The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เพื่อการศึกษา วิชาการถ่ายภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 25450418f, 2021-01-13 14:39:05

คู่มือกล้อง canon eos 5d mark iv kit

เพื่อการศึกษา วิชาการถ่ายภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords: กล้อง DSLR,Canon

คมู่ ือการใชง้ านกลอ้ ง

EOS 5D

Mark IV

สำหรบั นักถา่ ยภาพมอื อาชพี

พรอ้ มดว้ ยคณุ สมบตั สิ ดุ พเิ ศษมากมาย อธบิ ายถงึ หลกั การทำงาน
ฟงั ก์ชน่ั ตา่ งๆ และสว่ นประกอบทเ่ี ปน็ เอกลักษณ์แนะนำตวั กนั กอ่ น...

กลอ้ ง Canon EOS 5D Mark IV เปน็ กลอ้ ง DSLR เริ่มออกวางจำหนา่ ยครงั้ แรกดว้ ยรุ่น
EOS 5D ไปเม่ือปี 2005 และถกู วางตัวใหเ้ ป็นกลมุ่ กล้องฟูลเฟรมทม่ี ีราคายอ่ มเยานัน้ นบั เปน็ รุ่น
หลกั ท่ีไดร้ บั ความนิยมอยา่ งสูงในตระกูลกลอ้ ง DSLR ของ Canon เปน็ กลอ้ งอีกรนุ่ หนึง่ ท่ีมภี าพ
ความละเอียดสงู ทำใหต้ อนนจ้ี ำนวนกลอ้ งทง้ั หมดในกลุ่มนมี้ ีทัง้ ส้นิ ถงึ 3 รนุ่ ดว้ ยกัน

ไลนผ์ ลติ ภณั ฑ์ EOS 5D ซึ่งเร่มิ ออกวางจำหน่ายคร้งั แรกด้วยรนุ่ EOS 5D ไปเมอ่ื ปี 2005
และถกู วางตัวให้เป็นกลมุ่ กลอ้ งฟูลเฟรมท่มี รี าคายอ่ มเยาสงู ซ่งึ ในปจั จุบนั กลอ้ งตวั น้ี มมี ลู ค่า
ประมาณ 4,660.23 ดอลลา่ ร์สหรฐั หรือเทียบเปน็ เงินไทยคือ 139,900 บาท

ฟงั กช์ นั่ และ คณุ สมบตั ิ

ชดุ เลนส์ประกอบดว้ ย EF24-105mm f/4L IS II USM ซึ่งเปน็ เลนสซ์ ูมมาตรฐานที่ถอื ได้
ว่าเปน็ เลนส์น้องใหมล่ า่ สดุ ของเลนส์ EF24-104mm f/4L IS USM ทไี่ ด้รบั การปรับปรุงเป็นครง้ั
แรกในรอบ 11 ปี และยังมาพรอ้ มกบั กล้อง EOS 5D รุ่นแรก อีกท้งั ไดร้ บั การยอมรบั ว่ามี
ประสิทธภิ าพในด้านความสมบุกสมบัน ความเชื่อถอื ได้ และการถ่ายทอดรายละเอยี ดที่ไรท้ ตี่ ิ แม้
ในขณะท่ีใชค้ ่กู บั กลอ้ งใหม่ลา่ สดุ ท่มี ีจำนวนพกิ เซลสูงมากๆ ก็ตาม

ความละเอยี ดภาพ 30.4 ลา้ นพิกเซล สามารถใชง้ านรว่ มกบั Dual Pixel CMOS AF และ
การถ่ายภาพเคลอ่ื นไหวระดบั 4K 30p

เซนเซอรภ์ าพเปน็ เซนเซอร์ CMOS ฟลู เฟรม 35 มม. ท่ีมคี วามละเอยี ดประมาณ 30.4 ล้าน
พกิ เซล และเปน็ กลอ้ งตัวแรกในกลุม่ ผลิตภณั ฑ์ EOS 5D ท่ีสามารถใชง้ านรว่ มกบั Dual Pixel
CMOS AF ได้ ด้วยเหตุน้ี คุณสมบตั ิต่างๆ เชน่ การถ่ายภาพ Live View AF ทร่ี วดเร็วผ่านระบบ
AF ตรวจจบั แบบ Phase-difference ตามผิวของภาพ รวมถึงรปู แบบ DPRAW (Dual Pixel
RAW) ทแ่ี ก้ไขคณุ ภาพของภาพถ่ายจึงพร้อมใหใ้ ชง้ านแล้วในขณะน้ี ขณะทีช่ ว่ งความไวแสง ISO จะ
อยรู่ ะหว่าง ISO 100 – 32000 (ความไวแสง ISO แบบขยายสูงสุดถึง 102400)

