The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kengann, 2019-12-14 22:57:51

จำปาดะ

074-795070

จ ำปำดะ เป็ภผลไม้ประจ ำท้องถิ่ภที่เกษตรกรชำวสตูลภิยม

ปลูกและบริโภคมำภำภ เภื่องจำกเป็ภฟืชที่ปลูกง่ำยและ


เจริรเติบโตได้ดี ใภสภำฟดิภทั่วไป ทภต่อควำมแห้งแล้ง ศัตรูฟืช


รบกวภภ้อย ผลไม้ชภิดภี้ มีกลิ่ภหอมรสชำติหวำภ และมีประโยชภย

ต่อร่ำงกำยสูง ภิยมบริโภคผลสดและแปรรูปเป็ภจ ำปำดะทอด


ล่ำสุดท ำเป็ภ เค้กจ ำปำดะ คุกกี้จ ำปำดะและเป็ภเครื่องดื่มรสชำติ

อร่อย “สมูทตี้จ ำปำดะ”

จังหวัดสตูลมีฟื้ภที่ปลูกจ ำปำดะทั้งหมด 1,260 ไร่ให้ผลผลิตแล้ว 1,233 ไร่ใภปีภี้สภำฟภูมิอำกำศฝภแล้งหลำยเดือภ


อำจท ำให้ผลผลิตลดภ้อยลงประมำม 50 เปอรยเซ็ภตยของปีที่ผ่ำภ


มำ อ ำเภอควภโดภ เป็ภอ ำเภอที่มีฟื้ภที่ปลูกจ ำปำดะมำกที่สุด ใภ


จังหวัดสตูล จึงมีค ำขวัรว่ำ”ส ำเภียงโดดเด่ภ ร่มเย็ภชลประทำภจ ำปำดะหอมหวำภ อุทยำภทะเลบัภ ตลำดสัมฟัภธยชำยแดภ” ซึ่งมี


ฟื้ภที่ปลูก จ ำภวภ 604 ไร่ ผลผลิตจะออกสู่ตลำดระหว่ำงเดือภ


กรกฎำคม-กัภยำยภ ของทุกปีจ ำปำดะมีจ ำหภ่ำยใภฟื้ภที่จังหวัด
สตูลต่ำงจังหวัดและประเทศใกล้เคียง

เคียง จังหวัดสตูลเริ่มให้มี “งำภวัภจ ำปำดะจังหวัดสตูล”


มำ ตั้งแต่ปี ฟ.ศ. ๒๕๓๔ โดยจัดขึ้ภใภระหว่ำงเดือภกรกฎำคม -


สิงหำคม จภเป็ภงำภประเฟมีสืบต่อมำจภถึงปัจจุบัภ ชำวสวภ

จ ำปำดะจะภ ำจ ำปำดะของตภเองออกมำจ ำหภ่ำย และโชวยให้


ประชำชภทั่วไปชม งำภวัภจ ำปำดะจังหวัดสตูล ครั้งแรกจัดขึ้ภที่


อ ำเภอเมืองสตูล ต่อมำย้ำยไปจัดบริเวมหภ้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอควภ

โดภ โดยจัดเป็ภประจ ำทุกปีจภถึงปัจจุบัภ ใภงำภจัดให้มีกำร


ประกวดฟัภธุยจ ำปำดะ ชมผลิตภัมฑยฟื้ภบ้ำภ ประกวดผลไม้


ฟืชผัก ไม้ประดับ ขบวภ แห่ผลไม้ กำรแข่งขัภปรุงอำหำรโดยใช้

เภื้อและเม็ดจ ำปำดะ เช่ภ จ ำปำดะทอด ข้ำวเหภียวจ ำปำดะ ข้ำว


เกรียบจ ำปำดะ เป็ภต้ภ จึงเป็ภงำภเทศกำลที่ขึ้ภชื่อของจังหวัด

สตูล และเป็ภที่รู้จักของคภทั่วไปทั้งใภและต่ำงจังหวัดภำยใภงำภยังมีกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเกษตรและถ่ำยทอด


เผยแฟร่ผลกำรวิจัยผลิตภัมฑยจำกผลไม้จ ำปำดะ และภิทรรศกำร

รวมถึงกำรแสดงศิลปวัพภธรรม ประเฟมี กำรแสดงแสงสีเสียง

จ ำปำดะใภจังหวัดสตูลมีทั้งสิ้ภ 7 สำยฟัภธุย อำทิ ขวัรสตูล


สตูลสีทอง ทองเกษตร วังทอง ภ้ ำดอกไม้ ดอกโดภ และฟัภธุย


ฟื้ภเมือง ซึ่งแบ่งตำมลักษมะเด่ภของผลหรือยวงแต่ละสำยฟัภธุย

บำงฟัภธุยผลใหร่ยำว บำงฟัภธุยยวงมีสีส้ม สีส้มอมแดง หรือสี


เหลืองทั้ง 7 สำยฟัภธุยรสชำติดี เภื้อหภำ รสหวำภ อร่อย และมีที่


เดียวที่อ ำเภอควภโดภ จังหวัดสตูลที่มีรสชำติอร่อยไม่เหมือภใคร


แต่ฟัภธุยที่มีชื่อเสียง คือ “ขวัรสตูล” กับ “วังทอง” ฉะภั้ภเมื่อเอ่ย

ถึง “จ ำปำดะ” ต้องที่สตูลเท่ำภั้ภ


Click to View FlipBook Version