The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนที่ 18 หน่วย การคมนาคม อ.3.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผนที่ 18 หน่วย การคมนาคม อ.3.

แผนที่ 18 หน่วย การคมนาคม อ.3.

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณต์ ามหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั พุทธศกั ราช ๒๕๖๐
หน่วยท่ี 18 คมนาคม ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนท่ี 1

รายการ อนบุ าลปที ่ี 1 อนบุ าลปีที่ 2 อนบุ าลปที ี่ 3

สาระทค่ี วรเรียนรู้ 1. ความหมายของการคมนาคม 1. ความสำคญั ของยานพาหนะ 1. ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ
2. การปฏบิ ตั ิตนเม่ือเดินทางดว้ ยรถและรถไฟ
มาตรฐาน 2. การเดนิ ทางทางบก 2. ยานพาหนะทางบก 3. การปฏิบตั ติ นเมือ่ เดินทางทางน้ำ
ตัวบ่งช้ี 4. การปฏิบัตติ นเม่อื ขนึ้ สะพานลอย
สภาพที่พึงประสงค์ 3. การเดนิ ทางทางน้ำ 3. ยานพาหนะทางนำ้ 5. การปฏิบัติตนเมื่อขา้ มทางม้าลาย

ประสบการณส์ ำคัญ 4. การเดนิ ทางทางอากาศ 4. ยานพาหนะทางอากาศ มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
5. ข้อควรปฏิบัตติ นในการขา้ มถนน 5. การปฏิบัติตนตามกฎจราจร มฐ 2 ตบช 2.2. (2.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1) มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3) มฐ 6 ตบช 6.1 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2.1
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1) มฐ 2 ตบช 2.2 (2.2.1) มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2) (10.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)(4.1.3) มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1) มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)

มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1) มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3) รา่ งกาย
๑.๑.๑ การใช้กลา้ มเน้ือใหญ่
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1) มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1) (๑) การเคลอ่ื นไหวอยู่กับท่ี
(๒) การเคล่ือนไหวเคลอื่ นท่ี
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1) มฐ 8 ตบช 8.3 (8.3.2) (๓) การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเน้ือใหญใ่ นการขวา้ ง การจับ การโยนการเตะ
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มฐ 11 ตบช 11.2 (11.2.1) มฐ 10 ตบช 10.1(10.1.2) (10.1.3)

มฐ 2 ตบช 10.2 (10.2.2)

รา่ งกาย ร่างกาย

1.1.1 การใชก้ ลา้ มเนื้อใหญ่ ๑.๑.๑ การใช้กลา้ มเนื้อใหญ่

(1) การเคล่ือนไหวอยู่ กบั ที่ (๑) การเคลอื่ นไหวอย่กู บั ที่

(2) การเคลอื่ นไหว เคลือ่ นที่ (๒) การเคล่ือนไหวเคลอื่ นที่

1.1.2 การใชก้ ล้ามเน้ือเลก็ (๓) การเคลื่อนไหวที่ใชก้ ารประสาน

(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ สัมพันธข์ องกล้ามเน้ือใหญ่ในการ

สร้างจากแท่งไม้ บลอ็ ก ขว้าง การจับ การโยน การเตะ

๑.๑.๒ การใชก้ ล้ามเน้ือเล็ก

รายการ อนุบาลปที ี่ 1 อนุบาลปีท่ี 2 อนุบาลปที ่ี 3

(2) การเขียนภาพ (๓) การปัน้ ๑.๑.๒ การใช้กลา้ มเน้ือเลก็
(3) การปั้น
(4) การหยบิ จับ การฉกี การปะ (๔) การประดิษฐส์ ิง่ ตา่ งๆดว้ ยวัสดุ (๓) การป้นั

(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การ (๕) การใช้กรรไกร การฉกี การตดั การปะ การรอ้ ยวสั ดุ

ตดั การรอ้ ยวัสดุ ๑.๒.๑ (๑). การเคลือ่ นไหวตามเสยี งเพลงดนตรี

อารมณ์ อารมณ์ อารมณ์

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี ๑.๒.๑ สุนทรยี ภาพ ดนตรี ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี

(1) การฟังเพลง การรอ้ งเพลง และการ (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ (๑). การเคลอื่ นไหวตามเสยี งเพลงดนตรี

แสดงปฏิกรยิ าโตต้ อบเสียงดนตรี การแสดงปฏิกรยิ าโต้ตอบเสียงดนตรี

(5) การทา้ กิจกรรมศิลปะต่างๆ (๕) การทา้ กจิ กรรมศิลปะต่างๆ

1.2.2 การเลน่

(1) การเล่นกลมุ่ ย่อย กลมุ่ ใหญ่

(3) การเลน่ ตามมมุ ประสบการณ์

(4) การเล่นนอกหอ้ งเรยี น

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์

(1) การพูดสะท้อนความร้สู กึ ของตนเอง

และผอู้ น่ื

สงั คม สงั คม สังคม

1.3.4 การมีปฎิสัมพันธ์ มีวนิ ัย มีส่วนร่วมและ ๑.๓.๔ (๓) การให้ความร่วมมือในการ ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาท

บทบาทสมาชกิ ของสงั คม ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ สมาชกิ ของสังคม

(2) การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชกิ ทดี่ ีของหอ้ งเรียน (๔) การดแู ลห้องเรียนรว่ มกนั

1.3.5 การเลน่ และท้างานแบบร่วมมอื ร่วมใจ ๑.๓.๕ การเลน่ และท้างานแบบมรี ว่ มมือและร่วมใจ

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ (๑) การรว่ มสนทนาและแลกเปลย่ี นความคิดเหน็

คดิ เห็น (๒) การเล่นหรอื ทา้ กจิ กรรมร่วมกบั เพอื่ น

(2) การเลน่ และทา้ งานรว่ มกบั ผู้อื่น

รายการ อนุบาลปที ี่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนบุ าลปที ่ี 3

คณติ ศาสตร์ สตปิ ญั ญา สตปิ ญั ญา สตปิ ัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา ๑.๔.๑ การใชภ้ าษา ๑.๔.๑ การใชภ้ าษา
(1) การฟังนิทาน เพลง ค้าคล้องจองหรือ (๓) การฟังเพลง ค้าคลอ้ งจอง หรอื เรือ่ งราว (๓). การฟงั เพลง คา้ คลอ้ งจอง หรือเรื่องราวตา่ งๆ
เรือ่ งราวต่างๆ ตา่ งๆ (๖) การพดู อธิบายเก่ยี วกับความสมั พนั ธ์ของสง่ิ
(4) การพดู แสดงความคิด ความรู้สึกและ (๖) การพดู อธิบายเก่ยี วกับความสัมพันธ์ ต่างๆ
ความตอ้ งการ ระหว่างยานพาหนะกบั วธิ กี ารเดนิ ทาง (๑๒). การเห็นแบบอย่างของการเขียนทถ่ี ูกต้อง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นทิ าน ๑.๔.๒ การคดิ รวบยอด การคิดเชิงเหตผุ ล (๒๐) การเขียนรว่ มกนั ตามโอกาสและเขยี นอิสระ
1.4.2 การคดิ รวบยอด การคิดเชิงเหตผุ ล การตัดสินใจและแกป้ ัญหา ๑.๔.๒ การคดิ รวบยอด การคดิ เชิงเหตุผล
การตัดสนิ ใจและแกป้ ญั หา (๕) การคัดแยก การจดั กล่มุ การจำแนกสงิ่ การตัดสินใจและแก้ปญั หา
(1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ โดย ตา่ งๆตามลักษณะและรูปร่าง รปู ทรง (๑) การสงั เกตลกั ษณะ ส่วนประกอบ
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม (๑๓) การจบั คู่ การเปรยี บเทียบ และการ การเปลยี่ นแปลงและความสัมพันธ์ของสงิ่ ตา่ งๆ
(3) การบอกและแสดงตำแหนง่ ทศิ ทาง เรยี งลา้ ดับจ้านวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสมั ผสั อย่างเหมาะสม
และระยะทางของส่งิ ตา่ งๆ (๑๗) การคาดคะเนสง่ิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ อยา่ งมีเหตผุ ล (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม จำแนกยานพาหนะ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ (๑๘) การมสี ว่ นร่วมในการลงความเหน็ จาก ตามวิธกี ารเดินทางแบบตา่ งๆ
จำแนกส่ิงต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง ขอ้ มลู อย่างมเี หตผุ ล (๑๖) การอธิบายเชอื่ มโยงสาเหตแุ ละผลท่เี กิดข้ึน
และ รปู ทรง ๑.๔.๓ จนิ ตนาการและความคดิ สร้างสรรค์ ในเหตุการณห์ รือการกระท้า
(6) การต่อชิ้นเล็กเตมิ ในชิ้นใหญ่ให้ (๑) การรับรแู้ ละแสดงความคิด ความร้สู ึก (๑๘) การมสี ่วนร่วมในการลงความเหน็ จากข้อมลู
สมบูรณ์ ผา่ นสอื่ วัสดุ ของเลน่ และชิ้นงาน อย่างมีเหตุผล
(8) การนบั และแสดงจา้ นวนของสิ่งต่างๆ (๒) การแสดงความคดิ สรา้ งสรรคผ์ ่านภาษา ๑.๔.๓ จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ในชวี ิตประจ้าวนั ท่าทาง การเคลอื่ นไหว และศลิ ปะ (๑) การรับรู้และแสดงความคดิ ความรสู้ ึกผ่านสือ่
วสั ดุ ของเล่น และช้ินงาน
1. การนับปากเปลา่ 1 – 5 1. การนับปากเปลา่ 1 – 10
2. นบั และแสดงจำนวน 3 2. การนับและแสดงจำนวน 1 – 5 1. การนับปากเปลา่ 1 – 20
3. เปรียบเทยี บใกล้-ไกล 3. จำแนก จดั กลุ่ม 2. การนบั และแสดงจำนวน 10
4. ตำแหนง่ ทิศทาง 3. จำแนก จดั กลุ่ม
4. ตำแหน่ง ทศิ ทาง ระยะทาง

