноябрь кунлари Мирзо Улуғбек номидаги
фарзандининг таълим-тарбиясига алоҳида эъти- ўз ташаббускорлиги билан кўплаб тенгқурларига этилди ва улар билан турли соҳалар бўйича 100 меҳмонхона қуриш бўйича ўзаро ҳамкорлик би- Ўзбекистон Миллий университетида ўтказилган Халқа-
бор қаратди. Ҳусан математика, физика, кимё ва ибрат бўлмоқда. У раҳбарлик қилиб келаётган дан ортиқ ҳамкорлик шартномалари амалга оши- тими тузилди. ро илмий конференцияда маърузалари билан иштирок
биология каби фанларга қизиқди. Бу иштиёқ уни корхона хорижий мамлакатлар билан экспор-им- рилди. этди. Бундан ташқари, 2020 йил 12-15 октябрь кунлари
турли фан олимпиадаларида қатнашиб, юқори порт йўналишида самарали фаолият кўрсатиб Ҳозирда у вилоятда “Экспорт-импорт” мак- Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университе-
натижаларга эришишига сабаб бўлди. Ёш қаҳра- келяпти. 2014 йилда ташкил топган мазкур корхо- 2006 йилда ташкил этилган, бир йилдан буён табини ташкил этиб, экспорт тизимини “ягона ти ва Ҳолон университети ҳамкорлигида ташкил этилган
монимиз 2016 йили мактабни аъло баҳолар би- нада айни пайтда 25 нафар ишчи меҳнат қилади. Сардор раҳбарлик қилиб келаётган “Навоий-Ав- дарча” орқали амалга ошириш ташаббусини “Frontier in Mathematics and Computer Science” мавзусида-
лан тамомлагач ўқишни Навоий Давлат кончилик Корхона қисқа муддатда миллий маҳсулотларни тосавдо” МЧЖда 2019 йилгача 20 та ишчи ишла- илгари сурмоқда. Бу янги лойиҳанинг амалга ги халқаро онлайн конференцияда ўз маърузаси билан
институти қошидаги академик лицейда давом дунёнинг 15 дан ортиқ давлатига экспорт қилиб, ётган эди. Ёш тадбиркор раҳбарнинг ташаббуси тадбиқ этилиши экспорт салоҳиятини янада юк- қатнашди. Бу эса Нафисанинг илмий тафаккурини оши-
эттирди. Бу ўқув масканида ўқиб юрган чоғида жаҳон бозорида ўз ўрнини топди. Хусусан, 2017 билан ушбу корхонада бугунга келиб, 54 та до- салтиришда муҳим аҳамият касб этади. Зеро, риб, тобланиб боришида қўл келмоқда.
биология фанига қизиқиши янада ортиб, шу фан йилдан бошлаб қуритилган мева-сабзавот, тўқи- имий иш ўрни яратилди. Қувонарлиси, уларнинг чет эл бизнес вакилларининг ишончини қозо-
бўйича вилоят олимпиадасида 3-ўрин, халқаро мачилик каби бир қатор турдаги маҳсулотлар барчаси ёшлар. ниш, улар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳар Шу ўринда айтиш лозимки, мақсад сари астойдил ин-
олимпиаданинг вилоят босқичида 1-ўринни эгал- экспортини амалга ошириб, бу орқали маҳаллий қандай тадбиркордан катта илм ва маърифат тилган инсон ҳар қандай юмушга вақт топади, уддасидан
лади. Ўз устида тинимсиз ишлаб, ўрганиши боис бюджетга 1 миллион долларга яқин маблағ кири- — Мазкур корхонанинг 2018 йил давомида ав- талаб қилади. чиқади. Бу йўлда унга фурсати озлиги ёки бошқа сабаб-
халқаро олимпиаданинг республика босқичида тилишига эришди. томобиллар савдоси кўрсаткичи 2 075 тани таш- ларни кўрсатишга изн бермайди. Серғайрат ёш оли-
иштирок этиб, Эрон Ислом Республикасида био- кил этган бўлса, 2019 йилга келиб бу кўрсаткич Шу маънода айтганда, Сардор бугун тад- манинг билимга ташналиги, тиниб-тинчимаслиги бунга
логия фанидан бўлиб ўтадиган 29-халқаро олим- Ёш ишбилармон ҳозирги кунда 4 та экс- 4 720 тага етди, — дейди С. Ғаффоров. — 2006- биркор олдига қўйиладиган талабларни жуда яққол мисол бўла олади.
