The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

№ 243 (499), 2021 йил 2 декабрь, пайшанба кунги Янги Ўзбекистон нашри кунги

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by media.yuz.uz, 2021-12-01 23:21:49

Янги Ўзбекистон 02.12.2021

№ 243 (499), 2021 йил 2 декабрь, пайшанба кунги Янги Ўзбекистон нашри кунги

Keywords: 02.12.2021,2021 йил 2 декабрь,Янги Ўзбекистон,пайшанба

2020 йил 25 январдан чиқа бошлаган

Ижтимоий-сиёсий газета № 243 (499), 2021 йил 2 декабрь, пайшанба

ªЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ РОССИЯ ²АРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДАН —
ФЕДЕРАЦИЯСИ ДЕЛЕГАЦИЯСИНИ ¯АБУЛ ¯ИЛДИ ТАРА¯¯ИЁТ СТРАТЕГИЯСИ САРИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 1 декабрь куни мамлакатимизда амалий ташриф билан ¤ЗБЕКИСТОННИ
бўлиб турган Россия Федерацияси Федерал хавфсизлик хизмати директори Александр Бортниковни қабул қилди. ¤ЗГАРТИРГАН БЕШ ЙИЛ

Ўтган беш йилда Ўзбекистон дунёга очилди ва мутлақо ўзгача
қиёфада намоён бўлди. Мамлакат тараққиётининг ҳозирги
босқичида эса унинг тарихига янги саҳифа ёзилмоқда, десак
янглишмаймиз.

Турғунликда узоқ йиллар қолиб инъикоси бўлди. Президент Шавкат
кетган миллий иқтисодиёт жонланди. Мирзиёев танланган йўлдан ҳеч қачон
Ўзгаришлар эпкинини ҳис этган одам- ортга қайтилмаслигини, бошланган
ларнинг дунёқараши ҳам ўзгарди. ишлар дадил давом эттирилишини
Одатда тарихчилар бундай даврлар- такрорлашдан чарчамади. Даъват ўла-
ни ҳақли равишда туб бурилишлар ва роқ янграган бу чақириққа бутун халқи-
тақдирий эврилиш йиллари деб атай- миз эргашди...
дилар. Ўтган 5 йил ичида амалга оши-
рилган кенг кўламли ислоҳотлар чорак Давоми 3-бетда
асрли саъй-ҳаракатларни ортда қол-
дирди. Бошқача айтганда, тарих вақт-
ни сиқиб, уни илгари мамлакатга хос
бўлмаган ҳаракат ва динамика билан
тўйинтиргандек бўлди гўё. Таниқли
экспертларнинг эътироф этишича,
Ўзбекистон қисқа вақтда ҳам ички, ҳам
ташқи сиёсатда изчил ислоҳотларни
амалга оширди.

Ўзгаришлар бугун ҳам давом эт-
моқда. Кўп ютуқлар қўлга киритилди
ва барчасига бирин-кетин эришиляпти
ҳам. Аммо тан олиш керак, бу осон
кечаётгани йўқ. Ислоҳотлар аввалида
орқаворатдан “бу популизмдан ўзга
нарса эмас, қисқа муддатли кампа-
ния”, деган фикрлар ҳам айтилди.

Бироқ вақт пессимистларнинг хато
қилганини кўрсатди! Беш йил аввал
бошланган реформа барча соҳалар-
даги кенг кўламли ўзгаришларнинг

Учрашув аввалида Александр батларини янада мустаҳкамлашнинг ларга, шу жумладан, терроризм, экс- ривожлантиришга алоҳида эътибор 8 ДЕКАбРь — ªзбЕКИСТоН
Бортников давлатимиз раҳбарига Рос- долзарб масалалари кўриб чиқилди. тремизм, уюшган жиноятчилик, ки- қаратилди. РЕСпубЛИКАСИ КоНСТИТуцИЯСИ
сия Президенти Владимир Путиннинг Жорий йил 19 ноябрь куни Москва бержиноятлар, наркотрафик ва бошқа
самимий саломи ва энг эзгу тилакла- шаҳрида ўтган олий даражадаги икки хавф-хатарларга қарши курашишда Афғонистонда вужудга келаётган ¯АбуЛ ¯ИЛИНГАН КуН
рини етказди. томонлама учрашувнинг самарали на- икки мамлакат ваколатли органлари ҳолатдан келиб чиқиб минтақадаги ва-
тижалари юксак баҳоланди. ўртасидаги мунтазам алоқаларни да- зият юзасидан ҳам фикр алмашилди. БЮДЖЕТ ВА И¯ТИСОДИЙ
Ўзбекистон — Россия стратегик вом эттириш ва амалий ҳамкорликни ИСЛО²ОТЛАРНИНГ
шериклик ва иттифоқчилик муноса- Хавфсизликка замонавий таҳдид- ЎзА ²У¯У¯ИЙ КАФОЛАТИ

Халқаро ҳамкорлик

МАНФААТЛИ ТАРА¯¯ИЁТНИНГ ЯНГИ БОС¯ИЧИ

Шу йилнинг 28 ноябрь куни Ашхобод Бу, ўз навбатида, улкан бозорга эга бўл- айирбошлаш ҳажми ҳам ортиб бормоқда. Конституциямизда мужассам бўлган ҳуқуқий нормалар
шаҳрида Иқтисодий ҳамкорлик ган мамлакатларнинг савдо ва инвести- Бу борадаги кўрсаткич 2020 йилда 8,3 мил- иқтисодий жараёнларда қонун устуворлигини таъминлаш
ташкилотининг ўн бешинчи саммити бўлиб ция соҳаларидаги катта имкониятларидан лиард долларни ташкил этган бўлса, якун- ҳамда кенг қамровли ислоҳотлар самарасини белгиловчи бош
ўтди. Айни вақтда ташкилотга аъзо давлатлар тўлиқ фойдаланишни тақозо этади. Бино- ланаётган йилнинг ўтган 10 ойи давомида мезон ҳисобланади. Президентимиз таъбири билан айтганда,
— Ўзбекистон, Туркия, Эрон, Покистон, барин, Ўзбекистон дунёдаги иқтисодиёти 8,8 миллиард долларга етди. “Қонун устуворлиги — бу давлат ҳокимияти ва бошқаруви
Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, барқарор ривожланиш босқичига чиқиб органлари чиқараётган ҳужжатлар, мансабдор шахсларнинг
Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистонда бораётган мамлакатлар сирасига киради. Юртимизда хорижий мамлакатлар би- хатти-ҳаракатлари фақат ва фақат Конституция ҳамда
жами ярим миллиарддан зиёд аҳоли 2021 йилнинг 9 ойи якунлари бўйича мам- лан иқтисодий дипломатияни фаоллашти- қонунларга мувофиқ бўлиши шарт, деганидир”.
яшайди. ИҲТ ўтган давр мобайнида унга лакатимизда ялпи ички маҳсулотнинг ўси- риш, ҳудудлараро ҳамкорликни ўрнатиш ва
аъзо давлатларнинг умумий манфаатларини ши 6,9 фоизни ташкил этгани буни яққол ривожлантиришга қаратилган тадбирлар-
ифода этадиган, улкан иқтисодий салоҳиятга кўрсатиб турибди. ни самарали ташкил этишга катта эътибор
эга йирик минтақавий тузилмага айланди. берилаётгани бежиз эмас.
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти мамла-
катлари билан Ўзбекистон ўртасидаги товар Давоми 2-бетда

инсон қадри учун Янгича ёндашувлар

АСОСИЙ МА¯САД – ¯АЙТА ТИКЛАНУВЧИ
ХАЛ¯ИМИЗГА ХИЗМАТ ¯ИЛИШ, ЭНЕРГЕТИКА ИСТИ¯БОЛЛАРИ
ОДАМЛАР РОЗИЛИГИГА ЭРИШИШ
Баъзи ривожланган давлатлар энергетика тизимида
Ургут республикамиздаги нуфуси энг кўп туманлардан бири. Айни энергиянинг салкам ярми қайта тикланувчи энергия
пайтда 529 мингдан ортиқ аҳоли истиқомат қилади. Маҳаллалар манбалари ҳисобига тўғри келаётган бир вақтда бу
ҳам бошқа ҳудудларга нисбатан анча кўп — 111 та. Шу боис, туманда кўрсаткич мамлакатимизда етарли даражада эмаслиги
одамлар учун замонавий турмуш шароитлари яратиш, уларнинг мазкур йўналишдаги ишларни жадаллаштиришни
доимий даромад манбаига эга бўлишини таъминлаш, бандлик тақозо этмоқда.
даражасини ошириш, инфратузилмани ривожлантириш туман
раҳбарларидан алоҳида масъулият, ташаббускорлик ва, албатта, Янги Ўзбекистон тараққиётида Конс- акс эттирилаётганлиги билан узвий
фидойилик талаб қилади. Қолаверса, азалдан ишбилармон бўлган титуция ва қонун устуворлигини таъ- боғлиқ.
ургутликларнинг бу борадаги интилишларини қўллаб-қувватлаш ва минлаш, қонунийлик ва ҳуқуқий тар-
имкониятлар яратиш ҳам долзарб вазифа саналади. Туман ҳокими тиботни мустаҳкамлаш, мулкдорлар Сўнгги йилларда миллий иқтисодиё-
Ботир ЖАББОРОв билан ана шу масалалар, Ургутнинг бугуни ва ва тадбиркорларнинг конституциявий тимизда барча мулк шаклларининг тенг
эртанги куни ҳақида суҳбатлашдик. ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя ҳуқуқлилиги ва дахлсизлигини давлат
қилиш ва кафолатлаш муҳим аҳамият томонидан муҳофаза қилиш, иқтисо-
— Ургут туманига ҳоким ларга кирдим. Туманни ривожлантириш, Шунинг учун сўнгги йилларда фойдаланишни кенгайтириш бўйи- касб этмоқда. диётнинг барча жабҳаларида тадбир-
бўлганингиздан буён бир йилча Президентимиз олдимизга қўйган вази- иқтисодиёт тармоқлари ва ижти- ча кенг кўламли ишлар бошланди, корлик ва меҳнат қилиш эркинлигини
вақт ўтди. Албатта, зиммангизга фаларни ҳамжиҳатликда, бамаслаҳат моий соҳада энергия самара- соҳани ривожлантиришнинг ҳуқуқий Шу ўринда давлат, тадбиркорлик таъминлаш, истеъмолчилар ҳуқуқлари
катта вазифалар қўйилган, амалга оширишимиз кераклиги, ҳаёти- дорлигини ошириш ҳамда қайта асослари яратилди. субъектлари ва жисмоний шахслар- устунлигини кафолатлаш, умуммил-
ўзингизда ҳам мақсадлар, режалар мизни ўзгартириш, замон талабига мос тикланувчи энергия манбаларидан нинг бир-бирларига нисбатан мажбу- лий бойликлар ва улардан фойдала-
бўлган. Ўтган бир йилда бу вазифа яшаш ўзимизга боғлиқлигини одамлар Давоми 2-бетда риятлари бажарилишини таъминлаш нишда аҳолининг барча қатлами ман-
ва мақсадларга қай даражада онгига сингдиришга ҳаракат қилдим. борасида кейинги йилларда эри- фаатларини таъминлашга қаратилган
эришдингиз? шилаётган натижалар, энг аввало, ўнлаб қонунлар қабул қилинди.
Бу борада тизим яратиб берилган, ту- жамиятнинг иқтисодий негизлари-
— Аввало, одамлар орасида юришга, ман раҳбарлари, яъни сектор етакчила- ни Конституция ва қонунларимизда Давоми 3-бетда
уларнинг яқин кишиси, елкадоши бўлиш- рининг вазифа ва мажбуриятлари аниқ
га интилдим. Маҳаллаларга, хонадон- белгилаб қўйилган.

