The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Online Grammar M. 4 ครั้งที่ 12

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by p.tengturbo, 2022-04-16 09:01:05

Online Grammar M. 4 ครั้งที่ 12

Online Grammar M. 4 ครั้งที่ 12

English Grammar M.4 ครั้งท่ี 12

Review Test Prefix Book I P.25
Choose the word that best complete each sentence.

คนเหล่าน้ียังคงรบกวนเธอด้วยคาถามในหัวข้อท่ีไม่ _________ โดยส้ินเชิง

1. These people continued to annoy her with questions on totally

_____________subjects. B. irrelevant B
A. inactive

ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถในเมอื งน้ัน ___________และทาให้การซ้ือรถดเู หมอื นจะถกู กว่า

2. The costs to rent a car in the city are ________________ and make

buying one seem cheaper.

A impolite B. unreasonable B

ฉันหวังว่าคาส่ังของอาจารย์จะ ___________ น้อยลง เพอื่ ท่ีฉันจะได้เข้าใจมันมากข้ึน

3. I wish my professor’s instructions were less _______________ so that I

could better understand them.

A. ambiguous B. multicolored

อย่า____________ว่าอีกทีมหน่ึงเก่งแค่ไหน หรือพวกเขาจะเล่นเต็มที่สักเพยี งใด A

4. Do not ______________ how good the other team is, or how hard they

are going to play.

A surordinate B. underestimate B

พอ่ ของเจน __________และมกั คอยจับผดิ ทกุ อย่างที่เธอทา

5. Jane’s father is _________________, always finding fault in everything

she does. B. semiconscious A
A. hypercritical

ผูจ้ ัดการไม_่ ___________-ว่าจะเกิดปั ญหาใด ๆ ตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้งบประมาณ

6. The manager does not ______________ any difficulties so long as we

keep within budget.

B. Foresee B. repay A

การนาต้นไม้ออกจากสวยหลังบา้ นจะ ___________ ภมู ทิ ัศน์ให้เป็ นพ้นื ท่ีโล่งกว้าง

7. Removing the tree from the backyard will _______________ the landscape

into a wide open space. B. transform B
A. elicit

บริษัทบตั รเครดิตยืนยันว่าจะไมเ่ ปิ ดเผยข้อมลุ ลกู ค้าไมว่ ่าจะด้วย_______ ใด ๆ

8. The credit card company insists it will not share customer information

under any_________________.

A. circumstance B. intermission A

วิศวกรจะ ________ในโครงการเพอื่ ให้แน่ใจว่าลกู ค้าจะได้มอบงานในวันท่ีตกลงกันไว้

9. The engineers will ________________ on the project to make sure it is

available to the customer on the agreed upon date.

A. collaborate B. conform A

แพทย์ได้บอกคุณไว้ว่าโรคอ้วนและการขาดการออกกาลังกาย ___________กับปั ญหาสขุ ภาพ

10. Your doctor has told you that obesity and a lack of exercise

______________ with health problems.

A. contradict B. correlate B

Review Test : SUFFIX Book I P.34
Choose the word that best completes each sentence.

คณุ อาจมสี ิทธ์ิได้รับ ___________ทางการเงินจากมหาวิทยาลัย

1. You might be entitled to receive financial _____________from the

university. b. assistance B
a. assist

พสี่ าวของฉันกาลังน่ังอ่านหนังสือพมิ พใ์ นห้องน่ังเล่น ___________

2. My sister was sitting _____________ in the living room, reading a

newspaper.

a. comfortable b. comfortably A

ตามคากล่าวของนักเขียนชื่อดังคนน้ี เร่ืองต่าง ๆ ที่เขาได้แต่งข้ึน _______-มาจากความทรงจาในวัยเด็กของเขา

3. According to this famous author, his stories ____________from his

childhood memories.

a. original b. originate B

ธรุ กิจเล่านั้นกาลังดาเนินไปในสภาพแวดล้อมท่ี __________สงู

4. Those businesses are operating in an extremely

____________environment.

a. competition b. competitive B

ใบหน้าของแมท่ ่ีเศร้าโศกเต็มไปด้วย ___________เมอื่ พบว่าลกู สาวของเธอโกหกเธอ

5. The saddened mother’s face was filled with ______________when she

found out that her daughter had lied to her.

a. disappointing b. disappointment B

เพอื่ นของฉันทางาน ____________ในขณะท่ีฉันมกั จะเร่งรบี และทาผดิ พลาด

6. My friend works ____________whereas I tend to rush things and make

mistakes.

