The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Alisa daoh, 2019-11-12 01:05:05

นรารำลึก E-book1

นรารำลึก E-book1

มัสยดิ กลาง
ต้ังอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์
เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางนราธิวาสนส้ี ร้างขนึ้ เม่ือ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างเป็นอาคาร ๓ ช้ัน แบบอาหรบั
ชนั้ ลา่ งเปน็ หอ้ งประชมุ ใหญ่ หอ้ งทำ� ละหมาดอยู่ ๒ ชนั้
บน ยอดเปน็ โดมขนาดใหญ่ มหี อสงู สำ� หรบั สง่ สญั ญาณ
อาซานเรยี กชาวมุสลมิ ขา้ มาละหมาด

อุทยานแห่งชาติ อา่ วมะนาว-เขาตันหยง
ตง้ั อยหู่ มทู่ ี่ ๑ ตำ� บลกะลวุ อเหนอื ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ (นราธวิ าส-ตากใบ) ประมาณ
๓ กโิ ลเมตร และมที างแยกไปสหู่ าดอกี ๓ กโิ ลเมตร เปน็ ชายหาดทยี่ าวตอ่ เนอ่ื งจากชายฝง่ั ทะเลดา้ นตะวนั
ออกของจงั หวดั ปตั ตานี เปน็ โคง้ อา่ วเชอ่ื มตอ่ กนั ยาวประมาณ ๔ กโิ ลเมตร มโี ขดหนิ คนั่ สลบั โคง้ หาดเปน็
ระยะ ด้านหนึง่ ติดพระต�ำหนกั ทกั ษิณราชนเิ วศน์ บรเิ วณรมิ หาดมีสวนรุกขชาติ และทิวสนร่มรื่นเหมาะ
แก่การพกั ผ่อน มเี ส้นทางศึกษาธรรมชาตปิ ่าชายหาด (beach forest) ระยะทางประมาณ ๑ กโิ ลเมตร
พนั ธไ์ุ มท้ พ่ี บจะเปน็ ไมท้ ชี่ อบความแหง้ แลง้ เชน่ จกั ทะเล มะนาวผี เตยทะเล (ผลมหี นา้ ตาคลา้ ยสบั ปะรด)
เป็นตน้

ศูนย์ศึกษาการพฒั นาพกิ ุลทอง อันเนอ่ื งมาจากพระราชด�ำริ
หา่ งจากตวั เมอื งนราธวิ าสประมาณ ๗ กโิ ลเมตร หา่ งจากตวั เมอื งนราธวิ าสตามทางหลวงแผน่ ดนิ
หมายเลข ๔๐๘๔ (ถนนสายนราธวิ าส-ตากใบ) ในเขตตำ� บลกะลวุ อเหนอื พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมพี ระราชดำ� รติ ง้ั เพอื่ ดำ� เนนิ การปรบั ปรงุ ศกึ ษา ทดลอง วจิ ยั ดนิ ทมี่ ปี ญั หาและสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจ
ในการประกอบอาชพี ดา้ นการเกษตร และจดั เปน็ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วเชงิ อนรุ กั ษแ์ ละพฒั นาใหผ้ ทู้ เี่ ขา้ ศกึ ษา
เรยี นรไู้ ดร้ บั ความรทู้ างเทคโนโลยใี หมๆ่ ในพน้ื ที่ ๑,๗๔๐ ไร่ นอกจากนม้ี กี ารผลติ และจำ� หนา่ ย หตั ถกรรม
พื้นบ้านที่ทำ� จากกระจูด และปาหนนั การเดนิ ทาง ศูนยศ์ กึ ษาการพฒั นาฯ ตง้ั อยรู่ ะหว่างบา้ นพิกุลทอง
และบา้ นโคกสยา ตำ� บลกะลวุ อเหนือ หา่ งจากพระตำ� หนักทกั ษิณราชนเิ วศน์ ประมาณ ๑ กิโลเมตร