Давоми 4-бетда

2 2021 йил 2 декабрь, 243-сон Сиёсат

Халқаро ҳамкорлик

МАНФААТЛИ ТАРА¯¯ИЁТНИНГ ЯНГИ БОС¯ИЧИ

ªзбекистон Республикаси савдони кенг татбиқ этиш масалалари ўз ифода- глобал саъй-ҳаракатларни фаол қўллаб-қув-
Вазирлар Ма³камасида сини топиши зарурлигига эътибор қаратилди. ватлаб келмоқда. Мазори Шариф — Ҳирот ва
Мазори Шариф — Кобул — Пешовар темир йўл
вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг навбатдаги мажлисида Евроосиё иқтисодий Яна бир долзарб масала — ўзаро сармоялар магистралларини, Сурхон — Пули-Хумри электр
иттифоқи бозорида маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари рақобатбардошлигини оқимини кўпайтириш ва уларни ишончли ҳимоя қи- узатиш линиясини барпо этиш бўйича Ўзбекистон
лишга қаратилган бўлиб, бу йўналишни амалга оши- таклифларини амалга ошириш бутун минтақа
ошириш бўйича вазирлик ва идораларга юкланган вазифаларнинг ришда Қўшма ҳаракатлар дастурини қабул қилиш ҳаётида ўзининг ижобий самарасини беради.
бажарилишини таъминлаш юзасидан мутасадди идоралар раҳбарларининг заруратини кун тартибига қўймоқда. Мазкур дастур
ўзаро савдо ҳажмларини ошириш, минтақавий аҳа- Сўнгги йиллардаги иқлим ўзгаришлари бутун
шахсий масъулияти тўғрисидаги масалалар атрофлича муҳокама қилинди. миятга эга лойиҳаларни ишлаб чиқиш орқали жаҳон жаҳон мамлакатларини она табиатга муносабат-
бозоридаги кучли рақобатга бардошли биргаликда- ни ўзгартириш вақти келганидан қатъий огоҳлан-
Раёсат мажлисида маҳаллий озиқ-овқат шининг олдини олиш бўйича тегишли топ- нодир ЖумаЕв, ги ҳаракатларни кучайтиришда қўл келади. тирмоқда. Шунинг учун ҳам “яшил иқтисодиёт”ни
маҳсулотларини ишлаб чиқариш, техник шириқлар берилди. олий мажлис қонунчилик биргаликда фаол ривожлантириш, саноат тар-
жиҳатдан тартибга солиш, экспорт қилиш палатасининг Халқаро ишлар Давлатимиз раҳбари ушбу мақсадни амалга моқларига ресурс тежамкор технологияларни
ҳамда мавжуд санитария, фитосанитария Мажлис давомида Евроосиё иқтисодий ва парламентлараро алоқалар ошириш учун ташкилот доирасида Савдо, инвес- кенг татбиқ этиш, углерод нейтраллигига эришиш
ва ветеринария талабларини Евроосиё иқти- иттифоқи билан ҳамкорлик доирасида маҳал- қўмитаси аъзоси, тициялар ва инновациялар марказини ташкил кун тартибидаги энг долзарб вазифалардан би-
содий иттифоқи ягона талабларига ўзаро лий озиқ-овқат маҳсулотларига ягона талаб- иқтисодиёт фанлари доктори, этиш ҳамда унинг қароргоҳини Тошкент шаҳрида ридир. Бунинг учун халқаро эколог олимлар ва
мувофиқлаштиришда йўл қўйилаётган ти- ларни миллий қонунчилик билан ўзаро муво- профессор жойлаштириш таклифини илгари сурди. Бу бора- экспертлар иштирокида юқори даражадаги дои-
зимли камчиликлар ҳамда уларни бар- фиқлаштириш, уларнинг экспортини кўпайти- да БМТнинг Саноатни ривожлантириш ташкило- мий Мулоқот кенгашини тузиш таклиф этилди.
тараф этиш юзасидан кўрилаётган чора- риш, мева-сабзавотчилик соҳасида қўшилган Бошланиши 1-бетда ти ЮНИДО ва Марказий Осиё иқтисодиёти учун
лар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Хўжаев), қиймат занжирини яратиш, фитосанитария, са- СПЕКА Махсус дастури билан ҳамкорлик қилиш ИҲТга аъзо давлатлар заминида истиқомат
Соғлиқни сақлаш вазирлиги (Мусаев), Вете- нитария ва ветеринария пунктларига грант маб- Мамлакатимизга географик жиҳатдан қўшни ижобий самаралар бериши таъкидланди. қилаётган аҳолининг ўзаро борди-келди муно-
ринария ва чорвачиликни ривожлантириш лағлар жалб қилиш, шу йўналишдаги тадбир- ёки яқин бўлган мамлакатлар билан алоқалар- сабатлари узоқ тарихга бориб тақалади. Ўзаро
давлат қўмитаси (Норқобилов), Ўсимлик- ларнинг натижадорлигини ошириш ҳамда мав- ни мустаҳкамлаш ички сиёсатда меҳнат бозо- Ташкилотга аъзо мамлакатларнинг умумий савдо алоқалари, сайёҳлик, таълим олиш бо-
лар карантини ва ҳимояси агентлиги жуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш рини кенгайтириш, ҳамкор давлатлар орқа- ер майдони 7 978 438 квадрат километрдан расидаги алмашинувини янги босқичга олиб
(Эргашев), Ўзбекистон техник жиҳатдан тар- ишларини фаоллаштириш борасида масъул ли йирик сув ҳавзаларига чиқувчи транспорт иборатлигини ҳисобга олсак, минтақалараро чиқиш фурсати етди. Бунинг учун пандемия
тибга солиш агентлиги (Сатторов) фаолияти вазирлик ва идоралар раҳбарлари олдида коридорларига эга бўлиш имконини берса, транзит хабларини ташкил этиш бўйича катта даврида тўхтаб қолган туризм истиқболлари-
мисолида батафсил ўрганилди. турган устувор вазифалар белгилаб берилди. ташқи сиёсатда минтақада иқтисодий ва ижти- имкониятларга эгалиги намоён бўлади. Бунинг ни белгилаш мақсадида Хавфсиз сайёҳликни
моий-сиёсий барқарорликни қарор топтириш учун замонавий транспорт ва йўл инфратузил- ривожлантириш умумминтақавий дастурини
Масъул раҳбарларнинг эътибори озиқ- Евроосиё иқтисодий иттифоқи билан са- бўйича ташаббусларни рўёбга чиқаришга эри- маларини ривожлантириш, транспорт ва тран- қабул қилиш ташаббуси илгари сурилди. Шу
овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда хавф- марали мулоқот ўрнатиш, ўзаро алоқаларни шишда муҳим ўрин тутади. зит тарифларини оптималлаштириш ҳамда асосда “зиёрат туризми” ва бошқа қўшма сай-
сизликни бошқариш тизимини жорий этиш, янада ривожлантириш муҳимлиги эътиборга қўшимча чегирмаларни тақдим этиш, халқаро ёҳлик маҳсулотларини ишлаб чиқиш, авиақат-
ахборот тизимларини интеграция қилиш ва олинган ҳолда, мажлисда ўз шахсий масъ- Президентимиз ИҲТ саммитида ўзаро ман- юк ва йўловчи ташиш шартларини енгиллашти- новлар географиясини кенгайтириш, туризм
халқаро стандартлар билан санитария, фи- улиятини англаш, мустаҳкам интизом ва фаатли глобал таклифларни илгари сурди. Жум- риш, транспорт соҳасини рақамлаштириш инфратузилмасини ривожлантиришга жиддий
тосанитария ва ветеринария талабларини ташаббускорлик мутасадди вазирлик ва ладан, аъзо давлатларнинг савдо ва инвестиция масалаларига аниқ ечимлар топишни тақозо эътибор қаратилган бўлар эди.
мувофиқлаштириш каби долзарб масалалар- идоралар раҳбарларининг “темир” қоида- соҳаларидаги катта имкониятларини ҳисобга этмоқда. Қолаверса, тузилмага аъзо давлат-
га қаратилди ва уларни қисқа муддатларда сига айланиши зарурлиги таъкидлаб ўтилди. олиб, янгиланган ва кенг қамровли Савдо бити- ларнинг умумий ташқи товар айланмаси 2019 Мухтасар айтганда, ИҲТни жадал ривожла-
бартараф этиш чораларини кўриш ҳамда мини ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш фурсати йилда 900 миллиард доллардан ошган бўлса, наётган ташкилот сифатида мустаҳкамлашга
келгусида бу каби ҳолатлар такрорлани- Мажлис якуни бўйича Вазирлар Маҳка- келганини таъкидлади. Зеро, бу пандемиядан 2020 йилда бу кўрсаткич 542 миллиард дол- қаратилган кўп томонлама шерикликни янада
маси Раёсатининг тегишли қарори қабул кейинги ривожланиш мақсадларини амалга оши- ларга тенг бўлган. Албатта, бу пасайиш бутун кенгайтириш, унга аъзо давлатлар ўртасидаги
қилинди. ришда жуда муҳим ҳисобланади. Ушбу ҳужжат дунёни қамраб олган коронавирус пандемияси- ҳамкорликни савдо, транспорт-коммуникациявий
билан савдо тўсиқларини бартараф этиш, божхо- нинг салбий оқибатлари билан узвий боғлиқ. ўзаро боғлиқлик, саноат кооперацияси, “яшил”
*** “Саховат ва кўмак” жамғармаси ҳисоби- на тартибларини рақамлаштириш ҳамда ҳозирги энергетика ва туризм соҳаларида ривожланти-
дан 234 минг оилага 182,6 млрд. сўм моддий вақтда долзарблиги тобора ошаётган электрон Шу жиҳатдан қараганда, мавжуд глобал вазият- риш масалалари йиғилиш кун тартибининг асо-
Давлатимиз раҳбари томонидан ёрдам ажратилди. дан келиб чиқиб, ташкилотга аъзо давлатларнинг сий мавзуси бўлди.
илгари сурилган “маҳаллабай” транспорт-коммуникация алоқаларини ривожлан-
ишлаш тизими бугунги кунда аҳоли Учинчидан, “маҳаллабай” ишлаш тизими тириш ва транзит салоҳиятини кенгайтиришга қа- Саммит доирасида муҳокама қилинган ва
ва тадбиркорлик субъектларининг бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижаси- ратилган минтақавий стратегияни ишлаб чиқиш устувор вазифа сифатида белгилаб олинган кўп
ҳақли эътирозли мурожаатларини да 75,6 минг оилани даромад манбаи билан мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. томонлама ҳамкорлик йўналишларини амалга
ҳамда жамиятдаги кўплаб таъминлаш ҳисобига “Темир дафтар”дан, ошириш минтақа мамлакатлари тараққиётига
муаммоларни имкон қадар тезроқ 707,1 минг хотин-қизни “Аёллар дафтари”- Ушбу стратегия Афғонистондаги вазиятни ва аҳолиси фаровонлигини таъминлашга хиз-
бартараф этишда барча соҳалар дан ҳамда 573,4 минг ёшни “Ёшлар дафта- барқарорлаштириш ва унинг ривожланиш сари мат қилади. Ўзбекистоннинг 2022 йилда Иқти-
учун қанчалик аҳамиятли экани ўз ри”дан чиқаришга эришилди. интилишларини қўллаб-қувватлашда ҳам муҳим содий ҳамкорлик ташкилотига раислик қилиши
исботини топмоқда. ўрин тутади. Маълумки, Ўзбекистон халқаро эса, аъзо давлатлар учун манфаатли тараққиёт
Мажлисда “маҳаллабай” ишлаш тизи- майдонда Афғонистонда хавфсизликни таъмин- стратегияси масъулият ва ташаббус билан янги
лаш, тинчлик ўрнатиш ва мазкур мамлакатнинг босқичга чиқади.
барқарор ривожланишини таъминлаш йўлидаги

Янгича ёндашувлар

мининг ҳар бир босқичида кўзга кўринарли ¯АЙТА ТИКЛАНУВЧИ Шамол электр станциялари лойи-
ЭНЕРГЕТИКА ИСТИ¯БОЛЛАРИ ҳалари танловлари Европа тикла-
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг нав- ижобий натижаларга эришилганига қарамай, ниш ва тараққиёт банки билан ҳам-
корликда амалга оширилмоқда.
батдаги мажлисида иқтисодий тараққиёт ва белгиланган вазифалар ижросини таъмин- Уларни қуриш лойиҳасининг бирин-
чи фазаси бўйича Қорақалпоғистон
камбағалликни қисқартириш вазирининг бирин- лашдаги қолоқликлар танқидий муҳокама қи- Республикаси Қораўзак туманида
қуввати 100 МВт бўлган илк шамол
чи ўринбосари C.Холхўжаев, Марказий банк линди ҳамда бу борада бир қатор муаммолар электр станцияси қуриш лойиҳаси
танлови бўлиб ўтди. Ушбу лойиҳа
раисининг биринчи ўринбосари Б.Зоҳидов, Са- сақланиб қолаётгани таъкидланди. ишга тушса, йилига 350 миллион
кВт/соат қўшимча электр энергияси
марқанд вилояти ҳокими Э.Турдимов, Андижон Ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйи- Ўктам саломов, ишлаб чиқарилади.
Фарғона политехника
вилояти ҳокими Ш.Абдураҳмонов, республика ча мутасадди вазирлик ва идоралар ҳамда институти ректори, Ҳозирги кунда Фарғона политех-
ника институти олимлари томони-
ҳамда маҳаллий давлат бошқарувига таал- маҳаллий давлат бошқаруви органларига мирсоли ЎЗБЕков, дан ҳам қайта тикланувчи энергия
