The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by goog3716, 2021-03-21 21:41:38

ประมวลผลคำ2010

ประมวลผลคำ2010

การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
Microsoft Word 2010

ประโยชน์ของโปรแกรม
Microsoft Word 2010

ปจั จบุ นั สานักงานทงั้ ภาคและเอกชน มีการนาโปรแกรมประมวลผลคามาใช้ในการพมิ พเ์ อกสาร
และรายงานต่างๆ แทนเคร่ืองพมิ พด์ ดี มากขนึ้ เน่ืองจากความกา้ วหนา้ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และราคาเครอื่ งคอมพวิ เตอร์มีราคาถกู ลงแต่มีประสทิ ธิภาพสงู ขึ้น ทาใหส้ านกั งานต่างๆ นยิ มใช้
คอมพิวเตอร์เขา้ มาช่วยในการประมวลข้อมลู ซง่ึ สมารถจัดทาเอกสาร บทความ และรายงานไดอ้ ย่าง
รวดเร็วโดยสมารถจัดข้อความและเลือกแบบอักษร แกไ้ ข เพมิ่ เติม ปรับปรงุ แทรกข้อความรวมข้อความ
หรือเอกสาร จัดขอบกระดาษและตรวจดูเอกสารกอ่ นท่จี ะพิมพเ์ อกสารจรงิ ออกมา

ดา้ นการจดั เกบ็ เอกสาร เน่อื งจากเปน็ ระบบคอมพวิ เตอร์ ทาใหเ้ อกสารทจี่ ัดเกบ็ ไมไ่ ดอ้ ยใู่ น
รปู แบบท่ีเปน็ กระดาษ แตจ่ ัดรปู แบในรปู แบบของไฟลข์ อ้ มลู ทาใหข้ ้อมูลอย่ไู ดด้ า้ นในสภาพสมบูรณ์
ท่ีจัดเกบ็ ก็จะสามารถหาและเปิดใชง้ านไดง้ า่ ย

การเรยี ใชข้ อ้ มลู ข้อมลู ที่จัดเกบ็ จะเปน็ ลักษณะของไฟล์ข้อมูล ถา้ รู้ชื่อไฟลข์ อ้ มูล และคาแนะนา
ท่ตี ้องการและสมารถนาไปใช้เปน็ สาเนาได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

การทาสาเนาเม่อื ใช้ทาเอกสารขนึ้ มาแล้วสามารถพิมพ์ (Pint) ทางเคร่ืองพมิ พไ์ ดต้ ามจานวน
การคน้ หาและแกไ้ ขเอกสาร เมอ่ื พมิ พเ์ อกสารแลว้ สามารถคันนาไปใช้เป็นสาเนาทตี่ อ้ งการได้ หาก
ตอ้ งการแก้ไขในเอกสารกแ็ ก้ไขไดท้ ันที หรืออาจใชเ้ คร่อื งมอื แก้ไขคาที่เหมือนกัน โดยแทนท่ีคาท่ีเหมอื นกนั
ด้วยคาใหมท่ ีก่ าหนดข้ึนมาไดท้ ันที
การจัดรปู แบบเอกสาร Microsoft Word 2010 สามารถจดั รูปแบบของเอกสารไดท้ นั ที
ตามที่ต้องการ เช่น ตง้ั ระยะด้านหนา้ ด้านหลัง
ต้นบน ด้านล้าง การจัดคอลัมน์ หรือใส่ขอ้ ความ
หรือตัวเลขท่หี วั กระดาษและทา้ ยกระตามของแต่
ละหน้าโดยอตั โนมัตกิ ารใช้รูปแบบท่ีจดั ไว้แลว้
MictosoffWord 2010 สามารถใช้การจัดรูปแบบ
ของเอกสารท่ีมไี ว้ให้ เพือ่ ช่วยให้การสรา้ งเอกสาร
เกิดความสะดวกและเปน็ มาตรฐาน โดยใชแ้ มแ่ บบ
สาเรจ็ รูปในการสร้างเอกสาร เชน่ หัวกระดาษ
ท้ายกระดาษ เปน็ ตัน ซึง่ หลงั จากใช้รปู แบบแล้ว
ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นเปน็ แบบท่ตี นเองตอ้ งการกไ็ ต
ทง้ั นผี้ ใู้ ชก้ ็สรา้ งเอกสารไดด้ ้วย เชน่ รายงานการประชมุ

กาตรวจสอบลักษณะใหม่ เครื่องมอื ในการตรวจสอบการสะกด มีการปรับปรุงใหม้ ี
ความสอดคลอ้ งกนั มากขึ้น ซงึ่ ช่วยใหม้ ีการแก้ไขและแทนทีค่ าทพ่ี มิ พ์ผดิ ดว้ ยคาท่ใี กล้เคียงหรือถูกต้อง
โดยอัตโนมตั ิ หลกี เลีย่ งคาทไ่ี ม่สุภาพซง่ึ เปน็ พจนานกุ รมแกดา จงึ ช่วยให้กรตรวจตัวสะกดมคี วามละเอยี ด
มากข้นึ

การใชเ้ อกสารรวมกนั เมื่อสง่ แบบร่างของเอกสารเพื่อใหป้ ้อนข้อมูล Microsoft Word
2010 ะชว่ ยรวบรวมและจัตกาตรวจทานแก้ไขและตรวจสอบข้อคดิ เห็นของผู้ร่วมงานเหลา่ นัน้
ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ เมื่อพร้อมทจี่ ะประกาศเอกสารผา่ น Microsoft Word 2010 ทาไหม้ ั่นใจวา่
การตรวจทานแก้ไขและตาแนะนาท่ียังไม่ได้รบั การแกไ้ ขน้ันได้ชอ่ นอยู่ในเอกสารท่ปี ระกาส

นอกจากนย้ี งั สมารถบนั ทกึ เอกสรต่างๆ และเรียกใชง้ ่านแฟม้ ขอ้ มูลทไ่ี ด้เก็บบันทึกไวข้ ้นึ มา
ใช้งานในภายหลงั ได้ ซ่ึงมปี ระโยชนด์ ังน้ี

