The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือพิมพ์ ภัยแล้ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chakhriyskult, 2021-09-09 04:05:11

หนังสือพิมพ์ ภัยแล้ง

หนังสือพิมพ์ ภัยแล้ง

ภัยแล้ง หนา้ 1

วนั ศุกร์ที 10 กันยายน พ.ศ 2564

RJ NEWS

สวยแตน่ ่าห่วง! ลพบรุ เจอแลง้ รุนแรง
นําโขงแหง้ เหลือ 1 เมตร กลายเปนสีฟาใส เขือนปาสักชลสิทธเิ หลอื ไม่ถึง 10%

สภาพนาํ โขงเกดิ การเปลยี นแปลงที จ.นครพนม ลพบุรแลง้ หลงั ฝนตกนอ้ ยกว่าทีคาดเขือนปาสกั ชลสิทธิ
เมือวันจันทร์ที 8 ก.พ. 2564 นอกจากจะมีระดบั เหลือปรมาณนาํ กักเก็บอยู่ไมถ่ ึง 10% ของความจุแลว้
นาํ ลดลงอยา่ งรวดเร็ว ลา่ สดุ ยังอยู่ทปี ระดับตาํ สดุ
เฉลียประมาณ 1 เมตร สง่ ผลใหบ้ างจดุ เกิด ผอ.เขอื น วอนประชาชนใช้นาํ อยา่ งประหยดั
สนั ดอนทรายเปนพนื ทีกว้าง ซงึ ถอื ว่า นาํ โขงวกฤติ เพอื ให้พอต่อการ อปุ โภค-บรโภคก่อนจะเขา้ ฤดูมรสมุ
ทสี ดุ ในรอบหลาย 10 ป (อา่ นต่อหนา้ 3)
(อ่านตอ่ หนา้ 4)

ภัยแลง้ ครังใหญ่ของไตห้ วัน นําสาํ คัญกบั
อุตสาหกรรมมากกวา่ เกษตรกรรมและประชาชน

ในแต่ละป ไตห้ วันตอ้ งรับมอื กบั พายไุ ต้ฝุนหลายลูก ทว่าตังแตป่ 2020
จนถึงเดอื นพฤษภาคมยงั ไม่มีพายไุ ต้ฝุนเลยแมแ้ ต่ลกู เดยี วสงิ ทีเกดิ ขนึ คอื
แหล่งเก็บนาํ ขนาดใหญม่ ีปรมาณนาํ เหลือไมถ่ งึ 20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ

แมร้ ัฐบาลจะทําฝนเทียมตังแต่เดอื นมีนาคม แตก่ ็ไมเ่ ปนผล
นาํ ทีเหลืออย่ถู ูกนาํ ไปใช้กบั อุตสาหกรรมชิปอเิ ล็กทรอนิกสท์ สี ําคัญ

กบั รายไดข้ องไตห้ วัน มากกว่าเกษตรกรรมและการใชง้ านอืนๆ
(อา่ นตอ่ หนา้ 5)

ภยั แล้ง : ป 2563 ประเทศไทยจะแลง้ รุนแรง
และยาวนานถึงกลางป

กรมอุตุนยิ มวทยา คาดการณว์ ่าประเทศไทยต้องเผชญิ ฝนแลง้ ยาวนาน
จนถึงเดือน มิ.ย. โดยคาดว่าปรมาณฝนจะตํากว่าค่าปกติ 3-5 เปอร์เซน็ ต์
ในพืนทีแล้งซําซาก ไดแ้ ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

และภาคใต้ตอนบน (อ่านตอ่ หนา้ 6)

E-BOOK

RJ NEWS หน้า 2

ความรู้เกยี วกับภัยแลง้ ฝนทิงชว่ งคือ?

ภัยแล้งคือ? ฝนทงิ ช่วง คอื ช่วงทมี ปี รมาณฝนตกไม่ถงึ วัน
ละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกนั เกนิ 15 วัน ในช่วง
ภัยแลง้ (Drought) คือ ภยั ทีเกิดจากการขาดแคลนนํา ฤดูฝน เดือนทมี ีโอกาสเกดิ ฝนทงิ ช่วงสงู คอื
ในพนื ทีใดพืนทีหนงึ เปนเวลานาน จนกอ่ ใหเ้ กิดความแห้ง เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
แล้ง และสง่ ผลกระทบต่อชมุ ชน สาํ หรับภัยแล้งใน
ประเทศไทย ส่วนใหญเ่ กดิ จากฝนแลง้ และทิงช่วง ซงึ ฝน
แล้งเปนภาวะปรมาณฝนตกน้อยกว่าปกตหิ รอฝนไมต่ ก
ต้องตามฤดูกาล

ฝนแล้งคือ? ภัยแลง้ ในไทยเกดิ ช่วงไหน?

