The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เเนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาามัธยมศึกษาสกลนคร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wannipa1705, 2021-10-20 07:40:58

เเนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เเนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาามัธยมศึกษาสกลนคร

แนวทางการเตรยี มการเปดิ ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid - 19)

สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษาสกลนคร

บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานท่เี กี่ยวขอ้ ง

1. บทบาทของนกั เรยี น 2. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

1. เตรียมอปุ กรณ์การเรียน เคร่ืองใชส้ ่วนตวั 1. ประชุมช้แี จงผปู้ กครองนักเรียน ผ่าน Online
และอืน่ ๆ ท่ีจาเป็นสาหรบั การเรียน 2. ประเมนิ ความเสย่ี งของตนเองผา่ น (TST) อย่างสม่าเสมอ
2. ปฏบิ ัตติ าม 6 มาตรการหลกั 6 มาตรการ 3. ตดิ ตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างสมา่ เสมอ
เสรมิ อยา่ งเครง่ ครดั 4. ประชาสมั พันธก์ ารปอ้ งกันและลดความเสย่ี งใหแ้ ก่นกั เรยี น
3. ตดิ ตามขอ้ มูลขา่ วสารสถานการณก์ ารแพร่ 5. ปฏบิ ตั ิตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสรมิ อย่างเครง่ ครัด
ระบาด ปอ้ งกนั ตนเองและลดความเส่ียง 6. สอดสอ่ งช่วยเหลอื นกั เรยี นในเรอื่ งสขุ อนามัย
5. ประเมนิ ความเสีย่ งของตนเองผา่ น Thai 7. ติดตามการมาโรงเรียนของนกั เรียน และรายงานตอ่ ผบู้ ริหาร
Save Thai (TST) อยา่ งสมา่ เสมอ 8. ปรับพฤตกิ รรมสาหรบั นักเรียนท่ไี ม่ร่วมมือปฏบิ ตั ติ ามมาตรการ
6. ขอคาปรึกษาจากครผู ู้สอนเมอื่ พบปญั หา 9. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ยี วกับความเครียด
10. สงั เกตอารมณ์ความเครยี ดของตนเอง
11. กากบั และตดิ ตามการไดร้ บั วคั ซนี ของนกั เรยี นและผู้ปกครอง

3. บทบาทของสถานศกึ ษา

1. จดั ให้มกี ารประชุมหารือร่วมกัน
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏบิ ตั ิการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ในโรงเรยี น
3. แต่งตง้ั คณะทางานดาเนินการควบคมุ ดูแลและป้องกันการแพรร่ ะบาด
4. ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (Tsc+) และรายงานการตดิ ตามกระเมินผลผา่ น MOE Covid
5. ทบทวน ปรบั ปรุง ซักซ้อมปฏบิ ตั ิตามแผนเผชญิ เหตุของโรงเรยี น
6. จดั ใหม้ กี ารสอ่ื สารประชาสัมพนั ธแ์ นวทางการปอ้ งกนั การแพร่ระบาด
7. สนบั สนนุ ใหน้ ักเรียน ครแู ละบุคลากรได้รบั วคั ซีนครบโดส
8. สนับสนุนให้มกี ารตรวจคดั กรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของภาครัฐ
9. สนบั สนุน สง่ เสริม ใหน้ กั เรียน ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา และผปู้ กครองประเมนิ ตนเองผ่าน Thai Save Thai
10. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่อื ลดการรังเกียจ และลดตตี ราทางสังคม
11. กาหนดมาตรการคดั กรองสุขภาพทุกคน บรเิ วณจุดแรกเขา้ ไปในโรงเรียน
12. จัดใหน้ ักเรียนสามารถเขา้ ถึงการเรียนการสอนทม่ี คี ุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง
13. กรณพี บนักเรียน ครู บคุ ลากร หรือผปู้ กครองอยใู่ นกลุ่มเสี่ยงใหร้ บี แจง้ เจา้ หนา้ ทส่ี าธารณสขุ
14. มีมาตรการให้นักเรยี นได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสรมิ นม กรณพี บอยใู่ นกลุ่มเส่ียงหรอื อยูใ่ นช่วงกกั ตัว
15. ควบคมุ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนนิ งาน
16. เยยี่ มบา้ น สร้างขวญั กาลังใจนักเรยี น

