The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PSDS_C0851_Sulfuric Acid 98% PC C (L) 8_II_BM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-BUKU, 2022-09-07 04:59:08

PSDS_C0851_Sulfuric Acid 98% PC C (L) 8_II_BM

PSDS_C0851_Sulfuric Acid 98% PC C (L) 8_II_BM

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bahagian 1 - PENGENALPASTIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

1.1 Pengenalpastian Produk

Nama Produk : Sulfuric Acid 98%

No.-CAS : 7664-93-9

1.2 Kaedah pengenalan lain

Tiada data disediakan

1.3 Kegunaan yang relevan yang dikenal pasti bagi bahan atau campuran serta penggunaan yang
tidak dibenarkan

Penggunaan-penggunaan : Reagen untuk analisis, Pengeluaran bahan kimia
yang dikenal pasti

1.4 Maklumat Pembekal Utama

Company : PROGRESSIVE SCIENTIFIC SDN BHD
Address : 27-29, Jalan 6, Taman Batu

e-mail 68100 Batu Caves,
Tel Selangor Darul Ehsan.
Fax Malaysia.
: [email protected]
: 603-61868666
: 603-61884642

Bahagian 2 - PENGENALAN KEBAHAYAAN

2.1 Pengelasan GHS
Klasifikasi Berdasarkan CLASS 2013
Menyebabkan kakisan logam (Kategori 1), H290
Kakisan/kerengsaan kulit (Kategori 1A), H314
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius (Kategori 1), H318

Untuk teks penuh Penyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, sila lihat Seksyen 16.

2.2 Elemen Label GHS, termasuklah penyataan pengawasan

Perlabelan Berdasarkan CLASS 2013
Piktogram

Kata isyarat Bahaya
Boleh mengakis logam.
Kenyataan bahaya Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
H290
Halaman 1 daripada 10
H314

Kenyataan berwaspada

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Pencegahan Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
P264 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ perlindungan mata/
P280 perlindungan muka.

Tindakan JIKA TERTELAN: Berkumur. JANGAN paksa muntah.
P301 + P330 + P331 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/ buka semua
P303 + P361 + P353 pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.
P304 + P340 + P310 JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar
dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat
P305 + P351 + P338 + P310 bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/
pakar perubatan.
2.3 Bahaya lain - tiada JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa
minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan
mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau
doktor/ pakar perubatan.

Bahagian 3 - KOMPOSISI DAN MAKLUMAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Bahan / Campuran : Bahan

3.1 Bahan : H2SO4
Formula : 98.08 g/mol
Berat molekul : 7664-93-9
No.-CAS : 231-639-5
No.-EC : 016-020-00-8
No.-Indeks
Klasifikasi Kepekatan
Komponen berbahaya

Komponen

asid sulfurik

1A; 1; H314, H318 <= 100 %
Had kepekatan:
>= 0.3 %: Met. Corr. 1, H290;
>= 15 %: Skin Corr. 1A, H314;
5 - < 15 %: Skin Irrit. 2, H315;
5 - < 15 %: Eye Irrit. 2, H319;
>= 15 %: Skin Corr. 1A, H314;
>= 15 %: Eye Dam. 1, H318;
5 - < 15 %: Skin Irrit. 2, H315;
5 - < 15 %: Eye Irrit. 2, H319;

Untuk teks penuh Penyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, sila lihat Seksyen 16.

Bahagian 4 - LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum
Pembantu kecemasan harus melindungi diri. Tunjuk helaian data keselamatan ini kepada doktor yang
memberi rawatan.

Halaman 2 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Jika tersedut
Selepas terhidu: udara segar. Hubungi pakar perubatan.

Jika tersentuh dengan kulit
Tanggalkan semua pakaian yang tercemar oleh bahan ini dengan segera. Bilas kulit dengan air/ pancuran
air. Panggil doktor serta merta.

Jika tersentuh dengan mata
Selepas terkena mata: bilas dengan air yang banyak. Segera hubungi ahli oftalmologi.
Tanggalkan kanta lekap.

Jika tertelan
Selepas tertelan: berikan mangsa air untuk diminum (paling banyak dua gelas), elakkan daripada muntah
(risiko perforasi). Panggil doktor serta merta. Jangan cuba meneutralkan.

