The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบประเมิน สสอ.ติดดาว ปี 63 แบ่งงานในสสอ.รามัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yahya Banialmahmudee, 2019-12-11 02:40:43

แบบประเมิน สสอ.ติดดาว ปี 63 แบ่งงานในสสอ.รามัน

แบบประเมิน สสอ.ติดดาว ปี 63 แบ่งงานในสสอ.รามัน

เกณฑประเมิน สสอ. ติดดาว อําเภอรามนั จงั หวดั ยะลา
โดยใชห มวดเกณฑ PMQA

หมวดที่ 1 การนาํ องคก าร

หมวดท่ี 2 การวางแผนเชงิ กลยทุ ธ

หมวดท่ี 3 การใหความสําคญั กบั ผูรบั บรกิ าร
และผมู ีสว นไดสวนเสีย

หมวดท่ี 4 การวดั การวเิ คราะห และการจัดการความรู
หมวดท่ี 5 การมุงเนนบคุ ลากร

หมวดท่ี 6 การมงุ เนน ระบบปฏิบตั กิ าร

หมวดท่ี 6.1 กระบวนงานสนบั สนนุ งานบรกิ าร

หมวดท่ี 6.2 กระบวนงานสนบั สนนุ งานบรหิ าร

หมวดท่ี 7 ผลลพั ธการดาํ เนนิ งาน

เกณฑการประเมนิ คัดเลอื ก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(สสอ.) ตดิ ดาว ป 2562
ชื่อ สสอ.
ลําดบั ท่ี ประเดน็ หลกั การประเมิน คะแนน เมือง
รามัน เบตง ยะหา บนั นงั สตา ธารโต กาบงั กรงปนงั

1 หมวดที่ 1 การนาํ องคก าร 18 ยะหย า บานอี ัลมาฮม ดู ี
2 หมวดที่ 2 การวางแผนเชงิ กลยทุ ธ 10 ลีเพาะ แซหลี

3 หมวดท่ี 3 การใหค วามสําคัญกับผูรับบรกิ ารและผูมีสวน 8 อามเี นาะ โด
ไดส วนเสยี

4 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 16 รัยฮาน กไี ร

5 หมวดท่ี 5 การมุงเนนบคุ ลากร 14 อารนี า หะยอี าซา
6 หมวดที่ 6 การมุง เนนระบบปฏบิ ัติการ ชาคริต จิตติศกั ด์ิ

6.1 กระบวนงานสนับสนุนงานบริการ 62 อาหมัด เจะหมิ
6.2 กระบวนงานสนับสนุนงานบรหิ าร 111 ยะหย า บานีอลั มาฮมูดี
7 หมวดที่ 7 ผลลัพธการดาํ เนินงาน 88 อบั ดลุ รอซะ ดอื เระ
รวมคะแนนทั้งส้ิน 327หมวดท่ี 1 การนาํ องคก าร คะแนน สสอ.
เมือง รามนั เบตง ยะหาบนั นังสต ธารโต กาบัง กรงปน งั
ลําดับ กจิ กรรม 18
5 ยะหย า บานอี ัลมาฮม ดู ี
รวมคะแนน หมวด 1 การนาํ องการ 1
1 มีวสิ ัยทัศน คา นยิ ม และพนั ธกิจ 1 พอซี เดะแอ
1
1.1 ผบู ริหารมีการกําหนดวสิ ัยทัศนข ององการ 1
1.2 มีการกําหนดคา นิยมขององคก าร
1.3 ผบู ริหารมกี ารถา ยทอดทิศทางองคก รไปสกู ารปฏิบัติ (มีเขม็ มงุ ) 1
1.4 ผูบริหารสงเสรมิ / สรางบรรยากาศ ใหมกี ารทาํ งานอยางมีคุณภาพ
1.5 ผบู ริหารปฏบิ ตั ติ นเปน ตัวอยา งทีแ่ สดงถึงความมงุ มั่นในการพฒั นา 8
องคก าร 1
2 การสนบั สนนุ ใหบ คุ ลากรดาํ เนินงานตามมาตรฐาน ITA
1.มีคาํ สัง่ มอบหมายงานการพฒั นาและประเมนิ ITA ของหนว ยงาน 1

2.มแี ผนพฒั นาและการประเมนิ ตนเองตามแบบประเมินหลกั ฐานเชิง 1
ประจักษ

3.มีการตดิ ตาม กํากับแผนพฒั นาและการประเมินตนเอง

4.มีรายงานผลการประเมินตนเอง และสงเอกสารหลกั ฐานเชิงประจักษ

ครบถว นภายในระยะเวลาทก่ี ําหนด ไดผ ลคะแนนรอ ยละ 70 75 80 85 5 อบั ดุลรอซะ ดือเระ
90 ( 70 = 1 คะแนน , 75 = 2 คะแนน , 80 = 3 คะแนน , 85 = 4
คะแนน , 90 = 5 คะแนน ) 2
1
3 การส่อื สารและการดําเนินงานขององคการ
1. ผูบรหิ ารมรี ะบบสือ่ สารและสรา งความผกู พนั ธภ ายในองคก ร

ลําดบั กิจกรรม คะแนน เมอื ง สสอ.
รามนั เบตง ยะหาบนั นงั สต ธารโต กาบงั กรงปน งั
2. มีการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศในการสือ่ สาร ทง้ั ภายนอกและภายใน 1
4 การกาํ กับดูแลองคก าร 3 พอซี เดะแอ
1
1. ผูบริหารมกี ารทบทวนและกาํ กับการปฏบิ ัตงิ าน 1
2.มีระบบการประเมินผลการปฏบิ ัติงาน 1
3. มกี ารนาํ ผลการประเมนิ ฯมาปรบั ปรุงการปฏิบตั งิ าน