คุณสามารถบันทึกภาพเคลือ่ นไหวระดบั 4K ท่ี 25p/30p, Full HD ท่ี 50p/60p และ HD
ที่ 100p/120p ได้ และยงั สามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหว HDR ในระดบั Full HD (ถา่ ยภาพท่ี
50p/60p, บนั ทึกภาพที่ 25p/30p) ไดเ้ ช่นกนั นอกจากน้ียังมคี ุณสมบัติ 4K Frame Grab ท่ี
ให้คุณสามารถดึงภาพในเฟรมทตี่ อ้ งการจากภาพเคลอ่ื นไหว 4K ออกมาเป็นภาพนิง่ ความละเอียด
8.8 ลา้ นพิกเซลไดอ้ กี ดว้ ย ในขณะเดยี วกันคณุ สมบัติท่ีใช้ถ่ายภาพนง่ิ ในระหวา่ งการบนั ทึกภาพ
เคลื่อนไหวไดถ้ ูกยกเลกิ ไป เพื่อเปดิ โอกาสให้มีการพฒั นาฟงั กช์ ่ันการถา่ ยภาพเคลอื่ นไหวได้ดีมาก

มาตรฐานท่ีใช้สำหรับบนั ทึกภาพเคลือ่ นไหว 4K คือมาตรฐาน 17:9 (DCI 4K) ท่ีใช้งานได้
หลากหลาย ซงึ่ เป็นทนี่ ่าสงั เกตวา่ เราสามารถใช้การถา่ ยภาพเคลอ่ื นไหวในรูปแบบน้สี ำหรับการถา่ ย
ภาพยนตรเ์ พอ่ื การพาณชิ ยไ์ ด้ โดยภาพเคลอ่ื นไหว 4K จะถูกบนั ทึกผ่านการครอปภาพทลี ะจุดบน
พื้นท่ขี นาด 4096 x 2160 พิกเซลบนเซนเซอร์ CMOS ในระหวา่ งการถา่ ยภาพเคลอ่ื นไหว Dual
Pixel CMOS AF ช่วยใหส้ ามารถใช้งาน Movie Servo AF และสามารถกำหนดการตั้งค่าการ
ติดตามตัวแบบดว้ ยตนเองได้อกี ดว้ ย

กล้องรนุ่ นไี้ ดพ้ ฒั นาประสทิ ธภิ าพของระบบประมวลผลภาพใหด้ ียงิ่ ข้นึ ด้วยระบบ DIGIC 6+
เชน่ เดียวกับกลอ้ ง EOS-1D X Mark II นอกจากจะลดจดุ รบกวนแสงลงในระดบั ตำ่ ระหว่างการ
ถา่ ยภาพดว้ ยความไวแสง ISO สูงแลว้ ขณะนผ้ี ใู้ ช้ยังสามารถเขา้ ทำการแกไ้ ขความบิดเบี้ยวและ
Digital Lens Optimizer (DLO) ภายในกลอ้ ง ซงึ่ ก่อนหน้ามใี หใ้ ช้งานเฉพาะในโปรแกรม Digital
Photo Professional สำหรบั เครือ่ งพซี ีเทา่ น้ัน ซึง่ ทัง้ สองฟงั ก์ชัน่ ดงั กล่าวมีมาให้ในกลอ้ ง EOS-1D
X Mark II ด้วยเช่นกัน แตป่ ัจจยั ท่ีทำให้ DLO ในกลอ้ ง EOS 5D Mark IV แตกต่างไปก็คอื DLO
ในกลอ้ งรนุ่ นส้ี ามารถใช้ขณะที่ถา่ ยภาพในรูปแบบ JPEG นอกเหนือจากใช้ในกระบวนการปรบั แต่ง
ภาพ RAW ได้

นอกจากนี้ ความเรว็ ในการถ่ายภาพตอ่ เนอื่ งจะอยทู่ ีป่ ระมาณ 7 เฟรมตอ่ วนิ าที (fps) ซึ่ง
นบั ว่าเรว็ กวา่ กล้อง EOS 5D Mark III ที่อยูท่ ปี่ ระมาณ 6 fps อีกท้งั สเปคกล้องรนุ่ น้ีไดร้ ับการ
พัฒนาให้เหนือกวา่ สเปคของกล้อง EOS-1D X Mark II และ EOS 7D Mark II ในส่วนของกลไก
การเคลอ่ื นไหวของกระจกจะขับเคลือ่ นด้วยมอเตอรแ์ ละเฟืองลูกเบ้ียว ซึง่ เรม่ิ ใชใ้ นกลอ้ งซีรีย์ EOS
5DS ความละเอยี ดสงู เปน็ ครง้ั แรก โดยจะช่วยลดการเปลี่ยนทศิ ทางของกระจกรองเพ่อื ใหไ้ ด้
ความเร็วในระดับเฟรมตอ่ วนิ าทีทเ่ี พมิ่ สูงขึ้น และชว่ ยลดเวลาที่หนา้ จอของช่องมองภาพเปน็ สีดำให้
สั้นลงอีกดว้ ย