รายการ อนบุ าลปที ี่ 1 อนุบาลปที ี่ 2 อนุบาลปที ี่ 3

วิทยาศาสตร์ 1.ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 1. ทักษะการสงั เกตโดยใช้ประสาทสัมผสั 1. ทักษะการสังเกตลกั ษณะ สว่ นประกอบ
ท้ัง 5 ทง้ั 5 การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
2. ทกั ษะการคัดแยกจัดกลมุ่ 2. ทักษะการคดั แยกจดั กลุ่ม การจำแนกสงิ่ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
การจำแนกสง่ิ ตา่ งๆตามลักษณะ ตา่ งๆตามลกั ษณะและรูปร่าง รปู ทรง 2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจำแนกสงิ่ ตา่ งๆ
3. การคาดคะเนสิ่งทเี่ กดิ ข้ึนอยา่ งมีเหตุผล ตามลกั ษณะ
4. การมีส่วนรว่ มในการลงความเหน็ จาก 3. การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตแุ ละผลที่เกิดข้ึนใน
ข้อมลู อย่างมเี หตุผล เหตกุ ารณ์หรือการกระทา้
4. การมีสว่ นร่วมในการลงความเหน็ จากขอ้ มลู
พัฒนาการทางภาษาและ 1. การฟงั และปฏิบัติตามคำแนะนำ 1. การฟงั และปฏิบตั ติ ามคำแนะนำ อย่างมเี หตผุ ล
การรู้หนังสือ 2. การฟงั เพลง นทิ าน คำคลอ้ งจอง 2. การฟงั เพลง คำคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ หรอื เรอ่ื งราวต่างๆ 1. การฟงั เพลง คำคล้องจอง หรอื เรื่องราวตา่ งๆ
ความต้องการ 3. การพูดอธิบายเก่ียวกบั ส่ิงของ 2. การพูดอธิบายเก่ยี วกบั ความสมั พันธ์ของสิ่ง
4. การอ่านหนงั สอื ภาพ เหตกุ ารณแ์ ละความสมั พนั ธ์ของส่ิงตา่ งๆ ต่างๆ
3. การเหน็ แบบอยา่ งของการเขยี นทีถ่ กู ตอ้ ง
4. การเขยี นรว่ มกนั ตามโอกาสและเขียนอิสระ

หนว่ ยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๘ คมนาคม ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓
แนวคดิ

การคมนาคมเป็นการเดินทาง ติดต่อ ขนส่งจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ๓ ทางประกอบด้วย
ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเรว็ และเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องปฏิบัติตาม
กฎจราจรและรวู้ ธิ ีดูแลตนเองให้ปลอดภยั ในการเดนิ ทาง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ สาระการเรยี นรู้
๑. เลน่ ทำกิจกรรมและปฏบิ ัติ
มาตรฐาน ตวั บ่งช้ี สภาพท่พี ึงประสงค์ ต่อผู้อนื่ อยา่ งปลอดภัยได้ ประสบการสำคัญ สาระทคี่ วรเรยี นรู้

มาตรฐานที่ ๑ ๑.๓ รกั ษาความ ๑.๓.๑ เล่น ทำ ๒. วงิ่ หลบหลีกส่งิ กีดขวาง ๑.๑.๑ การใชก้ ลา้ มเน้ือใหญ่ เรื่องราวเกีย่ วกับตวั เด็ก
ร่างกายเจริญเติบโต ปลอดภัยของตนเอง กิจกรรมและปฏิบตั ิ ได้อย่างคล่องแคลว่ ได้
ตามวยั และมีสุขนสิ ัย และผู้อนื่ ต่อผ้อู น่ื อยา่ ง (๑) การเคล่ือนไหวอยู่กบั ท่ี ๑. การปฏิบัตติ นให้มีความ
ท่ดี ี ปลอดภยั ๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเสน้ โค้งได้ (๒) การเคล่ือนไหวเคลื่อนที่ ปลอดภยั ในการเดินทาง

(๓) การเคล่ือนไหวที่ใชก้ าร เรื่องราวเกย่ี วกับส่ิงตา่ งๆ

ประสานสมั พันธข์ องการใช้ รอบตัวเด็ก

มาตรฐานท่ี ๒ ๒.๑ เคล่ือนไหว ๒.๑.๓ ว่งิ หลบหลกี กลา้ มเน้ือใหญใ่ นการขวา้ งการจับ ๒. การใช้ยานพาหนะ
ส่งิ กดี ขวางได้อยา่ ง
กล้ามเน้ือใหญแ่ ละ รา่ งกายอยา่ ง คล่องแคลว่ การโยน การเตะ การคมนาคมอยา่ งปลอดภยั

กลา้ มเนื้อเลก็ แขง็ แรง คลอ่ งแคลว่ ประสาน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกร ๓. การเลอื กใช้ยานพาหนะให้
ตัดกระดาษตาม
ใช้ไดอ้ ยา่ ง สมั พันธแ์ ละทรงตัวได้ แนวเสน้ โคง้ ได้ เหมาะสมกบั วิธกี ารเดินทาง

คลอ่ งแคล่วและ

ประสานสมั พนั ธก์ นั

๒.๒ ใช้มอื – ตา ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเลก็
(๓) การปน้ั
ประสานสัมพันธก์ นั (๕) การใช้กรรไกร การฉีก
การตดั การปะ การร้อยวัสดุ

มาตรฐานหลกั สตู รปฐมวัย จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ สาระการเรยี นรู้

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ ๔. สนใจมคี วามสุขและแสดง ประสบการสำคญั สาระท่คี วรเรยี นรู้
ท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบ
มาตรฐานท่ี ๔ ๔.๑ สนใจ มีความสขุ ๔.๑.๓ สนใจมี เพลงจังหวะและดนตรไี ด้ ๑.๒.๑ สนุ ทรยี ภาพ ดนตรี
ชื่นชมและแสดงออก และแสดงออกผา่ น ความสขุ และแสดง (๑) การเคล่ือนไหวตามเสยี งเพลง
ทางศิลปะดนตรแี ละ งานศิลปะ ดนตรแี ละ ทา่ ทาง/เคลอ่ื นไหว ดนตรี
การเคลื่อนไหว การเคลือ่ นไหว ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

มาตรฐานที่ ๖ ๖.๒ มวี ินยั ในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเลน่ ๕. เกบ็ ของเล่นอย่างเรยี บร้อย ๑.๓.๔ การมปี ฏสิ ัมพันธม์ ีวินยั
มีทกั ษะชีวติ และ ของใช้เข้าท่ีอยา่ ง ดว้ ยตนเองได้ มสี ว่ นรว่ มและบทบาทสมาชิก
ปฏบิ ัติตนตามหลัก เรียบรอ้ ยด้วย ของสงั คม
ปรชั ญาของเศรษฐกิจ ตนเอง (๔) การดแู ลห้องเรยี นร่วมกัน
พอเพียง

มาตรฐานที่ ๘ ๘.๒ มปี ฏสิ มั พนั ธก์ บั ๘.๒.๑ เล่นหรือ ๖. เลน่ หรอื ทา้ งานร่วมมอื ๑.๓.๕ การเล่นและทำงาน
ทำงานร่วมมือกับ กบั เพื่อนอย่างมเี ป้าหมายได้ แบบรว่ มมือร่วมใจ
อยูร่ ่วมกับผู้อ่นื ได้ ผอู้ ่นื เพอื่ นอย่างมี (๑) การรว่ มสนทนาและ
เป้าหมาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
อยา่ งมคี วามสุขและ (๒) การเล่นหรอื ทำกจิ กรรม
๘.๓.๑ มสี ่วนร่วม รว่ มกบั เพื่อน
ปฏบิ ตั ติ นเป็นสมาชกิ สรา้ งขอ้ ตกลงและ
ปฏบิ ัติตามข้อตกลง
ทดี่ ีของสงั คมในระบบ ดว้ ยตนเอง

ประชาธิปไตยอนั มี

พระมหากษัตรยิ ์ทรง

เป็นประมุข

มาตรฐานหลกั สูตรปฐมวัย จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน ตวั บ่งช้ี สภาพทพี่ งึ ประสงค์ ๗. ฟงั ผู้อ่นื พดู จนจบและสนทนา ประสบการสำคญั สาระทค่ี วรเรยี นรู้
มาตรฐานท่ี ๙ โต้ตอบอยา่ งต่อเนื่อง เชอ่ื มโยง
ใชภ้ าษาสอื่ สารได้ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน กับเร่ืองทฟี่ งั ได้ ๑.๔.๑ การใช้ภาษา
เหมาะสมกบั วยั และเลา่ เร่อื งให้ผ้อู น่ื จบและสนทนาโต้ตอบ (๓) การฟังเพลง คำคล้องจอง
เขา้ ใจ อยา่ งตอ่ เน่ือง เชอื่ มโยง ๘. จับคู่และเปรียบเทยี บความ หรอื เรื่องราวตา่ งๆ
มาตรฐานท่ี ๑๐ กบั เรอ่ื งทฟ่ี งั เหมือนและแตกต่างของภาพ (๖) การพูดอธบิ ายเกย่ี วกับ
มีความสามารถใน ยานพาหนะไดโ้ ดยใช้ลกั ษณะท่ี ความสัมพันธข์ องสง่ิ ต่างๆ
การคดิ ท่ีเป็นพ้ืนฐาน ๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๒ จับคแู่ ละ สังเกตพบ (๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
ในการเรยี นรู้ ในการคิดรวบยอด เปรยี บเทียบความ ๒ ลกั ษณะขึ้นไป เขียนทถี่ ูกต้อง
แตกต่างและความ (๒๐) การเขยี นรว่ มกันตามโอกาส
เหมือนของส่งิ ต่างๆ ๙. จำแนกและจัดกลุม่ สง่ิ ต่างๆ และเขียนอสิ ระ
โดยใช้ลักษณะท่ีสังเกต โดยใชต้ ้ังแตส่ องลักษณะขน้ึ ไป ๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิด
พบ ๒ลกั ษณะขนึ้ ไป เปน็ เกณฑ์ เชิงเหตุผลการตดั สินใจและ
10. นับและแสดงจำนวน แก้ปญั หา
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด 1 – 10 ได้ (๕) การคดั แยก การจดั กลุ่ม
กลุ่มสงิ่ ต่างๆ โดยใช้ จำแนกยานพาหนะตามวิธกี าร
ต้งั แต่สองลักษณะขน้ึ เดินทางแบบต่างๆ
ไปเป็นเกณฑ์ (๑๖) การอธบิ ายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ
(๑๘) การมีสว่ นร่วมในการลง
ความเหน็ จากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล

มาตรฐานหลกั สตู รปฐมวัย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน ตัวบง่ ช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ ๑1. สรา้ งผลงานศิลปะเพื่อ ประสบการสำคญั สาระทคี่ วรเรยี นรู้
สือ่ สารความคดิ ความรู้สกึ ของ
มาตรฐานท่ี ๑๑ ๑๑.๑ ทำงานศลิ ปะ ๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน ตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลก ๑.๔.๓ จนิ ตนาการและความคิด
มีจนิ ตนาการและ ตามจินตนาการและ ศิลปะเพ่อื สอื่ สาร ใหมจ่ ากเดิมและมีรายละเอยี ด สร้างสรรค์
ความคดิ สร้างสรรค์ ความคดิ สร้างสรรค์ ความคิดความรู้สึกของ เพ่มิ ข้ึนได้ (๑) การรบั รู้และแสดงความคิด
ตนเอง โดยมีการ ความรู้สกึ ผ่านส่ือวสั ดุ ของเล่น
ดดั แปลง แปลกใหม่ และช้ินงาน
จากเดิมและมี
รายละเอยี ดเพ่ิมขึ้น

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
หนว่ ยท่ี 18 คมนาคม ชน้ั อนุบาลปที ่ี ๓

วนั ท่ี เคลือ่ นไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ กิจกรรม

ศิลปะสรา้ งสรรค์ การเลน่ ตามมมุ การเลน่ กลางแจง้ เกมการศกึ ษา
วิ่งหลบสง่ิ กดี ขวาง เกมจับคภู่ าพสมมาตร
1 เคล่ือนท่ีเป็นยานพาหนะ ๑. นับปากเปล่า๑-๒๐ ๑. บอกชอ่ื ยานพาหนะ - เล่นมมุ ประสบการณ์ ยานพาหนะ
ในห้องเรียน เลน่ เครือ่ งเล่นสนาม
ตามคำส่งั โดยเชอ่ื มโยง ๒. สนทนาเก่ียวกับชอ่ื ๒. ประดษิ ฐ์ยานพาหนะ เกมจบั คจู่ ำนวนตรู้ ถไฟ
เลน่ มมุ ประสบการณ์ กับตวั เลข ๑ - ๑๐
ยานพาหนะกับมุมสถานี และลักษณะของ จากเศษวัสดเุ หลอื ใช้

ยานพาหนะ เปน็ กล่มุ

๓. จำแนก จัดกลุ่ม ๓. นำเสนอผลงาน

ยานพาหนะ

2 ๑. ทำเสียงของ ๑. นับปากเปล่า ๑-๒๐ ๑. วาดภาพยานพาหนะ

ยานพาหนะ ตอ่ ๆกนั ทางบกและระบายสี

๓. เคลอ่ื นไหวทำทา่ ๒. ท่องคำคล้องจอง ๒. ทำโมบายรถยนตโ์ ดย

ประกอบเม่ือได้ยินเสียง ๓. สนทนาเก่ยี วกบั การ ตดั ภาพรถยนต์

ของยานพาหนะ เดนิ ทางให้ปลอดภัย ๓. เจาะรทู ีย่ านพาหนะ

ด้วยรถยนต์ ๔. ผูกเชอื กรถยนต์กับ

๔. สมั ภาษณ์สอบถาม ไม้แขวนเสือ้ และนำไป

วิธีการขึ้นรถไฟและ ตกแตง่ ห้องเรียน

การปฏิบตั ิตัวเม่ือ

เดนิ ทางดว้ ยรถไฟ

๕. นับจำนวนต้ขู บวน

รถไฟและจับคกู่ บั บัตร

ตัวเลข ๑ - ๑๐

๖. คัดลอกตวั เลข

๑ - ๑๐ ท่คี รเู ขยี นใหด้ ู

บนกระดาน

วนั ท่ี เคลื่อนไหวและจังหวะ เสรมิ ประสบการณ์ กจิ กรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ การเลน่ ตามมุม การเล่นกลางแจ้ง เกมการศกึ ษา

3 เคลื่อนท่ีพรอ้ มทำทา่ ๑. นับปากเปล่า๑-๒๐ ๑. เป่าสี เลน่ มมุ ประสบการณ์ใน พายเรอื ตามคำสั่งของ เกมโดมิโนเรอื

เลียนแบบการพายเรือให้ ๒. สนทนาเก่ียวกับการ ๒. ปน้ั ดนิ นำ้ มนั ห้องเรยี น ครูและพายไปอ้อมหลกั

ตรงกบั จงั หวะท่เี คาะ ข้ามนา้ ไปโดยเรือ

เครื่องเคาะจังหวะ ๓. เล่นบทบาทสมมติ

๔. ร่วมกนั สรุป ขั้นตอน

และวิธีปฏิบัตติ นเม่อื ขนึ้

เรอื โดยสาร

4 แสดงทา่ ทางประกอบคำ ๑. นับปากเปล่า๑-๒๐ วาดภาพถนนมสี ะพานลอย เล่นมุมประสบการณใ์ น เลน่ เครอื่ งเลน่ สนาม เกมจับคู่ภาพสะพานลอยที่

บรรยาย ขนึ้ สะพานลอย ๒. ฟังนทิ านเรื่อง น้อง และรถยนตแ์ ล้วใช้สีเทยี น ห้องเรยี น มีขนาดเลก็ ใหญ่ เหมือนกนั

แดนขน้ึ สะพานลอย ระบายลงบนกระดาษ ๓ คู่

๓. สนทนาเกี่ยวกับ แลว้ ใชส้ นี ำ้ ระบายสที บั

ประโยชน์ของ ลงบนสีเทียน แล้วรอจน

สะพานลอย สนี ้ำแห้ง

5 เคล่อื นท่ี เคลอ่ื นไหว ๑. ฟงั นิทานเรือ่ ง “นอ้ ง ประดษิ ฐถ์ นนและ เลน่ มุมประสบการณ์ใน เล่นเครอ่ื งเล่นเลน่ เกมภาพตัดตอ่ คนข้าม

เมอื่ ได้ยนื คำวา่ เดนิ บน หนไู ม่ระวัง” การจราจรในเมืองตาม ห้องเรียน สนาม ทางมา้ ลาย

ทางมา้ ลาย ๒. บทบาทสมมตขิ า้ ม ความชอบจากวสั ดเุ หลือ

ทางม้าลาย ใช้ทคี่ รูเตรียมให้

๓. สรปุ การปฏิบัติตน

เมอ่ื เดนิ ขา้ มทางม้าลาย

ผงั ความคิดแผนการจดั ประสบการณ์หนว่ ยที่ 18 คมนาคม ชน้ั อนุบาลปีท่ี ๓

๑. กจิ กรรมเคลอื่ นไหวและจังหวะ ๒. กิจกรรมเสรมิ ประสบการณ์ ๓. กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. เคลือ่ นที่เปน็ ยานพาหนะตามคำสัง่ 1. นับปากเปล่า 1 - 20 จัดกลมุ่ จำแนกยานพาหนะ 1. ประดษิ ฐ์ยานพาหนะจากเศษวัสดุ
2. ทำเสียงของยานพาหนะ และเคลอื่ นไหว 2. นับปากเปลา่ 1 - 20 ท่องค้าคล้องจอง นบั จา้ นวนต้รู ถไฟ 2. วาดภาพ ระบายสี ท้าโมบายรถยนต์
3. นบั ปากเปลา่ 1 - 20 ทดลอง จำแนก จัดกลุ่มของจมลอย 3. เป่าสี ปัน้ ดินน้ำมัน
ทำทา่ ประกอบ 4. ใช้สเี ทียนลงบนกระดาษแลว้ ใช้สนี ้ำ
3. ทำท่าเลียนแบบการพายเรือตามจงั หวะ เปรียบเทียบ แพกบั เรือ ระบายสีทับลงบนสีเทียน แล้วรอจนสีน้ำแหง้
4. ทำท่าข้ึนสะพานลอย ปฏิบัตติ ามคำสง่ั 4. นบั ปากเปล่า 1 - 20 ฟงั นทิ านและสนทนาเกี่ยวกับ 5. ประดษิ ฐก์ ารจราจรในเมืองจากวสั ดุเหลอื ใช้
5. เคล่ือนไหวข้ามทางมา้ ลาย
สะพานลอย
๔. กจิ กรรมเลน่ ตามมุม 5. นับปากเปล่า 1 - 20 ฟงั นทิ านเรอ่ื ง “น้องหนูไม่ระวัง”

- การเลน่ ตามมมุ ประสบการณ์ เล่นบทบาทสมมติข้ามทางม้าลาย

หนว่ ย ๖. กจิ กรรมเกมการศึกษา
คมนาคม
1. เกมจบั ค่ภู าพสมมาตรยานพาหนะ
๕. กจิ กรรมการเล่นกลางแจง้ 2. เกมจบั คูจ่ ำนวนตู้รถไฟกับตวั เลข ๑-๑๐
3. เกมโดมโิ นเรือ
๑. วิ่งหลบสิง่ กีดขวาง 4. เกมจบั คู่ภาพสะพานลอยทม่ี ีขนาดเล็กใหญ่
๒. การเล่นเครอื่ งเล่นสนาม
๓. พายเรืออ้อมหลัก เหมอื นกนั ๓ คู่
๔.การเลน่ เคร่อื งเลน่ สนาม 5. เกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย
๕. การเลน่ เครอ่ื งเลน่ สนาม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ 18 คมนาคม ชน้ั อนุบาลปที ี่ ๓

จดุ ประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ สื่อ การประเมนิ
พัฒนาการ
การเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคัญ สาระทค่ี วรเรียนรู้

กิจกรรมเคลือ่ นไหว (2) การเคล่ือนไหว ๑. เด็กและครูช่วยกันกำหนดมุม ๔ มุม คือ มุมสถานี เครอ่ื งเคาะจังหวะ สังเกตการสนใจ มี
และจงั หวะ อยูก่ บั ท่ี
สนใจ มีความสุขและ (1) การเคลื่อนไหว รถ มุมทา่ เรอื มมุ สถานีรถไฟ มมุ ท่าอากาศยาน ความสขุ และแสดง
แสดงท่าทางประกอบ เคลื่อนท่ี
เพลงและดนตรี (2) การฟงั และปฏิบัติ ๒. ให้เด็กเคลื่อนท่ีเป็นยานพาหนะตามท่ีครูกำหนด ทา่ ทางประกอบเพลง
ตามคำแนะนำ
(๔) การเล่นบทบาท และ ตามจังหวะท่ีได้ยิน เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ และดนตรี
สมมติเหตกุ ารณ์ต่างๆ
ให้หยุดเคล่ือนไหวในท่าน้ันทันทีแล้วเคลื่อนท่ีไปยัง