пиадага йўлланмани қўлга киритди. Натижада порт-импорт фирма таъсисчиси ҳисобланади. Бу 2017 йиллар давомида “Навоий-Автосавдо” МЧЖ яхши билади ва ҳамиша эл олдида юзи ёруғ
IBO-2018да 68 та давлатдан келган 245 нафар фирмаларнинг асосий фаолияти давлатимизга миллий автомобиль савдоси ва хизмат кўрсатиш бўлиши учун тинимсиз меҳнат қилади, излана- Айни пайтда у математик анализ ихтисослиги бўйича
ўқувчи орасидан фахрли 4-ўринни эгаллади. йирик хорижий инвесторларни жалб қилиш ва фаолияти бўйича вилоятнинг энг охирги ўринла- ди, интилади. У бир вақтнинг ўзида Бош вазир PhD илмий даражасини олиш учун илмий-тадқиқот иши-
экспорт-импорт фаолиятини амалга оширишга ридан бирида эди. Бугунга келиб вилоят бўйича қабулхонасининг Навоий вилоятидаги Тадбир- ни олиб бормоқда. Изланишлари самараси ўлароқ 60 га
— Бу натижадан қониқмаганман, — дейди Ҳу- қаратилган. биринчи, республика миқёсида учинчи ўринда. корларнинг жамоачилик кенгаши раиси ҳам ҳи- яқин илмий мақоласи тезис сифатида республика илмий
сан Эгамов. — Ўзбекистонга қайтиб келганимдан Бундан ташқари, Навоий, Зарафшон шаҳарлари собланади. журналларида ва бир қатор халқаро ҳамда минтақавий
кейин ўз устимда янада кўпроқ ишлашни бошла- Жумладан, “Абдуқодир орзуси” масъулия- ва Қизилтепа туманида “Навоий-Автосавдо”нинг илмий-амалий конференция материаллари тўпламлари-
дим, кун-у тун ўқиб ўрганганларим ўз самараси- ти чекланган жамияти томонидан 2017 йилдан бўлимлари ташкил этилиб, фуқароларга қулай- С. Ғаффоров халқ депутатлари Навоий шаҳар да ёритилди. Шу билан бирга, “Векториал алгебра эле-
ни берди. 2019 йили Венгриянинг Сёгенд шаҳри- шу кунга қадар Малайзия, Бирлашган Араб ликлар яратилмоқда. Корхонада бундан бир йил кенгаши депутати сифатида шаҳарнинг ўзи сай- ментлари” ва “Тенглама ва тенгламалар системаси” ном-
да биология фанидан бўлиб ўтган 30-халқаро Амирликлари, Туркия, Эрон, Покистон, Афғо- олдин кунига 10-15 та юридик шахсга хизмат кўр- ланган “Ватан” маҳалласи фуқаролари билан ли услубий қўлланмалари нашр этилди.
олимпиадада 72 та давлатдан келган 285 нафар нистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, сатилган бўлса, бугунги кунда улар сони 150 тага ҳамкорлигини кенгайтириш мақсадида “Теле-
ўқувчи орасида бронза медалини қўлга кирит- Туркманистон республикалари ўртасида тузил- етди. Натижада 40 та янги иш ўрни яратилиб, грамм канали” ва мулоқот учун “Махсус телефон Қувонарлиси, жорий йилнинг 1 январида Нафиса Ибо-
дим. Президентимиз бу ютуғимни юксак баҳо- ган шартномалар асосида 2 миллион АҚШ дол- шунча ёшнинг бандлиги таъминланди. рақами”ни ташкил қилди. Айтиш жоизки, у халқ дуллаеванинг илмий натижаларига математик анализ
лаб, 2020 йили “Мард ўғлон” давлат мукофоти ларига яқин қишлоқ хўжалиги ва саноат маҳ- вакили сифатида кўплаб ишсиз ёшларни бандли- ихтисослиги бўйича фалсафа доктори PhD илмий дара-
билан тақдирлади. Бу мен учун юксак эътироф сулотлари экспорти амалга оширилди. Унинг Таъкидлаш жоизки, Сардорнинг ташаббуси гини таъминлади. жасини олиш учун белгиланган талабларга мос келиши
ва шарафдир. Кези келганда айтиш жоизки, дав- ташаббуси асосида 2019 йилда грециялик ин- билан Навоий вилояти ҳудудидаги ёш тадбир- ҳақида хулоса берилди. Яна бир жиҳат, олий таълим тизи-
латимиз раҳбарининг биз ёшларга қаратаётган весторлар билан Навоий вилоятига инвестиция корларнинг ўз бизнесларини самарали йўлга Яна бир гап. Ёш тадбиркор 2018 йилдан буён мида илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган иқтидор-
катта эътибори, шунингдек, устозларимнинг жон- киритиш ва ҳамкорликда бир қатор тармоқларни қўйиши ва кенгайтириши учун зарур бўладиган “JIU-JITSU” спорт федерациясининг Навоий ви- ли талабалар, докторантлар ва мустақил тадқиқотчилар
куярлиги бизни беҳад мамнун этади ва ўзимни ишга тушириш масаласи келишиб олинди. Бу турли ускуна ва дастгоҳларга талаб борлиги ино- лояти бўйича раиси. Бугунги кунга қадар унинг ўртасида ўтказилган “Янги Ўзбекистоннинг истеъдодли
шу юртнинг чинакам бахтли фарзанди деб ҳи- каби ҳамкорлик алоқалари Эрон ва АҚШлик ин- батга олиниб, уларга қулайлик яратиш мақсади- ҳомийлигида Навоий вилоятидаги ёшлар дунё- ёшлари” 2021 йилнинг энг яхши мақоласи танлови ғоли-
соблайман. Тиббиёт соҳасига бўлган қизиқишим весторлар билан ҳам амалга оширилмоқда. да Навоий шаҳрида “Ўзбекистон — Эрон савдо нинг 15 га яқин давлатида мазкур спорт тури би бўлди.
