The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

№ 3 (525), 2022 йил 6 январь, пайшанба кунги Янги Ўзбекистон нашри кунги

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by media.yuz.uz, 2022-01-06 00:31:43

Янги Ўзбекистон 6.01.2022

№ 3 (525), 2022 йил 6 январь, пайшанба кунги Янги Ўзбекистон нашри кунги

Keywords: 6.01.2022,пайшанба,2022 йил 6 январь,Янги Ўзбекистон

2020 йил 25 январдан чиқа бошлаган

Ижтимоий-сиёсий газета № 3 (525), 2022 йил 6 январь, пайшанба

2022 йИЛ — ИНСоН ¯АДРИНИ уЛу¡ЛАш ²АРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДАН —
вА фАоЛ мА²АЛЛА йИЛИ ТАРА¯¯ИЁТ СТРАТЕГИЯСИ САРИ

Кучли ижтимоий ¥имоя инСон £аДРи учун:
ва манзилли К¤маК
УЛУ¡ МА¯САД ВА МУСТА²КАМ ИШОНЧ
ма³алла тизими ходимларининг
доимий эътиборида бºлади Йил поёнига етиб, янги довонлар сари қадам қўяр эканмиз, одатда, ортимизга
бир назар ташлаймиз: якунланган йил аввалида қандай эзгу мақсадларни дилга
Инсон дунёга келиб туккан эдиг-у, нималарга эришдик? Нималарга улгурмадик? Шу жиҳатдан олиб
камолга етар экан, шу қараганда, 2021 йил халқимиз учун муваффақиятларга бой, баракали бўлди, деб
жамиятнинг онгли комил ишонч билан айтиш мумкин.
бир аъзоси сифатида Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Ўтган йилдан рози бўлсак, Яратганга
атрофдаги жараёнларда ҳар қанча шукроналар айтсак, арзийди. “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли
фаол иштирок этиш ҳамда саломатлигини мустаҳкамлаш йили” ҳаётимизда ёрқин из қолдирди”.
шу орқали ўз ҳаётидан
маъно топиб, ўтаётган Муваффақиятлар калити лакатимизни ҳар томонлама тараққий эттириш
кунидан мамнунлик асосий мақсад этиб белгиланган 2017­2021
туйишни истайди. Ватан, Муваффақият эришиш қийин, мураккаб иш- йилларда Ўзбекистон Республикасини ривож­
оила ва яқинлар олдидаги нинг шараф билан уддаланиши бўлса, унинг лантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
тўла масъулият ҳисси эса калити, аввало, собитқадамлик, аҳиллик ва из- Ҳаракатлар стратегияси нафақат миллий дас­
ҳар бир инсон олдига ланишда, эл­юртнинг тинчлиги ва осойиштали- туруламал, балки халқаро миқёсдаги нуфуз-
шу халқ ва миллат учун гида. ли ҳужжат сифатида ҳам тарихдан жой олиши
муҳим мақсадларни шубҳасиз. Буни илк бор хориж матбуотида пай-
амалга оширишда Аниқ мақсад йўлида қатъий ишонч билан до бўлган ва халқаро миқёсда тезда кенг ом-
бевосита дахлдор бўлиш бирлашиш — барча ишларнинг аввали. “Бир малашиб кетган “Янги Ўзбекистон” иборасидан
талабини қўяди. Ва шу ёқадан бош чиқариб” ҳаракат қилганлар эса билса бўлади.
аснода одамларнинг тараққиётнинг янгидан­янги чўққиларини забт
турмуш шакли ва этиб бораверади. Зеро, мақсад қанчалик аниқ Ҳаракатлар стратегиясининг юксак сама-
маданияти, яшаш ва улуғвор бўлса, унга эришиш шунчалик ша- ралари “Ўзбекистон мўъжизаси” сифатида хо-
қонуниятлари шаклланиб рафлидир. Бу асрлар оша башарият ҳаётида ўз рижда ҳам алоҳида эътибор билан ўрганилаёт-
боради. тасдиғини топиб келаётган айни ҳақиқат. ганининг боиси шунда. Буни Ўзбекистонда сўнг­
ги беш йилда узоқни кўзлаб олиб борилаётган
Давоми 2-бетда Президентимизнинг 2017 йил 7 февралдаги оқилона сиёсат таниқли сиёсатчилар, илм­фан,
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлан- маданият арбоблари, ишбилармон доиралар
тириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғриси- вакиллари, таҳлилчилар, экспертлар ва журна-
да”ги фармонида мамлакатимизнинг истиқбол- листлар томонидан чуқур таҳлил қилинаётгани,
даги тараққиёт йўлининг асосий устувор йўна- кенг жамоатчилик катта қизиқиш билан ўргана-
лишлари белгилаб берилган эди. ётганидан билиш мумкин.

Халқ билан бамаслаҳат ишлаб чиқилиб, ти- Давоми 3-бетда
зимли равишда жорий этилган ҳамда ўзининг
юксак самараларини берган ва бераётган, мам-

14 январь – ватан ҳимоячилари куни ªЗБЕКИСТОН – ХИТОЙ: Самарали ёндашувлар

Барчамизга яхши маълумки, ватанпарварлик ҳар 30 ЙИЛЛИК ²АМКОРЛИКНИНГ
бир давлат ҳаётининг маънавий асоси ҳисобланади ва ЯНГИ БОС¯ИЧИ
жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш борасида энг
муҳим сафарбар этувчи куч сифатида намоён бўлади. Хитой Халқ Республикаси ҳукуматининг Евроосиё
масалалари бўйича махсус вакили Ли Хуэй бошчилигидаги
Шавкат МИРЗИЁЕВ, делегациянинг Ўзбекистонга амалий ташрифи доирасида
Ўзбекистон Республикаси Президенти “Икки томонлама ҳамкорлик ва давлат бошқаруви соҳасида
тажриба алмашиш” мавзусида симпозиум бўлиб ўтди.
ВАТАН ТУЙ¡УСИ
АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИДАН Анжуманда Хитойнинг Тошкентда- муносабати, айниқса, Ўзбекистон би- ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ги элчихонаси ходимлари, Ўзбекистон лан алоқаларига батафсил тўхталди. СО²АЛАРДАГИ ²АМКОРЛИК
ОЗИ¯ЛАНАДИ Республикаси Президенти ҳузуридаги
Стратегик ва минтақалараро тадқиқот- — Ўзбекистондаги ислоҳотлар, ян- мамлакатнинг глобал и¿тисодий
Мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг дастлабки лар институти, “Тараққиёт стратегияси” гиланишлардан, улкан бунёдкорлик макондаги нуфузини оширади
давридаёқ давлатимиз раҳбари, Қуролли Кучлар Олий Бош маркази, Марказий Осиё халқаро инс­ ишларидан, фаровон турмуш, барқа-
қўмондони томонидан тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш титути, Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти рор ривожланиш мақсадлари сари ин- Шиддат билан янгиланаётган замонда ихтиролар, илмий-
устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланди. Халқ дипломатияси маркази, Вазирлар тилишлардан хабардорман, — деди
Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро жаноб Ли Хуэй. — Бу сўнгги йилларда
муносабатлар ва хорижий мамлакат- мамлакат раҳбари бошчилигида очиқ, тадқиқотлар, инновацион ғоялар, техник ишланмалар ва
лар билан дўстлик алоқалари қўмитаси конструктив ва самарадор сиёсат олиб
вакиллари иштирок этди. борилаётгани, қолаверса, республика уларни тижорийлаштириш муҳим саналади. Айнан уларнинг
иқтисодиёти жадал суръатда ўсиб бо-
Дастлаб делегация етакчиси раётганининг яққол ифодасидир. Биз кўлами ва сифати рақобатбардош, юқори даромадли
Ўзбекистон — Хитой муносабатининг энг муҳим стратегик шерик давлат ва-
ҳозирги аҳволи ҳақида сўз юритиб, киллари сифатида мамлакатингиз эри- маҳсулотлар яратишга хизмат қилади. Ўз навбатида,
жумладан, кейинги йилларда ҳар икки шаётган ютуқлардан беҳад мамнунмиз
давлатда рўй бераётган улкан ижобий ва ҳамкорлигимиз, биргаликдаги саъй­ халқаро илмий лойиҳаларда иштирок этиш мамлакат илмий
ўзгаришлар, тизимли ислоҳотлар ўр- ҳаракатларимиз изчил давом этишига
тасидаги уйғунликка алоҳида эътибор қатъий ишонамиз. салоҳияти даражасини белгилайди. Давоми 5-бетда
қаратди. Бундан ташқари, Хитойнинг
ташқи сиёсати, Марказий Осиё билан Давоми 2-бетда

Таъкидлаш жоизки, Ҳаракатлар стра- сизлигини, халқимизнинг тинч ва осо­ тараққиёт одимлари ¯ОЗО¡ИСТОНДАГИ ВО¯ЕАЛАР
тегиясига мувофиқ, бу борада олдимизда йишта ҳаётини ишончли ҳимоя қилишга ЮЗАСИДАН ªЗБЕКИСТОН
қатор вазифалар турибди. Хусусан, Ўзбе- қодир бўлган миллий армиямиз шакл- ТЕХНОПАРК — ФАН, ТАЪЛИМ ВА РЕСПУБЛИКАСИ ТАШ¯И
кистон Республикасининг конституциявий лантирилди. Айнан миллий армиямиз ИШЛАБ ЧИ¯АРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИНИНГ
тузуми, суверенитети, ҳудудий яхлитлиги- мамлакатимизда эркин, озод ва фаровон БАЁНОТИ
ни муҳофаза қилиш, давлатнинг мудофаа ҳаёт бунёд этиш, демократик ислоҳот- ГЕНЕРАТОРИ
салоҳиятини мустаҳкамлаш, Ўзбекистон ларни самарали амалга оширишнинг Қардош Қозоғистонда кечаётган сўнгги
Республикаси Қуролли Кучларининг жан- ишончли кафолати бўлиб келмоқда. Бундан бир неча йил аввал олий таълим воқеалар Ўзбекистонда хавотир билан
говар қудрати ва қобилиятини ошириш, тизимида технопаркларнинг яратилиши қабул қилиниб, ушбу мамлакатдаги вазият
ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ах- Бугунги кунда ҳарбий бошқарувнинг ҳақида тасаввур ҳам қилмаган эдик. ривожи диққат билан кузатиб борилмоқда.
боротни ҳимоя қилиш тизимини такомил- самарали тизими шакллантирилди, Ривожланган мамлакатларнинг олий ўқув
лаштириш, ахборот соҳасидаги таҳдид­ ҳарбий тузилмаларнинг таркиби ва ва- юртларида кўриб, ҳавас қилиб, қани энди Ишончимиз комил, донишманд Қозоғистон
ларга ўз вақтида ва мутаносиб равишда зифалари чуқур қайта кўриб чиқилди, бизда ҳам шундай имкониятлар бўлса, халқи мамлакатда беқарорлик авж олишига, зўра-
қарши ҳаракатларни ташкил этиш шулар қўшинларни бошқариш тизими такомил- деб ўйлардик. Чунки бундай замонавий вонлик ва инсонлар орасида қурбонлар юзага ке-
жумласидан. лаштирилди, миллий армиямизни замо- ускуналар катта валюта ҳисобига харид лишига йўл қўймасликнинг уддасидан чиқади.
навий қурол­яроғ ва техника воситала- қилинар эди-да. Олий ўқув юртлари
Мазкур вазифаларни рўёбга чиқариш- ри билан таъминлаш бўйича ўта муҳим талабалари учун шундай катта маблағ Қозоғистон халқи ўзаро ҳамжиҳатликни сақлаш,
нинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш лойиҳалар амалга оширилди. Қуролли сарфланишига ҳеч ким ишонмас эди. мамлакатда тинчлик ва осойишталикни тиклаш
мақсадида кейинги йилларда бир қанча Кучлар таркибида турли қўшинларнинг Бугун кўзни қувонтириб турган Талабалар ҳамда юзага келган муаммоларни ўзи мустақил
меъёрий ҳужжатлар, янги таҳрирдаги ўзаро мувофиқ ҳолда ва ҳамкорликда шаҳарчасида “INNO” инновацион ҳал қилиш учун етарли қатъият ва иродага эгали-
Ўзбекистон Республикаси Мудофаа док- ҳаракат қилишини таъминлаш йўлида ўқув-ишлаб чиқариш технопаркининг гига ишонамиз.
тринаси қабул қилинди. Тарихан қисқа муҳим чора­тадбирлар бажарилди. қурилгани биз учун, талабаларимиз учун
муддатда мамлакатимиз мустақиллиги, кутилмаган совға бўлди. Технопарк фақат Ўзбекистон Қозоғистон халқи ва раҳбариятининг
ҳудудий яхлитлиги, чегараларимиз дахл- Давоми 2-бетда орзу эди, бугун ана шу орзумиз ушалди! мамлакат барқарорлиги ҳамда равнақи, миллат
фаровонлигини таъминлаш йўлида олиб бораёт-
Давоми 4-бетда ган саъй­ҳаракатларини чексиз қўллаб­қувватла-
шини яна бир бор тасдиқлайди.

Ташқи ишлар вазирлиги
матбуот хизмати.
ЎзА

2 2022 йил 6 январь, 3-сон Сиёсат

2022 йИЛ — ИНСоН ¯АДРИНИ уЛу¡ЛАш академик
вА фАоЛ мА²АЛЛА йИЛИ сайдиаҲрол тЎхтаев