สถานีต่างๆท่ีเช่ือมโยงกับยานพาหนะน้ัน เช่น ถ้าครู

กำหนดให้เด็กเคลื่อนที่เป็นรถ เด็กต้องเคลื่อนท่ีและ

ทำท่าขับรถ เม่ือครูบอกหยดุ ให้ว่งิ ไปที่มมุ สถานีรถ ถ้า

ครูกำหนดรถไฟ ใหเ้ ดก็ เกาะแถวกันเป็นรถไฟ และเม่ือ

ครบู อก หยุด ใหเ้ ดก็ วง่ิ ไปทมี่ ุมสถานีรถไฟ

๓. ปฏิบัตติ ามขอ้ ๒ ซ้ำ

กิจกรรมเสรมิ สร้าง (5) การคดั แยก ๑. การสังเกตและ ๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดย ครูนับ บตั รภาพยานพาหนะ สังเกตการจัดกลมุ่

ประสบการณ์ การจัดกลุม่ และ จำแนกเสียงของ ตัวเลข ๑ ๒ ๓ แลว้ ให้เดก็ นับตอ่ จนถงึ ๒๐ ทางบกได้แก่ รถไฟ ยานพาหนะ

จัดกลุม่ ยานพาหนะโดย การจำแนกส่งิ ตา่ งๆ ยานพาหนะทางบก ๒. สนทนาซกั ถามกบั เดก็ ๆว่า มอเตอร์ไซค์

ใช้ตงั้ แตส่ องลกั ษณะ ตามลักษณะและ ประเภทตา่ งๆ - เม่ือเราต้องการเดินทางไปยังที่ต่างๆ แล้วเดินไปได้ รถพยาบาล แพ เรอื

ขนึ้ ไปเปน็ เกณฑ์ รปู รา่ ง รปู ทรง ๒. การฟังและปฏิบัติ เพราะไกล เดก็ ๆจะเดนิ ทางไปอย่างไร พาย เครอ่ื งบนิ

ตามคำแนะนำ - ยานพาหนะทเี่ ด็กๆรจู้ กั มีอะไรบา้ ง เฮลคิ อปเตอร์

- ยานพาหนะแตล่ ะประเภทมลี กั ษณะอย่างไร

- เดก็ ๆเห็นยานพาหนะเหล่านั้นทไ่ี หน

จดุ ประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ สื่อ การประเมิน
การเรียนรู้ พฒั นาการ
ประสบการณ์สำคัญ สาระท่คี วรเรียนรู้
๓. ครูนำบัตรภาพที่เตรียมไว้มาให้เด็กสังเกตทีละภาพ ๑. สงั เกตความสนใจ
๓. การรบั รู้และ มีความสขุ และ
แสดงความคิด และใหเ้ ด็กช่วยกนั บอกช่ือยานพาหนะในบัตรภาพ แสดงออกผ่านงาน
ความรสู้ ึกอยา่ ง ศิลปะ
สรา้ งสรรค์ผ่าน ๔. ให้เด็กนำบตั รภาพยานพาหนะตา่ งๆมาติดบน ๒. สงั เกตการใช้
ทา่ ทางและการ กรรไกรตดั กระดาษ
เคลอ่ื นไหว กระดานให้ตรงกับประเภท โดยครวู าดภาพถนน ตามแนวเสน้ โคง้ ได้

ภาพแมน่ ้ำ ภาพท้องฟา้ บนกระดาน

๕. โดยครูกระตุ้นถามเด็กว่า เราสามารถจำแนกและ

จั ด ก ลุ่ ม ย า น พ า ห น ะ โด ย ใช้ เก ณ ฑ์ อ่ื น ที่ ไม่ ใช่ วิ ธี ก า ร

เดินทางหรือไม่ เด็กๆใช้เกณฑ์อะไร เช่น จำนวนล้อ

ของยานพาหนะ เป็นตน้

๖. เด็กร่วมกันสรุปว่ายานพาหนะมีความสำคัญช่วยใน

การเดินทางพาเราไปยังท่ีต่างๆ การเดินทางมี ๓ ทาง

คอื ทางบก น้ำ อากาศ โดยให้เด็กเป็นบอกยานพาหนะ

ทใี่ ชใ้ นการเดินทางในแต่ละวธิ ี

กจิ กรรมศลิ ปะ (3) การปนั้ ๑. ครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมต่อไปนี้ ๑. ดินน้ำมัน

สร้างสรรค์ (5) การปะติดภาพ ได้แก่ ป้ันดินน้ำมัน หรือ ปะติดภาพ ยานพาหนะจาก ๒. สเี ทียน

๑. สนใจมคี วามสุขและ การตดั กระดาษ นติ ยสารที่ไม่ใชแ้ ล้ว ๓. กระดาษ A๔

แสดงออกผา่ นงาน ๓. ครูแนะนำกจิ กรรมปะติดภาพยานพาหนะจาก 4. นติ ยสารทไี่ ม่ใช้

ศลิ ปะ นิตยสารท่ีไม่ใช้แล้ว โดยตัดยานพาหนะ ปะติดภาพ แล้วที่มภี าพ

๒. ใชก้ รรไกรตัด ยานพาหนะลงบนกระดาษ A๔ และตกแตง่ ใหส้ วยงาม ยานพาหนะ

กระดาษตามแนวเสน้ ๔. เมื่อหมดเวลา ใหเ้ ดก็ รว่ มกันเก็บอุปกรณ์ และ

โค้งได้ ส่งผลงานพรอ้ มเลา่ ผลงาน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิ กรรมการเรียนรู้ สือ่ การประเมิน
การเรยี นรู้ ประสบการณ์สำคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ พฒั นาการ

๓. สรา้ งผลงานศิลปะ (2) เลน่ กบั ผู้อื่น ๓. สังเกตการสร้าง
เพ่ือสอ่ื สารความคิด อย่างปลอดภยั
ความรสู้ กึ ของตนเอง ผลงานศลิ ปะเพื่อ
โดยมีการดัดแปลงใหม่ ๑.3.4 การ
จากเดิมและมี มปี ฏสิ มั พนั ธ์ มีวนิ ยั สอ่ื สารความคิด
รายละเอียดเพมิ่ ข้ึน มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชกิ ของสังคม ความรูส้ ึกของตนเอง
กิจกรรมเลน่ ตามมมุ (4) การเลน่ เครือ่ ง
เลน่ และทำกจิ กรรม เลน่ อยา่ งอสิ ระ โดยมีการดัดแปลง
รว่ มกบั ผู้อนื่ อยา่ ง
ปลอดภยั ใหม่จากเดมิ และมี

กจิ กรรมกลางแจง้ รายละเอียดเพ่ิมขึ้น
๑. เลน่ ร่วมกับผ้อู ืน่ ได้
อย่างมีความสุข ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ ๔ กิจกรรม ๑. บลอ็ ก สังเกต
๒. การเล่นอสิ ระ
โดยครอุ ธิบายการทำกิจกรรมแตล่ ะกจิ กรรมดงั นี้ ๒. หนงั สอื ทีเ่ กย่ี วกับ การณ์ทำกจิ กรรม

๑) มุมบลอ็ ก ยานพาหนะ เลน่ รว่ มกบั ผอู้ นื่ อยา่ ง

๒) มุมหนงั สือ : หนงั สอื นิทานเกยี่ วกับ ๓. เครื่องดนตรี ปลอดภยั

ยานพาหนะ เครอ่ื งเคาะจงั หวะ

๓) มมุ ดนตรี ๔. ชดุ เครอ่ื งแบบ

๔) มมุ บทบาทสมมติ คนขับรถโดยสาร

๕) มมุ เกมการศึกษา คนขบั รถมอเตอรไ์ ซค์

หมวกกนั น็อก

๕. เกมการศึกษา

๑. ให้เดก็ เคล่ือนไหวรา่ งกายเพอื่ อบอนุ่ รา่ งกาย ลานสนามเด็กเล่น ๑. สงั เกตการเล่น
๒. ให้เดก็ เล่นอย่างอิสระ และ เครื่องเลน่ สนาม ร่วมกับผู้อื่น

๒. สังเกตการเล่นอิสระ

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรียนรู้ สอ่ื การประเมนิ
การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรยี นรู้ พัฒนาการ
เกมจบั คู่ภาพ
กิจกรรมเกมการศกึ ษา (13) การจับค่สู ่งิ ตา่ งๆ ๑. การเล่นเกมจบั คู่ ๑. ครูแนะนำเกมจบั คภู่ าพสมมาตรยานพาหนะ สมมาตรยานพาหนะ ๑. สงั เกตการเล่นเกม
๑. เลน่ เกมจบั คู่ ภาพ ภาพสมมาตรตาม ๒. แบ่งเดก็ เป็นกลุม่ กล่มุ ละประมาณ 4 - ๕ คน จับคู่ภาพสมมาตร
สมมาตรได้ ลำพังหรือเล่นร่วมกับ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับเกมจับคู่ภาพสมมาตร ยานพาหนะ
๒. เก็บเกมการศึกษา ผู้อืน่ ยานพาหนะ ๒. สงั เกตการเกบ็ เกม
ได้ การศึกษา
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละ
กล่มุ โดยทกุ กลุม่ ไดเ้ ล่นเกมจับคภู่ าพสมมาตร
ยานพาหนะ
4. ครูใหส้ ัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็ เกมการศกึ ษา

แผนการจดั ประสบการณ์รายวัน วันท่ี 2 หน่วยท่ี 18 คมนาคม ช้ันอนบุ าลปที ่ี ๓

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การประเมิน
การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคญั สาระทคี่ วรเรยี นรู้ พัฒนาการ
๑. ครชู ูบัตรภาพยานพาหนะทางบก (รถไฟ บัตรภาพ รถไฟ
กจิ กรรมเคลื่อนไหว ๑. การเคลอ่ื นที่ รถมอเตอรไ์ ซค์รถพยาบาล) มอเตอรไ์ ซค์ สังเกตการเคลอื่ นไหว
และจงั หวะ เคล่อื นไหว ๒. ให้เดก็ ทำเสียงของยานพาหนะชนดิ น้ัน รถพยาบาล เมื่อไดย้ นิ เสยี ง
สนใจ มีความสุขและ ๒. การเคล่ือนไหว ๓. ใหเ้ ด็กเคลอ่ื นไหวทา้ ทา่ ประกอบเมอ่ื ได้ยิน ยานพาหนะ
แสดงท่าทางประกอบ อยูก่ บั ที่ เสยี งของยานพาหนะ ดงั นี้
เพลงและดนตรี ๓. การปฏิบตั ิตามคำสงั่ - บรื้น บร้ืน บร้ืน (รถมอเตอร์ไซค)์
เด็กทำท่าขับรถมอเตอร์ไซด์
- ปู๊น ปู๊น ฉกึ ฉกั ฉกึ ฉกั (รถไฟ)
เดก็ ทำท่าเกาะไหล่กันทำท่าทางเปน็ รถไฟ
- หว่อวี หว่อ วี หวอ่ (รถพยาบาล)
เดก็ ทำทา่ ประกอบตามจนิ ตนาการเปน็ รถพยาบาล
4. ครูให้เด็กอาสาออกมาเปน็ ผู้นำกิจกรรม