мени Тошкент Тиббиёт академияси сари етакла- уйи” ўз фаолиятини бошлаяпти. бўйича ўтказилган мусобақалардан 20 дан ор-
ди. Ҳозир шу таълим масканининг 2-босқич та- Айни пайтда “Абдуқодир орзуси” масъулия- тиқ медаллар билан қайтишди. Айни пайтда у ўз Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси
лабасиман. Бу ерда тиббиётнинг фундаментал ти чекланган жамияти томонидан олтингугуртни ҳисобидан замонавий спорт комплексини барпо Марказий Кенгаши томонидан “Донолик ва ташаббус-
асосларини чуқур ўрганяпман. Академиямизда қайта ишлаб, унинг кукунини экспорт қилиш ва бу этиш устида иш олиб бормоқда. корлик — сиёсий етакчилик мезони” шиори остида ўтка-
билим олишимиз учун барча шароитлар яратил- орқали маҳсулотнинг таннархини 5-6 баробарга зилган “XXI аср аёли” кўрик-танловининг шаҳар, вилоят
ган. Жумладан, замонавий кутубхоналар, био- ошириш ҳамда экспорт ҳажмини янада кўпайти- Шунингдек, у 2020 йил 30 сентябрдан Ўзбе- босқичлари ғолиби бўлди ҳамда республика босқичида
логия, кимё, микробиология лабораториялари риш бўйича амалий ишлар олиб бориляпти. Шу- кистон Бокс федерациясининг Навоий вилояти 2-ўринни эгаллади. Ушбу юксак эътибор ва эътирофлар
мавжуд. Энг муҳими, бизга кучли билим ва ама- нингдек, 2019 йили Хитойдан умумий қиймати 2 бўлими раиси этиб тайинланди. Айни пайтда бу ёш олиманинг илм оламида бундан-да юксак чўққиларни
лиётга эга устозлар таълим бермоқда. миллиард сўмлик олтингургут маҳсулотини қайта борада ҳам истиқболли лойиҳалар устида, хусу- забт этиш сари етаклайди.
ишлаб, кукун ҳолатига келтирадиган ускуналар сан Навоийда “Намунали бокс мактаби”ни таш-
олиб келинди ва Қизилтепа тумани ҳудудига кил этиш мақсадида изланиш олиб бормоқда. Хулоса қилиб айтганда, бугун тилга олган навоийлик
ўрнатилди. Бу янги технология жаҳон бозорига ёшларнинг ҳар бири онги шуурида халқимизнинг ишон-
экспорт қилинадиган 10 АҚШ доллари бўлган Эътиборлиси, 2019 йилда у “Энг яхши ёш чини оқлаш ғояси мужассам. Улардаги дадиллик, аҳдига
олтингугуртни кукун ҳолатига келтирилишини тадбиркор” номига сазовор бўлди. 2020 йилда содиқлик ва ташаббускорлик барча тенгдош ёш авлод ва-
таъминлаб, унинг баҳосини 50-60 АҚШ долларда Президентимиз фармони билан таъсис этил- киллари учун ҳақиқий ибратдир.
экспорт қилиш имкониятини яратди. Технология ган “Меҳр-саховат” кўкрак нишони билан тақ-
ўрнатилиши натижасида 25 та янги иш ўрни яра- дирланди. Бу рағбатдан руҳланган тиниб-тин-
тилди. чимас ёш тадбиркор айни кунларда Кармана
туманининг “Маликработ” қўрғони яқинида 5
гектар майдонда боғ яратиш устида иш олиб
бормоқда.

ДИҚҚАТ ТАНЛОВ!!!

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси томонидан “Аёллар ларини “хонадонбай” ва “маҳаллабай” Ғолибларни тантанали тақдирлаш тадбири 2021 йил 11 ноябрь –
дафтари” тизими бўйича олиб борилаётган кенг қамровли ишларда ўрганиш ва ҳал этишга кўмаклашиш, Ўзбекистон касаба уюшмалари кунида ўтказилади.
фидокорона меҳнатлари билан барчага ўрнак бўлаётган, аёлларнинг гендер сиёсатини қўллаб-қувватлаш,
муаммо ва мурожаатлари ҳал этилишига салмоқли ҳисса қўшаётган “Аёллар дафтари”га киритилган хо- ТАНЛОВЛАР ҒОЛИБЛАРИГА ПРЕЗИДЕНТ СОВҒАСИ СИФАТИДА:
масъул ходимларни муносиб рағбатлантириш бўйича: тин-қизлар тадбиркорлигини ривожлан- I–ЎРИН УЧУН “ЛАСЕТТИ” АВТОМОБИЛИ;
тириш, янги иш ўринларини яратиш, II–ЎРИН УЧУН “КОБАЛЬТ” АВТОМОБИЛИ;
— Республикамиз ҳудудларидаги эҳтиёжманд хотин-қизлар бандлиги ва III–ЎРИН УЧУН “СПАРК” АВТОМОБИЛИ ТОПШИРИЛАДИ.
маҳалла фуқаролар йиғинлари раис- доимий даромад манбаига эга бўлиш-
лари ўртасида “хонадонбай” ишлашда ларини таъминлаш орқали уларни кам- Танловлар ва уларни ўтказиш тартиби тўғрисидаги батафсил
“Энг яхши маҳалла раиси”; бағалликдан чиқариш ишларига муно- маълумотларни Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг
сиб ҳисса қўшишдан иборатдир.