Кучли ижтимоий ¥имоя ҳимоя қилди. 2000 йилда Ўзбекистон Республи-
ва манзилли К¤маК каси Фанлар академиясининг академиги этиб
ма³алла тизими ходимларининг сайланди.
доимий эътиборида бºлади
Истеъдодли олим ўзининг қарийб 60 йиллик
раҳмат маматов, “Темир дафтар” ва “Аёллар дафтари” каби қатор ни аниқлаш, улар билан тизимли ишлашга доир Ўзбекистон илм­фани оғир жудоликка учради. илмий педагогик фаолияти давомида Ўзбекис­
маҳалла ва оилани тизимлар ишлаб чиқилиб, ҳаётга татбиқ этилди. аниқ ва манзилли ишлар олиб борилади. Кимё­технология соҳасидаги йирик олим, тон Республикаси Фанлар академияси Кимё
қўллаб-қувватлаш вазири, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академия- институтида катта илмий ходим, лаборатория
олий мажлис Сенати аъзоси Биргина ўтган йил давомида “Темир дафтар”- Шунингдек, ижтимоий ҳимояга муҳтож оила- си академиги Сайдиаҳрол Тўхтаев 79 ёшида мудири, илмий ишлар бўйича директор ўрин-
га киритилган 578 минг 782 та оила вакиллари- ларда истиқомат қилувчи 6 минг нафардан ортиқ вафот этди. босари, Ўғитлар институтида лаборатория му-
Бошланиши 1-бетда нинг оилавий тадбиркорлик, ҳунармандчилик, хотин­қизлар реабилитация воситалари билан С.Тўхтаев 1942 йил 1 сентябрда Тошкент дири, бўлим бошлиғи, Умумий ва ноорганик
ҳақ тўланадиган жамоат ишлари ва бошқа йўна- таьминланади, минг нафар ногиронлиги бўлган шаҳрида туғилди. 1963 йили Тошкент политех- кимё институтида лаборатория мудири, лойиҳа
Барчаси инсон қадри учун лишлар орқали бандлиги таъминланди. хотин­қизни жарроҳлик йўли билан соғлом ҳаёт- ника институти (ҳозирги Тошкент давлат техни- раҳбари ва бош илмий ходим лавозимларида
га қайтариш чоралари кўрилади. ка университети)ни тугатиб, меҳнат фаолиятини самарали меҳнат қилиб, юртимизда ноорганик
Сўнгги йиллар тарихига назар ташлар Ушбу йўналишдаги ишларнинг мантиқий да- Республика азот саноати давлат институтининг кимё соҳасининг ривожига, шу йўналишда юқо-
эканмиз, Ўзбекистонда ислоҳотларнинг бош воми сифатида Президентимизнинг 2021 йил Уй­жойга муҳтож аёлларнинг муаммолари Чирчиқ филиалида (ҳозирги “Ўзкимёсаноатло­ ри малакали кадрлар тайёрлашга муносиб ҳис-
мезони ҳамда тараққиётнинг асл моҳияти 21 декабрдаги тегишли қарори асосида ижтимо- ҳам маҳаллий ҳокимликлар билан биргаликда йиҳа” акциядорлик жамияти) муҳандис­техно- са қўшди.
бир мақсад учун хизмат қилаётганига гувоҳ ий ҳимояга муҳтож ва кам таъминланган оила- босқичма­босқич ҳал этилиб, жорий йилнинг ўзи- лог сифатида бошлади, кейинчалик Ўзбекистон
бўламиз — ИНСОН ҚАДРИ УЧУН! ларга белгиланган пул маблағлари тарқатилди. да 1000 нафарга яқин хотин­қизга уй­жой олиши Республикаси Фанлар академияси Кимё инсти- С.Тўхтаев раҳбарлигида ўнлаб фан номзоди
учун бошланғич бадал тўлаб берилиши режа- тути аспирантурасида таҳсил олди. Дастлаб ва фан докторлари тайёрланди.
Ҳар бир инсоннинг ўз ҳаётидан тўла маънода Шу каби мамлакат хотин­қизларини ижтимоий лаштирилган. Турар жойга эга 2 минг 700 нафар номзодлик, сўнгра докторлик диссертациясини
рози бўлиб яшаши унинг шунчаки қорни тўйиб, қўллаб­қувватлаш ҳамда ишсиз аёллар банд- аёлнинг уйлари тўлиқ таъмирлаб берилади. Заҳматкаш олим ноорганик кимё фанининг
усти бут бўлишини англатмаганидек, қадрланиш лигини таъминлашнинг янгича тизими сифати- назарий ва амалий масалаларига бағишланган
мезони ҳам барча шароитларга эга давлат фуқа- да йўлга қўйилган “Аёллар дафтари” ҳам аҳоли “Аёллар дафтари”га юзлаб илмий мақолалар, бир қанча моногра-
роси бўлиш билан ўлчанмаслиги лозим. турмуш фаровонлигини ошириш йўлида катта киритилган хотин-қизларнинг фия, кўплаб ишланма ва патентларнинг муал-
ижтимоий дастур сифатида кўплаб оилаларга муаммоларини бартараф этиш лифи сифатида мамлакатимиз илмий жамоат-
Бунда фуқаролар ва жамият ўртасидаги узвий қувонч улашмоқда. бўйича олиб борилаётган чилиги ўртасида ҳурмат­эътибор қозонди.
боғлиқлик ва бунинг оилалар ва инсонлар ҳаёти- ишлар жорий йилда ҳам
даги ўрни, бир сўз билан айтганда, шу юрт, шу Хусусан, “Аёллар дафтари” орқали 75 минг изчил давом эттирилиб, Айниқса, унинг раҳбарлигида суперфосфат,
Ватан, шу маҳалла, қўйингки, ўзингнинг шу оила 469 нафар эҳтиёжманд хотин­қизга моддий ва ушбу рўйхатдаги хотин- калий сульфат каби минерал ўғитлар тайёр-
аъзоси эканлигингдан хурсанд бўлиш, фахрла- мурувват ёрдамлари кўрсатилди. Уй­жой таъ- қизларни ижтимоий қўллаб- лашнинг илмий асослари ишлаб чиқилгани рес­
ниш, менинг назаримда, тўла бахтиёрликдир. мирига муҳтож 1­гуруҳ ногирони бўлган 5 минг қувватлаш бўйича комплекс публикамиз қишлоқ хўжалиги ривожида муҳим
140 нафар хотин­қизнинг уй­жойини яхшилаш чора-тадбирлар амалга аҳамиятга эга бўлди.
Шу маънода, давлатимиз раҳбари томони- учун амалий ёрдам берилди. оширилади. Бунинг учун
дан олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, маҳаллаларга чиққан ҳолда, Академик С.Тўхтаевнинг мамлакатимиз
ҳаётий дастурлар ижроси мантиғи ҳам инсон- Оғир турмуш шароитида яшаётган, ногирон- уларга манзилли психологик, илм­фанини ривожлантириш борасидаги хиз-
ларнинг чин маънода бахтли ва шодмон умр лиги бўлган 7 минг 350 нафар аёл ва болага ҳуқуқий ва тиббий ёрдам матлари давлатимиз томонидан муносиб тақ-
кечиришига қаратилганлиги билан янада аҳами- 7 миллиард 528 миллион сўмлик реабилитация бериш чоралари кўрилади. дирланди. У “Ўзбекистон Республикасида хиз-
ятлидир. воситалари ажратилди. Ижтимоий­иқтисодий Тадбиркорлик фаолиятини мат кўрсатган ихтирочи ва рационализатор”
ривожланиш даражаси паст бўлган 26 та туман- йўлга қўйиш истагида бўлган фахрий унвони ва “Шуҳрат” медали билан
Президентимиз томонидан 2022 йилнинг да ташкил этилган ўқув масканларида ўн мингга 7,5 минг нафар хотин-қизнинг мукофотланган эди.
мамлакатимизда “Инсон қадрини улуғлаш ва яқин хотин­қизлар тадбиркорликка ўқитилди. тадбиркорлик лойиҳаларини
фаол маҳалла йили” деб эълон қилингани за- амалиётга жорий этишга ҳар Атоқли олим, меҳрибон устоз, камтарин ин-
мирида ҳам мазкур ислоҳотларнинг мантиқий Албатта, бевосита маҳалланинг ўзида амалга томонлама кўмаклашилади. сон Сайдиаҳрол Тўхтаевнинг хотираси қалбла-
давоми мужассамдир. Хусусан, бунда маҳалла оширилаётган мазкур амалий ишлар моҳияти ва римизда ҳамиша сақланиб қолади.
институтининг ўрни алоҳида таъкидлангани бе- мақсади ҳам инсонларнинг орзу­интилишларини Маҳаллаларни жиноятчиликдан холи ҳудудга
жиз эмас. Сабаби инсон бахти ва камоли, авва- қўллаб­қувватлаш ва шу орқали бахтиёр турмуш айлантириш мақсадида фуқаролар йиғини раис- ш.мирзиёев, т.норбоева, н.иСмоилов,
ло, оиладан бошланса, унинг қадри маҳаллада кечиришини таъминлашдан иборат. лари ва профилактика инспекторларининг ҳам- а.арипов, б.Йўлдошев
улуғланади, янада ривож топади. корлигини янада самарали ташкил этиш бўйича
Юқорида айтиб ўтганимиздек, жорий йилга аниқ мезонлар ишлаб чиқилади ва амалиётга 14 январь – ватан ҳимоячилари куни
Президентимизнинг сўнгги йилларда маҳал- ном бериш асносида ҳам, аввало, инсон қадри- жорий этилади. Бунда жиноятлар сони ошган,
лани том маънода ислоҳотлар марказига ай- ни улуғлаш ҳамда бунда маҳалла институтининг криминоген вазияти мураккаб маҳаллалар би- ВАТАН ТУЙ¡УСИ
лантириш ва одамларнинг мавжуд муаммола- фаоллигини таъминлаш энг асосий мезон этиб лан манзилли ишлаш тизими йўлга қўйилади. АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИДАН
рини маҳалланинг ўзида ҳал этишга қаратилган белгиланди.
халқпарвар сиёсатини амалга оширишга доир Фуқаролар йиғинларига ҳар томонлама кўмак­ ОЗИ¯ЛАНАДИ
кўплаб ҳаётий қадамлар қўйилди. Фуқаролар Давлатимиз раҳбари халқимизга йўллаган Янги лашиш, уларнинг иш фаолиятини янада яхшилаш
мурожаатлари билан ишлаш бўйича “хонадон- йил табригида бу ҳақида тўхталиб ўтар экан, “Ин- борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш мақса- шуҳрат ҳотамов, матни ўтаб, резервга бўшатилган ёшларнинг ишга
бай” ва “маҳаллабай” иш тамойиллари амалиёт- сон қадрини улуғлаш — юртимизда яшаётган ҳар дида ҳар бир маҳалланинг мавжуд шароити ва им- ўзбекистон республикаси жойлашиши ва олий ўқув юртларига ўқишга кириши
га жорий этилди. бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний ман- кониятлари қайта таҳлилдан ўтказилади. Ўз бино- Жамоат хавфсизлиги билан боғлиқ имтиёзлар тизими белгиланди. Бу-
фаатларини таъминлаш демакдир. Бу борада жа- сига эга бўлмаган маҳаллаларни хизмат бинолари университети доценти, полковник ларнинг барчаси ҳарбий жамоаларда соғлом маъ-
Бунинг натижаси ўлароқ, одамларнинг тур- миятимиз асоси бўлган маҳалла ҳал қилувчи ўрин билан таъминлаш, уларнинг моддий­техник база- навий­ахлоқий муҳит шаклланиб, ёшлар ўртасида
мушини яхшилаш, айниқса, ижтимоий ҳимояга тутади”, дея алоҳида таъкидлаб ўтди. сини янада кучайтириш, соҳага ахборот­телеком- Бошланиши 1-бетда ҳарбий хизматнинг нуфузи кескин ошишида муҳим
муҳтож оилаларни ҳар томонлама қўллаб­қув- муникация тизимини кенг олиб кириш борасидаги омил бўлиб хизмат қилмоқда.
ватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишла- Дарҳақиқат, қабул қилинаётган қарорлар ва режалар жорий йилда тўлиқ амалга оширилади. Тарихимизда биринчи марта ўз моҳиятига кўра
ридан бирига айланди. турли дастурларнинг ҳаётдаги ижроси маҳал- ноёб тизим — ҳарбий­маъмурий секторлар таш- Ана шу ислоҳотларнинг мантиқий давоми сифа-
лада амалга ошсагина, у одамлар турмуш Маҳаллаларда маънавий муҳитни янада кил этилди. Бундай иш усули жойлардаги давлат тида фуқароларнинг сафарбарлик чақирув резерви
Энг муҳим қадам сифатида ижтимоий ҳимоя- ҳаётида ўз аксини топади, натижа беради. Шу соғломлаштириш, кексалар ва ёшларнинг ўзаро ҳокимияти органларини мамлакатимиз мудофаа шаклидаги ҳарбий хизматни ўташини назарда ту-
га муҳтож оилалар ва фуқароларга ҳар томонла- маънода, жамиятнинг энг пастки бўғини бўлган мулоқотларини кўпайтириш орқали жиноятчи- қудратини мустаҳкамлашга фаол жалб этиш учун тадиган ўзига хос ноёб тизим яратилди. Бу тизимда