คดิ ถงึ ...นราธิวาส : ๑๔๙

ชายทะเลบา้ นทอน
ตั้งอยูท่ ตี่ ำ� บลโคกเคียน หา่ งจากตัวเมอื งตาม
เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖ (นราธิวาส-บา้ นทอน)
ประมาณ ๑๖ กโิ ลเมตร เปน็ หมบู่ า้ นชาวประมงพนื้ บา้ น
แหลง่ ผลติ เรอื กอและทง้ั ของจรงิ และจำ� ลอง เรอื กอและ
จ�ำลองมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่น โดยเรือ
กอและ เปน็ เรอื ประมงชายฝัง่ ขนาดเลก็ ที่ใชใ้ นจังหวดั
ชายแดนภาคใตต้ อนลา่ ง ลกั ษณะการสรา้ งเรอื จะทำ� ให้
สว่ นหวั และทา้ ยเรอื สงู ขนึ้ จากลำ� เรอื อนั เปน็ เอกลกั ษณ์
มาชา้ นาน ลวดลายบนลำ� เรอื กอและเปน็ การผสมผสาน
ระหวา่ งลายมลายู ลายชวาและลายไทย นอกจากนย้ี งั
มผี ลติ ภณั ฑจ์ ากกระจดู และใบปาหนนั เชน่ ซองใสแ่ วน่
กระเป๋า ไปจนถึงเส่ือท่ีมีลวดลายและสีสันสวยงาม
ลงตัว และยังเป็นแหล่งผลิตน้�ำบูดู ข้าวเกรียบปลาท่ี
ขน้ึ ช่ือของจังหวดั นราธวิ าสอกี ด้วย
อำ� เภอตากใบ

วัดชลธาราสงิ เห หรือ วดั พทิ ักษแ์ ผน่ ดนิ ไทย
ตั้งอยูท่ ่หี มู่ท่ี ๓ ตำ� บลเจะ๊ เห จากสีแ่ ยกตลาด
อ�ำเภอตากใบแยกซา้ ยประมาณ ๑๐๐ เมตร เปน็ ศูนย์
รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยที่
อาศัยอยู่ในเขตอำ� เภอตากใบ และพื้นทใี่ กล้เคยี ง รวม
ถงึ ชาวไทยท่อี าศยั อยใู่ นประเทศมาเลเซีย สร้างในราว
ปี ๒๔๐๓ ปลายรชั สมยั พระบาทสมเดจ็ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นวัดท่ีมีความส�ำคัญทาง
ประวตั ศิ าสตรช์ าตจิ นไดร้ บั สมญานาม “วดั พทิ กั ษแ์ ผน่ ดนิ ไทย” ศลิ ปกรรมโดดเดน่ ทเ่ี ปน็ เอกลกั ษณข์ องวดั
ไดแ้ ก่ กฏุ ไิ มร้ ปู ทรงมลายู สรา้ งโดยพระครพู นิ จิ สมณการในปี ๒๔๖๓ กฏุ เิ รอื นไมเ้ กา่ แกร่ มิ นำ�้ พระอโุ บสถท่ี
งดงามดว้ ยจติ รกรรมฝาผนงั ภายในวหิ ารเกา่ ดา้ นหลงั วดั ประดบั ประตมิ ากรรมปนู ปน้ั รปู พระนารายณ์๔ กร และ
เครอ่ื งถว้ ยชามสมยั ราชวงศซ์ อ้ งกบั พระพทุ ธไสยาสนป์ ระดษิ ฐานอยภู่ ายใน บรเิ วณลานวดั เปน็ ทต่ี งั้ อนสุ าวรยี ์
พระครูโอภาพพุทธคุณ เจ้าอาวาสผกู้ ่อตั้งวดั ชลธาราสงิ เห

คดิ ถงึ ...นราธิวาส : ๑๕๐

อ�ำเภอสไุ หงโก-ลก
ศาลเจา้ แม่โต๊ะโมะ

ต้ังอยู่ท่ีซอยภูธร ถนนเจริญเขต เขต
เทศบาลต�ำบลสุไหงโก-ลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ประดษิ ฐานอยู่ทบ่ี ้านโตะ๊ โมะ อำ� เภอสุคิรนิ ต่อมา
ชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานท่ีอ�ำเภอ
สุไหงโก-ลก เป็นที่นับถือของชาวสุไหงโก-ลก
และชาวจงั หวดั ใกลเ้ คยี ง รวมทง้ั ชาวจนี ในประเทศ
มาเลเซยี เปน็ อยา่ งมาก ทกุ ๆ ปจี ะมกี ารจดั งานประเพณปี ระจำ� ปที บี่ รเิ วณศาลเจา้ ตรงกบั วนั ท่ี ๒๓ เดอื น
๓ ตามปฏทิ ินจนี (ประมาณเดือนเมษายน) ซง่ึ ตรงกับวนั เกดิ ของเจา้ แม่ ในงานจะมกี ิจกรรมมากมาย
เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต มังกร ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟ
การแสดงมหรสพตา่ งๆ อีกด้วย