— Ҳудудлардаги сектор раҳбарлари ҳудудий Кенгашлари ҳамда Федерациянинг www.kasaba.uz веб-
Бир неча босқичларда ўтказилаёт- Портали орқали олишингиз мумкин.
ўртасида “маҳаллабай” ишлашда “Энг ган “Энг яхши маҳалла раиси”, “Энг
яхши сектор раҳбари”; яхши сектор раҳбари”, “Энг намунали Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси
аёл иш берувчи” ва “Касаба уюшмала-
— Гендер сиёсати ва мамлакатимиз ган тадбиркор аёллар ўртасида “Каса- Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббу- ри лауреати” танловларида иштирок
ижтимоий-сиёсий ҳамда иқтисодий ҳа- ба уюшмалари лауреати” мукофоти си билан йўлга қўйилган “Аёллар даф- этиш истагида бўлган номзодлар те-
ётида аёллар ролини ошириш бораси- учун танловлари ўтказилмоқда. тари” тизими йўналишидаги ишларни гишли ҳужжат ва материалларни 2021
даги ишларни намунали ташкил этган қўллаб-қувватлаш ва самарадорлигини йилнинг 1 июнига қадар туман ва ҳу-
корхона раҳбарлари ўртасида “Энг на- Мазкур танловларнинг асосий ошириш, хусусан, хотин-қизлар муаммо- дудий Ташкилий қўмиталарига тақдим
мунали аёл иш берувчи”; мақсади Ўзбекистон Республикаси этишлари лозим.

-— Аёллар дафтари” орқали кўмак Танловларнинг Республика финал
олиб, иш ўрни яратган ва маҳалласида- босқичи ғолиблари Ўзбекистон Респуб-
ги хотин-қизларни иш билан таъминла- ликаси Мустақиллигининг 30 йиллиги
байрами арафасида эълон қилинади.

6 2021 йил 14 апрель, 74-сон Маънавият

ЭЪТИБОР ВА ЭҲТИРОМ ТААССУРОТ

Муножат МЎМИНОВА, КЕКСАЛАР ДУОСИ ИЛА
“Янги Ўзбекистон” мухбири

Мамлакатимизда кекса авлод ЯШНАГАЙ, БУ ЮРТ
вакилларининг ҳаёт даражасини
яхшилаш, саломатлигини асраш нидан жами 22 845 нафар кексалар ва
учун зарур шарт-шароитлар ногиронлиги бўлган шахслар, шу жум-
яратиш масаласи давлат ладан, уруш ва меҳнат фронти фахрий-
сиёсати даражасига кўтарилди. лари соғломлаштирилди.
Президентимиз томонидан ёши
улуғ инсонларга қаратилаётган Корхона, ташкилот ва муассасалар-
эътибор, бу борада қабул да меҳнат қилаётган 3 508 нафар пен-
қилинаётган қатор ҳуқуқий- сионерлар, шунингдек, касаба уюшмаси
меъёрий ҳужжатлар эндиликда аъзоларининг пенсионер ота-оналари
қоғозда эмас, амалда акс этиб, имтиёзли, 300 нафари бепул соғлом-
кекса авлод вакилларининг лаштирилди.
жамиятимиз ижтимоий-
сиёсий ҳаётида тутган Маҳалла ва оилани қўллаб-қувват-
ўрни ва иштирокини янада лаш вазирлигининг “Нуроний” жамғар-
мустаҳкамламоқда. маси Республика Бошқарувига тақдим
этган маълумотга кўра, 12 минг 876
Жорий йилнинг 6 март куни давлати- нафар кекса нуронийлар турли санато- АБАДИЙ САФАРДА
миз раҳбарининг Олмазор туманидаги рийлар ва сиҳатгоҳларда соғлиқларини ЙЎЛЧИМИЗ ИНОҚ...
Уруш ва меҳнат фахрийлари учун рес- тиклаган, 66 минг нафари бепул чуқур
публика пансионатига амалга оширган Ўзбекистон аҳолисининг қарийб ўн- Airways” АЖ томонидан ички авиа- тиббий кўрикдан ўтказилган. Ўзбекистон халқ шоирлари Усмон Азим, Маҳмуд Тоир,
ташрифида ҳам айни эътибор яққол на- дан биринигина ташкил этаётган кекса йўналишларда, “Ўзбекистон темир Қорақалпоғистон халқ шоири Рустам Мусурмон билан
моён бўлди. Ташриф давомида бу ерда авлод вакилларининг ҳар бири нафақат йўллари” АЖ томонидан республика Ёруғ кунлар учун биргаликда шу йилнинг 5-7 апрель кунлари Қорақалпоғистон
доимий яшовчилар билан алоҳида суҳ- моддий, балки маънан, руҳан ҳам қўл- ичидаги амалдаги тарифларга ҳамда Республикасига қилган ижодий сафаримиз ёрқин
бат уюштирилгани, нуронийларнинг ҳар лаб-қувватланишга муносибдир. Маъ- “Uzautotrans Service” МЧЖ томонидан курашганларни таассуротларга бой бўлди.