4.2 Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh
Gejala dan kesan yang paling penting dijelaskan dalam label (lihat bahagian 2.2) dan / atau dalam
bahagian 11

4.3 Tanda-tanda bagi mendapatkan rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang perlu
Tiada data disediakan

Bahagian 5 - LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

5.1 Bahan pemadaman

Bahan pemadam yang sesuai
Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.

Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai
Untuk bahan/campuran ini tiada had agen pemadam api diberikan.

5.2 Bahaya khusus yang timbul disebabkan bahan atau campuran ini
Sulfur oksida
Tidak mudah terbakar.
Kebakaran boleh mengakibatkan evolusi:
Sulfur oksida
Api ambien boleh melepaskan wap-wap berbahaya.

5.3 Nasihat untuk pemadam kebakaran
Pastikan anda memakai alat bantuan pernafasan serba lengkap semasa berada di kawasan berbahaya.
Cegah dari terkena kulit dengan mengekalkan jarak yang selamat atau dengan memakai pakaian
pelindung yang sesuai.

5.4 Maklumat lanjut
Halang (menurunkan) gas/wap/semburan dengan semburan pancutan air. Cegah air pemadam api
daripada mencemari permukaan air atau sistem air tanah.

Bahagian 6 - LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1 Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan
Nasihat untuk personel bukan kecemasan. Jangan menyedut wap,aerosol. Elakkan terkena bahan.
Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai. Kosongkan kawasan bahaya, patuhi prosedur kecemasan,
rujuk pakar. Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.

Halaman 3 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

6.2 Langkah-langkah melindungi alam sekitar
Jangan biarkan produk termasuk ke dalam parit.

6.3 Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan
Tutup saliran. Kumpul, ikat dan pam keluar tumpahan. Perhatikan batasan-batasan bahan yang mungkin
(lihat seksyen 7 dan 10) Ambil dengan penyerap cecair dan bahan peneutral (contohnya Chemizorb® H ,
Merck Art. No. 101595). Lupuskan dengan cara yang betul. Bersihkan kawasan terlibat.

6.4 Rujukan kepada seksyen lain
Bagi pelupusan lihat bahagian 13.

Bahagian 7 - PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

7.1 Pengawasan untuk pengendalian yang selamat
Untuk langkah berjaga-jaga lihat seksyen 2.2.

7.2 Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Keadaan-keadaan penyimpanan
Tiada bekas logam.
Tertutup rapat.

Suhu simpanan yang disyorkan lihat label produk.

Kelas penyimpanan
Simpanan kelas (Jerman) (TRGS 510): 8B: Bahan berbahaya mengkakis, tidak mudah terbakar

7.3 Penggunaan khusus
Selain kegunaan yang disebut dalam seksyen 1.2. tiada kegunaan khas lain tercatat.

Bahagian 8 - KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

8.1 Parameter Kawalan

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen No.-CAS Nilai Parameter Dasar
Kawalan
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
asid sulfurik 7664-93-9 TWA 1 mg/m3 Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan
Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000

8.2 Kawalan-kawalan pendedahan

Kawalan kejuruteraan yang sewajarnya
Tukar pakaian tercemar dan rendam dalam air. Perlindungan tangan secara mencegah
Basuh tangan dan muka selepas bekerja dengan bahan.

Peralatan Perlindungan Diri

Perlindungan mata/muka
Guna peralatan untuk perlindungan mata yang telah diuji dan diluluskan di bawah standard kerajaan
seperti (AS) atau EN166(EU). Gogal keselamatan yang ketat dan sepadan.

Halaman 4 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Perlindungan kulit
Cadangan ini terpakai hanya pada produk yang tertulis dalam helaian data keselamatan, dibekalkan
oleh kami dan untuk kegunaan tertentu. Apabila melarutkan dalam atau mencampur dengan bahan
lain dan bawah keadaan yang berbeza dengan yang tertulis dalam EN374 sila hubungi pembekal
sarung tangan yang diluluskan CE (contohnya KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Sentuhan penuh
Bahan: Viton®
Ketebalan lapisan minimum: 0.7 mm
Masa penembusan: 480 min
Bahan diteliti:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Saiz M)

