The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kengann, 2019-12-14 22:31:48

เขาบอฆ๊ะ

เขาบอฆ๊ะ บ้านทางงอ หมู่ที่ 5 ต าบลควนสตอ อ าเภอควน


โดน จังหวัดสตูล บริเวณเขาบอฆ๊ะ มีผืนที่ เป็นผาสูงและเป็นเขา


หินปูน โดยมีกลุ่มอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะบ้านทางอกว่า 40 คน ซึ่งหนึ่ง


ในนั้น มีนายก าพลศักดิ์ สัสดี นักปีนผาที่เคยเป็นหนึ่งที่ไปช่วย


ค้นหา 13 หมู่ป่าที่ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนมาแล้ว ท าหน้าที่เป็นประธานกลุ่มและได้สอนสตราฟท์ให้รู้จักปีนผา โรยตัวอีกด้วย

เขาบอฆ๊ะ เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะคล้ายถูกฝนกรดจึงมี


ลักษณะแหลมๆ บอฆ๊ะ เป็นภาษามาลายูแปลว่าต้นปรง ที่ขึ้นอยู่


มากตามภูเขา ในอดีตจะมีชาวบ้านขึ้นไปติดตั้งกังหันลมในช่วง


หน้าแล้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

วันเวลาเปิด-ปิดจุดชมวิวเขาบอฆ๊ะ

สถานีเพลง

เขาบอฆ๊ะ วง ยาหงาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จุดชมวิวเขาบอฆ๊ะ ทางงอ จ.สตูลกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัย แอดเวนเจอร์ ปีนพื้นที่ซึ่งเป็นผาสูงและเป็นเขาหินปูน ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเขารวมตัวกันในนามของ “กลุ่มอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะบ้านทางอ” กว่า 40


คน ได้เปิดสถานที่ดังกล่าว ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนเขาและ


แนวผจญภัย ได้มาเที่ยวชม เพราะที่นี่มีการฝึกสอน เรื่องของการ


ปีนหน้าผาและการโรยตัว


กิจกรรมส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัย แอดเวนเจอร์ ปีน

บรรยากาศยามเช้า ณ เขาบอฆ๊ะ1. มีบริการขี้ม้า
2. มีตลาดอาหารเช้า


Click to View FlipBook Version