กล้องร่นุ นีไ้ ด้พัฒนาประสทิ ธิภาพของระบบประมวลผลภาพให้ดียงิ่ ขึ้นด้วยระบบ DIGIC 6+
เชน่ เดียวกบั กล้อง EOS-1D X Mark II นอกจากจะลดจุดรบกวนแสงลงในระดบั ตำ่ ระหวา่ งการ
ถ่ายภาพด้วยความไวแสง ISO สูงแลว้ ขณะนผ้ี ูใ้ ช้ยังสามารถเขา้ ทำการแก้ไขความบิดเบี้ยวและ
Digital Lens Optimizer (DLO) ภายในกลอ้ ง ซ่งึ กอ่ นหนา้ มใี หใ้ ช้งานเฉพาะในโปรแกรม Digital
Photo Professional สำหรบั เครื่องพีซีเทา่ น้นั ซึ่งท้ังสองฟังกช์ ั่นดงั กลา่ วมีมาใหใ้ นกลอ้ ง EOS-1D
X Mark II ดว้ ยเชน่ กัน แต่ปัจจยั ที่ทำให้ DLO ในกลอ้ ง EOS 5D Mark IV แตกต่างไปก็คือ DLO
ในกล้องรุน่ นสี้ ามารถใช้ขณะที่ถ่ายภาพในรปู แบบ JPEG นอกเหนือจากใชใ้ นกระบวนการปรบั แตง่
ภาพ RAW ได้

นอกจากน้ี ความเรว็ ในการถ่ายภาพตอ่ เน่ืองจะอยทู่ ปี่ ระมาณ 7 เฟรมต่อวินาที (fps) ซึง่
นับว่าเรว็ กวา่ กลอ้ ง EOS 5D Mark III ท่ีอยทู่ ีป่ ระมาณ 6 fps อีกท้งั สเปคกล้องรุ่นนไ้ี ดร้ ับการ
พัฒนาใหเ้ หนือกวา่ สเปคของกล้อง EOS-1D X Mark II และ EOS 7D Mark II ในสว่ นของกลไก
การเคลื่อนไหวของกระจกจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และเฟืองลูกเบีย้ ว ซึง่ เร่ิมใช้ในกลอ้ งซรี ีย์ EOS
5DS ความละเอยี ดสงู เปน็ คร้งั แรก โดยจะช่วยลดการเปล่ียนทศิ ทางของกระจกรองเพือ่ ใหไ้ ด้
ความเร็วในระดับเฟรมตอ่ วนิ าทีทีเ่ พิ่มสูงขนึ้ และช่วยลดเวลาทหี่ นา้ จอของช่องมองภาพเป็นสีดำให้
สน้ั ลงอกี ดว้ ย

คณุ สมบตั ิ Live View และการถา่ ยภาพตอ่ เนอ่ื งดว้ ย Servo AF ทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพเพม่ิ ขน้ึ
กลอ้ งนน้ี บั เป็นรนุ่ แรกในซีรยี ์ EOS 5D ทมี่ จี อภาพด้านหลงั แบบสมั ผสั ทีช่ ่วยให้ Dual
Pixel CMOS AF ทำงานโดยใช้การทำงานผา่ นหน้าจอสมั ผัส
Dual Pixel CMOS AF ทำใหร้ ะบบ AF ทำงานอย่างราบร่ืนในระหว่างทใี่ ช้ AF แบบตรวจจับ
ระยะตามระนาบภาพโดยให้ระบบการโฟกสั เข้าและออกท่ีเปน็ ธรรมชาตแิ มแ้ ต่ในระหวา่ งการถา่ ยภาพ
แบบ Live View และการบันทกึ ภาพเคลื่อนไหว ขณะทีร่ ะบบ AF แบบตรวจจับ Phase-
Difference ของกล้อง DSLR ไม่สามารถใช้งานไดข้ ณะบานกระจกเลือ่ นข้ึน นอกจากน้ี ความ
ยืดหยุ่นในระดบั สงู ทม่ี าพร้อมกบั ความสามารถในการโฟกัสอตั โนมัติบนพื้นท่ีภาพถงึ 80% ท้ังใน
แนวตง้ั และแนวนอนยงั ถือเปน็ คณุ สมบัติพเิ ศษทสี่ ำคัญสำหรบั การถา่ ยภาพน่ิงอีกด้วย
ผใู้ ชส้ ามารถใช้การโฟกสั อตั โนมัตไิ ปพร้อมกับการใชภ้ าพมุมมองขยายใหญ่ใน Live View
ได้ ซง่ึ บางคร้ังจะช่วยใหผ้ ้ใู ชท้ ใ่ี ชก้ ารโฟกัสแบบแมนนวล (MF) ไดร้ ับความสะดวกในการโฟกัส
อัตโนมัตริ ะหว่างการถ่ายภาพแบบ Live View หากต้องการทำเช่นนั้น ใน Live View ใหใ้ ช้
หน้าจอสมั ผัสเพือ่ เลื่อนกรอบ AF และขยายภาพ จากน้นั ปรบั ตำแหน่งของเฟรมโดยใชป้ มุ่ Multi-
Controller ท่อี ยดู่ ้านหลงั ของตัวกลอ้ ง และกดปุ่มชัตเตอรล์ งคร่งึ หน่งึ เพอื่ โฟกสั อัตโนมัติ
คณุ สามารถถ่ายภาพต่อเนอื่ ง Servo AF ดว้ ยการตง้ั คา่ ตามความเรว็ ในการถ่ายภาพท่ี 4.3
fps และการตงั้ คา่ ตามการตดิ ตามที่ 3 fps ได้หากต้องการถา่ ยภาพต่อเนอ่ื งไปพร้อมกับการโฟกัส
บนตวั แบบที่เคล่ือนไหวดว้ ย Live View การเปดิ รบั แสงจะถกู เปิดใชง้ านด้วยม่านชตั เตอร์ชดุ แรก
ขณะทก่ี ระจกจะยงั คงอยใู่ นตำแหนง่ ขึน้