1 ชว่ ยไหง้ านเอกสารสะดวกขนึ้ เช่น การเพิ่ม ลบ
แทรกขอ้ ความการทาสาเนา เป็นดิ้น
2.ชว่ ยใหก้ รค้นหาเอกสารและจัดเกบ็ เอกสารง่ายขนึ้
ช่วยลดข้นั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน เช่น ทาจดหมายเวียน
ชายประหยัดเวลา และคา่ ใชจ้ ่ายในการพิมพเ์ อกสาร
5. ชว่ ยสวา้ อกสาะท่คี ามสวยงม น่อี งจากเพม่ิ
กราฟิก รูปว่าค รูปภาพ ตามทดี่ อ้ งกาได้
6 ลดความผดิ พลาดสารเนอื่ งจากเพิม่ โดยตารางสามถูกตอ้ ทาง
ทางเครื่องพิมพ์
ทาเองชะตะรางคาผดิ
7.สมารถทาและเขียนข้อมลู ได้

สว่ นประกอบของโปรแกรม
Microsoft Word 2010

1. Quick Access Toolbar เปน็ แถบเครื่องมอื เรียกใชง้ านได้อยา่ งรวดเรว็ ผูใ้ ช้สามารถเพม่ิ
ปมุ่ คาส่ังทใ่ี ช้งานบ่อยๆ ไวใ้ นแบเคร่ืองมอื นไ้ี ด้ โดยเพิม่ หรอื ลดคาสั่งไดท้ ่ีปุ่ม (Customize Quick
Access Toolbar) ซ่ึงจะอยลู่ าดบั สุดท้ายของ Quick Access Toolbar

1 23 7
1 6
6

45

2. Title bar เป็นแสดงซ่อื โปรแกรมและชอ่ื ไฟล์ปัจจบุ นั ที่เปดิ ใช้งานอยู่ มแี ถบเครือ่ งมอื
ในการเปดิ เตม็ หนจอ ยอ/ขยายจอ และปดิ โปรแกรมอย่ทู ี่แถบน้ีตวั ย
3. Ribbon (รวบรวมคาสง่ั เปน็ หมวดหมู่) เปน็ แถบทรี่ วบรวมคาสง่ั ตา่ งๆ ในโปรแกรมเพือ่ ให้ผูใ้ ช้
เลือกใช้งานงา่ ยขึน้ โดยจดั เรียงเป็นชดุ ของแก็บการซอ่ นและคืนคา่ Rbbon ทาไดโ้ ดยคลกิ สองคร้งั
ท่ี Tab ทใี่ ชง้ านอยู่ หรอื แปน้ พมิ พ์ลดั CTRL + F1 เมอ่ื ตอ้ งการซ่อนหรอื คืนคา่ ให้ Ribbon
4. status bar เป็นแถแสดงสถานการณ์ทางานปจั จุบันบนหน้าจอ ทาหน้าท่แี สดงจานวนหน้า
จานวนคาและภาษาทใี่ ชป้ จั จุบัน เมอ่ื มีการบนั ที่กดแถบแสดงสถานะนีจ้ ะแสตงความก้าวหน้าของ
โปรแกมโดยแสดงเปน็ แถบบอกความกา้ วหน้าในการบันทึกเอกสาร
5. View bar เปน็ แบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆและเครื่องมือท่ีใชใ้ นการย่อ -
ชยายเอกสาร เพอื่ ง่ายต่อการสรา้ งเอกสาร

แถบมุมมอง มีหน้ท่ใี นการแสตมมุ มองในรปู แบบต่างๆ รปู แบบการแสดงผลจอภาพ
การทางานดา้ นเอกสารบนจอภาพของ Word มีหมดการทางานหลายลักษณะ โดยควบคมุ จาก
เมนู
คาสั่ง View รวมทงั้ ปุม่ เคร่ืองมอื View Tools ทีป่ รากฎใน Status bar โดยมรี ายละเอียดดงั นี้
(1)Print Layout โหมดการทางานเสมอื นจริงแสตงขอบกระตาษ ควรเลือกในการสรา้ งเอกสาร
(2) Full Screen Reading โหมดแสดงเอกสารเต็มจอแบบสองจอภาพ
(3) Web Layout โหมดการพิมพใ์ นการออกแบบหนา้ เว็บ
(4) Outline สภาวะการพพิ แบบโครงรางเหมาะต่อการปรับแต่งรูปแบบเอกสารอยา่ งรวดเรว็
(5) Draft สภาวะการพมิ พโ์ ครงรา่ ง มขี นาดพืน้ ทพ่ี มิ พ์งานกว้างแตไ่ มแ่ สดงภาพจากการวาด
ดว้ ยเคร่ืองมอื วาดภาพ (Drawing Tools)
(6) Zoom ทาหนา้ ทีป่ รบั มมุ มองเอกสารให้ใกล้เขา้ มาหรือปรับมุมมองเอกสารใหไ้ กลออกไป
โดยจะปรบั ในการแสดงผลฉพาะมมุ มองของโปรแกรมเทา่ นนั้ จะไม่ส่งผลเม่อื ใชค้ าสัง่ Print
6. Microsoft Word Help เป็นการขอความช่วยเหลอื จากโปรแกรม
7.View Ruler แสดงและซอ่ นไมบ้ รรทดั
8. Turn on Panning Hand เปน็ เครอื่ งมือในการเล่อื นหนา้ เอกสารโดยคลกิ เลอื กทีเ่ ครื่องมือ
(อยใู่ ต้เครื่องมือ View Ruler) เคอเชอรจ์ ะเปลี่ยนเป็นรปู มอื คลิกเมาสซ์ ้ายคา้ งไว้แล้วทาการเลือ่ น
หนา้ เอกสารตามต้องการ การยกเลกิ การใชง้ านให้คลิกท่ปี มุ่ เครอื่ งมอื อกี ครั้ง