จดุ ประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรยี นรู้ สอื่ การประเมนิ
การเรียนรู้ พัฒนาการ
ประสบการณ์สำคญั สาระท่ีควรเรยี นรู้ ๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดยให้เด็กๆ ๑. คำคลอ้ งจอง
กิจกรรมเสรมิ สังเกตการฟังผูอ้ ื่นพดู
ประสบการณ์ ๑. การอธิบายเช่ือมโยง ๑. การพูดแสดง นับต่อกัน โดยคนที่ ๑ นับ ๑ คนท่ี ๒ นับ ๒ เรียงกัน “ยานพาหนะทาง และสนทนาโตต้ อบ
ฟังผู้อน่ื พูดและสนทนา สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน ความคดิ อย่างตอ่ เนื่อง
โตต้ อบอย่างต่อเนื่อง ในเหตุการณห์ รอื การ ๒. การนับปากเปลา่ ไปจนถงึ คนท่ี ๒๐ แล้วเรม่ิ นบั ๑ ใหม่ บก” เชื่อมโยงกับเร่อื งท่ฟี งั
เชื่อมโยงกับเร่ืองทฟ่ี ัง กระทำ ๑ - ๒๐
๒. การเหน็ แบบอย่าง ๓. การนบั รคู้ ่า๑-๑๐ ๒. ครูและเดก็ รว่ มกนั ท่องคา้ คล้องจอง ๒. บัตรภาพรถไฟ
ของการเขียนทถ่ี ูกต้อง ๔. การเขียนตัวเลข
๓. การเขยี นร่วมกัน ๑ - ๑๐ “ยานพาหนะทางบก” พร้อมกับทำท่าทางประกอบ
ตามโอกาส
อย่างอิสระ และร่วมกันสนทนาความหมายของคำ

คลอ้ งจอง

๓. ครูนำบัตรภาพรถไฟท่ีจอดอยู่ในสถานีรถไฟมาให้

เด็กดู แล้วถามเด็กๆว่า ถ้าเด็กๆจะเดินทางด้วยรถไฟ

เดก็ ๆจะต้องทำอย่างไรบ้าง ให้เด็กๆไปสอบถามจากครู

ห้องอื่น หรือ ผู้ใหญ่ในโรงเรียนแล้วให้เด็กกลับมาเล่า

ใหเ้ พ่ือนๆฟัง

๔. เด็กๆน้าเสนอคำตอบที่ได้ โดยเด็กๆและครูร่วมกัน

สรุปว่า เวลาจะข้ึนรถไฟ เด็กๆต้องไปซ้ือต๋ัวรถไฟท่ี

สถานีรถไฟ โดยบอกพนักงานขายต๋ัวว่าจะเดินทางไป

ไหน พนักงานขายตั๋วจะบอกราคาต๋ัว เมื่อเราให้เงิน

เป็นคา่ ต๋ัวแล้ว พนักงานขายต๋ัวจะให้เราเก็บตั๋วไว้ แล้ว

เราก็นั่งรอจนกว่ารถไฟมา ในระหว่างนั่งรอรถไฟ

เด็กๆต้องไม่ว่ิงเล่นไปบริเวณรางรถไฟ เพราะอาจเกิด

อันตรายได้ เม่ือน่ังในรถไฟ เด็กๆต้องน่ังให้เรียบร้อย

ไมว่ ่ิงเล่นบนรถไฟ ไมย่ นื่ มอื หรอื หน้าออกนอกหน้าต่าง

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรยี นรู้ สอ่ื การประเมิน
พัฒนาการ
การเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคญั สาระทค่ี วรเรียนรู้
๑. สังเกตสรา้ งผลงาน
- ครูขออาสาสมัครเด็ก ๑๐ คนมายืนหน้าชั้นต่อกัน ศิลปะเพอื่ ส่อื สาร
ความคิดความรู้สึกของ
เป็นรถไฟ ครูกระตุ้นให้เด็กช่วยกันนับจำนวนเพ่ือน ตนเองโดยมกี ารดดั
แปลงใหม่จากเดิมและ
ท่ีมายืนหน้าชั้นท่ีเปรียบเสมือนตู้ขบวนรถไฟ และครู มีรายละเอยี ดเพ่มิ ข้ึน
๒. สังเกตเก็บของใช้
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ๑ - ๑๐บนกระดานให้ เขา้ ท่ีอย่างเรียบรอ้ ย
ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับจำนวนตู้รถไฟ และให้เด็กคัดลอกตัวเลข

ลงบนกระดาษ

- เด็กและครูร่วมกันสรุปเรื่องการการปฏิบัติตนเม่ือ

เดนิ ทางโดยรถยนตแ์ ละรถไฟ

กิจกรรมสรา้ งสรรค์ ๑.การท่องคำคลอ้ งจอง ๑. ให้เด็กวาดภาพยานพาหนะทางบกและระบายสีให้ ๑. กระดาษ A๔
๑. สรา้ งผลงานศลิ ปะ ๒. การทำงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคดิ ๓. การเขียนภาพและเล่นกับสี สวยงาม ๒. สีเทียน
ความรสู้ ึกของตนเอง 4. การปน้ั
โดยมีการดัดแป ลง ๕. การเล่นหรือทำกิจกรรม ๒. ตัดภาพรถยนต์ ๓. กรรไกร
ใหม่จากเดมิ และมี ร่วมกบั กลมุ่ เพื่อน
รายละเอียดเพิ่มข้ึน ๖.การพูดสะท้อนความรู้สึก ๓. เจาะรูทรี่ ถยนต์ ๔. ท่ีเจาะรู
๒. เก็บของใช้เข้าท่ี ของตนเอง
อย่างเรียบรอ้ ยด้วย ๔. ร้อยเชือกและผูกรถยนต์กับไม้แขวนเส้ือและนำไป กระดาษ
ตนเองได้
ตกแตง่ ห้องเรียน ๕. ไม้แขวนเส้ือ

4. ให้เดก็ น้าผลงานไปจดั แสดงไวท้ ี่มมุ จดั แสดงผลงาน

๕. ใหเ้ ดก็ ช่วยกนั เก็บอุปกรณ์และลา้ งมอื ให้สะอาด

เรียบร้อย

กจิ กรรมเล่นตามมุม ๑. เลน่ กบั ผอู้ ่นื ให้เดก็ เลือกกจิ กรรมในมุมประสบการณโ์ ดยครู ๑. บล็อก
เล่นและทำกจิ กรรม อยา่ งปลอดภยั อธบิ ายการทา้ กจิ กรรมแตล่ ะกิจกรรมดงั น้ี : ๒. หนังสอื ที่
รว่ มกบั ผอู้ นื่ อย่าง ๒. สนใจ มีความสขุ ๑) มุมบลอ็ ก เกีย่ วกับ
ปลอดภัย และแสดงออกผา่ น ๒) มุมหนงั สือ : หนงั สือ นทิ านเก่ยี วกับยานพาหนะ ยานพาหนะ
เสียงเพลงดนตรี ๓) มุมดนตรี ๓. เครื่องดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ เคร่ืองเคาะ
๕) มมุ เกมการศึกษา จังหวะ

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ ส่อื การประเมิน
พัฒนาการ
การเรียนรู้ ประสบการณส์ ำคญั สาระทค่ี วรเรยี นรู้ ๔. ชดุ เครื่องแบบ
คนขบั รถโดยสาร
คนขับรถมอเตอรไ์ ซค์
หมวกกนั น็อก
๕. เกมการศกึ ษา

กจิ กรรมกลางแจง้ การหลบหลีกส่งิ กดี ๑. ให้เด็กเคลอ่ื นไหวรา่ งกายดว้ ยการสะบัดมือ เครื่องเล่นสนาม สงั เกตพฤติกรรมการ
วิง่ หลบหลีกสง่ิ กดี ขวาง ขวาง เท้า หมนุ ไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพ่อื อบอุ่น หลบหลกี ส่ิงกดี ขวาง
ได้อย่างคลอ่ งแคลว่ ร่างกาย ของเด็ก
๒. ให้เดก็ เล่นเครอ่ื งเลน่ สนามอยา่ งอิสระ

กิจกรรมเกมการศึกษา การนบั รู้ค่าจำนวน การร้คู ่าจำนวน ๑. ครูแนะนำเกมจับคตู่ ู้รถไฟกบั ตวั เลข๑ - ๑๐ เกมจบั คจู่ ำนวนตู้

นับและแสดงจำนวน ตูร้ ถไฟกับความสัมพนั ธ์ 1 - 10 ๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้ตัวแทนไป รถไฟกบั ตวั เลข๑-๑๐

1 – 10 ได้ กบั ตัวเลข ๑ - ๑๐ รบั เกมการศึกษา และเลน่ เกมการศกึ ษา

๓. ใหเ้ ด็กเกบ็ เกมการศกึ ษาเขา้ ท่ี

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันท่ี 3 หนว่ ยท่ี 18 คมนาคม ช้นั อนุบาลปีท่ี ๓

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิ กรรมการเรยี นรู้ สื่อ การประเมนิ
การเรยี นรู้ ประสบการณ์สำคญั สาระทค่ี วรเรียนรู้ พฒั นาการ