ขดี จำกัดสำหรบั สภาพแสงน้อยสำหรับการโฟกัสอตั โนมตั ิอยทู่ ี่ EV-3 ระหว่างการถ่ายภาพ
ด้วยช่องมองภาพ และ EV-4 ระหวา่ งการถา่ ยภาพ Live View

ขีดจำกดั สำหรับสภาพแสงน้อยสำหรบั การโฟกสั อตั โนมตั ิอยู่ที่ EV-3 ระหวา่ งการถา่ ยภาพ
ด้วยชอ่ งมองภาพ และ EV-4 ระหวา่ งการถา่ ยภาพ Live View

การปรับแตง่ ภาพอยา่ งละเอยี ดดว้ ย "Dual Pixel RAW"

กล้อง EOS 5D Mark IV เปิดตวั สามฟังก์ชั่นใหม่ ไดแ้ ก่ การปรับแต่งภาพอย่างละเอยี ด,
Bokeh Shift และการลดแสงหลอก โดยฟังกช์ ่ันเหลา่ นี้จะใช้ประโยชน์จากขอ้ มูลของ Dual Pixel
ทเี่ ซนเซอรข์ องกลอ้ งไดบ้ นั ทึกไว้ และจะนำมาใช้ในระหว่างกระบวนการปรับแต่งภาพดว้ ย DDP การ
ปรับแตง่ ภาพอยา่ งละเอียดชว่ ยในการปรบั แต่งภาพในระดบั ละเอยี ดโดยองิ จากความลึกทางกายภาพ
ของตัวแบบ และเป็นวิธที ี่มปี ระสิทธิภาพสำหรบั การถา่ ยภาพพอร์ตเทรตทภ่ี าพมคี วามละเอยี ด
คมชัดต่ำ

Bokeh Shift เปน็ ฟงั ก์ช่นั ทจ่ี ัดตำแหนง่ โบเกใ้ นสว่ นโฟรก์ ราวดใ์ หมใ่ นแนวนอนโดยการ
ปรับแต่งมมุ มองของกลอ้ งอยา่ งละเอยี ด ซง่ึ จะเปน็ การเปล่ียนโบเกใ้ นส่วนแบค็ กราวด์ให้เหมาะสม
ด้วย ทำให้เราสามารถปรับปรงุ ภาพถา่ ยดว้ ยการเปล่ยี นตำแหน่งโบเก้ในส่วนโฟรก์ ราวด์ซง่ึ อาจถ่าย
ตดิ ท่ตี วั แบบโดยไมไ่ ด้ตงั้ ใจ เราสามารถใช้การลดแสงหลอกไดโ้ ดยการเลอื กพืน้ ทที่ ี่คุณตอ้ งการจะ
ปรับแตง่ ซงึ่ มปี ระสทิ ธิภาพอย่างย่งิ สำหรับการถ่ายภาพภายใตส้ ภาพแสงเทยี มและในสภาพย้อนแสง
สมมตฐิ านที่สำคัญคือมสี ถานการณต์ า่ งๆ มากมายท่ีเราสามารถลดแสงหลอกและแสงแฟลร์ในภาพ
ได้ หากตอ้ งการใชฟ้ งั ก์ชั่นเหลา่ น้ี คุณจะต้องถา่ ยภาพตา่ งๆ ในเวอรช์ ันพิเศษของรูปแบบ RAW ท่ี
เรยี กว่า "DPRAW" ซึ่งมขี อ้ มลู Dual Pixel อยู่

มี GPS และฟงั ก์ชนั่ การทำงานของ Wi-Fi ในตวั

โมดูล GPS และ Wi-Fi ถูกตดิ ตัง้ ไวท้ ่ีด้านบนของชอ่ งมองภาพของตวั กล้อง โมดูลเหล่านจี้ ะ
ติดไว้ในส่วนท่เี อียงลงท้ังด้านซา้ ยและขวาของสว่ นบนสดุ ของเพนทาปรซิ มึ