ФарПи энергетика манбалари асосидаги энергетик қу-
луқли бошқа органлар раҳбарларининг ҳудуд- кечиктириб бўлмас аниқ вазифалар белги- факультети декани рилмаларни ривожлантириш устида
бир неча йўналишда илмий-амалий
ларда “маҳаллабай” ишлаш тизими бўйича лаб берилди. Хусусан: Бошланиши 1-бетда ишлар қилинмоқда.
амалга оширилаётган чора-тадбирлар сама- 1. Ҳудудларда “маҳаллабай” ишлаш ти-
Хусусан, Президентимизнинг 2019 Институтда энергиятежамкор-
радорлиги тўғрисидаги ҳисоботлари эшитилди. зимини ташкил этиш бўйича республика йил 22 августдаги “Иқтисодиёт тар- лик ва қайта тикланувчи энергия
Бунда асосий эътибор қуйидаги масала- комиссиясига: моқлари ва ижтимоий соҳанинг энер- манбаларидан фойдаланиш илмий
ларга қаратилди. Ўзбекистон Президенти ва Вазирлар гия самарадорлигини ошириш, энер- лабораторияси фаолият кўрсатиб
гия тежовчи технологияларни жорий келяпти. Энергиятежамкор ва қай-
Биринчидан, ҳудудларда “маҳаллабай” Маҳкамасининг “маҳаллабай” ишлаш тизи- этиш ва қайта тикланувчи энергия та тикланувчи энергия манбалари
ишлаш тизимини босқичма-босқич жорий мини жорий этиш бўйича қабул қилинган қа- манбаларини ривожлантиришнинг бўйича илмий ишланмаларни таж-
қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси рорлари моҳияти ва мазмунини тушунтириш тезкор чора-тадбирлари тўғрисида”- рибадан ўтказиш учун умумий май-
Президенти ва ҳукуматининг тегишли қарор- ишларини кучайтириш; ги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 дони 400 квадрат метр бўлган ҳамда
йил 23 июлдаги “Қайта тикланувчи метрологик ўлчов асбоблари билан
лари қабул қилинди. Жумладан: маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлан- энергия манбалари қурилмаларининг жиҳозланган гелиополигон ишлаб
ва улардан ишлаб чиқариладиган турибди. Шунингдек, Ёшлар иннова-
1-босқичда — “маҳаллабай” ишлаш ти- тириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва кам- энергиянинг давлат ҳисобини юритиш ция маркази ташкил қилинган ва за-
зимини амалиётга жорий этиш ва амалга бағалликни қисқартириш масалаларига масъул чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор- рур жиҳозлар билан таъминланган.
ошириш мақсадида ҳукуматнинг 2021 йил 19 бўладиган ҳоким ёрдамчиси фаолияти сама- лари қабул қилинди. ча йиллик миқдори 69-72 миллиард ганлар сони ортмоқда. Бироқ электр
мартдаги қарори қабул қилинди; радорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш; кВт/соатни ташкил этади. 2030 йил- энергияси сотиш нархи ва сотиб Институтда қайта тикланадиган
Ушбу ҳужжатларда янги қувват- гача ушбу кўрсаткични 2 баробар олиш тарифи ушбу лойиҳалардан энергия турлари асосидаги энергия қу-
2-босқичда — давлатимиз раҳбарининг ҳудудлардаги тижорат банклари томо- ларни ишга тушириш орқали қайта ошириш назарда тутиляпти. манфаатдорликни камайтирмоқда. рилмалари ихтисослиги бўйича таянч
тикланувчи энергия манбаларини Шу боис, ҳозир Энергетика вазирли- докторантура мавжуд бўлиб, илмий
2021 йил 6 майдаги қарори билан Самарқанд нидан етакчи тадбиркорларнинг самарали янада ривожлантириш ва уларнинг 2020 йилда қайта тикланувчи ги томонидан Европа тикланиш ва кенгаш фаолият юритмоқда. Ушбу
улушини электр энергиясини ишлаб энергия манбаларидан ишлаб чиқа- тараққиёт банкининг техник кўмаги- соҳада бир қатор ишлаб чиқариш кор-
вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тузил- бизнес лойиҳаларига кредитлар ўз вақтида чиқариш умумий ҳажмининг 25 фо- рилган электр энергияси миқдори да “Economic Consulting Associates хоналари ҳамда ЎзФА Физика-техника,
изидан ошириш, қайта тикланади- дунё бўйича ўртача 29 фоизни таш- Limited” компанияси билан янги та- Материалшунослик, Ион плазма ва
масида эксперимент тариқасида Маҳалла- ажратилишини доимий назорат қилиш. ган энергия манбаларидан олинган кил этган. Доимий шамол оқимла- риф методикаси бўйича ишлар олиб лазер технологиялари институтлари
бай ишлаш марказлари ташкил этилди; 2. Қорақалпоғистон Республикаси электр энергиясини тармоққа етка- рига эга денгиз бўйида жойлашган бориляпти. билан ҳамкорликда илмий-амалий из-
3-босқичда — давлатимиз раҳбарининг Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимли- зиб беришнинг махсус харид тари- давлатларда шамол энергиясидан ланишлар олиб борилмоқда.
2021 йил 5 августдаги қарори билан “Анди- кларига: фини жорий этиш белгиланди. фойдаланиш кўрсаткичи юқори да- Давлат-хусусий шериклик асосида
жон тажрибаси” асосида ижтимоий-иқтисо- “оғир” маҳаллаларда ўз бизнесини йўлга ражага етган. қайта тикланувчи энергия манбалари 2021-2022 йилларда институтда
Шу йилнинг 22 ноябрь куни дав- электр станциялари лойиҳаларини 19 та илмий-тадқиқот лойиҳаси амал-
дий ривожланишдан ортда қолаётган ва иш- қўйиш истагини билдирган етакчи тадбиркор- латимиз раҳбари 2022 йилда қайта 2020-2030 йилларда Ўзбекистон амалга оширишда халқаро молия га оширилиши режалаштирилган
тикланувчи энергиядан фойдала- Республикасини электр энергияси институтлари билан ҳамкорлик қилин- бўлса, уларнинг 4 таси давлат ил-
сизлик даражаси юқори бўлган 500 та “оғир” ларни аниқлаб, уларнинг тақдимотлар асо- ниш соҳасида давлат-хусусий ше- билан таъминлаш концепциясида моқда. Хусусан, 2019 йилда Халқаро мий-техник дастури, 4 таси стартап,
маҳаллага етакчи тадбиркорлик субъект- сида самарали деб топилган лойиҳаларини риклик лойиҳаларини кўпайтириш 5 ГВт қуёш фотоэлектр ва 3 ГВт ша- молия корпорацияси техник кўмагида 2 таси Европа Иттифоқи лойиҳаси,
ларини бириктириш орқали аҳолига доимий молиялаштириш учун маблағ ажратиш бў- чора-тадбирлари юзасидан йиғилиш мол электр станциялари қуриш орқа- ўтказилган саноат кўламидаги қайта 9 таси “Бўлажак олим” танлови доира-
ўтказди ва муқобил энергетикани ли саноат кўламидаги қайта тикла- тикланувчи энергия манбалари электр сида ҳаётга татбиқ этиляпти. Бу йил
даромад манбаи яратишга кўмаклашиш учун йича талабномаларни Иқтисодий тараққиёт ривожлантириш бўйича устувор ва- нувчи энергия манбалари электр станцияси қуриш илк лойиҳаси танло- Инновацион ривожланиш вазирлиги
зифаларни белгилаб берди. Жум- станциялари миқдорини ошириш вида “Abu Dhabi future energy company томонидан 14 та лойиҳа молиялашти-
ҳар бир маҳаллага 2 млрд. сўмгача миқдорда вазирлигига тақдим этиш; ладан, йирик саноат корхоналари режалаштирилган. Энергия ишлаб — Masdar” ғолиб бўлган. Натижада рилиши мақсад қилинган. Уларнинг
маблағ ажратиш белгиланди. лойиҳалари молиялаштирилган етакчи ўз энергия таъминоти бўйича қайта чиқариш, етказиб бериш ва истеъмол Masdar томонидан Навоий вилояти аксарияти қайта тикланувчи энергия
тикланувчи энергия манбаларини қилишда самарали технологиялардан Кармана туманида қуввати 100 МВт манбаларининг истиқболли йўнали-
4-босқичда — 2022 йил 1 январдан бош- тадбиркорлар фаолиятини доимий таҳлил ташкил этиши учун зарур шароитлар фойдаланиш орқали инфратузил- бўлган қуёш фотоэлектр станцияси қу- шларини ривожлантиришга қаратил-
лаб маҳаллаларда тадбиркорликни ривож- қилиб борган ҳолда кооперация асосида яратиш кераклигини таъкидлади. мага сарфланадиган харажатларни рилиши якунига етай деб қолди. Ушбу ган. Улар электр энергияси сарфи-
камайтириш мўлжалланган. станция дастлабки йилдан бошлаб сиз суғориш тизими, қуёш энергияси
лантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйган аҳо- Ўзбекистонда қуёш энергиясининг йилига 260 миллион кВт/соат электр асосида совитиш тизими, самарадор
умумий салоҳияти 51 миллиард тон- Ўзбекистон энергетикасига инвес- энергияси ишлаб чиқариш имконияти- қуёш ҳаво иситгичи, “ақлли соябон”,
камбағалликни қисқартириш масалаларига лининг доимий даромад манбалари яратили- надан ортиқ нефть эквивалентига тициялар киритиш истагида бўлган га эга. Лойиҳа қурилиши давомида 70 ерости сувларини чиқаришда энергия
тенг. Юртимиз бу борада катта захи- хорижий ва маҳаллий инвесторлар миллион АҚШ доллари миқдоридаги тежамкорликка эришиш каби кўплаб
масъул бўладиган ҳоким ёрдамчиси лаво- шини мониторинг қилиб бориш. рага эга. Қулай географик жойлашув, кўп. Шу боис, саноат кўламида қай- хорижий инвестиция жалб қилинди. долзарб мавзуларни ўз ичига олган.
зимини жорий этиш кўзда тутилмоқда. 3. Ўзбекистон Республикаси Прези- бир йилнинг 320 кундан зиёди қуёшли та тикланувчи энергия манбалари
ўтиши, юқори даражадаги илмий са- электр станциялари қуриш лойиҳа- “Masdar” компанияси Самарқанд Хулоса ўрнида айтиш мумкинки,
Иккинчидан, 2021 йил 1 ноябрь ҳолатига денти ҳузуридаги Давлат бошқаруви лоҳият шамол ва қуёш энергетикаси лари танловида қатнашувчилар сони вилояти Каттақўрғон тумани ва Жиз- мамлакатимизда энергияга бўлган та-
“маҳаллабай” ишлаш тизими бўйича маҳал- академиясига ҳоким ёрдамчилари ҳамда учун зарур қурилмаларни ишлаб чиқа- ортган. Мисол учун, Қораўзак тума- зах вилояти Ғаллаорол туманида лабнинг кун сайин ошиб бориши, Пре-
лаларда уйма-уй юриб ўтказилган сўров- Маҳаллабай ишлаш марказлари ходимла- риш имконини беради. нида 100 МВт шамол электр стан- ҳар бири 220 МВт қувватга эга бўл- зидентимиз таъкидлаганидек, соҳада-
цияси қуриш лойиҳасига қатнашиш ган қуёш фотоэлектр станциялари ги муаммоларни тезроқ ҳал этиб, унга
номалар асосида 886 минг ишсиз фуқаро ри учун янги жорий этилаётган тизимнинг Мамлакатимизда ишлаб чиқари- учун 70 та компания ҳужжат топшир- қуради. Компания томонидан рекорд эътибор беришни тақозо қиляпти.
ишлаш истагини билдирган бўлиб, улардан туб моҳияти ва самарали фаолият кўрсати- лаётган электр энергиясининг ўрта- ди. Шеробод қуёш фотоэлектр стан- даражада паст — 1 кВт.соат электр
циясини қуриш танловида қатнашиш энергияси учун ўртача 1,6 цент нарх
695,7 минг нафари ёки 78,5 фоизининг ши бўйича ўқув семинарларни ташкил этиш учун эса, 54 та компания ва консор- таклиф этилган. Бу каби қуёш фото-
бандлиги таъминланди. юзасидан тавсия берилди. циумдан ҳужжатлар қабул қилинди. электр станцияларини Сурхондарё,
Шунингдек, энергия самарадорлик Бухоро, Наманган, Хоразм, Қашқа-
Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш Муҳокама якунлари бўйича Вазирлар ва кичик ҳажмдаги қайта тикланувчи дарё, Фарғона вилоятларида ҳам
энергия манбалари лойиҳаларига қуриш режалаштирилган.
дастурлари доирасида 320,3 минг аҳоли ва Маҳкамаси Раёсатининг тегишли қарори қа- ҳам сармоя киритиш истагида бўл-
тадбиркорлик субъектига 7,7 трлн. сўм кре- бул қилинди ҳамда Республика комиссияси,
дит ажратилди ва 362 мингдан зиёд янги иш мутасадди вазирлик ва идоралар, маҳаллий
ўрни ташкил этилди. давлат бошқаруви органлари раҳбарларига