ศูนยว์ จิ ยั และศกึ ษาธรรมชาตปิ ่าพรุสริ นิ ธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
ป่าพรโุ ตะ๊ แดง ครอบคลมุ พื้นที่ ๓ อำ� เภอของจังหวัดนราธวิ าส คอื อ�ำเภอตากใบ สไุ หงโก-ลก
และ สไุ หงปาดี อยู่ห่างจากตวั เมืองสุไหงโก-ลก โดยใช้เส้นทางสไุ หงโก-ลก–ตากใบ เล้ยี วซา้ ยเข้าถนน
ชวนะนันท์ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ แต่ส่วนท่ีสมบูรณ์โดย
ประมาณมเี พยี ง ๕๐,๐๐๐ ไร่ เปน็ ปา่ ทยี่ งั คงความสมบรู ณด์ ว้ ยสตั วป์ า่ และพรรณไม้ พนื้ ทป่ี า่ พรมุ ลี ำ� นำ้�
สำ� คญั หลายสายไหลผา่ น คอื คลองสไุ หงปาดี แมน่ ำ�้ บางนรา และคลองโตะ๊ แดง อนั เปน็ ทม่ี าของชอ่ื ปา่
“ป่าเดียว น�้ำเดียว ในแดนดิน” เปน็ ป่าดิบชืน้ ในที่ลมุ่ น้ำ� ขัง มีเสน้ ทางเดนิ ศกึ ษาธรรมชาติ ระยะทาง
๑,๒๐๐ เมตร และเสน้ ทางเดนิ ศกึ ษาธรรมชาติ ป่าสาคู ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ผูส้ นใจเขา้ ชมไดท้ กุ วัน
ต้งั แตเ่ วลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

คิดถึง...นราธวิ าส : ๑๕๑

อ�ำเภอสุไหงปาดี
น้�ำตกฉตั รวาริน

เป็นน้�ำตกที่เกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี มี
ความสูงกว่าระดับน้�ำทะเล ๑,๑๘๒ ฟุต มีความสูง
หลายชน้ั นำ�้ ไหลตลอดทง้ั ปี สภาพแวดลอ้ มเปน็ ปา่ ดบิ
ชน้ื สมบรู ณด์ ว้ ยพรรณไมแ้ ละสตั วป์ า่ ไมป้ ระดบั จำ� นวน
มาก โดยเฉพาะบนยอดเขามีต้นลีแปหรือ “ปาล์ม
บังสูรย์” ซึ่งเป็นปาล์มท่ีจะพบได้ในป่าแถบนี้เท่านั้น
ลักษณะรูปทรงใบเหมือนเคร่ืองสูงท่ีใช้บังแสงแดด
ในพิธีแห่โดยขบวนพยุหยาตราที่เรียกว่า บังสูรย์ ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นปาล์มท่ีสวยงามท่ีสุด
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประชิด วามานนท์ ได้น�ำปาล์มชนิดนี้จากภูเขามาปลูกในพระต�ำหนักทักษิณราช
นเิ วศน์ พรอ้ มตั้งชอื่ ว่า ปาลม์ บงั สูรย์ หลงั จากน้นั จงึ เรยี กปาล์มชนิดน้ีว่าปาลม์ บงั สูรย์ต่อกนั เรอ่ื ยมา

อำ� เภอบาเจาะ อทุ ยานแห่งชาติบูโด-สไุ หงปาดี
ต้ังอยู่บริเวณบ้านปาโจ ต�ำบลบาเจาะ
อ�ำเภอบาเจาะ พื้นทป่ี ระมาณ ๒๙๔ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของนราธิวาส ยะลา และ
ปตั ตานี เทอื กเขาบโู ด-สไุ หงปาดเี ปน็ สว่ นหนง่ึ ของทวิ เขา
สันกาลาคีรีท่ีแบ่งเขตแดนไทย-มาเลเซีย มีน�้ำตก
สวยงามเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของชาวอ�ำเภอบาเจาะคือ
น้�ำตกปาโจ สงู ๖๐ เมตร เคยไดร้ ับรางวัลท่ี ๕ ในการ
ประกวดแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น