หมวดท่ี 2 การวางแผนเชงิ กลยทุ ธ คะแนน สสอ.
เมือง รามนั เบตง ยะหาบนั นงั สต ธารโต กาบัง กรงปนัง
ลําดบั กจิ กรรม 10
5 ยะหยา บานีอลั มาฮมดู ี
รวม หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุ ธ 1
1 การจดั ทําแผนงานประจาํ ป ยะหย า บานีอัลมาฮมดู ี
1
1. มีการวิเคราะห และจดั ลาํ ดับปญ หาสาธารณสขุ ในพื้นท่ี
2. มีกระบวนการจดั ทําแผน ยทุ ธศาสตรด านสขุ ภาพของอาํ เภอ 1
(PDCA/SWOT/6BB/SRM เปนตน ) 1
3. มคี าํ สั่งคณะกรรมการ คปสอ.และผูรบั ผิดชอบตามประเด็นยทุ ธศาสตร 1
4. มีแผนปฏบิ ตั กิ ารประจําป / โครงการฯ 5
5. มีการกาํ หนดผลลัพธ / ตวั ชว้ี ัดของการดําเนินงานตามเปา หมาย
2 การควบคุม กาํ กับ ตดิ ตาม ประเมินผล 1
1. มคี ําสง่ั แตงตงั้ ทมี นเิ ทศงานของ คปสอ.โดยประกอบดว ย
ทมี นเิ ทศงานจาก สสอ. และ รพ. 1
2. มแี ผนนิเทศงานของ รพ.สต.ในเครอื ขา ยทุกแหง อยา งนอยปละ 2 ครัง้ 1
3. มีการลงนเิ ทศประเมนิ ผลงานและยทุ ธศาสตรของ รพ.สต.ตามแผน 1
4. มีผลการนิเทศ และกาํ หนดประเดน็ ที่ตองพัฒนาในปตอ ไป 1
5. มีแผนการประชุม คปสอ. และมีการรายงานผลการประชุมทกุ เดอื นหมวดที่ 3 การใหความสําคัญกบั ผรู ับบรกิ ารและผมู ีสวนไดส ว นเสยี คะแนน เมือง รามัน สสอ.
ยะหย า บานีอลั มาฮม ูดี
ลําดบั กิจกรรม เบตง ยะหา บนั นงั สตา ธารโต กาบัง กรงปน งั

รวม หมวดท่ี 3 การใหค วามสาํ คญั กบั ผรู บั บรกิ ารและผูมีสวนไดสว นเสีย 8
1
1 มขี อมลู การจาํ แนกกลมุ ผูรบั บริการและผมู ีสวนไดส ว นเสยี
1
2 มขี อมูลผลการสาํ รวจความตอ งการหรอื ความพึงพอใจผูรบั บริการและผมู ี
สว นไดส วนเสยี 1

3 มีกจิ กรรมการปรบั ปรุง เพื่อสรา งความพึงพอใจผูรับบรกิ ารและผูม สี วนได 1
สว นเสีย 1
1
4 มรี ะบบการจดั การขอรองเรยี น / ขอท่คี วรปรบั ปรงุ 1
1
5 มีกจิ กรรมการสรางความสัมพนั ธกบั ผรู บั บริการและผมู สี ว นไดสว นเสยี

6 มกี ารเปรียบเทยี บกับสว นราชการทีใ่ กลเ คยี งกนั

7 มขี อ มูลสารสนเทศของผูรับบรกิ ารและผมู ีสว นไดสวนเสยี

8 มชี อ งทางการติดตอที่สะดวก หลากหลายและเขาถึงงา ย

หมวดที่ 4 การวดั การวเิ คราะห และการจดั การความรู คะแนน สสอ.
16
ลําดับ กิจกรรม เมอื ง รามนั เบตง ยะหา บันนงั สตา ธารโต กาบัง กรงปน งั
รวมหมวดที่ 4 การวดั การวเิ คราะห และการจัดการความรู
อับดรุ อซะอ ดอื เระ
1 งานขอ มูล (ขอ มูลการดาํ เนนิ งานดานสาธารณสขุ : IT)
มีระบบฐานขอ มูล และ Digital Transformation ในองคก ร 9
1. มีขอ มูลดา นสถานะสขุ ภาพและขอมลู ทวั่ ไป 1
2. ขอมลู ดานประชากรแยกรายตําบล/รพ.สต.
3. มีการนาํ เสนอขอ มูลของอําเภอเปน รปู แบบ 1
E-book/QR code/การใช google form (ลดการใชก ระดาษ)
4. มผี ูร บั ผดิ ชอบงานโครงสรา งมาตรฐานขอมลู ดา นสขุ ภาพ (43 แฟม ) 1
5. มกี ารตรวจสอบคุณภาพขอมูล
6. มแี ผนท่แี สดงขอ มูลพน้ื ฐานการรบั ผิดชอบของ สสอ. 1
7. มกี ารจดั สง ขอ มูลเปนประจําทกุ เดือน 1
8. มีการสํารองขอ มลู ทกุ ครง้ั ทส่ี ง ใหส สจ. 1
9. มีสรุปผลการปฏบิ ัติงานรายป 1
1
2 งานพัฒนาวิชาการ / งานวิจยั 1
7 ยหย า บานอี ลั มาฮมดู ี

ลําดับ กิจกรรม คะแนน เมือง รามัน สสอ.
1
1. มผี ูร บั ผิดชอบงานพัฒนาวชิ าการ / งานวิจัย ชดั เจน เบตง ยะหา บันนังสตา ธารโต กาบงั กรงปนัง
2. มแี ผนงานพฒั นาบคุ ลากรเช่อื มโยงสกู ารผลติ ผลงานวชิ าการ
1

3. มผี ลงานวิจัย/R2R ของเจาหนาที่ สสอ.อยา งนอย 1 เรอื่ ง 1

4. มีผลงานวิชาการ (CQI/นวัตกรรม) ของ รพ.สต. 1
ปละไมนอยกวา รอยละ 50 ของจาํ นวน รพ.สต.ในเครือขา ย 1
5. มกี ารจดั เวทแี ลกเปลีย่ นเรียนรู/นําเสนอผลงานของ รพ.สต. 1
ในเครือขา ยปล ะ 1 คร้ัง หรอื ในภาพเครอื ขาย 1
6.มกี ารรวบรวมผลงานวิชาการในเครอื ขา ย เพ่อื ถา ยทอดและนําไปใช
ใหเ กดิ ประโยชนใ นหนวยงานตา งๆ
7.มคี ลังขอ มูลความรู / งานวชิ าการตางๆ ของอาํ เภอ ทสี่ ามารถเขา ถงึ
และนําไปใชพฒั นางานได