180 минг фуқаро тадбиркорлик кўникма- “маҳаллабай” ишлаш тизимини ҳудудларда
ларига ва меҳнат бозорида талаб юқори бўл- жорий этиш, аҳоли бандлигини таъминлаш

ган касб-ҳунарларга ўқитилди. Улардан 104 ҳамда тадбиркорлик ташаббусларини қўл-
минг нафарига 1,9 трлн. сўм имтиёзли кре- лаб-қувватлаш бўйича олиб борилаётган
дит ажратилиб, тадбиркорлик фаолиятини ишлар устидан таъсирчан назоратни кучай-

йўлга қўйиши таъминланди. тириш юзасидан топшириқлар берилди.

Давр нафаси 32021 йил 2 декабрь, 243-сон

²АРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДАН — 8 ДЕКАбРь — ªзбЕКИСТоН
ТАРА¯¯ИЁТ СТРАТЕГИЯСИ САРИ РЕСпубЛИКАСИ КоНСТИТуцИЯСИ

¤ЗБЕКИСТОННИ ¯АбуЛ ¯ИЛИНГАН КуН
¤ЗГАРТИРГАН БЕШ ЙИЛ
БЮДЖЕТ ВА И¯ТИСОДИЙ
юк эмас, балки фақат тўғри тасарруф этили- Бугунги кунда нафақат шаҳарларда, балки ИСЛО²ОТЛАРНИНГ ²У¯У¯ИЙ
ши лозим бўлган қимматли ресурс сифатида энг чекка ҳудудларда ҳам янги турар жой-
қаралмоқда. Ниҳоят, биз бошқа мамлакатлар лар қурилмоқда. Улар нафақат чиройли КАФОЛАТИ
тажрибасига мурожаат қила бошладик, бу ва замонавий, балки барча қулайликларга
эса меҳнат ресурсларидан оқилона фой- эга ҳамдир. Ўн минглаб оилалар, ниҳоят, шарофиддин наЗаров,
даланиш сезиларли устунлик беришини ва уйли-жойли бўлдилар. олий мажлис қонунчилик
мамлакатни муваффақиятли ривожланти- палатасининг Бюджет ва
риш омилларидан бири эканини кўрсатди. Аҳоли ҳаракатини, жумладан, Тошкент- иқтисодий ислоҳотлар
Бугун ватандошларимизни меҳнат ва ижти- да яшаш имкониятини чекловчи меъёр — қўмитаси раиси
моий ҳуқуқларга риоя қилинган, уюшган ҳол- пропискадан воз кечилиши ҳам узоқ кутил-
Бахтиёр ҳасанов, да ишга олиш, олдиндан касбга тайёрлаш ва ганди. Бошланиши 1-бетда
сиёсий фанлар бўйича фалсафа хорижга ишлашга юбориш йўлга қўйилмоқда.
доктори (PhD). Давлат раҳбари қарори билан минглаб Хусусан, Бюджет кодекси ва Солиқ кодекси-
Биз фуқаролари дунёнинг исталган нуқта- ватандошларимизга Ўзбекистон фуқаролиги нинг янги таҳрирда қабул қилиниши Ўзбекистон
сида ўзини эркин ҳис қиладиган, ўз давлати берилди. Эндиликда юртимизда узоқ йил- молиявий тизимида ва давлатнинг молиявий фао-
ҳимоясида қоладиган мамлакатлар халқига лар том маънода ҳақ-ҳуқуқсиз яшаган бу ин- лиятида замонавий бошқарув ва мувофиқлашти-
ҳавас қилган даврлар ҳам бўлди. Эндиликда сонлар ўзининг бугунги куни ва келажагига риш принциплари, воситалари ва дастакларини
хориждаги ўзбекистонликларнинг ҳуқуқий ҳи- ишонч билан қарай бошлади. жорий этиш имконини яратди, десак муболаға
мояси илгаригидек оғизда эмас, балки амалда бўлмайди.
ўз ифодасини топмоқда. Бу муҳим вазифа Ўз- Иқтисодий соҳадаги ислоҳотларнинг ўзи
бекистоннинг хориждаги дипломатик миссия- алоҳида бир мавзу. Деярли барчага дахлдор Натижада давлат пул маблағлари жамғарма-
лари ва ваколатхоналари зиммасига юкланган. бўлган бир мисол — валюта конвертациясини ларини ташкил этиш ва улардан фойдаланиш-
олайлик. Биз, мамлакат аҳолиси қандайдир нинг замонавий усуллари жорий этилмоқда. Бюд-
Юртимизнинг халқаро ҳамжамиятда- даражада камситувчи ҳодиса — миллий валю- жет кодексига мувофиқ, айни пайтда Ўзбекистон
ги имижини ўзгартирган ташқи сиёсатнинг тамизнинг бир неча курси мавжудлигига кўник- Республикасининг консолидациялашган бюджети
кандик. Юртимизга келувчи меҳмонларга бу ўз таркибига Давлат бюджети, давлат мақсадли
жамғармаларининг бюджетлари ҳамда Тикланиш
Бошланиши 1-бетда муҳим нуқтаси шундаки, ҳозирги устувор заҳарханда ҳазил қилиш учун “ажойиб” мавзу ва тараққиёт жамғармаси маблағларини бир- ган харажатларнинг 5 фоизига тенг миқдорда-
йўналишлар, аввало, инсон манфаатлари эди. Бу муаммога муваффақиятли ечим топил- лаштирмоқда. ги маблағларни жамоатчилик фикри асосида
Шубҳасиз, Ўзбекистон қиёфаси ва ва тақдирига дахлдордир. Марказий Осиё ди. Нақд ва нақдсиз ҳисоб-китобдаги номута- шакллантирилган тадбирлар учун молиялашти-
республикадаги муҳит бутунлай бошқа- давлатлари билан яхши қўшничилик алоқа- носиблик ҳам бартараф этилди. Давлат бюджети солиқ тўловчи кўзи билан қа- риш имконига эга бўлмоқда. Хусусан, жорий
ча бўлди, энг муҳими, давлат ва жамият лари тиклангани бунга ёрқин мисол бўла раганда, том маънода давлатнинг ижтимоий-иқти- йилда ташаббусли бюджет жараёни учун ажра-
ўртасидаги муносабатлар ўзгарди. Мам- олади. Бошқача айтганда, биз йиллар даво- Ўзгаришлар ҳақида гапирганда, ўтмишдан содий сиёсатининг ифодаси сифатида акс эта- тилган маблағ 238,6 миллиард сўмни ташкил эт-
лакатнинг янги раҳбарияти илгари дав- мида қулф осилган эшикларни очиб юбор- яна бир воқеани келтираман. Икки мингинчи ётир. Айни пайтда парламентда Давлат бюджети гани унинг миқдор ва миқёсидан далолат бериб
лат устувор бўлган векторни ўзгартирди. дик. Ваҳоланки, беш йил аввал ҳам яқин ва йилларнинг бошлари эди. Таҳририятимизга бир тўғрисидаги қонун лойиҳаси билан биргаликда турибди.
Эндиликда инсон қадри, унинг манфа- ён қўшниларимиз билан муносабатларимиз йил муқаддам ишга туширилган корхона хом- ўрта муддатли давр учун фискал стратегия ҳам
атлари биринчи даражага чиқди. Буюк яхши бўлмаган. Бунинг оқибатида минг-минг- ашёсиз тўхтаб қолгани тўғрисида танқидий мате- муҳокама қилинмоқда. Маҳаллий бюджетлар мустақиллигини таъ-
келажакни қуриш шиори кун тартибидан лаб ҳамюртларимиз ўз қариндош-уруғлари- риал келиб тушди. Тақдимотда катта ҳажмдаги минлаш мақсадида яна бир муҳим қадам: бир
олиб ташланди, унинг ўрнига оддийроқ ни, дўст-биродарларини кўриш, дийдорига инвестиция киритилгани, замонавий хорижий Ўрта муддатга мўлжалланган қатор бюджет харажатлари маҳаллий бюджет-
тушунча пайдо бўлди: одамлар эртага тўйишдан бебаҳра бўлган. Чегаралар тикан- асбоб-ускуналар олиб келингани ва унинг улкан бюджет сиёсати мамлакатимизни лардан молиялаштиришга ўтказилмоқда. Яъни
эмас, яқин келажакда эмас балки бугун ли симлар билан ўралгани, миналаштирил- экспорт салоҳияти ҳақида гапирилганди. ижтимоий-иқтисодий умумтаълим муассасаларини, мактабгача таъ-
яхши яшашлари керак. Бу Президентимиз гани бугун ҳеч кимга сир эмас. ривожлантиришнинг устувор лим ташкилотларини, соғлиқни сақлаш муасса-
ташаббуси билан юртимизда кечаётган Вазиятни тушунтирган амалдор бошдан йўналишларига мувофиқ равишда саларини қуриш, реконструкция қилиш ва му-
барча ислоҳотлар ўзагига айланди. Тарихимизнинг ушбу қайғули саҳифалари ушбу завод учун хомашёни ўз корхоналари- амалга оширилиши кўзда каммал таъмирлаш, суғориладиган ерларнинг
ёпилди... мизнинг бири етказиб бериши режалашти- тутилган. Бунда бюджетнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга оид тадбирлар
Ҳокимият очиқлиги ва қабул қилинаётган рилгани, лекин бу хориждан олиб келина- ижтимоий йўналтирилганлигини доирасида объектларни қуриш, реконструкция
қарорларнинг шаффофлиги амалдорларни ўз Ўтган беш йил ичида рўй берган муҳим диганидан ҳам анча қиммат эканини айтди. таъминлаш, камбағалликни қилиш ҳамда таъмирлаш-тиклаш ишларига доир
ишига янгича ёндашишга мажбур этмоқда. Энг ўзгаришларни бирма-бир хотирамдан ўтка- Шу боис, якуний маҳсулот нархи ҳам қиммат қисқартириш, маҳаллабай харажатлар, кўп квартирали уй-жой фондига
муҳими, энди улар ҳам халққа очила бошлади. за туриб, етти ёки саккиз йилча илгари содир бўлиб кетаркан. Натижада янги корхона бир ишлашни кенгайтириш, иш туташ ҳудудларни таъмирлаш ва иссиқлик таъ-
Албатта, гуруч курмаксиз бўлмайди. Лекин бу бўлган яна бир воқеа хаёлимдан ўтди. Таниш- йилда “ўтириб” қолибди. ўринларини яратиш, натижага миноти ташкилотларининг иссиқлик тармоқлари
тенденция бор ва давом этмоқда. ларимдан бири қизини унгача икки келин ту- йўналтирилган бюджет тизимини ва қозонхона ускуналарини капитал таъмирлаш
ширилган хонадонга узатаётганини эшитиб У ҳолда нима учун улар бюджет ҳисоби- босқичма-босқич тўлақонли ҳамда аҳолининг кам таъминланган ва муҳтож
Президентнинг Халқ қабулхоналарини қолдим. Қуда бўлмишнинг оиласи уч хонали дан бундай йирик корхона қуришдан олдин жорий этиш, илғор хорижий қатламларига кўрсатиладиган бепул адвокатлик
ташкил этиш орқали узоқ йиллар давомида квартирада яшаркан. Қайнота ва қайнона бу ҳақда ўйлашмагани борасидаги савол жа- тажриба ҳамда халқаро молия хизматлари харажатлари маҳаллий бюджет маб-
йиғилиб қолган долзарб ҳаётий масалалар- ёшларга хонасини бўшатиб берадиган, ўзлари вобсиз қолди. Суҳбатимиз сўнггида суҳбат- институтлари экспертларининг лағлари асосида амалга оширилиши белгилан-
ни аҳоли билан очиқ муҳокама қилиш ме- эса ошхонага кўчиб ўтадиган бўлибди. дошим “ўша материални нашр қилиш мумкин тавсияларидан келиб чиққан моқда.
ханизми яратилгани одамлар билан қандай эмас”лигини қатъий қилиб айтди… ҳолда, солиқ-бюджет сиёсатининг
ишлаш кераклиги борасида ўрта ва қуйи “Бундай шароитда қандай яшашади, узоқ муддатли чекловлари Конституциямизда ва қонунларимизда дав-
бўғин раҳбарлари учун ёрқин намуна бўл- ахир? Балки тўйни ўтказишга бироз шоши- Бу ҳақда ёзаётганимнинг сабаби, ҳозир бу — фискал қоидаларини лат молиявий фаолиятининг ҳуқуқий асослари
ди. Бу Давлат сиёсатига айланди. Натижада лаётгандирсизлар?” — дея узатилаётган қиз- каби мақола, албатта, нашр қилинган, ижти- қонунчиликка киритиш муҳим ҳамда шаклларининг акс эттирилиши молиявий
аниқ инсонларга, биринчи навбатда, ночор нинг ота-онасидан сўрадим. Саволимга жа- моий тармоқларда кенг муҳокама этилган ва ўрин тутади. Шу жиҳатдан фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари-
оилаларга амалий ёрдам кўрсатила бошлан- вобан улар қизларининг бўйи етиб, турмушга яхшигина акс-садо берган бўларди. олганда, бюджет тизими давлат нинг ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаш имконини
ди. Улар мисолида эса кенг кўламли муам- берадиган вақти бўлганини ва икки ёш ҳам сиёсатини кўрсатувчи ва беради. Бу ўз навбатида, Ўзбекистон Республика-
молар аниқланиб, халқимиз эҳтиёжига жавоб бир-бирига маъқул келганини айтишди. Ора- Жамиятнинг очиқлиги, сўз эркинлиги, энг аниқловчи иқтисодий мезон си Олий Мажлиси палаталари, маҳаллий вакил-
берадиган қарорлар қабул қилинди. дан тахминан икки йил ўтгач, эшитиб қолдим: долзарб муаммолар ҳақида гапириш ва уларни сифатида намоён бўлмоқда. лик ҳокимияти органлари, Вазирлар Маҳкамаси
ёшлар бундай шароитда оиласини сақлаб ҳал этиш йўлларини муҳокама қилиш имкония- таркибига кирувчи вазирлик ва идоралар ҳамда
Ўзим гувоҳ бўлган бир ҳолат эсимга туш- қолишолмабди, ажрашибди. Уй-жой муаммо- ти — бу мамлакатимизда рўй берган энг муҳим Сўнгги йилларда қабул қилинаётган давлат маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг мамла-
ди. У пайтда газетада ишлардим. Кўплаб таж- си сабаб синган тақдирлар яна қанча? ўзгаришлардан биридир. Муаммоларнинг бюджети очиқлиги ва шаффофлиги борасида катимизда кечаётган трансформация жараёнида
рибали журналистлар пенсия ёшига етгач, яширилмаётгани, кечиктирилмаётгани ҳам катта ижобий ўзгаришларга эришилди. Бюджет фаол иштирокини таъминламоқда.
афсусланганча ўз севимли ишидан кетиш- Президентимиз давлат раҳбари ла- эътиборга молик. Улар кенг муҳокамага олиб маблағлари сарфланишида жамоатчилик назо-
га мажбур бўларди. Сабаби, агар ишлашда возимига киришганидан сўнг уй-жой чиқилмоқда ва, энг муҳими, ҳал этилмоқда. ратини, аҳолининг бюджет маблағларини тақ- Бундай мураккаб ва масъулиятли жараёнда
давом этсангиз, ҳалол ишлаган пенсиянгиз- етишмовчилиги масаласига тезкор ечим симлаш жараёнидаги фаол иштирокини янада иқтисодиётни ислоҳ қилиш, давлат молиявий
нинг ярмини йўқотардингиз. Афсуски, катта топди. Уй-жойлар қуриш бўйича мисли Бугун бизда очиқ-ошкора сиёсат пайдо кучайтиришга эътибор қаратилмоқда. Бу борада фаолиятининг асосий йуналишларини белгилаш
тажриба ва билимга эга, ҳали кучга тўла ва кўрилмаган дастур қабул қилинди, нати- бўлди, ташаббуслар жазоланишдан тўх- маҳаллий Кенгашларнинг ролини оширишга қа- ўта муҳим ва масъулиятли вазифа ҳисоблана-
ижодий режалари кўп ходимлар ҳам пенсия- жалари эса аллақачон кўрина бошлади. тади. Аксинча, агар улар фойдали бўл- ратилган чоралар кўриляпти. Яқинда бўлиб ўтган ди. Буни чуқур ҳис қилган ҳолда, Олий Мажлис
га чиқиб кетарди. Шунга ўхшаш ҳолат ҳамма са, фақат рағбатлантириляпти. Жамият Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозими- Қонунчилик палатасида айни пайтда молия ва пул
жойда кузатиларди. Ҳали жамиятга, эл-юрт- юқоридан кўрсатмалар кутаётган сукут га киришишга бағишланган тантанали маросимда — кредит тизимининг ҳуқуқий асосларини янада
га фойдаси тегиши мумкин бўлганлар деяр- сақловчи омма бўлишдан тўхтади, фуқа- давлатимиз раҳбари бу масалага алоҳида тўхта- такомиллаштиришга қаратилган бир қатор янги
ли бепул ишлаш ёки уйда бекор ўтиришдан роларнинг фаоллиги ўсмоқда. Одамлар либ, маҳаллий ҳокимиятнинг Кенгашлар олдидаги қонунлар устида иш олиб борилмоқда.
бирини танлаши керак эди. Ҳеч бир мантиққа муаммолар ҳақида очиқ гапириш имкония- ҳисобдорлигини оширишга қаратилган бир қатор
тўғри келмайдиган, гўёки иш жойларини бў- тига эга бўлди ва давлат жамоатчилик таклифларни илгари сурди. Ўзбекистонда нобанк
шатиш ва янги иш ўринларини яратиш мақ- фикрига мос ҳолда жавоб қайтаряпти.
садида ўрнатилган бундай тартиб 2017 йил- Турли даражадаги бюджетларни шаклланти- кредит ташкилотлари ва
да бекор қилинди. Президент Шавкат Мирзиёев ўзининг риш ва ижросини назорат қилишда кенг жамоат-
яқинда бўлиб ўтган инаугурация маросими- чилик иштирокини таъминлаш усуллари ва ме- микромолиялаштириш тизимини
Ҳа, ишсизлик мамлакатимизда жиддий да сўзлаган нутқида демократик ислоҳотлар ханизмлари жорий этилиб, замонавий ахборот
муаммога айланган эди. Кўплаб қишлоқлар, қатъий давом эттирилишини маълум қилиб, технологияларидан фойдаланиш имкониятлари янада такомиллаштириш, давлат
ҳатто шаҳарларда ҳеч бўлмаганда бир қуйидагиларни қайд этди: кенгаймоқда.
аъзоси чет элда ишлаётган оилалар кўпайиб қарзини бошқариш, давлат
кетгани сир эмас. Бундай ватандошларни “Биз ўтган беш йил давомида, ғоят қийин Бу борада ислоҳотларнинг энг муҳим босқичла-
маҳалла фаоллари қоралаган, журналист ва мураккаб синовлар даврида катта тажриба ридан бири — Президентимизнинг 2018 йил мулкидан самарали фойдаланиш,
ҳамкасбларимиз эса “фақат дангасаларгина орттирдик. Қанчалик оғир бўлмасин, маррани 22 августдаги “Бюджет маълумотларининг очиқ-
ўз юртида иш топа олмаслиги”ни ёзарди. баланд олиб яшаш ва ишлашга ўргандик. Та- лигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг қимматли қоғозлар бозорини
биийки, маррани катта олган халқнинг қадам- фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари
Энди бу масалага муносабат тубдан ўзгар- лари ҳам, эришадиган натижалари ҳам сал- тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши бўл- ривожлантириш, давлат молия-
ди. Меҳнатга лаёқатли аҳолига давлат учун моқли бўлади”. ди. Ушбу ҳужжатга асосан, Ўзбекистон Респуб-
ликаси Молия вазирлиги Бирлашган Миллат- вий назоратини кучайтиришга
Дарҳақиқат, сўнгги беш йилда амалга оши- лар Ташкилотининг Тараққиёт дастури билан
рилган ишлар самарасини бугун ҳар бир юрт- ҳамкорликда 2019 йилдан бошлаб “Фуқаролар қаратилган қонун лойиҳалари
дошимиз ўзининг ва яқинларининг ҳаётида учун бюджет” ахборот даврий нашрини чоп эта
кўриб, ҳис қилиб турибди. Шубҳасиз, келгу- бошлади. шулар жумласига киради.
сида ҳам амалга ошириладиган ислоҳотлар
ҳар биримизнинг орзу-истакларимизни рўёб- Бундан ташқари, Давлат бюджети ва давлат Мазкур қонун лойиҳаларининг
га чиқаради. мақсадли жамғармалари бюджетлари, уларнинг
ижроси тўғрисидаги ҳисоботлар, солиқ ва бюджет пухта ва пишиқ ишлаб
сиёсатининг асосий йўналишлари лойиҳалари,
шунингдек, Ҳисоб палатасининг хулосалари ва чиқилиши ва қабул қилиниши
шу каби бошқа маълумотларни ўзида мужассам
этган “Очиқ бюджет” ахборот портали ишга туши- мамлакатимизда кечаётган
рилди.
иқтисодий жараёнларни янги
Эндиликда туманлар ва шаҳарларлар
ҳокимликлари маҳаллий бюджетда тасдиқлан- сифат босқичига олиб чиқиш,

молия ва пул-кредит соҳаларида

қонун устуворлиги ва ҳуқуқий

маданиятни ошириш, иқтисодий

соҳалардаги ҳуқуқий асосларнинг

бошқа соҳалар билан ўзаро мос

келишини таъминлашга хизмат

қилади.

Бунинг учун Конституциямизда мамлакати-
мизда солиқ-бюджет сиёсатига қатъий риоя
этилишини таъминлаш, иқтисодиётнинг реал
сектори тармоқларини ҳамда ижтимоий соҳани
барқарор, мутаносиб ва жадал ривожлантириш,
маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини
мустаҳкамлаш, бюджет маблағларидан самара-
ли фойдаланиш учун мустаҳкам асос бор ва у
ислоҳотларимизнинг ишончли кафолати бўлиб
хизмат қилади.