Cadangan ini terpakai hanya pada produk yang tertulis dalam helaian data keselamatan, dibekalkan
oleh kami dan untuk kegunaan tertentu. Apabila melarutkan dalam atau mencampur dengan bahan
lain dan bawah keadaan yang berbeza dengan yang tertulis dalam EN374 sila hubungi pembekal
sarung tangan yang diluluskan CE (contohnya KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Sentuhan melalui percikan
Bahan: getah butil
Ketebalan lapisan minimum: 0.7 mm
Masa penembusan: 120 min
Bahan diteliti:Butoject® (KCL 898)

Perlindungan badan
Pakaian pelindung tahan-asid

Perlindungan Pernafasan
diperlukan apabila wap/aerosol terjana. Cadangan kami untuk menapis perlindungan pernafasan
adalah berdasarkan piawaian berikut: DIN EN 143, DIN 14387 dan piawai lain yang disertakan yang
berkaitan dengan sistem perlindungan pernafasan yang digunakan.

Kawalan pendedahan persekitaran
Jangan biarkan produk termasuk ke dalam parit.

Bahagian 9 - SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

9.1 Maklumat tentang sifat asas fizikal dan kimia

a) Rupa Bentuk: cecair
Warna: tidak berwarna
b) Bau tidak berbau
c) Ambang Bau Tidak berkenaan
d) pH 1.2 di; pada 5 g/l
e) Takat lebur/takat Takat lebur: 10.31 °C

beku 290 °C di; pada 1,013 hPa
f) Takat didih awal/
Tiada data disediakan
didih julat Tiada data disediakan
g) Takat kilat Tiada data disediakan
h) Kadar penyejatan
I) Kemudahbakaran Tiada data disediakan

(pepejal, gas) 1.33 hPa di; pada 145.8 °C
j) Kemudahbakaran 3.39 - (Udara = 1.0)
1.80 - 1.84 g/cm3
atas/bawah atau had Tiada data disediakan
letupan larut
k) Tekanan wap .
l) Ketumpatan wap
m) Ketumpatan
Ketumpatan relatif
n) Keterlarutan air
o) Pekali petakan (n-

Halaman 5 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

oktanol/air) Tiada data disediakan
p) Suhu
Tiada data disediakan
pengautocucuhan Kelikatan, kinematik: Tiada data disediakan
q) Suhu penguraian Kelikatan, dinamik: 23 mPa.s di; pada 20 °C
r) Kelikatan Tiada data disediakan
tiada
s) Sifat ledak
t) Sifat mengoksida Tidak berkenaan
55.1 mN/m di; pada 20 °C
9.2 Maklumat keselamatan lain 3.39 - (Udara = 1.0)
Ketumpatan pukal
Tegangan permukaan
Ketumpatan wap relatif

Bahagian 10 - MAKLUMAT KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

10.1 Kereaktifan
Tiada data disediakan

10.2 Kestabilan kimia
Produk ini adalah stabil secara kimia di bawah keadaan ambien standard (suhu bilik)

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya
Risiko letupan dan/atau pembentukan gas toksik wujud dengan bahan berikut:
Air
Logam beralkali
sebatian alkali
Ammonia
Aldehid
asetonitril
Logam bumi beralkali
alkali
Asid
sebatian bumi beralkali
Logam
aloi logam
Oksida fosforus
fosforus
hidrida
sebatian halogen-halogen
sebatian oksihalogen
permanganat
nitrat
karbida
bahan mudah terbakar
pelarut organik
asetilidena
Nitril
sebatian nitro organik
anilin
Peroksida
pikrat
nitrida
litium silisida
sebatian ferum(III)
bromat
klorat
Amina

Halaman 6 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

perklorat
hidrogen peroksida

10.4 Keadaan untuk dielak
tiada maklumat tersedia

10.5 Bahan-bahan yang tidak serasi
tisu haiwan/tumbuhanSentuhan dengan logam membebaskan gas hidrogen.

10.6 Produk penguraian yang berbahaya
Sekiranya berlaku kebakaran: lihat seksyen 5

Bahagian 11 - MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

11.1 Maklumat tentang kesan toksikologi

Ketoksikan akut
LD50 Oral - Tikus - jantan dan betina - 2,140 mg/kg (asid sulfurik)
Catatan-catatan: (ECHA)
Penyedutan: Kakisan terhadap sistem pernafasan. (asid sulfurik)
Dermal: Tiada data disediakan

