The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wiroonwalai Beawty Wichai, 2021-04-25 23:54:42

best-64

best-64

ดา นการสงเสริมอาชพี

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.ชอื่ ผลงาน เร่ืองกลว ยๆ แตไ มก ลว ยอยางทค่ี ิด

2.จดุ เดน /ความสาํ เร็จท่ีปรากฏ
โครงการฯ น้ไี ดดําเนนิ การตรงกบั สภาพความตองการของกลุมเปาหมายประชาชนในพ้นื ที่บา น

เกาะหัวชาง หมูท่ี 1 ตาํ บลพระบาทวงั ตวง อําเภอแมพ ริก จงั หวัดลาํ ปาง ที่สามารถนําความรูแ ละทกั ษะจาก
กิจกรรมการเรียนรู เรอื่ งการแปรรูปกลว ยเปน กลวยเคลอื บแฟนตาซี ทําใหประชาชนในหมูบา นเกาะหวั ชาง มี
ทกั ษะในการทํากลวยเคลอื บแฟนตาซี มีองคค วามรูเกยี่ วกับการทาํ กลวยเคลอื บแฟนตาซีและยังปลูกฝงใหผ เู รียน
มีอุปนิสยั อยูอยางพอเพียง และสามารถนาํ หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรับใชใ นชวี ติ ประจําวันได
ท้ังยงั ทาํ ใหเกดิ สมาธิในการเรียนและเปน ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพสามารนําความรูท่ีไดมาสอนเปน

วิทยากรเผยแพรความรใู หก ับประชาชนในอําเภอแมพริกไดอีกดวย ผเู ขาอบรมไดใหความรวมมือในการเขารว ม

ทกุ ๆกิจกรรมเปน อยางดีทําใหทกุ กจิ กรรมบรรลตุ ามวตั ถุประสงค และในสว นของการดําเนนิ งานในการจัด

กจิ กรรมตางๆไดรบั ความรวมมือจากภาคเี ครือขายภายในตําบล อาํ เภอ ทกุ ภาคสวนเปน อยางดี ตง้ั แตก าร

วิเคราะหส ภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย การวางแผน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการประเมนิ ผล

กจิ กรรม จงึ ทาํ ใหส ามารถพฒั นากลุมเปาหมายไดบ รรลุตามตวั ช้ีวัดความสําเรจ็ ของโครงการฯ

3.หลกั การ/เหตุผล
จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจการเพาะปลูกในชุมชน พบวามกี ารปลูกกลวยกันเปนสว นใหญ ซ่งึ เปน

พนั ธุกลวยนาํ้ วา จงึ ไดจ ดั กระบวนการเรยี นรูเพื่อการถนอมอาหาร คือกลว ยน้ําวา ตากดว ยพลังงานแสงอาทิตยแลว

นาํ มาแปรรปู เปนกลวยเคลอื บแฟนตาซี เพื่อเพ่ิมมลู คา ของกลวยนา้ํ วา

กศน.ตําบลพระบาทวังตวง จึงไดจ ัดทาํ โครงการ 1 อําเภอ 1 อาชพี หลกั สตู รกลวยแปรรูป Society
จํานวน 2 รุน รนุ ท่ี 1 จดั วนั ท่ี 18 – 30 มกราคม 2564 รุน ที่ 2 วันท่ี 25 กมุ ภาพันธ ถงึ วันที่ 9 มีนาคม 2564
ณ กลุม วสิ าหกจิ ชมุ ชนบานเกาะหวั ชาง โดยเริม่ แรกทางกลุมวสิ าหกิจชมุ ชนบา นเกาะหวั ชาง ไดอบรมการแปรรูป
กลวย Society จากวิทยากรอาํ เภอล้ี จังหวดั ลําพูน หลังจากอบรมเรยี นรูเสร็จ ทางกลมุ ก็ไดนาํ ความรทู ี่ได
กลับมาเผยแพรใ หกบั ประชาชนและนกั ศึกษา กศน.อาํ เภอแมพ ริก ใหม อี งคความรเู กย่ี วกบั การทํากลว ยเคลือบ
แฟนตาซีและยงั ปลูกฝง ใหผูเ รียนมีอุปนิสัยอยูอยา งพอเพยี ง และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไป
ปรบั ใชใ นชวี ติ ประจําวนั ได
4.วิธกี ารดําเนินการ

4.1.1 ปจจัยปอ น
- คณะดาํ เนินงาน
1.คณะครู กศน.อําเภอแมพริก
2.วิทยากรอําเภอล้ี จังหวัดลําพนู
3.วิทยากรบานเกาะหัวชา ง