หมวดที่ 5 การมุงเนนบคุ ลากร คะแนน เมอื ง รามนั สสอ. ยะหา บันนงั สตา ธารโต กาบงั กรงปน งั
พอซี เดะแอ
ลาํ ดับ กจิ กรรม 14 เบตง
5 อบุ ล ดารามะ
รวม หมวดที่ 5 การมุงเนน บคุ ลากร 1
1 การบริหารงานบคุ คล 1
1
1. มสี ําเนา กพ.7 ของเจาหนา ท่ี และบันทกึ เปน ปจ จุบันทุกคน
2. มีคาํ สง่ั มอบหมายหนาทีร่ ับผดิ ชอบ 1
34.. มมแีทผะนเบภยูมนิกคาุมรเบจราิหหานรางทานไดแรลบะเกคารรอแงบราง ชหอนสา รทยี่ราบั ภผริดณชอรบบ - จาย รายบคุ คล
1
ขาราชการที่อยใู นเกณฑเ ลอ่ื นระดับ/รบั เงินประจาํ ตาํ แหนง /ครบทดลองปฏิบัตหิ นาที่ 4
ราชการ 1
1
5. มีทะเบียนคุมวันลา และมสี ําเนาใบลาตางๆ 1
2 การพัฒนาบุคลากร 1
5
1. มีแผนงาน/โครงการ อบรม 1
2. มีแผนการดาํ เนินงานประจาํ เดอื น/ป 1
3. มแี ผนการอบรมเจาหนาทข่ี อง รพ.สต.ทกุ แหง 1
4. มบี นั ทกึ สรปุ ผลการฝกอบรม/สมั มนา/ลาศึกษาตอราย รพ.สต. 1
3 การพจิ ารณาเล่อื นขน้ั เงนิ เดือน ประจําป
1. มเี อกสารการประเมนิ รายบุคคล 1
2. มคี ําสงั่ แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏบิ ตั ริ าชการ
3. มผี ลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการรายบคุ คล
4. มกี ารติดผลประกาศการพิจารณาเล่อื นข้นั เงินเดือน
5. สงผลการพจิ ารณาเล่อื นขั้นเงนิ เดือนกรณปี กต/ิ พิเศษ
ภายในระยะเวลาท่จี งั หวดั กําหนด

หมวดท่ี 6 การมงุ เนนระบบปฏิบตั กิ าร คะแนน สสอ.
6.1 กระบวนงานสนับสนนุ บริการ
62 เมอื ง รามนั เบตง ยะหา บันนังสตา ธารโต กาบงั กรงปนัง
ลาํ ดับ กิจกรรม 5
1 อาหมัด เจะ หมิ
รวม หมวดท่ี 6 การมุง เนน ระบบปฏิบตั กิ าร 1
1 การควบคมุ และปองกนั โรคความดันโลหติ สงู และเบาหวาน 1
1
1. มีการประชมุ ผูรับผดิ ชอบงานในแตล ะ รพ.สต.
2. มปี ฏทิ ินการตดิ ตามงานของทุก รพ.สต. 1
3. มีการนิเทศตามปฏทิ นิ การติดตามฯ
4. มีผลการปรบั ปรงุ ของ รพ.สต.จากการนเิ ทศของ คปสอ. 5 อบุ ล ดารามะ
5. มสี รปุ ผลการดําเนินงานเทียบกบั เปาหมาย แยกราย รพ.สต.ในภาพรวม 1
ของอาํ เภอ ป 2561
2 โครงการดาํ เนนิ งานสขุ ภาพจิตและยาเสพติด 1
2. มแี ผนงาน /ปฏิทินการทํากจิ กรรมประจําป /มแี ผนการดําเนินงาน 1
To be number 1
3. มคี ณะกรรมการดาํ เนินงานยาเสพติด/สขุ ภาพจติ ระดับอาํ เภอ 1
4. มีศนู ยก ารคดั กรอง ทะเบยี นผเู ขารับการคดั กรอง/การบาํ บัดในระดับอําเภอ
1
5. มสี วนรวมในการแกปญหายาเสพติดในพ้นื ท่ี กับ รพ.สต.
และสวนราชการอ่ืนท่เี กี่ยวขอ ง

6. มสี รปุ ผลการดําเนินงานงานสขุ ภาพจติ และยาเสพตดิ

ลําดบั กจิ กรรม คะแนน เมอื ง รามัน สสอ. ธารโต กาบงั กรงปนงั
3 การสนนั สนนุ กลไกขบั เคลอ่ื นระบบการดูแลผูสงู อายรุ ะยะยาว 4 เบตง ยะหา บนั นังสตา
1.1 มกี ารรวบรวมขอ มลู สถานการณผูสงู อายุ
และสรปุ ผลการประเมนิ ตําบล LTC ( 7 องคป ระกอบ) 1

1.2 มีแผนงาน/โครงการแกปญหาระดับ อาํ เภอ/รพ.สต. 1
1.3 มีการนเิ ทศเฉพาะงาน LTC รพ.สต.ทกุ แหงในเครอื ขาย 1
1.4. มีการประชมุ / เยย่ี มติดตาม รว มกบั อปท. 1
4 งานควบคมุ โรคติดตอ 5 ชาคริต จิตตศิ ักดิ์
1 มีคาํ สั่งในการแตง ตง้ั ทมี สอบสวนควบคุมโรค 1
2. การดําเนินงาน ตามมาตรฐานการสอบสวนควบคุมโรค 1
3. มีแผนนเิ ทศมาตรฐานการดําเนนิ งานสรา งเสรมิ ภูมคิ ุม กนั โรค 1
ตามมาตรฐานงาน 3 ดา น ระดับ คปสอ.
4. มีการนิเทศ คปสอ.ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 1
สรางเสรมิ ภูมคิ ุมกนั โรค 3 ดาน
5. มผี ลการนเิ ทศ และการปรบั ปรุง 1
*6. มแี นวทางการดําเนินงานควบคุมโรคท่ีพบบอยของแตล ะอําเภอ