Kakisan/kerengsaan kulit
Kulit - Arnab (asid sulfurik)
Keputusan: Boleh menghakis dan merosakkan tisu.
Catatan-catatan: (IUCLID)

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius
Menyebabkan kerosakan mata yang serius. (asid sulfurik)

Pemekaan pernafasan atau kulit
Tiada data disediakan

Kemutagenan sel germa
Jenis Ujian: Ujian Ames
(asid sulfurik)
Sistem ujian: Salmonella typhimurium
Keputusan: negatif
Catatan-catatan: (HSDB)

Kekarsinogenan
Tiada data disediakan

Ketoksikan pembiakan
Tiada data disediakan

Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal
Tiada data disediakan

Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang
Tiada data disediakan

Bahaya aspirasi
Tiada data disediakan

11.2 Maklumat Tambahan
Bahan amat membinasakan untuk tisu membran mukus dan saluran atas pernafasan, mata, dan kulit.,
kekejangan, keradangan dan edema larinks, kekejangan, keradangan dan edema bronchi, pneumonitis,

Halaman 7 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

edema pulmonari, rasa terbakar, Batuk, mendesah, laringitis, Sesak nafas, Sakit kepala, Mual,
Muntah-muntah, Edema pulmonari. Kesan mungkin ditangguh. (asid sulfurik)
Sebaik pengetahuan kami, ciri-ciri kimia, fizikal dan toksikologi belum disiasat dengan teliti. (asid sulfurik)

Selepas penghiduan aerosol: kerosakan pada membran mukus terbabit. Selepas
persentuhan kulit: terbakar teruk dengan pembentukan kuping. Selepas sentuhan mata:
terbakar, lesi kornea. Selepas menelan: kesakitan teruk ( risiko penembusan!), loya,
muntah dan cirit-birit. Selepas tempoh masa pemendaman beberapa minggu kemungkinan
stenosis pilorik. (asid sulfurik)

Ciri-ciri bahaya lain tidak boleh dikecualikan. (asid sulfurik)

Guna berpandukan kebersihan industri dan amalan keselamatan yang baik. (asid sulfurik)

Bahagian 12 - MAKLUMAT EKOLOGI

12.1 Ketoksikan ujian statik EC50 - Daphnia magna (Kutu air) - > 100 mg/l - 48 h
Ketoksikan kepada daphnia (asid sulfurik)
dan invertebrat-invertebrat (Garis Panduan Ujian OECD 202)
akuatik yang lain

Ketoksikan kepada alga ujian statik ErC50 - Desmodesmus subspicatus (alga hijau) - > 100
mg/l - 72 h (asid sulfurik)
(Garis Panduan Ujian OECD 201)

12.2 Keselanjaran dan Keterdegradan
Kaedah-kaedah untuk menentukan keupayaan degradasi secara biologi tidak berkesan ke atas
bahan-bahan inorganik.

12.3 Keupayaan bioakumulatif
Tiada data disediakan

12.4 Kebolehgerakan di dalam tanah
Tiada data disediakan

12.5 Keputusan PBT dan penilaian vPvB
Penilaian PBT/vPvB tidak disediakan kerana penilaian keselamatan bahan kimia tidak diperlukan/tidak
dijalankan.

12.6 Sifat mengganggu endokrin
Tiada data disediakan

12.7 Kesan-kesan mudarat yang lain
Kesan biologi:
Membentuk campuran mengkakis dengan air walaupun cair.
Kesan berbahaya disebabkan anjakan pH.
Membahayakan bekalan air minuman jika dibenarkan memasuki tanah atau air.
Pengeluaran ke persekitaran perlu dielakkan.
Kesan biologi:
Kesan berbahaya disebabkan anjakan pH.
Kaustik walaupun dalam bentuk cair.
Tidak menyebabkan defisit biologikal oksigen.
Membahayakan bekalan air minuman jika dibenarkan memasuki tanah dan/atau air dalam kuantiti besar.
Kemungkinan peneutralan dalam loji rawatan air buangan.
Pengeluaran ke persekitaran perlu dielakkan.