File รวบรวมคาส่งั การทางานของแพม้ งานเชน่ การสรา้ งเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารเติม
การนนั้ ทกี่ การพมิ พ์ และการออกจากโปรแกรม

Home กลมุ่ คาสง่ั การทางานเกีย่ วกับการ
คัดลอก การจัดรูปแบบตวั อกั ษร การจดั ตาแหนง่ ข้อความ
การสรา้ งสไตลข์ ้อความ การค้นหาและแทนที่

Insert กลมุ่ คาสั่งเกย่ี วกับการ
แทรกหนา้ กระตาษ แทรกตาราง แทรก
รปู ภาพ แทรกแผนภูมิ แทรกการเช่อื มโยง แทรกหวั กระดาษ ทา้ ยกระดาษ แทรกข้อความ และ
แทรกสัญลกั ษณ์

Page Layout กลุ่มคาสั่งเกย่ี วกับการจัดการเคา้ โครงกระดาษ การจดั ชุดรูปแบบการตั้งค่าหนา้ กระดาษ
การกาหนดพน้ื หลงั การจัดยอ่ หน้าและการจดั เรียง

Refernces กล่มุ เกี่ยวกับอา้ งอิง การสรา้ งสารบญั อ้างอิง การสร้างสารบัญ การแทรกสารบัญ
การแทรกเชงิ อรรถ การแทรกข้อมูลอ้างองิ และบรรณนกุ รมแทรกคาอธิบายภาพและแทรกดัชนี

Review กลุ่มคาสั่งเก่ยี วกับการตรวจทาน

vi

View เปน็ รบิ บอนทปี่ ระกอบดว้ ยปุม่ คาสงั่ ที่เกีย่ วกับการเปล่ียนมุมมอง การยอ่ /ขยาย
และจัดเรียงหน้าเอกสาร

การสรา้ ง การเปิด ปดิ

และบนั ทึกเอกสาร

การเปิดใชง้ านโปรแกรม Microsoft Word 2010
เรยี กเปดิ จากระบบปฏิบตั ิการ Windows 7
1. คลกิ ปุ่ม Start บนแถบ Task bar
2. เลอื ก All Programs> Microsoft Office
3. เลือก Microsoft Word 2010 จะเปิดให้ใชง้ านไดท้ นั ที

การเรยี กเปดิ จากระบบปฏบิ ัติการ Windows 8
ท่หี น Start ใหเ้ ล่อื นหน้าจอไปทางด้านขวาโดยกดปุม่ ลูกศร
ขวามือ กดเล่ือนไปหรอื ใช้ปุ่มเลื่อนบนเมาส์ จนพบไอคอน
Microsoft Word 2010 คลกิ เมาส์ 1 คร้งั

สร้างเอกสาร

เมอ่ื เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 การพิมพ์งานในเอกสารจะมหี น้าเอกสารเปล่าๆ
มาให้ใช้งาน 1 หนกระดาษ ซง่ึ โปรแกรม Microsoft Word จะตง้ั ชอื่ ในเบ้ืองตน้ มาให้คือ "Document1"
แต่ในขณะทีก่ าลงั พมิ พเ์ อกสารอืน่ ๆ อย่แู ล้วต้องการสรา้ งเอกสารใหม่ ก็จะสามารถสรา้ งได้ 2 แบบ คอื
การสรา้ งเอกสารเปล่า
1. คลกิ Tab File เลือกคาสง่ั New
2. คลิกเลอื กเอกสารเปล่า (Blank document)
3. พมิ พ์ขอ้ ความลงในเอกสาร
4. คลกิ ตาแหนง่ ท่ีต้องการพมิ พข์ อ้ ความในเอกสารที่บรเิ วณเคอรเ์ ซอร์ (Cursor คือเสน้ สีดาที่
กระพรบิ บอกตาแหนง่ ทจ่ี ะใส่ข้อความ) พมิ พ์ข้อความที่ตอ้ งการได้ทนั ที

การสรา้ งเอกสารจากแม่แบบ
1. คลิก Tab File เลือกคาสงั่ New
2. คลกิ เลอื กเทมเพลต (Sample templates)
3. เลกื เทมเพลตทต่ี ้องการใช้งาน จากตัวอยา่ งเป็นรปู แบบจดหมาย
4. พมิ พ์ขอ้ ความตามรูปแบบท่ีเทมเพลตกาหนดมาให้

การบนั ทกึ เอกสาร

เมือ่ พิมพ์งานเอกสารและตกแตง่ แลว้ กบ็ ันทกึ การบนั ทึกเอกสาร ปกตใิ ชค้ าส่ังลัดคอื
ข้อมลู ลงในหนว่ ยความจาไดด้ งั นี้ Ctrl+S ถา้ ตอ้ งการเปลย่ี นช่อื ในการบนั ทึก
1. คลกิ ปุ่ม Save บนแถบ Quick Access D ให้กดปุ่ม F12
Toolbar หรือคลิก Tab File เลือกคาส่งั Save
หรอื Save As (เลือก Save As จะเปลี่ยนชอ่ื
เอกสารทบี่ ันทกึ ได้)

2. จะปรากฏ Dialog Box ของ Save As
ให้กาหนดรายละเอยี ด

3. ทซ่ี อ่ ง Save in เลือกตาแหนง่ ไดรฟ์
และโฟลเดอรท์ ีต่ ้องการเกบ็ ขอ้ มลู

4. ช่อง File name พมิ พ์ช่ือไฟล์ ถ้าไมเ่ ปลี่ยน
ซ่ือไฟล์โปรแกรมจะตัง้ ซ่ือ DOc1 จากนั้นคลิกปมุ่
Save จะได้ไฟล์นามสกุล .docx