4 2021 йил 2 декабрь, 243-сон Нигоҳ

инсон қадри учун АСОСИЙ МА¯САД –

Бошланиши 1-бетда ХАЛ¯ИМИЗГА ХИЗМАТ ¯ИЛИШ, шунингдек, аҳоли бандлигини таъминлашнинг
муҳим йўналишига айланиши учун имконият
“Маҳаллабай”, “хонадонбай” юриб, одам- ОДАМЛАР РОЗИЛИГИГА ЭРИШИШ жуда катта. Бу имкониятдан самарали фойда-
ларнинг ҳаётини, жойлардаги муаммоларини ланиш бўйича мақсад ва режаларимиз бор.
ўргандик. Камбағалликни қисқартириш, аҳоли давлатимиз раҳбарининг ҳар бир ташрифи ур- жорий этиш ва шу орқали аҳолининг оғирини режалаштирилган. Жумладан, Янги Ўзбекистон
бандлигини таъминлаш, ҳар бир маҳалланинг гутликлар учун ўзига хос из қолдирган, ислоҳот- енгиллатиш, одамлар қаерда яшашидан қатъи массиви учун Мерганча ҳудудидан 41,6 гектар — Аҳолига сифатли тиббий хизмат
мавжуд имкониятлари ва “ўсиш нуқталари”ни лар жадаллашувига асос бўлган. Шу жиҳатдан назар, инновациялардан баҳраманд бўлишини ер ажратилиб, лойиҳалар тайёрланмоқда. Бу кўрсатиш, таълим тизимини тубдан ислоҳ
аниқлашга эътибор қаратдик. Шу асосида дас- бу галги ташриф ҳам иқтисодий зона фаолияти- таъминлаш мақсад қилинган. Бу борада Инно- ерда “янги тартиб” асосида 180 хонадонли 9 та қилиш бўйича Ургутда қандай ишлар олиб
турлар, “йўл хариталар”и ишлаб чиқиб, ҳар да, ургутликлар ҳаётида янги саҳифа очди. вацион ривожланиш вазирлиги, вилоят ҳоким- 5 қаватли ҳамда хусусий тадбиркорлар томо- борилмоқда?
бир маҳаллани қамраб олдик. “Темир дафтар”, лиги ва бошқа идоралар билан ҳамкорликда иш нидан қарийб 5 минг хонадонга мўлжалланган
“Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га кири- “Ургут” эркин иқтисодий зонаси учун шу пайт- олиб борилмоқда. Қисқа вақт ичида бир қатор 96 та 7, 9 ва 12 қаватли уй-жойлар қурилади. — Кейинги беш йилда юртимизда таълим
тилган ҳамда доимий даромадга эга бўлмаган гача туманимиздан ташқари Самарқанд шаҳри, лойиҳаларни амалга оширишга ҳам эришилди. Ҳозиргача 60 та уйнинг лойиҳаси тайёрланди. ва тиббиётга катта эътибор қаратилиб, халқи-
оилалар билан ишлаш тизими яратилди. Пастдарғом, Нуробод туманларидан ер май- мизнинг ушбу соҳалардан розилигини таъмин-
донлари ажратилган. 602,2 миллион долларлик Жумладан, Тошкент давлат аграр универси- Туман маъмурий маркази ҳам ушбу ҳудудга лаш учун давлатимиз томонидан жуда катта
Ўтган йили пандемия даврида туманимиз бў- 96 лойиҳа ишлаб чиқилиб, ҳозиргача 335 милли- тети Самарқанд филиали олимлари томонидан кўчирилади ва туман ҳокимлиги учун 7 қаватли маблағ йўналтирилмоқда. Коронавирус панде-
йича “Темир дафтар”га 7422 оила киритилган он долларлик 59 та лойиҳа ишга туширилди. Ен- яратилган такрорий экинлар уруғини экадиган бино қурилади. Президент Халқ қабулхонаси, мияси шароитида халқимизнинг ушбу балодан
эди. Йил давомида 7064 та оиланинг доимий гил саноатда 27 та, электротехникада 11 та, чарм- комбинациялашган қурилмадан фойдаланиш маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўли- эсон-омон, кам талафот билан чиқиши учун
даромад манбаи яратилиб, дафтардан чиқа- пойабзал тармоғида 14 та ва бошқа соҳаларда йўлга қўйилди. Мазкур қурилманинг қўллани- тиббиётга ажратилган маблағ, соҳа ходимла-
рилди. Ҳозир рўйхатда 358 та оила қолмоқда. 8 та корхона ташкил этилди. Улар 2017-2021 лиши сувнинг 17,3 фоиз тежалишига ва ёнилғи ми, иқтисодий комплекс ва ташкилотларни шу рига давлат томонидан кўрсатилган эътибор-
йилларда 60 турдаги 100 миллион долларлик сарфининг 2,8 карра камайишига, меҳнат унум- бинода жойлаштириш мўлжалланмоқда. Айни нинг чек-чегараси бўлмади. Шаҳарлардаги их-
“Аёллар дафтари”да йил бошида 9615 хо- маҳсулот экспорт қилди ва қарийб 4000 та янги дорлиги эса 25 фоиз ошишига олиб келади. пайтда лойиҳа тайёрланиб, тасдиқлаш учун те-
тин-қиз қайд этилганди. Шу пайтгача уларнинг иш ўрни яратилди. гишли ташкилотларга тақдим этилган. тисослашган марказлардан бошлаб, энг олис
муаммолари ҳал этилиб, доимий даромад манба- “Ақлли шаҳар” лойиҳаси асосида туман қишлоқлардаги бирламчи тиббий муассасалар
ига эга бўлди. “Ёшлар дафтари”даги 4111 нафар Давлатимиз раҳбари вилоятнинг барча ҳу- марказида видеокузатув воситалари ўрнатиш Шунингдек, массивда 1200 ўринли умумтаъ- фаолиятигача эътибор қаратилиб, уларнинг
йигит-қиздан 3923 нафарининг масаласи ижобий дудларидан эркин иқтисодий зона учун ер май- давом этмоқда. Қишлоқ хўжалиги, хусусан, лим мактаби, иккита 300 ўринли давлат мактаб- моддий-техник базаси мустаҳкамланди. Сўнгги
ечим топиб, улар ҳам бугун ҳаётини изга тушириб донлари ажратиш топшириғини берган эди. доривор ва техник ўсимликлар етиштириш, гача таълим ташкилоти, оилавий поликлиника, русумдаги тиббий ускуналар келтирилди. Мақ-
олди. Ана шу уч дафтарга киритилган аҳоли қат- Ҳозир бу иш давом этмоқда. Жумладан, тума- йўл қурилиши, электротехника, автомобил- иккита сув иншооти, маҳалла маркази, исти- сад — халқимизга юқори сифатли, замонавий
лами муаммоларини ҳал этсак, жойлардаги кўп нимизнинг Ўрамас массивида 50 гектар май- созлик соҳаларида ҳам кўплаб инновацион роҳат боғи, спорт комплекси, йигирмадан ортиқ тиббий хизмат кўрсатиш, одамларнинг тиббиёт-
масалаларга ечим топилади, ижтимоий-маъна- дон ажратилиб, тадбиркорларнинг лойиҳалари технологиялар қўлланилмоқда. савдо ва хизмат кўрсатиш мажмуаси қурилади. дан розилигига эришиш.
вий муҳит барқарорлашади. Фаолиятимизнинг жойлаштирилмоқда.
асосий йўналишларидан бири шу бўлди. Туманимиз учун энг оғриқли масалалардан Массив аҳолиси бандлигини таъминлаш Ушбу мақсад йўлида жорий йил давомида
Маиший техника буюмлари ва замонавий бири бўлган йўлларнинг сифатини ошириш мақсадида 4 гектар ер ажратилиб, кичик саноат биргина туман марказий шифохонасига 24 мил-
Бундан ташқари, туман иқтисодиётини мус- эшиклар ишлаб чиқарувчи “SAM-FERRE” хусу- мақсадида йўл қурилишига Австралия техноло- зонаси ташкил этилади ва 22 та лойиҳа амалга лиард сўмлик тиббий асбоб-ускуналар келти-
таҳкамлаш, ҳудудларни ободонлаштириш сий корхонаси “Ургут” эркин иқтисодий зонасига гиясини татбиқ қилиш таклиф этилмоқда. Анъ- оширилади. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, рилди. Биринчилар қаторида туманимизда янги
юзасидан кўплаб янги лойиҳалар амалга оши- аъзо бўлди ва унга фаолиятини кенгайтириши анавий асосда 250 квадрат метр йўл қурилиши 80 миллиард сўм инвестиция ўзлаштирилади гемодиализ, чақалоқлар ва болалар реанимация
рилди. Тадбиркорлик субъектлари узлуксиз учун қарийб 5 гектар ер берилди. Президенти- учун кетган вақтда бу технология ёрдамида ҳамда 450 янги иш ўрни яратилади. бўлимлари, қўшма шикастлар ва ўткир юрак-қон
ишлашини таъминлаш, бюджетга тушумлар миз билан учрашган ушбу корхона эгаси учта 5 минг квадрат метр йўл қурилишига эришила- томир касалликлари маркази фаолият бошлади.
миқдорини кўпайтириш чораларини кўрдик. Бир лойиҳани амалга ошириб, совитгич, чангютгич ди. Йўл қурилиш харажатлари 1 квадрат метри Бир сўз билан айтганда, Янги Ўзбекистон Бирламчи тиббий хизматга эътибор қаратилиб,
йил давомида 100 га яқин катта-кичик саноат ишлаб чиқариш ва пластикни қайта ишлаб, муз- 120 минг сўмдан 50 минг сўмга қисқаради, йўл- массиви бугун мамлакатимизда “Инсон қадри туман аҳолиси тўлиқ тиббий хатловдан ўтказил-
корхонаси ташкил этилди ва уларда тўрт мингга дан фойдаланиш муддати эса 4 йилдан 15 йил- учун!” ғояси асосида амалга оширилаётган ис- ди ва тўрт гуруҳга ажратилди. Беморлар рўйхати
яқин кишининг бандлиги таъминланди. Ургутда латгичлар учун керакли жиҳозларни тайёрлаш- га ошади. Бундан ташқари, йўл қурилишининг лоҳотларнинг амалий ифодаси бўлади. шакллантирилиб, уларга касалликларига қараб
илк бор пиллачилик кластери ташкил этилди ва ни йўлга қўйди. экологик хавфсизлиги ҳам таъминланади. Ушбу 66 турдаги дори-дармон бепул ажратилмоқда.
2 миллион долларлик маҳсулот экспорт қи- йўналишдаги ишлар самараси яқин орада ту- — Туман маркази янги массивга кўчгач,
линди. Пиллани қайта ишлаб тайёр маҳсу- Бу битта корхона мисолида эришилган на- манимиз халқи ҳаётида ўз аксини топади. Ургут шаҳарчаси ҳудуди фақат аҳоли яшаш Шу йилнинг ўзида 6 та оилавий шифокорлик
лот сифатида экспорт қилиш учун ип-йигирув тижалар. Яна ўнлаб ишлаб чиқарувчиларимиз манзили бўлиб қоладими ёки бу ерда ҳам пункти республика ва маҳаллий бюджетдан
фабрикаси ташкил этяпмиз. Йил якунига қа- фаолиятида ана шундай янгилик, ўзгаришлар — Ургут юртимиздаги аҳоли энг гавжум лойиҳалар кўзда тутилганми? ажратилган қарийб 8 миллиард сўм маблағ эва-
дар корхона ишга туширилади ва 80га яқин бўлди. Юзлаб янги иш ўринлари яратилди. Бир- яшайдиган ҳудудлар қаторига киради. Бу зига янгидан қурилди. Йил якунига қадар яна
хотин-қиз доимий иш ўрнига эга бўлади. гина “URGAZKARPET” масъулияти чекланган аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжини — Ҳозирги марказда маҳаллалар жуда кўп 2 та шундай пункт қурилиши бошланади.
жамиятида қиймати 14,1 миллион доллар бўл- йил сайин оширмоқда. Ушбу масалага ва хонадонлар зич жойлашган. Одамлар асосан,
Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш, ган гилам ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқа- ечим сифатида икки йил аввал туманнинг ҳунармандлик, тадбиркорлик билан шуғуллана- Бундан ташқари, жорий йилда туманда 5 та
ердан самарали фойдаланиш, тоғ ва тоғ ён- риш лойиҳаси ишга туширилиб, 229 та иш ўрни Мерганча массивида 12 қаватли уйлар ди. Шаҳар марказидан эса Ургутсой оқиб ўтади янги хусусий тиббий клиника фаолият бошлади
бағрида боғлар ташкил этиш лойиҳаларини ташкил этилди. 3 миллион долларлик маҳсулот қурилиши бошланганди. Негадир ҳозир бу ва унинг атрофида кўркам дам олиш масканла- ва уларнинг умумий сони 23 тага етди. Келгуси
амалга оширдик. Бир йилнинг ичида 3,5 минг экспорт қилинди. иш тўхтаб қолган. Бунинг сабаби нимада ри, хиёбонлар ташкил қилиш мумкин. Буларнинг йилда эса туман туғуруқ мажмуаси негизида ту-
гектар майдонда томчилатиб суғориш техно- ёки туманда уй-жой қурилиши бўйича барчаси шаҳарда ҳунармандлик, кичик тадбир- манлараро перинатал марказ ташкил этилади.
логияси йўлга қўйилди. Айни пайтда “Яшил ма- — Дарвоқе, бу йил давлатимиз раҳбари янги лойиҳалар борми? корлик, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини Телетиббиёт фаолиятини такомиллаштириш,
кон” умуммиллий лойиҳаси доирасида “Терак” фармонига кўра, юртимиздаги 13 та туман ривожлантириш имконини беради. Шу орқали генетик лаборатория ташкил этиш, 4 та оила-
маҳалласида фойдаланилмай ётган 50 гектар қаторида Ургут ҳам инновацион ҳудудга — Ҳа, албатта, туманимиз аҳолисини уй-жой бу ерни сайёҳлик марказига айлантиришни ре- вий шифокорлик пунктини таъмирлаш, туман
ерни дарахт экишга тайёрлаб, боғ яратяпмиз. айлантирилмоқда. Бу жараён қандай билан таъминлаш энг муҳим вазифалардан жалаштирганмиз. Ургутга келган меҳмон борки, тиббиёт бирлашмасига ангиограф ускунасини
кечмоқда? Чорчинор, Ғавсул Аъзам сингари муқаддас қа- ўрнатиб, юракда стентлаш амалиётини йўлга
Йўллар масаласи ҳам Ургутдаги энг оғриқ- бири. Шу билан бирга, Ургутда ер масаласи ҳам дамжоларни зиёрат қилишни истайди. Ёз ойла- қўйиш кўзда тутилган.
ли муаммолардан биридир. Вилоят ҳокимлиги — Бугунги ҳаётимизни замонавий иннова- оғир. Энди ёнга эмас, тепага қараб ўсишимиз рида эса тоғ бағридаги дам олиш масканлари
ёрдами билан жорий йилнинг ўзида 100 кило- циялар, илм-фан ютуқларисиз тасаввур қилиш керак. Шу мақсадда кейинги беш йилда Мер- аҳолининг севимли жойига айланади. Ана шу Таълим сифатини ошириш, фарзандларимиз-
метрга яқин йўл асфальт қилинди. Ҳозирги қийин. Шу жиҳатдан Президентимизнинг 2021 ганча массивида 30 дан ортиқ кўп қаватли уй қадамжолар ва оромгоҳларга бормоқчи бўлган нинг пухта билим олишини таъминлаш бўйича
кунда “Мирзабоғлон-Чеп” маҳалласида 7,7 ки- йил 1 апрелдаги “Илмий ва инновацион фао- қурилиб, уй-жойга эҳтиёжманд аҳолига имти- киши, албатта, Ургут шаҳридан ўтади. ҳам яқин ва узоқ йилларга мўлжалланган дас-
лометр, “Терсак”да қарийб 10 километр қишлоқ лиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқа- ёзли шартларда берилди. 2019-2020 йилларда турлар ишлаб чиққанмиз. Бунда, аввало, бола-
йўлига асфальт ётқизилмоқда. руви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги эса туманимизда илк бор “Agromir buildings” Бундан ташқари, Тахтиқорача довони ўтган ларнинг мактабгача таълимга қамровини янада
фармони тарихий аҳамият касб этди. Туман- МЧЖ томонидан 336 хонадонга мўлжалланган Қоратепа, Омонқўтон ва Терсак маҳаллалари- ошириш ва мактабларда таълим самарадор-
Бу йилги “Обод қишлоқ” дастурига “Ўроқбой- ларни инновацион ҳудудга айлантиришда, ав- 12 қаватли 6 та уй қурилди. Ушбу уй-жойларга ни экотуризм масканига айлантириш бўйича лигига эришишни мақсад қилганмиз. 2019/2020
жар” ва “Ваткан-Қўзибек” маҳаллалари кири- вало, илм-фан натижаларини тез суръатларда икки йил давомида аҳоли кўчиб кирди. Бунинг ҳаракатларни бошлаганмиз. “Туризм қишлоғи” ўқув йили якунларига кўра, туманимиз таълим
тилган эди. Мазкур ҳудудларда аҳоли турмуш учун субсидия ҳам ажратилди. Бундан ташқа- мақомини олаётган Терсакда биргина шу йил- сифати рейтинги бўйича вилоятда энг охирги
даражасини ошириш, замонавий инфратузил- ри, айни пайтда туманимиз марказида хусусий нинг ўзида 25 та меҳмон уйи очилди. Қишлоқда ўринда эди. Вилоят ҳокимлиги ёрдамида мак-
ма яратиш, ижтимоий соҳа объектлари қуриш қурилиш компаниялари ва тадбиркорлар томо- маҳаллий ва хорижлик меҳмонлар келиб ҳордиқ табларимиз Самарқанд шаҳридаги бешта олий
ва таъмирлаш учун давлат бюджетидан 34 нидан 6, 7 ва 9 қаватли 14 та уй қурилмоқда. чиқариши, миллий урф-одат ва анъаналаримиз ўқув юртига бириктирилиб, ўқув-услубий томон-
миллиард сўм маблағ ажратилди. Бунга қўшим- билан танишиши учун имконият яратилмоқда. дан ёрдам берилгач, ўтган ўқув йилида кўрсат-
ча равишда маҳаллий бюджет ва ҳомийлар ҳи- Давлатимиз раҳбари ўтган йил Сирдарё ви- Омонқўтон маҳалласида 50 миллиард сўмлик кичларимиз яхшиланди. Битирувчиларнинг олий
собидан қарийб 45 миллиард сўм сарфланиб, лоятига ташрифи чоғида аҳоли зич жойлашган лойиҳа асосида замонавий дам олиш маскани ўқув юртларига кириш кўрсаткичлари анча ошди.
лойиҳада белгиланган ишлар ортиғи билан ба- ҳудудларда 20 хонадонга мўлжалланган беш ташкил этилмоқда. Бу ердаги тоғда канат йўли 2020/2021 ўқув йилида тумандаги умумтаълим
жарилди. Иккала маҳаллада ҳам бир қатор янги қаватли, битта йўлакли уйларни намунавий ташкил этиш бўйича 100 миллион долларлик мактабларини битирган 6868 йигит-қизнинг 1728
объектлар қурилиб, фойдаланишга топширил- лойиҳа асосида қуриш таклифини билдирган лойиҳа ишлаб чиқиляпти. Ушбу лойиҳага Фран- нафари (25 фоизи) олий таълим муассасалари-
ди. Бу каби ишлар туманимиз маркази ва олис эди. Бу турар жойлар бошқа кўп қаватли уйлар- ция ва мисрлик тадбиркорлар катта қизиқиш га ўқишга қабул қилинди.
ҳудудлардаги, жумладан, “Мирзабоғлон-Чеп”, га қараганда 33 фоиз арзонроқ бўлиши таъкид- билдирган. Мисрнинг яқинда туманимизга кел-
“Бекравот”, “Сариқтепа”, “Манғитобод” маҳал- ланганди. Шу топшириқдан келиб чиқиб, Мер- ган элчиси билан учрашувда ҳам мазкур лойиҳа Шунингдек, давлатимиз раҳбари ташаббуси
лаларида амалга оширилди. Ўз биносига эга ганча массивида бу йил 12 та ана шундай кўп бўйича фикр алмашдик. билан Ургутда Самарқанд давлат университе-
бўлмаган 31 та маҳалла фуқаролар йиғини учун қаватли уй қурилмоқда. Бу уйларнинг 5 таси, тининг филиали ташкил этилмоқда.
бино қурилмоқда. яъни 100 хонадон “янги тартиб” (субсидия) асо- Маҳаллий сайёҳлар кўп келадиган “Хўжайдуқ”
сида аҳолига ажратилди. маҳалласидаги Ширвоқота зиёратгоҳини обод Бугун юртимизда ҳаракатлар стратегиясидан
Йил давомида 300 га яқин мактабгача таълим қилиш ва бу ерга хорижлик сайёҳларни кўпроқ тараққиёт стратегияси сари амалга оширилаёт-
ташкилоти ташкил этилиши ҳисобига туман бў- 2022-2026 йилларда туманимизда 8570 хо- жалб қилиш бўйича ҳам ишлар бошланган. ган ишлар Ургут ва ургутликлар ҳаётида ҳам ўз
йича болаларнинг боғчага қамрови 32 фоиздан надонли 189 та кўп қаватли уй-жой қурилиши аксини топмоқда. Ушбу мақсад йўлида халқи-
65 фоизга етди. Умуман, Ургутда туризм соҳаси ҳам иқти- мизга хизмат қилиш, туман аҳли розилигига эри-
содиётнинг етакчи тармоқларидан бири, шиш биз — раҳбарларнинг асосий мақсадимиз.
Шу ва бошқа йўналишлардаги ишларимизни
кенг кўламда давом эттиряпмиз. Ғолиб ҳасанов
суҳбатлашди.
— Давлатимиз раҳбари жорий йил апрель