น้�ำตกที่รัชกาลที่ ๗ ได้เคยเสด็จพระราชดำ� เนินมาทอดพระเนตรเมือ่ ครง้ั ตรวจหัวเมืองปกั ษ์ใต้ และไดท้ รงโปรด
เกลา้ ฯ ให้สร้างพลับพลาขึ้นหน้านำ้� ตกเมอ่ื พทุ ธศกั ราช ๒๔๗๑ พร้อมทั้งสลักพระปรมาภิไธยบนกอ้ นหนิ บริเวณ
น้ำ� ตกปาโจ และเม่ือวันท่ี ๒๔ มนี าคม ๒๕๐๒ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ ัว เสดจ็ พระราชด�ำเนิน
มาท่นี ำ้� ตกปาโจ ได้มกี ารสร้างพลับพลาข้ึนใหมแ่ ทนพลบั พลาทีป่ ระทบั ในรัชกาลท่ี ๗ หลังเก่าทท่ี รุดโทรม และ
พระราชทานช่อื ว่า พลับพลาธารทศั น์ แปลว่า ศาลาดูนำ�้ และสลกั พระปรมาภิไธยบนก้อนหินก้อนเดียวกับที่
รัชกาลที่ ๗ ไดส้ ลักไวด้ ว้ ย พนั ธไุ์ ม้เดน่ ที่อุทยานแหง่ ชาตบิ โู ด-สุไหงปาดี คอื ใบไมส้ ีทอง หรือยา่ นดาโอะ๊ เพราะ
พนั ธ์ุไมช้ นดิ นถ้ี กู คน้ พบเปน็ ครัง้ แรกทีน่ ีเ่ มือ่ ปี ๒๕๓๑ มีช่อื ทางพฤกษศาสตรว์ า่ Bauhinia auricfalia ต้งั โดย
ศาสตราจารย์ ไค ลาร์เซน นกั พฤกษศาสตรช์ าวเดนมาร์ก ตงั้ ช่ือตามสขี องใบทมี่ สี ีทองหรอื สที องแดงเหลอื บรุ้ง
เปน็ ประกายงดงามยามตอ้ งแสงอาทติ ย์ สามารถมองเห็นไดจ้ ากระยะไกล

คดิ ถึง...นราธิวาส : ๑๕๒

มัสยิดตะโละมาเนาะ หรอื มสั ยดิ วาดอี ัลฮุเซน
ตั้งอยทู่ ่ีบ้านตะโละมาเนาะ ตำ� บลลโู บะซาวอ อ�ำเภอบาเจาะ สร้างในปฮี ิจเราะฮท่ี ๑๐๔๔ (ประมาณ
พุทธศักราช ๒๑๖๗ หรอื คริสตศ์ กั ราช ๑๖๒๔) เปน็ มัสยดิ ไม้เกา่ แกก่ ว่า ๓๐๐ ปี และยงั ใช้งานอยู่จนถงึ ปจั จบุ นั
มสั ยดิ นแ้ี ตกตา่ งจากมสั ยดิ อนื่ ตรงทสี่ รา้ งดว้ ยไมต้ ะเคยี นทง้ั หลงั อาคารจะใชส้ ลกั ไมย้ ดึ ไมแ้ ทนตะปหู รอื สกรเู หลก็
เป็นการสร้างแบบศิลปะไทยพนื้ เมอื งประยุกต์ ผสมผสานศลิ ปะแบบจีนและมลายู ตวั มัสยิดสร้างเปน็ อาคาร ๒
หลงั ตดิ กัน สว่ นทีเ่ ดน่ ที่สดุ คอื หลงั คา โดยหลงั คาหลงั แรกจะมีหลงั คา ๓ ช้ัน มุงดว้ ยกระเบอื้ งดินเผา หลังคาช้นั
๓ มโี ดมเปน็ เกง๋ จนี สว่ นที่ ๒ มีหลังคา ๒ ชนั้ หลังคาชน้ั ท่ี ๒ มีจ่วั เป็นรูปฐานบัวรองรับอยบู่ นหลังคาชนั้ แรก
รอบฐานบวั จะแกะสลกั เปน็ เถากา้ นเจาะเปน็ ลวดลายตา่ งๆ สวยงาม ดา้ นในมบี นั ไดซง่ึ สมยั กอ่ นใชข้ นึ้ ไปบนชาน
หลังคาช้นั ท่ี ๒ เพื่อตะโกนเรยี กละหมาด
อ�ำเภอแวง้