กล้องนี้โดดเด่นด้วยฟงั ก์ชั่นการทำงานของ GPS โดย GPS ในตวั กลอ้ งจะได้รับขอ้ มลู เชงิ
ภูมศิ าสตร์ จากนนั้ จะฝังข้อมูลดังกล่าวลงในข้อมลู EXIF ของภาพท่ีถ่าย นอกเหนือจาก
สญั ญาณดาวเทียม GPS ของสหรัฐฯ แล้ว กลอ้ งยงั สามารถรับสญั ญาณจากดาวเทียม
GLONASS ของรสั เซยี และ Quasi-Zenith Satellite Michibiki ของญีป่ ุน่ ได้ คุณสามารถเลือก
โหมดทล่ี ดการส้นิ เปลอื งแบตเตอรีแ่ ละเลอื กรับแตส่ ัญญาณ GPS เพยี งอย่างเดยี วเมอ่ื เปิดใชง้ าน
กลอ้ ง นอกจากนย้ี ังสามารถใช้ฟงั ก์ชั่นการบันทึกขอ้ มูล GPS ซ่ึงจะบนั ทกึ ขอ้ มูลเชงิ ภมู ศิ าสตร์เปน็
ชว่ งๆ ได้

ฟงั กช์ นั่ การทำงานของ Wi-Fi/NFC ยังนำมาใช้กบั ซรี ีย์ 5D เปน็ คร้ังแรกดว้ ยเชน่ กนั โดย
ฟงั กช์ ัน่ ดงั กลา่ วให้คุณสามารถเชื่อมตอ่ กับกลอ้ งในระยะไกลไดโ้ ดยใช้แอป Camera Connect
สำหรบั สมาร์ทโฟน และซอฟต์แวร์ EOS Utility สำหรบั คอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะสามารถถ่ายโอนไฟล์
ได้โดยใช้เพยี งกลอ้ งเทา่ นน้ั แต่กย็ งั สามารถใชร้ ่วมกบั อปุ กรณ์สง่ ไฟลภ์ าพไรส้ าย (แยกจำหนา่ ย)
เพื่อตอบสนองการใชง้ านตามต้องการได้

ช่องมองภาพของกล้องมกี ำลังขยายประมาณ 0.71 เทา่ และครอบคลมุ พืน้ ท่ีประมาณ 100%
ที่จดุ มองภาพประมาณ 21 มม. หนา้ จอโฟกสั เป็นแบบตดิ แน่น (ไม่สามารถถอดเปลย่ี นได้) และ
ช่องมองภาพอัจฉรยิ ะ 2 ซึ่งแสดงข้อมูลได้มากข้ึนอยา่ งเห็นได้ชัด เชน่ ขอ้ มูลเกยี่ วกบั ระดับ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์และการต้งั ค่าปจั จุบันของกล้อง

มาพรอ้ มกบั จอ LCD แบบสมั ผสั
จอ LCD ของกล้องเปน็ จอ TFT ขนาด 3.2 น้วิ ทม่ี คี วามละเอยี ดประมาณ 1,620,000 จดุ
และมีความสามารถของแผงสัมผสั แบบใหม่ ดว้ ยความทนทานท่ีเพ่มิ ข้นึ และคุณสมบตั กิ ารหกั เหแสง
น้อยทำให้จอด้านหลังแบบใหมน่ ้ีสามารถปรบั แตง่ โทนสีไดเ้ ช่นกนั (มี 4 ระดับ ไดแ้ ก่ โทนสอี บอุ่น -
โทนสเี ย็น)
หนา้ จอ LCD แบบ Clear View เดมิ ใช้การเคลือบสารป้องกันการสะท้อนท่ีผิวท้งั สองดา้ น
ของฝาครอบแผงหนา้ จอ LCD รวมถึงผิวด้านบนของแผง LCD ส่วน LCD แบบ Clear View II
ใหม่ จะมวี ัสดุโฟโต้อีลาสตกิ อยู่ตรงกลางระหวา่ งแผงหน้าจอ LCD และฝาครอบ และผวิ ดา้ นบน
เคลือบด้วยสารเคลือบป้องกนั รอยเปื้อนและป้องกันการสะท้อน คุณสมบตั นิ ใี้ หค้ ุณสามารถมอง
จอภาพไดอ้ ยา่ งชดั เจน แม้แต่ในขณะท่ีสวมแว่นกันแดดโพลาไรซ์

แมว้ ่าเลย์เอาตข์ องหนา้ จอเมนยู ังคงเป็นแบบเดยี วกันกบั EOS รุน่ ก่อนหน้าน้ี แต่กลอ้ งรุ่นนี้
รองรับการใชง้ านแบบสัมผัส คณุ สมบัตเิ ด่นอกี ขอ้ หนงึ่ คือความสามารถในการกำหนดค่าหนา้ จอ

แบตเตอรที่ ่ใี ชง้ านรว่ มกนั ไดค้ อื ชุดแบตเตอร่ี LP-E6N/LP-E6 ซ่ึงเป็นรุ่นเดยี วกันกบั ที่ใช้ใน
กล้อง EOS 5D Mark III และ EOS 5DS/R และยงั อาจใช้ในกลอ้ ง EOS 5D Mark II, EOS 6D,
EOS 7D Mark II, EOS 80D และ EOS 70D ด้วย

ในแง่ของอายใุ ชง้ านของแบตเตอร่ีน้ันสามารถใชถ้ า่ ยภาพด้วยช่องมองภาพได้สูงสุดถึง 900
ภาพ ส่วนในระหวา่ งการถ่ายภาพแบบ Live View สามารถถ่ายไดป้ ระมาณ 300 ภาพ (ทัง้ สอง
แบบท่ี 23C)