2

4.ประชาชนในหมบู านเกาะหัวชาง
5.ผูน าํ ชุมชน

4.1.2 งบประมาณ
งบประมาณจาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอแมพริก ในการจดั

กิจกรรม ดงั น้ี
- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี 1 อําเภอ 1 อาชพี หลกั สตู รกลว ยแปรรูป Society

จํานวน 61 ชัว่ โมง
รนุ ท่ี 1 วนั ที่ 18 – 30 มกราคม 2564
รุนที่ 2 วนั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ ถงึ วันท่ี 9 มนี าคม 2564

4.1.3 ส่อื
- หนงั สอื นติ ยสาร
- วทิ ยากร
- อนิ เตอรเน็ต

4.1.4 การจัดการ
ดา นการวางแผน (P)
ครู กศน.ตําบลพระบาทวังตวงไดรวมกับ ผูบริหาร และ คณะครู กศน.อําเภอแมพริก

ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในแตละปงบประมาณใหครอบคลุม
กบั ความตอ งการของกลุมเปาหมาย กําหนดแผนการจัดกิจกรรม การอบรมการใหความรูรวมถึงกิจกรรมตางๆท่ี
จะจดั

ดานการดาํ เนนิ งาน (D)
1.ครู กศน.ตาํ บล ประสานงานขอความรว มมือจาก ผูใ หญเพื่อขอขอมลู กลมุ เปาหมาย ท่ีจะ

เขา รว มกลุม กลวยแปรรูป Society ซึ่งมีทง้ั นักศกึ ษา กศน.ในหมูบ าน อสม. กลุมสตรี
2. ครู กศน.ตําบลประสานวทิ ยากร เพ่ือใหทราบวัน เวลาในการจดั และรูปแบบการสอน

กลวยแปรรูป Society เพอ่ื ครู กศน.จะไดทราบรายละเอียดในการจัดการสอน
3. ครู กศน.ไดจ ัดกจิ กรรม หลกั สตู รกลว ยแปรรูป Society ดังนี้

3.1. โครงการจัดการศึกษาเพ่อื พฒั นาอาชพี 1 อาํ เภอ 1 อาชีพ หลักสตู รกลวยแปรรูป
Society จํานวน 61 ช่ัวโมง ณ กลุมวสิ าหกจิ ชมุ ชนบานเกาะหัวชา ง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แมพริก
จ.ลําปาง จํานวน 2 รุน คือ

รนุ ที่ 1 วันที่ 18 – 30 มกราคม 2564
รนุ ท่ี 2 วันท่ี 25 กุมภาพนั ธ ถงึ วันที่ 9 มนี าคม 2564

3

ดา นการตรวจสอบและประเมินผล(C)
คณะผจู ดั กิจกรรมไดร วมติดตามประเมนิ ผล หลังการจดั กิจกรรม

- การตดิ ตาม สงั เกต สอบถาม และแบบทดสอบความความพึงพอใจ

ดา นการปรบั ปรงุ และพัฒนาผลการปฏบิ ัติงาน(A)
ผูเขารบั การอบรมสามารถท่จี ะทาํ กลว ยเคลือบไดหลากหลายรปู แบบ เชน กลวยเคลอื บชอคโก
แลต กลว ยเคลือบนมเย็น กลวยเคลอื บชาเย็น กลวยเคลือบคาราเมล ฯลฯ ซึง่ เม่ือเคลือบเสร็จแลว สามารถ
เพิม่ ท็อปปง โรยลงบนกลวยเคลอื บ เชน เมด็ สี ถว่ั งาขาว งาดําเปนตน โดยผูอบรมอาจจะศกึ ษาเพิม่ เตมิ ไดจ าก
อินเตอรเ น็ต หรอื หนังสือนิตยสาร จะทาํ ใหผ ูเ ขา รบั การอบรมมีความคดิ สรา งสรรคเพม่ิ มากข้นึ

4.2 กระบวนการ มีวิธีการดําเนนิ การ ดงั นี้
1. ผูบริหาร ครู กศน.อําเภอแมพริก ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมกับความตองการของกลุมเปาหมาย การกําหนดแผนการจัดกิจกรรมการ
อบรมรวมถงึ กิจกรรมตา งๆเพ่อื ใหต รงกบั ความตองการ และเกดิ ประโยชนสูงสดุ แกกลุมเปา หมาย