-ด้านอุตุนิยมวทยา : ฝนแล้งหมายถึง สภาวะทมี ฝี นน้อย ภยั แลง้ ในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ไดแ้ ก่
หรอไมม่ ีฝนเลยในชว่ งเวลาหนงึ ซงึ ตามปกติควรจะต้องมี 1) ช่วงฤดูหนาวต่อเนืองถงึ ฤดรู ้อน ซึงเรม
ฝน โดยขนึ อยกู่ บั สถานทแี ละฤดูกาล ณ ทนี ัน ๆ ด้วย จากครงหลงั ของเดือนตุลาคมเปนตน้ ไป
-ดา้ นการเกษตร : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลน บรเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาค
นาํ ของพืช ตะวันออกเฉยี งเหนอื ภาคกลางและภาค
-ดา้ นอุทกวทยา : ฝนแลง้ หมายถงึ สภาวะทีระดับนําผิว ตะวันออก) จะมปี รมาณฝนลดลงเปนลาํ ดับ
ดนิ และใต้ดินลดลง หรอนาํ ในแมน่ ําลําคลองลดลง จนกระทงั เข้าสฤู่ ดูฝนในชว่ งกลางเดอื น
-ด้านเศรษฐศาสตร์ : ฝนแล้ง หมายถงึ สภาวะการ พฤษภาคมของปถดั ไป ซงึ ภัยแลง้ ลกั ษณะนี
ขาดแคลนนาํ ซึงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในภมู ิภาค จะเกิดขึนเปนประจาํ ทกุ ป
2) ช่วงกลางฤดฝู นประมาณปลายเดือน
ระดบั ความรุนแรงของฝนแลง้ ? มถิ ุนายนถงึ เดอื นกรกฎาคมจะมฝี นทงิ ชว่ ง
เกิดขึนภยั แลง้ ลกั ษณะนีจะเกิดขนึ เฉพาะท้อง
-ภาวะฝนแล้งอยา่ งเบา ถนิ หรอบางบรเวณบางครังอาจครอบคลุม
-ภาวะฝนแลง้ ปานกลาง พนื ทีเปนบรเวณกว้างเกอื บทวั ประเทศ
-ภาวะฝนแลง้ อยา่ งรุนแรง

หน้า 3

RJ NEWS

สวยแต่นา่ ห่วง! นาํ โขงแห้งเหลอื 1 เมตร
กลายเปนสฟี าใส แต่ส่งสัญญาณแลง้ -ตกตะกอน

เกิดปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติ เปนปที 2 หลัง
นําโขงลด และตกตะกอน เพราะนําโขงนงิ ไมไ่ หล
เชยี ว ทาํ ใหน้ าํ โขงมสี ฟี าครามสวยงามคลา้ ยสี
ทะเล กลายเปนทีฮือฮาของประชาชน สง่ ผลให้มี
นักท่องเทียวเทยี วชมตนื ตาถึงความสวยงามของ
นําโขงและถ่ายภาพเปนทีระลกึ

ดา้ นหนว่ ยงานประมง จ.นครพนม ระบถุ ึงสาเหตุ
ของปรากฏการณน์ ีว่า นําโขงสีครามคลา้ ยทะเล
เปนปรากฏการณ์ธรรมชาติทสี วยงามแตเ่ ปนตวั
บ่งชถี ึงวกฤตินําโขง ทีสง่ ผลกระทบตอ่ ระบบ
นิเวศว่าอาจจะเกิดความเสียหายในอนาคต
เพราะนําโขงไมไ่ หลเวยน และตกตะกอน ผลกระ
ทบจากการสร้างเขอื นของประเทศเพือนบา้ น
และจะส่งผลกระทบตอ่ ปลานําโขงสูญพนั ธุใ์ น
อนาคต