คดิ ถึง...นราธิวาส : ๑๕๓

เขตรักษาพนั ธสุ์ ตั วป์ ่า ฮาลา-บาลา
ประกาศจดั ตงั้ อยา่ งเปน็ ทางการเมอื่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครอบคลมุ
ผืนป่าบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี เส้นแบ่งพรมแดนทางธรรมชาติ
ระหวา่ งประเทศไทยและมาเลเซีย ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบ
ดว้ ยผืนปา่ ๒ สว่ น คือ ป่าฮาลาในเขต อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำ� เภอ
จะแนะ จงั หวัดนราธวิ าส และป่าบาลาในเขตอำ� เภอแว้ง อ�ำเภอสุคริ นิ
จังหวัดนราธิวาส ป่าฮาลา-บาลา จึงเป็นผืนป่าดงดิบที่กล่าวได้ว่าอุดม
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เป็นท่ีรวบรวมการกระจาย
ของพรรณไมห้ ายากนานาชนิด ไม่วา่ จะเปน็ ปาลม์ บังสรู ย์ ดงมหาสดำ� ตลอดจนสตั วป์ า่ อกี มากมายท่ี
ยังไมไ่ ดถ้ กู คน้ พบ เช่น นกเงือก ซึ่งเป็นดัชนชี ว้ี ดั ความสมบูรณข์ องปา่ และเปน็ นกหายากชนิดหนง่ึ ใน
ป่านี้พบถงึ ๙ ใน ๑๒ ชนดิ ของนกเงอื กทพ่ี บในไทย ไดแ้ ก่ นกเงอื กปากยน่ นกเงอื กชนหนิ นกแกก๊ นกกก นก
เงอื กหวั หงอก นกเงือกปากดำ� นกเงือกหัวแรด นกเงอื กด�ำ นกเงอื กกรามชา้ งฤดูกาลทเี่ หมาะแกก่ ารไป
ศกึ ษาธรรมชาตทิ นี่ คี่ อื ตง้ั แตป่ ลายเดอื นกมุ ภาพนั ธจ์ นถงึ เดอื นกนั ยายน ซง่ึ จะมฝี นตกไมม่ ากเกนิ ไปนกั

คดิ ถงึ ...นราธิวาส :

สมาคสมมชาคามวชปาักวปษัก์ใตษใ์ ้ ตใน้ ใพนพรระะบบรรมมรราาชชูปปูถมัถภมั ์ ภ์

สมาคมชาวปั กษใ์ ต้ ในพระบรมราชูปถมั ภ์

ใหเ้ ช่าสถานท่จี ัดงาน
พิธมี งคลสมรส งานสงั สรรค์

9/9เขถตนทนวกีวาฒั ญนจานากภรนิเุงษาเยกทกพสแมมขาหวคพามงลชนศ.าตคาว.อลปรั.กาสษ1ุนธ0ใ์ ทรตร1ร้ 7ใมซน0้าพสยรพขะวนบัญร์ มราชูปถมั ภ์ นายกสมาคพพมนลชลาใน.ยา.ตตพวก..รอสอปะัม..กบสสาษรุนนุคมใ์ ททมตรชรรา้ าชใซวซูปนป้า้าถพกัยยมั ษขรขภ์ใวะว์ตบัญัญ้ รมราชูปถมั ภ์

ใหเ้ ช่ าสถานท่ีจัดงานพิธมี งคลสมรส งานสงั สรรค์

9/9 ถนนกาญจนาภเิ ษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมใหหา้เนช่คารสถ10า1น7ท0่ีจดั งานพธิ มี งคลสมรส งานสงั สรรค์

สนใจติดต่อ 02-448-3939 ,สนใจตดิ ตอ่ 02-448-3939 02-448-3097/79 ถน0น8ก1า-ญ34จ5น-า5ภ6เิ ษ0ก8แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
02-448-3077 , 081345-5608สนใจตดิ ต่อ 02-448-3939 02-448-3077 081-345-5608

บรษิ ทั ทองมิตรวัฒนกจิ รงุ่ เรือง จำ�กัด รับปรึกษา - ออกแบบ
33/3 หมูท่ ี่ 5 ตำ�บลหนองปลาไหล อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง
ให้เช่าเครื่องจักร รับถมดนิ

โทร. 09-1052-9295,
08-1423-3700,
0-3671-2658-9

E-mail : [email protected]
[email protected]