бир фикр-мулоҳазалари диққат билан лумот ўрнида айтиш жоизки, 2020 йил маҳаллий йўналишларда қатновчи ав-
тинглангани ҳам юқоридаги мушоҳада- сўнгида юртимизда пенсия ва нафақа тобус чипта нархларига ҳам 15 фоиз- кафтда асраймиз Давлатимиз раҳбари ташаббуси би- га йўлдошлик қилган қорақалпоғис-
ларимизнинг исботидир. Ўша куни кекса олувчиларнинг умумий сони 3 миллион дан 25 фоизгача ихтиёрий чегирмалар лан Бўзатов туманида ташкил этилган тонлик таниқли адибларнинг дил сўз-
отахону онахонлар давлатимиз раҳба- 824 мингни ташкил этган бўлса, улар- берилди. Президентимизнинг “Биз уруш ва шеърият фестивали, китобхонлик ҳаф- ларини тингларканмиз, икки қардош
рига ташрифи, эътибори учун миннат- нинг 2 849 118 нафари ёшга доир пен- фронторти фахрийларини фақатгина талиги доирасидаги тадбирлар юқори халқнинг ўзи ҳам, сўзи ҳам томирдош
дорлик билдирди. сия олувчилар, 402 нафари Иккинчи — Аввал биз ҳам қачон саёҳатларга байрамларда эмас, балки доимо эъзоз- савияда ўтди. Бўзатовликларнинг са- эканини яна бир бор теран ҳис қилдик.
жаҳон уруши қатнашчилари, 15 нафари борамиз, ватанимизнинг машҳур жой- лаб, ардоқлашимиз, уларнинг соғлиғи мимияти, ғайрат-шижоати, адабиётга “Президентимиз қорақалпоқ тилида-
Зеро, Президентимизнинг бу ерда эса меҳнат фронти фахрийларидир. ларини кўрамиз, деб орзу қилиб яшар ҳақида ҳар куни, ҳар соатда ўйлашимиз бўлган меҳри, шунингдек, сўнгги йил- ги “оғизбирчилик” деган сўзни бутун
маданий тадбирлар ўтказиш учун янги эдик. Ўзбекчилик-да, болам-чақам дей- лозим. Жорий йилда уларга ҳар томон- ларда туманда рўй берган янгиланиш- Ўзбекистонга кенг ёйди”, деди мез-
бино ҳамда Нуронийлар паркини бар- Орзулар армонларга миз. Тўй-маъракамиз кўп. Камчилик ўзи- лама эътибор янада кучайтирилади. ларни кўриб, кўнгилимиз яшнади. бонлар фахрланиб. Қорақалпоқ кенг-
по этиш бўйича мутасаддиларга бер- айланмас энди дан ортиниб, саёҳатга, зиёратга борар Жумладан, мамлакатимизнинг энг яхши ликларидан топилган қуйидаги шеър
ган кўрсатмаларидан уларнинг ҳаётга эди. Ҳозирга келиб, кексаларга имти- санаторийларида уларнинг саломатли- Сафар давомида устоз Усмон Азим: ана шу томирдошлик ва оғизбирчилик
муҳаббати, яшаш завқи ошганига шубҳа Фарзандларимиз ҳаётдаги йўллари- ёзлар яратилди. Шунинг учун ҳар йили гини мустаҳкамлаш учун қулай шароит- “Бу ернинг кенгликлари шеърга тўла туйғусининг кичик меваси сифатида
йўқ. Шунингдек, бу каби нуронийларни ни топиб, ўзларидан тиниб-тинчиб кет- саёҳат қиладиганлар бор. Биз ҳам шу лар яратамиз”, деган гапларидан уруш экан, фақат уларни ёзиш керак”, дея қоғозга тушди.
ҳар йили бир марта юртимизнинг энг ган чоғида ҳам уларни ўйлайверадиган имтиёзлардан фойдаланиб, Самарқанд, фахрийларининг кўнгиллари тоғдек кўнглимиз тубидаги гапни айтди. Биз-
яхши санаторийларида соғломлашти- меҳрибон халқмиз. Зеро, болажонлиги- Бухоро, Хиваларни кўриб келдик. Минг кўтарилгани аниқ.
риш вазифаси топширилгани ҳам кекса- миз ҳам отамерос қадриятларимиздан. марта эшитгандан, бир марта кўрган Сафар
лар саломатлигини сақлаш борасидаги Аммо кексаликнинг ҳам ўз завқи, ўз афзал, деб бежиз айтилмаганига гувоҳ Ўтган йили 9 май “Хотира ва Қадр-
эзгу амаллардан бири бўлди. гашти бўлиши керак экан. бўлдик, — дейди пойтахтнинг Олмазор лаш куни” арафасида уруш қатнашчи- Сафарга отландик Усмон Азим-ла, Шу боис эгизмиз — эмасмиз биров,
туманидаги “Ниҳол” МФЙда истиқомат ларининг ҳар бирига 10 миллион сўм Биз мурид, довруқли шоир эшондек. Шу боис сўз десак, бошқамиз — қойил.*
Бу йўналишдаги қайси бир давлат — Вазирлар Маҳкамасининг 2020 қилаётган Фарида ая Маҳмудова. — Бу миқдоридаги бирйўла тўланадиган Булутлар эргашди тирик назмга, Шу боис ўзбекнинг юраги жиров,
дастури, қабул қилинган ҳужжатларни йил 28 майдаги “Кексаларни давлат то- каби шукроналикка йўғрилган фикрлар мукофот пуллари тантанали равишда Сўзнинг қудратига якбор ишондик. Қорақалпоқ кўнгли шу боис шоир.
