The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atchara3567, 2021-05-21 03:06:46

การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

การประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพฒั นา
อยา่ งเข้มของครผู ้ชู ่วย

นายพรชัย แกว้ จันทร์

ครัง้ ท่ี ๔ วนั ท่ี ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดราษฎร์รงั สรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)
สานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสมทุ รสาคร

ประวตั ิส่วนตัว

ชอื่ นายพรชยั แกว้ จันทร์
เกิดวันท่ี 21 กมุ ภาพนั ธ์ 2533
ท่ีอยู่ 23/2 หมู่ 3 ตาบลสองห้อง อาเภอฟากทา่ จังหวัดอตุ รดติ ถ์ 53160
เบอร์โทร 0957673069
E-mail [email protected]
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวชิ า คณติ ศาสตรป์ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุ รดิตถ์
สงั กัด โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค(์ ขันมาอนรุ าษฎร)์
สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาสมุทรสาคร

อนบุ าล 2 - 3 ประถมศกึ ษา

2552 2552

โรงเรยี นบ้านนาแซง โรงเรียนบ้านนาแซง

ประวัตกิ ารศึกษา

มัธยมศกึ ษาตอนต้น ปรญิ ญาตรี

2552 2552 2556มัธยมศกึ ษาตอนปลาย สาขาวชิ า คณติ ศาสตร์ประยุกต์

โรงเรยี นฟากทา่ วทิ ยา โรงเรยี นฟากทา่ วิทยา มหาวิทยาลัยราชภฎั อตุ รดติ ถ์

ประวัติการทางาน

2556สาเร็จการศกึ ษา 2559 ปัจจบุ ันโรงเรยี นวัดราษฎร์รงั สรรค์
บรษิ ทั การบนิ ไทย (ขันมาอนุราษฎร์)
โรงเรยี นวัดธรรมจรยิ าภริ มย์ โรงเรียนวดั ธรรมจริยาภิรมย์

2556 ครอู ัตราจ้าง พนกั งานราชการ ครูผู้ชว่ ย

2561

ชั่วโมงการปฏบิ ัตงิ าน 670 ช่วั โมง

77.61% 17.91% 4.48%

ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน ชัว่ โมงงานสนับสนุน ชั่วโมงการมสี ่วนรว่ มในชมุ ชน
520 ชวั่ โมง การจดั การเรียนรู้ วิชาชีพทางการเรยี นรู้ (PLC)

120 ชัว่ โมง 30 ช่วั โมง

งานสอน ภาคเรียนท่ี 1 /2563

งานหนา้ ทีพ่ เิ ศษ ฝ่าย ICT

❖ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเี พ่อื การส่อื สารและการศกึ ษา ฝ่ายบริหารงานท่วั ไป
กิจกรรมการใช้ส่ือทางไกลพระราชทาน DLTV, DLIT ฝา่ ยบรหิ ารงานทั่วไป
ฝา่ ยงานทะเบยี นและวทิ ยบริการ
❖ การพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน
❖ งานประชาสมั พนั ธ์ทางส่อื ออนไลน์ web site Facebook
❖ งานออกแบบและจดั ทาเกียรติบตั ร
❖ ปฏิบตั ิหน้าที่ครเู วรประจาวนั องั คาร
❖ งานสหกรณ์
❖ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปีการศึกษา 2562
❖ วทิ ยากรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพฒั นาการเรยี นรูโ้ ดยใชเ้ ทคโนโลยีเพ่อื การศึกษา

ICT (Google App for Education, QR-Code, Adobe Photoshop เบ้อื งต้น)
❖ ผชู้ ว่ ยวิทยากรอบรมบคุ ลกิ ภาพ โครงการพฒั นาครูสรา้ งองคค์ วามรคู้ ่คู ุณธรรม

ประจาปี 2562
❖ วทิ ยากรการอบรมพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างประสทิ ธภิ าพ การให้ข้าราชการครแู ละ