ма, манзилли кўмак кўрсатишнинг янги шакли — маҳалла ушбу жараёнларнинг нафақат марка- ликнинг олдини олиш, оилаларда тинчлик­то- имкон берди. Энг муҳими, у “Армия ва халқ — бир ёшлар нафақат зарур ҳарбий тайёргарликдан ўта-
зида тургани, балки ижросини таъминлашда тувликни таъминлаш йўлидаги асосий фаолият тану бир жондир” деган ҳал қилувчи тамойилни ди, балки жисмоний ва маънавий жиҳатдан чиниқа-
катта ижтимоий куч эканлиги билан ҳам алоҳи- йўналишларига доир қатор дастурлар босқич- амалда таъминлашга хизмат қилмоқда. Ҳарбий ди. Улар ўзларининг фуқаролик масъулияти, Ватан
да ўрин тутади. ма­босқич ҳаётга жорий этиб борилади. кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ҳамда ҳимоячиси сифатидаги муқаддас йигитлик бурчини
малакасини ошириш тизими принципиал жиҳатдан чуқур англаб, ўз юртига фидойи инсон бўлиб етиша-
Орзулар ушаладиган маскан Президентимиз Янги йил муносабати билан мутлақо янги асосга ўтказилди. ди. Бугунги кунда миллий армиямиз минг­минглаб
халқимизга йўллаган байрам табригида маҳалла ўғлонларимиз учун чинакам мардлик, фидойилик,
Маҳалла — жамиятимизга дахлдор барча ма- тизими орқали халқимиз турмуш фаровонлигини Мустақилликнинг дастлабки йилларида маҳал- ҳақиқий ватанпарварлик мактабига айлангани, ҳеч
салаларни ҳал этишда бевосита иштирок этув- ошириш йўлида келгусида амалга оширилиши лий офицер кадрлар юртимиздаги ҳарбий хизмат- шубҳасиз, шу йўлда эришган энг катта ютуғимиз-
чи, халқ ва давлатни бир­бирига яқинлаштириб, режалаштирилган вазифаларга тўхталар экан, “... чилар умумий сонининг атиги 0,6 фоизини ташкил дир. Бу ҳақиқатни юртимиздаги барча ота­оналар,
улар ўртасидаги муносабатларни тартибга со- бундан буён ҳар бир маҳаллада самарали иш этарди. Офицерларни тайёрлаш эса, учта ҳарбий бутун халқимиз ғурур, миннатдорлик билан эъти-
лувчи муҳим тузилма саналади. олиб бориш фаолиятимизнинг бош мезонига билим юртида, бор­йўғи учта ҳарбий мутахассислик роф этмоқда.
айланади,” дея халқчил фикрни ўртага ташлади. бўйича олиб борилган. Амалга оширилган ишлар
Давлатимизнинг барқарор ривожланиши, натижасида қўшимча равишда янги, замонавий Ҳозирги кунда оналар, бир вақтлар бўлгани каби
халқ фаровонлигининг ошиши, фуқаролари- Шу маънода, инсон қадрини улуғлаш, одам- ҳарбий таълим муассасалари ташкил этилди, кур- ўз фарзандларини армияга кўзда ёш, юракда хаво-
мизнинг ўз ҳаётидан рози бўлиб, эртанги кунга ларимизнинг турмуш фаровонлигини таъмин- сантларни ўқитиш тизими эса, кўп тармоқли асосда тир билан эмас, балки менинг ўғлим ҳақиқий Ватан
қатъий ишонч билан муносиб ҳаёт кечиришини лаш ва орзу­интилишларини рўёбга чиқариш йўлга қўйилди. Юқори бўғин қўмондонлик офицер- ҳимоячиси бўлади, деб, юксак ишонч ва фахр туй-
таъминлаш бўйича олдимизга қўйган мақсад ва маҳалла тизимининг келгуси фаолият мезони- ларини тайёрлаш ҳамда мудофаа қурилиши соҳа- ғуси билан кузатмоқда. Айниқса, кейинги йилларда
вазифаларни изчил амалга оширишда маҳалла га айланади. Бир сўз билан айтганда, маҳалла сида илмий тадқиқотлар ва ишланмаларни амалга олиб борилаётган туб ислоҳотлар натижасида мил-
институтининг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. юртдошларимизнинг эзгу мақсадларини рўёбга ошириш бўйича энг зарур вазифалар самарали ҳал лий армиямиз ҳар қандай хавф­хатарга муносиб
чиқаришда катта аҳамият касб этадиган муҳим этилмоқда. Бу борада, айниқса, Қуролли Кучлар зарба бера оладиган қудратли, тезкор ва самарали
Шу маънода, вазирлик томонидан жорий йил- маскан сифатида ҳар бир оила, ҳар бир фуқаро академияси ва Ўзбекистон Республикаси Жамоат кучга айланиб бормоқда.
да инсон манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни билан манзилли иш олиб боради. хавфсизлиги университети ғоят муҳим ўрин тут-
ҳар томонлама қўллаб­қувватлаш, бунинг на- моқда. Шунингдек, армиянинг асосий таянчи бўлган Халқаро ҳарбий ўқув мусобақаларида, армиялар
тижаси ўлароқ, ҳар бир инсоннинг ўз ҳаётидан сержантлар корпусини шакллантиришга алоҳида ўртасидаги ва спорт беллашувларида Ўзбекистон
қадр топишини таъминлаш борасида қатор ре- эътибор қаратилди. Илғор халқаро стандартлар вакиллари ўзларининг маҳорати, руҳан тетиклиги,
жаларни амалга ошириш белгиланган. асосида ташкил этилган Сержантлар тайёрлаш мак- ғалабага бўлган интилишини намоён этмоқда, буюк
табларида таълим 26 та йўналиш ва мутахассислик аждодларимизнинг муносиб ворислари эканликла-
Хусусан, жорий йилда ҳам хотин­қизларнинг бўйича олиб борилмоқда. рини яққол кўрсатмоқда. Ҳеч шубҳасиз, буларнинг
жамиятдаги фаоллигини янада кучайтириш, барчаси халқимизда, айниқса, ёшларимизда мил-
аёллар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда им- Фуқароларни муддатли ҳарбий хизматга чақи- лий армиямиз билан фахрланиш туйғусини, Ватан
кониятлар яратиш, иқтидорли ёш хотин­қизлар- риш тизимини ислоҳ қилиш бўйича ҳам улкан ҳимоячисидек шарафли касбга ҳурмат­эҳтиром
ишлар амалга оширилди. Муддатли ҳарбий хизмат ҳиссини уйғотмоқда.
ªЗБЕКИСТОН – ХИТОЙ: бир йил этиб белгиланди, ҳарбий хизматчиларнинг
30 ЙИЛЛИК ²АМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОС¯ИЧИ ижтимоий­маиший шароитлари, озиқ­овқат таъ- Таъкидлаш жоизки, ҳарбий илмни ривожланти-
миноти тубдан яхшиланди. Муддатли ҳарбий хиз- риш борасида ҳарбий можаролар ва замонавий
Бошланиши 1-бетда Икки давлат БМТ, ШҲТ каби кўплаб йирик нинг икки мамлакат кенг кўламли ҳамкорлигини жанг амалиётларини ҳамда миллий ҳарбий санъат
халқаро ва минтақавий тузилмалар доирасида янада ривожлантиришга қаратилган муайян ғоя, тарихини чуқур ўрганиб, қўшинларнинг тайёргарлик
ХХР ҳукуматининг Евроосиё ишлари бўйича самарали ҳамкорлик қилиб келмоқда. таклифлари илгари сурилди. борасидаги усул ва услубларини янада такомил-
махсус вакили ўзининг кенг қамровли маъру- лаштириш вазифаларига устувор аҳамият бериш
заси давомида мутахассислар диққатини қа- Бугунги кунда Хитой республикамизнинг энг Ташриф доирасида Хитой Халқ Респуб­ муҳим вазифа. Бунда ҳарбий таълим тизимида
тор муҳим ва долзарб масалаларга жалб этди. йирик савдо­иқтисодий шерикларидан бири. ликаси ҳукуматининг Евроосиё масалалари бошланган ислоҳотларни узвий давом эттириш,
Хусусан, Ўзбекистон — Хитой муносабатла- Биргаликда турли соҳа, тармоқларда ўнлаб бўйича махсус вакили Ли Хуэй бошчилигидаги олий ҳарбий билим юртлари, лицей ва коллежлар,
ри ва турли соҳалардаги амалий шериклик, халқаро аҳамиятга молик лойиҳалар муваф- делегация аъзоларини Ўзбекистон Республи- жумладан, “Темурбеклар мактаби” ҳарбий акаде-
Давлат бошқаруви мавзуси, жумладан, Хитой фақиятли амалга оширилмоқда. “Бир макон — каси ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комилов мик лицейлари фаолиятини янада такомиллашти-
Коммунистик партияси 19­чақириқ 6­пленуми бир йўл” ташаббуси доирасида, шунингдек, ин- қабул қилди. риш зарур.
якунлари, Хитойнинг Марказий Осиёга доир сиё­ фратизимни ривожлантиришга қаратилган қатор
сати ва “Хитой — Марказий Осиё” доирасидаги лойиҳалар, масалан, Хитой — Қирғизистон — Мулоқот давомида икки томонлама ҳамда Бу махсус таълим масканларида таҳсил ола-
ҳамкорлик, Минтақавий ва халқаро кун тартиби, Ўзбекистон автомобиль ва темир йўллари барпо “Хитой — Марказий Осиё” мулоқоти доирасида ётган фарзандларимиз қалбида миллий руҳ, она
жумладан, Афғонистондаги вазият юзасидан этиш режаси илгари сурилган. алоқани янада фаоллаштириш истиқболи муҳока- Ватанга меҳр ва садоқат, адолат туйғусини ҳар
атрофлича фикр алмашилди. ма қилинди. Ўзбекистон ва Хитойнинг минтақавий томонлама кучайтириш, буюк аждодларимиз,
Муҳокамалар чоғи бугунги кунда дунёнинг сиёсат йўналишидаги долзарб масалалар бўйича жумладан, Амир Темур, Жалолиддин Мангубер-
Ўзбекистон томонидан тегишли давлат идо- қудратли давлатларидан бирига айланган позицияси яқинлиги алоҳида таъкидланди. ди, Шоҳрух мирзо, Заҳириддин Муҳаммад Бобур
ралари раҳбарлари, етакчи ақл марказлари ва- Хитойнинг иқтисодиётни ривожлантириш, кам- каби саркардаларнинг бой жанг санъатидан кенг
киллари ўзаро муносабатнинг ўзига хос жиҳат- бағалликни қисқартириш, барқарор мақсадларга Шу вақтгача эришилган келишувлар амалга фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Тошкент
ларини таҳлил этишди. эришиш сингари умуминсоний манфаатларга оширилиши билан боғлиқ жорий ҳолат ва тур- шаҳрида барпо этилган “Ғалаба боғи” мажмуаси
хизмат қиладиган улкан тажрибасидан унумли ли даражадаги бўлажак учрашувлар жадвали ва “Шон­шараф” музейининг ҳарбий хизматчилар,
Мамлакатларимиз ўртасидаги Буюк ипак йўли фойдаланиш зарурлиги эътироф этилди. Бу бо- кўриб чиқилди. мамлакатимиз аҳолиси, айниқса, ёшлар учун ҳар-
пайдо бўлган даврларда бошланган, асрлар мо- рада ўзаро алоқани мустаҳкамлаш орқали кел- бий тарихни ва буюк аждодлар қаҳрамонлигини
байнида давом этиб келаётган алоқалар, айниқса, гусида биргаликда амалга ошириш мумкин бўл- Томонлар “Ўзбекистон ва Хитой ўртасида ўрганиш бўйича илмий марказга айлантирилгани
кейинги йилларда мисли кўрилмаган даражада ган чора­тадбирлар юзасидан фикр алмашилди. дипломатик муносабат ўрнатилганининг 30 йил- айни муддао бўлди. Чунки ватанпарварлик ҳисси,
ривожланиб, мутлақо янги босқичга, стратегик ше- лигини нишонлаш дастури” доирасида ҳамкор- аввало, буюк тарихимиздан, аждодларимиз жасо-
риклик даражасига кўтарилгани қайд этилди. Ўзбекистон ва Хитой ўртасида дипломатик лик қилишга тайёрликларини билдирди. ратидан озиқланади. Мазкур вазифаларнинг бажа-
муносабат ўрнатилганининг 30 йиллигига бағиш­ рилиши мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа
лаб ташкил этилган тадбир давомида томонлар- Ғ.ХОННАЗАРОВ, қобилиятини янада оширади, пировардида мус­
ЎзА мухбири тақиллигимизни мустаҳкамлаб, Ватанимиз қудра-
ти, Қуролли Кучларимиз салоҳиятини оширишга
хизмат қилади.