แนวทางการเตรยี มการเปดิ ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

แผนเผชญิ เหตุ

ระดบั การแพร่ระบาด มาตรการปอ้ งกัน

ชมุ ชน สถานศึกษา ครู / นักเรียน สถานศึกษา

ไม่มี ไม่พบ 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 1. เปดิ เรียน Onsite
ผตู้ ิดเช้ือ ผ้ตู ิดเช้อื 2. ประเมนิ TST เป็นประจา 2. ปฏิบตั ติ าม TST
3. เฝ้าระวังคัดกรองกรณีโรงเรยี นนอนประจา,

เดก็ พิเศษ

ไมพ่ บ 1. ปฏิบตั ติ ามมาตรการ DMHTT 1. เปดิ เรียน Onsite
ผูต้ ิดเชือ้ ยืนยนั 2. ประเมิน TST ทกุ วนั 2. ปฏิบัตเิ ข้มตามมาตรการ TST Plus
3. เฝา้ ระวงั คัดกรองกรณีโรงเรยี นนอนประจา, เด็กพิเศษ

มีผูต้ ิดเชอื้ พบผู้ติดเชื้อ 1. ปฏิบตั เิ ข้มตามมาตรการ DMHTT 1. ปิดหอ้ งเรียนทพ่ี บผตู้ ดิ เช้ือ 3 วนั เพ่อื ทาความ
ประปราย ยนื ยัน 2. ประเมิน TST ทกุ วัน สะอาด
3. ระบายอากาศทกุ 2 ช่ัวโมง กรณใี ช้เคร่อื งปรบั อากาศ
ในห้องเรียน 4. กรณี High Risk Contact : งดเรียน Onsite และกกั 2. เปดิ หอ้ งเรียนอน่ื ๆ Onsite ไดต้ ามปกติ
1 รายขึ้นไป 3. สมุ่ ตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทกุ
ตัวทบ่ี ้าน 14 วัน
5. กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการตนเองและ 2 สัปดาห์
ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 4. ปฏบิ ตั เิ ขม้ ตามมาตรการ TST Plus

พบผ้ตู ิดเชือ้ 1. ปฏบิ ตั เิ ขม้ ตามมาตรการ DMHTT 1. ปิดห้องเรียนทพ่ี บผตู้ ิดเชอ้ื 3 วัน เพอื่ ทาความสะอาดหรือ
ยืนยันมากกวา่ 2. ประเมนิ TST ทุกวัน มากกว่าตามอานาจ การพิจารณากระทรวงศกึ ษาธกิ าร
1 ห้องเรียน 3. ระบายอากาศทกุ 2 ช่ัวโมง กรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศ
2. ปฏบิ ตั เิ ข้มตามมาตรการ TST Plus

มีผตู้ ิดเชอื้ เปน็ กลุม่ กอ้ น 1. ปฏบิ ตั เิ ข้มตามมาตรการ DMHTT 1. พจิ ารณาการเปดิ เรียน Onsite โดยเขม้ ตาม
2. ประเมนิ TST ทกุ วัน มาตรการทุกมติ ิ
3. ระบายอากาศทกุ 2 ชวั่ โมง กรณใี ช้เครือ่ งปรับอากาศ 2. สาหรบั พื้นทร่ี ะบาดแบบกลุ่มกอ้ น พิจารณาปดิ
4. กรณี High Risk Contact : งดเรียน Onsite และกัก โดยคณะกรรมการควบคมุ การแพรร่ ะบาดระดับพน้ื ที่
หากมหี ลักฐานและความจาเปน็
ตวั ที่บ้าน 14 วนั 3. สมุ่ ตรวจเฝา้ ระวัง Sentinel Surveillance ทกุ
5. กรณี Low Risk Contact : ใหส้ งั เกตอาการตนเอง
2 สัปดาห์