กจิ กรรมเคลือ่ นไหว ๑. การเคลอ่ื นไหว ๑. ให้เด็กเคลื่อนท่ีพร้อมท้าท่าเลียนแบบการพายเรือ เครอ่ื งเคาะจังหวะ ๑. สงั เกตความสนใจ
และจังหวะ มคี วามสขุ และแสดง
๑. สนใจ มีความสขุ ตามเสยี งจังหวะ ให้ตรงกับจังหวะทค่ี รูเคาะเคร่ืองเคาะจงั หวะ ท่าทางประกอบจงั หวะ
และแสดงทา่ ทาง ๒. ว่ิงหลบเครอื่ งกีด
ประกอบจังหวะ ๒. การเคลือ่ นไหว (เดินพายเรือเร็วๆเมือได้ยินเสียงเคาะจังหวะเร็วเดิน ขวางได้อยา่ ง
๒. ว่งิ หลบเครอ่ื งกีด คล่องแคลว่
ขวางไดอ้ ยา่ ง เคลอ่ื นที่ พายเรือช้าๆเม่ือได้ยินเสียงเคาะจังหวะช้าๆ)โดยเด็กๆ
คล่องแคลว่ สังเกตการฟงั ผอู้ ืน่ พูด
ต้องระวงั ไม่ให้เคลอ่ื นท่ีชนกับเพ่ือน เมอื่ ได้ยนิ สัญญาณ จนจบและสนทนา
กิจกรรมเสรมิ โตต้ อบอยา่ งต่อเน่ือง
ประสบการณ์ หยดุ ใหห้ ยดุ เคล่อื นท่ีในทา่ น้ันทนั ที เชอ่ื มโยงกบั เรอ่ื งท่ีฟัง
ฟงั ผูอ้ นื่ พดู จนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง ๒. สรุปร่วมกับเด็กเกี่ยวกับการพายเรือที่ปลอดภัย
ตอ่ เนอื่ ง เชอ่ื มโยงกบั
เรอ่ื งท่ีฟงั ไม่ให้ชนกบั เรือลา้ อนื่ ๆ

ฟังผู้อ่นื พดู จนจบ ๑. เรอื และแพเป็น ๑. กระต้นุ ให้เด็กนบั ปากเปล่า ๑ - ๒๐

และสนทนาโต้ตอบ ยานพาหนะทใ่ี ชใ้ น ๒. ครกู ระตุ้นถามเด็กๆว่า

อย่างต่อเนอ่ื ง เช่ือมโยง การเดินทางทางน้ำ - “ถ้าเด็กๆจะเดินทางข้ามคลอง หรือ แม่น้ำ เด็กๆจะ

กับเร่ืองท่ีฟงั ๒. การเดินทางด้วย ใชย้ านพาหนะอะไร”

เรือโดยสารมีขั้นตอน - “ถา้ เด็กๆจะลงเรือโดยสารไปกับคุณพ่อคุณแม่ เด็กๆ

ตอ่ ไปนี้ จะตอ้ งปฏิบตั ติ นอยา่ งไร”

๑) ซื้อตัว๋ เรือโดยสาร ๓. ครูขออาสาสมัครเด็ก ๓ คน โดยเด็กคนหน่ึงเป็น

๒) รอเรือโดยสาร คุณแม่ อีกคนเป็นลูก คนสุดท้ายเป็นพนักงานขายตั๋ว

มารับ เรือโดยสาร ให้เด็ก ๓ น้ี เล่นบทบาทสมมติตามคำ

๓) ข้ึนน่ังบนเรือ บรรยายของครูตามคา้ พดู และบทบาทต่อไปน้ี

อย่างมรี ะเบียบและ - “คุณแมบ่ อกลกู ว่า เราจะไปน่ังเรือโดยสารขา้ ม

ใส่ชูชพี ฟากไปตลาดกัน”

๔) ไมเ่ ล่นเมอื่ อยู่ - คณุ แม่จงู ลูกไปซ้ือตวั๋ เรอื โดยสาร

บนเรือ

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ สื่อ การประเมนิ
การเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ พฒั นาการ
คุณแม่บอกพนักงานขายต๋ัวว่า จะซื้อต๋ัวเรือโดยสาร
กิจกรรมศิลปะ ๑. การใชม้ ือและตา ๑. สงั เกตสนใจ มี
สรา้ งสรรค์ สมั พันธก์ ัน ขา้ มแมน่ ำ้ ไป ความสุข และ
๑. สนใจ มีความสุข ๒. การใช้กล้ามเนื้อมัด แสดงออกผา่ นงาน
และแสดงออกผ่านงาน เล็กวาด ระบายสีและ - พนักงานยน่ื ตว๋ั ให้ แมร่ บั ตวั๋ มา พนักงานขายตว๋ั ศลิ ปะ
ศิลปะ ปั้น ๒. สงั เกตการสรา้ ง
๒. สรา้ งผลงานศิลปะ ๓. การใช้สี บอกวา่ “ขอให้เดินทางปลอดภยั ครบั /คะ่ ” ผลงานศลิ ปะเพื่อ
เพอ่ื ส่อื สารความคิด 4. การใชภ้ าษาใน สอ่ื สารความคิด
ความรสู้ กึ ของตนเอง การสือ่ สาร - แม่พาลกู มาทที่ ่าเรอื รอเรอื มารบั ความรู้สึกของตนเอง
โดยมกี ารดัดแปลงใหม่ ๕. การคิดสรา้ งสรรค์ โดยมกี ารดัดแปลง
จากเดิมและมี ๖.การพูดสะทอ้ น - แม่จูงลูกลงเรือและบอกลูกว่าเราต้องสวมเสื้อชูชีพ ใหม่จากเดมิ และมี
รายละเอยี ดเพมิ่ ข้ึน ความรู้สกึ ของตนเอง รายละเอยี ดเพม่ิ ข้ึน
เพื่อความปลอดภัย เราต้องไม่ย่ืนแขนขาออกนอกเรือ

และต้องนั่งบนท่นี งั่ ไม่ยืนหรือเล่นบนเรอื

- เมอ่ื ถึงฝง่ั แม่ถอดเสือ้ ชชู พี และพาลกู ข้ึนฝั่งอยา่ ง

ปลอดภยั

๔. เดก็ ๆปรบมือให้เพ่ือนทอ่ี าสามาแสดงบทบาทสมมติ

๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุป ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตน

เมอื่ ขนึ้ เรือโดยสาร

๑. ครูเตรียมกจิ กรรม ๒ กิจกรรม คอื กิจกรรม ๑. ไมห้ มุ้ สำลี

เป่าสี และกจิ กรรมป้ันดินน้ำมัน โดยครูแนะนำ ๒. สีเทียน

๑) กจิ กรรมเปา่ สีดงั นี้ ๓. กระดาษ A4

- ครเู ตรยี มสีและอปุ กรณ์เป่าสี 4. สีนำ้

- เดก็ เลอื กใช้สีและอปุ กรณ์เป่าสมี าสร้างผลงานท่ี ๕. ดนิ นำ้ มัน

มยี านพาหนะในภาพผลงานตามจนิ ตนาการ

- เดก็ นำเสนอผลงาน

๒) กิจกรรมปนั้ ดนิ น้ำมนั

- ครูเตรยี มดนิ น้ำมนั และแผน่ รองปน้ั

- เด็กป้ันยานพาหนะและสิง่ ทีเ่ ก่ียวขอ้ ง

- เดก็ นำเสนอผลงาน

จดุ ประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ สือ่ การประเมิน
พฒั นาการ
การเรียนรู้ ประสบการณส์ ำคัญ สาระท่คี วรเรยี นรู้

๓. หลงั จากปฏิบตั กิ จิ กรรมเสร็จตามขอ้ ตกลง ให้
เดก็ เล่นอิสระตามมุมต่าง ๆของหอ้ งตามความ
สนใจ
๔. ครูดแู ลให้เด็กเก็บของเขา้ ทใ่ี หเ้ รยี บรอ้ ยเม่ือ
หมดเวลา

กจิ กรรมเล่นตามมุม ๑. เล่นกับผอู้ ืน่ ให้เดก็ เลือกกจิ กรรมในมุมประสบการณ์โดยครู ๑. บล็อก สังเกตการเล่นและทำ
เลน่ และท้ากิจกรรม อย่างปลอดภยั
ร่วมกบั ผอู้ ่ืนอย่าง ๒. สนใจ มคี วามสุข อธิบายการทา้ กจิ กรรมแต่ละกจิ กรรมดงั น้ี : ๒. หนังสอื ทีเ่ กี่ยวกับ กจิ กรรมรว่ มกบั ผูอ้ ื่น
ปลอดภยั และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี ๑) มุมบล็อก ยานพาหนะ อยา่ งปลอดภยั

๒) มุมหนังสือ: หนงั สือ นทิ านเกย่ี วกับยานพาหนะ ๓. เครื่องดนตรี

๓) มุมดนตรี เครือ่ งเคาะจังหวะ

๔) มุมบทบาทสมมติ ๔. ชุดเครอ่ื งแบบ

๕) มมุ เกมการศกึ ษา คนขบั รถโดยสาร

คนขบั รถมอเตอรไ์ ซค์

หมวกกันน็อก

๕. เกมการศกึ ษา

กิจกรรมกลางแจง้ ๑. การทำทา่ ตาม ๑. จับคู่นั่งชันเข่าให้ฝ่าเท้าแตะกันและจับมือประสาน เครอ่ื งประกอบ ๑. สังเกตการปฏิบตั ิ

๑. ปฏบิ ัตติ ามกฎกติกา จนิ ตนาการการ สมมตเิ ป็นเรือท่จี ะพาย จงั หวะ ตามกฎกติกาข้อตกลง

ขอ้ ตกลงและคำสั่ง ๒. พายเรือการปฏิบัติ ๒. ให้เด็กโยกไปข้างหน้าและมาข้างหลังพร้อมกันช้าๆ และคำส่งั

๒. เลน่ ทำกจิ กรรม ตามคำสง่ั สมมตวิ ่าเด็กกำลงั พายเรือ ๒. สังเกตการเล่น

และปฏบิ ัตติ อ่ ผู้อ่ืน ๑. การทำกิจกรรมเป็น ๓. ครูจะบรรยายและให้เด็กท้าตาม เชน่ ครบู อก”พาย ทำกิจกรรม และปฏิบัติ

อยา่ งปลอดภัย รายบคุ คลและรายกลุ่ม เรอื ช้าๆ” ให้เดก็ โยกไปมาชา้ ๆ “พายเรอื เรว็ ๆ” ใหเ้ ด็ก ตอ่ ผ้อู ื่นอย่างปลอดภัย

๓. มวี ินัยในการเล่น โยกตัวเรว็ ขึ้นตามคา้ บรรยาย ๓. สงั เกตความมวี ินยั

ในการเล่น

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ ส่อื การประเมิน
การเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคัญ สาระท่คี วรเรียนรู้ พฒั นาการ

๒. การแก้ปญั หาใน ๑.สงั เกตการจำแนก
การเล่น และจดั กล่มุ ภาพตอ่
๓.การรกั ษาความ ปลาย(โดมโิ น)
ปลอดภยั ของ
ตนเองและผู้อน่ื