การบนั ทึกไฟลง์ าน 2

การเปิดไฟล์งานทบ่ี นั ทกึ ไวแ้ ลว้ ขน้ึ มาพิมพ์ 3
เพิ่มเตมิ หรือทาการแกไ้ ข

1. ดับเบิล้ คลิก Tab File เลอื กคาส่งั Open
2. จะปรากฏDialog Box ของ Open
เลือกไดร์ฟและโฟลเดอรท์ ่เี กบ็ ขอ้ มลู
3. เลือกไฟลท์ ่ตี อ้ งการเปดิ เชน่ เลือกไฟล์
"การใชง้ านโปรแกรมประมวลผลคา" แล้วคลิกปมุ่ Open

การเปิดไฟลท์ ใ่ี ชง้ าน

เมอ่ื มกี ารเปิดใชง้ านโปรแกรมหลายๆ ไฟล์ ถา้ ต้องการ
ปิดไฟลง์ านบางไฟล์ท่ที าเสร็จหรือแกไ้ ขเสรจ็ แล้วใหเ้ ลือก
ท่ี Tab File คลิกท่ี จะเป็นการปดิ ไฟลท์ ่ี
ใช้งานอยู่ หากไฟล์ทีใ่ ชย้ ังไม่ไดม้ ีการบนั ทึกมากอ่ น
โปรแกรมจะถามว่าจะบนั ทกึ ข้อมลู หรอื ไม่

การออกแบบจากโปรแกรม

การออกจากโปรแกรมใหค้ ลิกที่ Tab File จากนั้น
ให้คลกิ หรอื ดลึกเลือกที่ปมุ่ ปดิ ทมี่ ุมบน
ดา้ นขวามอื จะเปน็ การออกจากโปรแกรม หากไฟลท์ ่ใี ช้
ยังไม่บันทึกมากอ่ น โปรแกรมจะถามว่าจะบนั ทกึ ขอ้ มูล
หรอื ไม่

กด Save เพ่อื บันทีกอกสาร และออกจากโปรแกรม
กด Don't Save เพือ่ ไม่บนั ทกึ เอกสาร และออกจากโปรแกรม
กด Cancel หรือปุ่ม Close เพ่อื ยกเลิกการออกจากโปรแกรม

การกาหนดค่าเรม่ิ ตน้ ในการใช้งานโปรแกรม

กอ่ นการพิมพ์งานในเอกสารสงิ่ ทส่ี าคญั คือ การกาหนดรูปแบบของเอกสารใหต้ รงกบั งานท่ี
ต้องการคือการกาหนดคา่ เรมิ่ ตน้ ใหก้ บั โปรแกรม เช่น กาหนดขนาดเอกสาร การกาหนดรปู แบบ
ตัวอักษรขนาดตวั อักษร เป็นตน้

การกาหนดขนาดเอกสาร ขนาดกระดาษ
ท่แี สดงอยใู่ น
โดยปกตแิ ล้ว ส่วนใหญจ่ ะใช้กระดาษขนาด A4 ปัจจบุ นั
ในการทางาน โปรแกรม Microsoft Word ทุกเวอร์ชนั
จึงได้ต้ังคากระดาษมาตรฐานในเบอ้ื งตนั มาเปน็ ขนาด AA 2.1 คลิกท่ี Custom Marginร...
แตก่ ส็ ามารถท่จี ะปรบั เปลย่ี นขนาดของกระดาษ 2.2จะได้ Dialog Box ของ
ให้เหมาะสมกับงานเอกสารทเี่ ราตอ้ งการได้ การกาหนด Page Setup ด้งรปู แลว้ ให้กาหนด
ขนาดเอกสาร (Page Setup) มขี ้นั ตอนดงั ตอ่ ไปนี้ ระยะขอบตามตอ้ งการ หลังจากนั้น
ให้คลกิ ปมุ่ OK จะไดห้ นา้ เอกสารที่
1. คลกิ ทรี่ ิบบอนเคา้ โครงหนา้ กระดาษ (Page มรี ะยะขอบตามท่ีเราต้องการ
Layout) คลกิ ทปี่ ุม่ ขนาด (Size)

2. คลิกเลอื กขนาดกระดาษทต่ี อ้ งการ

การกาหนดระยะขอบ

การกาหนดระยะขอบ(Margins)
ของกระดาษท่ีใชม้ คี วามจาเปน็
อย่างยงิ่ ในการพมิ พเ์ อกสาร
เนือ่ งจากเอกสารมอี ยูห่ ลายรปู แบบ
เช่น รายงาน ตาราง บนั ทึกข้อความ
จดหมายราชการ และเอกสารอื่นๆ
ดังน้ันก่อนทีจ่ ะพมิ พ์หรอื สร้าง
เอกสารจงึ ควรกาหนดระยะขอบ
กระดาษเสียก่อน ซ่งึ มขี ั้นตอนดงั นี้
1. คลกิ ทีร่ บิ บอนเคา้ โครง
หนา้ กระดาษ (Page Layout) แลว้
คลกิ ปุ่มระยะขอบ (Margins)
2. เลือกรปู แบบของระยะขอบ
ทต่ี อ้ งการหรอื กาหนดระยะขอบ
ดว้ ยตัวเองทาไดโ้ ดย

การปรับกระดาษแนวต้ังและแนวนอน

เอกสารโดยทั่วไปสว่ นใหญ่จะเปน็ แนวตงั้ (Portrait) ดังนัน้ เมอ่ื เปดิ โปรแกรม
ข้นึ มา โปรแกรมจะกาหนดอกสารให้เปน็ แนวตงั้ ซง่ึ สามารถปรบั เปลี่ยน
หน้าเอกสารใหเ้ ป็นแนวนอน (Landscape) ได้เช่นกัน โดยการปรับกระดาษ
แนวต้งั และแนวนอน (Portrait /Land scape) มีขัน้ ตอนดงั น้ี
1. คลกิ ท่ีรบิ บอนเค้าโครงหนา้ กระดาษ (Page Layout) คลิกท่ปี มุ่ (Orientation)
2. เลือกรปู แบบของกระดาษแนวตง้ั หรือแนวนอนตามตอ้ งการ

