The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khoonthin90, 2019-11-27 01:09:30

modul any flip cOMPLETE 2

Dihasilkan oleh :

Chu Khoon Thin P99556

Wan Nur Hafizah Binti Wan Hussain P99588

Masna Binti Mappeati P99567

Chan Yee Lin P99552

masna binti mappeati

chan yee lin

Isi KandunganPrakata 1


Latar Belakang 2


Pengenalan 3Objektif Modul 4


Strategi Pembelajaran 5


Cara Penggunaan Modul 6


Konteks Sains : Fasa-fasa Bulan 7 - 9


Teori pembelajaran 10


Uji minda 11-17


Fasa orientasi 18 - 19


Fasa pencetusan idea 20 - 22


Fasa penstrukturan semula idea 23 - 24


Fasa aplikasi idea 25 - 27


Fasa refleksi 28 - 29


Penghargaan 30Jawapan 31

Kurikulum didefinisikan sebagai suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke

arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan (PPK, 2001). Kurikulum
Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan,
bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai
kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan.


Bagi mencapai matlamat Kurikulum Kebangsaan, pernyataan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT) ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum. Kurikulum
merupakan satu daripada elemen utama dalam KBAT selain daripada pedagogi dan

pentaksiran. Sehubungan dengan itu, pemahaman guru tentang pernyataan KBAT
dalam kurikulum hendaklah jelas bagi membolehkan segala bentuk aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan di bilik

darjah.

KBAT didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan

masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu (KPM,
2013). KBAT adalah berlandaskan kepada tahap pemikiran dalam Taksonomi Bloom
dan Taksonomi semakan Anderson.


1

Mata pelajaran Sains sangat penting dalam kurikulum. Sesetengah topik
Sains dianggap sukar kepada murid untuk menguasainya. Melalui

dapatan daripada murid dan guru, mereka beranggapan bahawa topik
fasa-fasa bulan sukar untuk mereka memahaminya.
Terdapat pelbagai teori yang mengatakan bahawa topik ini mencabar
untuk diajar. Salah satu faktornya ialah murid sering mengalami

miskonsepsi mengenai topik ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui
pernyataan berikut:
“Kanak-kanak akan membuat jangkaan awal tentang dunia fizikal

yang dilihatnya berdasarkan tafsiran pengalaman sehariannya. Hal
ini membawa kepada miskonsepsi terhadap topik fasa-fasa bulan
kerana apa yang dialami olehnya berdasarkan pengalaman

sehariannya dan mereka telah menjana idea sendiri mengenai
bagaimana Bulan itu berubah bentuk sehari-hari. (Vosniadou &

Brewer 1994 ; Jones H. P. 2012)
Menurut Hermann & Lewis (2003), murid mengalami pengalaman setiap
hari dengan bulan kerana bulan dapat dilihat hampir setiap hari pada

waktu siang atau malam dan berubah-ubah bentuk pada setiap hari. Hal
ini menyebabkan murid sudah mempunyai idea sendiri mengenai
bagaimana bulan itu berubah bentuknya. Walaupun selepas diterangkan

oleh guru, masih terdapat sesetengah murid yang enggan mengubah
miskonsepsi mereka.

2

Pengenalan


ADDIE merupakan satu model pengajaran yang meliputi fasa-fasa
analisis, rekabentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian.
Model ADDIE direka bentuk untuk menghasilkan rancangan
pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu

pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Model ADDIE
diterapkan dalam penghasilan Modul Pembelajaran Fasa-fasa Bulan.
Murid-murid dan guru dapat menggunakan modul ini dengan mudah
secara ‘online’ ataupun ‘offline’.

Model ADDIE ini terdiri daripada 5 langkah utama :-
3

Objektif

Selepas menggunakan modul ini, guru dapat:❖ memahami pengertian fasa-fasa Bulan


❖ mengetahui ciri-ciri fenomena fasa-fasa Bulan❖ menambah pengetahuan mengenai strategi pengajaran dan pembelajaran


fasa-fasa bulan dan membetulkan miskonsepsi yang dialami oleh murid


❖ memudahkan mereka merancang strategi pengajaran dan pembelajaran


di dalam bilik darjah mengenai topik fasa-fasa bulanSelepas menjalankan aktiviti yang terdapat dalam modul ini, murid dapat:❖ menguasai definisi fasa-fasa bulan.❖ menyedari proses yang berlaku semasa perubahan fasa-fasa bulan.


❖ membuat penilaian kendiri tentang pemahaman mereka terhadap aktiviti


fenomena fasa-fasa bulan yang dijalankan.