กลอ้ งยงั สามารถใชก้ ับแบตเตอร่ีกริป BG-E20 โดยเฉพาะได้ (แยกจำหน่าย) ซงึ่ สามารถ
เสียบเขา้ กับชอ่ งบรรจุแบตเตอรี่ภายในกล้อง และใสแ่ บตเตอรไี่ ด้สองชดุ (LP-E6N หรือ LP-E6)
ทงั้ ยงั มาพรอ้ มกับฮับสกรสู ำหรับขาตงั้ กลอ้ งวิดีโอบนกริป เพอื่ ตอบสนองความต้องการในการ
ถา่ ยภาพวดิ โี ออีกด้วย

ขนาดภายนอก: ประมาณ 150.7 × 116. 4 × 75.9 มม. (กว้าง × สงู × ลกึ ) นำ้ หนัก: (รวม
แบตเตอรี่ การ์ด CF และการด์ หนว่ ยความจำ SD) ประมาณ 890 กรัม (เฉพาะบอดี้กลอ้ ง)
ประมาณ 800 กรัม

วสั ดทุ ใ่ี ช้ในการผลติ ทุกๆ ส่วนของกล้องมกี ารรวี ิวไวแ้ ล้วในการสร้างกลอ้ ง EOS 5D Mark
IV ซง่ึ ทำให้ตัวกล้องที่หนกั ราว 800 กรมั นี้ (เฉพาะบอด้ีกลอ้ ง) มีนำ้ หนกั เบากว่ากล้องรุ่นกอ่ น
หนา้ ทีห่ นกั ถึง 860 กรัม แตย่ งั คงรกั ษาความสมบูรณ์แบบและความทนทานของตวั กลอ้ งไว้

รายละเอยี ดกล้อง

• โหมดเอเอฟ One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส (MF)
• การเลอื กจดุ เอเอฟ AF จดุ เล็กจุดเดียว (เลือกดว้ ยตนเอง), AF จดุ เดียว (เลือกดว้ ย

ตนเอง), การขยายจดุ AF (เลอื กดว้ ยตนเอง: ขึ้น ลง ซ้ายและขวา), การขยายจุด AF
(เลือกด้วยตนเอง: จดุ ทีอ่ ยู่รอบๆ), โซน AF (เลอื กโซนด้วยตนเอง), โซน AF ขนาดใหญ่
(เลอื กโซนด้วยตนเอง), การเลือก AF อตั โนมตั ิ
• จดุ ระบบเอเอฟ จุด AF 61 จดุ (แบบ Cross-type สงู สุด 41 จุด)
• ระยะโฟกสั ทใี่ กลท้ ส่ี ดุ (ซม.) 45
• ความเรว็ ในการถา่ ยภาพตอ่ เนอื่ ง (ภาพตอ่ วนิ าท)ี 7 (สงู สดุ )
• ขนาด (ไมร่ วมทย่ี น่ื ออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) 150.7 x 116.4 x 75.9
• ระบบไดรฟ์ USM ชนิดวงแหวน
• ประสิทธภิ าพISO 100 - 32000 (H:102400)
• พิกเซลทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพ (ลา้ นพิกเซล) 30.4
• การชดเชยแสง กำหนดเอง: ฑ5 สต็อป โดยปรบั เพ่ิมครั้งละ 1/3 หรอื 1/2 สตอ็ ป AEB
: ฑ3 สตอ็ ป โดยปรบั เพิ่มครงั้ ละ 1/3 หรอื 1/2 สตอ็ ป
• โหมดแฟลช แฟลชอัตโนมตั ิ E-TTL II, ล็อค FE
• ระยะโฟกสั เลนส์ (เทา่ กบั 35 มม.) 24 - 105mm(4.3x)
• ความละเอยี ดรปู ภาพ 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1)
1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4480 (RAW) 5040 x 3360 (M-
RAW) 3360 x 2240 (S-RAW)

• ระบบกนั สน่ั ของรปู ภาพ แบบเลนสช์ ฟิ ต์
• จอ LCD (ขนาด) (นว้ิ ) 3.2
• ความละเอยี ดจอ LCD (จดุ ) 1620000
• เปน็ การโฟกัสดว้ ยตนเอง
• ชนดิ ของการ์ดหน่วยความจำ SD, SDHC*, SDXC*, *ใชไ้ ด้กบั การด์ UHS-I
• โหมดการวดั คา่ ความสวา่ งของแสง เซนเซอร์วัดแสง RGB+IR ประมาณ 150,000 พกิ