олманг, унда кексаларга ғамхўрликнинг монидан қўллаб-қувватлаш тизимини эмин-эркин юрт кезаётган қанча-қанча топширилгани, бетоб қарияларнинг
чинакам ифодаси акс этган. Ўтган йили янада такомиллаштиришнинг қўшимча отахону онахонлар дилига жо бўлди. уйларига олиб бориб берилгани юк- Нукус юрагига қўнаркан учоқ, Абадий сафарда йўлчимиз иноқ,
давлатимиз раҳбари Олий Мажлисга чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори сак эътиборнинг амалдаги ифодаси- Банди туйғулардан тўзғиб кетди ғов. Бирга енгаяпмиз қору дўлларни.
Мурожаатномасида кексалар, жум- кексаларимизнинг орзулари рўёбига Ўзбекистон Мусулмонлар идора- дир. Танти қорақалпоқ очди-ку қучоқ, Саҳролар бағрини қилаяпмиз боғ,
ладан, ёлғиз кексалар билан ишлаш, ҳам хизмат қилмоқда, — дейди “Нуро- си ҳузуридаги “Вақф” хайрия жамоат Меҳрини пойандоз қилди Бўзатов. Йўлга солаяпмиз асов чўлларни…
уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ний” жамғармаси Республика бошқару- фонди томонидан Тошкент шаҳри, Са- Президентимизнинг 2016 йил 28
бўйича яхлит ва таъсирчан тизим яра- ви раиси ўринбосари Шуҳрат Усмонов. марқанд, Бухоро, Қашқадарё, Хоразм декабрдаги “Кексалар ва ногиронларни Бунда жинғил жиров, туронғил шоир, Тошкентдан тўртовлон келган эдик, оҳ,
тиш зарурлиги, бу тоифа учун ажрати- — Мазкур қарор кексаларни қўллаб-қув- ва Навоий вилоятларидаги 14 та зи- давлат томонидан қўллаб-қувватлаш Сездим: ҳар лаҳза шеър тинглаб ўсурман — Кўзлари тўрт бўлган дўстларни кўрдик.
лаётган ижтимоий тўловлар миқдорини ватлаш борасидаги ишларни мазмунан ёратгоҳга кексаларнинг бепул кирити- тизимини янада такомиллаштиришга Тўқайдан топаркан сўз Маҳмуд Тоир, Каттакон шаҳарда тополмай паноҳ,
қайта кўриб чиқиш кераклигини алоҳида янги босқичга олиб чиқди, дейиш мум- лиши йўлга қўйилганида ҳам уларни доир қўшимча чора-тадбирлар тўғри- Хиргойи қиларкан Рустам Мусурмон. Даштни ватан тутган сўзларни кўрдик.
таъкидлаган эди. кин. руҳан қўллаб-қувватлаш кўзда тутилган. сида”ги қарори асосида эса “Нуроний”
Шунингдек, Маданият вазирлиги томо- жамғармаси Республика Бошқаруви- Гўё кўз очгандай асотир, эртак, “Шеърга тўла экан бу ерлар, во-й-а-а,
Шунингдек, республика “Нуроний” Жумладан, қарор билан нуронийлар- нидан ҳам Қорақалпоғистон Республи- нинг мурожаатига мувофиқ, “Дори-дар- Осмонтой гижинглаб қилгандай парвоз. Хўшлашмоқ ғуссали…” — эмранди устоз.
жамғармасининг молиявий имкониятла- га ғамхўрлик кўрсатиш ва уларга бери- каси, Бухоро, Қашқадарё, Самарқанд, мон” акциядорлик компанияси томо- Шеър айтиб самодан тушгандай Бердақ, Ҳар қандай сафар ҳам топгай ниҳоя,
ри янада кенгайтирилиши, бунинг учун Сирдарё, Сурхондарё ва Хоразм вило- нидан жамғармага тақдим қилинган Дўмбира тутгандай ё Ажиниёз… Юз йиллик хуш дийдор туюлгайдир оз.
ушбу жамғармага бюджетдан 100 мил- лаётган ижтимоий, тиббий ва маиший ятларидаги 49 та маданий мерос объ- 1 860 дона дори-дармон аптечкала-
лиард сўм ажратилиши, ўзгалар парва- хизмат турларини кенгайтириш ва си- ектларига киришда чегирмалар жорий ри Қорақалпоғистон Республикаси, Уч кун учиб ўтди учта паридай, Қуёшга тик боқиб қийилди кўзлар,
ришига муҳтож бўлган 16 мингдан зиёд фатини ошириш баробарида ҳар йили вилоятлар ва Тошкент шаҳрида истиқо- Илҳом бекатига тушдик — жилмадик. Нурли сўзимизни айтиб келдик биз.