คดิ ถงึ ...นราธวิ าส : ๑๕๕

บรษิ ัท เอน็ เจอาณาจักรรงุ่ เรอื งกิจ จำ�กัด

รบั ขนวัสดกุ ่อสร้างตามหนว่ ยงาน ออกไซด์งาน มรี ถ 6 ล้อดั้มและรถแม็คโครใหเ้ ชา่ ทกุ ชนดิ

บรกิ ารรบั -สง่ หนิ -ดิน-ทราย

รับทุบตกึ ถมที่ ย้ายของทว่ั ไป

รับขนเศษอิฐ เศษปูน อศั จันทร์ อินทรพ์ นั ธ์

081-444-7859 , 088-731-2061

คดิ ถงึ ...นราธิวาส :

คดิ ถึง...นราธวิ าส :

๑ ปแี ค่คร้ังเดียว

“งานของดเี มืองนรา”

นูรไอนี เจะ๊ เย๊ะ

ภายในงาน “ของดีเมืองนรา ประจ�ำปี
๒๕๖๒” มซี มุ้ มากมายให้ชมให้สมั ผสั และเรียนรู้
กบั ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทั้งภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของ ๑๓
อ�ำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส
แคค่ นื เดยี ว เหมอื นไปทง้ั จงั หวดั นราธวิ าส
ภายในงานจดั แสดงประกวดผลไมท้ ขี่ น้ึ ชอ่ื ของจงั หวดั
จงึ ไดร้ วู้ า่ นราธวิ าสมผี ลไมห้ ลายสายพนั ธท์ุ เี่ ปน็ มนตเ์ สนห่ ์
มรี สชาติทแ่ี ตกตา่ งจากที่อื่น
คดิ ถึง...นราธิวาส : ๑๕๘

>> ลองกอง
ลองกองดีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงในรสชาติและ
ความอรอ่ ยหอมหวานตอ้ งยกใหล้ องกองนราธวิ าส
จนทำ� ใหท้ ว่ั ประเทศรจู้ กั ในนาม“ลองกองตนั หยงมสั ”
และเป็นท่ตี ้องการของตลาด
>> ทเุ รียน
หากเป็นทุกเรียนท่ีขึ้นช่ือต้องเป็นทุเรียนจาก
อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยัง
สามารถแปรรปู เปน็ ทเุ รยี นกวนสง่ ออกในประเทศ
และต่างประเทศอกี ด้วย
รบั ประกนั ความอร่อยมากกกกก
โดยบรรยากาศของงานในทุกค่�ำคืน จะ
คึกคักมาก มีความหลากหลายท่ีเต็มไปด้วยสีสัน
และการอยรู่ ว่ มกนั ของคนไทย ทง้ั พทุ ธและมสุ ลมิ
ซ่ึงบรรยากาศเหล่าน้ีเราจะสัมผัสได้ทุกปี ใน
“งานของดเี มอื งนรา” หนง่ึ ในงานสำ� คญั ของชาว
นราธวิ าส

คิดถึง...นราธวิ าส : ๑๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมชาวนราธิวาส

รว่ มงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอกเปรม ติณสลู านนท์

ประชุมใหญ่สามญั ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ประชมุ เตรยี มจัดกอล์ฟการกุศล

มอบทนุ การศกึ ษาจาก “กองทนุ การศึกษาชาวจังหวัดนราธิวาส” ให้กับนกั เรยี นในจังหวัดนราธิวาส

คิดถงึ ...นราธวิ าส : รับมอบงาน จากคุณพมิ พ์ปฏภิ าณ พึง่ ธรรมจติ ต์ สู่ คณุ ทวี คงม่ัน

รว่ มงานของชมรมชาวรือเสาะ

รว่ มงานทอดกฐนิ

รว่ มทำ�บุญหล่อเทยี นพรรษา เพ่ือนำ�ไปถวายวดั ชลประทานรงั สฤษด์ิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

ร่วมงานชมรมชาวระแงะ คิดถงึ ...นราธวิ าส :