นายสาํ ราญ รนนาค นักวชาการประมงชาํ นาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม เผยวา่ ต้อง
ยอมรับว่าปนีผลกระทบจากนําโขง ทีมีระดบั นาํ ตําต่อเนืองมา
หลายป ถา้ เทยี บกับหลายปทีผ่านมาทังในช่วงฤดฝู น รวมถึง
ฤดูแลง้ นาํ โขงลดเร็ว สิงทีตามมาคือ นาํ โขงไมห่ นุนลาํ นํา
สาขา ลํานําสงคราม ลํานําอนู ทีเปนพืนที เพาะพันธป์ุ ลา ใน
ช่วงฤดฝู นปลานําโขงจะขนึ ไปวางไข่ ทําใหร้ ะบบนิเวศน์เสีย
หาย ปลานําโขงเรมสญู พนั ธห์ุ ายาก

นายสําราญพดู ตอ่ ไปว่า ปรากฎการณน์ ําโขงเปนสคี ราม
คล้ายทะเลสวยงามถึงแมจ้ ะดูตืนตา สวยงาม แต่แฝงด้วย
ความเสียหายของระบบนิเวศตามมา ทงั ยังกระทบหนัก
สาํ หรับอาชพี ประมง ทังหาปลาในนําโขง รวมถงึ เลยี งปลาก
ระชงั เนืองจากนาํ โขงจะมปี รมาณออกซเิ จนตาํ เสียงตอ่
ปญหานอ็ กนําตาย และหาปลานาํ โขงยากขึน เพราะเกดิ การ
สูญพันธ์ุ เมอื นําโขงไม่หนุนตามฤดกู าล ปลาจะไม่สามารถไป
วางไข่ต้นนําได้ คือลํานําสงคราม

ขอ้ มูลหน่วยงานประมง ปกติจะมปี ลานําโขงกว่า 1,000
ชนดิ ปจจุบันไดเ้ รมสญู พันธไ์ ปกว่า 100 ชนดิ และในช่วงนี
ทาํ ใหต้ ลาดปลานาํ โขงซบเซาหายากมากขึน ทังสภาพอากาศ
และความเปลยี น

RJ NEWS หนา้ 4

ลพบรุ เจอแลง้ รุนแรง
เขอื นปาสกั ชลสิทธิเหลือไม่ถึง 10% วอนประหยัดนาํ

ลพบรุ แล้งหลังฝนตกนอ้ ยกว่าทคี าด เขือนปาสักชลสทิ ธิ
เหลือปรมาณนาํ กกั เก็บอยู่ไมถ่ งึ 10% ของความจแุ ลว้
ผอ.เขอื น วอนประชาชนใชน้ ําอยา่ งประหยดั เพอื ให้พอตอ่
การ อปุ โภค-บรโภค ก่อนจะเขา้ ฤดมู รสมุ

เมือวันที 7 ก.ค.2564 ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัย
แลง้ ทีลพบุร ถงึ แมจ้ ะเขา้ ฤดูฝนมาแล้วกว่า 2 เดือน กต็ าม
แตป่ รมาณฝนตกลงมานอ้ ยกว่าทคี าดการณ์ไวม้ าก ทําให้
หลายพนื ทตี อ้ งประสบภัยแลง้ โดยเฉพาะทีเขอื นปาสกั ชล
สิทธิ ตาํ บลหนองบวั อําเภอพัฒนานคิ ม จงั หวดั ลพบุร ใน
ช่วงฤดูฝนของปนี มปี รมาณฝนนอ้ ยกว่าทคี าดการณ์ โดย
เฉพาะบรเวณพืนทีรับนาํ ตอนบนของเขอื นปาสักชลสิทธิ มี
คา่ เฉลียปรมาณตาํ สดุ นับตงั แตก่ อ่ สร้างเขือนมา 20 ป สง่
ผลให้ปรมาณนํากกั เก็บน้อยลงตามไปด้วย ซงึ ภาพจากมมุ
สงู จะเหน็ ว่า นาํ ในเขือนเหลือน้อยมาก จนเหน็ โขดหินดิน
ทราย เหนอื ประตูระบายนาํ ของเขือนปาสักชลสิทธิ และนํา
ไม่สามารถไหลผา่ นประตรู ะบายนํา ทงั 7 บาน ได้แลว้