a. precise b. precisely B

การควบคมุ ภาวะเงินเฟ้ อเป้ าหมายหลักของนโยบาย ___________ของรัฐบาล

7. Controlling inflation is the main aim of the government’s

______________policy. b. economy A
a. economic

นักวิทยาศาสตร์ ______________ดวงดาวด้วยปั จจัยต่าง ๆ มากมาย แต่ปั จจัยท่ีพบบอ่ ยท่ีสดุ คือขนาดและสีของ

ดวงดาว

8. Scientists ________________- stars with many different factors, but the

most common ones are the size and color of the star.

a. classification b. classify B

เราไมแ่ น่ใจว่าเขากาลังทาให้ด_ู _______หรือว่าน่ันเป็ นคาแนะนาท่ีจริงจัง

9. We were no sure whether he was being ____________, or whether it was

actually a serious suggestion. B

a. humor b. humorous

คณะกรรมาธิการได้หารอื ถือวิธีการต่อส้กู ับความยากจนและการเพมิ่ _________ทางสังคมในประเทศสมาชิก

10. The commission discussed ways of combatting poverty and increasing

social ______________ in the member countries.

a. equal b. equality B

ประเภทของ Verb

Finite Non Finite

Action Linking Auxiliary infinitive Gerund participle

Book II P.36

Linking verb คืออะไรกันหนอ มีอะไรบา้ งที่ควรเรียนร้แู ละจดจา แล้วมันใช้ต่างกันหรือเหมอื นกันกับ Verb to

be คาถามเหล่าน้ีมมี าจากน้องๆท่ียังไมเ่ ข้าใจหลักการใช้ linking verb นึกว่ามันสามารถใช้แทน Verb to be ได้เลย แต่

จริงๆแล้วมนั เป็ นอย่างไร มาดกู ัน
Linking แปลว่า เช่ือม
Verb แปลว่า กริยา
Linking Verb คือ กริยาเช่ือม ทาหน้าที่เช่ือมประธานกับคณุ ศัพท์ เพอื่ บอกสภาวะ ไม่ใช่บอกการกระทา
linking verb มีอะไรบ้าง
Linking verb พ้นื ฐานเบ้ืองต้นที่ทกุ คนควรจดจาไว้ให้แม่น ได้แก่
[คาแปลตัวหน้า หมายถึง ถ้าทาหน้าที่เป็ น Linking verb - คาแปลตัวหลัง หมายถึง ถ้าทาหน้าท่ีเป็ นกริยาหลัก หรือกริยา
แท้]

be (is am are/ wase were/ been) เป็ น อยู่ คือ
appear ดเู หมอื น / ปรากฎ
become เร่ิม,/ กลาย
come เป็ น, กลายเป็ น/ มา
feel ร้สู ึก/ คลา

get เร่ิม / ได้รับ
go เกิด/ ไป
grow เร่ิม / โต, ปลกู
look ดเู หมอื น / มอง
remain ยังคง/ อยู่
seem ดเู หมือน

smell ส่งกลิ่น / ดม
sound ดเู หมอื น / ส่งเสียง
stay ยังคง / พกั
taste มรี ส/ ชิม
turn กลาย / หมนุ

หลักการใช้ linking verb
Linking verb ก็คือ คากริยาท่ีทาหน้าที่เช่ือมประธานของประโยค กับ คาคณุ ศัพท์ เพอ่ื บง่ บอก
สภาวะของประธานในประโยคนั้นๆ ซ่ึงคาท่ีเราร้จู ักกันดีก็คือ Verb to be
She is happy. หล่อนมคี วามสขุ
You are smart. คณุ ฉลาด
He is lazy. เขาข้ีเกียจ
Linking Verb หรือกริยาแท้
Linking Verb ตามตัวอย่างด้านบนนั้น ส่วนใหญ่ทาหน้าท่ีได้ท้ัง กริยาแท้ และกริยาเช่ือม มสี าม 3
คา คือ be , become, seem ที่เป็ นได้เฉพาะกริยาเช่ือม เพราะบอกได้แค่สภาวะ แต่ไมส่ ามารถ

บอกการกระทาได้

ให้จาหลักการง่ายๆว่า ถ้าทาหน้าท่ีเป็ นกริยาแท้จะแสดงการกระทา ถ้าทาหน้าท่ีเป็ นกริยาเช่ือมจะแสดงสภาวะ

ตัวอย่างคากริยาที่เป็ นได้ท้ังกริยาแท้ และกริยาเช่ือม เช่น

I come home every Sunday. ฉันมาบ้านทกุ วันอาทิตย์
เป็ นกริยาแท้ เพราะ come บอกการกระทา