ойида Самарқандга ташрифи чоғида

“Ургут” эркин иқтисодий зонасидаги

корхоналар фаолияти билан танишган,

тадбиркорлар билан суҳбатлашган эди.

Ҳудудни иқтисодий ривожлантириш,

тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш бўйича

бир қатор вазифалар белгиланганди. Бу

вазифаларнинг ижроси қандай бўлди?

— “Ургут” эркин иқтисодий зонасининг
ташкил этилиши давлатимиз раҳбарининг
2016 йилда Ургутда бўлиб, тадбиркорлар фао-
лияти билан танишишига бориб тақалади.
Ўшанда туманимизнинг Мерганча массивида
ташкил этилган саноат ҳудудидаги ишлаб чиқа-
риш жараёнлари, тадбиркорларнинг режа ва
мақсадлари Президентимизга маъқул келган,
шунингдек, ўзи ҳам бир қатор таклиф ва ташаб-
бусларни билдирган эди. Ана шу ташрифдан кўп
ўтмай, 2017 йил январь ойида юртимизнинг қа-
тор ҳудудларида, жумладан, Ургутда ҳам эркин
иқтисодий зона ташкил этилди. Демоқчиманки,

52021 йил 2 декабрь, 243-сон

Фан

САМАРАЛИ ТАД¯И¯ОТЛАР

Тараққиёт мезонларининг ўз қонунияти бор. Бу жараёнда олимлар
олдинги сафда бўлмоғи лозим. Негаки, ривожланишни соҳаларга
татбиқ қилинаётган янги технологиялар, янгиликлар белгилаб беради.
Технологиялар эса инсон онгу тафаккури маҳсулидир.

ган самарани берди. Келаси йилдан янги нав эки- ТуриЗм салоҳиЯТи
ладиган майдонлар ҳажми янада кенгаяди.
£ИШЛО£ ЭМАС,
Орол денгизининг қуриши билан боғлиқ эко-
логик вазият туфайли воҳанинг айрим ер май- эртакнамо маскан
донлари кучли шўрланган. Бунинг устига вило-
икром аБдуллаЕв, ятда баъзи йилларда сув танқислиги кузатилади. Юртимиз тараққиётидаги стратегик йўналишлардан бири сифатида
Хоразм маъмун академияси раиси “Хурма” ғўза нави айнан шўрланган ерларга мос баҳоланаётган туризм соҳаси ривожида тизимли ишлар амалга
ва сувсизликка чидамли. Бу нав ҳам синовлар- оширилаётгани нафақат давлат иқтисодиётига катта фойда келтириши,
Бугун Президентимиз раҳбарлигида мамлака- дан муваффақиятли ўтиб, аллақачон катта май- балки қишлоқ жойларда аҳолининг ўзини ўзи банд қилиши, қўшимча иш
тимизда пойдевори қўйилаётган Учинчи Ренес- донларда экиляпти. ўринлари яратиши билан ҳам аҳамиятли. вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил
санс даврининг тарихи яратилаётганига гувоҳ 10 августдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини тиклаш ва
бўлиб турибмиз. Хусусан, илм-фан, иқтисодиёт, Президентимизнинг вилоятда шоличиликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари
таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳот- янада ривожлантириш ва шолидан бир неча тўғрисида”ги қарори ижроси ҳудудларнинг янада обод бўлишига, аҳоли
лар яқин вақтда ўз натижасини беради, албатта. марта ҳосил олиш тажрибасини ишлаб чиқиш даромадларининг ўсишига хизмат қилмоқда.
Зеро, юртимизда фуқароларнинг бунёдкорлик борасидаги кўрсатмаларига асосан, ҳозир шо-
салоҳияти, интеллектуал имкониятларини рўёб- лининг турли навлари устида тадқиқотлар олиб Феруза Жўраева, турмуш тарзи яхшиланиб, ҳудудлар ободон- лойдан санъат асарлари яратилишини куза-
га чиқариш учун барча шароитлар яратилган. боряпмиз. Дастлабки натижалар қувонарли, деб лигига эришилади. тиб, ҳайратланасиз. Теракота ва сирланган
бемалол айтиш мумкин. “Янги Ўзбекистон” мухбири идиш-товоқлар, турли рўзғор буюмлари, эр-
Одатда, иқтисодиётда самарадорлик рақам- Самарқанд туманидаги Конигил қиш- так-афсона қаҳрамонларининг асосий ишти-
лар билан белгиланади. Бизнинг Хоразм Маъмун Археология соҳасидаги илмий изланишлар ҳам Ўлкамизда гўзал ва сўлим гўшалар, аср- лоғига юртимизда биринчилардан бўлиб ёқмандлари — сайёҳлар.
академиямизда қисқа даврда бир қатор муҳим муваффақиятли давом этмоқда. Ўтган йилларда ларни қаритган нодир тарихий ёдгорликлари туризм қишлоғи мақоми берилган. Чўпон-
ишлар амалга оширилди. Хусусан, ўтган беш Хумбузтепа, Қалъажиқ қалъа, Кат қалъа каби та- билан сайёҳларни ўзига жалб этиб келаётган, ота тепалиги этагида жойлашган қишлоқ — Қишлоғимизга туризм қишлоғи мақо-
йилда академия илмий салоҳияти ўн баробар рихи бир неча минг йилларга бориб тақаладиган тарихий-маданий ресурсларга бой манзиллар Самарқанд қоғози, ёғжувоз, кулоллик, ду- ми берилиши ҳунармандлар учун айни
ўсиб, 4 фоиздан 42 фоизга кўтарилди. Шу даврда меъморий обидаларда илмий-тадқиқотлар олиб бисёр. Туризмга оид махсус мақом берилиши- радгорлик ва бошқа ҳунармандлик анъана- муддао бўлди, — дейди Меҳрожиддин
3 нафар фан доктори, 10 нафардан зиёд фалса- борилди. Натижада ноёб тарихий қатламлар очил- га қаратилган тадбирлардан кўзланган асосий лари давом этиб келаётган ҳудуд саналади. Бобомуродов. — Сайёҳлар оқими кенга-
фа доктори ўз илмий ишларини муваффақиятли ди ва осори-атиқалар топилди. Бу илмий экспеди- мақсад маҳаллаларнинг азалдан сақланиб Маҳаллий ва хорижий сайёҳлар бу ердаги йиб, қўлда ясалган буюмларга талаб ор-
ҳимоя қилди. Академиямиз олимлари Фарҳод циялар туфайли Ичанқалъа ҳамда академиямиз қолган моддий ва маънавий меросини сақлаш ўзгача, қадимий анъаналаримизни акс эт- таётганидан хурсандмиз. Ҳунармандлик
Жуманиёзов ва Зокир Ражабов ихтиро патентла- музейлари янги экспонатлар билан бойиди. ҳамда ҳудудларда туризм хизматларини ри- тирувчи ҳунармандлик, этнотуризм, агро- мактабимизга бугунгача Туркия, Россия,
ри асосида фалсафа доктори бўлди. Уч нафар вожлантириш орқали хорижий сайёҳларни туризм, гастрономик ва бошқа туризм мар- Япония, Қатар ва яна бошқа кўплаб мам-
олим давлат мукофотларига лойиқ кўрилди. Ичанқалъадаги 54 та ва Дешонқалъадаги кенг жалб қилишдир. казлари билан яқиндан танишади, тарихий лакатлардан қизиқувчилар келиб тажриба
44 та тарихий обиданинг техник ҳолати бўйича Самарқанд қоғозини ишлаб чиқариш жараён- алмашишди. Ўзимиз ҳам дунёнинг тур-
Биолог олимларимиз томонидан зараркунанда маълумотлар базаси яратилди. Қорақалпоғис- Албатта, бу борадаги ишлар иқтисодий ларига гувоҳ бўлади. Лойиҳа сабаб азалдан ли давлатларига бориб кўргазмаларда
ҳашарот — термитларга қарши курашадиган био- тондаги Чилпиқ пахсадевор меъморий ёдгорли- фойда келтириши билан ҳам устуворликка ҳунармандлар маскани бўлган қишлоқнинг иштирок этиб келяпмиз. Бизнинг кулоллик
логик патогенли препарат яратилди ва Ичанқалъа гини сақлаб қолиш бўйича бинонинг конструктив эга. Масалан, “туризм қишлоғи” мақомига эга инфратузилмаси янада яхшиланиб, бино- йўналишимиз Афросиёб услуби дейилади.
тарихий обидасига татбиқ қилинди. Айтиш ке- электрон кўриниши яратилди ва муҳандислар бўлиш учун фуқаролар йиғини ҳудудида ка- ларнинг тарихий қиёфаси тикланди ҳамда Миллий қадриятларга таяниб, замонавий
ракки, термитлар минг йиллик тарихга эга меъ- эътиборига ҳавола қилинди. Бу янгилик келгуси- мида йигирмата оилавий меҳмон уйи мавжуд маданий-кўнгилочар дастурлар ташкил ва қадимий услубни мужассам этган ҳол-
морий обидаларга катта зиён етказаётган эди. да бошқа тарихий қалъалар харобаларини асраб бўлиши, сайёҳларга турар жой ва овқатланиш этиш учун имконият яратилди. Меҳмонлар- да, маҳсулот яратишга ҳаракат қиламиз.
қолишда ҳам асқатади, албатта. хизматларидан ташқари яна камида беш тур- нинг табиат қўйнида дам олиши ҳамда сайр
даги сифатли туристик хизмат кўрсатилиши қилиши учун Сиёб ариғи бўйида пиёдалар Оилавий асосда кулоллик билан шуғулла-
Воҳага келаётган хорижлик сайёҳлар сони йил шарт. Шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқарил- наётган Бобомуродовларга Сиёб ариғи ёқаси-
сайин ошаётган экан, уларга бой меъморий тари- ган эсдалик совғалар сотиладиган савдо шо- йўлаги, дам олиш масканлари, меҳмон дан ер ажратилиб, бу ерда устахона қурилди.
химиз намуналарини кўрсатиш ва, энг асосийси, бу хобчаси бўлиши ҳам талаб этилади. Табиий уйлари, овқатланиш шохобчалари очилди. Айни пайтда ушбу мўъжаз даргоҳ хорижлик
обидаларни асраб-авайлаб, келажак авлодларга иқлим шароити ва ҳолати юқори даражада бў- сайёҳларни ўзига жалб қилмоқда.
етказиш ҳам шарафли, ҳам масъулиятли ишдир. лиши, қўшимча кўнгилочар масканлар, авто- Конигилда кўплаб ҳунармандлик ва хизмат
мобиль йўллари, транспорт алоқаси каби бар- кўрсатиш маскани ишлаб турибди. Қишлоқда Конигилда ташкил этилган меҳмон уйлари,
Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан Муҳам- ча инфратузилмалар мавжудлиги ҳам муҳим меҳмонлар учун Самарқанд нонларини тай- улар сайёҳларни халқимиз ҳаёти, урф-одат-
мад Ризо Эрниёзбек ўғли Огаҳийнинг 20 жилдлик аҳамият касб этади. ёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказилади- лари, маданияти билан танишиштиришда кат-
асарларини чоп этишга киришилган эди. Академия- ган новвойхона мавжуд. Ҳунармандларнинг та аҳамиятга эга. Ҳар бир миллатнинг ўзига
миз илмий грант лойиҳаси раҳбари, филология — Бундай мақомга эга бўлган фуқаролар савдо шохобчалари доим харидорлар билан хос яшаш ва турмуш тарзи, миллий ўйинлари,
фанлари доктори Абдулла Ўрозбоев ва бошқа йиғини учун бир қатор имтиёзлар мавжуд. Ху- гавжум. чолғу асбоблари, ҳунармандлик анъаналари
олимлар саъй-ҳаракати билан ҳозиргача Огаҳий сусан, улар “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” мавжуд бўлиб, этнотуризм айнан ушбу қадри-
танланган асарларининг 9 жилди ўқувчилар қўли- дастурларига биринчи навбатда киритилади, Меҳрожиддин Бобомуродов истеъдодли ятлар билан яқиндан танишиш имконини бе-
га етиб борди. Қолган жилдлари ҳам нашрга тайёр — дейди Туризм ва спорт вазирлиги бошқар- кулоллардан. Унинг устахонасида оддий ради. Таъкидлаш жоизки, меҳмон уйлари сай-
ҳолга келтирилди. Бундан ташқари, фидойи олим ма бошлиғи ўринбосари Лола Закирлаева. ёҳларни қабул қилувчи оилаларнинг турмуш
А.Ўрозбоевнинг кўп йиллик тадқиқотлари натижа- — Сайёҳларга хизмат кўрсатадиган аҳоли бе- фаровонлигига ҳам ҳисса қўшади.
сида Маҳмуд аз-Замахшарийнинг “Муқаддимат пул ўқитилади. Маҳалла ҳудудидаги диққатга
ул-адаб” асари ҳам чоп этилди. сазовор манзиллар оммавий ахборот восита- — Меҳмон уйлари ташкил қилишга қизиқи-
ларида бепул тарғиб қилинади. Туризм соҳа- шим баланд эди, — дейди Конигилда яшов-
Олимларимизнинг саъй-ҳаракати билан бунинг Ю.Раҳмоновнинг “Хива шаҳри тарихи”, “История сини қўллаб-қувватлаш жамғармаси, бюджет- чи Содир Азимов. — Чет эллик сайёҳларни
олди олинди. Энди термитлар тарихий обидала- Хивы”, “Қатағон қурбонлари. Хоразм вилояти хотира дан ташқари ва бошқа маблағлар ҳисобидан урф-одатларимиз, миллий таомларимиз би-
римизга хавф сололмайди. китоби”, К.Машариповнинг “Жалолиддин Мангубер- маҳаллий сайёҳлик кўргазмалари ҳамда бош- лан таништирганда, улар чеҳрасидаги ҳайрат
ди — буюк ватанпарвар саркарда”, Умид Бекмуҳам- қа зарур материаллар тайёрланади. Ўлка- ва ҳавасни кўриб завқ оламан. Туризм қиш-
Ёки яна бир янгилик. Кимёгарларимизнинг из- маднинг “Сургун”, “Қатағон қурбонлари”, “Мозийнинг мизнинг ҳар бир ҳудуди туризм нуқтасига ай- лоғи мақоми маҳалламизни янада ободон-
ланишлари туфайли амарант ва стевия ўсимлик- фожиали саҳифаларидан”, “Хоразмда яшаган не- ланса, мамлакатимизнинг дунёдаги мавқеи лаштиришга олиб келди. Қувонарлиси, кўпчи-
ларидан экспортбоп амарант мойи ва сквален мислар”, “Хотира уйғонса гўзалдир” каби тарихий- янада юксалади. Шунингдек, аҳолининг лик ишли, рўзғори бут бўлди.
моддаси, қандли диабетга чалинган беморлар учун илмий асарлари яратилди ва нашр қилинди.
шакар ўрнини босувчи стевиозид моддаси олинди. Мазкур соҳадаги ишлар юртимизнинг бе-
Академия докторанти Умид Бекмуҳаммад ҳо- такрор ва ранг-баранг сайёҳлик салоҳиятини
Математика соҳасида чегаравий тўпламлар- зир хоразмлик жадидлар ҳақида туркум рисола- жаҳонга кенг тараннум этишда муҳим ўрин
нинг P-ўлчови билан Борель ўлчови орасида лар яратиш, уларнинг ҳаёти ва фаолияти билан тутади. Туризм қишлоғи, овули, маҳалласи
боғланиш ўрнатилиб, алоҳида гармоник ва меро- ўқувчиларни таништириш устида ишламоқда. сабаб бугун бу манзиллар шу қадар чирой
морф функциялар учун гармоник ва мероморф очмоқдаки, улар эртакнамо, кўзни қувнатувчи
қобиқлар аниқланди. Айнан математика соҳа- Айтиш керакки, академиямизда аҳоли қўлида масканларга айланяпти.
сида АҚШ, Франция ва МДҲ давлатлари билан бўлган ноёб қўлёзмаларни аниқлаш ва кенг жа-
ўзаро алоқалар кенг йўлга қўйилиб, илмга ишти- моатчиликка етказиш устида ҳам тизимли ишлар Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган, Бу-
ёқманд талабалар учун ёзги мактаблар ташкил олиб бориляпти. Шу билан бирга, чет эллардаги хоро, Навоий, Жиззах вилоятларидаги жами
қилинган эди. Бу мактаблардаги қисқа курсларда кутубхоналарда сақланаётган аждодларимиз қа- йигирмата қишлоққа мана шундай мақом
хорижлик тажрибали олимлар сабоқ берди. ламига мансуб асарларни аниқлаш, улардан фо- берилиши юзасидан тегишли ишлар олиб
тонусхалар кўчириш, таҳлил қилиш, мукаммал борилмоқда. Бу дегани, шунча манзил обод,
Айни пайтда иқлими ва тупроқ таркиби бошқа изоҳлари билан нашрга тайёрлашдек савобли халқининг ҳаёти эса янада фаровон бўлади.
ҳудудларга нисбатан кескин фарқ қиладиган воҳа ишларга ҳам ҳисса кўшяпмиз.
шароитига мос ғўза навлари яратиш устида изла-
нишлар олиб бориляпти. “Хурма” ва “Ният” деб Бир сўз билан айтганда, олимларимиз Прези-
номланган янги ғўза навлари ана шу меҳнатлар дентимиз олдимизга қўяётган вазифаларни му-
ҳосиласи бўлди. “Ният” янги ғўза нави вилоят фер- фассал бажариш орқали Учинчи Ренессанс дав-
мерлари далаларида муваффақиятли синовдан рига ўзларининг муносиб улушларини қўшишга
ўтиб, ўтган йили 1047 гектар ерга экилди ва кутил- астойдил ҳаракат қилмоқда.