Ислоҳот 32022 йил 6 январь, 3-сон

²АРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДАН — ТАРА¯¯ИЁТ СТРАТЕГИЯСИ САРИ

инСон £аДРи учун:

УЛУ¡ МА¯САД ВА МУСТА²КАМ ИШОНЧ

зайниддин низомХўЖаев, 2020 йилда давлатимиз раҳбари томонидан Олий таълимга ажратиладиган давлат грант- Тил ўргаТиш ва Турли фанлардан қўшимча Таълим беришга
Ўзбекистонда Янги Уйғониш — Учинчи Ренессанс- лари сони 25 фоиз, эҳтиёжманд оилалар фар- ихТисослашган нодавлаТ марказлар, ўқув курслари илгари
ўзбекистон республикаси нинг мустаҳкам пойдеворини барпо этиш ғояси занди бўлган хотин­қизлар учун давлат грантла- йирик шаҳарларимизга хос қулайлик эди. энди каТТа-кичик
илгари сурилганида жамоатчилик бу ташаббусни ри сони икки баробар оширилгани “Инсон қадри қишлоқ ва маҳаллаларда ҳам бундай марказлар, курслар
марказий сайлов шунинг учун ҳам кенг қўллаб­қувватлади. учун” эзгу тамойилига мос амалий ишлардан. ва Тўгараклар гуркираб ривожланмоқда. уларда иш олиб
бораёТган муТахассисларнинг бугун қўли қўлига Тегмайди.
комиссияси раиси, Ватан нуфузи, халқ фаровонлигини юксак­ Ёшларни қўллаб­қувватлаш, ижтимоий муҳо- Талаб бор жойда Таклиф пайдо бўлиши Табиий. билим
ларга кўтаришни мақсад қилган улуғвор ғоялар фазага муҳтож талабаларни ҳимоя қилиш тизи- олишга ишТиёқ ва инТилиш эса Тобора кучаймоқда.
ўзбекистон қаҳрамони, одамларда катта қизиқиш ва хайрихоҳлик уйғо- мини такомиллаштириш, ижтимоий адолат та-
мойилини таъминлаш мақсадида 2021­2022 ўқув Халқ таълимида амалга оширилаётган ис- лакатимизда доимий эътибор марказида бўла-
тиббиёт фанлари доктори, тиши азалдан маълум. Ўтган бир ярим йил мо- йилидан бошлаб олий таълим муассасаларига лоҳотлар ҳақида сўз юритганда, ўрта мактаб ди. Буни мазкур йўналишда эллик бешта аниқ
байнида кўпни кўрган сиёсатчилар, олимлар ва кириш имтиҳонларида энг юқори балл тўпла- ўқитувчиларининг иш ҳақи уч баробар оширилга- чора­тадбир белгиланаётганидан ҳам билиш
профессор амалиётчилар томонидан талай амалий ва сама- ган 200 талаба учун Ўзбекистон Республикаси нини қайд этиш зарур. Бундай ғамхўрлик мактаб­ мумкин.
рали таклифлар айтилди. Президенти гранти жорий этилди. Бу интеллек- ларга юксак малакали мутахассислар, айниқса,
Бошланиши 1-бетда туал салоҳияти юқори, иқтидорли талаба­ёшлар- эркак ўқитувчиларни фаол жалб қилиш имкони- Мамлакатимиз таълим тизимида яқин истиқ-
Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш учун ни қўллаб­қувватлашнинг амалдаги ифодасига ни бермоқда. Олий таълим муассасаларининг болда амалга оширилиши мўлжалланаётган ва-
Қарийб ўн беш йилдан буён давом этаётган таълим­тарбия, илм­фан, маърифат ва мадани- ёрқин мисолдир. моддий­техник базаси мустаҳкамланиб, профес- зифаларнинг кўлами ҳар қачонгидан кенг.
глобал молиявий­иқтисодий инқироз, дунёда авж ятни муттасил ривожлантириш ғоясининг бош сор­ўқитувчилари ўртача 3,5 баробар кўп маош
олаётган қуролланиш пойгаси, экологик муам- драйвер — локомотив сифатида танлангани Мамлакатимизда олий таълим муассасалари оладиган бўлди. Хусусан, мактабгача таълимнинг қамров
молар, пандемия таҳдид солиб турганига қара- ушбу ташаббуснинг ҳаётийлигини таъминловчи сони 156 тага етди. 2016 йилда олийгоҳларнинг даражаси 67 фоиздан 80 фоизга етказилса,
май, халқимизнинг бутун куч ва салоҳияти ягона энг муҳим омилга айланди. сони бор­йўғи етмиш еттита бўлганини эсласак, Олис қишлоқларда фаолият юритаётган педа- мактабларни ривожлантириш миллий дас­
улуғ мақсад — Янги Ўзбекистонни барпо этишга миллатнинг интеллектуал салоҳиятини юксал- гогларнинг меҳнатини рағбатлантириш мақсади- турини жорий этиш орқали халқ таълими
йўналтирилганлиги эришилаётган барча муваф- Миллатнинг илм­маърифати ошгани сари фа- да уларга ҳар ойда 50 фоиз қўшимча устама ҳақ тизимида қўшимча 1,2 миллион ўқувчи ўрни
фақиятларда муҳим омил бўлаётир. тириш борасидаги ишлар салмоғи нақадар кенг тўлаш бўйича аниқ мезонлар белгилангани ҳам яратилади. Дарсликларни янгилаш учун эса
ровонлиги юксалиб бораверади. Дунёнинг қайси- кўлам касб этаётгани аён бўлади. ислоҳотларнинг юксак самараларидандир. давлат бюджетидан 605 миллиард сўм ажра-
Янги Ўзбекистон “Инсон қадри устувор бўл- ки давлатида олий маълумотли мутахассислар
ган жамият ва халқпарвар давлат” деган эзгу кўп бўлса, ўша мамлакатнинг равнақи баланд, Давлат грантлари 21 мингтадан 47 мингтага Камарбасталик тилади.
ғоя негизида барпо этилмоқда. Давлатимиз раҳ- халқининг фаровонлик даражаси ғоят юқори. кўпайтирилди. Эҳтиёжманд оилаларга мансуб Жорий йилнинг 1 апрелидан Қорақалпоғистон
бари томонидан белгилаб берилган бу улуғвор Япония, Канада, Жанубий Корея, Германия бун- икки минг қизга бу йил олий таълим даргоҳларига Ёшларимизнинг онги ва ҳаётида юз бераётган
мақсад халқимизни янгидан­янги марралар сари га яхши мисол. Ушбу мамлакатларда олий маъ- ўқишга кириши учун алоҳида грантлар ажратил- ҳавас қиларли эврилишлар Соҳибқирон бобомиз Республикаси ва Хоразм вилоятида 1­4 синф
руҳлантирмоқда. лумотлилар йигирма беш ёшдан юқори аҳоли- Амир Темурнинг ўгитини ёдга солади: “Энг ба- ўқувчиларини бепул овқат (нонушта ёки тушлик)
нинг эллик фоизидан кўп. Жаҳон тажрибасидан ди. Ўқишга ҳужжат топшираётганлар ҳам икки ланд минора ҳам ердан кўтарилгай”. Бугун юксак билан таъминлаш тизими жорий этилади. Нодав­
“Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт маълумки, энг ишончли ва самарали сармоя — баробар кўпайди. мақсадларни кўнглига тугиб, билим чўққилари лат мактабгача таълим ташкилотлари ва мактаб­
стратегияси сари” тамойили асосида мамлака- инсон капиталига йўналтирилган инвестициядир. сари астойдил интилаётган серғайрат ўғил­қиз- ларга фарзандларини юбораётган ота­оналар-
тимизда амалга ошириладиган ислоҳотларнинг ларимиз эртага Ватанимиз, халқимизнинг ишон-
зарур сиёсий­ҳуқуқий, ижтимоий­иқтисодий ва “Биз мактабгача таълим ва мактаб таъ- ган тоғларига айланади. нинг уч миллион сўмгача бўлган тўловларидан
илмий­маърифий асосларини яратишга қара- лими, олий ва ўрта махсус таълим тизими даромад солиғи олинмайди.
тилган Янги Ўзбекистоннинг 2022­2026 йилларга ҳамда илмий-маданий муассасаларни бўлғу- Ёшлар учун кенг имконият ва шароит яра-
мўлжалланган Тараққиёт стратегияси лойиҳаси си Ренессанснинг тўрт узвий ҳалқаси, деб тишга давлат сиёсати даражасида эътибор Бундан ташқари, 2026 йилгача ёшларнинг
шу кунларда кенг жамоатчилик томонидан чуқур биламиз, — деб алоҳида таъкидлайди Шавкат қаратилаётган Ўзбекистонда эришилаётган бу олий таълим билан қамров даражасини 50 фо-
ўрганилмоқда ва муҳокама қилинмоқда. Мирзиёев. — Боғча тарбиячиси, мактаб му- ютуқларда узоқни кўзлаб юритилаётган оқило- изга етказиш мўлжалланмоқда. Давлат­хусусий
аллими, профессор-ўқитувчилар ва илмий- на ички ва ташқи сиёсат, улкан заҳмат, изла- шериклик асосида 100 минг ўринли талабалар
Таъкидлаш жоизки, давлатимиз раҳбарининг ижодий зиёлиларимизни эса янги Уйғониш ниш, донишмандлик, жонажон Ватанимиз, она турар жойининг барпо этилиши ҳам яратила-
ташаббуси билан ишлаб чиқилган мазкур та- даврининг тўрт таянч устуни, деб ҳисоблай- халқимизга чексиз меҳр, энг муҳими, катта сиё­ диган қўшимча имкониятлар сирасига киради.
раққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга миз”. сий ирода мужассам. Ўтган давр мобайнида Шунингдек, ишлаб чиқаришдан ажралмаган
ошириш бўйича “Йўл харитаси”ни тасдиқлаш- ғоят долзарб, кўлами кенг дастурлар, вазифа- ҳолда олий маълумот олиш имконияти янада
ни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Давлатимиз раҳбарининг донишмандлиги лар ҳамда лойиҳаларни ўзида мужассам этган кенгайтирилади. Масофавий таълим шаклини
Президенти фармони лойиҳасида халқимизнинг шундаки, мазкур соҳаларга қаратилаётган дои- Ҳаракатлар стратегияси белгилаб олингани ва жорий этиш орқали ёшларнинг ишлаб чиқариш-
фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тар- мий эътибор, йўналтирилаётган сармоя, сарф- ижроси тизимли равишда таъминлангани бун-
моқларини трансформация қилиш ва тадбиркор- ланаётган куч­ғайратнинг муттасил ошиб бориши да муҳим аҳамият касб этди. дан ажралмаган ҳолда олий маълумот олиш
ликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари натижасида жамиятнинг қолган барча тармоқла- имконияти яратилади.
ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда ри ҳаракатга келиб, ривожланиши тобора жадал- Бундай улкан меҳр­эътиборни ҳис этиб
фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қа- лашмоқда. яшаётган бунёдкор халқимиз “Миллий Қабул параметрини шакллантириш ва тас-
ратилган ислоҳотларнинг устувор йўналишлари тикланишдан — миллий юксалиш сари” диқлашни соддалаштириш, ушбу жараёнда олий
белгилаб берилган. Муҳими, бугун ёшлар ўртасида кенг омма- деган даъваткор ғояни ўзида ифода этган таълим муассасалари ваколатини кенгайтириш
лашаётган билим олиш, ўқиб­ўрганишга бўлган ислоҳотларни ҳар томонлама қўллаб­қувват- назарда тутилгани олий таълим даргоҳларининг
Тараққиёт стратегиясида ўз ифодасини топган улкан иштиёқ, интилиш ва ишонч — бу борада ламоқда. Барча ўзгаришларда камарбаста мустақиллигини кенгайтиришга хизмат қилиши
еттита устувор йўналишнинг биринчиси инсон амалга оширилаётган кўламли ислоҳотларнинг бўлаётган юртдошларимизнинг бунёдкорлик шубҳасиз.
қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамия­ энг тотли меваси, таълим тизимидаги, илм­фан салоҳияти тобора ошмоқда.
тини янада ривожлантириш орқали халқпарвар ва иқтисодиёт соҳаларидаги инқилоб, буюк юкса- Жумладан, тўлов­контракт асосида ўқишга
давлат барпо этишга бағишланганида ҳам буюк 2021 йил 24 октябрда бўлиб ўтган сайловда қабул қилиш параметрларини олий таълим муас-
ҳикмат мужассам. лишнинг бошланишидир. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси
Ўтган қисқа вақт ичида таълим соҳасида юз Президенти лавозимига сайланиши Янги Ўзбе- сасалари томонидан белгилаш тартибини жорий
Инсон қадрини улуғлаш юртимизда яшаётган кистонни барпо этиш йўлида олиб борилаётган этиш, 2026 йилда қабул кўрсаткичини камида 250
ҳар бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қону- берган ўзгаришлар­у янгиликларга оид ўнлаб, адолатпарвар сиёсатнинг халқимиз томонидан мингга, олий ўқув юртлари сонини эса 200 тага
ний манфаатларини таъминлашни назарда тута- юзлаб, ҳатто минглаб мисоллару рақамларни ҳар томонлама қўллаб­қувватланаётгани ва бу етказиш мўлжалланмоқда.
ди. Шундай улуғвор мақсадлар ўлароқ ҳаётимиз- келтиришимиз мумкин. Уларнинг кўпчилиги жа- сиёсат унинг орзу­истакларига мос эканлигидан
га янги тушунчалар кириб келаётир. “Ижтимоий ёрқин далолатдир. Инсон қадрини, Ватанимизнинг нуфузини яна-
давлат”, “янги маънавий макон”, “маърифатли моатчиликка, айниқса, ёшларимизга яхши таниш.
жамият” каби атамалар шулар жумласидан. Бундан етти­саккиз йил бурун ёшларда билим Асосийси, яратилаётган қулай шарт­шароит- да юксакларга кўтариш, Учинчи Ренессанснинг
лар билим олиш, замонавий касб­ҳунарларни мустаҳкам пойдеворини яратишдек улуғвор мақ-
Янги — 2022 йилнинг мамлакатимизда “Инсон олишга иштиёқ секин­аста сўна бошлагани сир чуқур эгаллаш, илм­фан билан шуғулланишни садларга хизмат қиладиган бундай мисолларни
қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили” деб эмас. Сабаби — олий таълим муассасаларининг мақсад қилган ёшларнинг танлаш имкониятини яна кўплаб келтириш мумкин.
аталиши ҳам ушбу эзгу мақсаддан келиб чиқиб талабалари сафига қўшила олишига аксарият кенгайтирибгина қолмай, мамлакатимизда ил-
таклиф этилди. Зеро, Президентимиз таъкидла- йигит­қизлар, айниқса, қишлоқ ёшларининг кўзи мий­ижодий салоҳиятни кўтаришга ҳам самара- Жаҳонда рақобат тобора кучайиб бораётган
ганидек, “Маҳалла обод бўлса, мамлакат обод етмасди. Бу бутун жамият аҳли тафаккурида ли хизмат қилмоқда. бир пайтда стратегик бош мақсад — миллий
бўлади”. тараққиёт истиқболининг тўғри белгиланиши
инсон қадрини улуғлаш юрТимизда яшаёТган Улкан бахт халқимизнинг улкан бахтидир. Ҳаракатлар стра-
Глобал муаммоларга қарамай, Ўзбекистонда ҳар бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари,
бугун яратилган ва яратилаётган кенг имконият- қонуний манфааТларини Таъминлашни назарда Тараққиёт стратегияси лойиҳасида алоҳида тегиясининг мантиқий давоми бўлган Тараққиёт
ларни илгари тасаввур ҳам қилиш мушкул эди. ТуТади. шундай улуғвор мақсадлар ўлароқ қайд этилганидек, адолатли ижтимоий сиёсат стратегиясини амалга ошириш сари йўл тутилга-
ҳаёТимизга янги Тушунчалар кириб келаёТир. юритиш, инсон капиталини ривожлантириш- ни Янги Ўзбекистоннинг энг ривожланган давлат-
Таҳлилчилар кўп бор таъкидлаганидек, тарих “ижТимоий давлаТ”, “янги маънавий макон”, нинг энг муҳим омили ҳисобланган сифатли лар қаторидан жой олиши, халқимиз фаровонли-
саҳнасида Ўзбекистон деб аталган ўлка пайдо “маърифаТли жамияТ” каби аТамалар шулар таълим­тарбия масаласи бундан буён ҳам мам- гининг янада юксалишида муҳим омил бўлиши
бўлганидан бери ҳали юрт аҳли ўз ҳаётида бун- жумласидан. шубҳасиз.
дай кенг ва улкан имкониятлардан баҳраманд-
лик туймаган. Ҳар куни, ҳар соатда янгидан­янги ҳафсаласизлик, бефарқлик, маънавий мудроқ- Юксак салоҳиятли Бунинг учун биз, аввало, Ватанимизда мус­
корхоналар юз очиб, янги технологиялар кашф лик, ҳатто умидсизлик кайфиятининг пайдо бўли- ёшлар мамлакати таҳкам қарор топган тинчлик­осойишталик,
этилмоқда, янги таълим, илм­фан, маърифат, шига олиб келиши муқаррар бўлган. яратилаётган кенг имкониятларнинг қадрига
маданият ва маънавият масканлари қад ростла- Тил ўргатиш ва турли фанлардан қўшим- етишимиз зарур. Айни пайтда улардан сама-
моқда. Тадбиркорликнинг пайдо бўлаётган янги Ўша даврда қизиқ жараённи кузатиш мум- ча таълим беришга ихтисослашган нодав­
йўналишлари ҳақида­ку, иш одамларининг ўзи кин эди. Яъни Ўзбекистонда нуфус — аҳоли- лат марказлар, ўқув курслари илгари йирик рали фойдаланган ҳолда, бутун куч­ғайрат ва
ҳам ҳаяжонсиз гапира олмайди. Бугун юртимиз- нинг сони­салмоғи ортгани сари олий таълим шаҳарларимизга хос қулайлик эди. Энди иқтидоримизни аямай, эл­юртимизнинг бугу-
да уларнинг сони 1,5 миллиондан ошди. даргоҳларига қабул квоталари қисқартириб бо- катта­кичик қишлоқ ва маҳаллаларда ҳам ни ва эртанги кунининг янада фаровон, янада
рилган. Илгари тўлов­контракт асосида ўқиш- бундай марказлар, курслар ва тўгараклар тўкин ва осуда бўлиши учун садоқат билан хиз-
Энг самарали сармоя га киришга молиявий аҳволи ночор оилалар гуркираб ривожланмоқда. Уларда иш олиб мат қилишимиз лозим.
фарзандларининг қурби етмасди. Банклардан бораётган мутахассисларнинг бугун қўли қў-
2021 йилда амалга оширилган энг муҳим ян- таълим кредити олиш бюрократик тўсиқлар са- лига тегмайди. Талаб бор жойда таклиф пай-
гиликлар ҳақида мендан сўрасалар, ҳеч иккилан- баб машаққат, олгач, уни тўлаш шартлари янада до бўлиши табиий. Билим олишга иштиёқ ва
масдан, аввало, таълим тизимидаги буюк юкса- мушкул бўлганини биламиз. интилиш эса тобора кучаймоқда.
лишни айтган бўлар эдим. Инсоннинг эл­юртига
қиладиган энг улуғ хизмати, аввало, ўз фарзанд- Бугун мазкур муҳим жараёнга назар солсан- Нодавлат таълим марказлари, турли йўна-
ларини маърифатли этиб тарбиялаш билан боғ- гиз, ёшларга янгидан­янги имкониятлар эшик лишдаги ўқув курсларига “китобини қўлтиқла-
лиқ. очгани ва очаётганига гувоҳ бўласиз. Давла- ганча шошилиб кетаётган ўғил­қизлар” орасида
тимиз раҳбари ташаббуси билан эҳтиёжманд нафақат умумтаълим мактабларининг бити-
Билим — куч, куч билимдадир, дейди улуғла- оилалар фарзандлари, эътиборга муҳтож рувчилари, балки уларнинг бўш вақтини билим
римиз. Билим — инсоннинг қадрини оширадиган ёшларнинг таълим олишига алоҳида эътибор олишга бағишлаган укалари ва сингиллари ҳам
энг муҳим воситалардан бири. Қадри ошганнинг қаратилмоқда. кўпаймоқда.
эса қадди доим тик, ўзига, Ватанининг келажаги-
га ишончи мустаҳкам бўлади. Кейинги беш йилда олий таълимга қабул кво- Илгари битта мактабнинг кўпи билан
таси уч баробар оширилиб, 182 минг йигит­қиз икки­уч битирувчиси олий таълим муассаса-
учун талаба бўлиш имконияти яратилди. Бу — сига ўқишга кира олган бўлса, энди бу рақам
умумий битирувчиларнинг олий таълимга қамро- баъзи жойларда 70­80 фоизга етмоқда. Би-
ви 28 фоизга етди, дегани. Тўрт йил аввал ушбу лим олиш, касб­ҳунар ўрганишга ёшлари-
рақам 9 фоиздан ошмасди. мизда пайдо бўлган бундай катта иштиёқни
кўриб қандай қувонмайсиз?!
Таълим тизимидаги ислоҳотлар ҳақида гап
кетганида, тиббиёт йўналишидаги олий таълим Шу боис, бу жараёндаги халқимиз эришган энг
муассасаларида бакалавриат бўйича ўқиш муд- ишончли муваффақият — миллионлаб ўғил­қиз-
датлари 7 йилдан 6 йилга, “тиббий профилакти- ларимизнинг дилида билим олиш, китоб, касб­ҳу-
ка” йўналишида эса 6 йилдан 5 йилга қисқарти- нар ўрганишга қатъий иштиёқ, меҳр пайдо бўлга-
рилганини таъкидламасдан ўтолмайман. Бўйи нида, деб биламан.
етган ўзбек қизи шифокор дипломини олиши
учун қарийб ўн йил олий таълим муассасасига Бу муваффақиятнинг замирида адолат ва
қатнаганини тасаввур қилинг. қонун устуворлиги тамойиллари тараққиётнинг
энг асосий шартларидан бири сифатида белги-
Ўқиш муддатининг халқаро таълим андоза- ланган мамлакатимизда собитқадамлик билан
ларидан келиб чиқиб қисқартирилгани таълим амалга оширилаётган ислоҳотларга юксак ишонч
сифати ва самарадорлигини ошириш, малакали мужассам.
кадрлар тайёрлашга хизмат қилмоқда.