ลาํ ดับ กิจกรรม คะแนน เมอื ง รามัน สสอ. ธารโต กาบัง กรงปนงั
อามเี นาะ โด เบตง ยะหา บันนังสตา
5 การสง เสรมิ ใหพัฒนาคณุ ภาพการฝากครรภ (ANC คุณภาพ) 5
1 มกี ารรวบรวมขอมลู สถานการณแ มแ ละเดก็ และสรปุ ผลยอนหลัง 3 ป 1
2 มคี าํ สัง่ /คณะกรรมการ MCH Board ระดบั อําเภอ 1
3 มแี ผนงาน/โครงการแกปญ หาระดบั อําเภอ/รพ.สต. 1
4 มีรปู แบบการตดิ ตามคุณภาพบรกิ าร ระดับ รพ.สต. 1
1
5 มกี ารนเิ ทศ รพ.สต.ทุกแหงในเครอื ขา ย 20
6 งานคมุ ครองผบู รโิ ภค 5
5
1.มีแผนงาน/โครงการดาํ เนินงาน 5
2.มกี ารปฏบิ ัตติ ามแผน/การติดตามประเมนิ ผล
3.มีฐานขอมูลสถานที่ 5
3.1 สถานท่ผี ลิต/นําเขา อาหาร
3.2 สถานท่ผี ลิต/นาํ เขาเครื่องสาํ อาง
3.3 รานขายยา
3.4 รา นชาํ
3.5 สถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพอื่ สขุ ภาพ
3.6 มสี รุปขอ มลู ผลการดาํ เนนิ งาน3ปยอนหลังเทียบกับเปาหมาย

ลําดบั กจิ กรรม คะแนน เมือง สสอ.

รามนั เบตง ยะหา บนั นังสตา ธารโต กาบงั กรงปน ัง

7 สงเสรมิ สนบั สนุน รพ.สต.ในสังกัด ผานเกณฑระดับการพัฒนาคณุ ภาพ 7 ยะหย า บานีอลั มาฮฒื ดุ ี
(รพ.สต.ตดิ ดาว)

1. มกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการพฒั นาหนว ยบรกิ ารปฐมภูมิ หรือทีมพเี่ ลี้ยง 1
รพ.สต.ติดดาว ทป่ี ระกอบดวยทมี สหวิชาชพี ตางๆ จาก รพ.แมขาย

2. มกี ารประชมุ ชแี้ จงเกณฑใ หม รพ.สต.ติดดาว และรายละเอยี ด 1
การพัฒนา รพ.สต. แกเจา หนาทีร่ ะดบั รพ.สต. และผเู ก่ยี วของ

3. มีการประชมุ คณะกรรมการฯ (ขอ 1 ) เพอื่ รว มวเิ คราะหป ญ หาขอ 1
ทไ่ี มผ า นเกณฑจ ากผลการประเมนิ ฯของปที่ผานมา และวางแผนการ
พฒั นาเพอ่ื ให รพ.สต. ผา นเกณฑ รพ.สต.ตดิ ดาว

4. มีการดาํ เนินการตามแผนการพฒั นา รพ.สต.ติดดาว (ตามแผน 1
ท่ีไดจากขอ 3) เชน แผน พัฒนา/แกป ญ หางาน IC ฯลฯ

5. มกี ารประเมินตนเองของ รพ.สต. ทุกแหง ในเครือขาย 1 ศาสตรา มิหแิ อ
6. มกี ารประเมนิ โดยทมี อําเภอ พรอมสรุปผลการประเมินสงจงั หวัด 1
7. คป.สอ. มีการนเิ ทศ ตดิ ตามงาน รพ.สต.ตดิ ดาว อยางนอยปละ 2 ครั้ง
8 การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 1
5

ลําดับ กิจกรรม คะแนน เมอื ง รามัน สสอ. ธารโต กาบงั กรงปนงั
1. มนี โยบาย/แผนงานการดําเนินงานดา นการแพทยแผนไทยและ เบตง ยะหา บนั นังสตา
การแพทยทางเลอื ก (องิ นโยบาย/การแพทยแ ผนไทยฯ/สสจ.ยะลา) 1
2. มคี าํ สงั่ คณะกรรมการการดาํ เนินงานแพทยแ ผนไทย 1
3. มีทะเบียนขอมูลบุคลากรดานแพทยแ ผนไทยระดับอาํ เภอ
(แพทยแผนไทย/หมอพ้นื บาน/เครอื ขายดา นการแพทยแ ผนไทย) 1
4. มที ะเบียนขอมลู การใหบ รกิ ารดานแพทยแ ผนไทยในเครือขา ย (รายการยา
สมนุ ไพร/การใหบ รกิ ารนวดไทย/ การใหบ รกิ ารผดงุ ครรภไ ทย) 1
1
5. มสี รุปผลการดําเนนิ งานในภาพรวมและแยกราย รพ.สต.ตามตวั ช้วี ดั 6
1
9 งานทนั ตสาธารณสขุ 1
1. มที ะเบียนควบคมุ ความพรอมใชของครภุ ณั ฑทันตกรรมทกุ รพ.สต. 1
2. มขี อมูลทันตบุคลากรในการยายเขา ออก และลาศกึ ษาตอ 1
3. มีแผนการตดิ ตามการดําเนินงานของ รพ.สต.ในเครือขาย 1
4. มีแผนพฒั นาองคความรใู หก บั ทันตบคุ ลากรใน รพ.สต. 1
5. มแี ผนสนับสนุนครุภัณฑ/วัสดทุ นั ตกรรม
6. มผี ลการปรบั ปรงุ ของ รพ.สต.ตามผลการนเิ ทศ คปสอ.

หมวดท่ี 6 การมงุ เนน ระบบปฏิบตั กิ าร คะแนน เมือง รามัน สสอ. บนั นงั สตา ธารโต กาบงั
6.2 กระบวนงานสนบั สนุนบรหิ าร อบุ ล ดารามะ
111 เบตง ยะหา
ลาํ ดบั กิจกรรม 8 อุบล ดารามะ
1
ดานงานบริหาร 1
1 งานสารบรรณตามระเบยี บสาํ นกั นายกรฐั มนตรี พ.ศ.2526 1
1
1. มีรปู แบบหนังสือ กระดาษ ชนดิ หนังสือ และสําเนาถกู ตอ ง 1
2. มีทะเบยี น รบั - สง
3. มีตรารบั หนังสอื และขอ ความถกู ตอ ง 1
4. มกี ารเสนอหนังสอื ถกู ตองตามขัน้
5. มีทะเบยี นรับและสง หนังสอื ถกู ตองเปนปจจุบัน 1
6. มีสถานทีจ่ ดั เก็บแฟมหนังสอื แยกหมวดหมูชัดเจนตาม 1
ระเบยี บงานสารบรรณ 8
7. มรี ะบบรบั -สงหนังสอื ทางอเิ ล็คทรอนกิ ส 1
8. มีการแจกจายหนงั สอื ราชการท่ีรวดเรว็ ถกู ตองกับผูรับผดิ ชอบ 1
2 การเก็บรักษาหนังสอื 1
1. มบี ัญชคี วบคุมแฟม แสดงรายละเอยี ดภายในแตล ะแฟม 1
2. มีทะเบียนหนังสอื เก็บ 1
3. มีคณะกรรมการทาํ ลายหนงั สอื ปจ จุบัน 1
4. มีการจดั ทาํ หนังสอื เกบ็ (กรณหี นงั สือหา มทาํ ลาย) 1
5. มกี ารเก็บหนังสอื รอการการทาํ ลายทส่ี ะดวกและปลอดภยั 1
6. มีช่อื แฟม เอกสาร และแฟมแยกตามหมวดงานหนงั สือ
7.สถานท่ีเกบ็ เหมาะสม และเอกสารที่เกบ็ อยูในสภาพดไี มสูญหาย
8. มีการเก็บรกั ษาหนงั สอื ทางอิเล็คทรอนกิ ส

