The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อตกลงPA1-สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by blackbuzzard8, 2022-09-06 09:46:45

ข้อตกลงPA1-สมบูรณ์

ข้อตกลงPA1-สมบูรณ์

คำนำ

แบบบนั ทกึ ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน (Performance Agreement :PA) จดั ทาขน้ึ เพ่ือนาเสนอข้อตกลง
ในการพฒั นางานสาหรบั ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูวิทยฐานะครูชานาญการู

ประจาปงี บประมาณ 2565 ระหว่างวนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2564 – 30 กนั ยายน 2565 แบบบันทึกขอ้ ตกลงฉบบั
นี้ นาเสนอตอ่ ผ้อู านวยการโรงเรยี นบ้านทกี ะเปอ่ เพอื่ เปน็ ขอ้ ตกลงในการพัฒนาตนเอง ประกอบไปดว้ ย 2 ส่วน
ดงั น้ี

ส่วนทีู่ 1ูข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งูู
สว่ นทู่ี 2ูข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนทเี่ ปน็ ประเด็นทำ้ ทำยในกำรพัฒนำผลสัมฤทธก์ิ ำรเรียนร้ของผเ้ รียน
ซงึ่ ขอ้ มูลทีไ่ ด้นาเสนอนี้ ขา้ พเจา้ จะพฒั นาผลลัพธก์ ารเรียนรขู้ องผูเ้ รียน โรงเรยี นบา้ นทีกะเป่อ สังกัด
สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใหเ้ กิดประสิทธภิ าพตอ่ ไป

นางสาวธัญญ์นภสั เลิศหิรณั ยวุฒิ
ตาแหนง่ ครชู านาญการ
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ

สำรบญั หนำ้

คำนำ 1
สำรบัญ 1
ผจ้ ดั ทำข้อตกลง
1
ข้อมูลผู้จัดทาขอ้ ตกลง
ประเภทหอ้ งเรียนทจี่ ัดการเรยี นรู้ 2
ส่วนทูี่ 1ูข้อตกลงในกำรพฒั นำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง 11
ภาระงาน 15
งานท่จี ะปฏบิ ัตติ ามมาตรฐานตาแหน่งครู
17
ดา้ นการจดั การเรยี นรู้ 17
ด้านการส่งเสริมสนบั สนนุ การจัดการเรียนรู้ 17
ด้านการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ 18
ส่วนทู่ี 2ูขอ้ ตกลงในกำรพัฒนำงำนทเี่ ป็นประเด็นท้ำทำย 19
ประเด็นท้าทาย
สภาพปัญหาการจัดการเรยี นรู้
วธิ กี ารดาเนนิ การให้บรรลผุ ล
ผลลพั ธ์การพฒั นาท่คี าดหวัง
ควำมเหน็ ชอบของผอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

1

แบบขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวา่ งวนั ที่ 1 เดอื นตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถึงวนั ที่ 30 เดือนกนั ยายน พ.ศ. 2565

ผจู้ ดั ทาขอ้ ตกลง
ชือ่ นางธัญญน์ ภัส นามสกลุ เลศิ หริ ณั ยวฒุ ิ ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการ

สถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นทีกะเป่อ สังกดั สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตาก เขต 2
รบั เงินเดอื นในอันดับ คศ.2 อตั ราเงินเดือน 31,110 บาท

ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ

การจัดการเรียนรู้จรงิ )
 ห้องเรยี นวชิ าสามญั หรอื วิชาพน้ื ฐาน
 หอ้ งเรียนปฐมวัย
 หอ้ งเรียนการศึกษาพิเศษ
 หอ้ งเรยี นสายวิชาชีพ
 ห้องเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอธั ยาศัย

ขา้ พเจ้าขอแสดงเจตจานงในการจดั ทาข้อตกลงในการพัฒนางานตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครชู านาญการ

ซง่ึ เป็นตาแหนง่ และวทิ ยฐานะท่ีดารงอยใู่ นปัจจบุ ันกบั ผ้อู านวยการสถานศึกษา ไวด้ ังตอ่ ไปน้ี

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

1. ภาระงาน จะมภี าระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจานวน 15 ชั่วโมง/สปั ดาห์ ดงั นี้

6 กจิ กรรมหลัก 15 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

(กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ, เสรมิ ประสบการณ์, ศิลปะสร้างสรรค์, เลน่ ตามมมุ ,

เล่นกลางแจง้ , เกมการศึกษา)

1.2 งานสง่ เสริมและสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้ จานวน 6 ชวั่ โมง/สัปดาห์

- การจัดทาแผนการจัดการประสบการณ์ 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์

- การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์

- การประเมินพฒั นาการเดก็ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

- การสรา้ งและพฒั นาส่อื การเรียนการสอน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห์

- การมีส่วนรว่ มในชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ 2 ช่วั โมง/สัปดาห์

1.3 งานพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึ ษา จานวน 9 ชวั่ โมง/สัปดาห์

- หัวหนา้ ระดบั ช้ัน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

- งานตรวจการบา้ นนกั เรียน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห์

2

- งานครทู ่ีปรึกษาประจาช้ัน/งานดูแลนักเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

- ครเู วรประจาวนั 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์

- งานอาหารกลางวันโรงเรียน 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ จานวน 1 ช่ัวโมง 40 นาที/สปั ดาห์

- กิจกรรมบ้านนักวทิ ยาศาสตร์นอ้ ย

2. งานทจ่ี ะปฏบิ ัติตามมาตรฐานตาแหนง่ ครู (ใหร้ ะบรุ ายละเอียดของงานทีจ่ ะปฏบิ ตั ิในแต่ละด้าน

ว่าจะดาเนนิ การอย่างไร โดยอาจระบรุ ะยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนนิ การด้วยก็ได้)

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ช้ีวัด (Indicators)

ตามมาตรฐาน ท่จี ะดาเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกดิ ข้ึนกับผูเ้ รยี น

ตาแหน่ง ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ที่คาดหวังให้เกดิ ข้นึ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กบั ผ้เู รียน (โปรดระบ)ุ เปลย่ี นแปลงไปในทาง

ทด่ี ขี ้นึ หรือมกี ารพัฒนา

มากขึน้ หรือผลสัมฤทธ์ิ

สงู ขึ้น

(โปรดระบ)ุ

1. ด้านการจัดการ ด้านการจดั การเรยี นรู้ - นักเรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจ - นกั เรยี นร้อยละ 75 มี

เรยี นรู้ มกี ระบวนการในการดาเนินการ ดงั น้ี ตามหนว่ ยการเรียนรตู้ รงตาม ผลการประเมนิ

ลักษณะงานท่เี สนอให้ 1.1 สร้างและหรอื พฒั นาหลกั สูตร หลกั สูตร พฒั นาการตรงตามท่ี

ครอบคลุมถงึ การสร้าง - สรา้ งและพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษา - นักเรียนมีผลการประเมนิ หลักสูตรกาหนดตาม

และหรือพฒั นา ระดับปฐมวัย พฒั นาการท่ีเปน็ ไปตามสภาพ มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

หลกั สูตรการออกแบบ ชน้ั อนุบาลปที ี่ 3 จริง บริบทของสถานศึกษา ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี

การจัดการเรียนรู้ การ - มีการจดั ทาหน่วยการเรียนรจู้ านวน และสามารถแกไ้ ขปญั หา และสภาพที่พึง

จดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 36 หนว่ ยการเรียนรใู้ ห้สอดคล้องกบั ความแตกตา่ งระหว่างบคุ คล ประสงค์ผา่ นเกณฑ์การ

การสร้างและหรือ มาตรฐาน คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคต์ วั - นักเรียนมสี ภาพทพี่ งึ ประเมนิ ของ

พัฒนาสอ่ื นวตั กรรม บง่ ช้ีและสภาพที่พึงประสงค์เพอื่ ให้ ประสงค์เปน็ ไปตามทหี่ ลักสตู ร สถานศกึ ษา