4 2022 йил 6 январь, 3-сон Нигоҳ

тараққиёт одимлари

ТЕХНОПАРК — ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ
ЧИ¯АРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ГЕНЕРАТОРИ

Садриддин туробЖонов, устувор йўналишларда инновацион тадқиқотлар бугун дунёда энг қиммаТбаҳо маҳсулоТ — сафарлари натижасида олимларимиз томонидан
тошкент давлат техника олиб бормоқда. Таълим, фан ва ишлаб чиқариш- ТараққиёТни ҳаракаТланТирувчи куч ёки 14 та лойиҳа бўйича аниқ таклифлар билдирилди.
университети ректори нинг ўзаро манфаатли ҳамкорлик механизмини иқТисодиёТни ривожланТирувчи драйвер ҳам Ишчи гуруҳ таркибига киритилган олимлар тақдим
йўлга қўйиш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш сўзсиз илм-фандир. шу боис, мамлакаТимиз қилган лойиҳалар “Ўзбекнефтгаз” АЖ томонидан
Бошланиши 1-бетда ва уларни иш ўринлари билан таъминлаш жара- Танлаган улуғвор йўл — учинчи ренессанс кўриб чиқилиб, молиялаштириш учун 3 таси Инно-
ёнида ишлаб чиқариш корхоналари билан алоқа- пойдеворини барпо эТиш борасидаги саъй- вацион ривожланиш вазирлигига тавсия этилди.
Илм бўлмаса, ривожланиш бўлмайди. Кейинги ларни кучайтириш мақсадида 7 та илмий­техник ҳаракаТлар янада жадаллашмоқда.
беш йилда мамлакатимизда барча ислоҳотлар мана кенгаш фаолият юритмоқда. Юртимиз иқтисоди- Тошкент давлат техника университети кафед­
шу қатъий тамойил асосида кечди. Давлатимиз раҳ- ётининг тармоқ ишлаб чиқариш корхоналари би- ниш ҳамда ўсимликлар устида тадқиқотлар олиб келиб чиқиб жиҳозлаш масалалари юзасидан ке- раларида олиб борилаётган, умумий қиймати
бари Президентлик фаолиятининг дастлабки кун- лан 135 дан ортиқ инновацион корпоратив ҳам- бориш учун жиҳозлар, қурилмалар ўрнатилган лишиб олинди. 20,543 миллиард сўмлик 45 та инновацион илмий
лариданоқ илм­фан ва инновациялар ривожини корлик шартномаси имзоланган. ҳамда махсус иссиқхона қурилган. тадқиқот ишининг маълумотлар банки яратилган.
энг устувор масала сифатида кун тартибига қўйди. Давлатимиз раҳбарининг Инновацион ўқув ва Шу билан бирга, йирик саноат корхоналаридан
Жумладан, 2017 йил 23 декабрда Олий Мажлисга Университетимизда корхоналарнинг 746 дан Университетимизда “Рақамли Ўзбекистон — ишлаб чиқариш технопарки очилишига бағишлан- мамлакатимиз иқтисодиётининг истиқболли тех-
Мурожаатномасида: “Келгуси йилда илмий­тадқиқот ортиқ илмий­технологик муаммолари базаси 2030” дастурида белгиланган вазифаларни бажа- ган тадбирга ташрифи чоғида Тошкент давлат нологик ривожланишига доир техник ва ташкилий
ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, бунинг ташкил қилиниб, улар асосида 189 дан ортиқ риш мақсадида талабаларнинг стартап лойиҳаси техника университети талабалари, магистрант муаммоларни қамраб олган 63 та инновацион
учун зарур молиявий ресурсларни сафарбар этиш, магистрлик, 70 дан ортиқ докторлик диссерта- доирасида “Рақамли университет” тизимига қў­ ва докторантларининг энг яхши деб танланган лойиҳа рўйхати шакллантирилган.
ушбу жараёнда иқтидорли ёшлар иштирокини, цияси устида илмий изланишлар олиб борил- йилган биринчи қадам сифатида “Avtolib” рақамли 8 та стартап ва тижорий лойиҳаси тақдимоти ўт-
ижодий ғоя ва ишланмаларини ҳар томонлама қўл- ди. 2021 йили университетда ишлаб чиқариш кутубхона тизими яратилди. Айни пайтда Олий ва казилди. Президентимиз тақдим этилган лойиҳа- Ёш олимларнинг ташаббусини қўллаб­қувват-
лаб­қувватлаш вазифаси эътиборимиз марказида корхоналари буюртмаси асосида жами қийма- ўрта махсус таълим вазирлиги ташаббуси билан ларни маъқуллади. Бу олдимизда турган илмий лаш учун “ғоя — ташаббус — имконият” иннова-
бўлади”, деган эди. Шунингдек, 2021 йил 6 ноябр- ти 2956,14 миллион сўмлик илмий­тадқиқот ушбу тизим мамлакатимиздаги олий ўқув юртла- мақсадларимизнинг дебочасидир. Жамоамизда цион клуби ташкил этилди. Университетимизнинг
да Президент лавозимига киришиш маросимидаги ишлари бажарилди. Уларни тижорийлашти- рининг ахборот­ресурс марказларида жорий эти- катта ихтиролар, кашфиётларга қодир ёшлар кўп. ёш олимлари ва талабаларининг илмий ғояларига
нутқида: “Юртимизда Учинчи Ренессанс пойдевори- риш бўйича Навоий кон­металлургия комби- лиш арафасида. Уларнинг янги ғоя ва лойиҳаларга қўл уриб, ама- асосланган жами 59 та стартап лойиҳа танланди.
ни барпо этиш учун бизга замонавий илм ва яна бир нати билан қиймати 1080 миллион сўмлик лий натижага эришиши учун барча шарт­шароит Шулардан 23 таси кафедралардаги инновацион
бор илм, тарбия ва яна бир бор тарбия керак”, деб 3 та лойиҳа, Олмалиқ кон­металлургия ком- Ўзбекистоннинг барча ҳудуди, жумладан, чек- ва имконият мавжуд. гуруҳларда яратилган лойиҳалардир. 12 та стар-
таъкидлади. Ана шу фикрлар бугун ҳаётда ўзининг бинати билан қиймати 280 миллион сўмлик ка қишлоқ, посёлкалар аҳолисининг хўжалик ва тап лойиҳа ишлаб чиқаришга тайёр ҳолатга кел-
амалий исботини топмоқда. 1 та лойиҳа, “Ўзбекнефтгаз” АЖ билан қиймати турмуш эҳтиёжи учун бир вақтнинг ўзида электр Президентимиз ҳузурида 2020 йил 3 декабрь тирилган, 15 таси акселерация босқичидан ўтка-
102 миллион сўмлик 2 та лойиҳа, “Қизилқум­ энергияси ва иссиқ сув билан таъминлайдиган куни кенгайтирилган тарзда ўтказилган видео- зилган ва яна 20 дан ортиқ стартап лойиҳа устида
Ўтган йиллар давомида бу борада салмоқ- геология” корхонаси билан қиймати 600 милли- қуёш когенерацион турдаги автоном фотоэлек- селектор йиғилишида университетимиз олдига изланишлар давом эттирилмоқда.
ли натижаларга эришилди. Бугун юртимиздаги он сўмлик 1 та лойиҳа амалга оширилди. трик иссиқлик станцияси лойиҳаси ҳам қўшилди. қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, “Иссиқ-
бизнес инкубаторлар, акселератор ва коворкинг лик электр станциялари” АЖ, “Навоийазот” АЖ, Маълумотларга кўра, интеллектуал мулк улуши
ўқув курслари, IТ марказлар мана шу мақсадга Илк бор давлат гранти ҳисобидан стартап ло­ Тошкент давлат техника университетида ро- “Фарғонаазот” АЖ, “Ўзсаноатқурилишматери- Европада ялпи ички маҳсулотнинг 45 фоизини, Хи-
қаратилгани билан диққатга сазовор. Талабалар йиҳаларни қўллаб­қувватлаш ва молиялаштириш бототехника ва мехатроника, IT технологиялар, аллари” АЖ, “Қизилқумцемент” АЖ, “Бекобод- тойда 12 фоизини ва Россияда 7 фоизини ташкил
шаҳарчасида “INNO” инновацион ўқув­ишлаб тизими шакллантирилди. Илмий ташкилотлар- муқобил энергетика ва биотехнология йўналиш­ цемент” АЖ ва “Қувасойцемент” АЖ каби йирик этади. 2020 йил 12 октябрь куни бўлиб ўтган йиғи-
чиқариш технопарки ташкил этилгани юқоридаги нинг моддий­техник базасини мустаҳкамлаш учун лари бўйича бажарилаётган инновацион лойиҳа- табиий газ ва электр энергияси истеъмолчилари лиш мавзусини давлатимиз раҳбари “Интеллек-
фикримизнинг ёрқин исботи бўла олади. салмоқли маблағ ажратилмоқда. 2030 йилгача лар асосида тегишли инновацион технопаркда буюртмаси асосида мавжуд технологиялардан туал мулкни ҳимоя қилиш Учинчи Уйғониш даври
илм­фанни ривожлантириш концепцияси тас- ташкил этиладиган ўқув, амалиёт, ишлаб чиқариш фойдаланиб, энергиятежамкорликни ошириш учун ишончли пойдевор бўлиб хизмат қилади”, дея
Илм­фан ва инновациялар Янги Ўзбекистон диқланди. хоналари ва уларда ўрнатиладиган ускуналар ва ҳамда Муборак, Шўртан ва Газли нефть­газ кон- номлаган ҳамда патент эгалари ва тадбиркорлар
тараққиётида стратегик аҳамиятга эга устувор жиҳозлар тўғрисида маълумотлар базаси шакл- ларида йўлдош газларда ишловчи кичик қувватли ўртасидаги ҳамкорликни таъминлаш зарурлигига
соҳага айланди. Соҳага муносабат буткул ўзгарди. Бугун дунёда энг қимматбаҳо маҳсулот — та- лантирилди. иссиқлик электр станцияларини ишга тушириш алоҳида эътибор қаратганди. Жорий йилда олиб бо-
Битта илмий лойиҳани молиялаштириш ҳажми раққиётни ҳаракатлантирувчи куч ёки иқтисо- бўйича илмий тадқиқотларни йўлга қўйиш учун рилаётган илмий тадқиқотлар натижалари асосида
3,5 баробар кўпайди. диётни ривожлантирувчи драйвер ҳам сўзсиз Технопаркни қурувчи компания раҳбарлари мазкур ташкилотлар мутахассислари, раҳбарла- университетимиз профессор­ўқитувчилари ва олим-
илм­фандир. Шу боис, мамлакатимиз танлаган билан Тошкент давлат техника университети ри ва университетнинг юқори малакали олимлари лари томонидан 20 та ихтиро ва фойдали модель
Президентимиз таъкидлаганидек, мамлака- улуғвор йўл — Учинчи Ренессанс пойдеворини раҳбарияти ўртасида ўтказилган учрашувда ин- ўртасида бир неча маротаба учрашув ўтказилди. учун патент, 1 та товар белгиси учун гувоҳнома ва
тимизнинг етакчи олий ўқув юртлари йирик ил- барпо этиш борасидаги саъй­ҳаракатлар янада новацион технопаркнинг ҳар бир йўналиши бў­ Қўшма ишчи гуруҳларнинг жойлардаги ҳолатни 62 та дастур учун гувоҳномалар олинди. Интеллек-
мий­тадқиқот марказлари ҳам бўлиши керак. Олий жадаллашмоқда. йича амалиёт ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ чуқур таҳлил қилиш учун уюштирилган хизмат туал мулк объектларига патент бериш учун қўшимча
таълим тизимининг вазифаси фақат талабаларни хоналарни муассасада олиб борилаётган, тижо- 4 та ижобий қарор олинди ҳамда 50 дан ортиқ талаб-
ўқитишдан иборат эмас. Бундай муассасалар из- 2020 йил 26 октябрда Тошкент шаҳрида қу- рийлаштиришга тайёр ҳолатдаги лойиҳалардан нома Интеллектуал мулк агентлигига топширилди.
чил илмий фаолият олиб бориши, ёшларни илмий рилиш соҳасидаги лойиҳалар билан танишиш
тадқиқотларга жалб қилиши ва йирик лойиҳалар- вақтида Президентимизга Тошкент давлат техни- Тошкент давлат техника университети профес-
ни амалга ошириши лозим. ка университети ҳудудида замонавий ўқув­амалий сор­ўқитувчилари, ёш олимлари ва талабалари
комплекс барпо этиш лойиҳаси тақдим этилган технопарк билан ҳамкорликда қурилмаларни ишга
Тошкент давлат техника университетида фао­ эди. У давлатимиз раҳбари томонидан маъқул- тушириш жараёнларида бевосита иштирок этди
лият кўрсатаётган 18 та илмий­тадқиқот ва ин- ланганидан сўнг амалий ишлар бошланди. Қисқа ва барча йўналишларда янги ишланмаларни ама-
новация марказида профессор­ўқитувчилар, муддатда — бир йилда мазкур технопарк биткази- лиётга жорий қилишга бел боғлади.
тадқиқотчилар, ёш олимлар ва иқтидорли талаба- либ, фойдаланишга топширилди.
лар иқтисодиётнинг турли тармоқ ва соҳаларини Шундай аниқ мақсадлар сари университетимиз
илмий­техник ривожлантиришга хизмат қиладиган “Inno” инновацион ўқув ва ишлаб чиқариш тех- профессор­ўқитувчилари ва иқтидорли ёшлари-
нопаркининг тўртта фаолият йўналиши белгилан- нинг фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграция­
ди. Булар — робототехника ва мехатроника, IТ сини уйғун ҳолда олиб бораётган илмий ишлари
технологиялар, муқобил энергетика ҳамда био- ва кенг қамровли фаолиятининг самараси Тош-
технология. кент давлат техника университетининг иккинчи
бор халқаро миқёсда эътироф этилишида яққол
Технопаркда мазкур йўналишлар негизида қа- акс этди.
тор лабораториялар фаолият юритиши кўзда ту-
тилди. Жумладан: Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизими-
ни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида
биринчидан, механик ишлов бериш цехида энг халқаро эътироф этилган ташкилотлар рейтин-
илғор, замонавий дастгоҳ ва қурилмалар ўрнатил- гидаги биринчи 1000 та олий таълим муассасаси
ган бўлиб, улар металл, ёғоч ва полимер матери- рўйхатига камида 10 та олий таълим муассаса-
алларга ишлов бериш ҳамда улардан мураккаб сини киритиш кўзда тутилган. Бу борада Олий ва
деталлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган; ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда барча олий
таълим муассасалари мақсадли режалар асосида
иккинчидан, механик ишлов бериш цехида яра- иш бошлади ва “Ривожланаётган Европа ва Мар-
тилган деталларни метрологик синовдан ўтказиб, казий Осиё давлатлари олий таълим муассасала-
стандартларга жавоб бериш даражасини аниқлаш рининг 2022 йилги рейтинги” эълон қилинди.
учун стандартлаштириш лабораторияси ташкил
этилиб, замонавий қурилмалар билан жиҳозлан- Қувонарлиси, QS минтақавий рейтингида қайд
ган; этилган Ўзбекистон университетлари кетма­кет
иккинчи йил ўз ўрнини янада мустаҳкамлади ва
учинчидан, робототехника лабораториясида юқори поғоналарга кўтарилди. Бу давлатимиз раҳ-
ёшлар учун роботларни йиғиш жараёнида зарур бари томонидан Янги Ўзбекистонни бунёд этиш
бўлган барча қулайликка эга ускуналар ўрнатил- ва Учинчи Ренессансга мустаҳкам замин яратиш
ган. “KUKA” робототехника фирмасининг махсус борасида олий таълим тизимидаги шиддатли ис-
ўқув хонаси ташкил этилган; лоҳотлар ривожланишнинг янги босқичига кўтари-
лаётганидан далолат беради.
тўртинчидан, биотехнология лабораториясида
мураккаб микробиологик жараёнлар таҳлилини
ўтказиш, тупроқшунослик муаммоларини ўрга-

ишбилармонлик

усмонали норматов, ИСТАГАН ВА ИНТИЛГАН ИМКОН ТОПАДИ сиз эканини одамлар тобора англаб ет-
журналист моқда, — дейди Сафарали Маматов. —
Тухумларни Термиз шаҳри, Ангор,
Термиз туманидаги га ҳаваси келди. Бир ишни бошлашни жиҳозлар ўрнатилди. Бино ичига симтўр- омихта ем келтирди. Тез кунда тухумга рўзғори ва жониворлар парваришига Жарқўрғон, Термиз, Қумқўрғон, Муз-
“Қаҳрамон” маҳалласида астойдил истаган ва шунга интилган ин- дан ясалган, ҳар бирига 300­400 беда- кирган жониворлар баъзи кунлари 2 минг сарфлади. работ туманлари аҳолисига сотяпмиз.
яшовчи 32 ёшли Сафарали сон, албатта, имкон топади. Сафарали на сиғадиган катакчалар уч қават қилиб донагача тухум қўярди. Бироқ тухумни Дастлабки пайтда ресторан, ошхона,
Маматов болалигидан тадбиркорнинг манзилини излади, у жойлаштирилди. Симтўр орасига полиэ- сотиш Сафаралига осон кечмади. Бир ярим йилдан сўнг анча маҳорат- дўкондорларга тухумни ялиниб топшир-
томорқада меҳнат қилиб Юнусободда яшар экан. Телефон орқали тилен қувурчалар орқали сув ўтказилди. ли ва тажрибали Сафарали Маматов ган, улар истаган баҳода берган бўлсак,
катта бўлган. Отаси у билан суҳбатлашди. Келишув бундай Ем тарқатиш ва тухумни йиғиб олишга Секин­аста маҳсулотга хари- жониворлар ва тухумни янада кўпай- энди мижозларимизнинг ўзи ҳар куни бу-
Ҳаким муаллим фарзанд бўлди: Сафарали тадбиркорнинг хусу- тунукадан алоҳида­алоҳида мослама- дор кўпайди, мижозлар сони ортди. тириш, даромадига даромад қўшиш юртма қиляпти.
тарбиясида қаттиққўл эди. сий фермасида маошсиз ишлайди, эва- лар қилинди. Қисқаси, бир ишчи беда- Икки­уч ойдан кейин ресторан, ошхо- чорасини излади. Бедана жўжаларию
Фарзандларидан фақат зига бедана боқиш сирларини ўрганади наларга ҳам ем бериши, ҳам тухумини на эгалари, дўкондорлар ва ошпаз- витаминлаштирилган омихта емни Са- Айни кунларда ёш тадбиркор бедана
ўқишни талаб қилар ва ва ётоқ билан таъминланади. йиғиб олиши учун шароит яратилди. лар Сафаралига буюртма бера бош­ марқанддан келтиргандан кўра, инку- парвариши билан шуғулланиш истагида
бўш вақтларида томорқада лашди. Шу тариқа беданабоқарнинг бация харид қилиб, жўжа очириш ва бўлган жисмоний шахсларга тухумлар-
ҳар хил сабзавотлар Сафарали икки ой тадбиркорнинг Самарқанддан беш мингта бедана иши юришиб кетди. Даромаднинг бир омихта емни ўзи тайёрлаб харажатла- дан жўжа очириб беряпти.
етиштириш сирларини фермасида ҳам меҳнат қилди, ҳам беда- жўжаси ва витаминлаштирилган сифатли қисмини кредитни қоплашга, ярмини рини камайтириш, шу усулда бедана-
ўргатарди. Олий на боқиш ва маҳсулдорлигини ошириш чиликни рентабелли тармоққа айланти- Термиз туманидаги Учқизил қўрғони-
маълумотли бўлишни ният сир­асрорларини ўрганди. Уйга қайтгач, ришга киришди. да ишбилармонлар томонидан яқинда
қилган Сафарали Тошкент ҳовлисида 6х5 метр ўлчамли катак қу- қурилиб, фаолиятини бошлаган “Самикс”
ахборот технологиялари риб, Самарқанд вилоятидан бир ойлик Банкдан олинган аввалги кредитни корхонаси вилоятдаги барча парранда-
университетини битирди. мингта бедана жўжасини келтириб пар- тўлаб бўлгач, Миллий банкнинг Термиз боқарлар қатори Сафарали Маматов-
Ёш мутахассис тўрт йилдан варишлади. шаҳри филиалидан 180 миллион сўм нинг ҳам мушкулини осон қилмоқда. Чун-
ортиқ вақт “Ўзтелеком” имтиёзли кредит олди. Бу маблағга ин- ки янги корхона жамоаси барча турдаги
АЖнинг Термиз шаҳри Бемор тузалгиси келса, табиб ўз оёғи кубация цехи, омихта ем тайёрлаш уску- парранда ҳамда чорва моллари учун
филиали, Термиз темир билан келади, деганларидай, хонадо- наларини харид қилди. Фермер хўжалик­ сифатли ва сара витаминлаштирилган
йўл бошқармаси ҳамда нига томорқачиларга имтиёзли кредит ларидан ижарага ғалладан бўшаган ер омихта ем ишлаб чиқармоқда.
Термиз аэропортида турли ажратамиз, деб банк ходимлари ҳамда олиб, маккажўхори, тариқ, ерёнғоқ ва
вазифаларда ишлади. вилоят иқтисодий тараққиёт ва кам- бошқа экинлар ўстирди. Донли маҳсу- Ёш тадбиркор ҳозирча ўзидан ташқа-
бағалликни қисқартириш бошқармаси лотларга турли озуқавий қўшимчалар ри Баҳром Бобоназаров, Меҳринисо
Бир куни тушлик пайтида овқатла- вакиллари келиб қолди. Улар Сафар­ қўшиб, сифатли ем тайёрлади. Инкуба- Шомуродова каби ёшларни иш билан
ниб ўтирганда, телевизорда тошкентлик алининг бедана боқаётганини кўриб, цияда ўзи парваришлаётган беданалар таъминлади. Шунингдек, у етиштира-
тадбиркорнинг фаолияти ҳақида лавҳа унга инвестиция дастури асосида беда- тухумларидан жўжа очирди. ётган бедана тухумидан минглаб киши-
намойиш этишди. У бедана етиштириш начиликни ривожлантириши учун уйига лар баҳраманд бўлмоқда. Келгусида
билан шуғулланар экан. Сафарали шу яқин жойдаги “Янгиер” маҳалласидан Қарабсизки, беданачилик тадбиркор- Сафарали қўшимча ер олиб, қуён боқиш-
ишга қизиқиб қолди, парранда боқиш- 20 сотих ер ва “Микрокредитбанк”нинг га ҳар жиҳатдан фойда келтира бошла- ни ҳам йўлга қўймоқчи.
Термиз тумани филиалидан 70 милли- ди. Айни пайтда Сафарали ташкил этган
он сўм имтиёзли кредит олишда ёрдам беданачилик фермасида 7 мингдан зиёд Сурхондарёда паррандачилик ва
берди. Бу маблағга ва ажратилган ерга япон ва манжур зотли бедана боқиляпти. чорвачилик билан шуғулланиш, аҳоли-
ёш тадбиркор узунлиги 70 метр, эни Жониворлар ҳар куни 5,5­5,8 минг дона- нинг тухум, гўшт ва сутга бўлган эҳтиё-
8 метрли бино қурди. Иморат ичида ҳа- гача тухум бермоқда. жини қондириш, шу билан бирга, ўзла-
рорат мўътадил бўлиши учун керакли рини ҳамда қўни­қўшниларини иш билан
— Бедана тухуми инсон организмига таъминлашда ишбилармон ёшларга мо-
ҳар томонлама фойдали ва холестерин- лиявий муассасалар томонидан кредит
ажратилаётгани ва маҳаллий раҳбарлар
уларни ҳар жиҳатдан қўллаб­қувватлаёт-
гани муҳим омил бўлмоқда.