❖ meneroka idea, membandingkan idea mereka dan membuat refleksiproses pembelajaran yang telah mereka alami
4

StrategiPembelajaran

Strategi Pembelajaran yang digunakan adalahpembelajaran
i-think map perbincangan
koperatifpembelajaran
pembelajaran projek berasaskan
interaktif
teknologi


5

Cara penggunaan
Modul ini terdiri daripada lima bahagian aktiviti. Setiap bahagian
merangkumi 5 langkah tertentu.
Dalam menjalankan aktiviti ini, modul ini boleh digunakan di bawah

berikut :-


sebagai lembaran kerja aktiviti

sebagai panduan bagi suatu aktiviti


sebagai tugasan individu atau kumpulan


dan aplikasikan strategi pembelajaran yang bersesuaian.
6

selama 24 jam
Barat ke Timur
(lawan arah jam)


7

8

9

Teori Pembelajaran :

Teori Konstruktivisme 5 FasaNeedham

Pendekatann konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang mampu

menjadikan pelajar terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Pelajar juga dapat membina makna dalam proses mendapatkan ilmu

pengetahuan daripada pengalaman sedia ada. Pembelajaran Sains berteraskan
Model 5 Fasa Needham dapat memberi impak yang berkesan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar. Model 5 Fasa Nedhaam ini telah
dihasilkan oleh Richard Needham di United Kingdom pada tahun 1987. Needham

telah mencadangkan model pengajaran dan pembelajaran ini dalam “Children’s
Learning in Science Project” untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang

suatu konsep sains serta menggalakkan pelajar terlibat secara aktif di dalam kelas.Model Needham terdiri daripada 5 fasa. Setiap fasa adalah seperti berikut:
Orientasi (Orientation)
Pencetusan idea (Eliciting Ideas)
Penstrukturan Semula Idea
(Restructing of ideas)


Pengaplikasian idea (Application of
ideas)
Refleksi (Reflection)
10

11

1.Maklumat di bawah menerangkan salah satu fasa bulan.

Bulan tidak dapat dilihat dari bumi

Permukaan gelap bulan menghadap bumi
Apakah fasa bulan yang diterangkan di atas?

A. Bulan sabit
B. Bulan separa

C. Anak bulan

D. Bulan purnama

2. Antara yang berikut yang manakah dipadankan dengan betul?12

3. Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan yang diwakili oleh
E,F, G dan H.
Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa-fasa bulan
yang betul?

A. F, E, H, G C. F, G, E, H

B. F, E, G, H D. H. E. G. F

4. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang fasa-fasa
bulan?

A. Fasa-fasa bulan terjadi disebabkan oleh putaran Bulan pada paksinya

B. Bulan purnama dapat dilihat melalui malam ke-14 hingga malam ke-16


C. Fasa bulan yang dapat dilihat berubah daripada fasa bulan sabit kepada
anak bulan

D. Selepas fasa purnama, permukaan bulan yang dapat dilihat semakin
besar
13

5. Rajah berikut menunjukkan kejadian fasa-fasa bulan.
Antara yang diwakili oleh J,K,L, dan M?

6. Rajah berikut menunjukkan salah satu fasa bulan.


Bilakah fasa bulan itu dapat diperhatikan berdasarkan takwim
Qamari?
A. Pada hari ke-2 C. Pada hari ke-15

B. Pada hari ke-7 D. Pada hari ke-2514

7. Rajah berikut menunjukkan fasa-fasa bulan.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan fasa bulan hampir
purnama?

A. W C. Y
B. X D. Z
8. Rajah berikut menunjukkan kedudukan bulan pada fasa-
fasa tertentu.

Antara berikut, yang manakah bentuk bulan yang kelihatan
pada fasa N?

15

9. Rajah berikut menunjukkan fasa-fasa bulan.

S
Antara berikut, yang manakah bentuk bulan bagi fasa S?10. Rajah berikut menunjukkan fasa-fasa bulan.
Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili
kecerahan bulan dengan betul?


16

15

UJI MINDA

1. Mengapakah fasa-fasa bulan berlaku?


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
2. Mengapakah bulan bercahaya pada waktu malam?


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Mengapakah cahaya bulan tidak kelihatan pada waktu tengah hari?

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________
4. Bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh tetapi perang kemerahan.

Mengapa?

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________
5. Mengapakah gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama?

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

17

15

FASA 1 :ORIENTASI

18

15

Fasa Orientasi


i. Menyediakan suasana pembelajaran bagi merangsang
dan menimbulkan minat murid terhadap pelajaran.