การต้ังค่าอกั ษรเร่มิ ตน้

การกาหนดคาเรม่ิ ตน้ ใหก้ ับตวั อกั ษรท่ตี อ้ งการพิมพ์ในเอกสารเพ่ือความเหมาะสมกบั งานเอกสาร
การให้มลี กั ษณะหรอื เป็นรปู แบบเดียวกนั กาหนดไดด้ งั น้ี

1. คลิกที่ริบบอนหนา้ แรก (Home) คลิกที่ปมุ่ ลกู ศร
ด้านลา่ งขวามอื หรอื กดปุม่ Ctrl + D
2. เลือกรูปแบบของตัวอกั ษรท่ตี อ้ งการ จากตวั อยา่ ง
กาหนดคา่ เริม่ ตน้ ให้ตวั อักษรภาษาไทยเปน็ BrowalliaUPC
ตวั ปรกติ ขนาด 16 และคาเริ่มต้นภาษาอังกฤษเปน็
Browallia ตัวปรกติ ขนาด 16

3. คลกิ ทป่ี มุ่ Set As Default จะปรากฏกล่องโตต้ อบ
ใหค้ ลกิ เลอื ก
This document only? กาหนดใหม้ ีผลเฉพาะ
เอกสารน้ีเทา่ นนั้

All documents based on the Normal
template? กาหนดใหม้ ผี ลกบั เอกสารทเี่ ปดิ ขน้ึ มาใช้งานทงั้ หมด หลังจากคลิกปมุ่ OK และปดิ โปรแกรม
เม่ือเปดิ โปรแกรมรูปแบตวั อกั ษรจะถกู กาหนดตามรปู แบบทเี่ ลอื กไว้

การปรบั ลักษณะของข้อความ

การปรับคณุ ลักษณะของขอ้ ความเป็นการเพิ่มความสนใจให้กบั ขอ้ ความดว้ ยการปรับเปลี่ยน
คณุ ลกั ษณะดังตอ่ ไปน้ี
1. Drag เมาสค์ ลมุ ข้อความที่ตอ้ งการตกแตง่ จะปรากฏมินทิ ลู บาร์ (Mini Toolbar) ขึน้ โดยอตั โนมตั ิ
ใหเ้ ลือกใช้ได้ตามตอ้ งการ
เครอ่ื งมือ Mini Toolbar เปน็ แถบเล็กๆ ท่ีเก็บคาส่ัง
ใช้งานบ่อยๆ จะแสดงเมอ่ื ผใู้ ช้เลอื กขอ้ ความท่ตี อ้ งการ
แถบคาสั่งจะแสดงแบบจางๆ เมอื่ คลกิ เข้าไปใกลค้ าส่งั
เคร่ืองมอื
จะแสดงชัดข้นึ สามารถใชค้ าส่งั ไดท้ นั ที
2. คลกิ ปุม่ เครอ่ื งมอื บนทลู บารท์ ป่ี รากฏหรอื ใน Tab Home ทก่ี ลุ่ม Font คลิกป่มุ
จะปรากฏ Dialog Box ของ Font ใหก้ าหนดรายละเอยี ดเพิม่ เติม

3. เมอ่ื กาหนดรายละเอียด
ตา่ งๆ เสร็จแลว้ คลิกปมุ่ OK

ตวั อย่าง การปรบั คุณลกั ษณะของข้อความ

ตวั อยา่ ง การบรบั คณุ ลักษณะของขอ้ ความ
1. ลากเมาส์ (Drag Mouse) คลมุ ขอ้ ความท่ตี อ้ งการ
2. เลอื กริบบอนหนา้ แรก (Home)

สญั ลักษณ์ คาสัง่ ภาษาองั กฤษ คาส่ังภาษาไทย

Font (Ctrl+Shift+F) แบบอกั ษร
Font Size (Ctrl+ Shift+P) ขนาดแบบอกั ษร
Increase Font Size (Ctrl+>) เพิม่ ขนาดแบบอักษร
Decrease Font Size (Ctrl+<) ลดขนาดแบบอกั ษร
Bold (Ctrl+B) ตัวหนา
ltalic (Ctrl+l) ตัวเอยี ง
Underline (Ctrl+U) ขดี เสน้ ใต้
Strikethrough (no pre-asigned) เสน้ ทบั ขอ้ ความ
Subscript (Ctrl + =) ตวั อกั ษรหอ้ ย
Superscript (Ctrl +Shift++) ตวั อกั ษรยก
Text Effects ตวั อักษรเอฟเฟกต์
Text Highlight Color สีเน้นขอ้ ความ
Font Color สแี บบอกั ษร

การจัดรูปแบบย่อหนา้ และก้ันระยะ

การกาหนดรปู แบบย่อหน้าและกาหนดระยะหา่ งของย่อหนา้ จากระยะขอบร้ายหรอื ระยะขอบขวา

สามารถเพิ่มหรือลดการเย้ืองของยอ่ หน้าหรอื กลุ่มยอ่ หน้าภายในระยะขอบกระดาษ นอกจากน้ี

ยงั สามารถสร้างการเยอื้ งออก ซ่งึ จะดงึ ย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซา้ ย ซง่ึ บรรทัดแรกของยอ่ หนา้

จะไม่เย้ือง แตบ่ รรทัดตอ่ ๆ ไปจะเยอ้ื ง

การจดั รูปแบบย่อหนา้ ทาได้ 2 วธิ ี

วธิ ีท่ี 1 จัดรูปแบบโดยกาหนดจากเส้นไมบ้ รรทดั (Ruler) ปรบั ต้งั ระยะกัน้ หนา้ ยอ่ หน้าและ

กั้นหลงั ไดด้ ังนี้

1. เลอื กช่วงข้อมลู ที่ต้องการจดั รปู แบบ

2. นาเมาส์ไปชท้ี ีส่ ัญลกั ษณ์บนไมบ้ รรทัดแล้ว drag ไปวางตาแหนง่ ทตี่ อ้ งการ

First Line Indent หมายถงึ ตาแหนง่ ย่อหนา้ ของบรรทดั แรก

Left Indent หมายถงึ ตาแหน่งย่อหนา้ ของบรรทดั อืน่ ทไี่ มใ่ ชบ่ รรทดั แรก
Right Indent หมายถึง ตาแหนง่ ย่อหนา้ จากขอบดา้ นขวาของขอ้ ความ 75%