ลําดับ กจิ กรรม คะแนน เมือง รามนั สสอ. บนั นังสตา ธารโต กาบงั
อบุ ล ดารามะ
3 การทาํ ลายหนงั สอื 5 เบตง ยะหา
1. มกี ารสาํ รวจ(ดเู อกสารแฟมขอทาํ ลายหนังสอื ) 1 อามเี นาะ โด
2. มแี ตงตัง้ คณะกรรมการทําลายหนงั สอื 1
3. มีบัญชีขอทาํ ลายหนังสือประจําป 1
4. มีการขอทําลายหนังสือโดยใชแ บบฟอรม ทีถ่ กู ตอ ง 1
5. มเี อกสารตอบรบั จากหอจดหมายเหตุแหง ชาติ 1
9
4 การเงนิ และบญั ชี
1. มคี ําสั่งมอบหมายหนาทง่ี านการเงินและบัญชี และเจาหนาที่ 1
รบั ผิดชอบการเบกิ ถอนจา ยเงนิ
2. มแี ผนการใชเงนิ งบประมาณและเงนิ บาํ รงุ รพ.สต.ในเครือขาย 1
ที่ผา นการอนมุ ตั ิ
3. มีการใชจ า ยเงินเปนไปตามแผน (ผังควบคุมกํากับเปน รายไตรมาส) 1
4. มีสมุดบญั ชคี วบคุมการรบั -จายเงนิ เปน ถูกตอง เปน ปจจบุ ัน 1
5 .มสี มุดคุมการจายเชค็ และทะเบยี นควบคมุ การจา ยเงนิ เปนปจจบุ ัน 1
6. มสี ําเนาใบเบกิ เงนิ เพอื่ จา ยในราชการ (350)
การตงั้ เบกิ -จา ย แยกเปน รายป 1

7. มแี ฟม ใบโอนเงิน +ใบเบกิ เงนิ เพ่อื จา ยในราชการ(350) 1
พรอ มหลกั ฐานการจา ยแยกตามใบโอนเงิน
8. มแี ฟมรวบรวมระเบยี บที่เกยี่ วของกบั การเบกิ จายเงิน 1
9. มีสมดุ เงนิ ฝากธนาคารหรือสเตทเมนทของธนาคาร ทีเ่ ปน ปจจบุ ัน 1

ลําดับ กจิ กรรม คะแนน เมอื ง รามัน สสอ. บนั นังสตา ธารโต กาบัง
พอซี เดะแอ
เบตง ยะหา
ฮาสมาน เดง็ พาแน
5 การตรวจสอบภายใน 5
1. มคี ําส่ังจังหวดั หรืออาํ เภอ แตงต้ังเจา หนาท่ตี รวจสอบภายในประจําป 1
2. มแี ผนปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน รพ.สต.ทกุ แหง ปละคร้ัง 1
3. มสี รปุ ผลการตรวจสอบภายใน ของรพ.สต.ทุกแหงประจาํ ป 1
4. มผี ลการตรวจสอบภายใน มาปรบั ปรงุ แกไ ข 1
5. มีขอ มูลผลการปฏิบตั งิ านยอ นหลังการตรวจสอบภายใน
ไมน อยกวา 3 ป 1

6 การบริหารงานพัสดุ / งานยานพาหนะ 9
1. มที ะเบยี นยานพาหนะ
2. มีคณะกรรมการกาํ หนดรายการและความตอ งการใช 1
3. มกี ารวางแผนการใชย านพาหนะ 1
4. มกี ารตรวจสอบการใชร ถประจาํ วัน 1
5. มกี ารขออนุญาตใชย านพาหนะ 1
6. มที ะเบียนการใชย านพาหนะ 1
7. มีทะบยี นซอมบาํ รุงยานพาหนะ 1
1
8. มบี ันทกึ การขออนมุ ตั ซิ อมบาํ รงุ 1
9. มีคําสัง่ ผรู บั ผิดชอบงานยานพาหนะ 1

ลาํ ดบั กิจกรรม คะแนน เมือง รามนั สสอ. บนั นงั สตา ธารโต กาบงั
ฮาสมาน เดง็ พาแน
7 งานพัสดุ 5 เบตง ยะหา
1. มีคําสั่งแตง ตัง้ เจาหนาท่พี สั ดุตามระเบยี บ ฮาสมาน เด็งพาแน
(ผวู า ราชการจังหวดั หรอื ผูท ไี่ ดร ับมอบอํานาจลงนาม) 1
2. มีแผนการจัดซื้อ- จัดจา ง
3. มบี ัญชวี ัสดถุ ูกตอ ง เปน ปจ จุบนั 1
4. มีทะเบียนครภุ ณั ฑถกู ตอ ง เปน ปจ จบุ นั 1
5. มบี ญั ชีคมุ การรบั - จา ยวสั ดุ 1
1
8 การตรวจสอบพสั ดปุ ระจําป 6
1. มคี ําสัง่ คณะกรรมการตรวจสอบพสั ดุประจําป
(ผวู า ราชการจังหวดั หรอื ผูท ีไ่ ดร บั มอบอํานาจลงนาม) 1