กิจกรรมเกมการศกึ ษา (5) การคัดแยก การจำแนกและการ ๑. ครแู นะนำและสาธติ การเลน่ เกมโดมโิ นภาพเรอื เกมโดมโิ นเรือ
๑. จำแนกและจดั กล่มุ การจดั กลมุ่ และ จดั กลมุ่ ภาพตอ่ ๒. ให้อาสาสมัครออกมาเลน่ เกมโดมโิ นภาพเรอื
ภาพเรอื โดยใชต้ ้ังแต่ การจำแนกสิ่งตา่ งๆ ปลาย(โดมโิ น) ๓. แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้เด็กเล่นเกมโดมิโน
สองลกั ษณะขน้ึ ไปเป็น ตามลกั ษณะและ ภาพเรือ
เกณฑ์ รปู รา่ ง รปู ทรง 4. เม่อื หมดเวลาให้เดก็ เกบ็ เกมเขา้ ทีใ่ ห้เรยี บร้อย
๒. เก็บของเลน่ เข้าท่ี
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หนว่ ยที่ 18 คมนาคม ช้นั อนุบาลปที ี่ ๓

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรียนรู้ สือ่ การประเมนิ
พฒั นาการ
การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้
สงั เกตความสนใจ มี
กิจกรรมเคล่อื นไหว ๑. การเคลอื่ นไหว ๑. เด็กและครูร่วมกันทบทวนจังหวะและข้อตกลงใน เครอื่ งเคาะจงั หวะ ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคล่อื นไหว
และจังหวะ อย่กู บั ท่ี การเคล่ือนไหวรา่ งกาย ประกอบเพลง
จงั หวะ และดนตรี
สนใจ มคี วามสขุ และ ๒. การเคลื่อนไหว ๒. ครบู อกใหเ้ ด็กเคลอื่ นไหวตามจนิ ตนาการตาม
๑. สงั เกตการบอก
แสดงทา่ ทาง/ เคล่ือนที่ไปตามทิศทาง คำบรรยาย เช่น “ฉันเห็นรถมากมาย มองซ้าย ประโยชนข์ อง
สะพานลอย
เคลื่อนไหวประกอบ ตา่ งๆ มองขวา ฉนั ตัดสินใจวา่ ฉนั จะข้ึนสะพานลอย ๒. สังเกตการรว่ ม
สนทนาโตต้ อบกับครู
เพลง จงั หวะและดนตรี ๓. การปฏิบตั ิตามคำสงั่ ฉันเดินขึ้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ฉันเดินลง” และเพอ่ื น

4. การแสดงความรู้สกึ ตามจังหวะเม่ือได้ยินสัญญาณ “ หยุด ”ให้หยุด

สนกุ สนานกับกิจกรรม เคลือ่ นไหวในท่าน้ันทนั ที

๓. ก่อนหมดเวลาให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ

ร่วมกนั สรปุ การเคลื่อนไหวร่างกายตามค้าสง่ั

กิจกรรมเสรมิ ๑. การนบั ปากเปลา่ สะพานลอยชว่ ยลด ๑. ครกู ระต้นุ เดก็ นับปากเปล่า ๑-๒๐ นทิ านเรอื่ ง นอ้ งแดน
ประสบการณ์
๑. บอกประโยชน์ของ ๑ - ๒๐ อันตรายหรือ ๒. ครูเลา่ นิทานเร่อื ง น้องแดนขึ้นสะพานลอย ให้ ขนึ้ สะพานลอย
สะพานลอยได้
๒. รว่ มสนทนาโตต้ อบ ๒. การสังเกตการบอก อบุ ตั ิเหตุทอ่ี าจเกิด เดก็ ๆฟงั แลว้ ต้งั คำถามถามเด็กดังต่อไปนี้
กบั ครแู ละเพ่อื นได้
ลกั ษณะของ บนถนนได้ - เพราะเหตใุ ดในตอนแรก นอ้ งแดนจงึ ไมส่ ามารถ

สะพานลอย ขา้ มถนนได้

- น้องแดนขา้ มถนนได้ดว้ ยวิธีใด

๓. ครแู ละเด็กร่วมกนั สรุปประโยชน์ของสะพานลอย

จดุ ประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมิน
พฒั นาการ
การเรยี นรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้

กจิ กรรมศลิ ปะ ๑. การทำงานศลิ ปะ ๑. ครูแนะนำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กวาดภาพอิสระ ๑. กระดาษ A4 สงั เกตความสนใจ
สรา้ งสรรค์ ๒. การเขยี นภาพและ มีความสุข และ
สนใจ มีความสขุ และ เลน่ กับสี โดยครูแนะนำให้เด็กวาดภาพการจราจรมีสะพานลอย ๒. สเี ทยี น แสดงออกผ่านงาน
แสดงออกผา่ นงาน ๓. การเล่นหรือทำ ศลิ ปะ
ศิลปะ กิจกรรมร่วมกับกล่มุ และ รถยนต์โดยใช้สีเทียนลงบนกระดาษแล้วใช้สีน้ำ ๓. สนี ้ำ
เพอื่ น
กิจกรรมเลน่ ตามมมุ ๔.การพดู สะท้อน ระบายสที บั ลงบนสเี ทยี นแลว้ รอจนสีนำ้ แหง้ ๔. ดินน้ำมัน
เลน่ และทำกิจกรรม ความรสู้ ึกของตนเอง
รว่ มกบั ผอู้ ่นื อยา่ ง ๒. เม่อื หมดเวลาครใู หส้ ัญญาณ เดก็ ช่วยกนั เกบ็ ของ
ปลอดภยั ๑. เลน่ กบั ผูอ้ ื่น
อยา่ งปลอดภยั ๓. ให้เด็ก ๔ - ๕ คน น้าผลงานออกมานำเสนอ
๒. สนใจ มคี วามสุข
และแสดงออกผ่าน ใหเ้ พื่อนถามคำถามหรอื แสดงความคิดเหน็
เสยี งเพลงดนตรี
ใหเ้ ด็กเลือกกิจกรรมในมมุ ประสบการณ์โดยครู ๑. บล็อก สงั เกตการทำกิจกรรม

อธบิ ายการทา้ กิจกรรมแตล่ ะกิจกรรมดังนี้ : ๒. หนังสอื ทีเ่ ก่ยี วกับ เลน่ ร่วมกับผอู้ ื่นอยา่ ง

๑) มุมบล็อก ยานพาหนะ ปลอดภยั

๒) มมุ หนงั สือ : หนังสือ นทิ านเกี่ยวกบั ๓. เครือ่ งดนตรี

ยานพาหนะ เครื่องเคาะจงั หวะ

๓) มมุ ดนตรี ๔. ชดุ เครอื่ งแบบ

๔) มมุ บทบาทสมมติ คนขับรถโดยสาร

๕) มมุ เกมการศึกษา คนขับรถมอเตอรไ์ ซค์

หมวกกนั น็อก

๕. เกมการศกึ ษา

กิจกรรมกลางแจ้ง ๑. การเคลอื่ นไหวที่ ๑. ให้เด็กเล่นเกมเครื่องบินส่งของ โดยให้เด็กจับกลุ่ม ลกู บอล ๑ ลูก สั งเก ต ก า ร ณ์ เล่ น แ ล ะ
เล่นและทำกิจกรรมกับ ใช้การประสานสัมพันธ์
ผู้อ่ืนอย่างปลอดภยั ของการใช้กล้ามเน้ื อ ยืนเป็นแถว ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน คนยืนหน้าสุด ทำกจิ กรรมปฏิบัตกิ บั

ใหญ่ในการโยนลูกบอล ของแถวโยนลูกบอลให้คนที่ยืนอยู่คนหน้าสุดของแถว ผ้อู นื่ อย่างปลอดภยั
๒. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนท่ี ที่ยนื ตรงข้าม คนท่ียนื ตรงข้ามต้องรับลกู บอลให้ได้แล้ว

ส่งกลับมาให้เพื่อนท่ียืนอยู่ตรงข้าม เด็กท่ีส่งลูกบอล

แล้วจะไปต่อแถวเพื่อน ทำเช่นนี้ โดยผลัดเปลี่ยนกัน

โยนรับสง่ ลกู บอล

จดุ ประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การประเมนิ
การเรยี นรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระท่คี วรเรยี นรู้ พฒั นาการ
๒. ให้เด็กเปลี่ยนวิธีการส่งลูกบอลให้ลูกบอลกระดอน
จากพื้นได้และใหเ้ พ่อื นรบั
๓. เม่ือหมดเวลาให้นา้ ลกู บอลไปเกบ็ และทำ
ความสะอาดรา่ งกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่ ๑. ครูแนะนำเกมจับคู่ภาพสะพานลอยท่ีมีขนาดเล็ก ๑. เกมจับคภู่ าพ สงั เกตการจบั คู่และ
จับคู่และเปรียบเทยี บ การเปรียบเทียบสง่ิ เปรียบเทียบความ
ความเหมอื นและความ ตา่ งๆ ตามลกั ษณะ ใหญ่ เหมอื นกนั ๓ คู่ สะพานลอย เหมือนและความ
แตกตา่ งของขนาด ความยาว/ความสงู แตกต่างของ
สะพานลอยได้ ๒. แบ่งเดก็ เป็น ๕ กลุม่ ให้เด็ก ๑ กลมุ่ รับเกมที่ ๒. เกมการศึกษาชุด สะพานลอย

แนะนำไปเล่น กล่มุ อืน่ ๆ เลน่ เกมการศึกษาชุดเดมิ เดิม

๓. ใหเ้ ด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจดั ประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หนว่ ยท่ี 18 คมนาคม ชน้ั อนบุ าลปที ่ี ๓

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิ กรรมการเรยี นรู้ สอื่ การประเมนิ
พฒั นาการ
การเรยี นรู้ ประสบการณส์ ำคัญ สาระทค่ี วรเรยี นรู้
สังเกตความสนใจและ
กจิ กรรมเคลอ่ื นไหว การปฏิบตั ติ ามคำสง่ั ครูอธิบายกฎกตกิ าให้เด็กยืนเป็นวงกลมย่ำเท้าอยู่กับที่ เครื่องเคาะจังหวะ มคี วามสุขกับ
หากครูพูดว่า ไฟเขียว ให้เด็กๆเดินเคลื่อนท่ีไปทางซ้าย เสียงเพลง จังหวะและ
และจงั หวะ หรอื ทางขวา สมมติว่าเดินข้ามถนนบนทางทางม้าลาย ดนตรี
หากครพู ูดว่า ไฟแดงให้เดก็ ยำ่ เท้าอยู่กบั ที่
สนใจและมคี วามสขุ กับ