кексаларга ёрдам бериш, тўловлар миқ- ноябрь ойи “Кексалар учун туризм ой- қилинди. 1 200 нафар фахрий- мат қилаётган ногиронлар ва ёлғиз кек- Куйлаган кўнгилдан ғубор аригай — Кузатди ўзбекка айланган дўстлар,
дорини ошириш, кўрсатиладиган ижти- лиги”ни ўтказиш белгиланди. Маҳалла ларнинг концерт ва театрларга салар, Иккинчи жаҳон уруши қатнашчи- Ўзбек, қорақалпоқ бирга жирладик. Қорақалпоқ бўлиб қайтиб келдик биз…
моий хизматлар кўламини кенгайтириш ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ташрифи ташкил этилди. лари ва меҳнат фронти фахрийларига
вазифалари ҳам белгилаб берилди. томонидан I гуруҳ ногиронлиги бўлган етказиб берилди. Кенгашиб, сирлашиб етдик муродга,
саёҳат қилувчи кексалар рўйхати шакл- Коронавирус балоси бутун Қақраган қалбимиз бўлди гулистон. Нодир ЖОНУЗОҚ,
Халқимиз севиб томоша қиладиган лантирилиб, ушбу ойликнинг аҳамияти дунёга, шу жумладан, юртимиз Касаба уюшмалари ташкилотлари Томиримиз битта: ё қўнғиротга, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси
“Оталар сўзи — ақлнинг кўзи” кўрсатуви- кекса авлод вакиллари, нуронийлар ўр- аҳолиси саломатлигига ҳам томонидан 240 нафар ёлғиз кекса ва Ё юзга тақалар — битта улусдан…
нинг мазмунан бойитилиши, “Маҳал- тасида кенг тарғиб этилди. жиддий хавф туғдираётгани ногиронларга 57,8 миллион сўмлик ____________________
лада гурунг”, “Нуронийлар маслаҳати” боис ташкил этилган барча са- коммунал хизматлар учун тўловлари *қойил — қорақалпоқ тилида “рози” дегани
каби янги кўрсатувлар ташкил эти- Ўтган йили мазкур ойлик илк бор ёҳатлар, белгиланган лойиҳа ва қисман қоплаб берилди. Республика-
лиши ҳақидаги таклифлар эса ушбу мамлакатимиз бўйлаб юксак савияда тадбирлар карантин талаблари, миздаги “Саховат” ва “Мурувват” уйла- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аппарати жамоаси масъул ходим
ишлар кўламини янада оширди. ташкил этилиб, унга жами 56 минг 228 шифокорлар кўрсатмаларига рида истиқомат қилаётган қарияларга, Мирзаев Имомназар Қаландаровичга отаси
нафардан ортиқ кексалар қамраб олин- қатъий амал қилинган ҳолда ногирон ҳамда ёлғиз кексаларга каса-
Саргардонликлар ди. Уларнинг 10 151 нафари кам таъ- ўтказилди. Соғлиқни сақлаш ба уюшмалари ҳисобидан 75,6 милли- Қаландар МИРЗАВАЛИЕВнинг
ортда қолди минланган, ижтимоий ҳимояга муҳтож вазирлиги билан ҳамкорликда он сўмлик хайрия ишлари амалга оши- вафот этганлиги муносабати билан чуқур таъзия изҳор этади.
нуронийлар экани эса тадбирнинг аҳа- ушбу ойликда иштирок этган кек- рилди.
Бундан 5-6 йиллар илгари ҳам пен- миятини янада оширди. саларга зарур пайтда шифокор-
сияга чиқишда талаб этиладиган ҳуж- лар томонидан керакли тиббий 2020 йили Ватанимиз давлат мус-
жатбозлик, пенсия олиш билан боғлиқ Кекса саёҳатчиларнинг мароқли дам ёрдам кўрсатилди. Шу билан тақиллигининг 29 йиллиги муносаба-
муаммолар кўпчиликни ҳолдан тойди- олишлари учун республикамиздаги меҳ- бирга, туризм ойлиги доирасида ти билан иқтисодиёт, ишлаб чиқариш,
риб қўйган эди. монхона ва меҳмон уйлари, умумий “Ҳар куни 5 минг қадам” шиори илм-фан, маданият, таълим, соғлиқни
овқатланиш жойларидаги хизматлар остида пиёда юриш марафонла- сақлаш, юриспруденция ва бошқа соҳа-
Қишнинг қаҳратонида оёғидан зах учун эса чегирмалар жорий этилди. Шу- ри ўтказилиб, соғломлаштириш лардаги узоқ йиллик ҳалол меҳнатлари
еб, ёзнинг саратонида қон босими нингдек, ойлик мобайнида “Uzbekistan тарғиб қилинди. учун ҳамда ишламасдан, жамиятда мус-
ортса-да, қариялар пластик картадаги таҳкам оилани сақлаб қолган оналардан
нафақа пулини қисман нақдлашти- Кексалар соғлиғи иборат жами 393 нафар фахрийлар,
риш учун навбат олиб, банклар осто- жумладан, уларнинг 144 нафари I-да-
насида ўтиришга мажбур эди. Базўр — юрт бойлиги ражали, 124 нафари II-даражали, 125
навбати келганида, невараси тенги нафари III-даражали “Меҳнат фахрий-
йигит-қизлардан “пул тугади, бошқа Қоракўллик 84 ёшли Ҳайитмурод си” кўкрак нишони билан тақдирланди.