Halaman 8 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bahagian 13 - MAKLUMAT PELUPUSAN

13.1 Kaedah rawatan sisa

Produk
Bahan buangan mesti dilupuskan mengikut Arahan pada buangan 2008/98/EC juga peraturan negara dan
tempatan yang lain. Biarkan bahan kimia dalam bekas simpanan asal. Jangan dicampur dengan bahan
buangan lain. Kendalikan bekas penyimpanan yang kotor seperti produk itu sendiri.
Lihat www.retrologistik.com untuk proses berkenaan pengembalian bahan kimia dan bekas penyimpanan,
atau hubungi kami jika kamu mempunyai pertanyaan lanjut. Menurut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling
(Buangan Terjadual) 2005, sisa perlu dihantar ke premis yang ditetapkan untuk dikitar semula, pengolahan
atau pelupusan. Sila hubungi Kualiti Alam untuk mendapat klasifikasi sisa dan pelupusan yang betul.

Bahagian 14 - MAKLUMAT PENGANGKUTAN

14.1 Nombor PBB IMDG (Peraturan Bahan IATA-DGR(Peraturan Bahan
ADR/RID (Peraturan Bahan Berbahaya melalui Berbahaya melalui
Berbahaya melalui pengangkutan laut): 1830 pengangkutan udara): 1830
pengangkutan darat): 1830

14.2 Nama pengangkutan yang betul PBB
ADR/RID (Peraturan Bahan SULPHURIC ACID
Berbahaya melalui
pengangkutan darat):

IMDG (Peraturan Bahan SULPHURIC ACID
Berbahaya melalui
pengangkutan laut):

IATA-DGR(Peraturan Bahan Sulphuric acid
Berbahaya melalui
pengangkutan udara):

14.3 Kelas bahaya pengangkutan IMDG (Peraturan Bahan IATA-DGR(Peraturan Bahan
ADR/RID (Peraturan Bahan Berbahaya melalui Berbahaya melalui
Berbahaya melalui pengangkutan laut): 8 pengangkutan udara): 8
pengangkutan darat): 8

14.4 Kumpulan pembungkusan IMDG (Peraturan Bahan IATA-DGR(Peraturan Bahan
ADR/RID (Peraturan Bahan Berbahaya melalui Berbahaya melalui
Berbahaya melalui pengangkutan laut): II pengangkutan udara): II
pengangkutan darat): II

14.5 Bahaya persekitaran IMDG Pencemar marin: tidak IATA-DGR(Peraturan Bahan
ADR/RID: tidak Berbahaya melalui
pengangkutan udara): tidak

14.6 Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna
Tiada

14.7 Bahan-bahan yang tidak serasi
tisu haiwan/tumbuhanSentuhan dengan logam membebaskan gas hidrogen.

Peraturan-peraturan lain

Kod Hazchem : 2P

Halaman 9 daripada 10

Progressive Scientific Sdn. Bhd. (703483-P)

No. 23 - 29, Jln 6, Tmn Batu (Beside Tmn Greenwood), Off Jln Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 6186 8666 Fax : 603 - 6188 4642 E-mail : [email protected]

SULFURIC ACID 98%

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Bahagian 15 - MAKLUMAT PERATURAN

15.1 Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk bahan dan campuran

Status pemberitahuan Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai
DSL: DSL Kanada
Pada atau mematuhi inventori
ENCS: Pada atau mematuhi inventori
ISHL: Pada atau mematuhi inventori
KECI: Tidak mematuhi inventori - asid sulfurik
NZIoC: Pada atau mematuhi inventori
PICCS:

Bahagian 16 - MAKLUMAT LAIN

Teks penuh Penyataan-H dirujuk di bawah seksyen 2 dan 3.

H290 Boleh mengakis logam.
H314 Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.
H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Maklumat Lain
Maklumat di atas diyakini betul tetapi tidak bermakna ianya merangkumi semua dan harus digunakan
sebagai panduan sahaja. Maklumat di dalam dokumen ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan kami
yang terkini dan boleh digunakan sehubungan dengan langkah-langkah keselamatan yang sesuai bagi
produk tersebut. Ia tidak mewakili apa-apa jaminan terhadap ciri-ciri produk tersebut. Progressive Scientific
Sdn Bhd tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kerosakan akibat daripada pengendalian
atau bersentuhan dengan produk di atas.

Tarikh terakhir kemaskini dan versi
2022-03-09 (v1.0)

Halaman 10 daripada 10


Click to View FlipBook Version