Left Margin หมายถงึ รระะยยะะขขออบบกกรระะดดMDาาษeษsaดดp้าr้าiนtsนeซขbา้วeยาing red,
Right Margin หมายถึง

Mars is a cold place

53% 61%

Mercury Venus

วธิ ที ่ี 2 การจัดรปู แบบ Paragraph โดยใช้เมนคูMsmาeสar่งัclluersyt is the Venus is the
planet second planet

1. เลือกช่วงขอ้ มูลท่ตี ้องการจัดรูปแบบ

2. คลิก Tab Page Layout กาหนดรายละเอยี ดใน Tab Paragraph

ส่วนของ Indentation กาหนดการเยอ้ื ง
ทช่ี อ่ ง Left กาหนดก้ันหลงั ทีช่ อ่ ง Right

สว่ นของ Spacing กาหนดระยะห่าง
ระหวา่ งย่อหนา้ ท่ีช่อง Before (ก่อนย่อหน้าทเ่ี ลอื ก)
After (หลงั ยอ่ หนา้ ท่ีเลือก) หรือคลกิ ที่ปมุ่

กาหนดการกั่นระยะโดยใช้tab ก

การกาหนดแทบ็ เปน็ การช่วยเพมิ่ ความสะดวกในการจดั ระยะของขอ้ มูลในแตล่ ะบรรทัดให้ตรงกัน
การกด <Tab> 1 คร้งั จะทาให้เลื่อนไปเป็นระยะทก่ี าหนดไว้ ระยะแท็บ (Tab) จะกาหนดใหม้ คี า่ เทา่ กบั
0.5 น้วิ แต่สามารถกาหนดระยะแท็บไดต้ ามทตี่ อ้ งการ สามารถทาไดโ้ ดยใช้เครอ่ื งมือไมบ้ รรทดั (ถ้าไมม่ ี
ไมบ้ รรทัดใหเ้ ลอื ก Tab View คลกิ ที่ 2 Ruter หรือคลกิ ที่ ดา้ นบนของ Scroll bar) มขี ้นั ตอนดงั นี้

1. ทดี่ ้านซ้ายของไมบ้ รรทดั จะมีสัญลกั ษณเ์ พื่อเลอื กรปู แบบของ Tab
2. คลิกที่ไม้บรรทดั เพือ่ วาง Tab ตามตาแหน่งที่ตอ้ งการ
3. ถ้าตอ้ งการย้ายตาแหน่งหลังจากทว่ี างแล้ว ใหค้ ลกิ Tab ทีว่ างไวแ้ ละย้ายไดต้ ามต้องการ
4. การลบ Tab ให้ลาก Tab ที่ไม่ต้องการมาบนกระดาษ Tab นนั้ จะหายไป
5. การปรบั ตาแหนง่ Tab ทงั้ งาน ให้คลุมขอ้ ความทงั้ หมดกอ่ นจงึ จะลากหรอื ย้าย Tab ได้
6. การใช้ Tab ให้กดพมิ พแ์ ป้น Tab เคอร์เซอร์จะยา้ ยไปตาแหนง่ Tab ท่ีวางไว้

Left Tab ชิดซา้ ย Right Tab Tab ชิดขวา
Center Tab Tab กง่ึ กลาง Decimal Tab Tab ทศนยิ ม

การจัดตาแหน่งกล่มุ ขอ้ ความ

การจดั ตาแหนง่ ขอ้ ความให้อยตู่ าม เทคโนโลยี
ตาแหนง่ ตามรปู แบบเอกสารทต่ี อ้ งการ ความก้าวหนา้ ทางดา้ นวทิ ยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ทาให้มีการพัฒนาคิดคันสิง่ อานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชีวติ
มขี น้ั ตอนการทาโดยการคลมุ ขอ้ ความ เป็นอนั มากเทคโนโลยีได้เขา้ มาเสรมิ ปจั จยั พืน้ ฐานการดารงชวี ิตได้เปน็
ที่ตอ้ งการจัดตาแหนง่ และทาการคลกิ อยา่ งดี เทคโนโลยที าให้การสรา้ งทพ่ี ักอาศัยมีคณุ ภาพได้มาตรฐาน

เลือกปมุ้ คาส่ังดงั นี้ ลามารถผลติ สินคา้ และให้บริการตา่ งๆเพ่อื ตอบสนองความตอ้ ง

การของมนุษย์

เทคโนโลยี

การจดั ข้อความชิดดา้ นซา้ ย ความกา้ วหน้าทางด้านวทิ ยาคาสตร์และเทคโนโลยี
คลกิ เลือกทปี่ มุ่ คาสัง่ ทาให้มกี ารพฒั นาคดิ คนั ส่ิงอานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชวี ติ
เป็นอันมากเทคโนโลยไี ดเ้ ขา้ มาเสรมิ ปัจจัยพ้ืนฐานการดารงชวี ติ ได้เปน็

เทคโนโลยี อย่างดี เทคโนโลยีทาให้การสรา้ งท่พี ักอาศัยมีคณุ ภาพไดม้ าตรฐาน
ความกา้ วหนา้ ทางดา้ นวิทยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ลามารถผลิตสนิ ค้าและใหบ้ ริการตา่ งๆเพื่อตอบสนองความต้อง

ทเปาน็ ใหอ้มันีกมาารกพเทฒั คนโนาคโลิดยคีไันดสเ้ ขิง่ ้าอมานาเวสยรคมิ วปาจั มจสยั ะพด้ืนวฐกาสนบกาายรตดอ่ ากรางรชดีวาิตรไงดช้เปวีกติ็นารของมนุษย์