เทคโนโลยี และแหลง่ ผู้เรียนได้พฒั นา สมรรถนะและการ กาหนด - นกั เรียนรอ้ ยละ 80

เรียนรู้การวดั และ เรยี นรู้เต็มตามศกั ยภาพโดยมีการ - นักเรยี นไดร้ บั การแก้ไข ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ

ประเมนิ ผลการจัดการ พฒั นาหน่วยการเรียนรใู้ ห้สอดคลอ้ ง ปัญหาเร่อื งความรู้ ความ คณุ ลักษณะทีพ่ งึ

เรียนรกู้ ารศกึ ษา กับบริบทกับสถานศกึ ษา ผูเ้ รยี นและ เขา้ ใจทกั ษะพนื้ ฐานทาง ประสงคเ์ ป็นไปตามคา่

วเิ คราะห์ สังเคราะห์ ทอ้ งถิน่ คณติ ศาสตร์ เปา้ หมายทีส่ ถานศึกษา

เพอื่ แกป้ ัญหาหรอื 1.2 ออกแบบการจัดการเรยี นรู้ - นักเรยี นไดร้ บั การแกไ้ ข กาหนด

พฒั นาการเรียนรกู้ าร - โดยการวเิ คราะห์หลักสูตรจัดทา ปญั หาทกั ษะพน้ื ฐานทาง - นกั เรียนร้อยละ 75

จดั บรรยากาศท่ี หนว่ ยการเรียนรู้ จดั ทาแผนการจดั คณิตศาสตร์ มผี ลการประเมนิ

สง่ เสรมิ และพฒั นา ประสบการณช์ ้ันอนบุ าลปีที่ 2 จานวน - นกั เรียนมีพฒั นาการท้ัง 4 พฒั นาการตรงตามท่ี

ผู้เรยี นและการอบรม 36 แผน รวม 540 ชว่ั โมง โดยเน้น ด้านตามสภาพท่ีพึงประสงค์ หลกั สตู รกาหนดตาม

และพัฒนาคุณลักษณะ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั เพ่ือให้ มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

ท่ดี ขี องผ้เู รยี น ทพี่ งึ ประสงค์ ตัวบง่ ชี้

3

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ชีว้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ทจี่ ะดาเนินการพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจ่ี ะเกดิ ข้ึนกบั ผ้เู รียน

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ให้เกิดขึน้ ท่แี สดงให้เหน็ ถงึ การ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กับผู้เรยี น (โปรดระบ)ุ เปล่ยี นแปลงไปในทาง

ที่ดขี น้ึ หรือมีการพฒั นา

มากขนึ้ หรอื ผลสัมฤทธิ์

สูงข้นึ

(โปรดระบ)ุ

ผู้เรยี นมคี วามรู้และมีพัฒนาการทัง้ 4 - นกั เรยี นมคี วามรู้ความเข้าใจ และสภาพท่พี งึ

ดา้ นสอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหน่วยการเรียนรู้ตรงตาม ประสงค์ผา่ นเกณฑ์การ

คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตวั บ่งชี้ และ หลักสตู ร ประเมนิ ของ

สภาพที่พงึ ประสงค์ โดยการพัฒนา - นกั เรียนมีผลการประเมิน สถานศกึ ษา

หน่วยการเรียนรู้ให้ พัฒนาการที่เปน็ ไปตามสภาพ - นกั เรียนร้อยละ 80

สอดคล้องกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษา จรงิ บรบิ ทของสถานศึกษา ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ

ผู้เรยี นและทอ้ งถ่นิ และสามารถแก้ไขปัญหา คุณลักษณะท่ีพึง

- มีการจดั ทาแผนการจัด ความแตกตา่ งระหว่างบุคคล ประสงคเ์ ป็นไปตามค่า

ประสบการณก์ ารเรยี นรู้ เร่อื ง “สนกุ - นักเรยี นมสี ภาพท่พี ึง เป้าหมายที่สถานศึกษา

คิดกบั ตวั เลข” โดยการใช้เกมบิงโกเป็น ประสงคเ์ ป็นไปตามท่ีหลักสูตร กาหนด

สือ่ การเรยี นการจัดกจิ กรรมการเรยี น กาหนด - นักเรียนรอ้ ยละ 75 มี

การสอน สาหรบั นกั เรียนชั้นอนบุ าลปี - นกั เรียนไดร้ ับการแกไ้ ข ผลการประเมนิ

ที่ 3 เพ่ือมงุ่ เนน้ ให้นกั เรียนมคี วามรู้ ปัญหาเรื่องความรู้ ความ พฒั นาการตรงตามท่ี

ความเขา้ ใจ ทกั ษะพื้นฐานทาง เขา้ ใจทกั ษะพ้ืนฐานทาง

คณติ ศาสตร์ มกี ารแก้ปัญหาอยา่ งเป็น คณิตศาสตร์

ข้ันตอนและเกดิ ประสิทธิภาพโดยการ - นักเรียนได้รบั การแก้ไข

จัดทาแผนการจดั ประสบการณ์ ปัญหาทักษะพื้นฐานทาง

เพิม่ เตมิ จานวน 4 แผนทีเ่ น้น คณิตศาสตร์

ผูเ้ รยี นเป็นสาคญั ดว้ ยกระบวนการ - นกั เรียนมพี ัฒนาการทงั้ 4

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านตามสภาพทพี่ ึงประสงค์

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตาม - นักเรียนมคี วามร้คู วามเขา้ ใจ

หลกั สูตรโดยมกี ารออกแบบการจดั การ ตามหนว่ ยการเรยี นรตู้ รงตาม

เรยี นรทู้ ่สี ามารถแก้ไขปญั หาในการ หลกั สตู ร

จดั การเรียนรู้ทาให้ผู้เรยี นมี

กระบวนการคดิ และคน้ พบองคค์ วามรู้

ด้วยตนเองและสรา้ งแรงบนั ดาลใจ

4

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวชี้วัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ท่จี ะดาเนนิ การพฒั นา ของงานตามข้อตกลง ทีจ่ ะเกิดขนึ้ กับผเู้ รียน

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ให้เกดิ ขนึ้ ท่แี สดงให้เหน็ ถงึ การ

การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผ้เู รยี น (โปรดระบ)ุ เปลยี่ นแปลงไปในทาง

ทด่ี ีขึ้นหรอื มกี ารพัฒนา

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ

สูงขน้ึ

(โปรดระบ)ุ

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - นักเรียนมีผลการประเมนิ หลกั สูตรกาหนดตาม

- จัดกิจกรรมการเรยี นรูแ้ บบ Active พฒั นาการทเี่ ปน็ ไปตามสภาพ มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

Learning โดยใช้รูปแบบ การแสดง จรงิ บริบทของสถานศึกษา ทพี่ ึงประสงค์ ตัวบง่ ช้ี

บทบาทสมมติ ( Role Playing ) เน้น และสามารถแกไ้ ขปญั หา และสภาพท่ีพงึ

การมสี ่วนร่วมของนักเรยี นตาม ความแตกต่างระหวา่ งบคุ คล ประสงคผ์ า่ นเกณฑ์การ

แผนการจัดประสบการณ์ทส่ี รา้ งข้ึน - นกั เรยี นมสี ภาพที่พึง ประเมินของ

โดยมีครใู นกลุ่มสาระการเรียนรรู้ ว่ ม ประสงคเ์ ป็นไปตามท่ีหลกั สูตร สถานศึกษา

นิเทศ การจัดการเรียนรูแ้ ละมผี ู้บรหิ าร กาหนด - นกั เรียนร้อยละ 80

ร่วมนิเทศ - นักเรียนได้รับการแกไ้ ข ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ

- มีการอานวยความสะดวกในการ ปัญหาเร่ืองความรู้ ความ คุณลกั ษณะท่พี ึง

การจดั กจิ กรรมการเรียนรแู้ ละสง่ เสรมิ เข้าใจทักษะพ้ืนฐานทาง ประสงคเ์ ป็นไปตามคา่

ให้ผเู้ รียนไดพ้ ฒั นาเตม็ ตามศกั ยภาพ คณติ ศาสตร์ เปา้ หมายทสี่ ถานศึกษา

เรยี นร้แู ละทางานโดยมีการจัดกจิ กรรม - นักเรยี นได้รับการแกไ้ ข กาหนด

การเรยี นรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาใน ปัญหาทักษะพนื้ ฐานทาง