2. มแี บบรายงานสํารวจถูกตอ งแยกรายสถานบรกิ าร 1
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันหลังส้ินปงบประมาณ 1
1
4. มีการใชแบบฟอรมการสํารวจถูกตองตามบัญชพี ัสดคุ รบถวนเปน ปจจุบัน 1
1
5. มีแผนการตรวจสอบพสั ดุ และสง่ิ ชาํ รดุ ประจําป 5
6. มีการสรปุ รายงานการใชประจําเดอื น/ป 1
9 การรกั ษาความปลอดภัยสว นราชการ 1
1. มีคาํ สงั่ รายช่อื ผอู ยู เวร - ยาม/ผตู รวจเวรฯ 1
2. มีการบนั ทึกเหตกุ ารณ 1
3. มบี ญั ชลี งชอื่ ปฏิบตั ิงาน 1

4. มรี ะบบรกั ษาความปลอดภยั เชน มกี ลอ งวงจรปด
5. มผี รู ับผิดชอบดแู ลระบบความปลอดภัย

ลาํ ดับ กจิ กรรม คะแนน เมือง รามัน สสอ. บันนังสตา ธารโต กาบงั

เบตง ยะหา

10 การจดั สรรงบ UC 5 สมมาตร ปยายไี ทย
1. มขี อ มูลการจดั สรร เงนิ UC ให รพ.สต.ในเครือขา ย 1 ปย อนหลัง 1
1
2. มแี นวทางการจดั สรรเงิน UC ท่สี อดคลองกบั แนวทางของจังหวดั 1

3. มกี ารติดตามการจัดสรรงบ UC ให รพ.สต.ในเครือขาย

4. มกี ารรายงานการตดิ ตามการจดั สรรงบ UC ให รพ.สต.ในเครอื ขา ย 1
ในการประชมุ ประจาํ เดอื น

5. สรุปผลการจัดสรรเงิน UC ให รพ.สต.เครอื ขา ยแยกประเภท 1
เชน OP, PP, QOF

11 การสนับสนุนการใช PMQA ในการพฒั นาองคก ร 5 ยะหยา บานอี ลั มาฮมดู ี

1.มคี ําส่งั มอบหมายงานและคณะทํางาน / กลไกการทํางาน 1

2. มีการถายทอด PMQA สกู ารปฏบิ ตั ิ ใหก บั รพ.สต.ทกุ แหงในเครือขา ย 1
3. มีรูปแบบ/กระบวนงาน PMQA มาใชพฒั นางาน 1
ทีเ่ ปน เอกสารเชิงประจักษ

4. กระบวนการมีสวนรวมของบคุ ลากรในสังกดั 1

5.ความครบถว น ถูกตอง ทันเวลา ของการรายงานผลงาน / 1
ประเมินความสําเร็จของผลงาน

12 GREEN & CLEAN Organization/ 5 ส 36 สมมาตร ปยายไี ทย
ข้นั ตอนท่ี 1 การสรา งกระบวนการพัฒนา 5

1.มกี ารกําหนดนโยบาย การพฒั นา ดา นอนามัยสิ่งแวดลอม 1
GREEN & CLEAN Organization อยางมีสวนรวมของคนในองคก ร

2. สสอ.มนี โยบายดา นสิง่ แวดลอมเพอื่ กําาหนดทศิ ทางการดําเนินงาน 1
พรอมทั้งประชาสมั พนั ธใหท ราบทัง้ องคกร

ลาํ ดับ กิจกรรม คะแนน เมือง รามัน สสอ. บันนงั สตา ธารโต กาบัง

1 เบตง ยะหา

12(ตอ ) 3. มแี ผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ 1
GREEN & CLEAN Organization ใน รพ.สต. 1
31
4. มคี ณะทาํ งานหรือผูรับผิดชอบ เพอื่ ขบั เคลื่อนการพฒั นาดา น 1
อนามัยสง่ิ แวดลอม 1
18
5. มกี ารสง เสริมใหเกิดนวตั กรรม GREEN ใน รพ.สต. 1
ขน้ั ตอนท่ี 2 กจิ กรรม GREEN
1 G: Garbage (การจัดการขยะทกุ ประเภท) 1
1.1 มีการคดั แยกมูลฝอยทัว่ ไป คอื มลู ฝอยรไี ซเคลิ มลู ฝอยอนิ ทรยี 
1
22.1Rม:าRตEรSฐTาRนOสวOมMHA(หSอ พงสนว ผมน)ง เพดาน โถสวม ทกดโถสวม โถ
ปส สาวะ 1
สะอาด ไมม คี ราบสกปรกอยในสภาพดีใชงานได 1
2.2 น้าํ ใชส ะอาด เพยี งพอ และไมม ีลกู นาํ้ ยุง ภาชนะเก็บกักนํ้า ขันตกั นํา้ 1
สะอาด อยูในสภาพดี ใชง านได 1
1
2.3 กระดาษชําระเพยี งพอตอ การใชงานตลอดเวลาทเ่ี ปด ใหบริการ
หรอื สายฉดี นํ้าชาํ ระท่สี ะอาด อยใู นสภาพดี ใชง านได

2.4 อา งลางมือ กอกนํา้ กระจก สะอาด ไมม ีคราบสกปรก
อยใู นสภาพดี ใชง านได

2.5 สบลู างมอื พรอ มใชตลอดเวลาทเ่ี ปดใหบ ริการ

2.6 ถงั รองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมร ั่วซึม
ตั้งอยูใ นบริเวณอา งลา งมือหรอื บรเิ วณใกลเ คยี ง

2.7 มกี ารระบายอากาศดี และไมมีกลน่ิ เหม็น

2.8 สภาพทอระบายสง่ิ ปฏกิ ลู และถังเก็บกกั ไมร ั่ว แตก หรอื ชํารุด

ลําดับ กิจกรรม คะแนน เมอื ง รามนั สสอ. บันนงั สตา ธารโต กาบงั

เบตง ยะหา

12(ตอ ) 2.9 จดั ใหม กี ารทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํา 1
2.10 จัดใหม สี ว มน่งั ราบสําหรบั ผูพิการ ผสู ูงวยั หญงิ ต้งั ครรภ 1
2.11 สวมสาธารณะพรอ มใชง านตลอดเวลาท่เี ปด ใหบริการ 1
2.12 บริเวณที่ตงั้ สวมไมอ ยูท่ลี ับตา/เปลยี่ ว 1
2.13 กรณที ่ีมีหอ งสวมตัง้ แต 2 หองข้นึ ไป ใหแ ยกเปน หองสว มชาย-หญิง
มปี าย/สญั ลักษณช ดั เจน 1
2.14 ประตทู ่ีจับเปด -ปด และล็อคดา นใน สะอาด อยูใ นสภาพดี ใชง านได
2.15 พื้นหองสวมแหง 1
2.16 แสงสวา งเพียงพอ สามารถมองเหน็ ไดทว่ั บริเวณ 1
1
2..17 ใชสารจากธรรมชาตหิ รือผลิตภณั ฑที่เปนมติ รกับสิ่งแวดลอม
แทนการใชส ารเคมใี นการทําความสะอาดหอ งนาํ้ 1