Олий Мажлис ³узуридаги жамоат фонди 5. Агар лойиҳани амалга ошириш ли-
“Миллатлараро ба¢рикенглик ва дºстлик му³итини муста³камлашда фу¿аролик жамияти цензияланадиган фаолиятни талаб қил-
са, унда лицензиянинг нусхаси.
институтларини ¿ºллаб-¿увватлаш” мавзуида Давлат грантлари ажратиш учун
6-танловни ЭЪЛОН ¯ИЛАДИ 6. Манфаатдор давлат ва жамоат таш-
килотларининг тавсия ҳамда қўллаб-қув-
Танловга нодавлат нотижорат ташкилот- 3. Жамиятда тинчлик ва барқарор- лантиришда, миллий ва умуминсоний 9. Маданий меросни сақлаш, аҳоли ўр- Давлат гранти ажратиш учун қуйидаги ватлаш хатлари.
лари, оммавий ахборот воситалари ва лик, миллатлараро тотувликни таъмин- қадриятларни асраб-авайлаш ҳамда тасида маданий меросга бўлган муноса- ҳужжатлар тақдим этилади:
фуқаролик жамияти бошқа институтла- лаш, хориждаги ватандошларнинг ҳуқуқ ривожлантиришда фуқаролик жамияти батни янада юксалтириш, уларни келажак Битта лойиҳа учун ажратиладиган грант
рининг қуйидаги мақсадларни назарда ва манфаатларини таъминлашга кўмак- институтларининг аҳамияти ва нуфузини авлодга бекаму кўст етказиш ва маданий 1. Ташкилот раҳбари томонидан имзо- миқдори — 40 миллион сўмгача.
лашиш; ошириш; меросга бўлган муносабатни шаклланти- ланган ва муҳр билан тасдиқланган куза-
тутган ижтимоий аҳамиятга молик риш борасида тарғибот ишларини олиб тув хати. Ҳужжатлар 2021 йил 25 ноябрдан
лойиҳалари қабул қилинади: 4. Халқ дипломатиясини ривожланти- 7. Жамиятда миллатлараро тотув- бориш; 26 декабргача қабул қилинади.
риш, Марказий Осиёда дўстлик ҳамда ҳам- ликни мустаҳкамлаш бўйича амалга 2. www.fоndngo.uz веб-сайтида жой-
1. Аҳоли, авваламбор, ёшларда бағри- корликни мустаҳкамлаш; оширилаётган чора-тадбирлар тўғри- 10. Турли миллат ва элат вакилла- лаштирилган шаклда тўлдирилган давлат Ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси
кенглик ва умуминсоний қадриятларни сида халқаро жамоатчиликни хабардор ри ўртасидаги тотувликни таъминлаш гранти лойиҳаси учун ариза. Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТларни ва
мустаҳкамлаш; 5. Халқимизнинг номоддий маданий ме- қилиш; тажрибасини оммалаштириш, тарғиб фуқаролик жамиятининг бошқа инсти-
росини (халқ бадиий ҳунармандчилиги ва қилишга бағишланган китоблар, тўплам- 3. Охирги ўзгартиш ва қўшимчалар би- тутларини қўллаб-қувватлаш жамоат
2. Ёш авлодни тарбиялашда ўзбек амалий санъати, фольклор ёдгорликлари, 8. Фуқаролик, миллатлараро ва лар, телерадио кўрсатув, эшиттириш- лан давлат рўйхатидан ўтган ННТлар ва фонди номига “Ўзбекистон почтаси” орқа-
халқининг миллий, тарихий ва маданий ме- миллий байрамлар, фестиваллар, миллий тинчлик ҳамда тотувликни янада мус- лар тайёрлаш; фуқаролик жамияти бошқа институтлари- ли юбориладиган муҳрланган конвертлар-
росини, бой тарихини, янги Ўзбекистоннинг таомлар ва бошқалар) хорижий аудитория таҳкамлашга қаратилган фестивал- нинг Устави (Низоми) нусхаси. да (А4 форматда) қуйидаги манзил бўйича
ютуқларини тарғиб этиш; ўртасида оммалаштириш; лар, форумлар, танловлар, учрашув- 11. “Ўзбекистон умумий уйимиз” шиори қабул қилинади: 100035, Тошкент шаҳри,
лар ва бошқа тадбирларни ташкил остида иншолар ва бошқа кўринишдаги 4. Ташкилотнинг давлат рўйхати- Бунёдкор кўчаси, 1-уй.
6. Жамиятда ўзаро ҳурмат, меҳр-оқи- этиш ва ўтказиш; танловлар ташкил этиш. дан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома
бат ва ҳамжиҳатлик муҳитини шакл- нусхаси. Ҳужжатларни тақдим этиш шартлари
ва намуналари билан Олий Мажлис ҳузу-
ридаги жамоат фондининг www.fondngo.uz
расмий веб-сайтида танишиш мумкин.

Маълумот учун телефонлар:
(0-371) 239-26-76, 239-26-86.

Ижтимоий реклама

6 2021 йил 2 декабрь, 243-сон

ХориЖдаги ваТандошлар

Мақолани тайёрлашга икки оғиз гап “SAMSUNG”дан “APPLE”гача
туртки бўлди. Хадрадаги дизайн мактабига
қатнайдиган ўғлим: “Ойи, мактабимизга ºзбек ¿изи босиб ºтган муваффа¿ият йºли
“Apple” компаниясида ишлайдиган аёл ёшлар учун мотивация
келиб, маҳорат дарси ўтар экан, Америкадан
Тошкентга келибди”, деб қолди. Газетамизда
“Тесла”да ишлайдиган ўзбек қизи ҳақида
берилган мақола ёдимга тушди. Мақола
қизиқиш билан ўқилганини кўпчилик
ўқувчилардан эшитиб, хурсанд бўлгандим
ўшанда. “Apple”да муваффақиятга эришган
яна бир ўзбек қизи ҳам юртдошларимизни
бефарқ қолдирмаса керак, деб ўйладим.
Дизайн мактaби раҳбариятидан аёлнинг
телефон рақамини олдим. Телеграм тармоғи
орқали ўзимни таништириб, у билан
суҳбат қилиш ниятим борлигини айтдим,
қаҳрамонимиз юзма-юз кўришиш шартлигини
ёзди. Келишилган кун, белгиланган соатда
суҳбатдошим — Садоқат Қозиеванинг
Тошкентдаги офисига етиб бордим.