ผู้รว่ มสนบั สนนุ

การจดั พิมพ์
และจดั งานฯ

๑. มจพ. KNE 21 – EL โดย ดร.อรรถพล ชยั ทัต
๒. มจพ. KNE 21 – PE โดย นายทรพั ยม์ งคล มโนเครื่อง
๓. มจพ. KNE 21 – EL โดย นายอดิศักด์ิ สุดสวาท
๔. สมาชกิ สมาคมชาวนราธิวาส โดย นายวิบูลย์ ศิริไพรวัน
๕. นายวรายทุ ธ จนั ทรสงค์
๖. สมาชิกสมาคมชาวนราธิวาส โดย นายกิตติ จิรนราธร
๗. นายจิรายุ กลุ ตรรี ตั นารมย์
๘. Insulator โดย นายอภสิ ทิ ธิ์ รูปสวย
๙. Scaffolder โดย นางอรัญญา แสงทอง
๑๐. Scaffolder โดย นายคำ� ไส ศริ ดิ ล
๑๑. บริษทั เทคคอส จ�ำกดั โดย นายบุญเพ็ญ วงศอ์ กนษิ ฐ์
๑๒. Scaffolder โดย นางสาวชอ่ ลัดดา มติ รศรี
๑๓. บรษิ ทั ปนี งั เทรดด้งิ จ�ำกัด โดย นายไทยสนิ ธุ์ พุฒไิ พโรจน์
๑๔. นายกสมาคมชาวนราธวิ าส โดย นางกาญจนา คงมนั่
๑๕. นายอรรถเดช ชนิ พงศ์

คดิ ๑ถงึ๖...๒นราธิวาส :

สนับสนุนงานนรารําลกึ 62

บริษทั วี.เอ.เอฟ . เอ็นจิเนยี ร�ิง 1984 จํากดั

2/4 ซ.วชริ ธรรมสาธิต 44 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร 02-398-7159 Email : [email protected]

รบั ออกแบบและติดตง�ั
งานระบบไฟฟ้า, ระบบทอ่ น�าํ -ท่อลม
ดําเนนิ การโดย คณุ มนตรี ชาวกรงุ เกา่

คิดถึง...นราธวิ าส : ๑๖๓

คดิ ถึง...นราธวิ าส :

บรษิ ัท รววิ ฒั น์ เทค คอน จาํ กดั

RAVIWAT TECH CON LIMITED COMPANY

รบั เหมากอ่ สรา้ งอาคารทว่ั ไป, อาคารโรงงาน, อพาทเมน้ ท,์ คอนโด

41/42 ถ.นิมติ ใหม่ แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทร 094-563-9874 , Fax. 02-067-1800, อเี มล [email protected], [email protected]
41/42 Nimitmai Rd. Trykongdin, Clongsamwa, Bangkok. Tel : 094-563-9874 , Fax. 02-067-1800, email : [email protected], [email protected]

คดิ ถึง...นราธิวาส : ๑๖๕

บริษทั เจแทคโก้ (ประเทศไทย) จ�ำ กดั

SPECIFICATION OF JTAGCO SAFETY SHOES

COLLAR FOAM PADDED SOFT TOUNGE มอก.523-2554 R

Soft PU GENUINE LEATHER ผลติ - จดั จำหนา ย
TOE CAP รองเทา เซฟตี้
CAMBEL LINING และ อุปกรณเซฟต้ี
Cetificated EN1 2568
Grade A www.jtagco.co.th
SIDE SUPPORT 
REFLEX PADDED 
For cracking
PU / RUBBER OUTSOLE

Premium grade

ห้างหุ้นสว่ นจำ�กัดเรืองมนัสยนต์
RUANGMANATYONT LTD. PARTNERSHIP
รับสั่ง - จำ�หนา่ ยเครอื่ งอาหลยั่ รถยนตท์ ุกชนดิ
659 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-4130787 Fax. 02-8025606

คิดถึง...นราธวิ าส : ๑๖๖

โรงพยาบาลสัตว์ ปากน้�ำ 24 ช.ม. (ว.อะกาลิโก)

ศูนย์ผา่ ตดั ขูดหินปนู ตรวจเลือด เอก็ ซเรย์
ทำ� พิธีศพสตั วเ์ ลย้ี ง
อาบน�้ำ + ตัดขน ฝากเล้ียง
บริการนอกสถานท่ี : โทร. 02-7018282 , 02-7018228
02-7018785 , 0909797975
คิดถงึ ...นราธิวาส :

รว่ มสนับสนนุ การจัดงาน
นราร�ำ ลึก’‘๖๒

เพ็ญศรี เคียงศริ ิ

ศิลปนิ แหง่ ชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๖๐

คดิ ถึง...นราธวิ าส : ๑๖๘

คดิ ถึง...นราธวิ าส :

คดิ ถึง...นราธวิ าส :


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HARI KELUARGA 2019
Next Book
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2555