2.การดําเนินงานแบบมีสว นรว มโดยการสาํ รวจกลมุ เปา หมายทม่ี าเขา รว มกิจกรรม
3.การจดั กจิ กรรมของหนวยงานตา งๆ และจดั ทาํ โครงการเสนอผูบรหิ าร

3.1. โครงการจดั การศึกษาเพ่อื พฒั นาอาชพี 1 อาํ เภอ 1 อาชีพ หลักสตู รกลว ยแปร
รปู Society จํานวน 61 ชัว่ โมง ณ กลมุ วสิ าหกิจชมุ ชนบานเกาะหวั ชาง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แม
พริก จ.ลําปาง จาํ นวน 2 รนุ คอื

รุนที่ 1 วันที่ 18 – 30 มกราคม 2564
รุนท่ี 2 วันที่ 25 กมุ ภาพนั ธ ถงึ วันท่ี 9 มีนาคม 2564
4. มีการประสานงานขอความรวมมือจากภาคีเครือขายในดานวิทยากร สถานท่ี อุปกรณตา งๆ
5. ขน้ั การอบรมใหค วามรูสูการปฏิบตั ิ
4.3 ผลผลิต

ผลจากการดาํ เนนิ กจิ กรรมตา งๆพบวา กลุมเปา หมาย มีความพงึ พอใจใน โครงการจัดการศึกษา
เพอ่ื พฒั นาอาชพี 1 อาํ เภอ 1 อาชีพ หลกั สตู รกลวยแปรรูป Society จํานวน 61 ชว่ั โมง ตามลาํ ดับ ดังนี้

จากกลมุ เปาหมาย จาํ นวน 40 คน
1. โครงการจดั การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาอาชพี 1 อําเภอ 1 อาชีพ หลกั สตู รกลว ยแปรรูป Society
จาํ นวน 61 ชัว่ โมง ณ กลุมวสิ าหกจิ ชุมชนบา นเกาะหวั ชาง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แม
พรกิ จ.ลาํ ปาง วนั ที่ 18 – 30 มกราคม 2564

4

2. แบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ หมาย

ขอ รายการประเมนิ ความพงึ พอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ ย นอ ยทส่ี ดุ เหตุ
ตอนที่ 1 ความพงึ พอใจดานเนือ้ หา
1 เนื้อหาตรงตามความตองการ 20
2 เนื้อหาเพยี งพอตอความตอ งการ 17 3
3 เนอ้ื หาปจ จุบันทนั สมัย 16 4
4 เนื้อหามีประโยชนตอ การนําไปใชในการพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต 20
ตอนที่ 2 ความพงึ พอใจดานกระบวนการจดั กิจกรรมการอบรม
5 การเตรียมความพรอมกอนอบรม 20
6 การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกบั วตั ถุประสงค 20
7 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกบั เวลา 15 5
8 การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั กลุมเปาหมาย 20
9 วิธกี ารวดั ผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวตั ถุประสงค 20
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอวิทยากร
10 วิทยากรมคี วามรูค วามสามารถในเร่ืองที่ถา ยทอด 20
11 วิทยากรมีเทคนิคการถา ยทอดใชส อื่ เหมาะสม 20
12 วิทยากรเปด โอกาสใหมสี วนรวมและซกั ถาม 14 6
ตอนท่ี 4 ความพงึ พอใจดานการอํานวยความสะดวก
13 สถานที่ วสั ดุ อปุ กรณและส่ิงอาํ นวยความสะดวก 20
14 การส่ือสาร การสรางบรรยากาศเพ่อื ใหเกิดการเรยี นรู
15 การบรกิ าร การชว ยเหลือและการแกป ญ หา 13 7
16 ความพึงพอใจตอ การจดั กิจกรรมในคร้งั นี้
19 1
20

2.โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชพี 1 อําเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรกลวยแปรรูป Society จํานวน 61
ชั่วโมง ณ กลมุ วิสาหกิจชุมชนบา นเกาะหวั ชา ง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แมพ ริก จ.ลําปาง วนั ท่ี 25 กุมภาพนั ธ
ถึงวันท่ี 9 มนี าคม 2564

ระดบั ความพึงพอใจ หมาย

ขอ รายการประเมินความพงึ พอใจ มากทส่ี ุด มาก ปานกลาง นอย นอ ยท่สี ุด เหตุ
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจดานเนอื้ หา
1 เนื้อหาตรงตามความตองการ 17 3
12 5 3
2 เนอ้ื หาเพียงพอตอ ความตองการ 16 4

