The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dakun7llo, 2021-07-02 04:11:03

ฐิติชญา

ฐิติชญา

สถานที่ทอ่ งเท่ียวใน
อาเภอลี ้

คานา

โครงงานเลม่ น้ี จดั ทาข้ึนเพ่ือเป็นแหลง่ เรียนรู้ เร่ือง
สถานท่ีทอ่ งเท่ียวในอาเภอล้ี เพ่ือใหค้ นไทย และ
ชาวตา่ งชาติไดท้ ราบถึงสถานท่ีทอ่ งเท่ียว ในปี พ.ศ. 2521
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินไปทรง
เย่ียมราษฎรบา้ นพระบาทหว้ ยตม้ ทอดพระเนตรสภาพ
ความเป็นอยูข่ องราษฎรท่ีอพยพมาเป็นโรคขาดสารอาหาร
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ทรงมีพระราชดารสั วา่ “การท่ีชนเผา่ ป
กาเกอะญอ อพยพมาอยูร่ วมกนั เชน่ น้ี เป็นผลดีตอ่ สภาพ
ป่าไมต้ น้ น้าลาธาร เป็นการลดพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินทางออ้ มอีก
ดว้ ย” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ รบั หมูบ่ า้ นพระบาท
หว้ ยตม้ ใหอ้ ยูภ่ ายใตใ้ นการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
เพ่ือพฒั นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเ้ กิดการพ่ึงพา
ตนเอง
โดยขอ้ มูลขา้ งตน้ คณะผูจ้ ดั ทาไดศ้ ึกษาจากเว็บไซต์
ตา่ งๆ หากโครงงานเลม่ น้ี มีส่ิงผิดพลาดประการใดกข้ อ
อภยั ไว้ ณ ท่ีน้ีดว้ ย

นางสาว ฐิติชญา กิจวิทยาวรกลุ ชนั้ ม.6/8 เลขท่ี6

สารบญั

คานา ก

สถานท่ีทอ่ งเท่ียวในอาเภอล้ี 1

ศูนยพ์ ฒั นาโครงการหลวงพระบาทหว้ ยตม้ 2

ประวตั ิ 3

สถานท่ที ่องเท่ยี วในอาเภอลี้

ศนู ยพ์ ฒั นาโครงการหลวงพระ
บาทหว้ ยตม้

ลกั ษณะภูมิประเทศ : พ้ืนท่ีสว่ นใหญเ่ ป็นท่ีราบเชิงเขา ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 24,163 ไร่
สูงจากระดบั น้าทะเล : 400 – 700 เมตร
อณุ หภูมิเฉล่ีย : 25 องศาเซลเซียส
ประชากร : ชาวไทยภูเขาเผา่ ปกาเกอะญอและคนพ้ืนเมืองรวม
11 หมูบ่ า้ น จานวนกวา่ 12,150 คน

สถานที่ตงั้ บา้ นหนองปู หมู่ 9 ต.นา

ทราย อ.ล้ี จงั หวดั ลาพูน 51110

ปจั จุบนั ศูนยพ์ ฒั นาโครงการหลวงพระบาทหว้ ยตม้ ไดจ้ ดั ทา
แปลงทดสอบสาธิตและสง่ เสริมเกษตรกรปลูกพืชผกั ภายใต้
ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยั เชน่ ระบบการเพาะปลูกท่ีดี
(GAP) และสง่ เสริมการปลูก ไมผ้ ล พืชไร่ และ เล้ียงสตั ว์
สามารถสรา้ งรายไดท้ ่ีมน่ั คงและความเป็นอยูท่ ่ีดีข้ึนแก่
เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
ฟ้ืนฟแู ละอนุรกั ษท์ รพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม สง่ เสริม
การปลูกป่าชาวบา้ นตามแนวพระราชดาริป่า 3 อยา่ ง
ประโยชน์ 4 อยา่ ง การอนุรักษด์ ินและน้าดว้ ยการปลูกหญา้
แฝก รณรงคก์ ารลดการใชส้ ารเคมี และเฝ้าระวงั การปนเป้ื อน
มลพิษในส่ิงแวดลอ้ ม รวมทงั้ เสริมสรา้ งความเขม้ แข็งของคน
และชุมชน โครงการหมูบ่ า้ นสะอาด หมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด
การอบรมยุวเกษตร สง่ เสริมการอนุรกั ษง์ านหตั ถกรรมของ
ชาวปกาเกอะญอท่ีมีความโดดเดน่ และเป็นเอกลกั ษณ์
ตลอดจนเป็นศูนยเ์ รียนรูด้ า้ นการเกษตรท่ีสูงแกน่ ักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร และผูส้ นใจทว่ั ไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
216.ที่นี่มีคำตอบ ฉบับ mini 1 เรื่องแปลกแต่จริง mini1
Next Book
ทำเนียบ ครู ก เขต 4