นายอภริ ักษ์ ศรกลุ วงศ์ ผอู้ ํานวยการโครงการสง่ นาํ และบาํ รุงรักษาปาสกั ชลสทิ ธิ กลา่ ววา่ สถานการณ์ฝนน้อยกวา่ คา่
เฉลียในปนี ทาํ ให้เขอื นปาสักชลสทิ ธิกกั เก็บนําไดน้ ้อยกวา่ ทีคาดการณ์ เนืองจากตงั แตป่ ลายเดอื นเมษายนทผี า่ นมา แทบ
ไม่มีนําไหลลงสงู พืนทเี ก็บนําของเขือนเลย ซงึ ปจจุบันมปี รมาณนําในเขือนเชา้ นี เหลืออยเู่ พียง 78.24 ล้านลกู บาศก์เมตร

หรอประมาณร้อยละ 8.15 ของความจุ โดยยงั ไม่มปี รมาณนําฝนไหลเข้าพืนทรี ับนาํ ของเขอื น ซงึ ล่าสุดทางเขือน ไม่
สามารถจะระบายนาํ ลงส่ทู า้ ยเขอื น ผา่ นทางประตูระบายนําทงั 7 บาน ได้แล้ว เนืองจากระดับนาํ ตํากวา่
ธรณีประตรู ะบายนาํ ทงั 7 บาน

ผู้อํานวยการโครงการสง่ นาํ และบํารุงรักษาปาสักชลสทิ ธิ กล่าวด้วยว่า อยา่ งไรก็ตาม ทางเขอื นยังมคี วามจําเปนต้อง
ปล่อยนําเฉลียวันละ 8 แสนลูกบาศกเ์ มตรต่อวนั ดว้ ยวธีการระบายนําผา่ นสะดอื เขือนแทน เพอื เปนการรักษาระบบนิเวศ

เพือการอุปโภคบรโภคและบางส่วนพืนเปนการผลัดดันนาํ เคม็ เทา่ นัน ยงั คงตอ้ งขอความร่วมมอื ประชาชนช่วยกนั
ประหยัดนํา เพือเก็บนาํ ไว้สาํ หรับอุปโภค บรโภค ให้เพียงตลอดฤดูกาล และขอความร่วมมอื เกษตรชาวนาป ให้ชะลอ
หรอเลือนการเพาะปลูกออกไปอีกระยะหนึงกอ่ น โดยขอให้รอไปจนกว่าจะมฝี นตกสมําเสมอก่อน หรอปลกู ในช่วงเดอื น

สงิ หาคม หรอเพือลดความเสยี หายตอ่ ผลผลติ ทางการเกษตรได้.

หน้า 5

RJ NEWS

ภยั แล้งครังใหญข่ องไตห้ วัน
นาํ สําคัญกับอตุ สาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมและประชาชน?

ในแตล่ ะป ไตห้ วันต้องรับมือกบั พายไุ ตฝ้ ุนหลายลูก ทว่าตังแตป่ 2020
จนถงึ ตอนนียงั ไม่มพี ายไุ ตฝ้ ุนเลยแมแ้ ต่ลูกเดียว สิงทีเกิดขึนคอื
แหลง่ เก็บนาํ ขนาดใหญม่ ปี รมาณนําเหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของ
ความจุ แม้รัฐบาลจะทาํ ฝนเทียมตงั แต่เดือนมีนาคม แต่ก็ไม่เปนผล

ตงั แตว่ ันที 6 เมษายน หลายเมืองของไตห้ วันในภาคกลางและภาคใต้
ทีมปี ระชากรรวมกันกว่า 1 ล้านครัวเรอน เชน่ ไถจง เรมบงั คับใช้
นโยบายจาํ กดั การใชน้ ํา ซึงประชาชนสามารถใช้นําประปาไดแ้ ค่ 5 วัน
ต่อสัปดาห์เทา่ นัน โรงเรยนประถมและมธั ยมต้องเปลียนแปลงวธกี าร
เรยนการสอน เมืองไถหนานประกาศปดให้บรการสระวา่ ยนาํ ซาวน่า
ล้างรถยนต์ ตงั แต่วันที 20 เมษายน เพอื ประหยดั นํา และยังออกระบบ
ให้รางวัลจงู ใจให้คนประหยดั นาํ ด้วย เช่น บ้านทใี ช้นํานอ้ ยลง 30
เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจะได้รับคูปองเงนิ สด 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรอ
ประมาณ 1,000 บาท