อยา่ งดี เทคโนโลยีทาใหก้ ารสรา้ งทพ่ี กั อาศยั มคี ณุ ภาพได้มาตรฐาน

ลามารถผลติ สนิ คา้ และให้บรกิ ารต่างๆเพอื่ ตอบสนองความตอ้ ง

การของมนษุ ย์

เทคโนโลยี

ความกา้ วหนา้ ทางด้านวิทยาคาสตร์และเทคโนโลยี

การจดั ขอ้ มลู ชดิ ดา้ นขวา ทาให้มกี ารพัฒนาคิดคันส่ิงอานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชวี ิต
เป็นอนั มากเทคโนโลยไี ดเ้ ขา้ มาเสรมิ ปจั จัยพืน้ ฐานการดารงชวี ิตได้เป็น

อยา่ งดี เทคโนโลยที าใหก้ ารสร้างทพ่ี กั อาศยั มคี ุณภาพได้มาตรฐาน

ลามารถผลิตสินคา้ และใหบ้ รกิ ารต่างๆเพือ่ ตอบสนองความต้อง

การของมนุษย์

การจัดข้อความอยู่ เทคโนโลยี
กึง่ กลางเอกสาร ความกา้ วหน้าทางด้านวทิ ยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ทาให้มีการพฒั นาคิดคนั ส่งิ อานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชวี ิต
เปน็ อันมากเทคโนโลยีไดเ้ ขา้ มาเสรมิ ปัจจยั พ้นื ฐานการดารงชีวิตได้เปน็
อยา่ งดี เทคโนโลยีทาให้การสรา้ งท่ีพักอาศัยมคี ุณภาพไดม้ าตรฐาน
ลามารถผลติ สนิ ค้าและให้บรกิ ารตา่ งๆเพ่อื ตอบสนองความต้อง
การของมนษุ ย์

การจัดข้อความใหก้ ระจาย เทคโนโลยี
ความกา้ วหนา้ ทางดา้ นวิทยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ทาใหม้ กี ารพัฒนาคดิ คันสงิ่ อานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชีวติ
เปน็ อนั มากเทคโนโลยไี ด้เขา้ มาเสริมปจั จัยพ้นื ฐานการดารงชีวติ ไดเ้ ป็น
อยา่ งดี เทคโนโลยที าให้การสร้างที่พกั อาศัยมีคณุ ภาพได้มาตรฐาน
ลามารถผลติ สินค้าและใหบ้ ริการต่างๆเพอ่ื ตอบสนองความตอ้ ง
การของมนษุ ย์

การจัดข้อความกระจาย เทคโนโลยี
แบบภาษาไทย ความกา้ วหนา้ ทางด้านวทิ ยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ทาใหม้ ีการพัฒนาคดิ คนั สง่ิ อานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชีวิต
เป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสรมิ ปจั จัยพืน้ ฐานการดารงชีวิตไดเ้ ปน็
อยา่ งดี เทคโนโลยีทาให้การสร้างที่พกั อาศัยมคี ณุ ภาพไดม้ าตรฐาน
ลามารถผลิตสนิ คา้ และให้บรกิ ารตา่ งๆเพื่อตอบสนองความตอ้ ง
การของมนษุ ย์

เทคโนโลยี

ความก้าวหนา้ ทางดา้ นวทิ ยาคาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ทาให้มีการพัฒนาคดิ คนั สิง่ อานวยความสะดวกสบายตอ่ การดารงชวี ิต

การกาหนดระยะบรรทัดเปน็ อนั มากเทคโนโลยไี ด้เขา้ มาเสรมิ ปัจจยั พื้นฐานการดารงชวี ิตได้เปน็

อยา่ งดี เทคโนโลยีทาใหก้ ารสรา้ งที่พักอาศัยมคี ณุ ภาพไดม้ าตรฐาน

ลามารกถาผรลกติ าสหนิ คนา้ ดแรละะยใหะ้บบรริกราทรตัด่าใงหๆม้เพคี อ่ื วตาอมบหส่านงอหงครวอื าชมดิ ตกอ้ นงั เพอื่ ใหม้ ีระยะบรรทดั ท่เี หมาะสมกบั ขนาดของ
การขเอองกมสนาษุ รยท์ ไี่ ด้ออกแบบไว้ มขี ้ันตอนการทาโดยการคลมุ ขอ้ ความทตี่ อ้ งการ กาหนดระยะบรรทดั และ

ทาการคลิกเลอื กป่มุ คาส่ังและเลอื กระยะหา่ งของบรรทดั ดังนี้

ตวั อย่าง ระยะหา่ ง 1.0 เทคโนโลยี
ปรบั ขนาดเปน็ ระยะห่าง 1.5 ความกา้ วหน้าทางดา้ นวทิ ยาคาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคลกิ ที่ และเลอื ก ทาให้มกี ารพฒั นาคิดคนั สงิ่ อานวยความสะดวกสบายต่อการดารงชีวติ
ระยะห่างของบรรทดั เปน็ อันมากเทคโนโลยไี ด้เข้ามาเสริมปจั จัยพื้นฐานการดารงชีวิตได้เป็น
อย่างดี เทคโนโลยที าให้การสรา้ งทพ่ี กั อาศัยมคี ณุ ภาพได้มาตรฐาน
ลามารถผลติ สนิ ค้าและใหบ้ รกิ ารตา่ งๆเพ่ือตอบสนองความต้อง
การของมนษุ ย์

เทคโนโลยี
ความกา้ วหน้าทางด้านวทิ ยาคาสตร์และเทคโนโลยี
ทาใหม้ ีการพัฒนาคดิ คนั สง่ิ อานวยความสะดวกสบายต่อการดารงชีวิต
เป็นอนั มากเทคโนโลยีไดเ้ ขา้ มาเสริมปัจจยั พืน้ ฐานการดารงชวี ิตได้เปน็
อย่างดี เทคโนโลยีทาใหก้ ารสรา้ งทพ่ี กั อาศัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ลามารถผลิตสินค้าและใหบ้ ริการตา่ งๆเพือ่ ตอบสนองความตอ้ ง
การของมนุษย์