มกี าร 1. ปฏิบตั ิเข้มตามมาตรการ DMHTT 1. พิจารณาการเปดิ เรยี น Onsite โดยเข้มตาม
แพรร่ ะบาดในชมุ ชน 2. เฝ้าระวงั อาการเสยี่ งทกุ วนั Self มาตรการทกุ มิติ
Quarantine 2. สาหรับพื้นทรี่ ะบาดแบบกลมุ่ กอ้ น พิจารณาปิด
3. ประเมิน TST ทุกวัน โดยคณะกรรมการควบคมุ การแพรร่ ะบาดระดบั พน้ื ท่ี
หากมหี ลักฐานและความจาเปน็
3. สมุ่ ตรวจเฝา้ ระวัง Sentinel Surveillance
ทกุ 2 สปั ดาห์

แนวทางการเตรียมการเปดิ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสกลนคร

แนวปฏิบัตกิ ารเตรียม ก่อนเปดิ ภาคเรียน

1. 2.

ประเมนิ ตนเองในระบบ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
Thai stop covid Plus (TSC+) ตอ้ งได้รับวคั ซนี รอ้ ยละ 85
ผ่านระดับสเี ขียว >> สามารถยน่ื
ขออนญุ าตเปิดเรียนแบบ On site 4.

3. สถานศึกษานาผลการประเมนิ ตนเอง
เสนอคณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน
นกั เรยี นและผปู้ กครองต้อง ใหค้ วามเหน็ ชอบ และเสนอตอ่ คณะกรรมการ
ไดร้ ับการฉีดวัคซนี ใหไ้ ดม้ ากที่สุด
โรคตดิ ตอ่ จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ให้เปดิ เรยี นได้

6.

คณะกรรมการโรคตดิ ตอ่ จังหวดั อนมุ ตั ิ สถานศกึ ษารายงานผลการ
ให้เปิดเรยี นได้ สถานศึกษาตอ้ งปฏบิ ตั ติ าม 6 เตรียมความพรอ้ มก่อนเปิดภาคเรยี น

มาตรการหลัก 6 มาตรการเสรมิ ตอ่ ผบู้ งั คับบญั ชาตามลาดบั ขัน้
และ 7 มาตรการเขม้ งวด อยา่ งเคร่งครดั

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
สานักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษาสกลนคร

แนวปฏิบตั กิ ารเตรียม ระหว่าง เปิดภาคเรียน

กรณีเปิดเรียนได้ตามปกติ (On site) สถานศึกษาตอ้ งปฏิบัติ

- 6 มาตรการหลกั 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด
- การจดั การอนามัยส่งิ แวดลอ้ ม
- การจดั การอาคารสถานท่ีในการจดั กจิ กรรมทม่ี คี นจานวนมาก

6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ 6 มาตรการหลกั DMHT-RC

1. Distancing เวน้ ระยะหา่ ง 1. Self case ดแู ลตนเอง 1. สถานศกึ ษาผา่ นการประเมนิ
2. Mask Wearing สวมหนา้ กาก 2. Spoon ใช้ชอ้ นกลางส่วนตัว TSC+
3. Hand washing ลา้ งมอื 3. Eating กนิ อาหารปรุงสกุ ใหม่ 2. กจิ กรรมแบบ Small Bubble
4. Testing คดั กรองวัดไข้ 4. Thai chana App ไทยชนะ 3. ให้บริการอาหารตามหลัก
5. Reducing ลดการแออัด 5. Check สารวจตรวจสอบ สุขาภิบาลอาหาร
6. Cleaning ทาความสะอาด 6. Quarantine กักกันตัวเอง 4. จัดการด้านอนามยั สง่ิ แวดลอ้ ม
5. แยกกักตวั ในสถานศกึ ษา
ประเมินตนเองในระบบ 6. ควบคุมดแู ลการเดนิ ทางกรณี
ผา่ นระดับสีเขยี ว >> สามารถยื่น การเขา้ และออก
ขออนญุ าตเปดิ เรยี นแบบ On site 7. ให้มี School Pass สาหรับ
นักเรียน ครู และบคุ ลากร