เสียงเพลง จังหวะและ

ดนตรี

กิจกรรมเสริม ๑. การร่วมสนทนา เมอื่ ข้ามถนนตรง ๑. ครูกระตุ้นใหเ้ ดก็ นบั ปากเปล่า ๑ - ๒๐ ๑. นิทานเรือ่ ง นอ้ ง ๑.สงั เกตการฟังผู้อ่นื
ทางมา้ ลายให้มอง
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน ขวา มองซา้ ยก่อน ๒. เลา่ นิทานใหเ้ ด็กฟงั เรือ่ ง “น้องหนูไมร่ ะวัง” หนไู มร่ ะวัง พดู จนจบและสนทนา
เม่อื มั่นใจว่าไม่มรี ถ
๑. ฟงั ผอู้ น่ื พูดจนจบ ความคิดเห็น ผ่านแล้วจึงขา้ ม ๓. กระตุ้นถามเด็กว่า “คุณพ่อสอนน้องหนูเรื่องการ ๒. บตั รภาพ ทาง โต้ตอบอย่างต่อเนอื่ ง
ถนนไปได้
และสนทนาโตต้ อบ ๒. การเลน่ บทบาท ขา้ มถนนอย่างไร” มา้ ลายและ บตั รภาพ เชื่อมโยงกบั เรื่องที่ฟงั

อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง สมมติเหตกุ ารณ์ตา่ งๆ ๔. ตดิ ภาพมา้ ลาย และ ทางมา้ ลายบนกระดาน มา้ ลาย ๒.สงั เกตการตอบ

กบั เรือ่ งทฟ่ี งั ๕. กระตุ้นถามเด็กให้สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะ คำถาม

๒. สังเกต เปรยี บเทียบ ของม้าลายและทางม้าลายว่ามีอะไรที่เหมือนกัน การเปรียบเทยี บ

ลกั ษณะทเี่ หมอื นกัน ๖. เพิ่มเติมความรู้ให้เด็กว่า ทางม้าลายจะอยู่บนถนน ลกั ษณะทีเ่ หมือนกัน

ของมา้ ลายกับทาง เวลาเด็กๆจะข้ามถนน ให้เด็กข้ามตรงทางม้าลาย โดย ของม้าลายกับทาง

มา้ ลาย เดก็ ๆต้องหนั มองไปทางขวาและหันมองทางซ้าย เม่ือดู มา้ ลาย

จนแน่ใจว่าไม่มรี ถผ่าน จึงเดินข้ามถนนตรงทางมา้ ลาย

ทางม้าลายบางแห่งจะมีสัญญาณไฟแดงและไฟเขียว

สำหรับให้คนข้ามถนน ถ้าเด็กๆเห็นสัญญาณไฟเขียว

ตรงทางม้าลาย เด็กๆจึงจะข้ามถนนตรงทางม้าลายได้

๗. ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติว่า เมื่ออยู่บนท้องถนน

และมที างมา้ ลาย เดก็ ๆจะปฏิบัติตนอย่างไร

๘. รว่ มกนั สรปุ การปฏิบัติตนเมื่อขา้ มทางม้าลาย

จุดประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การประเมนิ
พัฒนาการ
การเรยี นรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระทค่ี วรเรยี นรู้ ๑. ครูแบ่งเดก็ ออกเป็นกลุม่ กลมุ่ ละ ๔-๕ คน
๒. แนะน้ากจิ กรรมประดษิ ฐถ์ นนในเมืองตาม
กจิ กรรมสร้างสรรค์ ๑. การประดษิ ฐ์ ความคิดสร้างสรรคจ์ ากวัสดุเหลอื ใชท้ ่คี รเู ตรยี ม ๑. เศษวัสดเุ หลอื ใช้ ๑. สงั เกตทำงาน
ให้ ได้แก่ กล่องยาสีฟัน ร่วมกับเพ่ือนอย่างมี
๑. ทำงานร่วมกบั เพือ่ น ๒.การตัด ๒. สีตา่ งๆ เปา้ หมาย
ใหเ้ ด็กเลือกกจิ กรรมในมมุ ประสบการณโ์ ดยครู 3. กาว ๒. สังเกตการใช้
อย่างมีเป้าหมาย ๓. การปะ ติด อธบิ ายการท้ากจิ กรรมแตล่ ะกิจกรรมดงั น้ี : 4. กรรไกร กรรไกรตดั กระดาษ
๑) มมุ บลอ็ ก ตามแนวเส้น
๒. ใชก้ รรไกรตัด ๒) มุมหนังสือ
๓) มุมดนตรี
กระดาษตามแนวเสน้ ๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศกึ ษา
โคง้ ได้

กจิ กรรมเล่นตามมุม ๑. เลน่ กับผูอ้ ื่น ๑. บล็อก สังเกตการทำกิจกรรม
เลน่ และทำกจิ กรรม อย่างปลอดภัย
ร่วมกับผอู้ ื่นอย่าง ๒. สนใจ มีความสขุ ๒. หนังสือทเ่ี ก่ียวกับ เลน่ ร่วมกับผู้อ่นื อย่าง
ปลอดภัย และแสดงออกผา่ น
เสยี งเพลงดนตรี ยานพาหนะ ปลอดภัย

๓. เครอื่ งดนตรี

เคร่อื งเคาะจังหวะ

๔. ชดุ เครอ่ื งแบบ

คนขบั รถโดยสาร

คนขบั รถมอเตอร์ไซค์

หมวกกนั นอ็ ก

๕. เกมการศกึ ษา

กิจกรรมกลางแจง้ ๑. การเล่นอิสระ เลอื กเล่นเครื่องเลน่ สนามตามความสนใจ เครือ่ งเล่นสนาม สงั เกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะเลน่ ออก
๑. สนใจและมีความสุข ๒. การเคลอื่ นไหวท่ี กำลงั กาย

ในการเลน่ เคร่อื งเลน่ ใช้การประสาน

สนามอย่างอสิ ระและ สัมพนั ธข์ อง

ออกกำลงั กาย กล้ามเนอ้ื ใหญ่

๓. การเลน่ เครือ่ ง

เลน่ อย่างปลอดภัย

จดุ ประสงค์ สาระการเรยี นรู้ กจิ กรรมการเรยี นรู้ สือ่ การประเมนิ
พฒั นาการ
การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระทคี่ วรเรยี นรู้ ๑. ครแู บง่ เด็กออกเปน็ กลมุ่ กลุ่มละ ๔ - ๕ คน เกมภาพตัดตอ่ คน
๒. แนะนำเกมภาพตดั ต่อคนข้ามทางมา้ ลาย ข้ามทางม้าลาย การจบั คู่ภาพตดั ตอ่
กจิ กรรมเกมการศึกษา (6) การต่อของช้ินเล็ก การเรียงภาพตดั ต่อ ๓. เก็บอุปกรณ์เขา้ ท่ีเมอ่ื หมดเวลา
จบั คู่และเปรียบเทียบ เติมในชิ้นใหญใ่ ห้
ภาพตัดตอ่ ยอ่ ย เพ่อื สมบรู ณแ์ ละการแยก
เตมิ ในภาพคนข้ามทาง ชิ้นสว่ น
ม้าลายได้

1 เลขท่ี ชอ่ื –สกลุ
2
3
4
5
6
7

8
9
10

๑. การเล่นท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ ผู้อื่นอย่าง ด้านรา่ งกาย แบบสงั เกตพฤตกิ รรมเดก็ หน่วยการจัดประสบการณท์ ี่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีท่ี 3
ปลอดภยั
ดา้ นอารมณ์
๒. การวงิ่ หลบหลกี สิง่ กีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
พัฒนาการ
๓. การใชก้ รรไกรตดั กระดาษตามแนวเส้นโคง้ ได้
ดา้ นสงั คม
4. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรี ดา้ นสตปิ ัญญา

๕. การเก็บของเล่นของใช้อย่าง เรียบร้อยด้วย
๖ตน. เกอางรเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
7. การฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนอื่ ง เช่อื มโยงกบั เรื่องทฟ่ี งั

๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งตา่ งๆโดยใช้ลกั ษณะทสี่ งั เกตพบ
สองลกั ษณะขน้ึ

๙. การจำแนกและจดั กลุ่มส่ิงต่างๆโดยใชต้ ้ังแตส่ อง
ลักษณะขน้ึ ไปเปน็ เกณฑ์

๑๐. การนับและแสดงจำนวน๑– ๑๐

๑. การสร้างผลงานศิลปะเพ่ือ ส่ือสาร ความคิด
ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมี รายละเอยี ดเพม่ิ ขึ้น

หมายเหตุ

11 เลขที่ ช่อื –สกุล
12
13 ๑. การเล่นท้ากจิ กรรม และปฏิบตั ติ อ่ ผอู้ น่ื อย่าง ด้านร่างกาย
14 ปลอดภัย
15 ๒. การวิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางไดอ้ ย่างคล่องแคลว่ ด้านอารมณ์
16
17 ๓. การใชก้ รรไกรตดั กระดาษตามแนวเสน้ โค้งได้ พัฒนาการ
18
19 4. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/ ดา้ นสงั คม
20 เคลอื่ นไหวประกอบเพลงจงั หวะและดนตรี
ด้านสตปิ ญั ญา
คำอธิบาย ครสู ังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรปุ เป็นรายสัปดาห์ระบรุ ะดับคณุ ภาพเป็น ๓ ระดับ คอื ๕. การเกบ็ ของเลน่ ของใช้อย่าง เรยี บร้อยด้วยตนเอง
ระดับ ๓ ดี ระดบั ๒ ปานกลาง ระดับ ๑ ควรสง่ เสริม
๖. การเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย

7. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ตอ่ เน่ือง เช่อื มโยงกบั เร่ืองทฟ่ี ัง
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะท่ีสังเกตพบ
สองลักษณะขน้ึ

๙. การจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขน้ึ ไปเปน็ เกณฑ์

๑๐. การนับและแสดงจำนวน๑– ๑๐

๑. การสร้างผลงานศิลปะเพ่ือ สื่อสาร ความคิด
ความรสู้ ึกของตนเอง โดยมกี ารดัดแปลงใหม่จากเดิม
และมี รายละเอยี ดเพิม่ ขึ้น

หมายเหตุ

ความเหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหนา้ ฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นางเมทนิ ี มหสิ ยา)

ตำแหนง่ ครูชำนาญการพิเศษ

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชอื่ )
(นางสาวสพุ รรณกิ า สบุ รรณาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามคั คี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SinarHarian20042022 (1)
Next Book
Harian Metro 20.04.2022