My dreams come true. ฝั นของฉันกลายเป็ นจริง
เป็ นกริยาเชื่อม เพราะ come บอกสภาวะ

I’m feeling the pillow. ฉันกาลังคลาหมอน
เป็ นกริยาแท้ เพราะ feel บอกการกระทา

I’m feeling cold. ฉันร้สู ึกหนาว
เป็ นกริยาเชื่อม เพราะ feel บอกสภาวะ

We grow flowers. พวกเราปลกู ต้นไม้
เป็ นกริยาแท้ เพราะ grow บอกการกระทา

The flowers grow old. ดอกไมเ้ ร่ิมแก่
เป็ นกริยาเชื่อม เพราะ grow บอกสภาวะ

They smell flowers. พวกเขาดมดอกไม้
เป็ นกริยาแท้ เพราะ smell บอกการกระทา

The flowers smell good. ดอกไมส้ ่งกล่ินหอม
เป็ นกริยาเช่ือม เพราะ smell บอกสภาวะ

Linking Verb กับ Verb to be

ความแตกต่างของ Linking verb กับ Verb to be ก็คือว่า
Linking verb = ชั่วคราว
Verb to be = ถาวร

ถ้าเราใช้ Verb to be เมอ่ื ไหร่ จะเป็ นการบอกนิสัยถาวรของคนๆนั้น แต่ถ้าใช้ linking verb จะ
บอกว่าพฤติกรรมน้ันๆเกิดชั่วคราว เช่น

She is happy. หล่อนมคี วามสขุ
น่ีคือตัวตนของเธอ เธอมคี วามสขุ ทกุ เวลา
She looks happy today. หล่อนดเู หมอื นจะมคี วามสขุ วันน้ี
เดือนก่อน สัปดาห์ก่อนหน้ามยุ่ สังสัยได้รับข่าวดีอะไรสักอย่าง
You are smart. คณุ ฉลาด
คณู เก่งอยู่แล้วแต่เกิด ที่หนึ่งตลอด ทาอะไรก็คล่องไปหมด

You seem smart. คณุ ดฉู ลาด
คณุ ดฉู ลาดข้ึนนะ ประชมุ ทกุ ทีมีแต่เสนอแนะอะไรไมเ่ ป็ นท่า วันน้ีหนาทาไมเป็ นคนละคน

กินยาผดิ ซองหรอื เปล่า
He is lazy. เขาข้ีเกียจ
ไมเ่ คยทาอะไรเลย งานหนักไมเ่ อา เบาไมส่ ู้
He sounds lazy. เขาดเู หมอื นจะข้ีเกียจ
ปกติขยันขันแข็ง แต่ทาไมตอนน้ีเหมอื นจะเร่ิมอู้งานแล้ว เกิดอะไรข้ึน

อันน้ีเป็ นการยกตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
กล่าวถึงพฤติกรรมหรือนิสัย ถ้าใช้ verb to be น่ันคือนิสัยของคนน้ันๆ

แต่มีบางบริบท บางคาที่ใช้แทนกันได้เลย เช่น

The soup is good.

The soup tastes good.

ซปุ รสชาติดี

She is cold.

She feels cold.

หล่อนหนาว ใช้แทนกันได้ ถ้าบอกความร้สู ึก แต่

She is cold. She never talks to anyone.

หล่อนเย็นชา หล่อนไมเ่ คยพูดกับใครเลย

Action verb & Stative verb

คากริยาในภาษาอังกฤษมีเย๊อะแยะมากมาย เราร้กู ันดีอยู่แล้วว่ากริยาคือคาที่แสดงการกระทา แค่กริยาอย่างเดียวก็ถกู แบง่ เป็ น
กล่มุ ได้หลายแบบ ในที่น้ีจะแบง่ ออกเป็ น 2 กล่มุ คือ

Action verb
Stative verb

1. action verbหรือ บางคนเค้าก็เรียกว่า dynamic verb คือคากริยาที่แสดงอาการ การกระทา มีการขยับเขย้ือน
เคล่ือนไหว พูดง่ายๆคือ เรานึกภาพออกว่าเขาทากริยาน้ันๆอย่างไร เช่น ถ้าบอกว่า เขากินข้าว เราก็นึกภาพออกว่าเขากาลังตัก
ข้าวเข้าปาก หรือ เขากระโดด เราก็เห็นภาพคนกาลังกระโดด ท่ีมันได้ชื่อเก๋ๆมาอีกชื่อหน่ึงว่า dynamic verb เพราะ
คาว่า dynamic มันแปลว่า เคลื่อนไหว ไงล่ะคะ กริยากล่มุ น้ีมีเยอะแยะ มากมาย ส่วนใหญ่ก็เป็ นกริยาท่ีเราเรียนมากันต้ังแต่
ประถมนั่นแหละค่ะ เช่น eat, drink, speak, write, catch, go, walk, watch, sit, hit, sleep,
hold, etc. น่ีแค่ตัวอย่างเพอ่ื ให้เห็นภาพของ action verb เท่านั้นค่ะ