กรณโี รงเรยี นไม่สามารถเปดิ เรยี นไดต้ ามปกติ

ตOนเnองAใiนr ระบบ -อนบุ าล ถงึ ม.3 Online ผา่ นอนิ เทอร์เนต็
- ม.4 ถึง ม.6 และแอปพลเิ คชัน่

On Hand - แบบฝึกหัด - การบ้าน ผ่านระดับสเี ขียว O>n>Deสmาaมndารถย่นื -DLTV
- ใบงาน -รูปแบบอื่นๆ -Youtube
ขออนญุ าตเปดิ เรียนแบบ On site- แอปพลเิ คชนั่
DLTV

แนวทางการเตรยี มการเปดิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภายใตส้ ถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

1. แนวทางการจดั การเรียนการสอน
รูปแบบการจดั การเรียนการสอน

รูปแบบการจดั การเรียนการสอนแบบชนั้ เรยี น รปู แบบการจดั การเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
(Onsite) ลกั ษณะแบบผสมผสาน (Hybrid) (Onsite) ลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid)

o สาหรับโรงเรยี นขนาดเล็ก และขนาดกลางทมี่ ีนกั เรียน - รูปแบบการเรยี นผ่านโทรทศั น์ (On Air)
ไม่เกนิ 25 คน/หอ้ งเรยี น - รูปแบบการเรยี นการสอนแบบออนไลน์ (Online)
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบชัน้ เรยี นปกติ - รปู แบบการเรยี นการสอนผา่ นหนงั สือ
o สาหรับโรงเรยี นขนาดใหญ่ ทมี่ ีนกั เรยี นเกิน 25 คน/ เอกสาร ใบงาน (On Hand)
หอ้ งเรยี น - รูปแบบการจัดการเรยี นการสอนแบบ (On Demand)
1.2 การสลับชั้นมาเรยี นของนักเรยี น แบบสลบั ช้ันมาเรียน
1.3 การสลับช้ันมาเรยี นของนกั เรียน แบบสลับวนั คู่ วันคี่
1.4 การสลับชัน้ มาเรยี นของนกั เรยี น แบบสลบั วนั มาเรียน

5 วนั หยดุ 9 วนั
1.5 การสลบั ชั้นมาเรยี นของนักเรียน แบบเรียนทกุ วัน
1.6 การสลบั กลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรยี นในห้องเรยี น

เปน็ 2 กลมุ่

2. คลังความรู้ (Knowledge Bank) 3. แอปพลเิ คชนั่ (Applications)

สนบั สนนุ การเรียนการสอนทางไกล

ตนเองในระบบ ตนเองในระบบ

ผ่านระดับสีเขียว >> สามารถยน่ื ผ่านระดับสีเขียว >> สามารถยื่น
ขออนุญาตเปิดเรยี นแบบ On site ขออนุญาตเปิดเรยี นแบบ On site

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ภายใตส้ ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาสกลนคร

บทบาทของบคุ ลากรและหนว่ ยงานท่ีเก่ียวข้อง

4. บทบาทของผปู้ กครองนกั เรียน

1. ติดตามข้อมลู ขา่ วสารสถานการณ์การแพรร่ ะบาด
2. ประเมินความเสยี่ งของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่าน Thai Save Thai (TST)
3. จดั หาของใชส้ ว่ นตัวให้นักเรยี นอยา่ งเพยี งพอในแตล่ ะวนั
4. จดั หาสบู่หรอื เจลแอลกอฮอล์และกากบั ดูแลนกั เรยี นให้ล้างมอื บ่อยๆ
5. ดูแลสขุ ภาพนกั เรยี น จัดเตรยี มอาหารปรุงสกุ ใหม่
6. หลีกเลย่ี งการพานกั เรยี นไปในสถานทเ่ี สย่ี งตอ่ การติดเชื้อโรค
7. กรณนี ักเรียนเดนิ ทางมาโรงเรยี น โดยรถโดยสาร รถตู้ หรือรถอ่ืนๆ ขอความร่วมมอื คนขบั รถให้ปฏบิ ตั ิตามมาตรการ
8. กรณมี กี ารจดั การเรยี นการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความรว่ มมือกับครู

5. บทบาทขององคก์ รสนับสนนุ

สาสนานกั กังงาานนเเขขตพนื้นททกี่ กี่ าารศรศึกษกึ าษา สานสกัานงาักนงาสนาสธาาธราณรณสสขุ ุข

1. ประชาสัมพันธค์ วามรคู้ วามเข้าใจใหโ้ รงเรียนในสงั กัด 1. ใหค้ าแนะนาเกี่ยวกบั ขอ้ ควรปฏิบัตขิ องสถานศึกษา
2. ประสานงานองค์กรต่างๆ ในเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา ในการ 2. สนับสนนุ อปุ กรณ์ทางการแพทย์
ช่วยเหลอื สนบั สนนุ โรงเรยี น 3. สนบั สนนุ บุคลากรทางการแพทย์ในการบริหาร ตรวจคัด
3. นิเทศ กากบั ตดิ ตาม โรงเรยี นในสงั กดั ดา้ นการบริหาร กรองความเส่ยี ง
โรงเรียน 4. จดั ใหม้ ชี ่องทางการสอื่ สาร การใหข้ ้อมูลข่าวสารท่ถี ูกตอ้ ง
4. กากับ ตดิ ตาม ดา้ นการบริหารขอ้ มลู ขา่ วสารสนเทศ 5. สารวจ ตดิ ตามสถานการณใ์ นพืน้ ท่ีบรกิ ารอยา่ งต่อเน่อื ง
เก่ยี วกบั การไดร้ ับวัคซีนของนักเรยี น ครู ผบู้ ริหารโรงเรยี น 6. ออกให้บรกิ ารตามท่สี ถานศึกษารอ้ งขอ
และผู้ปกครองนกั เรยี น
5. รายงานผลการดาเนินการตอ่ หนว่ ยงานต้นสังกัด องอคงค์กก์ รรเเอกชนน
6. ประชุม ตรวจเยีย่ มสถานศกึ ษา สรา้ งขวัญกาลงั ใจ
1. สนับสนนุ อุปกรณท์ างการแพทย์
สอางนคกั ์กงาารนทาสงาปธกาครรณองสุข 2. สนับสนุนงบประมาณให้แกส่ ถานศึกษา
3. อานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลอื กรณฉี ุกเฉนิ
1. ประชาสัมพนั ธ์สรา้ งความเขา้ ใจใหโ้ รงเรยี น 4. สรา้ งระบบการตดิ ต่อสอื่ สารหน่วยงานภายในจังหวดั อาเภอ
2. สนบั สนนุ ช่วยเหลอื โรงเรียนในเขตปกครอง ตาบล ใหม้ คี วามรวดเรว็ ในการชว่ ยเหลอื ดูแลนักเรยี น ครู
3. กากบั ตดิ ตามการได้รับวคั ซนี ของประชาชน บคุ ลากร และผ้ปู กครอง ทส่ี ถานศกึ ษาไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
4. ใหบ้ ริการตามทีส่ ถานศกึ ษาร้องขอตามความ
ตอ้ งการเรง่ ด่วนและจาเป็น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ANNUITY FUND - SPA
Next Book
รายงานซูเปอร์คอมพิวเตอร์