The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผ่นพับ-มีเส้น
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผ่นพับ-มีเส้น

แผ่นพับ-มีเส้น
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

คณุ สมบัตขิ องเลขานกุ ารทเี่ จ้านาย การจะเป็นเลขานกุ ารทด่ี ี ข้อคดิ สาหรบั เลขานกุ าร
ต้องการ
หนา้ ที่ของเลขานุการนนั้ มีมากมาย ตงั้ แต่งาน กลยุทธในการทางานเลขานุการใหป้ ระสบ
เพราะเลขานุการเปรียบเสมอื นมือขวาของ เอกสาร งานประชุม งานนัดหมาย หลายเร่อื งมาก และก็ ความสาเร็จ นอกจากความเก่งและความรักในงานทีท่ า
เจ้านาย การเปน็ เลขาฯ ที่ดที ่ีเจ้านายรกั จึงตอ้ งมี ยงั มีงานอน่ื ๆ ท่เี ขา้ มาการท่ีจะมาเป็นเลขานกุ ารท่ีดี การมองเหน็ คุณคา่ ของงาน คือ สิง่ ท่สี าคญั ท่สี ุด เพราะ
คุณสมบัติเฉพาะ ทง้ั ความรอบรูใ้ นเรอ่ื งหนา้ ท่ีความ จะตอ้ งอาศยั ทักษะความสามารถมาประกอบ ซ่งึ ทักษะ เวลาทเ่ี ราทางานใด ๆ ไปแล้ว ผลสัมฤทธขิ์ องงานจะบ่ง
รับผดิ ชอบของงานเลขาฯ และยงั ต้องร้จู ักสไตล์การ ความสามารถของเลขานุการน้นั มอี ยูม่ ากมายหลาย บอกถงึ คุณภาพและคณุ คา่ ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ
ทางานของเจ้านายเปน็ อยา่ งดี ชนดิ ทเี่ รยี กว่า “มองตากร็ ู้ ประการ ดว้ ย
ใจ” กนั เลยทเี ดียว คุณสมบตั ิทีเ่ ลขาฯ ทีด่ ีต้องมี ไดแ้ ก่
1.บรหิ ารจัดการตัวเองได้ดี การทาหน้าท่ีเปน็ เลขานุการทด่ี ี ไมว่ า่ คุณจะอยู่ในอาชพี เลขานุการมานาน หรอื
2.รอบรใู้ นธรุ กิจของบริษัท เพิ่งจะย่างเข้าสู่วงการได้ไม่นาน คุณคือหนงึ่ ในทีมงาน
3. มที กั ษะในการสอื่ สาร ปฏสิ ัมพนั ธ์ และประสานงาน ผู้ท่จี ะทาหนา้ ทีเ่ ลขานุการใหด้ นี นั้ จะตอ้ งมีการ บริหารทดี่ รประกอบด้วยคนสองคน ซึ่งเป็นทีมง่นสาคัญ
4. เตรียมการลว่ งหนา้ ไดด้ ี พฒั นาตัวเองอยูต่ ลอดเวลาและจะอยู่นง่ิ เฉยไม่ได้ ไม่ใช่ สดุ ยอด ที่จะทาใหห้ น่วยงานหรอื องค์กร เดนิ รุดหน้า เติบ
5. มคี วามเปน็ มืออาชีพ ทาไปเรื่อย ๆ ไม่ได้ ในการพัฒนาตนเองเรื่องแรก คอื ใหญ่ โลดแล่นทนงองอาจอยู่ได้ในโลกกวา้ ง และใน
6. มีทักษะในการฟัง จบั ประเด็น และจดจารายละเอียด เรอ่ื งการใช้เทคโนโลยี เร่อื งท่ีสอง คือ เร่ืองของความ ท่ามกลางโลกแหง่ การเปลย่ี นแปลงและการแขง่ ขัน คณุ
ตา่ งๆ ไดด้ ี รับผิดชอบ ทั้งงานประจาและงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมายต้อง ตอ้ งแกร่ง และแขง็ พอทจี่ ะรบั มอื ไดท้ ุกสถานการณ์
7.ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ เตม็ 100 % เร่อื งของการทางานตอ้ งตรงตามทีน่ าย พร้อมรเิ ร่ิม สรา้ งสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ ไดท้ กุ รปู แบบ เพ่ือ
8.นาเสนอวิธกี ารแกป้ ัญหา คาดหวัง มีวิสยั ทศั น์ รจู้ ักบริหารงาน บริหารคน มี ก้าวหนา้ ในงาน และความเข้มข้นในอาชีพของคุณ สู่
ความคิดริเร่ิมสรา้ งสรรค์ สามารถปรบั ตัวใหเ้ ข้ากับทุก
สถานการณ์ได้ และทสี่ าคญั ต้องมวี ฒุ ภิ าวะทางอารมณ์ “ ความสาเร็จของเลขานุการมอื อาชีพ ”
ค่อนข้างสูง ทง้ั IQ EQ ต่าง ๆ มีบคุ ลกิ ภาพทเ่ี หมาะสม
เนื่องจากเราต้องติดต่อกบั ผู้คนมากมาย

เปิดโลกสู่การเรยี นรู้..... เปิดรบั สมคั รนกั เรยี น – นกั ศกึ ษาใหม่
สู่แผนกเลขานุการ ประจาปีการศกึ ษา 2563
ตง้ั แต่ระดบั ชน้ั ปวช. – ปวส.

หลักฐานกาสมคั รเรยี น Welcome To

- รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป Secretary
- สาเนาทะเบยี นบ้านหรือสาเนาบัตร

ประชาชน 1 ชดุ
- สาเนาแสดงผลการเรยี น 5 ภาคเรียน

ตดิ ต่อสอบถาม รกั ษาความลบั ขานรบั นโยบาย
คลงั สมองของนาย บรกิ ารไดป้ ระทบั ใจ
: 075-611796 ตอ่ 321
: www.kbtc.ca.th


Click to View FlipBook Version