การจดั การเรยี นรู้ทาให้ผเู้ รยี นมี คณติ ศาสตร์

กระบวนการคดิ และคน้ พบองคค์ วามรู้ - นกั เรยี นมพี ฒั นาการท้งั 4

ดว้ ยตนเองและสรา้ งแรงบนั ดาลใจตาม ดา้ นตามสภาพทพ่ี ึงประสงค์

บรบิ ทของสถานศึกษา

1.4 สรา้ งและหรอื พฒั นาสอ่ื - นักเรยี นมีความรคู้ วามเข้าใจ

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง่ ตามหนว่ ยการเรยี นรู้ตรงตาม

เรยี นรู้ หลกั สตู ร - นักเรียนร้อยละ 65 มี

- มีการสรา้ งและหรือพัฒนาสือ่ - นักเรยี นมผี ลการประเมนิ ผลการประเมิน

นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหลง่ เรยี นรู้ พัฒนาการทเี่ ปน็ ไปตามสภาพ พฒั นาการตรงตามที่

ให้สอดคล้องกับกจิ กรรมการเรียนรู้ จริง บริบทของสถานศึกษา หลักสตู รกาหนดตาม

สามารถแก้ไขปัญหาความรู้ความเข้าใจ และสามารถแกไ้ ขปญั หา มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

ทกั ษะพนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์ให้ ความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล ทีพ่ ึงประสงค์ ตัวบง่ ช้ี

สอดคลอ้ งกบั ความแตกต่างของผู้เรียน - นกั เรยี นมสี ภาพทพ่ี ึง และสภาพท่ีพึง

และทาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคดิ ประสงค์เปน็ ไปตามทห่ี ลักสตู ร ประสงคผ์ ่านเกณฑก์ าร

สามารถสร้างผลงานไดต้ ามวยั กาหนด ประเมนิ ของ

- จัดทาสื่อที่สง่ เสรมิ และพัฒนา สถานศึกษา

5

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชว้ี ัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน ท่ีจะดาเนินการพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ทีจ่ ะเกดิ ขนึ้ กบั ผู้เรียน
ตาแหน่ง ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทค่ี าดหวังใหเ้ กิดขึ้น ทีแ่ สดงให้เห็นถงึ การ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง
การประเมิน (โปรดระบ)ุ กบั ผูเ้ รียน (โปรดระบ)ุ ทด่ี ขี ้ึนหรอื มกี ารพฒั นา

นักเรยี นเรยี นตามหนว่ ยการเรียนรู้ 36 - นักเรียนได้รับการแกไ้ ข มากขน้ึ หรือผลสัมฤทธิ์
สงู ขนึ้
หนว่ ย เช่น ปญั หาเรื่องความรู้ ความ (โปรดระบ)ุ

1. ใบงาน เข้าใจทักษะพน้ื ฐานทาง - นักเรยี นร้อยละ 80
ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ
2. ส่อื ทามอื คณติ ศาสตร์ คณุ ลักษณะท่ี
พงึ ประสงค์เป็นไปตาม
3. เกมการศึกษา - นกั เรียนได้รบั การแก้ไข คา่ เป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
4. ป้ายนิเทศให้ความรูต้ ามหน่วย ปญั หาทกั ษะพื้นฐานทาง

การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

-พฒั นาแหลง่ เรียนรภู้ ายในหอ้ งเรยี น - นักเรียนมพี ฒั นาการทั้ง 4

โดยการจดั มมุ ให้ความรู้ ดงั น้ี ด้านตามสภาพท่พี ึงประสงค์

1. มมุ หนงั สอื

2. มุมเกมการศกึ ษา

3. มมุ บทบาทสมมติ

4. มมุ ของเลน่ สร้างสรรค์

5. จดั ปา้ ยนเิ ทศใหค้ วามรูต้ าม

สถานการณ์ต่างๆ เชน่ ป้ายใหค้ วามรู้

เรอื่ งเชื้อไวรัสโคโรน่าการลา้ งมือที่

ถกู วธิ ี เปน็ ตน้

- พฒั นาแหล่งเรียนรู้นอกหอ้ งเรยี น

1. หอ้ งนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย

2. ห้องพฒั นาศกั ยภาพนักเรยี นปฐมวยั

3. สนามเด็กเล่น

4. ห้องสมดุ

6

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชวี้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ท่จี ะดาเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจ่ี ะเกิดขนึ้ กบั ผเู้ รยี น

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ท่ีคาดหวังใหเ้ กดิ ขนึ้ ทแี่ สดงให้เห็นถงึ การ

การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผเู้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลีย่ นแปลงไปในทาง

ทด่ี ขี นึ้ หรือมีการพฒั นา

มากขน้ึ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิ

สูงขนึ้

(โปรดระบ)ุ

1.5 วัดและประเมนิ ผล - นกั เรียนมคี วามรู้ความเข้าใจ - นกั เรยี นร้อยละ 65

การเรยี นรู้ ตามหนว่ ยการเรียนร้ตู รงตาม มผี ลการประเมนิ

- สรา้ งแบบวัดและประเมินผลตรงตาม หลักสูตร พัฒนาการตรงตามท่ี

จุดประสงคก์ ารเรียนรดู้ ้วยวิธที ่ี - นักเรยี นมผี ลการประเมิน หลักสตู รกาหนดตาม

หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้อง พัฒนาการที่เป็นไปตามสภาพ มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

กบั มาตรฐาน คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ จรงิ บริบทของสถานศกึ ษา ที่พงึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้

ตวั บง่ ชีแ้ ละสภาพทพี่ งึ ประสงค์ เพื่อ และสามารถแก้ไขปัญหา และสภาพทพี่ งึ

การพัฒนาผู้เรยี นตามสภาพจรงิ ความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล ประสงค์ผา่ นเกณฑก์ าร

- วัดความรู้ (K) ด้วยการสงั เกต - นกั เรียนมสี ภาพทพี่ ึง ประเมนิ ของ

สมั ภาษณ์ สอบถาม ตรวจชิน้ งานจาก ประสงคเ์ ป็นไปตามทห่ี ลกั สตู ร สถานศกึ ษา

แบบสังเกตพฤตกิ รรมและแบบ กาหนด - นกั เรยี นร้อยละ 80

ประเมินพฒั นาการ - นกั เรยี นไดร้ ับการแก้ไข ผ่านเกณฑ์การประเมนิ

- วัดสมรรถนะ/ทักษะ (P)ด้วยแบบ ปัญหาเรื่องความรู้ ความ คุณลกั ษณะท่พี ึง

ประเมินชิ้นงาน เข้าใจทักษะพืน้ ฐานทาง ประสงคเ์ ป็นไปตามค่า

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม คณิตศาสตร์ เปา้ หมายทส่ี ถานศึกษา

พัฒนาการท้งั 4 ดา้ น - นักเรยี นได้รบั การแกไ้ ข กาหนด

ทีเ่ ป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค์ ตาม ปัญหาทักษะพ้ืนฐานทาง

วัย แบบประเมินพฤติกรรมรายบคุ คล คณิตศาสตร์

- วดั คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ (A) ดว้ ย - นกั เรียนมีพฒั นาการทัง้ 4

แบบสงั เกตพฤตกิ รรม แบบสมั ภาษณ์ ด้านตามสภาพทพ่ี ึงประสงค์

และประเมนิ มาตรฐานคุณลักษณะที่ - นกั เรียนมีความรู้ความ

พึงประสงค์และแบบประเมพิ ฒั นาการ เข้าใจตามหน่วยการเรียนรู้ - นกั เรียนรอ้ ยละ 65 มี