Жамият 52022 йил 6 январь, 3-сон

янги тизим — янги имкониятлар

Самарали ёндашувлар БУНЁДКОРЛИКЛАРГА ¯АНОТ
БªЛАЁТГАН ИСЛО²ОТ

илмий ва инноваЦион расулжон камолов,
Со¥алаРДаГи ¥амКоРлиК “янги ўзбекистон“ мухбири

Кейинги йилларда маҳалла фуқаролар йиғинларига бўлган эътибор ва
ғамхўрлик кўлами ошди, уларнинг ҳуқуқ ва имкониятлари янада кенгайди.
Жойларда “маҳаллабай”, “хонадонбай” тизимлар йўлга қўйилгани
аҳолининг кундалик турмуш тарзини ўрганишда, муаммоларни ҳал этишда
қўл келмоқда. 2022 йил юртимизда “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол
маҳалла йили” деб эълон қилинганида ҳам катта маъно мужассам.

мамлакатнинг глобал и¿тисодий макондаги нуфузини оширади Президентимизнинг 2020 йил 18 феврал- Ёзёвон тумани “Хонобод” маҳалла фуқаролар
даги “Жамиятда ижтимоий­маънавий муҳитни йиғинида ҳоким ёрдамчиси вазифасида иш
иброҳим абдураҳмонов, Изланишларнинг натижалари нафақат Ўзбекистон ва Хитой томонидан соғломлаштириш, маҳалла институтини янада бошладим, — дейди Ўткир Мирзаев. — Маҳал-
Ўзбекистон, балки дунё ҳамжамияти учун ҳам қўллаб­қувватлаш ҳамда оила ва хотин­қизлар лада вояга етганман. Шу боис, бу ердаги ҳаёт
инновацион ривожланиш вазири аҳамиятли бўлиши зарур. Бундай халқаро да- молиялаштириладиган билан ишлаш тизимини янги даражага олиб тарзи, муаммолар билан яхши танишман.
ражани таъминлаш мақсадида мамлакати- чиқиш чора­тадбирлари тўғрисида”ги фармони Маҳалламизда 3 мингдан зиёд аҳоли яшайди,
Бошланиши 1-бетда миздаги ёш олим ва мутахассислар хорижий қўшма грантлар, шунингдек, дунёда ўхшаши бўлмаган халқчил тузилма иш ишлаб чиқариш корхоналари йўқ. Аксарият
давлатларга бориб, уларнинг тажрибасини, самарадорлигини оширишда яна бир муҳим қа- аҳоли, айниқса, хотин­қизлар ишсиз. Ёшлар
Илмий ишланма ва технологик янгиликлар инфратузилма ҳамда ютуқларини ўрганишади. ёш олимлар алмашинуви дам бўлди. бўш вақтини мазмунли ўтказиши учун шароит
жамият ҳаётининг барча жабҳаларини боғловчи Айтиш жоиз, 2019­2020 йилларда 231 нафар етарли эмас. Ички йўлларни таъмирлаш, сув,
механизмга айланаётган ҳозирги даврда мазкур ёш олим АҚШ, Россия, Буюк Британия, Герма- натижасида коронавирус Президентимизнинг 2021 йил 3 декабрдаги газ, электр энергияси таъминоти билан боғлиқ
соҳаларда ҳамкорликни кенгайтирмай туриб, ния, Беларусь, Жанубий Корея каби 21 та дав- “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, масалалар ечимига эътибор қаратиш муҳим.
жаҳон бозорларида рақобатбардошликка эри- латга юборилди. пандемияси бошланаётган аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағал- Маҳалламизда томорқадан унумли фойда-
шиб бўлмайди. ликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг ланиш, иссиқхоналарда лимон етиштириш
2021 йилнинг 9 ойида ёш олимларнинг қисқа даврда Инновацион устувор йўналишлари тўғрисида”ги фармони анъаналари ривожланиб бормоқда. 208 та
Инновацион ривожланиш вазирлиги томо- муддатли илмий стажировкаларини ташкил этиш ҳамда “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлан- хонадонда умумий майдони 7 гектардан ортиқ
нидан ҳам илм­фан ва инновациялар соҳасида мақсадида 5 маротаба танлов ўтказилиб, 37 на- ривожланиш вазирлиги тириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва кам- иссиқхона бор. Энди қайта ишлаш, қадоқлаш,
халқаро алоқаларни кенгайтиришга катта эъти- фар ёш олимни 6 та хорижий давлатга юбориш бағалликни қисқартириш масалалари бўйича экспорт қилиш каби янги йўналишларни йўл-
бор қаратилмоқда. Вазирлик фаолияти самара- учун 1,9 миллиард сўм сарфланди. COVID-19 га қарши курашда ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш га қўйиш талаб этилади. Айни кунда бу фао-
дорлигини ошириш ва илғор хорижий тажриба- чора­тадбирлари тўғрисида”ги қарори эса лият турларини кенгайтириш истагида бўл-
ларни жорий этиш мақсадида Германия, АҚШ, СТАРТАП ЭКОТИЗИМИ ЯНГИЛИК катта ҳамкорлик дастурини маҳалла институтининг имкониятини янада ган хонадонлар талабларини инобатга олиб,
Қозоғистон, Австриядан юқори малакали хори- ЯРАТИШДА МУҲИМ БОСҚИЧ кенгайтирди. 1 миллиард 700 миллион сўм кредит ажратиш,
жий мутахассислар маслаҳатчи сифатида жалб амалга оширишга киришди. банкнинг кичик шохобчасини очиш юзасидан
қилинди. Бутун дунёда инновация ва стартап бир­бири Ушбу ҳужжатлар асосида жорий йил 1 январ- амалий таклифлар бердик. Бу яна юзлаб янги
билан чамбарчас боғлиқ атамаларга айлан- Хусусан, дори-дармон, тест дан бошлаб ҳар бир маҳаллада туман (шаҳар) иш ўринлари яратиш, лимончиликка ихтисос­
Фан ва инновациялар соҳасида ҳамкорликни ган. Стартаплар билан бугун мавҳум ғояларни ҳокимининг тадбиркорликни ривожлантириш, лашган иссиқхоналарни ва маҳсулот турлари-
ривожлантириш мақсадида Буюк Британия, Венг­ ҳақиқий маҳсулот ва хизматларга айлантириш тизимларини ўрганиш бўйича аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағаллик- ни кўпайтириш имконини беради.
рия, Германия, Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, мумкин ва бунда илм­фаннинг ўрни катта. ни қисқартириш масалалари бўйича ёрдамчиси
Жанубий Корея, Россия, АҚШ, Туркия, Япония тадқиқотлар қилинди. Айни лавозими таъсис этилди. Данғара туманидаги “Тайпоқ” маҳалла фуқа-
билан ҳукуматлараро битимлар имзоланди. БМТ, Стартап лойиҳаларни қўллаб- ролар йиғинида ҳоким ёрдамчиси лавозимига
Жаҳон банки, ЮНЕСКО, Ислом тараққиёт бан- қувватлаш мақсадида биргина кезда вакцина яратиш ва ундан Таъкидлаш лозимки, ҳоким ёрдамчиси тайинланган Ёқубжон Умаров олий маълумотли
ки, Европа иқтисодий комиссияси, МДҲ, ШҲТ ва 2021 йил давомида жами 4 та фаолияти ҳудудларда “маҳаллабай” ишлаш иқтисодчи. 2010 йилда Фарғона политехника инс­
бошқа ташкилотлар билан яқиндан алоқалар ўр- танлов эълон қилинган бўлса, фойдаланиш лойиҳасини тизимини янада такомиллаштириш, ҳар бир титутини бухгалтерия ҳисоби ва аудит мутахас-
натилгани ҳам соҳа ривожига хизмат қилмоқда. уларнинг 2 таси қўшма халқаро масалага тепадан эмас, қуйида мавжуд ҳолат сислиги бўйича тугатган. Иш фаолиятини оддий
стартап лойиҳалар танлови ишлаб чиқиш зарурияти асосида ёндашишга йўл очади. ҳисобчиликдан бошлаган мутахассис “Халқ бан-
Қўшма лойиҳалар иккала экани аҳамиятли. Булар Россия ки”нинг Данғара филиали бошқарувчиси, юридик
томоннинг ҳам умумий Федерацияси Инновацияларни юзага келди. Бу даврда Фарғона вилоятида ҳам бу лавозимга маҳал- шахсларга хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи ва-
манфаатларига хизмат қилади. рағбатлантириш жамғармаси лада ҳурмат­эътибор топган, маҳалладошлари зифаларида самарали ишлади. Қаерда, қандай
Исроил, Туркманистон, ҳамда Венгрия Ташқи ишлар Инновацион ривожланиш ҳаётини яхши биладиган, ҳокимият, иқтисодиёт, вазифада фаолият юритмасин, ўзига билдирил-
Эрон, Беларусь, Россия, ва савдо вазирлиги билан инвестиция, солиқ, молия, банк идоралари- ган ишончни оқлашга ҳаракат қилди, жамоа ўр-
Венгрия ва EAPI (Евроосиё ҳамкорликда ташкил этилган вазирлиги ҳузуридаги Илғор нинг республика, вилоят, туман бўлимларида тасида ҳурмат, эътибор топди. Ҳоким ёрдамчиси
илмий-тадқиқотларни танловлардир. Бугунги кунга ишлаб, тажриба тўплаган, олий маълумотли лавозимидаги ишини маҳалла ҳаёт тарзи учун
қўллаб-қувватлаш уюшмаси) қадар 10 га яқин лойиҳа учун технологиялар марказининг мутахассислар танлаб олинди. муҳим бўлган муаммоларни ўрганиш, улар ечи-
билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон томонидан қарийб мига эътибор қаратишдан бошлади.
2022-2023 йилларда юздан 8 миллиард сўм ажратилган Хитой Фанлар академияси — Шу кунга қадар республика ишчи гуруҳи
ортиқ халқаро тадқиқот бўлиб, натижада ахборот вакиллари ҳамда маҳаллий ҳокимликлар би-
лойиҳасини молиялаштириш технологиялари, соғлиқни Микробиология институти лан биргаликда ҳоким ёрдамчилари лавозими
режалаштирилган бўлиб, улар сақлаш ва бошқа соҳалардаги учун 1 минг 924 номзод билан суҳбат ўткази-
қишлоқ хўжалиги ва техника маҳсулот ва хизматлар билан ҳамкорлиги йўлга
каби аҳамиятли соҳалардан яратилган. ҳоким ёрдамчилари “ҳар бир оила — Тадбиркор” дасТури
тортиб, сунъий интеллект ва ген қўйилиб, “Zhifei Longcom доирасида аҳолини кредиТ ресурслари ва субсидиялар
муҳандислиги каби замонавий Ҳар йили онлайн форматда Шанхай ҳамкор- билан Таъминлаш, жамоаТ ишларини Ташкил эТиш
юқори технологияларгача лик ташкилоти (ШҲТ)нинг Стартап форуми бўлиб Biopharmaceutical Co. Ltd” ҳамда ёшларни касб-ҳунарга ўқиТишга маблағ ажраТиш
қамраб олади. ўтади. 2021 йилда Ҳиндистон томонидан онлайн ваколаТига эга. шунингдек, бандликка кўмаклашиш
форматда ўтказилган форумда стартапларнинг фармацевтика компанияси жамғармаси маблағлари ҳисобидан шаҳар ва
Вазирлик томонидан эълон қилинган фун- ўзаро кўп томонлама ҳамкорлигини мустаҳкам- Туманларнинг барчасига Тенг имконияТлар яраТилади ва
даментал лойиҳалар танловларига қўйил- лашга қаратилган пленар сессия, семинар, таж­ билан саноат ҳамкорлиги йилига 15,6 миллиард сўм субсидия ажраТилади.
ган талаблардан бири хорижий экспертларни риба алмашиш учун маълумотлар базаси, етакчи
лойиҳага ҳамраҳбар этиб жалб қилишдир. ҳинд инкубаторлари бўйлаб виртуал турлар таш- бошланди. либ, энг салоҳиятли 1055 нафари танлаб олин- — Маҳалламиз туман марказидан 15 кило-
Хориждаги нуфузли университет ва илмий кил этилди. ди, — дейди маҳалла ва оилани қўллаб­қув- метр олисда жойлашган. Бу ерда қарийб 3 минг
марказларда фаолият кўрсатаётган, лойиҳа Илғор технологиялар маркази ҳамда Соғлиқ- ватлаш бошқармаси бошлиғи, вилоят ҳокими аҳоли яшайди. Иш фаолиятимни маҳалланинг
мавзуси йўналишида муҳим натижаларга Илм­фан ва ишлаб чиқаришни бир­бири би- ни сақлаш вазирлиги Вирусология илмий­текши- ўринбосари Баҳодир Холиқов. — Уларнинг 722 “ўсиш нуқтаси”ни аниқлашдан бошладим. Ҳудуд
эришган, Хирш индекси 5 ва ундан юқори лан боғлашда муҳим бўлган технологик парклар риш институти олимлари томонидан олиб борил- нафари ёки 67,5 фоизи шаҳар ва туман, 101 оқсоқоллари, ёшлар билан мустаҳкам алоқа ўр-
бўлган етакчи олимлар ҳамраҳбар сифатида фаолиятини йўлга қўйишда Туркия, Венгрия ва ган илмий­тадқиқот ва ташкилий ишлар туфайли нафари ёки 10 фоизи вилоят даражасидаги натдим. Томорқачилик ва чорвачиликни ривож­
белгиланиши тадқиқотларнинг янада сифатли Хитой билан яқин алоқалар ўрнатилган. Хусусан, Хитой Ўзбекистонни ҳаммуаллиф сифатида тан ташкилотларда ишлаётган малакали мутахас- лантиришга ҳар жиҳатдан қулай. Лекин мавжуд
бўлишини таъминламоқда. Масалан, Фанлар Ўзбекистондаги энг йирик технопарк — “Инно” олди ва вакцинага ZF­UZ­VAC2001 номини бе- сислар эди. Бундан ташқари, ишлаш истагини имкониятлар ишга солингани йўқ. Томорқалар-
академияси Геномика ва биоинформатика менежментига Туркиянинг энг йирик технологик риш тўғрисида қўшма қарор қабул қилинди. Бу билдирган, тадбиркорлик соҳасида етарли би- дан самарали фойдаланишни ташкил қилиш,
маркази ҳамда Россиянинг Курчатов институ- паркларидан бири бўлган “Йилдиз” муассасаси ютуқ мамлакатимизга ўз вакцинасига эга давлат- лим ва тажрибага эга бўлган салоҳиятли 129 улардан йилига икки­уч мартагача ҳосил олиш
ти ўртасида узумнинг янги навларини яратиш мутахассислари жалб қилинган. Технопаркларда лар қаторига кириш имконини берди. нафар тадбиркор ҳам бу ишга жалб қилинди. мумкин. Бу орқали қанча одам ишли бўлади, ои-
бўйича ҳамкорлик йўлга қўйилган бўлиб, геном инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан Ҳоким ёрдамчиларига ўзларига юклатилган лаларга барака киради. Томорқадан самарали
ахборотлари асосида узум селекцияси учун бир қаторда тайёр технологияларни хориждан Хитойлик ҳамкорлар иштирокидаги лойиҳа- вазифаларни вақтида, сифатли бажариши фойдаланган одам боқиманда эмас, бой бўла-
янги авлод технологиялари яратилади. олиб кириш, яъни трансфер қилиш амалиётидан лардан яна бири Хитой Фанлар академияси ҳамда халқимизни рози қилиши учун молиявий ди. Айтиш жоизки, аҳолининг томорқачиликни,
ҳам фойдаланиляпти. Шу ўринда Словакия би- ҳамда Шинжон физика ва кимё институтининг дастаклар берилади. Улар маҳаллани ижти- тадбиркорликни йўлга қўйиш борасидаги муам-
Докторантура, стажёр­тадқиқотчилик ва мала- лан ҳамкорликда ўпканинг сунъий вентиляцияси тўғридан­тўғри инвестициялари ҳисобига амал- моий­иқтисодий ривожлантиришда бевосита молари, ёшларни ўйлантираётган масалалар
ка ошириш илмий фаолиятнинг ажралмас қисми- аппаратлари ишлаб чиқариш технологиялари га оширилиб, мамлакатимизда доривор ўсим- иштирок этади. Ҳоким ёрдамчилари “Ҳар бир етарли. Қисқа муддатда 22 нафар ёшга томорқа-
дир. 2021 йилда фалсафа доктори ва фан док- жорий қилинганини ёдга олиш ўринлидир. Ўзбе- ликларни синтез қилувчи ва йилига 36 миллион оила — тадбиркор” дастури доирасида аҳолини чилик, чорвачилик ва балиқчиликни ривожлан-
тори илмий даражасини олиш учун 1 800 киши кистонга инвестиция олиб кириш ва янги юқори долларга тенг миқдорда фармацевтика маҳсу- кредит ресурслари ва субсидиялар билан таъ- тириш учун 500 миллион сўмдан ортиқ имтиёзли
қабул қилинган бўлиб, бу 2019 йилдаги кўрсат- қийматли иш ўринларини яратиш билан бирга лотлари учун қайта ишланган хомашё тайёрлов- минлаш, жамоат ишларини ташкил этиш ҳамда кредит олишга кўмаклашдик. Куни кеча Янгичек
кичдан 65 фоиз кўпдир. Вазирлик томонидан бу ушбу технологиянинг трансфери коронавирус чи корхонадир. ёшларни касб­ҳунарга ўқитишга маблағ ажра- кўчасида юзлаб хонадон эгаларининг тоза ичим-
йўналишда ҳам халқаро алоқалар кенгайтирил- инфекцияси оғир аҳволга олиб келган вазият- тиш ваколатига эга. Шунингдек, Бандликка кў- лик сув таъминотидаги муаммоларини ҳал этиш
моқда. Хусусан, Венгрия, Россия, Беларусь ва ларда кўплаб инсоннинг ҳаётини сақлаб қолишга Шунингдек, илм­фанни молиялашнинг истиқ- маклашиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан мақсадида янги сув қудуғи қазилди. Мулкобод
Туркия давлатлари билан ҳамкорлик натижасида хизмат қилади. болли йўналишларидан бири сифатида венчур шаҳар ва туманларнинг барчасига тенг имкони- кўчасига шағал, асфальт ётқизилди. Ёшларга
ўзбекистонликлар учун хорижда 150 тага яқин молиялаштириш белгиланди ва дастлабки устав ятлар яратилади ва йилига 15,6 миллиард сўм ҳунар ўргатиш мақсадида чеварлик йўналиши-
мақсадли квота ажратилишига келишилган. Яна бир мисол. Исроилдан сунъий йўлдош жамғармаси 15 миллиард сўм бўлган миллий вен- субсидия ажратилади. Ҳақ тўланадиган жамоат да “уста — шогирд” мактаби фаолияти йўлга
орқали сув қувурларини ўрганиш ва рақамлашти- чур фонди ташкил этилди. Ушбу жамғарма юқо- ишига жалб қилиш орқали ҳар бир маҳалладан қўйилиб, 30 нафардан ортиқ ёшнинг бандли-
риш технологияси трансфер қилинди. Натижада ри технологияга асосланган кичик корхоналарни 25 нафардан фуқаро, жами 26 минг ишсизнинг ги таъминланди. Шунингдек, “Темир дафтар”,
Тошкент шаҳрининг ўзида 3 760 та сувнинг сизиб молиялаштириш, уларни кенгайтириш ва ривож­ вақтинча бандлиги таъминланади. Ҳар бир ”Аёллар дафтари”га киритилган 115 нафардан
чиқиш нуқтаси аниқланди ва деярли 5 миллиард лантиришга хизмат қилади. Шунингдек, Корея маҳалладан 40 нафардан фуқаро касб­ҳунарга ортиқ фуқаронинг ижтимоий фаоллиги оширил-
сўм зарарнинг олди олинди. саноат технологиялари институти билан мис ўқитилади. Бу бир йилда 41 минг 640 нафарни ди. Айни пайтда мутасадди ташкилотлар билан
саноатига технологиялар трансфери, кадрлар- ташкил этади. ҳамкорликда маҳаллани узлуксиз электр энерги-
Илмий фаолият давомида лаборатория ни тайёрлаш ва малакасини ошириш, илм­фан яси билан таъминлаш муаммоси ечимига эъти-
жиҳозлари ва қурилмалари ҳамда мунтазам ра- ва инновация бўйича ўзаро ҳамкорлик алоқала- Ҳоким ёрдамчиси хонадонбай сўровлар бор қаратганмиз.
вишда реагент, реактив ва бошқа хомашёлар ри йўлга қўйилди. Тошкент шаҳрининг Бектемир ўтказиш орқали маҳалланинг ижтимоий­иқти-
талаб этилади. Ушбу эҳтиёжни қондириш мақ- туманидаги 400 гектар майдонда “Ақлли шаҳар” содий ривожланиш дастурини ишлаб чиқади, Хулоса қилиб айтганда, маҳалла ҳаётига жо-
садида Германиянинг “LMS Consult” ва “Medeg барпо қилиш учун ҳам ушбу мамлакатнинг йи- оилавий тадбиркорлик дастури доирасида рий этилган янги тизимда иш бошлаган ҳоким
Warenhandels” компаниялари билан ҳамкорлик рик компаниялари жалб қилиняпти. Бунинг учун кредит, субсидия, моддий ёрдам ва нафақа- ёрдамчилари шаҳар ва қишлоқларда амалга
ўрнатилиб, махсус омборхона ва илмий­тадқиқот Жанубий Корея ҳукуматининг “Ақлли шаҳарсоз- лар ажратилиши бўйича хулосалар беради, оширилаётган бунёдкорлик, ободончилик, аҳо-
институтларига хизмат кўрсатувчи лаборатория лик” дастури доирасида грант маблағлар ажра- “ижтимоий шартнома”ларни имзолаш ҳамда ли турмуш тарзини яхшилаш ташаббусларига
ташкил этилмоқда. Бу соҳа олимлари фаолияти тилади. шартнома шартлари бажарилишини таъмин- бош­қош бўлмоқда.
учун кўплаб қулайликларни туҳфа этади. лайди. Шунингдек, тадбиркорлик субъектлари-
Ўзбекистон улкан илмий салоҳиятга эга нинг бизнес лойиҳаларини амалга оширишга Ўзбекистон Республикаси Президенти
Албатта, ҳар қандай илмий лойиҳани амалга мамлакат. Мазкур йўналишдаги халқаро ҳам- кўмаклашиш, мавжуд муаммоларни мижозбай Администрацияси ва Ўзбекистон Республи-
ошириш катта маблағ талаб қилади. Бундай ва- корлик имкониятларимиз янада кенгайишига, ўрганиш ҳамда ҳал этиш орқали тадбиркорлик каси Вазирлар Маҳкамаси атоқли давлат ва
зиятда мамлакатимиздаги илм­фан, технология юқори марраларга эришишимизга хизмат қи- фаолиятини кенгайтириш, мавжуд ресурслар- жамоат арбоби, меҳнат фахрийси Қаллибек
ва инновацияларни ривожлантириш манбала- лади. Илм­фан ва инновациялар соҳасидаги дан самарали фойдаланишда кўмакчи бўлади. КАМАЛОВга турмуш ўртоғи
рини диверсификация қилиш муҳим саналади. халқаро ҳамкорлик янги иш ўринлари яра- Маҳалланинг ихтисослашуви ва “ўсиш нуқта-
Бунинг учун вазирлик хусусий сектор ва хорижий тилиши, аҳоли фаровонлигининг ошишига, лари”дан келиб чиққан ҳолда, оилавий тад- Любовь Семёновна КАМАЛОВАнинг
сармояларни жалб қилиб келмоқда. мавжуд иқтисодий ва ижтимоий муаммолар биркорликни ривожлантириш, маҳаллаларда вафоти муносабати билан чуқур ҳамдардлик
бартараф этилишига, табиий ресурслардан “лидер тадбиркор”лар ва хонадонлар ўртасида изҳор этади.
оқилона фойдаланишга йўл очиши керак. иқтисодий кооперацияни кенгайтириш орқали
Бунинг учун алоқалар ўрнатилган мамла- аҳолини доимий даромад манбаи билан таъ- Ўзбекистон Республикаси Президенти
катларнинг ривожланган соҳа ва тармоқла- минлаш чораларини кўриш, маҳаллада амал- Администрацияси ва Ўзбекистон Республи-
рига кўпроқ эътибор қаратиш зарур, деб ҳи- га оширилаётган инвестиция лойиҳаларига каси Вазирлар Маҳкамаси Қорақалпоғистон
соблаймиз. Мисол учун, Россия, Италия ва амалий ёрдам кўрсатиш, маҳалланинг барча Республикаси Жўқорғи Кенгеси Раиси
Чили билан узумчилик ва виночилик соҳа- масалаларни ҳал қилиш чораларини белгилаш Мурат Қаллибекович КАМАЛОВга онаси
сида ҳамкорлик кенгайтирилса, Ҳиндистон сингари ваколатларга ҳам эга. Бу эса муаммо-
билан биотехнология ва уруғчилик соҳаси ларни эрта аниқлаш ва ечим топишда катта Любовь Семёновна КАМАЛОВАнинг
ривожлантирилади. Қардош турк халқи билан имкониятлар яратиб беряпти. вафоти муносабати билан чуқур ҳамдардлик
барча соҳаларда алоқалар кенгайиб бораёт- изҳор этади.
ганига қарамай, технопаркларни ривожлан- — Бир неча йил иқтисодиёт, банк соҳала-
тириш ва ахборот хуружига қарши курашиш рида ишладим. Очиқ танловда иштирок этиб,
устувор йўналишлардан бири ҳисобланади.