2. stative verbหรือบางครั้งเรียกว่า state verb หรือ abstract verb คือคากริยาท่ีไมไ่ ด้แสดงการกระทาหรือ
การเคล่ือนไหว แต่เป็ นกริยาที่แสดงสภาวะ คากริยาท่ีจัดอยู่ในกล่มุ stative verb แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทดังน้ีค่ะ

2.1 คากริยาท่ีแสดงการรับรู้ แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผสั ดู ได้ยิน ได้กลิ่น ล้ิมรส ร้สู ึก คือ hear, see, smell,

taste, feel ตัวอย่างประโยค เช่น

The roast chicken smells good. ไก่ย่างกลิ่นหอมจัง

I heard someone crying outside. ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอก

2.2 คากริยาที่แสดงสภาวะทางความคิด เช่น believe, know, recognize, think, doubt, mean,

remember, understand, forget, realize, suppose, etc.
I don’t know Jason, so I won’t invite him to my birthday party.
I recognized you as soon as you come into the room.

2.3 คากริยาท่ีแสดงความเป็ นเจ้าของ เช่นbelong, own, have, possess

That is the only valuable thing I possess. นั่นเป็ นสิ่งมีค่าช้ินเดียวท่ีฉันมี

I don’t have any money left. ฉันไมม่ ีเงินเหลืออยู่เลย

2.4 คากริยาแสดงอารมณ์หรือความร้สู ึก เช่นlove, like, hate, mind, envy, wish, prefer, fear,

surprise, astonish, etc.
I like her style.
I prefer tea to cake.

2.5 คาท่ีแสดงการวัดหรือการประมาณค่า เช่น weigh, cost, measure, contain, equal, etc.

This pack of sugar weighs more than that one. น้าตาลถงุ น้ีหนักมากกว่าถงุ น้ัน
The ring costs 23,000 baht. แหวนวงน้ีราคา 23,000 บาท
2.6 คากริยาแสดงสภาวะอื่นๆ เช่นverb to be (is, am, are), owe, seem, exist, require, etc.

I owe you a lot. ฉันเป็ นหน้ีคณุ มากมายเหลือเกิน
It seems that you don’t understand me. ดเู หมอื นว่าเธอจะไมเ่ ข้าใจฉัน

*** stative verb บางคาเป็ นได้ทั้ง action verb และ stative verb ดังน้ันในการนาไปใช้
จะต้องแยกนิดนึงว่า เป็ นแบบไหนเพราะถ้าเป็ นแบบ stative verb จะเอามาทาเป็ น continuous
tense หรอื กริยารปู กาลังกระทาไมไ่ ด้ เช่น

The cake tastes delicious. (stative verb) เค้กมีรสอร่อย
(เราจะไมพ่ ูดว่า The cake is tasting delicious. แปลว่า เค้กกาลังมรี สอร่อย แบบน้ีผดิ

ค่ะ )
I’m tasting the soup. Let’s see if it’s too much salty. (action
verb)
ฉันกาลังจะชิมซุปถ้วยน้ี ดสู ิว่าจะเค็มไปมย้ั

Grammar Exercise - Linking Verbs

Choose the correct answer
1. She looks fine. ______Li_n_k_in_g__V_e_r_b___
2. She looked into the street. ___O_r_d_in_a_r_y__Ve_r_b___
3. He is the best soccer player in the world. ___L_in_k_i_n_g_V_e_r_b___

4. She was great in her new performance. _____L_in_k_i_n_g_V_e_r_b___
5. He seems confused. _____L_i_n_k_in_g__V_er_b___

6. They tasted the pizza. ____O__rd_i_n_a_r_y_V_e_r_b__
7. The pizza tasted good. ____L_i_n_k_in_g__V_er_b___
8. That sounds fantastic. _____L_i_n_k_in_g__V_e_rb___

9. I stayed at the hotel. ______O_r_d_in_a_r_y_V_e_r_b___
10.He grew tired of running. ____L_in_k_i_n_g_V_e_r_b___


Click to View FlipBook Version