The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kengann, 2019-12-14 23:01:01

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

074-795070

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 196ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าหัวกะหมิง ป่ากุปัง ป่าปุ


โล้ต และป่าควนบ่อน้้า ในท้องที่ต้าบลควนสตอ อ้าเภอควนโดน และต้าบลเกตรี ต้าบลบ้านควน ต้าบลปูยู อ้าเภอเมืองจังหวัดสตูล ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 27


ตุลาคม พ.ศ. 2523 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 20 ของประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเขาวังช้างเขาหินร้อง เขาวังพะเนียด เขาจีน เขามดแดง เขาหาบเคย เขาก


วงใหญ่ เขากวงเล็ก เขาวังหมู เขาวังกลวง เขากายัง เขากล่้า เขาปูยู และเขาวังกูนอง เป็นยอดเขาส้าคัญ โดยมีเทือกเขาจีนเป็น

ยอดเขาสูงสุด สูง 756 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง


เทือกเขาจีนยังเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารส้าคัญมากมายทั้ง


คลองกลางบ้าน คลองยาโรย และคลองตูโย้ะ
ชมวีดิทัศน์

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ท้าให้เกิดน้้าตกสวยงามมีชื่อเสียงอย่างน้้าตกยาโรย และน้้าตกโตนปลิว ไม่เพียงเท่านี้คุณยังสามารถพบสภาพป่า


หลากหลายทั้งป่าดงดิบ ที่เป็นที่อยู่ของชาวซาไกหรือเงาะป่าป่ารุ่นหรือป่าเหล่า และป่าชายเลน ในพื้นที่ของอุทยานฯ ทะเลบัน และด้วยความสมบูรณ์ของป่าไม้ท้าให้ที่นี่มี หมาน้้าหรือ


เขียดว้าก สัตว์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของหนองน้้าทะเลบันเลย เขียดว้ากชอบอาศัยอยู่ตามป่าบากง จะส่งเสียงร้องคล้ายเสียงของลูกสุนัข และจะส่งเสียงว้ากในฤดูผสมพันธุ์

อุทยานฯ ทะเลบัน มีพื้นที่ป่าทางด้านทิศใต้ติดกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย ความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ เมื่อรวมเข้า


กับความงามของเขามดแดงกับเขาจีนที่เป็นภูเขาหินปูนแกรนิตด้วยแล้ว อุทยานฯ ทะเลบัน จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน่าสนใจมากมายทั้ง ถ้้าโตนดิน อยู่ห่างจากที่ท้าการ


อุทยานฯ 1.5 กิโลเมตร ภายในถ้้าลึก 700 เมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย และยังมีเครื่องมือขุดแร่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลืออยู่ด้วย บึงทะเลบัน บึงน้้าจืดขนาดใหญ่มีเนื้อ


ที่ประมาณ 125 ไร่ เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินกลางหุบเขาของเทือกเขาจีนและเขาวังประ ภายในบึงมีปลาน้้าจืดและสัตว์


น้้าอื่นๆ อาศัยอยู่มาก

น้้าตกยาโรย อยู่ห่างจากที่ท้าการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตรต้นน้้าเกิดจากป่าหัวกะหมิง เทือกเขาจีน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นที่


9 เป็นชั้นสวยที่สุด สายน้้าจะไหลแยกเป็นพุ่งสองสายตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 10 เมตร สวยมาก น้้าตกโตนปลิว อยู่ห่างจากที่ท้าการอุทยานฯ ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นน้้าตกที่


สวยงามที่สุดในเขตอุทยานฯ ทะเลบัน เป็นน้้าตกสวยที่มีน้้าไหลตลอดทั้งปี ทุ่งหญ้าวังประ อยู่ห่างจากที่ท้าการอุทยานฯประมาณ 18 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทิวทุ่งหญ้าสะวันน่ากว้าง


ใหญ่ เหมาะเป็นแหล่งเฝ้าดูสัตว์หลากชนิด และถ้้าลอดปูยู การเดินทางไปถ้้าลอดปูยูต้องลงเรือที่ท่าเรือต้ามะลัง ที่อยู่ห่างจากจังหวัดสตูลเพียง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที


ลักษณะเป็นถ้้าลอดที่พอให้เรือเล็กแล่นผ่านเข้าไปชมความงามของหินงอกหินย้อย และป่าโกงกางที่ขึ้นขนาบสองฟากฝั่งล้าคลองสวยงาม

ที่ตั้ง : ถนนสมันกรัฐบุรินทร์ ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน


ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสตูลประมาณ 58 กิโลเมตร
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม-เดือนเมษายนติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
โทรศัพท์ 083-533-1710

มีบ้านพักเดี่ยวแยกหลัง บริเวณริมบึงทะเลบัน ลานกาง
เต็นท์และเต็นท์หลากขนาดให้ชาวค่ายได้เช่านอนกลางดิน


กินกลางทราย สัมผัสธรรมชาติของป่าไม้ร่มรื่น และได้ยิน
เสียงหมาน้้าที่จะร้องยามค่้าคืนบริเวณริมบึงทะเลบันด้วย ส้าหรับนักนิยมไพร ที่นีก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณที่ท้าการอุทยานฯ ระยะทาง 600 เมตรและ 1.3 กิโลเมตร และยังมีเส้นทางเดินป่าระยะไกลระยะทาง 14 กิโลเมตรจากที่ท้าการอุทยานฯ ทะเลบัน ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ทบ.2 (น้้าตกยาโรย) ด้วย ในเรื่องของอาหารการกินที่นี่ก็มีบริการคุณครบครันเช่นกัน
ชมวีดิทัศน์บ้านพักอุทยานแห่งชาติทะเลบัน


Click to View FlipBook Version