Мамлакатимизнинг глобал иқтисодий ма-
кондаги нуфузини юксалтиришда илмий ва
инновацион соҳалардаги халқаро ҳамкорлик-
нинг аҳамияти катта. Қолаверса, бу борада-
ги ишлар глобал инновацион индекс кўрсат-
кичлари юқорилашига ҳам хизмат қилади.
Илғор инновацион технологиялар эса мил-
лий иқтисодиётимизнинг самарадорлиги ва
меҳнат унумини оширади.

6 2022 йил 6 январь, 3-сон Маънавият

шукуҳ

ЯНГИ ªЗБЕКИСТОН ¯УТЛУ¡ МАКОНГА,
УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ЭЗГУ МА¯САДГА АЙЛАНСИН!

Элимизда “Барака одамнинг ўзида” деган гўзал ҳикмат бор. Тириклик ўтаверади. Ўзликни англаш йўлида босиб ўтил- Ва Васила опанинг башорати рўёбга чиққани.
ташвишларидан холи чоғда соғлом ақл билан мушоҳада қилиб кўрган киши ган бу йўл, қанчалик машаққатли бўлмасин, мил- Охир­оқибат Янги Ўзбекистон феномени!
бу сўз замирида нечоғлиқ теран маъно борлигини англайди. Ота-онасидан латимиз учун ютуқлар йўли бўлиб кўринди менга. Инсон қадрини баланд билганлар, уларга эр-
миллионларга тенг бойликни мерос қилиб олгач, уни ҳавога совуриб, бир гашган эл.
чақага зор бўлиб қолган кишилар қисмати бу гапнинг яққол исботидир. ...Истибдод занжирини узишга интилган зиё- ... Яна шулар ўтди хаёлдан.
лилар, жонфидо ватандошлар қисмати, элга бош Бугунги Ўзбекистонда мажбурий меҳнат йўқ.
абдуҳамид муХторов, Янги Ўзбекистон ғоясига, мафкурасига, мақсади- ечимига доир қарорлар, мамлакатда ишсизликни бўлганларнинг оқиллиги, сабру бардоши боис, Болаларнинг мажбурий меҳнати ҳам. Ўғил­қи-
ўзбекистон ёзувчилар га ишониш талаб этилади. бартараф этишга қаратилган ислоҳотлар кенг қу- қўлга киритилган Ватан мустақиллиги ва озод зимиз илм олиш, ҳунар ўрганиш билан банд.
уюшмаси аъзоси, лоч ёзгани, йиллар мобайнида кўз юмиб келин- халқнинг орзуманда кунлари... Ҳолбуки, бу йигит­қизларнинг ота­оналари —
халқ таълими аълочиси Негаки, ишончсиз мақсадга етиб бўлмайди... ган энергетика тақчиллиги муаммолари ечими биз, 15 ёшли ўсмирлар оиламиздан олисда, Мир-
Шаҳар ва қишлоқларимизда қад ростлаётган борасида бошланган саъй­ҳаракатлар, энг муҳи- Алвон пионер галстугини бўйнимиздан на зачўлнинг кимсасиз далаларида кузнинг захкаш
Шунинг учун бўлса керак, кўпни кўриб, ҳаёт- бир­биридан гўзал иморатлар, бирин­кетин ишга ми, жамиятда илмга рағбат туйғулари қайта бош ечишни, на тақишни билмай юрган, шунча вақт кунлари шийпонларда дийдираб тонг оттирган,
нинг катта қозонида хўп қайнаган кексаларимиз тушаётган янги­янги завод­фабрикалар, спорт кўтаргани, давлат даражасида қўллаб­қувватла- улуғланган, алқанган идеаллар чилпарчин бўл- кечгача 50 килограмм пахта теролмаганимиз
ҳар бир дуосида “барака берсин”, деган тилакни мажмуалари, замонавий иссиқхоналар, қамрови наётгани ҳам мана шу сизу биз яшаб турган Янги ган, биз — мактаб ўқувчиларининг, муаллимлари- учун мактабдошлар олдида изза қилиниб, муал-
қайта­қайта такрорлайди. Ҳа, Яратганнинг ўзи ва сони ҳам тобора кенгайиб бораётган олий ўқув Ўзбекистонда содир бўлмоқда. мизнинг карахт ҳолати, мафкурасизлик... лимларимизнинг тарсакисини тотиб кўрган собиқ
барчани баракадан айирмасин... юртлари, кўзларни қувнатиб, кўнгилларга ўзгача ўқувчилармиз...
шукуҳ бағишлаётган хиёбонлар, йиллар мобай- Ҳа, бугунги Ўзбекистон зоҳиран шу каби ўзга- Лоқайдлик оқибатида мамлакат инфратузил- БМТ маълумотларига кўра, бугун дунёдаги
Янги Ўзбекистон деганда нида таъмирланмаган йўлларнинг обод бўлаёт- ришлар билан янгиланмоқда. масининг кўз олдимизда вайрон бўлгани, чуқур- ҳар ўнинчи бола мажбурий меҳнатга жалб қилин-
нимани англамоқ лозим? гани, қир­адирлар орасида бўлса­да, шаҳар ту- лашган энергетика муаммоси. Ўз рафиқасини моқда. Яратганга шукрлар бўлсинки, Ўзбекистон
сини олаётган обод қишлоқлар ҳамда турар жой Бу жараёнлар ботинида йиллар мобайнида яшаб турган уйига доимий рўйхатга қўёлмаган, фарзандлари бу рўйхатда йўқ. Мажбуриятлар-
Баландпарвоз савол ташланибди, деб мало- мажмуалари юрт қиёфасини тубдан ўзгартириб ўзгаришсиз қолиб келаётган эски усуллардан воз ўз пулига олган уйини ўзгалар номига расмий- нинг барчаси бекор бўлган. Ҳатто мажбурий обу-
мат қилишга шошилманг. юбораётгани айни ҳақиқат. кечилгани, Янги Ўзбекистон сиёсати марказига лаштириб, уйи ва пулидан айрилган шўрликлар, на ҳам...
Мамлакатдаги ўзгаришларни юқорида санаб инсонпарварлик, адолат мезони муҳим омил си- кун сари заифлашиб бораверган ижтимоий ҳи-
Келинг, шу саволга биргалашиб жавоб қиди- ўтилган бунёдкорликлар нуқтаи назари билан ўл- фатида қўйилаётгани, мамлакат зиёлилари, элу моя, иш қидириб юртдан чиққан муҳожирлар Негаки, ўзини зиёли санаган
райлик. човчи киши Янги Ўзбекистон деганда шуларни ту- элатимиз янгича фикрлай бошлагани, ёшлар таъ- қисмати... кимсани бирор юмушга, ҳатто
шунар, эҳтимол. Аммо бугуннинг зиёли қатлами, лими, тарбияси, жисмоний ва руҳий соғломлигига обунага ҳам мажбурлаш шарт
Саҳобийлардан бизгача етиб келган бир гап ёшлар таълим­тарбиясига, мафкура ва маънавият эътибор қаратилаётгани, энг муҳими, нажот илм­ Ҳа, шулар ўтди кўз олдимдан. эмас. Замон билан ҳамнафас
бор: “Эшитдик ва итоат қилдик”. Шундай бўлма- масалаларига масъул бўлган мутасаддилар, эл да экани англаниб, “жаҳолатга қарши — маъри- Яна 1998 йили Тошкент давлат университети бўлиш, онгу тафаккурини илму
са, эътиқод дарзланиб, жамият пароканда, ёшу сўраб турган раҳбарларнинг Янги Ўзбекистон фат” ғояси олға сурилаётгани кўринади. журналистика факултетига ҳужжат топширишга фан, иқтисод, сиёсат, маданият
қари бир­бирига итоатсиз, халқдан ҳаё кўтари- ғоясини бу тарзда қабул қилиши анчайин содда- келганим, таҳририятга мақола олиб борганим, у ва ўзи учун керакли бўлган
лар даражадаги бир аҳвол юз бериб, кишиларни лик бўларди, назаримизда. Шу каби жараёнлар сабабли бугунги Ўзбекис­ ерда бир киши мен билан суҳбатлашиб кўргач: бошқа янгиликлар билан
ишончдай муқаддас неъмат тарк этар экан. Шу тон баракали, файзли, шукуҳли юртга айланиб “Эркак киши экансиз, бўйнингизга рўзғор юки ту- тўлдириб бориш учун керакли
боис, бугунги ўзбек халқининг ҳар бир вакилидан Теран нигоҳ боряпти. Бу биздан кўра кўпроқ кўйлакни кийиб шади, ука. Журналистнинг тўрт сўм ойлиги йўл- нашрга ўзи обуна бўлади...
тўздирган, тузумлар, бошқарув, давлат раҳбар- кирага ҳам етмайди. Яхшиси, “бозорчи” бўлиш
Бугун ёшу қарида келажакка ишонч бирдек ларининг бирқанчасини кўриб, ўзининг муносиб керак ҳозирги замонда”, деб насиҳат қилгани. Янги Ўзбекистон феноменининг бир қирраси
уйғонгани, сўз эркинлиги борасидаги олға сил- баҳосини бера олишга қодир бўлган оқсоқол- Кўнглим чўккани... шу аслида.
жишлар, оммавий ахборот воситаларининг жа- ларнинг, дуоси ижобат кексаларимизнинг, уйғоқ Кўп ўтмай бошқа бир газета таҳририятида
моатчилик назоратидаги ўрни тобора мустаҳкам- фикрли кайвониларимизнинг гапи. Халқимизнинг мақоламни қабул қилиб олган Васила опанинг: Яна бир қирраси Аллоҳ халқимизга ато этган
ланиб бораётгани, атрофдаги қардош халқлар “Қари билганни пари билмас” деган ҳикматига “Ҳозир ҳамма ўзини пул топишга урган. Йигитлар оқиллик.
билан самимий муносабатлар қарор топгани, иқрор бўлсак, улуғларимизнинг бугунга берган ҳам ё иқтисодчи ёки юрист бўламан, дейишдан
дин ва эътиқод эркинлиги масаласидаги таҳсинга муносиб баҳосига тан бермай илож йўқ... бошқасини билмайди. Лекин бу ўткинчи: икки Халқ илмга, мукаммал ҳунарли бўлишга, тижо-
сазовор ислоҳотлар, валюта бозоридаги инқи- йил, беш йил, боринг, ўн йил давом этар. Бир кун ратга ҳам, зироатга ҳам илм билан ёндашишга ва
лобий ўзгаришлар, банклар фаолиятида, нақд Ҳа, барака одамнинг ўзида. келиб жамиятга биз ҳам керак бўламиз. Сизнинг ниҳоят, мамлакатда Учинчи Ренессансга тамал
ва виртуал пул айланмасидаги ижобий ютуқлар, Баракаси борга эргашган халқ эса асло хор келажакка интилишингиз таҳсинга лойиқ. Сиздай тошини қўйишга даъват этилмоқда. Бу чорловга
халқ билан мулоқот, прописка муаммосининг бўлмайди. йигитларни кўрсам, хурсанд бўламан”, дегани. ўзини чин маънода ватанпарвар деб ҳисобла-
ечими, камбағалликни қисқартириш борасидаги Менинг ҳам мамнун бўлганим... ган ҳар бир фуқаро “лаббай”, деб жавоб бериши
чора­тадбирлар, бир вақтлар ҳатто мавжудлиги Инсон қадри учун майдонга Таҳририятларнинг тупроғини ялаб, қаттиқ­ лозим.
инкор этилган, мамлакат обрўсига доғ туширади, тушганлар қуруғини тотиб кўргач, гоҳида ўз касбимдан пу-
деб ҳисобланган меҳнат муҳожирлари муаммоси шаймон бўлганларим. Баъзи воқеаларнинг туб Токи биз — бугунги ўзбек халқининг ҳар бир
Қирқ икки йиллик умримнинг эсимни таниган, моҳиятини англаб­англамай исён қилганларим, фарзанди учун Янги Ўзбекистон қутлуғ маконга,
ҳарҳолда аниқроқ хотирлай оладиган ўттиз тўрт “оқ” деб юрганларим “қора” бўлиб чиққач, ўзим- Учинчи Ренессанс эзгу мақсадга айлансин!
йили кўз олдимдан бирма­бир кинотасмасидай дан уялганларим...
Вайрон бўлган Ватаннинг кўз олдимда қад
ростлаётгани.