1. Guru meminta murid melukis bentuk bulan yang pernah
mereka lihat.Nama: _________________________________ Tahun:_________

ARAHAN: Lukiskan satu bentuk bulan yang pernah kamu lihat.


19

15

FASA 2 :


Pencetusan


idea
20

15

Fasa Pencetusan Idea

i. Guru merancang aktiviti dengan

menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada
dengan pengetahuan baharu yang akan mereka
pelajari.
AKTIVITI 1:

1. Murid dibahagikan kepada 4 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan diberikan
lembaran Peta Bulatan.
2. Setiap kumpulan berbincang dan mengisi peta bulatan mengenai apa yang mereka
tahu mengenai bulan.
3. Selepas itu, setiap kumpulan perlu mempamerkan hasil kerja mereka dan
melakukan ‘Gallery Walk’.

Nama: ______________________________________ Tahun:_________
21

Fasa Pencetusan Idea

ii. Guru merancang aktiviti dengan
menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada
dengan pengetahuan baharu yang akan mereka

pelajari.


AKTIVITI 2:

1. Guru memberikan kad-kad bentuk bulan kepada murid di dalam setiap kumpulan.
Mereka perlu menyusun kad-kad bentuk bulan mengikut fasa-fasa bulan dengan
betul.
2. Setiap kumpulan perlu membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.
22

15

FASA 3:
Penstrukturan

semula idea
23

15

Fasa Penstrukturan semula idea

i. Kemahiran berbahasa akan membantu murid membuat

pengubahsuaian atau penyusunan semula idea mengikut
urutan.


1. Menggunakan kumpulan yang sama, murid perlu mencari video fasa-fasa bulan dalam
internet. Kemudian, murid berbincang sesama mereka tentang video tersebut.
2. Selepas itu, murid diberi masa lima minit untuk membentangkan hasil perbincangan
mereka. Jika terdapat kesalahfahaman, guru akan menerangkan semula.

3. Murid perlu menjawab Quizziz yang disediakan oleh guru.


https://youtu.be/FoIhAOr5wfMhttps://quizizz.com/admin/quiz/5d65fbb6d6c370001b84efef/
sains-tahun-5

24

FASA 4:Aplikasi idea
25

Fasa Aplikasi Ideai. Murid mengaplikasikan pengetahuan baru dengan
menyelesaikan masalah dalam situasi baharu.

Aktiviti:

1. Murid dikehendaki menghasilkan satu mini projek (model fasa-fasa bulan) secara

berkumpulan mengenai fasa-fasa bulan.

Contoh Projek
26

Aktiviti:
Murid dikehendaki menghasilkan satu mini projek (model fasa-fasa bulan) secara berkumpulan
mengenai fasa-fasa bulan.Berdasarkan model fasa bulan yang telah dihasilkan, sila ambil gambar model anda
dan lekatkan di ruangan yang telah disediakan.
27

FASA 5:
refleksi

28

Fasa Refleksii. Murid membandingkan pengetahuan asal dengan
pengetahuan baharu dan merenung kembali

proses pembelajaran yang merubah idea mereka.
ii. Murid membuat refleksi untuk melihat
sejauhmanakah mereka telah berubah.


AKTIVITI 1:
Secara individu, murid membuat catatan peribadi dengan membandingkan pengetahuan asal

dengan pengetahuan yang baharu diperolehi mngenai fasa-fasa bulan.

Nama: Kelas:
Refleksi:

29

PENGHARGAANKami ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan

kepada Prof. Dr. Kamisah Bt. Osman kerana memberi
peluang kepada kami untuk membangunkan modul ini

bagi meningkatkan kemahiran dan kreativiti murid.

Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan

Malaysia atas sokongan moral bagi penghasilan modul

ini.

30

JAWAPAN

1. A 6. B


2. C 7. C

3. A 8. A


4. B 9. A

5. D 10. Aa) Fasa-fasa bulan berlaku apabila bulan bergerak

mengelilingi Bumi, bentuk Bulan akan kelihatan berbeza-

beza kerana kedudukan relatif Bumi dan Matahari kepada

bulan.

b) Kerana bulan memantulkan cahaya daripada matahari ke

bumi

c) Kerana cahaya matahari yang terlampau terang.

d) Bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh

tetapi perang kemerahan kerana keseluruhan bulan
berada di dalam bayang-bayang umbra.


e) Gerhana bulan hanya berlaku apabila bulan melalui
sebahagian daripada bayang-bayang bumi di mana ketika

bulan purnama, matahari, bumi dan bulan terjajar pada

satu barisan yang sama.
31


Click to View FlipBook Version