2.18 กรณีตองการเพ่ิมความหอมสดชื่น ใหเลอื กใชวสั ดจุ ากธรรมชาติที่ 1
3 E: ENERGY (การจดั การดา นพลงั าน) 3
3.1. มมี าตรการการดาํ เนนิ งานการประหยดั พลงั งานทีช่ ัดเจน 1
3.2. มีผูรบั ผิดชอบการดําเนนิ งานทช่ี ดั เจน 1
1
3.3 มกี ารดําเนินการกจิ กรรมการประหยดั พลังงานท่ีสอดคลองกบั นโยบายฯ
9

4. E:ENVIRONMENT(การจดั การ ส่ิงแวดลอมในในและนอกสาํ นกั งาน) 1
ตามมาตรฐาน 5 ส

4.1 สภาพแวดลอ มภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
บริเวณทว่ั ไปสะอาด(1) จดั เปน สดั สวน(2) มรี ั้วรอบขอบชดิ (3)

ลาํ ดบั กจิ กรรม คะแนน เมอื ง รามนั สสอ. บนั นงั สตา ธารโต กาบงั

12(ตอ) 4.2 สภาพแวดลอมภายในอาคาร ดาํ เนนิ การดงั น้ี 8 เบตง ยะหา
4.2.1หอ งทาํ งาน มปี า ยตดิ หนาหอ งทกุ หองทส่ี อดคลอ งกบั ภารกิจ 1

4.2.2 มปี ายชอื่ เจาหนาท่ี ระบุชอ่ื สกุล ตําแหนง ทุกโตะ ภายในหองน้นั 1

4.2.3 อปุ กรณทค่ี วรใชร ว มกัน ใหจ ัดวางไวที่ใดทหี่ นงึ่ ของสาํ นกั งาน 1
ทําปา ย5ส สะดวกใหค รอบคลุมและชดั เจน

4.2.4 โตะ คอมพวิ เตอร/ เคร่อื งพมิ พ สาย อปุ กรณตอพวงคอมพิวเตอร 1
/เคร่ืองพิมพ ตอ งเกบ็ ใหปลอดภัยและเปน ระเบียบ

4.2.5 ตูเ กบ็ เอกสารและการเก็บเอกสาร มีปาย ส สะดวก ตดิ ไวชัดเจน 1
ครอบคลุม เหมอื นกนั ทุกแฟม ในทกุ ตู และจัดเกบ็ เปน ระเบยี บ

4.2.6 เอกสารทอี่ ยใู นแฟมงานจะตองเปน เอกสารปปจ จบุ นั หรือหากมี 1
เอกสารยอนหลงั เกิน 1 ป ตองเปน เอกสารที่มีความจําเปน ตอ งใชขอมลู
เกีย่ วพนั กัน และระบุปใ ดถึงปใ ด

4.2.7 มโี ทรศัพทส วนกลางและหมายเลขโทรศัพทภ ายในและภายนอกท่ี 1
สามารถตดิ ตอได 1
4.2.8 นาฬิกาในสํานักงานแสดงเวลาเปน ปจจบุ นั

ลาํ ดับ กิจกรรม คะแนน เมือง รามัน สสอ. บนั นงั สตา ธารโต กาบงั
13 การทํางานรว มกนั ในการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ระดับอําเภอ (พชอ.) 5 ยะหย า บานีอัลมาฮม ดู ี
เบตง ยะหา
1. มคี ําส่ังแตงตั้งคณะพฒั นาคุณภาพชวี ิตระดบั อาํ เภอ (พชอ.)
พรอ มกําหนดบทบาทหนาทีช่ ดั เจน 1

2. คณะกรรมการมีการประชมุ วิเคราะหเพือ่ วางแผนในการแกปญหา 1
และมแี ผนงาน โครงการฯเกดิ ขึน้ (ดเู อกสาร) 1
3. มกี ารดําเนินงานตามแผน (จากขอ 2 ) 1
4. คณะกรรมการฯ มสี ว นรวมในการขบั เคล่ือนการแกปญหา 1
เชน มีการสนับสนุนดาน คน เงนิ ของ
5. มีการประเมนิ ผลลพั ธตามประเด็นปญ หาที่กาํ หนด

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

กรงปน งั

หมวดท่ี 7 ผลลพั ธการดาํ เนินงาน สสอ.

ลําดบั กจิ กรรม คะแนน เมือง รามนั เบตง ยะหา บนั นงั สตา ธารโต กาบัง กรงปนัง
88
รวม หมวดที่ 7 ผลลพั ธการดาํ เนินงาน ยะหยา บานีอลั มาฮม ูดี

1 ผลคะแนนการดําเนนิ งาน ITA (ผา น ITA 70 = 1 คะแนน , 5

75 = 2 คะแนน ,80 = 3 คะแนน ,85 = 4 คะแนน ,90 = 5 คะแนน )

จํานวนตัวช้วี ดั ตามคา รบั รองการปฏบิ ตั ิราชการทีผ่ า นเกณฑ
( จํานวน 20 ตัวช้ีวดั โดย ผา นตาํ่ กวา 5 ตวั = 1 คะแนน ,
2 ผา น 5 - 9 ตวั = 2 คะแนน , ผา น 10 - 14 ตัว = 3 คะแนน , 5

ผาน 15 - 19 ตวั = 4 คะแนน , ผาน 20 ตัว = 5 คะแนน )

รอ ยละความพึงพอใจของผรู บั บริการ (นอ ยกวารอยละ 55 = 1 คะแนน , 5
3 55 - 64 = 2 คะแนน , 65 - 74 = 3 คะแนน , 75 - 84 = 4 คะแนน 5

มากกวาหรอื เทากบั รอยละ 85 = 5 คะแนน )

รอยละของคณุ ภาพขอ มูล (นอ ยกวารอยละ 50 = 1 คะแนน ,
4 50 - 59 = 2 คะแนน , 60 - 69 = 3 คะแนน , 70 - 79 = 4 คะแนน

มากกวา หรือเทา กับรอยละ 80 = 5 คะแนน )