диЙдор театрни со²инган Театр директори, Ўзбекистон халқ ар-
тисти Ёдгор Саъдиев болажонларга эзгу
муножат мўминова, тилакларини билдирар экан, муассаса
“янги ўзбекистон” мухбири ходимларининг машаққатли меҳнатини
алоҳида эътироф этди:
“Туман ҳокимлигининг катта залида юракдан ўйнаган £¤Р¢ОнтепалиКлаР
куни Қосимбек отага кўз тегди-ёв. Маҳалладаги тўй- — Ҳозир ҳаммамиз кўз ёшларимизни
ҳашамда карнай-сурнайга ҳам завқ билан ўйнаган одам базўр тийиб турибмиз. Сиз, азиз бола-
жонлар бизга беқиёс даражада қадрли,
Тошкенти азимдан таниқли меҳмонлар келиб, қўшиқ шу билан бирга, ўрнак ва ибрат эканин-
гизни айтишни истардим. Сизнинг ва бу
айтса ўйнамайманми, деб саҳнада савлат тўкиб ҳамманинг маскан ходимларининг меҳнати ва сабри
олдида бош эгамиз. Бу болажонларни,
ҳавасини келтирди-да, ўзиям. “Отахон, нечага кирдингиз, куй ва қўшиқлар томошабинларни рақс бу меҳнатни қадрлаган ҳолда, бундай
қойил-эй, саксонни қоралаб қолсангиз ҳам ёшлардан сари чорлаб, бутун зални юқори кайфият масканларнинг мана шундай обод гў-
бардамсиз”, деганлар ҳам кўп бўлди. Ҳокимликда ишлайдиган чулғаб олди. Тарихий асарлардан парча- шага айланишида бошчилик қилаётган
бир йигит келиб, сизни вилоятга олиб чиқаман байрамларда, лар, буюк аждодлар хотираси, шеърият, Президентимизга алоҳида миннатдорлик
деб чолингизнинг манзилини ҳам ёзиб олди”. маданий мерос, миллий ғурур, истиқлол билдириш жоиз деб биламан.
қадри, ҳаёт мавзуларида фахр­ифтихор
билан сўзлаган санъаткорлар эса чарча- Санъатсевар халққа
мади. Биринчи кунги сеансларда туман- санъат улашиб
Чекка Қўрғонтепа туманининг Чимён саласига бағишлаб ўтказган кенгайти- даги жами 74 та маҳалладан 820 нафар
қишлоғилик Рисолатхон ая таниш­би- рилган йиғилишда театр жамоаларининг нуроний, меҳнат фахрийси, фаоллар Эл назари тушган инсонлар меҳри,
лиш, қўни­қўшниларнинг бу гапларидан гастроль сафарларига алоҳида тўхтал- қатнашди. Кейинги кунларда эса турли эътиборидан мурувват уйи болалари-
ўзи билган дуоларни ўқиб, ирим­сирими- гани бежиз эмас: “Ёши улуғ инсонлар ташкилотлар ходимлари таклиф этилди. нинг боши осмонга етган бўлса, театр
ни қилган бўлди­ю, барибир дори­дар- яхши билади, илгари театрлар чек- жамоасининг туманга яна ташриф бую-
монсиз иш битмади. Пойтахтлик меҳ- ка қишлоқларгача гастролга чиқиб, ришини эшитган катталарнинг кўнглига
монлар келган кунлари ҳаво совуқроқ томоша кўрсатарди. Бу учрашувлар Актёрлар нима дейди? маънавият, маданият, санъатнинг ёрқин
нурларидан тағин бир ёруғлик тушди.
бўлгани учунми, оқсоқол шамоллаб қол- ҳақиқий байрамга айланиб кетарди. — Пандемия бизга жуда кўп инсоний Уларни кўриб қолган сезгир одамларнинг — Қўрғонтепа шахсан мен учун бего-
ган экан. Шунда ҳам кўнглида шижоат, Ўша анъаналарни давом эттириш за- фазилатларимиз билан бирга санъат ва “Демак, туманимизга театр келар экан­ на эмас, — дейди Ўзбекистон халқ ар- — Ўтган йили Президентимиз топши-
“грипп, йўталдан халос бўлсам, Тошкент- рурлигига, халқимиз ўртасида бунга маданиятнинг ҳам ҳаётимизда нечоғ- да”, деган гаплари ҳам қулоқдан қулоққа тисти Эркин Комилов. — Болалигим шу риғи билан театр жамоаларининг гас­
га — артистларнинг иш жойларига ҳам эҳтиёж катта эканига жойларда аҳоли лиқ муҳим эканини кўрсатди, — дейди етди. ерларда ўтган (санъаткор қўшни Хўжа- троль сафарларига алоҳида эътибор
бориб, уларни яна бир кўриб келаман, вакиллари билан мулоқот пайтида кўп туман ҳокими Элёрбек Набижонов. — обод туманида туғилган). Ноябрь ойи қаратилди. Нафақат Ўзбек миллий ака-
насиб қилса”, деб ётган экан. марта ишонч ҳосил қилмоқдамиз. Чекка­чекка қишлоқ одамларига бу бо- Саҳна асари қўйиш талабларига жа- охирларида Элёрбек Набижонов қўнғи- демик драма теари, бошқа театрлар ҳам
рада шароит яратиш уларнинг маданий воб бермагани боис, ҳокимлик биносида роқ қилиб, “Эркин ака, халқимиз сизлар- ҳудудларга хизмат сафарларига чиқди.
Ўзбек миллий академик драма теа- Маданият вазирлиги Қорақалпоғис- ҳордиқ чиқаришида муҳим омил бўлади. спектакль намойиш этилмаган бўлса­да, ни ойнаижаҳонда кўради, санъатингизни Андижон сафаридан аввал миллий театр
три артистлари билан учрашган яна қан- тон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Хусусан, театр санъати ҳаётни жонли санъаткорлар ўзларининг гўзал монолог­ ҳурмат қилади. Энди ўзларингиз билан жамоаси Бухоро, Қашқадарё вилоят­
ча­қанча қўрғонтепаликлар театр томо- вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳоким- тарзда акс эттира олиши билан қиммат- лари, шеъру қўшиқлари билан томоша- ҳам юзма­юз учрашса яхши бўлар эди. ларига, Навоийнинг чекка туманлари —
шаси учун ҳам Тошкентга боришни дилга ликлари билан биргаликда театр жа- ли. Шу боис, Ўзбек миллий академик бинларда илиқ таассурот қолдирди. Биласиз, меҳнаткашларимиз роса чар- Учқудуқ, Конимех, Томдигача гастроль
тугиб қўйган бўлса не ажаб... моаларининг ҳудудларга гастроль драма театри жамоасини туманимизга чаган”, деди. Шундан кейин Ёдгор Саъ- сафарларида бўлди, — дейди маданият
сафарларини ташкил этиш бўйича таклиф этдик. Аввалги тадбирларимизда Бадиий дастурни “Унутмайман, унут- диев билан боғландим. “Яхши, санъати- вазирлигининг театр ва цирк санъатини
Пандемия санъатга йиллик режа ишлаб чиқиши керак. кўплаб эстрада хонандалари, сўз уста- майман, сени токи тирикман” дея навоий­ мизни қадрлаб, ўзимизни ҳурмат қилиб, ривожлантириш бошқармаси бошлиғи
ташналикни оширди ларини таклиф этиб, одамларимиз кўнг­ хонлик чиқиши билан Ўзбекистон халқ таклиф этган одамларнинг олдига бора- Озодбек Йўлдошев. — Бундан ташқари,
Жойларда аҳолининг маданий лини кўтаришга ҳаракат қилдик. Натижа артисти, Республика театр арбоблари миз”, деди. Чиндан ҳам одамлар роса Хоразм вилояти мусиқали драма теа-
Одатда, қишлоқ одамлари танти, сод- ҳордиқ чиқариши, концерт ва театр ёмон бўлмаяпти, халқимиз хурсанд. уюшмаси раҳбари Ёқуб Аҳмедов очиб бер- олқишлади. Халқимиз концертларнигина три, Қашқадарё театрлари водийга бор-
дадил бўлади­да. Туман ҳокими таклифи томошаларини ташкил этиш учун ҳо- ди. Шунингдек, Ўзбекистон халқ артисти эмас, театрни, актёрларни ҳам соғиниб- ди. Наманган вилояти мусиқали драма
билан ташриф буюрган театр артистла- кимлар ҳам масъул эканини улар се- Тумандагилар “пойтахтдан театр Муқаддас Холиқова, Ўзбекистонда хиз- ди. Насиб этса, спектакль билан келиш театри йил давомида режа асосида энг
ри ҳурматини қўрғонтепаликлар ортиғи зишлари лозим.” актёрлари келармиш”, деб бир­бири- мат кўрсатган артистлар Раъно Ярашева, ниятимиз бор. Баҳор, ёз ойларида бу ер- чекка ҳудудларгача етиб борди. Санъат-
билан жойига қўйишди. Дастхат олишга га хабар етказиб юрганларида эл суй- Фарҳод Абдуллаев, Саида Раметова, лар жаннатмонанд бўлиб кетади. корлар спектакллар намойиши биланги-
навбатда турганлар­ку ўз йўлига, санъат- Ҳа, ўтган йили қўрғонтепаликлар ган санъаткорлар Ёдгор Саъдиев ва истеъдодли актёрлар Зилола Ғуломова на чекланиб қолмай, халқ билан ижодий
корлар билан учрашувга қайтадан кирги- тумандаги кўплаб эзгу ишлар қатори- Эркин Комилов ҳокимлик билан ташки- ҳамда Рихситилла Абдуллаев ўз чиқишла- Кўплаб мухлислари қалбига шодлик учрашувлар ўтказяпти. Насиб қилса, бу
си келганлар ҳам оз бўлмади. да ҳокимнинг театр жамоасини таклиф лий масалаларни ҳал қилгани борган, ри билан йиғилганларни хурсанд этди. олиб кирган санъаткорларнинг Меҳрибон- йил ҳам юртимизнинг энг чекка ҳудуд-
этишдек эзгу саъй­ҳаракатини ҳам юксак саҳна имкониятларини ўрганаётган эди. лик, интернат уйи тарбияланувчилари би- ларига бориб, юртдошларимизни театр
Тўғри, Қўрғонтепага эстрада хонанда- баҳолаб, Президентимиз айтганидек, ҳо- Бундан ташқари, жамоа аъзоси бўл- лан учрашиб, болажонларга меҳр улашга- санъатидан баҳраманд этиш ишлари жа-
лари кўп келган, аммо театр артистлари кимларнинг шундай ишларга эътиборли ган хушовоз хонандалар ижросидаги ни диққатга сазовор. 300 нафардан ортиқ дал давом этади. Зеро, ҳамманинг ҳам
алоҳида таклиф қилинганини деярли бўлиши муҳим эканини тушуниб етишди. ногирон болажонни ўз бағрида парвариш­ пойтахтга келиб, театр томоша қилишга
ҳеч ким эслай олмади. Хонободга театр Шу ўринда айтиш керакки, туман ҳоким- лаб келаётган интернатда ҳам байрам имкони бўлавермайди. Шунинг учун олис
дарғаси Сойиб Хўжаев туғилган кун — лиги, аввало, Президентимизнинг юқори- тадбири ташкил этилди. Болалар билан ҳудудларимизга­да етиб бориб, санъат-
5 майда артистлар келиб, хотира кечаси даги топшириқларига амал қилгани аниқ. бир даврада рақс тушиб, ўксик қалб эгала- севар халққа санъат улашишимиз керак.
ўтказиб, ўша куниёқ қайтиб кетишади. Қолаверса, бу борада эрта баҳордан рини хушнуд этишга чоғланган меҳмонлар
юмушга шўнғиган меҳнаткаш халқнинг уларга байрам туҳфаларини ҳам берди.
Шу маънода, давлатимиз раҳбари маънавий эҳтиёжлари ҳам ҳисобга олин-
2021 йил 19 январь куни маънавият ма- ганига шубҳа йўқ.

“Янги Ўзбекистон” ва “Правда Востока” Бош муҳаррир: Таҳририятга келган қўлёзмалар тақриз қилинмайди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Навбатчи муҳаррир: Хайриддинмурод Абулфайзов
газеталари таҳририяти” ДУК Салим ДОНИЁРОВ муаллифга қайтарилмайди. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги Мусаҳҳиҳ: Шерзод Маҳмудов
Дизайнер: Зафар Рўзиев
МУАССИС: Газетанинг етказиб берилиши учун обунани расмийлаштирган томонидан 2020 йил 13 январда 1047­рақам билан рўйхатга олинган.
Ўзбекистон Республикаси ташкилот жавобгар. Нашр индекси — 236. Буюртма — 4. Манзилимиз:
18565 нусхада босилди. 100029, Тошкент шаҳри,
Вазирлар Маҳкамаси Газета таҳририят компьютер марказида саҳифаланди. Матбуотчилар кўчаси, 32­уй
Газетанинг полиграфик жиҳатдан сифатли Ҳажми — 3 табоқ. Офсет усулида босилган. Қоғоз бичими А2.
чоп этилишига “KOLOrpAK” МЧЖ масъул. Баҳоси келишилган нархда. ЎзА якуни — 22:00 Топширилди — 22:55

Девонхона: (0­371) 233­70­98 Котибият: (0­371) 233­56­60 Эълонлар: (0­371) 233­57­15 E­mail: [email protected] “KOLOrpAK” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Босмахона манзили: Ўзбекистон, 100060.
Тошкент, Янги шаҳар кўчаси, 1­А уй.
Босмахона телефони: (78) 129­29­29


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ebook
Next Book
CABARAN TEKNOLOGI UNTUK MURID BEKEPERLUAN KHAS