ภยั แลง้ ทเี กิดขนึ อาจส่งผลต่ออตุ สาหกรรมอนื ๆ ทัวโลก โดยเฉพาะ
ปญหาชปิ ขาดแคลน เพราะไมโครชิปกว่า 90 เปอร์เซน็ ต์ของโลกผลติ
ในไตห้ วัน รวมถึงอุตสาหกรรมทีเกยี วข้อง เชน่ สมาร์ทโฟน เครองใช้
ไฟฟา มีความตอ้ งการชิปมากขนึ ในชว่ งสถานการณ์โรคโควด-19 ระบาด

อยา่ งไรก็ตาม แม้จะทํารายไดใ้ หก้ บั ประเทศมาก แตโ่ รงงานผลิตชนิ สว่ น
อิเลก็ ทรอนกิ สน์ ีต้องใช้นาํ จาํ นวนมหาศาลดว้ ย เฉพาะปทีแลว้ รัฐบาล
ตดั สินใจหยุดจดั สรรนาํ ไปยังพืนทีเกษตรกรรม 74,000 เฮกตาร์ คิด
เปน 1 ใน 5 ของพืนทชี ลประทานทงั ประเทศเพอื สาํ รองใหก้ บั โรงงาน
ผลิตชปิ แทน ขณะนีนคิ มอุตสาหกรรม 3 แห่งทโี รงงานผลติ อุปกรณไ์ อที
ตงั อยู่ต้องลดการใชน้ าํ ให้ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ บางแหง่ รไซเคิลนาํ ทใี ช้
มากกว่า 86 เปอร์เซน็ ต์

การแก้ปญหาของรัฐบาลถูกมองว่า ไตห้ วันใหค้ วามสาํ คัญกบั
อตุ สาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ขณะทเี กษตรกรไม่มนี าํ พอสําหรับการ
ปลูกพชื และได้รับเงนิ ชดเชยจากรัฐบาลแทน ซงึ พวกเขามองว่าไม่
สามารถแกป้ ญหาได้ เพราะตอ้ งจา่ ยคา่ เชา่ ทีดิน และเสยี ลกู ค้าไปจาก
การทไี ม่สามารถส่งผลผลติ ได้ตามแผน รัฐบาลควรบรหารจดั การนําให้ดี
กว่านี

แหล่งเกบ็ นาํ ของไตห้ วันพงึ พานําฝนจากพายุฤดูร้อนเปนหลกั ชู ฮวง ซวิ
(Hsu Huang-hsiung) ผูเ้ ชยี วชาญดา้ นสภาพภูมิอากาศเปลียนแปลง
สถาบนั วจยั อะคาเดเมีย ซินิกา (Academia Sinica) ของไตห้ วัน ให้
สัมภาษณ์กบั สาํ นักขา่ ว BBC ว่า ไต้หวันไมเ่ คยพูดถงึ ปญหาสภาวะโลก
ร้อนอยา่ งจรงจัง และคดิ ว่านาํ เปนทรัพยากรทีมอี ยแู่ ลว้ รัฐบาลไม่ตอ้ ง
บรหารจัดการมาก ถา้ พิจารณาปรมาณนาํ ฝนทงั ประเทศตังแต่ป 1960
เปนตน้ มา จะเห็นว่ามีวันฝนตกนอ้ ยลง สว่ นอณุ หภูมทิ สี งู ขึนใน
มหาสมุทรอนิ เดยี อาจกอ่ ใหเ้ กดิ ความกดดนั อากาศสงู ในมหาสมุทร
แปซฟิ ก ส่งผลใหฝ้ นไมต่ กและพายไุ ต้ฝุนนอ้ ยลง

หน้า 6

RJ NEWS

วกฤตภัยแลง้ 2563 ทําไมถึงแล้งเร็ว รุนแรง และแล้งนาน

วกฤตภัยแล้งป 2563 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ประชาชนอย่างน้อย 14 จังหวัด รวมทังสิน
3,785 หมู่บ้านแล้ว บางพืนทีเรมขาดแคลนนาํ
สําหรับผลิตนาํ ประปา เกษตรกรหลายร้อยราย
ต้องยอมปล่อยพืชผลยืนต้นตาย เพือรักษานําเอา
ไว้อุปโภคบรโภค
สัญญาณภัยแล้งครังนี ปรากฏให้เห็นมาตังแต่
ปลายป 2562 โดยเฉพาะพืนทีภาคอีสาน ภาค
เหนือ และภาคกลาง ทาํ ไมภัยแล้งป 63 ถึงมา
เร็ว รุนแรง และยาวนานกว่าทุกป ทีมข่าว RJ
สรุปมาให้อ่านกันใน 9 ข้อ