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว21/2560)

ประวตั ิการเปน็ วทิ ยากร

ปกี ารศกึ ษา 2563

❖ วิทยากรใหค้ วามร้เู กย่ี วกับ การบรหิ ารจัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT เพือ่ พฒั นาเสรมิ สรา้ ง

ประสิทธิภาพการจดั การเรียนร้ภู ายในสถานศกึ ษา
❖ วทิ ยากรใหค้ วามร้เู ก่ยี วกบั การจดั การเรยี นการสอนระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนต้น การพัฒนาสือ่

นวัตกรรม เพ่อื พฒั นาเสรมิ สร้างประสิทธภิ าพ
❖ วิทยากรด้านการจดั การเรยี นรู้ท่ปี ระสบความสาเร็จ เพอ่ื พฒั นาเสรมิ สรา้ งประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา
❖ วทิ ยากร กิจกรรมการพฒั นากาจดั กิจกรรมการเรยี นรู้วทิ ยาการคานวณ ประเภท Unplug และ Plug

ภายใต้โครงการยกระดับคณุ ภาพการเรยี นรูด้ า้ นการอ่านการเขยี นและการวิเคราะหข์ องนักเรียนในระดบั

การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน มหาวทิ ยาลัยราชภฎั บ้านสมเดจ็ เจา้ พระยา
❖ วิทยากรการศึกษาดูงาน และการสมั นาแลกเปลย่ี นเรียนรกู้ ารทานวตั กรรมการศกึ ษามาใช้ในการบรหิ าร

จัดการโรงเรยี น
❖ วทิ ยากรการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาเพ่ือเสริมสรา้ งประสิทธภิ าพ

เรอ่ื ง หลักเกณฑ์และวธิ ีการใหข้ ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนง่ ครู มวี ทิ ยฐานะและ

เล่อื นวิทยฐานะ(ว21/2560)
❖ วิทยากร นวตั กรรมวิธกี ารดาเนนิ งาน School Innovation การจัดการเรียนการสอน การนาสือ่ และ

นวัตกรรมการศกึ ษามาใชใ้ นการบริหารจัดการโรงเรยี น
❖ วิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “ชุมชนแหง่ การเรียนรทู้ างวิชาชพี PLC” สพป.สมุทรสาคร

องคป์ ระกอบในการประเมนิ

1องคป์ ระกอบ 2องคป์ ระกอบ

การประเมนิ ผล การประเมนิ ผล
การปฏบิ ตั ติ น การปฏบิ ตั งิ าน

01

การประเมนิ ผล
การปฏบิ ตั ติ น

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏิบัติตน

๑. วินยั และการรักษาวนิ ัย

แตง่ กายเรียบรอ้ ยถูกระเบียบ ตามวันท่ีโรงเรียนกาหนดไมเ่ คยขาดราชการ
และมาปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ตี ามวนั เวลา ราชการกาหนดอย่างเข้มแข็ง พูดจาไพเราะ

ประพฤตปิ ฏบิ ัตติ นเปน็ แบบอยา่ งทด่ี ีแกล่ ูกศิษย์

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตติ น

๒. คุณธรรมจริยธรรม

ยึดตามหลักธรรมทางพระพทุ ธศาสนาในการดาเนนิ ชีวติ และ
ปฏบิ ตั ติ ามขนบธรรมเนยี มประเพณี เขา้ ร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุน

เคารพกจิ กรรมท่ีแสดงถงึ จารตี ประเพณี วฒั นธรรมท้องถนิ่

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น

๓. จรรยาบรรณวชิ าชีพครู

มคี วามมงุ่ มนั่ พฒั นาผู้เรยี นใหเ้ ตม็ ตามศกั ยภาพสรา้ งโอกาสให้
ผ้เู รยี นไดเ้ รียนรใู้ นทกุ สถานการณ์มีวินยั ในตนเอง พัฒนาตนเองดา้ น