เซล และการวัดแสง TTL 252 โซน ที่รูรบั แสงกวา้ งสดุ , ระบบ EOS iSA (ระบบวเิ คราะห์วตั ถุ
อจั ฉริยะ), วดั แสงแบบแบ่งเฉลี่ย, วดั แสงบางส่วน, เฉลยี่ หนักกลาง, วดั แสงแบบจุด
• สกลุ ภาพยนตร์ MOV / MP4
• ออฟตคิ อลซมู 4.3x
• พลงั งานทางเลอื ก ไฟ AC (ชดุ อะแดปเตอร์ ACK-E6), แบตเตอรข่ี นาด AA (แบตเตอรกี่ ริป
BG-E20)
• การเชอ่ื มตอ่ อปุ กรณ์พ่วง USB 3.0 ความเร็วสูงซเู ปอร์สปดี , ช่องต่อ IN สำหรับ
ไมโครโฟนเสรมิ , HDMI mini Out, ช่องต่อรีโมทคอนโทรล, รโี มทคอนโทรลไรส้ าย
• ขนาดเซน็ เซอร์ Full frame
• สกลุ ภาพนง่ิ JPEG, RAW, RAW + JPEG
• นำ้ หนกั (กรมั ) (รวมแบตเตอรแี่ ละการ์หนว่ ยความจำ) (โดยประมาณ) 1685

อธบิ ายสว่ นประกอบ

1 11
2 12

3 10
4
9
5
6 8
7

1. วงแหวนโฟกสั ภาพและหาระยะชดั
ทำหน้าทใ่ี นการปรบั หาความคมชดั และระยะของภาพ โดยวธิ กี ารหมนุ เพอ่ื ปรับ

2. วงแหวนปรับรรู บั แสง
ทำหน้าทีป่ รบั รรู บั แสง ซง่ึ รูรบั แสง หมายถงึ ช่องในเลนสท์ เี่ ปิดใหแ้ สงผา่ นเขา้ มาภายในกล้อง
ช่องนเ้ี กดิ จากม่านรูรับแสง ขนาดของชอ่ งทวี่ ่านี้มีผลต่อ “ระยะชัด” ซึ่งกค็ ือพน้ื ท่ใี นภาพที่
ปรากฏในโฟกสั พน้ื ท่ีนอกส่วนน้ี (“พนื้ ท่นี อกโฟกสั ”) จะเกดิ การเบลอทดี่ ูต่างจากการเบลอ
จากการเคลอ่ื นไหวหรือการสั่นของกลอ้ ง การเบลอในลกั ษณะนคี้ อื สิ่งท่เี ราเรียกกันว่า
“โบเก้” รูรับแสงจะแสดงเปน็ ค่าตัวเลขท่เี รยี กวา่ ค่า f ยง่ิ คา่ f ตำ่ ช่องรูรับแสงกจ็ ะย่งิ กว้างขน้ึ

3. ปมุ่ หมนุ เลอื กโหมดการถา่ ยภาพ
4. โหมดการถ่ายภาพ

4.1 P คือ โหมดปรบั อตั โนมตั ิ ในโหมดนี้กลอ้ งจะปรบั ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดย
อัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอ้ งเพอ่ื ใหไ้ ด้ค่าแสงที่ดีที่สุดในสถานการณส์ ว่ นใหญ่ สามารถ
เลือกความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงแบบต่างๆ ได้โดยการหมนุ แปน้ หมุนเลอื กคำส่ังหลัก
ขณะทรี่ ะบบวดั แสงเปิดการทำงาน (“โปรแกรมแบบยืดหยนุ่ ”) หมุนแป้นไปทางขวาเพอื่ เลอื กรู
รับแสงที่กว้างขึ้น (คา่ รูรบั แสงตำ่ ) ซง่ึ จะลดรายละเอียดของพืน้ หลัง หรอื เพ่ือใชค้ วามไวชัต
เตอรส์ งู ซึง่ จะ “หยดุ ” การเคลือ่ นไหว หมุนแป้นไปทางซ้ายเพอ่ื เลอื กรรู ับแสงทแ่ี คบลง (ค่ารูรบั
แสงสูง) ซ่งึ จะเพ่ิมระยะชดั ลึก หรือเพ่ือใช้ความไวชัตเตอรต์ ่ำ

4.2 M คือ โหมดปรบั เอง ในโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ท่านต้องควบคมุ ท้งั ความไว
ชตั เตอรแ์ ละรรู ับแสง ขณะท่ีระบบวดั แสงเปิดอยู่ ให้หมนุ แปน้ หมนุ เลอื กคำสงั่ หลักเพ่อื เลอื ก
ความไวชัตเตอร์ที่ตอ้ งการ และหมนุ แป้นหมนุ เลอื กคำสง่ั ย่อยเพือ่ ตัง้ คา่ รรู บั แสง นอกจากนี้ยัง
สามารถตั้งความไวชัตเตอร์เปน็ “v” หรอื เป็นคา่ ระหว่าง 30 วนิ าที ถึง 1/8000 วินาที หรือ
สามารถเปิดชตั เตอร์ค้างไว้ไดโ้ ดยไม่จำกัดเวลาเพ่อื การเปดิ รับแสงเปน็ เวลานาน (A หรอื %,
0 การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M เท่าน้ัน)) สามารถตง้ั คา่ รูรับแสงระหวา่ งค่าต่ำสดุ ไป
จนถงึ ค่าสูงสุดของเลนสไ์ ด้ ใชส้ ัญลกั ษณ์แสดงค่าแสงเพ่ือตรวจสอบคา่ แสง
4.3 AV คอื โหมดที่กำหนดความเร็วชัตเตอร์ และกล้องจะทำการกำหนดคา่ รรู ับแสง เหมาะ
สำหรบั การถ่ายภาพการเคล่อื นไหว เช่น ภาพกีฬา ภาพสัตว์
4.4 TV ในโหมดน้ีกล้องจะกำหนดท้งั ความเร็วชัตเตอร์และคา่ รูรับแสงใหโ้ ดยอตั โนมัติ
ความสวา่ งของตวั แบบและชนิดของเลนสจ์ ะถูกนำมาพิจารณาด้วยเชน่ กัน เหมาะสำหรับการ
ถา่ ยภาพสแนปชอ็ ต ภาพถา่ ยเพอื่ ทร่ี ะลึก เป็นต้น