1.6 ศึกษา วเิ คราะห์ และ ตรงตามหลักสตู ร ผลการประเมนิ

สังเคราะห์ เพอ่ื แกป้ ัญหา หรือ - นักเรียนมีผลการประเมนิ พฒั นาการตรงตามที่

พฒั นาการเรียนรู้ หลกั สตู รกาหนดตาม

- มีการศึกษา วเิ คราะห์และสังเคราะห์

เพอ่ื แกไ้ ขปญั หาและพฒั นาการเรยี นรู้

ที่สง่ ผลตอ่ คุณภาพผ้เู รียน

7

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้วี ัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ท่ีจะดาเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทีจ่ ะเกิดขึน้ กบั ผเู้ รยี น

ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ท่คี าดหวังให้เกดิ ขนึ้ ทีแ่ สดงให้เห็นถงึ การ

การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผู้เรยี น (โปรดระบ)ุ เปลย่ี นแปลงไปในทาง

ทด่ี ขี ้นึ หรอื มีการพัฒนา

มากข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธิ์

สงู ขนึ้

(โปรดระบ)ุ

-สงั เคราะห์ เพอ่ื แก้ไขปญั หาและ พัฒนาการทเ่ี ป็นไปตามสภาพ มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

พฒั นาการเรยี นรทู้ สี่ ง่ ผลต่อคุณภาพ จริง บริบทของสถานศกึ ษา ทีพ่ งึ ประสงค์ ตัวบง่ ชี้

ผ้เู รียน และสามารถแกไ้ ขปัญหา และสภาพที่พงึ

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุ คลเพ่อื ความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล ประสงค์ผา่ นเกณฑ์การ

แก้ปญั หานักเรียนท่ีมีผลการประเมนิ - นกั เรยี นมีสภาพที่พึง ประเมนิ ของ

พฒั นาการประเมนิ พฒั นาการไม่ผ่าน ประสงค์เปน็ ไปตามที่หลักสตู ร สถานศกึ ษา

เกณฑท์ ่ีกาหนด โดยมีการบันทึก กาหนด - นกั เรยี นรอ้ ยละ 80

รายละเอียดไวใ้ นหลังแผนการจัด - นกั เรียนไดร้ บั การแกไ้ ข ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ

ประสบการณ์ ปญั หาเรอื่ งความรู้ ความ คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ

- จัดกล่มุ ผเู้ รยี นโดยแบ่งเปน็ 3 กลุม่ เขา้ ใจทกั ษะพ้นื ฐานทาง ประสงค์เป็นไปตามค่า

ได้แก่ ดี ปานกลาง ควรสง่ เสริม คณติ ศาสตร์ เปา้ หมายที่สถานศกึ ษา

- วางแผนพฒั นานกั เรยี นตามศักยภาพ - นักเรยี นไดร้ บั การแก้ไข กาหนด

และความแตกต่างระหว่างบคุ คล ปญั หาทักษะพ้นื ฐานทาง

- จัดทาแผนการจดั ประสบการณ์เพือ่ คณติ ศาสตร์

แกไ้ ขปัญหาของนักเรียนรายบคุ คล - นักเรยี นมีพฒั นาการทง้ั 4

- จัดทาแผนการจดั ประสบการณ์หน่วย ดา้ นตามสภาพท่ีพงึ ประสงค์

สนกุ คดิ กับเกมบิงโก เพอ่ื แกป้ ญั หา

ความรู้ ความเขา้ ใจทักษะพน้ื ฐานทาง

คณติ ศาสตร์โดยใช้คาเกมบงิ โกสาหรับ

นักเรียนชัน้ อนุบาลปที ี่ 3 จานวน 4

แผน

- บันทกึ ผลการจัดประสบการณ์ใน

หลังแผนการจัดประสบการณ์

- นาผลการจดั ประสบการณม์ าศึกษา

วเิ คราะห์ วางแผนในการพฒั นาและ

แกป้ ัญหาผู้เรยี น

8

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชีว้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่
ทีจ่ ะดาเนินการพฒั นา ของงานตามข้อตกลง ท่จี ะเกิดข้ึนกับผ้เู รยี น

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ทคี่ าดหวงั ให้เกดิ ขึน้ ท่แี สดงให้เหน็ ถงึ การ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กับผู้เรยี น (โปรดระบ)ุ เปล่ยี นแปลงไปในทาง

ที่ดีข้นึ หรอื มีการพัฒนา

มากข้นึ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิ

สงู ข้ึน

(โปรดระบ)ุ

1.7 จดั บรรยากาศทส่ี ่งเสรมิ และ - นักเรยี นมีความรคู้ วาม - นกั เรยี นรอ้ ยละ 75

พฒั นาผเู้ รยี น เขา้ ใจตามหนว่ ยการ มผี ลการประเมิน

- จดั บรรยากาศท่ีสง่ เสริมและ เรียนร้ตู รงตามหลักสูตร พัฒนาการตรงตามท่ี

พัฒนาผ้เู รยี นให้เกิดกระบวนการ - นักเรียนมผี ลการ หลักสตู รกาหนดตาม

คิด ทักษะชวี ิต ทกั ษะการทางาน ประเมนิ พฒั นาการท่ี มาตรฐาน คุณลกั ษณะ

ทักษะการเรียนรแู้ ละนวัตกรรม เป็นไปตามสภาพจริง ทพ่ี ึงประสงค์ ตวั บง่ ชี้

ทกั ษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ บริบทของสถานศึกษา และสภาพทีพ่ ึง

เทคโนโลยี และสามารถแกไ้ ขปัญหา ประสงค์ผ่านเกณฑ์การ

- จัดบรรยากาศห้องเรียนให้ได้ ความแตกต่างระหวา่ ง ประเมนิ ของ

มาตรฐานห้องเรยี นคณุ ภาพด้าน บคุ คล สถานศึกษา

กายภาพ (Onsite) ตามเกณฑ์ - นักเรยี นมีสภาพทีพ่ งึ - นักเรยี นร้อยละ 80

สมศ สพฐ. และเกณฑห์ อ้ งเรยี น ประสงค์เป็นไปตามท่ี ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ

คณุ ภาพของสถานศึกษา หลักสูตรกาหนด คุณลักษณะที่พงึ

- จัดบรรยากาศหอ้ งเรียนใหไ้ ด้ - นกั เรยี นได้รบั การแก้ไข ประสงคเ์ ปน็ ไปตามค่า

มาตรฐานหอ้ งเรียนคุณภาพด้าน ปญั หาเร่อื งความรู้ ความ เป้าหมายท่ีสถานศึกษา

จติ วิทยา เช่น จัดกระบวนการ เข้าใจทักษะพ้นื ฐานทาง กาหนด

การเรยี นรู้ (Online) เปน็ การมี คณติ ศาสตร์

ส่วนรว่ มในชนั้ เรียน การใช้ - นักเรียนได้รับการแก้ไข

คาถามกระต้นุ ความคิด การใชก้ ล ปัญหาทกั ษะพ้นื ฐานทาง

ยทุ ธ์ Active Learning ดว้ ย คณิตศาสตร์

เทคนิคทีห่ ลากหลายในการ - นกั เรยี นมพี ฒั นาการ

กระตุน้ การพฒั นา การพฒั นา ท้งั 4 ดา้ นตามสภาพท่ี

ผู้เรียนตามศกั ยภาพ ส่งเสรมิ พึงประสงค์

พฒั นาใหผ้ เู้ รียนมีพฒั นาการทง้ั 4

ด้านอย่างเหมาะสมตามวัย

9

ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชวี้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐาน ทจี่ ะดาเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ท่ีจะเกิดขน้ึ กับผเู้ รยี นท่ี

ตาแหน่ง ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ท่คี าดหวังใหเ้ กิดขึน้ แสดงให้เหน็ ถึงการ
การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผเู้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลีย่ นแปลงไปในทาง
ทด่ี ขี ้นึ หรือมกี ารพัฒนา
- ผ้เู รยี นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ - นักเรียนมคี วามร้คู วามเข้าใจ
มากข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธิ์
เรยี นรู้ เปดิ โอกาสให้ผูเ้ รียนได้ ตามหน่วยการเรียนรตู้ รงตาม สงู ขึน้