การใส่สญั ลักษณแ์ สดงหวั ข้อ

การใส่หวั ข้อเปน็ สญั ลักษณ์แสดงหวั ขอ้ ทาได้ 2 ลกั ษณะ คือ
1. การกาหนดหวั ขอ้ รายการโดยใช้สัญลกั ษณห์ รอื รปู ภาพ การใสส่ ัญลกั ษณ์หวั ขอ้ น้ัน ช่วยแยก

รายการหรือแสดงหวั ขอ้ ไดช้ ัดเจน สามารถทาไดด้ งั นี้
1.1 คลมุ ข้อความทตี่ อ้ งการสรา้ งหวั ขอ้ รายการ
1.2 ท่ี Tab Home คลิกเลอื กที่ :

เทควคาโนมโกล้า1ยว.ี3หนเ้าลทอื ากงดDา้ นeวfiิทnยeาคNาeสwตรแ์ Bลuะlเlทeคtโนโลยี
ทาให้มีก1าร.4พัฒจะนปาคริดาคกนั ฏสกิง่ อลาอ่ นงวยDคeวfาinมeสะดวกสบายตอ่ การดารงชวี ติ
เปน็ อNันeมwากBเทuคlโlนeโtลมยีไใดห้เขเ้ ลา้ อืมากเดสรงั ิมนป้ี ัจจยั พน้ื ฐานการดารงชวี ิตได้เปน็
อย่างดี เเทลคอื โนกโลSยyีทmาใbหo้กlารเสพร่อื ้ากงทาี่พหักนอดาศัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลาารมขหาอวัรงถขมเลผ้อนลือแษุ ติ กบยส์บนิFคสoา้ัญnแtลลเะกั พใษหอ่ื ณบ้ กร์ากิ หารนตด่างๆเพ่ือตอบสนองความต้อง

ลักษณะแบบอักษร
เลอื ก Picture เพื่อกาหนด

หวั ข้อแบบรปู ภาพ
Alignment เป็นการกาหนด F

ตาแหนง่ (ซา้ ยขวาก่ึงกลาง)
จากตวั อยา่ งน้ี คลิกเลือก Symbo! เพ่อื กาหนดหวั ขอ้ แบบสัญลกั ษณแ์ ละ Alignment เปน็ Left

1.5 เลอื กสญั ลกั ษณท์ ีต่ อ้ งการ
1.6 คลกิ ปุ่ม OK
หากผ้ใู ช้ตอ้ งการเปล่ียนรูปภาพแทนสัญลกั ษณ์ ทาไดด้ ังนี้
1. คลิกทร่ี ปู สญั ลักษณ์ เลอื ก Define New Bullet
2. เลือก Picture เลือกรปู ภาพอน่ื นอกเหนอื จาก
สัญลกั ษณ์
3. จะปรากฎหน้าต่างแสดงภาพทเี่ คยเพมิ่ ไว้
หากตอ้ งการเพม่ิ อีกใหเ้ ลือก Import #

4. เลอื กโฟล์เดอร์ (Folder) ทต่ี ้องการ
แลว้ ให้กด Add (เพ่มิ ) จะไดภ้ าพที่จะทาเป็นหวั ขอ้

5. การกาหนดหวั ขอ้ รายการโดยใชห้ มายเลข
1. คลมุ ข้อความท่ีตอ้ งการสรา้ งหวั ขอ้ รายการ
2. ท่ี Tab Home คลกิ เลือกท่ีสรุป

โปรแกรมประมวลผลคา Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมในการจดั การเก
ท่ีมปี ระสิทธภิ าพ และมกี ารใช้งานกนั อยา่ งแพรห่ ลาย โปรแกรมมกี ารจัดสภาพแวดลอ้ มการทางาน
ได้ง่ายขึน้ โดยจัดแบง่ เครื่องมอื ในการใชง้ านเปน็ หมวดหมู่ การเรยี กใชง้ านเปิดหรือเปน็ ไดง้ ่าย
จากระบบปฏบิ ัตกิ าร Windows ผา่ นไอคอนโปรแกรมหรอื ผ่านปุ่ม Start การเรม่ิ ตน้ ใช้งานโปรแกรม
สามารถกาหนดขนาดของเอกสารให้ตรงกบั ความตอ้ งการ โดยมรี ปู แบบสาเรจ็ บางสว่ นมาให้ หรอื กาหนดเอง
ตามความต้องการทัง้ เอกสารแนวตง้ั และแนวนอนจากริบบอนเค้าโครงหนา้ กระดาษ สามารถ
ต้ังคา่ ตัวอักษรเร่ิมตน้ วา่ จะใชร้ ูปแบบตวั ษรชนิดใด และขนาดเทา่ ใด เมือ่ เปิดการใชง้ านโปรแกรม
การปรบั คณุ ลกั ษณะของขอ้ ความโตยการปรบั ขนาดตวั อกั ษร ตวั หนา ตวั เอียง ขดี เสน้ ใต้โดยใชเ้ ครอื่ งมอื
มินิทูลบาร์ การจดั หนา้ กระดาษโดยใชเ้ ครอ่ื งมอื ในการจัดรูปแบบย่อหน้าและกนั้ ระยะ การจัดตาแหน่ง
ของกลมุ่ ข้อความให้ชดิ ซา้ ย ชิดขวา ก่งึ กลางเอกสาร ขอ้ ความกระจาย และขอ้ ความกระจายแบบภาษาไทย
รวมถงึ การกาหนดระยะบรรทดั และการใส่หวั ขอ้ ดว้ ยตวั เลขหรือสัญลักษณ์ โปรแกรมมคี วามสามารถ
ในการจัดการรปู แบบเอกสารตา่ งๆ จากเครอื่ งมือของโปรแกรมไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2021 IE PL Brochure
Next Book
buku aturcara Han1s