куни келасиз” деган гапни эшитиш ота Сатторов ва унинг ўнга яқин тенг- Тақдирланган фахрийларга жами 211
уларга оғир ботди, кўнгиллари оғриди. қурлари туман марказий касалхонаси- миллион 404 минг сўм миқдордаги му-
Ўша кунларни эслар экан, андижонлик га миннатдорлик билдирар экан, бугун кофот пуллари жамғарма ҳисобидан
78 ёшли Қосимбой ота Исломов: “Мана нафақат Бухоро, республикамизнинг топширилди.
энди у кунларни бировга айтсангиз, барча ҳудудларида кексаларга тиббий
ишонгиси келмайди. Тўғри-да, пенсия- хизмат кўрсатиш сифати аввалгидан Фахр билан айтиш мумкинки, биз
мизни ўз вақтида, яна тўлиқ нақд пул қи- сезиларли даражада яхшиланганини ҳар бир ишда катталар маслагига та-
либ, уй-уйимизга олиб келиб бераётган- алоҳида тилга олдилар. Бугун ҳамши- янадиган, кичик бир оилавий зиёфат-
ларини кўрган невараларимиз ҳамиша раларнинг қариялар ҳолидан мунтазам дан тортиб, тўйларгача давраларимиз
шундай бўлган, деб ўйлайди-да, ахир. хабар олаётгани, карантин пайтида ке- тўрини нуронийларимизсиз тасаввур
Айниқса, карантин кучайган даврда пул- ракли дори-дармонларнинг етказиб ту- эта олмайдиган миллат вакилларимиз.
ларимизни махсус ўраб, дезинфекция- рилгани ортидан Ҳайитмурод ота каби Шундай экан, кексаларга бўлган чексиз
лаб етказиб тургани учун ҳукуматимизга минг-минглаб қариялар ҳаётдан рози ҳурматимиз, улар олдидаги битмас-ту-
мингдан-минг раҳмат деймиз”, дейди бўлиб, хизматларига шай турган бар- ганмас фарзандлик бурчимиз бизни
мамнуният билан. ча-барчадан миннатдор бўляпти, дуога ёши улуғлар дуосини олишга, рози қи-
қўл очяпти. лишга ундайверади. Бунинг яна бир
Бугун ҳам ишлаб, ҳам нафақа пулини ҳикмати шундаки, фарзандларимиз ҳам
тўлиқ олаётган тажрибали, кекса ходим- Шу ўринда айтиш жоизки, ўтган йили ўз-ўзидан бу анъананинг давомчилари-
ни ҳеч ким “ишласангиз “нафақангиз 50 Касаба уюшмалари Федерацияси Кен- га айланиб, кексалар дуосининг олтин-
фоизга қисқаради” деб хавотирга сола- гаши ва “Нуроний” жамғармаси томо- дан қиммат эканини англаб боришади.
ётгани йўқ. Улар эмин-эркин ишлаяпти, Шунинг учун ҳам элимиз, юртимиз кек-
нафақасини тўлиқ оляпти. Аксинча, салар дуоси билан яшнайверади.
ғамхўрликларнинг энг аввали фидойи,
ғайратли, тажрибали кекса ходимларга
қаратиляпти. Зеро, Президентимиз таъ-
кидлаганидек, уларнинг бой тажрибаси,
малакаси, йўл-йўриқ ва маслаҳати биз
учун ғоят қадрли.

“Янги Ўзбекистон” ва “Правда Востока” Бош муҳаррир: Таҳририятга келган қўлёзмалар тақриз Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги “Янги Ўзбекистон” газетаси учун масъул: Манзилимиз:
газеталари таҳририяти" ДУК Салим ДОНИЁРОВ қилинмайди ва муаллифга қайтарилмайди. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги бош муҳаррирнинг биринчи ўринбосари в.б. 100029,
Газетанинг етказиб берилиши учун обунани
МУАССИС: томонидан 2020 йил 13 январда 1047-рақам билан рўйхатга олинган. Бахтиёр Абдусатторов Тошкент шаҳри,
Ўзбекистон Республикаси расмийлаштирган ташкилот жавобгар. Нашр индекси — 236. Буюртма — 1264. Матбуотчилар
Газета таҳририят компьютер марказида 79778 нусхада босилди. Навбатчи муҳаррир: Лутфулла Сувонов кўчаси, 32-уй
Вазирлар Маҳкамаси Мусаҳҳиҳ: Ойдин Аляутдинова
саҳифаланди. Ҳажми — 3 табоқ. Офсет усулида босилган. Қоғоз бичими А2. Дизайнер: Зафар Бакиров ЎзА якуни — 23:35
Газетанинг полиграфик жиҳатдан сифатли Баҳоси келишилган нархда. Топширилди — 01:15
чоп этилишига “KOLORPAK” МЧЖ масъул.
“KOLORPAK” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Девонхона: (0-371) 233-70-98 Котибият: (0-371) 233-56-60 Эълонлар: (0-371) 233-57-15 E-mail: [email protected] Босмахона манзили: Ўзбекистон, 100060.
Тошкент, Янги шаҳар кўчаси, 1-А уй.
Босмахона телефони: (78) 129-29-29


Click to View FlipBook Version