3 เนอ้ื หาปจจบุ ันทันสมยั

5

4 เน้อื หามีประโยชนต อการนําไปใชใ นการพฒั นาคุณภาพชีวติ 20

ตอนท่ี 2 ความพงึ พอใจดานกระบวนการจดั กิจกรรมการอบรม 20
5 การเตรยี มความพรอ มกอนอบรม 16 4
20
6 การออกแบบกจิ กรรมเหมาะสมกบั วัตถุประสงค 20
14 6
7 การจัดกจิ กรรมเหมาะสมกบั เวลา
20
8 การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกับกลมุ เปา หมาย 20
20
9 วิธีการวดั ผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวตั ถปุ ระสงค
20
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอ วทิ ยากร 15 5
10 วทิ ยากรมีความรคู วามสามารถในเรอ่ื งท่ถี ายทอด 20
20
11 วิทยากรมเี ทคนิคการถายทอดใชสอื่ เหมาะสม

12 วิทยากรเปดโอกาสใหมสี วนรวมและซกั ถาม

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจดานการอาํ นวยความสะดวก
13 สถานที่ วัสดุ อปุ กรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

14 การสือ่ สาร การสรางบรรยากาศเพือ่ ใหเกดิ การเรียนรู

15 การบริการ การชวยเหลือและการแกปญหา
16 ความพึงพอใจตอ การจัดกจิ กรรมในครง้ั นี้

5. การนอ มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาขบั เคลอื่ นในการดําเนนิ งานกจิ กรรม/โครงการน้ี ไดน อมนํา
หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาใชในขน้ั ตอนใดบา ง

ผูจัดทําโครงการไดนอมนําหลักปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับกิจกรรม ซึ่ง
สามารถวิเคราะหการจัดโครงการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข 4 มิตินําไปสูความสมดุล
ยั่งยนื ไดดงั น้ี
หลักความพอประมาณ

1.การเลือกสายพันธุท่เี หมาะสม กบั การทํากลวยเคลือบแฟนตาซี โดยจะตอ งเปนกลว ยน้ําวา

2.อตั ราสว นสอดคลองกับผลติ ภัณฑ แตล ะชนดิ สามารถคํานวณสวนผสมของแตละหลกั สูตรได

3.อายุของกลว ยตองเหมาะสมกับการเคลือบ ไมสกุ หรือดบิ จนเกินไป

4.ราคาขายสอดคลองกบั ราคาทอ งตลาด

5. งบประมาณพอดกี บั สินคา

6

หลกั ความมเี หตผุ ล

1.เพื่อนํากลว ยมาจาํ หนา ย
2. เพือ่ เปน การถนอมอาหารไวกิน นาน ๆ

หลักการมีภูมคิ มุ กนั ในตวั ทดี่ ี

1.การวางแผนการจัดการ
2. หาแหลง สาํ รองวัตถุดบิ
3. หาตลาดสาํ รอง
4. ตง้ั กรรมการตรวจสอบบญั ชี
5. เครือ่ งแตงกายตองดสู ขุ ลักษณะ
6. ระบุวนั ผลติ และวันหมดอายุ

เงือ่ นไขความรู
ความรใู นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิในเรอ่ื ง
1.รูเรื่องกลว ย
2.รพู นั ธขุ องกลวยนา้ํ วา
3.รปู ระโยชนข องกลว ยน้าํ วา
4. รงู บประมาณทจ่ี ะนํามาแปรรปู ผลผลิต
5. รแู หลงซอ้ื วัตถุดบิ (กลวย,สว นผสมในการทํากลว ยเคลือบแฟนตาซี)
6.รูสถานทใ่ี นการทาํ
7. รูสตู ร
8. รขู น้ั ตอนการทาํ กลว ยเคลือบแฟนตาซี
9. รูตลาด
10. รูเปา หมายผบู รโิ ภค
11. รูร าคา

7

12. รูการบรรจภุ ัณฑ

13. รูก ารประชาสัมพันธ

14. รูอายขุ องกลวยทจ่ี ะนาํ มาการทํากลว ยเคลือบแฟนตาซี

15. รูร ะยะเวลาในการทํา

16. รคู นทจ่ี ะทํา ( วิทยากร)

17. วันหมดอายุ

18. รเู รื่องการแตงกาย
เง่ือนไขคณุ ธรรม

เปนโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูและตระหนักในคุณธรรม มี
ความซ่อื สัตยส ุจริตและมคี วามอดทน มีความเพียร ใชสติปญ ญาในการคิดในการดาํ เนนิ ชีวิต และเพ่ือสงเสริมให
กลุม เปาหมายมคี วามรูค ูคณุ ธรรมนํามาใชใ นการดําเนนิ ชีวติ โดยเปน คนท่ียึดถือคุณธรรมตางๆ อาทิ ความซื่อสัตย
สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุงตอประโยชนสวนรวม ฯลฯ ตลอดเวลาท่ีประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชวี ิตประจําวัน