5. ปมุ่ เปดิ -ปดิ
6. ฐานตอ่ แฟลซภายนอก มหี น้าทไี่ วต้ ่อแฟลซเพ่ิมเตมิ
7. ปมุ่ AF หรอื ปมุ่ ปรบั โฟกสั อตั โนมตั ิ คอื การทีก่ ลอ้ งปรบั อตั โนมัตเิ พื่อจบั โฟกสั ทดี่ ีทสี่ ุดขณะ

ถา่ ยภาพ มกี ารจับโฟกสั อยา่ งรวดเร็ว จึงใช้งานได้สะดวกอยา่ งมากในสถานการณส์ ่วนใหญ่
8. หนา้ จอ LCD ควบคมุ การทำงาน

9. ปมุ่ ปรบั ค่า ISO
คา่ ISO คือ คา่ ความไวของแสง ย่อมาจาก "International Organisation for
Standardisation" ทำหนา้ ท่ีควบคมุ ระดบั ความไวต่อแสงท่ีมากระทบของเซนเซอรภ์ าพ
การต้ังค่า ISO สูงๆ ทำใหเ้ ซนเซอร์กลอ้ งของคณุ ไวต่อแสงมากขน้ึ จึงถ่ายภาพในทมี่ ืดได้
นอกจากนีย้ ังสง่ ผลต่อการต้งั ค่าความเร็วชัตเตอรแ์ ละความเรว็ ของรูรบั แสงดว้ ย

10. วงแหวนปรบั ตวั เลขรรู บั แสงและความไวชัตเตอร์

11. ปมุ่ กดชตั เตอร์

12. ปมุ่ WB

ปมุ่ WB หรอื White Balance คอื ค่าท่ีช่วยปรับแสงของภาพไม่ใหเ้ กิดความผิดเพ้ียน ซ่งึ
จะทำการปรบั สมดุลแสงสขี าว อนั เนอ่ื งจากแสงในธรรมชาติ เปน็ การชดเชยแสงใหต้ รงกับตาของเรา
มีทงั้ ส้ิน 8 ค่า

1. Auto – กล้องคดิ ใหจ้ ะเปน็ การปรับค่าแสงสมดลุ สขี าวแบบอตั โนมัติ
2. Tungsten – แก้สีสม้ ในภาพโดยใส่สนี ำ้ เงนิ สฟี า้ เข้าไป
3. Fluorescent – แก้สีน้ำเงนิ สเี ขยี วในภาพ โดยใสส่ มี ่วงลงไป
4. Daylight – แก้สฟี า้ อ่อน ซึ่งจะเปน็ สีที่เกิดจากดวงอาทิตยใ์ นตอนกลางวนั โดยใสส่ ีสม้ ไป
5. Flash – แกส้ ฟี า้ อ่อน คล้ายกบั Daylight โดยใส่สีสม้ สีเหลืองเขา้ ไป
6. Cloudy – แก้สฟี ้า ที่เกิดจากการมเี มฆ จะมสี ฟี า้ มากกวา่ ปกติ กล้องกใ็ สส่ ีสม้ เข้าไป
7. Shade – แก้สีฟ้า ทีเ่ กดิ จากการถา่ ยภาพในรม่ ซ่ึงอาจจะมสี ฟี า้ มากกว่าปกติ
8. Custom – เลือกปรับเติมสีของ White Balance เอง ในกรณีท่ีเราเลือกปรับค่า White

Balance แล้วแต่สีกย็ งั ออกมาไมต่ รง

บรรณาธกิ าร

• นาย กวินภพ ชน่ื บาน
• รหสั นิสิต 63060115 เลขท่ี 5
• นสิ ติ ช้นั ปีที่ 1 สาขานิเทศศิลป์

เอกออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั บรู พา

ค่มู ือการใช้กลอ้ งน้ีเปน็ หน่ึงในผลงาน วชิ าการถา่ ยภาพ รหสั วิชา 60715259
เสนอ ผศ.ดร.ชยั ยศ วนิชวัฒนานวุ ตั ิ
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mahopac News 01.14.21
Next Book
Φωτοκατάλυση