Ҳеч қачон кутиб ўтирма 70 фоизи корейслар эди. Кадрлар билан ерда ўсишга имконият кенгроқ бўлса керак, деб График дизайндан UX/UI дизайнга ўтганлар ривожланди. Бу бизни жуда ҳурсанд қилиши ба-
ёхуд Буюк Британия мени мустақил ишлашда тажрибам бўлгани учун компанияга ўйлардим. Аслида, одамнинг ўзи қизиқмаса, ҳақида youtube тармоғидан маълумот изла- робарида янги-янги ғояларга ҳам илҳом берди.
тест синовидан ўтиб, ишга жойлашдим. Ком- бировнинг фикри уни ҳеч қачон ўзгартира ол- дим, бу йўналишга оид китоблар сотиб олдим. Ўша ғоялар, тажрибаларимизни Ўзбекистонда
ҳаётга тайёрлади пания биносининг ичкарисига кириб боришин- майди. Муҳими, истак инсоннинг ўзида бўлиши Билим ва тасаввурларим анча ошиб қолгандан ҳаётга татбиқ этишга қарор қилдик. Тошкент-
гиз билан ўзингизни Кореядагидек ҳис қиласиз. керак. кейин билдимки, UX/UI дизайн соҳасида ишла- га келганимизга кўп бўлгани йўқ. Турмуш ўр-
Чилонзор туманидаги 178-лингвистик мак- У ерда бир йилдан ошиқроқ ишладим. Асосан сам бўлади. Фақат бунинг учун чуқур ва интен- тоғим, акаларим билан бирга “Fastek” номли
табда таълим олган Садоқат Қозиева ота-она дастурларни осонлаштириш, янгиликлар ки- “Apple”да тўғридан-тўғри бошқа бир бўлимда сив таълим (буткемп)ни ўрганишим керак эди. компанияда ITда янги лойиҳалар, жараёнлар
розилиги билан Буюк Британияга йўл олади. ритиш, жараёнлар тузиш билан шуғулландим. ишлаб кетишим мушкуллиги, ишга олиш бўли- Кечқурун уй юмушларидан сўнг 2-3 соат вақтим яратиш устида ишлаяпмиз. Ҳозир 4 та лойиҳа-
У ерда 6 йилга яқин бизнес менежмент бўйи- Табиатан одамларга ҳар нарсани соддалашти- мида эса қийналмаслигимни ўйлаб, телефо- борлигини ўйлаб, 9 ойлик буткемп курсида он- миз йўлга қўйилди. Агар лойиҳаларимиз истиқ-
ча ўқийди. Бошқа миллатларнинг тили, ҳаёти, риб, енгиллаштириб беришни яхши кўраман. нимдаги рақамларни бирма-бир қараб чиқдим. лайн ўқий бошладим. Курсни муваффақиятли болли бўлиб, улар амалга татбиқ этилса, Ўзбе-
маданиятига қизиқиши кучли бўлган ўзбек қизи Ҳатто “объективка” ёзишниям соддалашти- Америкада телеграмга ўхшаган линкдинг плат- тамомлагач эса, менга UX/UI дизайнда ишлаш кистонда қолиб, IT соҳасини ривожлантиришга
олис юртда ҳам ўқиб, ҳам ишлашга қарор қил- ришни талаб қилардим. Умуман, барча соҳада формасидан фойдаланишади. Ўшандан ишга жуда қизиқ экани, шу боис, бошқа бўлимга ҳисса қўшмоқчимиз. “Apple”га келадиган бўл-
ди. Шундай қилса, у одамлар билан кўпроқ муо- одамларга осон бўлишини истайман. Бу бора- йўналтирувчи 3-4 кишига ёздим. Америкада ўтишни истаётганимни маълум қилдим. “Apple” сак, мен учун унинг эшиги ҳамиша очиқ. Буни
малага киришар, инглизлар ҳаётини аниқроқ даги ишларим менежеримга ҳам маъқул келиб, ишга кирмоқчи бўлсангиз, аввал ташқи рекрутер компаниясида бир бўлимдан бошқа бўлимга менежерларнинг ўзлари кўп бор таъкидлашган.
кўрадигандек эди. Қолаверса, Буюк Британияда “бўлди, шу иш сенинг зиммангда, ҳар ҳафта билан интервью қиласиз, агар унга ёқсангиз, сиз- ўтиш учун ҳам интервьюлар бўлади. Яна интер- Шундай экан, Америкада орттирган тажрибам,
талабалар ҳафтасига 20 соат ишлаши мумкин. янги жараёнларни тузасан”, деган. Гуруҳ йиғиб, ни ички рекрутерга тавсия қилади. 2 ҳафта ўтиб, вью вақтлари белгиланди. Онлайн тарзда Ка- салоҳиятимни ишга солиб, она юртим ёшлари-
ўша жараённи йўлга қўярдим. Ҳар ой янги ло- уларнинг биридан жавоб келди, мулоқот қилдик. лифорниядаги ходимларнинг 9 нафари билан га мотивация бериш асосий вазифам, деб би-
Иш танлаб ўтирмади, KFCда ишлади, офис- йиҳам бўларди. Ички интилишларимга кўра, ҳа- 1-2 ҳафтадан кейин у мени ички рекрутерга тав- суҳбатдан ўтдим. 2 ҳафтадан кейин бу борада ламан.
ларда фаолият юритди. Кийим дўконларида ракат қиладиган инсон бўлганим учунми, наза- сия қилди. 2 ҳафтада ички рекрутер қўнғироқ менга йўл очиқ эканини айтишди.
сотувчилик қилган пайтлари эса, айнан ўзи ис- римда, “Samsung”да ўсишдан тўхтаб қолгандай қилди. Дарвоқе, Америкада ишга кириш маса- Ҳа, қаҳрамонимизнинг чет элдаги нуфузли
таганидек одамлар билан кўпроқ муомалада ҳис қила бошладим, ўзимни”. ласида ички рекрутерга ёқиб қолиш жуда муҳим. “Apple”дан чиқар эканман, ҳар куни ни- компанияда, замонавий йўналишда иш юритга-
бўлди. Шу тариқа 16 ёшидан мустақил ҳаётга Шунда у сизни юлдузли номзод сифатида ти- мадир олаётганимни билар ва шунинг учун нини эшитган кўплаб ўқув марказлари, дизайн
кириб борди. Унинг фикрича, ўзини ўзи моддий Умримнинг охирига қадар талаба зимда ушлаб туради. Ички рекрутерга ҳам маъ- ўсишдан тўхтаганим йўқ, деб ҳисоблар эдим. мактаблари уни ўз ўқувчилари билан мулоқотга
таъминлаган ҳар қандай одам ўсади, ўз меҳна- бўлиб қолишни истайман қул бўлдим шекилли, бироз кутасан, деди. Кейин Ҳаётда ҳар куни бир нарсани ўргангим, шу таклиф эта бошладилар. Ана шундай учрашув-
тини баҳолай олади, ҳар нарсанинг қадрига Калифорниядаги бир ходим билан телефонда маънода умримнинг охирига қадар талаба бў- лардан сўнг Садоқат мамлакатимизда аёлларга
етади. “Ҳеч қачон кутиб ўтирма. Ҳаммаси ҳа- Уйимиздан “Apple” компаниясигача 10 да- ярим соат интервью қилдик. Унинг рухсати би- либ қолгим келади. ITда карьера қилиш учун гўё бир майдон етиш-
ракатга боғлиқ!” шиори унга ҳамиша мотивация қиқалик йўл эди. “Apple”нинг биринчи офиси лан “Apple”нинг ўзига бориб, интервьюлардан маётганини чуқур ҳис қилди. Негаки, учрашувлар
беради. Қўл, оёқ, кўз бутунми, албатта, ҳаракат Калифорнияда бўлса-да, Остиндаги иккинчи ўтадиган бўлдим. Остиндаги офисда биринчи Компанияда иш жараёнидаги ҳар қандай сўнггида асосан, қизлар ITда ривожланиш, порт-
қилиш керак. Интилишлар бугун, эртага, бир ой, офис айни пайтда жуда кенгайган. “Samsung”- куни уч одам билан интервью бўлди. Ҳар бири муаммони ўзингиз ҳал этишингиз талаб қили- фолиони тўлдириш учун нима қилиш кераклиги
балки бир йилда ҳам эмас, бир кун келиб, ал- га кетаётиб, албатта, “Apple”нинг ёнидан ўтар, билан 30 минутдан суҳбатлашдим. Ҳар бирининг нади. Масаланинг лоақал 50 фоиз ечимини тўғрисида Садоқатдан маслаҳат сўрашяпти.
батта, ўз самарасини беради. унинг улкан биноси, афишаларига алоҳида эъ- билишингиз, билганда ҳам 1 та эмас, 3-4 та
тибор берардим. Бир кун чорраҳада светофор- қўлида қоғоз, ручка. Мен билан суҳбатлашаётиб, ечим кўрсата олишингиз керак. Бу эса, устин- — Агар бу каби қизларни бир ғунчага қиёсла-
Одамларга нинг яшил чироғини кутиб туриб “Apple”да ҳам бир нималарни қоралаб ўтиради. Фақат бир ме- гизда мунтазам ишлашга ундайди. Натижада сак ва уларни тўғри парвариш қила олсак, улар-
енгиллик яратгим келади ўзимни синаб кўрсам-чи”, деган фикр хаёлимга нежер касал экан, у билан интервьюга уч кундан сизда лидерлик қобилияти ҳам шаклланади. дан эртага жуда гўзал гулдаста ҳосил бўлади,
келди. “Samsung”даги икки ҳамкасбим мендан сўнг келишимни айтишди. “Эй худо, бунча мени
Садоқатнинг “Apple”га бориб қолиши унинг олдин “Apple”га ўтишганди. Улар билан алоқа- текширишади”, деганман ўшанда. Яхшики, тўр- Ўша куни “Apple” учун сизнинг ҳаётга қарашингиз,
учун гўё тошқин дарёнинг нариги қирғоғига да бўлиб турганим боис, “Apple”да бошқача- тинчи менежер хушчақчақ одам экан. 30 минут нафақат қарашингиз, қандай ҳис қилишингиз
ўтиш билан баробар бўлган, десак хато эмас. роқ эканини тасаввур қилардим. Тўғрироғи, бу бўлиши керак бўлган интервью 1 соату 15 минут- ҳам муҳим эканини тушуниб етдим. зеро, ишга
Ўзбекистонлик йигит-қизларнинг аксарияти уч- га чўзилиб кетди. тааллуқли бЎлмаган саволлар ҳам бериладики,
рашувларда унга “Apple”га қандай бориб қол- мақтанчоқ, фақат Ўзим дейдиган инсонлар
гансиз?” деб савол беришади. Садоқат эса, бу Ўша куни “Apple” учун сизнинг ҳаётга қара- шундоққина Ўзини Ўзи намоён қилиб қЎйишади.
йўлдаги “ширин азоблар”ини қайта-қайта ҳикоя шингиз, нафақат қарашингиз, уни қандай ҳис менежерлардан 2 нафарига ёқмаган бЎлсангиз ҳам
қилишдан эринмайди. қилишингиз ҳам муҳим эканини тушуниб етдим. Ўйлаб кЎришади. ҳаммаси бир-бири билан фикр
Зеро, ишга тааллуқли бўлмаган саволлар ҳам алмашиб, интервьюларни таҳлил қилишади. у ерда
“Ота-онам Америкага кўчишганида, мен ҳам бериладики, мақтанчоқ, фақат ўзим дейдиган таниш-билиш, бой-камбағал, кийим роль Ўйнамайди.
бирга кетдим. У ердаги коллежда таълим олиб, инсонлар шундоққина ўзини ўзи намоён қилиб улар ҳамма нарсадан меъёр қидиришади. буни улар
коммуникацияни ўргандим. 2013 йилда Кали- қўйишади. Менежерлардан 2 нафарига ёқма- тренингларда ҳам очиқ айтишади.
форния штатида бир технологик компанияда ган бўлсангиз ҳам ўйлаб кўришади. Ҳаммаси
иш бошлаганман. Айнан ўша ердан бугунги му- бир-бири билан фикр алмашиб, интервьюлар- Ўзбекистон. — дейди Садоқат. — Илм йўлида карьера қи-
ваффақиятимга йўл очилди. Чунки ишга олиш ни таҳлил қилишади. У ерда таниш-билиш, Истиқболли лойиҳалар лишда жинсни чеклаш керак эмас. Қиз бола ҳам
жараёнида турли одамларнинг биографияси би- бой-камбағал, кийим роль ўйнамайди. Улар ўғил боладек ақлан кучли, салоҳиятли бўлиши
лан танишишга тўғри келарди. Маркетологлар, ҳамма нарсадан меъёр қидиришади. Буни улар Садоқат Америкадан туриб ҳар куни Ўзбе- мумкин. Айни шундай иқтидорларни кашф этиш
муҳандислар, сотув бўлими ходимлари ва ҳока- тренингларда ҳам очиқ айтишади. кистонни кузатиб боради. Зеро, инсон қаерда йўлида кимларгадир ёрдамим тегса, тажрибам-
золар. Улар орасида ногаҳон UX/UI дизайнер де- бўлмасин, киндик қони тўкилган тупроқ тафти ни кимлардир ўзлаштирса, бошим кўкка етади.
ган лавозим ҳақида ўқиб қолдим. Янгилик бўлгани 2 кундан кейин менга жавоб ёзишди. унинг қалбида юртга бўлган муҳаббатни олов-
учун шу касбга қизиқдим. Бир томондан, ёш она- Интервьюлардан муваффақиятли ўтибман. лантириб туради. Шу боис, фарзандларини бир Дарҳақиқат, кўнглидагини борича кўрса-
ман. Хайриятки, турмуш ўртоғим ҳам технология Мақсадимга яқинлашганим сари ўзимга сиғмас- кун албатта, Ўзбекистонга олиб келиш, уларга тиш, фақат рост сўзлаш, одамларга енгиллик
соҳаси вакили. Бир-биримизни тўғри тушунгани- дим. Қўлимдан келган барчасини қилаётганим, она Ватанини бировларнинг эмас, ўзларининг яратишга одатланган бу камтар, соддадил ўз-
миз учун кадрлар бўлимида ишлаб туриб, UX/UI бу ёғи Яратгангагина боғлиқ эканини ҳис қилиб кўзи билан танитишни ният қилган. Зеро, улар- бек қизи хорижда кўп нарсага эришиб бўлди.
дизайнни ўрганишимга ёрдам берди. турардим. Шу ўринда ёшларга ўйлаган режан- нинг ҳаммаси Америкада туғилди. Бугун улар У бахт туйғусини битта сўз билан изоҳлаб бера
гиз амалга ошмай қолса, аввало, максимал да- Тошкентда ўзбек тили, маданияти, урф-одат- олмайди. Тўғри-да, ким учундир бахт — карье-
Кейинроқ Техас штатидаги Остин шаҳрига кў- ражада ҳаракат қилдимми, деб ўзингизга савол ларини зўр қизиқиш билан ўрганяпти. Миллий ра, кимнинг бахти — оила, кимдир спортдан
чиб ўтдик. Учинчи фарзандим ўша ерда туғил- бериб кўринг. Балки бирон жойда дангасалик таомларимизга ҳам тез кўникишди. Айниқса, бахт топади. Садоқатнинг қалбида эса бу туйғу
ди. Табиийки, бола сал катта бўлгач, иш қидира қилгандирсиз, деган бўлардим. тандирдан иссиққина узилган ширмой нонлари- умуминсонийлик касб этгани билан аҳамият-
бошладим. Остиндаги катта компаниялардан миз таъмини улар Америкадан тополмаслигини ли. У ҳамма ўз мақсадига етишини, айниқса,
бири “Samsung” бўлиб, ходимларининг “Қачон иш бошлай оласиз”, деб “Apple”дан очиқ айтишади. ёшларнинг замонавий илмлар билан юксали-
қўнғироқ қилишганида, “наҳотки” деб сакраб шини, бу йўлда эса қўлидан келганича уларга
юбордим. Барча ҳужжатларга қўл қўйилди, — 18 йил аввал Ўзбекистондан кетган эдим, ёрдам беришни бахтнинг энг гўзал кўриниши,
шартнома имзоланди. Шунингдек, “Apple”нинг кейинги йилларда юртимизда улкан ўзгариш- деб билади.
жуда кучли ўзига хос фалсафа китоби ҳамма лар бўлди, — дейди Садоқат Қозиева. — Бар-
қатори менга ҳам тутқазилди. Ишга келган ку- ча соҳада ислоҳотлар амалга ошяпти. Энг қу- муножат мЎминова,
нингизданоқ ўша китобни беришади. Бирон вонарлиси, охирги 3 йил мобайнида IT кескин
гап бўлса, албатта, китобни эслатишади. Шун- “Янги Ўзбекистон” мухбири
дай қилиб, “Apple”даги карьерам бошланди ва
у ерда 3 йил UX/UI дизайнер бўлиб фаолият
юритдим. “Samsung”даги каби жараёнларни ен-
гиллаштириш, ўзгартириш, таклиф бериш, янги
лойиҳалар яратиш билан шуғулландим. Тобора
“Apple”да ҳам ҳамма нарса осонлаша бошлади.

“Янги Ўзбекистон” ва “Правда Востока” Бош муҳаррир: Таҳририятга келган қўлёзмалар тақриз қилинмайди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Навбатчи муҳаррир: Муножат Мўминова
газеталари таҳририяти” ДУК Салим ДОНИёРОВ муаллифга қайтарилмайди. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги Мусаҳҳиҳ: Шерзод Маҳмудов
Дизайнер: Зафар Рўзиев
МУАССИС: Газетанинг етказиб берилиши учун обунани расмийлаштирган томонидан 2020 йил 13 январда 1047-рақам билан рўйхатга олинган.
Ўзбекистон Республикаси ташкилот жавобгар. Нашр индекси — 236. Буюртма — 3940. Манзилимиз:
75974 нусхада босилди. 100029, Тошкент шаҳри,
Вазирлар Маҳкамаси Газета таҳририят компьютер марказида саҳифаланди. Матбуотчилар кўчаси, 32-уй
Газетанинг полиграфик жиҳатдан сифатли Ҳажми — 3 табоқ. Офсет усулида босилган. Қоғоз бичими А2.
чоп этилишига “KoLoRPAK” МЧЖ масъул. Баҳоси келишилган нархда. ЎзА якуни — 21:35 Топширилди — 23:35

Девонхона: (0-371) 233-70-98 Котибият: (0-371) 233-56-60 Эълонлар: (0-371) 233-57-15 E-mail: [email protected] “KoLoRPAK” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Босмахона манзили: Ўзбекистон, 100060.
Тошкент, Янги шаҳар кўчаси, 1-А уй.
Босмахона телефони: (78) 129-29-29


Click to View FlipBook Version
Previous Book
!D.o.w.n.l.o.a.d e-Book The Great Mother: An Analysis of the Archetype (Works by Erich Neumann, 15)
Next Book
PDF EBOOK DOWNLOAD Pressure and Temperature Sensitive Paints (Experimental Fluid Mechanics)