นาเสนอผลงานทงั้ รายบุคคลและ หลกั สูตร (โปรดระบ)ุ

รายกลมุ่ จัดหาพนื้ ทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ - นกั เรยี นมผี ลการประเมิน - นกั เรียนร้อยละ 75 มี

แสดงผลงานของตนเองเพือ่ สรา้ ง พัฒนาการที่เป็นไปตามสภาพ ผลการประเมนิ
พัฒนาการตรงตามท่ี
แรงจูงใจและเพื่อให้ผู้เรียนเห็น จริง บรบิ ทของสถานศกึ ษา
หลกั สตู รกาหนดตาม
คณุ ค่าในการเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา มาตรฐาน คุณลกั ษณะ
ท่พี งึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลกั ษณะ ความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล
และสภาพทีพ่ ึง
ท่ดี ีของผู้เรยี น - มีการอบรมบ่ม - นกั เรียนมีสภาพท่ีพึง ประสงค์ผ่านเกณฑ์การ

นิสัยให้ผูเ้ รียนมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ประสงค์เปน็ ไปตามทห่ี ลกั สูตร ประเมินของ
สถานศกึ ษา
มาตรฐานคุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ กาหนด - นกั เรยี นรอ้ ยละ 80

และคา่ นยิ มความเปน็ ไทยทด่ี งี าม - นกั เรียนได้รับการแก้ไข ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ
คณุ ลกั ษณะที่พึง
โดยคานงึ ถงึ ความแตกต่างของ ปัญหาเรือ่ งความรู้ ความ
ประสงค์เปน็ ไปตามค่า
ผู้เรยี นเป็นรายบุคคล เขา้ ใจทกั ษะพนื้ ฐานทาง เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กาหนด
- ได้สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม คณติ ศาสตร์

มาตรฐานคุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ - นักเรียนได้รบั การแกไ้ ข

และคา่ นิยมความเป็นไทยทดี่ ีงาม ปัญหาทกั ษะพ้ืนฐานทาง

ในระหว่างการจัดกจิ กรรมการ คณติ ศาสตร์

เรยี นรู้ เชน่ การมคี วามรกั ชาติ - นักเรียนมพี ฒั นาการทั้ง 4

ศาสนา พระมหากษัตริย์ การม่งุ มนั่ ดา้ นตามสภาพทพ่ี ึงประสงค์

ในการทางาน การรกั ษาระเบียบ

วินยั ของโรงเรียน วนิ ยั ดา้ นการออม

วนิ ัยด้านความรบั ผดิ ชอบ วินัยดา้ น

ตรงตอ่ เวลา วนิ ัยการเดนิ แถว วนิ ยั

ด้านการแต่งกาย

10

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ ตวั ช้ีวัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่ ท่จี ะดาเนนิ การพฒั นา (Outcomes) ทีจ่ ะเกิดข้ึนกับผ้เู รยี นที่

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ของงานตาม แสดงให้เหน็ ถึงการ
การประเมนิ (โปรดระบ)ุ ขอ้ ตกลง เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ีดขี ึน้
ทคี่ าดหวังใหเ้ กดิ ขนึ้ หรอื มีการพัฒนามากข้ึน

กบั ผ้เู รียน (โปรด หรอื ผลสมั ฤทธสิ์ งู ข้นึ
ระบ)ุ (โปรดระบ)ุ

- จดั กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มาตรฐานคุณลกั ษณะท่ีพึง

ประสงค์เปน็ หวั หน้าโครงการพฒั นา
ศกั ยภาพนกั เรียนปฐมวยั กจิ กรรม

ปฐมวัยตวั นอ้ ยหา่ งไกลยาเสพติด
กิจกรรมจบั มือหนูสู่ครอบครัว Active
Learning กจิ กรรมออมทรัพย์

กิจกรรมสง่ เสริมอนรุ ักษ์วฒั นธรรม
ทอ้ งถนิ่ เช่น การสวมใส่ชุดทอ้ งถ่ิน และ

การจดั ทาหน่วยการเรียนรูส้ ่งเสริม
วฒั นธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น เช่นหน่วย
“ชุมชนของหน”ู กิจกรรม เดนิ แถว

ย้ิมงา่ ยไหวส้ วย ช่วยเกบ็ ขยะ สง่ เสริม
คณุ ธรรม และจรยิ ธรรม ”

11

ลกั ษณะงานที่ปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ช้ีวัด (Indicators)

ตามมาตรฐานตาแหน่ง ท่จี ะดาเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกดิ ขึ้นกบั ผ้เู รยี น

ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ทค่ี าดหวงั ใหเ้ กิดข้นึ ที่แสดงให้เหน็ ถึงการ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กบั ผเู้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลยี่ นแปลงไป

ในทางทด่ี ีข้นึ หรอื มี

การพัฒนามากขึน้

หรอื ผลสมั ฤทธิ์สูงขึ้น

(โปรดระบ)ุ

2. ดา้ นการสง่ เสริมและสนบั สนนุ ดา้ นการส่งเสริมและสนบั สนนุ - นักเรียนไดร้ ับการ - นักเรียนร้อยละ 65

การจดั การเรยี นรู้ การจัดการเรียนรู้ ส่งเสรมิ และพฒั นาให้มี มีผลการประเมนิ

ลกั ษณะงานท่เี สนอให้ มีกระบวนการในการดาเนนิ การ พัฒนาการครบทั้ง 4 พัฒนาการตรงตามท่ี

ครอบคลุมถงึ การจัดทาข้อมูล ดังน้ี ดา้ นตามวัย หลกั สูตรกาหนดตาม

สารสนเทศของผ้เู รยี นและรายวิชา 2.1 จดั ทาข้อมูลสารสนเทศ - นกั เรียนได้รับการดแู ล มาตรฐาน

การดาเนนิ การตามระบบ ดแู ล ของผูเ้ รยี นและรายวิชา ผา่ นระบบดแู ลชว่ ยเหลือ คุณลกั ษณะทพ่ี งึ

ช่วยเหลอื ผู้เรียน การปฏบิ ัตงิ าน - มกี ารจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศ ผเู้ รยี น เพอ่ื แก้ไข ประสงค์ ตวั บ่งชี้และ

วิชาการและงานอนื่ ๆ ของ ของผเู้ รียน เพ่ือใชใ้ นการ ปรบั ปรงุ พฒั นาในเรือ่ ง สภาพท่ีพงึ ประสงค์

สถานศกึ ษา และการประสาน สง่ เสรมิ สนบั สนุนการเรยี นร้แู ละ ของการปรบั ตัว การใช้ ผ่านเกณฑก์ าร

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ดังนี้ ชีวิตประจาวันใน ประเมนิ ของ

เครอื ขา่ ย และหรอื สถาน 1. จดั ทาขอ้ มลู นักเรยี นเป็น โรงเรียนและประสาน สถานศกึ ษา

ประกอบการ รายบคุ คล ความร่วมมอื กับ - นกั เรยี นร้อยละ

2. วเิ คราะห์ผู้เรยี นเป็น ผู้ปกครองในการกากับ 100 เข้าสู่ระบบ

รายบุคคล ตดิ ตามพฤติกรรมของ ชว่ ยเหลอื นักเรียน

3. จดั ทาแบบประเมิน นกั เรยี นใหเ้ หมาะสมตาม

พฒั นาการทง้ั 4 ด้าน วัย

4. จดั ทาข้อมูลสารสนเทศ

และเผยแพร่ข้อมลู เพอื่ เปน็ การ

ให้ขอ้ มลู ยอ้ นกลบั แก่ผูเ้ รียน/

ผูป้ กครองโดยจดั ทาเปน็

- แบบบนั ทึกพฒั นาการเดก็

ระดบั ปฐมวัย

- สมุดบนั ทึกพัฒนาการเดก็

ระดบั ปฐมวัย

- สมดุ รายงานประจาตัวเดก็

ระดบั ปฐมวยั

- แบบสังเกตพฤตกิ รรม

รายบุคคลหลงั แผนการจัด

ประสบการณ์

12

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ชีว้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่
ทจ่ี ะดาเนินการพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ท่ีจะเกิดขนึ้ กับผูเ้ รียน

ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทีค่ าดหวงั ให้เกิดขึน้ ทีแ่ สดงให้เห็นถงึ การ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กับผเู้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลย่ี นแปลงไป

ในทางทีด่ ขี นึ้ หรอื มี

การพฒั นามากขึ้น

หรอื ผลสมั ฤทธสิ์ งู ขึน้

(โปรดระบ)ุ

2.2 ดาเนินการตามระบบ - นกั เรยี นไดร้ ับการ - นักเรยี นรอ้ ยละ 65

ดูแลชว่ ยเหลือผู้เรียน ส่งเสรมิ และพฒั นาให้มี มีผลการประเมนิ

- มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ พฒั นาการครบทง้ั 4 ดา้ น พัฒนาการตรงตามท่ี

เกี่ยวกบั ผู้เรยี นรายบคุ คลและ ตามวัย หลกั สูตรกาหนดตาม

ประสานความรว่ มมือกับผทู้ ี่มี - นกั เรยี นไดร้ ับการดแู ล มาตรฐาน

สว่ นเก่ียวข้อง เพอ่ื พัฒนาและ ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ คุณลกั ษณะทพ่ี ึง

แก้ปัญหาผูเ้ รยี น ผู้เรยี น เพอ่ื แก้ไข ปรบั ปรุง ประสงค์ ตวั บ่งช้ีและ

- จดั กิจกรรมโฮมรมู เพ่ือ พัฒนาในเร่อื งของการ สภาพที่พงึ ประสงค์

เตรียมความพรอ้ มในการเรียน ปรับตัว การใช้ ผา่ นเกณฑก์ าร

แต่ละวนั เพอื่ แกป้ ญั หาพฒั นา ชวี ิตประจาวนั ในโรงเรียน ประเมินของ

อยา่ งเป็นปัจจบุ นั เชน่ การ และประสานความร่วมมือ สถานศกึ ษา

แกป้ ญั หาการขาดเรยี น การ กบั ผู้ปกครองในการกากับ - นกั เรียนรอ้ ยละ

ตรงต่อเวลา ความรบั ผดิ ชอบ ติดตามพฤติกรรมของ 100 เข้าสู่ระบบ

โดยการสรา้ งแบบบันทึกการ นกั เรยี นใหเ้ หมาะสมตาม ชว่ ยเหลือนักเรียน

มาเรียน วยั

- จัดทาชอ่ งทางการเผยแพร่

ผลการประเมนิ พัฒนาการ

ผเู้ รยี นต่อผู้ปกครองรายบคุ คล

เพ่ือการวางแผนพฒั นารว่ มกัน

เปดิ โอกาสใหผ้ ู้ปกครองมีส่วน

ร่วมในการพฒั นาผเู้ รยี น

- มกี ารใชข้ ้อมูลสารสนเทศ

เกย่ี วกบั ผูเ้ รยี นเปน็ รายบคุ คล

ประสานความรว่ มมือกบั ผทู้ มี่ ี

สว่ นเกี่ยวข้องเพ่อื พัฒนาและ

แกป้ ัญหาผู้เรียน ส่งเสริมให้มี

พฒั นาการทกุ ด้านตามวัย เช่น

การจดั ทาแบบบันทึกการช่าง

น้าหนัก วัดสว่ นสูง แบบ

13

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่ ท่จี ะดาเนินการพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจ่ี ะเกดิ ขนึ้ กับผเู้ รียน
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบ)ุ ท่ีคาดหวงั ใหเ้ กดิ ขนึ้ ที่แสดงให้เหน็ ถงึ การ
กับผูเ้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลยี่ นแปลงไป
บันทึกพัฒนาการด้าน ในทางท่ีดีขนึ้ หรือมี
มาตรฐานคุณลักษณะท่พี ึง
ประสงค์ การพฒั นามากข้นึ
- จัดทาชอ่ งทางเพ่ือการ หรือผลสัมฤทธส์ิ งู ขึ้น
ตดิ ต่อสื่อสาร ไลน์กลุ่ม
Facebook สารสมั พันธ์ (โปรดระบ)ุ
ระหวา่ งบา้ นและโรงเรยี น
2.3 ปฏบิ ตั งิ านวชิ าการและ - นกั เรียนไดร้ บั การ - นกั เรียนรอ้ ยละ 65
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
- ร่วมปฏิบัตงิ านทางวิชาการ สง่ เสริมและพฒั นาใหม้ ี มผี ลการประเมนิ
และงานอืน่ ๆ ของ
สถานศกึ ษา เพือ่ ยกระดบั พัฒนาการครบทง้ั 4 ด้าน พฒั นาการตรงตามท่ี
คณุ ภาพการจดั การศกึ ษาของ
สถานศกึ ษา ตามวัย หลกั สูตรกาหนดตาม
- ร่วมกจิ กรรมการพัฒนา
หลกั สตู รสถานศึกษาระดบั - นักเรียนได้รับการดูแล มาตรฐาน
ปฐมวัย
- ร่วมกจิ กรรมการจัดทา ผา่ นระบบดูแลชว่ ยเหลอื คุณลักษณะท่ีพึง
แผนพฒั นาคณุ ภาพ
สถานศึกษา ผู้เรยี น เพ่ือแกไ้ ข ปรับปรุง ประสงค์ ตัวบง่ ชีแ้ ละ
- ร่วมกิจกรรมการจัดทา SAR
- รว่ มกจิ กรรมในชมุ ชนการ พฒั นาในเรอ่ื งของการ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
แหง่ เรยี นรู้ทางวิชาชีพระดับ
ปฐมวัย ปรบั ตัว การใช้ ผา่ นเกณฑก์ าร
- หวั หน้าระดับชนั้
- หัวหนา้ โครงการพฒั นา ชีวติ ประจาวันในโรงเรยี น ประเมินของ
ศกั ยภาพนกั เรยี นปฐมวยั
- งานครูทีป่ รกึ ษาประจาชนั้ และประสานความรว่ มมอื สถานศกึ ษา
/งานดแู ลนกั เรียน
กับผปู้ กครองในการกากับ - นักเรยี นรอ้ ยละ

ตดิ ตามพฤติกรรมของ 100 เข้าสรู่ ะบบ

นกั เรยี นใหเ้ หมาะสมตาม ชว่ ยเหลอื นักเรยี น

วยั

14

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้วี ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่
ทจ่ี ะดาเนินการพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ท่จี ะเกิดขนึ้ กับผู้เรียน

ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทีค่ าดหวงั ให้เกิดข้นึ ทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ

การประเมนิ (โปรดระบ)ุ กับผู้เรยี น (โปรดระบ)ุ เปลี่ยนแปลงไป

ในทางทีด่ ีขน้ึ หรือมี

การพฒั นามากข้นึ

หรือผลสัมฤทธิส์ ูงขึ้น

(โปรดระบ)ุ

- ปฏบิ ตั หิ นา้ ทคี่ ณะกรรมการ

ฝ่ายงบประมาณ - นกั เรยี นไดร้ ับการ - นักเรยี นร้อยละ 65

- ครูเวรประจาวัน / วันหยุด ส่งเสริมและพฒั นาให้มี มีผลการประเมนิ

- งานอาหารกลางวนั โรงเรยี น พฒั นาการครบท้งั 4 ดา้ น พัฒนาการตรงตามท่ี

ตามวยั หลกั สูตรกาหนดตาม

2.4 ประสานความรว่ มมือ - นกั เรยี นได้รบั การดแู ล มาตรฐาน

กบั ผู้ปกครอง ภาคเี ครือข่าย ผา่ นระบบดูแลชว่ ยเหลือ คณุ ลักษณะทพี่ งึ

และสถานประกอบการ ผู้เรยี น เพ่อื แกไ้ ข ปรบั ปรงุ ประสงค์ ตวั บง่ ชแี้ ละ

- ประสานความร่วมมือกับ พัฒนาในเรอ่ื งของการ สภาพทพี่ งึ ประสงค์

ผปู้ กครอง ภาคีเครอื ขา่ ย และ ปรบั ตัว การใช้ ผา่ นเกณฑ์การ

สถานประกอบการ เพือ่ ชีวติ ประจาวนั ในโรงเรยี น ประเมินของ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพฒั นา และประสานความร่วมมอื สถานศกึ ษา