1) โดยธรรมชาติฤดกู าลของไทยจะแบ่งเปน “ฤดฝู น” กับ “ฤดแู ลง้ ” ในฤดฝู น นอกจากจะเปนช่วงเวลาของการ
เพาะปลูกแล้ว ยังเปนช่วงของการกักเก็บนาํ เอาไว้ใช้ในฤดูแลง้ อกี ดว้ ย

2) แตเ่ มือป 2562 ทผี ่านมา ไทยประสบภยั แล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์เอลนีโญ มฝี นตกนอ้ ยกวา่ คา่ เฉลยี
ประมาณ 10% และฝนทิงช่วงอยนู่ าน 2 เดอื น (มิ.ย.-ก.ค.)

3) ศนู ยว์ จัยกสกิ รไทย ประเมินความเสยี หายชว่ ง พ.ค.-ก.ค. 62 ของเกษตรกรทปี ลกู ข้าวนาป วา่ มมี ูลค่าความสูญ
เสียทางเศรษฐกิจไม่ตํากว่า 15,000 ล้านบาท

4) เมอื ฤดฝู น มฝี นตกนอ้ ยมาก พอถงึ ฤดแู ล้ง นําทกี กั เกบ็ เอาไว้ได้ จึงมีปรมาณตาํ กวา่ ความต้องการใช้จรง
2-3 เท่า ส่วนนําในอ่างเก็บนาํ ขนาดใหญท่ ัวประเทศ มปี รมาณนาํ น้อยกว่าปกอ่ นอยูป่ ระมาณ 12% สญั ญาณความ
ขาดแคลนนาํ จงึ ปรากฏให้เห็นตังแตช่ ่วงปลายป

5) ขณะทีนําในแหลง่ นาํ ธรรมชาตเิ รมแหง้ โดยเฉพาะแมน่ าํ โขงบางจังหวัด นําลดลงตําจนมองเหน็ สันดอนทราย
นกั วชาการตังขอ้ สังเกตว่า สาเหตุทที ําใหแ้ มน่ าํ โขงแห้งแล้งกว่าทกุ ป อาจเกยี วข้องกับเขอื นไซยะบุร ทีประเทศลาว
ซึงเรมเดินเคลอื นผลิตไฟฟาเมือปลายเดือน ต.ค.

6) มีอย่างนอ้ ย 14 จังหวัด ทีไดร้ ับผลกระทบจากภัยแลง้ อยา่ งรุนแรง ไดแ้ ก่ เชยี งราย นา่ น อตุ รดิตถ์ เพชรบูรณ์
อุทยั ธานี นครพนม บงึ กาฬ มหาสารคาม หนองคาย บุรรัมย์ กาฬสนิ ธ์ุ นครราชสีมา กาญจนบุร และฉะเชิงเทรา
รวมทังสิน 3,785 หมู่บ้าน

7) สํานกั งานทรัพยากรนําแหง่ ชาติ หรอ สนทช. คาดการณว์ ่าภัยแลง้ ป 2563 อาจมีพนื ทีเสียงภยั ถึง 43 จงั หวัด

8) ปรมาณนําในเขือนปจจบุ นั เขือนขนาดใหญ่ 11 แหง่ มนี าํ น้อยเขา้ ขนั วกฤต ไดแ้ ก่ เขือนอบุ ลรัตน์
เขอื นจฬุ าภรณ์ เขอื นปาสักฯ เขือนลาํ พระเพลิง เขอื นลํานางรอง เขือนลาํ แซะ เขอื นกระเสยี ว เขอื นทบั เสลา
เขือนแมว่ ง เขอื นแม่มอก และเขือนคลองสียดั

9) กรมอตุ ุนยิ มวทยา คาดการณว์ ่า ไทยจะตอ้ งเผชิญกับภาวะฝนแลง้ ไปจนถึง ม.ิ ย. 63 ส่วนช่วงต้นปฝนจะตกตาํ
กว่าคา่ ปกติ 3-5%

"ชวยกนั ประหยัดน้ํานะครับ" สมาชิก
1.นายรัชกาญจน์ จันดร เลขที 1
2.นายขจรพงศ์ แก่นโต เลขที 17
3.นายณภทั ร วงศส์ ถติ ย์พร เลขที 18
4.นายธนดล ชาครยสกลุ เลขที 20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SAR-นิธิดา-update-5_กย_64
Next Book
Buku Program MAT PIBG 2021