วิชาชพี บุคลิกภาพ และวิสยั ทัศน์ อยเู่ สมอ

องคป์ ระกอบท่ี ๑ : การประเมินผลการปฏิบัตติ น

๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ พอเพยี งและพยายามน้อมนา
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดาเนินชีวิตและ

จดั การเรยี นรู้ในห้องเรียน

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏิบัติตน

๕. จติ วญิ ญาณความเปน็ ครู

ปฏบิ ัตหิ น้าที่ทีไ่ ดร้ ับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมา่ เสมอมงุ่ มั่น ทุม่ เทในการ

สรา้ งสรรค์ นวตั กรรมใหม่ ๆ

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน

๖. จติ สานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปฏิบัตหิ นา้ ทด่ี ว้ ยใจซ่งึ ทาให้เกดิ ความรัก ศรัทธาและยดึ มั่นในอุดมการณ์
แห่งวชิ าชพี มุง่ มน่ั ท่มุ เทในการทางาน ประพฤตติ นเป็นแบบอยา่ งทด่ี ี

02

การประเมนิ ผล
การปฏบิ ตั งิ าน

องค์ประกอบท่ี ๒ : การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน

๑. การจัดการเรยี นการสอน

การวเิ คราะหม์ าตรฐานการเรียนรแู้ ละตัวชว้ี ดั ตามหลกั สูตร
แกนกลางการศกึ ษาข้นึ พน้ื ฐานและหลกั สตู รสถานศกึ ษา

เพ่ือวางแผนการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน

๒. การบรหิ ารจัดการชนั้ เรียน

การสรา้ งบรรยากาศทอี่ บอนุ่ ที่ครูให้ความเอ้ืออาทรต่อนกั เรยี นมีการสอน
สอดแทรกปลกู ฝังคณุ ธรรมจรยิ ธรรมใหแ้ กผ่ ้เู รียน มีการจัดกจิ กรรมกลุม่

เพ่ือใหน้ ักเรยี นเรียนรู้ทกั ษะการทางานร่วมกบั ผอู้ น่ื

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงาน

๓. การพัฒนาตนเอง

อบรมและเขา้ รว่ มกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรยี นรกู้ บั
เพอ่ื นครูทั้งใน และนอกโรงเรยี นอยา่ งตอ่ เนื่อง

องคป์ ระกอบท่ี ๒ : การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

๔. การทางานเปน็ ทีม

แลกเปลยี่ นความรู้และร่วมกนั พัฒนาการเรียนรู้

องคป์ ระกอบที่ ๒ : การประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ าน

๕. งานกิจกรรมตามภารกจิ บริหารงานของสถานศกึ ษา

มีความกระตอื รือร้นในการทางานทไ่ี ด้รบั มอบหมายเพื่อใหง้ าน
สาเรจ็ ลลุ ่วงไปได้ด้วยดี

องคป์ ระกอบท่ี ๒ : การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิงาน

๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
Blog สำหรับกำรโหลดเอกสำร สือ่ กำรสอน
แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ ของครูพรชยั แก้วจนั รร
นกั เรยี นสามารถเขา้ ถงึ ได้
https://tmath2018.blogspot.com/

การจดั การเรียนการสอนโดยใชเ้ ทคโนโลยี เชน่ สอ่ื มลั ตมิ เี ดยี
ส่อื การสอน online ชว่ ยให้การเรียนการสอนเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

ขอบคุณครบั

Blog สำหรับกำรโหลดเอกสำร ส่ือกำรสอน
แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ ของครูพรชยั แก้วจนั รร
นกั เรยี นสามารถเขา้ ถงึ ได้
https://tmath2018.blogspot.com/

เอกสารทใ่ี ช้สาหรับการประเมินครูผู้ช่วยครั้งท่ี 4
วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

ครพู รชยั แก้วจันทร์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1.1ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้
Next Book
คู่มือวัคซีนสู้โควิด-compressed