ผเู้ รยี น กบั ผปู้ กครองในการกากบั - นกั เรยี นรอ้ ยละ

- ร่วมกิจกรรมประชมุ ติดตามพฤติกรรมของ 100 เขา้ สรู่ ะบบ

ผปู้ กครอง 1 ครั้ง/ภาคเรยี น นักเรยี นให้เหมาะสมตาม ชว่ ยเหลอื นักเรยี น

- จดั ให้มชี อ่ งทางในการ วยั

ติดตอ่ ส่ือสารกบั ผู้ปกครอง

และภาคเี ครือขา่ ยโดยการ

สรา้ งไลนช์ ัน้ อนบุ าลปที ี่ 3 เพือ่

เพ่ิมชอ่ งทางประสานความ

รว่ มมือในการพัฒนานกั เรยี น

15

ลกั ษณะงานทีป่ ฏบิ ตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ช้ีวัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ท่ีจะดาเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจี่ ะเกดิ ข้ึนกบั ผู้เรยี น

ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ท่ีคาดหวงั ให้เกิดขึน้ ทีแ่ สดงให้เหน็ ถงึ การ
การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผเู้ รียน (โปรดระบ)ุ เปลยี่ นแปลงไป
ในทางท่ดี ขี ึ้นหรอื มี
3. ดา้ นการพฒั นาตนเอง ดา้ นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ - นกั เรียนได้รบั การ
การพฒั นามากขนึ้
และวิชาชพี มีกระบวนการในการดาเนินการ แกป้ ัญหาและพฒั นาใหม้ ี หรอื ผลสมั ฤทธสิ์ งู ขนึ้

ลกั ษณะงานที่เสนอให้ ดงั น้ี พัฒนาการทุกดา้ นตามวัย (โปรดระบ)ุ

ครอบคลมุ ถงึ การพฒั นา 3.1 พัฒนาตนเองอยา่ งเป็น - นักเรยี นมีผลการ - นักเรียนร้อยละ 65

ตนเองอยา่ งเปน็ ระบบและ ระบบและตอ่ เนอื่ ง ประเมินพฒั นาการที่ มีผลการประเมนิ
พัฒนาการตรงตามที่
ตอ่ เนื่อง การมสี ่วนร่วมในการ - มกี ารพัฒนาตนเองอยา่ งเป็น เปน็ ไปตามสภาพจริง
หลักสูตรกาหนดตาม
แลกเปล่ยี นเรยี นรทู้ างวิชาชพี ระบบและต่อเนือ่ ง เพื่อใหม้ ีความรู้ บรบิ ทของสถานศึกษา มาตรฐาน
คณุ ลักษณะทีพ่ งึ
เพอื่ พฒั นาการจัดการเรยี นรู้ ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะ
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและ
และการนาความรู้ อยา่ งย่ิงการใช้ภาษาไทย และ สภาพท่ีพงึ ประสงค์

ความสามารถทกั ษะทไี่ ด้จาก ภาษาอังกฤษเพ่อื การสื่อสาร และ ผา่ นเกณฑก์ าร
ประเมนิ ของ
การพัฒนาตนเองและวิชาชพี การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ สถานศกึ ษา

มาใช้ในการพัฒนา การ การศึกษา สมรรถนะวิชาชพี ครู - นกั เรยี นรอ้ ยละ 80
ผา่ นเกณฑ์การ
จดั การเรยี นรู้ การพฒั นา มคี วามรอบรูใ้ นเนอื้ หาวิชา วธิ กี าร
ประเมินพัฒนาการ
คณุ ภาพผู้เรยี นและ การ สอน นาผลการพฒั นาตนเอง และ ตรงตามท่ีหลกั สตู ร
กาหนดตาม
พฒั นานวัตกรรมการจดั พัฒนาวชิ าชีพมาใช้ในการจัดการ
มาตรฐาน
การเรียนรู้ เรยี นรทู้ ม่ี ผี ลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะทพ่ี งึ

- พัฒนาทกั ษะการใช้ภาษาไทย ประสงค์ ตังบง่ ชี้ และ
สภาพท่พี งึ ประสงค์
อย่างน้อย 12 ชั่วโมง/ปี เปน็ ไปตามคา่
เปา้ หมายที่
- พัฒนาทกั ษะกระบวนการใช้ สถานศึกษากาหนด

ภาษาองั กฤษอยา่ งน้อย 12 ช่ัวโมง/

ปี

- พฒั นาทักษะการใช้ Application

ในการสอนรปู แบบออนไลน์อย่าง

นอ้ ย 12 ชว่ั โมง/ปี

- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

อยา่ งน้อย 12 ช่วั โมง/ปี

- พฒั นาตนเองด้านอืน่ ๆ อย่าง

น้อย 12 ชว่ั โมง/ปี

- พฒั นาการใช้เทคโนโลยใี นการ

16

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ช้ีวัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตาแหนง่ ทจ่ี ะดาเนินการพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทีจ่ ะเกิดข้ึนกับผเู้ รียน
ท่แี สดงให้เหน็ ถึงการ
ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ทคี่ าดหวังใหเ้ กดิ ขึน้ เปลย่ี นแปลงไป
การประเมิน (โปรดระบ)ุ กับผเู้ รยี น (โปรดระบ)ุ ในทางที่ดขี น้ึ หรอื มี
การพฒั นามากขนึ้
วัดและประเมนิ ผลผูเ้ รียนด้วย หรอื ผลสมั ฤทธส์ิ ูงขึ้น
(โปรดระบ)ุ
วธิ กี ารท่หี ลากหลาย
- นกั เรยี นร้อยละ 65
- การพัฒนาตนเองในด้านอน่ื ๆ มีผลการประเมนิ
พฒั นาการตรงตามท่ี
3.2 มีสว่ นรว่ มในการ - นกั เรยี นไดร้ ับการ หลักสูตรกาหนดตาม
มาตรฐาน
แลกเปลีย่ นเรยี นรทู้ างวชิ าชพี แกป้ ัญหาและพฒั นาให้มี คณุ ลักษณะท่พี ึง
ประสงค์ ตวั บ่งชแ้ี ละ
เพ่อื แกไ้ ขปญั หา พัฒนาการทกุ ดา้ นตามวยั สภาพที่พงึ ประสงค์
ผา่ นเกณฑก์ าร
เขา้ รว่ มแลกเปลยี่ นเรียนรทู้ าง - นักเรียนมผี ลการ ประเมนิ ของ
สถานศึกษา
วิชาชพี ดังน้ี ประเมินพฒั นาการท่ี - นกั เรียนรอ้ ยละ 80
ผา่ นเกณฑก์ าร
- เข้ารว่ มกิจกรรมชมุ ชนแหง่ การ เปน็ ไปตามสภาพจรงิ ประเมินพฒั นาการ
ตรงตามทหี่ ลักสูตร
เรียนรทู้ างวชิ าชพี (PLC) ของ บริบทของสถานศกึ ษา กาหนดตาม
มาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรยี นรปู้ ฐมวัยอย่าง คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ
ประสงค์ ตงั บง่ ชี้ และ
น้อย 12 ช่ัวโมง/ปี สภาพที่พึงประสงค์
เป็นไปตามค่า
3.3 นาความรู้ ความสามารถ - นกั เรียนไดร้ ับการ เป้าหมายท่ี
สถานศึกษากาหนด
ทักษะทไ่ี ดจ้ ากการพฒั นาตนเอง แก้ปญั หาและพัฒนาให้มี