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิ งานองคก รแหง ความสุข (นอ ยกวา 5
5 รอยละ 55 = 1 คะแนน , 55 - 64 = 2 คะแนน , 65 - 74 = 3 คะแนน ,

75 - 84 = 4 คะแนน มากกวาหรือเทากับรอ ยละ 85 = 5 คะแนน )

6 รอ ยละของกระบวนงานสนับสนุนบริการและสนับสนุนการบรหิ ารทม่ี ี 10
มาตรฐาน นวัตกรรม/หรือผลงานวจิ ยั

6.1 รอ ยละของกระบวนงานสนบั สนนุ บรกิ ารท่ีผานเกณฑ 5

6.2 รอยละของกระบวนงานสนับสนนุ การบรหิ ารท่ผี า นเกณฑ 5

เกณฑห มวด 6 นอยกวา รอ ยละ 60 = 1 คะแนน , 60 - 69 = 2 คะแนน , 70 - 79 = 3 คะแนน , 80 - 89 = 4 คะแนน มากกวา หรอื เทา กบั รอยละ 90 = 5 คะแนน

7 ผลลัพธก ารสนนั สนนุ กลไกขับเคล่อื นระบบการดแู ลผูส งู อายุระยะยาว 10

ลาํ ดบั กจิ กรรม คะแนน เมือง รามัน สสอ. กาบงั กรงปนัง

เบตง ยะหา บันนังสตา ธารโต

7.1 รอยละ 70 ตาํ บลทม่ี ีระบบสง เสริมสขุ ภาพดแู ลผสู ูงอายุระยะยาว 5
(Long Term Care) ในชุมชนผา นเกณฑ 7 องคป ระกอบ

(นอ ยกวารอ ยละ 30 = 1 คะแนน, 30 - 39 = 2 คะแนน, 40 - 49 = 3 คะแนน,
50 - 69 = 4 คะแนน มากกวาหรือเทา กบั รอ ยละ 70 = 5 คะแนน )

7.2 รอยละ100 ของ อปท.ทีเ่ ขารวมโครงการ ป 2559 - 2561 5
มีการเบกิ จาย (นอยกวารอ ยละ 60 = 1 คะแนน, 70 - 79 = 2 คะแนน, 23
5
80 - 89 = 3 คะแนน, 90 - 99 = 4 คะแนน , รอ ยละ 100 = 5 คะแนน )
5
8 ผลลัพธการดําเนนิ งานการสงเสริมใหพัฒนาคุณภาพการฝากครรภ (ANC คุณภาพ)
8.1 รอยละ 100 มกี ารคัดกรองภาวะเส่ยี งในการฝากครรภ

(นอยกวารอยละ 60 = 1 คะแนน, 70 - 79 = 2 คะแนน, 80 - 89 = 3 คะแนน,
90 - 99 = 4 คะแนน , รอยละ 100 = 5 คะแนน )
8.2 รอยละ75 ของหญิงตั้งครรภไดรบั การฝากครรภค รบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ
(นอ ยกวา รอ ยละ 45 = 1 คะแนน, 45 - 54 = 2 คะแนน, 55 - 64 = 3 คะแนน,
65 - 74 = 4 คะแนน , มากกวา หรือเทา กับรอยละ 75 = 5 คะแนน )

8.3 รอยละ100 หญิงต้งั ครรภท ีม่ ภี าวะเสย่ี งไดร บั การดูแลและสง ตอ 5

(นอยกวารอ ยละ 60 = 1 คะแนน, 70 - 79 = 2 คะแนน, 80 - 89 = 3 คะแนน,
90 - 99 = 4 คะแนน , รอ ยละ 100 = 5 คะแนน )

8.4 รอยละ 80 ของ รพ.สต.ผานเกณฑม าตรฐานอนามัยแมแ ละเด็ก 5
(นอยกวา รอยละ 50 = 1 คะแนน, 50 - 59 = 2 คะแนน, 60 - 69 = 3 คะแนน 3
, 70 - 79 = 4 คะแนน มากกวาหรอื เทากับรอ ยละ 80 = 5 คะแนน )
8.5 รอ ยละไมเกิน 7 ของทารกแรกเกดิ น้าํ หนกั นอ ยกวา 2,500 กรมั (LBW)
( เกนิ รอยละ 7 = 0 คะแนน , เทากบั หรอื ไมเกนิ รอยละ 7 = 3 คะแนน )

9 ผลลพั ธก ารดาํ เนินงานคุม ครองผบู รโิ ภค 20

ลําดับ กจิ กรรม คะแนน เมือง รามนั สสอ. กาบัง กรงปนงั

เบตง ยะหา บันนังสตา ธารโต

9.1 มผี ลการตรวจสารปนเปอ นในอาหารปลอดภัย รอ ยละ 90 ของชนดิ 5
อาหารสง ตรวจ (นอ ยกวา รอยละ 60 = 1 คะแนน, 60 - 69 = 2 คะแนน,

70 - 79 = 3 คะแนน, 80 - 89 = 4 คะแนน , มากกวา หรือเทา กบั รอยละ
90 = 5 คะแนน )

9.2 ผลการประเมินสถานทผ่ี ลิตอาหารผานเกณฑGMP รอยละ100 5

(นอยกวารอยละ 60 = 1 คะแนน, 70 - 79 = 2 คะแนน, 80 - 89 = 3 คะแนน,
90 - 99 = 4 คะแนน , รอ ยละ 100 = 5 คะแนน )

9.3 รอยละ75 ของนํ้าบริโภคในภาชนะปด สนิท ณ แหลง ผลติ ไดม าตรฐาน 5

(นอยกวา รอ ยละ 45 = 1 คะแนน, 45 - 54 = 2 คะแนน, 55 - 64 = 3 คะแนน,
65 - 74 = 4 คะแนน , มากกวา หรือเทา กับรอยละ 75 = 5 คะแนน )

9.4 รอ ยละ70 ของรา นชาํ ทม่ี กี ารจาํ หนา ยผลิตภัณฑสุขภาพทถ่ี กู กฎหมาย 5
(นอ ยกวา รอ ยละ 40 = 1 คะแนน, 40 - 49 = 2 คะแนน, 50 - 59 = 3 คะแนน,

60 - 69 = 4 คะแนน , มากกวาหรอื เทากับรอ ยละ 70 = 5 คะแนน )


Click to View FlipBook Version