และวิชาชพี มาใชใ้ นการพฒั นา พัฒนาการทกุ ด้านตามวยั

จัดการเรยี นรู้ การพฒั นา - นกั เรยี นมีผลการ

คุณภาพผู้เรียน และการพฒั นา ประเมนิ พัฒนาการที่

นวัตกรรมการจัดการเรียนรทู้ ี่มี เปน็ ไปตามสภาพจรงิ

ผลต่อคณุ ภาพผเู้ รยี น บริบทของสถานศกึ ษา

- นาความรทู้ ไ่ี ด้จากการเข้ารว่ ม

ประชมุ /อบรม/สมั มนามา

พฒั นาการจัดการเรียนรู้และ

สรา้ ง/พัฒนาสอื่ นวัตกรรม

- นาความรูท้ ี่ได้จากการเขา้ ร่วม

กจิ กรรมชมุ ชนแห่งการเรียนรทู้ าง

วิชาชพี (PLC)ประชุม/อบรม/

สัมมนามาแก้ไขและพฒั นา

นกั เรียนชนั้ อนบุ าลปีที่ 3

17

หมายเหตุ
1. รปู แบบการจดั ทาข้อตกลงในการพฒั นา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบรบิ ท และสภาพการจัดการ

เรยี นร้ขู องแต่ละสถานศกึ ษา โดยความเหน็ ชอบร่วมกันระหว่างผอู้ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครผู จู้ ัดทา
ข้อตกลง

2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานตอ้ งเปน็ งานในหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบหลกั
ทส่ี ง่ ผลโดยตรงตอ่ ผลลัพธก์ ารเรยี นรู้ของผเู้ รยี น และให้นาเสนอรายวิชาหลกั ที่ทาการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักท่ีทาการสอนทุกระดับชนั้ ในกรณที ี่สอนหลายรายวิชา สามารถเลอื กรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดย
จะต้องแสดงใหเ้ หน็ ถึงการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตาแหนง่ และคณะกรรมการประเมินผลการพฒั นางาน ตาม
ขอ้ ตกลงสามารถประเมนิ ไดต้ ามแบบการประเมิน PA 2

3. การพฒั นางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้ วามสาคญั กับผลลพั ธก์ ารเรยี นรู้ ของผูเ้ รยี น
(Outcomes) และตัวชว้ี ดั (Indicators) ท่เี ป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมนิ ผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมนิ ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัตงิ านจริง สภาพ
การจัดการเรียนร้ใู นบริบทของแต่ละสถานศกึ ษา และผลลัพธก์ ารเรยี นรขู้ องผ้เู รียนทเ่ี กิดจากการพัฒนางาน ตาม
ข้อตกลงเป็นสาคัญ โดยไมเ่ นน้ การประเมนิ จากเอกสาร

สว่ นที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานทเี่ ปน็ ประเดน็ ท้าทายในการพัฒนาผลลพั ธก์ ารเรียนรขู้ องผเู้ รียน
ประเดน็ ทีท่ า้ ทายในการพัฒนาผลลัพธก์ ารเรยี นรขู้ องผูเ้ รยี นของผจู้ ดั ทาขอ้ ตกลง ซง่ึ ปจั จุบนั

ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ ต้องแสดงให้เหน็ ถึงระดับการปฏบิ ัติท่ีคาดหวังของวทิ ยฐานะครชู านาญ
การ คอื การแก้ไขปญั หา การจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพการเรียนร้ขู องผเู้ รยี น ใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลง
ไปในทางทดี่ ีขน้ึ หรือมีการพัฒนามากข้นึ

ท้ังน้ี ผู้จัดทาขอ้ ตกลงข้อเสนอประเดน็ ทา้ ทายที่แสดงใหเ้ ห็นถงึ ระดบั การปฏิบัติที่คาดหวังทีส่ งู กวา่

ประเดน็ ทา้ ทาย เร่ือง การแก้ปญั หาความรู้ความเขา้ ใจทกั ษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโ์ ดยใช้
เกมบิงโกสาหรบั นักเรยี นชนั้ อนบุ าลปที ี่ 3

1. สภาพปญั หาการจดั การเรยี นรูแ้ ละคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่อื แก้ปญั หาความรู้ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐานทางคณติ ศาสตร์
ในหน่วยการเรยี นรู้ “สนุกกับตวั เลข” พบวา่ นกั เรียนยังขาดความรคู้ วามเขา้ ใจตามวยั เก่ยี วกบั ทกั ษะพื้นฐานทาง
คณติ ศาสตร์ ยงั จดจาตวั เลข 1-100 ไม่ได้ ดงั นน้ั ครผู สู้ อนจึงคิดรเิ รม่ิ จัดทาสือ่ เกมบิงโก เพือ่ แก้ปญั หาความรู้
ความเขา้ ใจทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโ์ ดยใช้เกมบงิ โกตวั เลขสาหรบั นักเรยี นชั้นอนบุ าลปีท่ี 3
2. วธิ กี ารดาเนนิ การใหบ้ รรลุผล

2.1 วิเคราะห์หลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 และหลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียน
บา้ นทกี ะเป่อ สมรรถนะเดก็ ปฐมวัยด้านสติปัญญา เกย่ี วกับความรู้ทักษะพ้ืนฐานทางดา้ นคณิตศาสตรเ์ อกสารและ
งานวิจยั ท่เี กย่ี วขอ้ ง

2.2 ศึกษาการจดั ประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้จาคล้องจองโดยจัดกิจกรรมแบบ Active
Learning

2.3 เขียนแผนการจดั ประสบการณ์ โดยมอี งคป์ ระกอบดงั น้ี
- มาตรฐานคุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์
- ตวั บ่งช้ี

18

- สภาพท่พี ึงประสงค์
- จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
- สาระการเรยี นรู้
- ประสบการณส์ าคญั
- สาระทค่ี วรเรียนรู้
- กจิ กรรมการเรยี นรู้
- สื่อการสอน
- การวัดและประเมินผล
- บันทกึ หลังการจดั ประสบการณ์
2.4 ใชก้ ระบวนการ PLC เข้ามาชว่ ยในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสอ่ื และนวัตกรรมทมี่ ี
ประสทิ ธภิ าพ มคี วามหลากหลายน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้
2.5 ออกแบบกิจกรรมการใชเ้ กมบงิ โกเพอื่ แกป้ ญั หาความรู้ความเขา้ ใจทกั ษะพนื้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์
2.6 จดั ทาส่อื เกมบิงโกตามที่ได้ออกแบบไว้
2.7 นาส่ือไปทดลองใช้และนาผลที่ได้มาปรับปรุงพฒั นา ให้มคี วามน่าสนใจ เขา้ ใจงา่ ย และ
นกั เรยี นสามารถเรยี นรไู้ ดด้ ว้ ยตนเอง โดยใชก้ ิจกรรมแบบ Active Learning
2.8 นาผลสะท้อนในการใช้สือ่ เกมบิงโก บันทึกข้อมลู ในระบบสารสนโดยใช้
วิธีรเิ รม่ิ พัฒนาทางการเรยี นรู้และประเมินการเรียนรู้ นาขอ้ มูลทไี่ ดพ้ ฒั นาผลการเรียนรใู้ ห้ผู้เรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท์ ี่ตง้ั ไว้
3. ผลลพั ธ์การพัฒนาที่คาดหวงั
3.1 เชงิ ปริมาณ
นกั เรียนร้อยละ 80 มผี ลการพัฒนาดา้ นสติปญั ญาและพัฒนาการทกุ ดา้ นสงู ข้นึ
3.2 เชงิ คุณภาพ

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาและพัฒนาการทุกด้าน การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความร้ตู รงตามมาตรฐานคุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามตวั บ่งช้ีและสภาพทพี่ งึ ประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกั ราช 2560

(นางสาวธัญญน์ ภัส เลิศหิรณั ยวฒุ ิ)
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการ

ผูจ้ ดั ทาขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน
1 ตลุ าคม 2564

19

ความเห็นของผอู้ านวยการสถานศึกษา
( ) เหน็ ชอบให้เป็นขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน
( ) ไมเ่ ห็นชอบให้เปน็ ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน โดยมีขอ้ เสนอแนะเพ่อื นาไปแก้ไข และเสนอ

เพ่ือพิจารณาอกี ครั้ง ดังน้ี
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(นายยุทธจกั ร์ ผาแสนเถิน)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทีกะเปอ่

1 ตลุ าคม 2564


Click to View FlipBook Version