6.เง่อื นไข/ปจจัยท่สี งผลตอ ความสําเร็จ
6.1 ความรวมมือของสถานศึกษา ครู ผูบริหาร ผูเ กี่ยวของเชน ชุมชน เครือขาย
6 2. สถานศึกษามีเปา หมายท่ีจะพัฒนาและฝก ทักษะการแปรรูปกลว ย ท้ังยงั ทําใหเ กิดสมาธิในการ

เรยี นและเปน ความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ

7.ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดทเ่ี กดิ ข้ึนในการปฏิบตั ิงานและแนวทางแกไ ขใหประสบความสําเร็จ
-

8.ขอเสนอแนะวธิ ีปฏบิ ตั ิงานทจี่ ะทําใหดีย่งิ ข้นึ
-

8

9.ภาพประกอบ ประชมุ วางแผนการปฏิบตั งิ านรว มกบั ผูบรหิ าร คณะครู กศน.

วิทยากรจากอาํ เภอลีม้ าใหความรู หลักสูตรกลว ยแปรรปู Society ณ กลุมวสิ าหกจิ ชมุ ชนบา น
เกาะหวั ชาง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แมพ รกิ จ.ลาํ ปาง วนั ที่ 11 มกราคม 2564

9

ผลงาน ชิ้นงานการทําครั้งแรก

10

หลังจากอบรมจากวิทยากรที่มาเผยแพรใหกบั ทางกลมุ แลว ทางกลมุ ก็ไดเ ผยแพรค วามรูตอ ในวนั ที่ 18 -
30 มกราคม 2564 โดยนางจนั ทนี อินนันชยั ผอ.กศน.อ.แมพริก มอบหมายให นางรตั นิน ปฐมวงศแ ละนางสาว
ชนิดา ยาลังกา ครู อาสาฯนเิ ทศการจัดกจิ กรรมโครงการ1อาํ เภอ1อาชีพ หลกั สตู รการแปรรูปกลว ย society
กลมุ เปา หมายจํานวน 20 คน ณ กลุม ขาวแตนปา บญุ พนิ ม.1 ตําบลพระบาทวงั ตวง อาํ เภอแมพริก จังหวดั ลาํ ปาง

วนั ที่ 25 กุมภาพันธถึงวนั ที่ 9 มีนาคม 2564 ครู กศน.ตาํ บลพระบาทวางตวงจัดกิจกรรมโครงการหนง่ึ อําเภอหน่งึ
อาชพี หลักสูตรกลวยแปรรูป ณ บา นเกาะหวั ชา งหมู 1 ตาํ บลพระบาทวงั ตวง อาํ เภอแมพรกิ จังหวดั ลําปางซึ่งมี

ผเู ขารว มกจิ กรรมจํานวน 20 คน
วัสดุ อุปกรณ

11

ขนั้ ตอนของการทาํ กลวยเคลือบ ขน้ั แรกนํากลว ยมาตัดตกแตง แลว นาํ มาหนีบ หา มใหก ลว ยแตก
ห่ันโคตรต้งิ รสใดก็ไดล งในหมอ รอน รอละลาย

12

นํากลว ยที่หนีบใสไ มไอติมมาจุมลงในหมอที่มีรสชอคโกแลต รอแหง สามารถใสง าดํา งาขาว เมด็ สไี ด
ตามใจชอบ

หนา ตาการแปรรปู กลว ย society

13

คาํ นาํ
Best practice เรือ่ ง กลวยๆ แตไ มก ลวยอยา งที่คิด เปนการจดั กิจกรรมการเรียนรูทส่ี ง เสรมิ
ดา นการสงเสรมิ อาชีพ ประจําป การศึกษา 2564 พฒั นาผเู รียนใหรจู ักกระบวนการคดิ วเิ คราะหเ ต็มศักยภาพ
และมีความรูคคู ุณธรรม มอี งคค วามรูเ กี่ยวกับการทํากลว ยเคลอื บแฟนตาซี
ผจู ัดทาํ หวังเปน อยา งยิง่ วา Best practice เร่อื ง กลวยๆ แตไมก ลว ยอยางทคี่ ดิ จะเปนประโยชน
ในการนําไปประยุกตใ ชใ นการจดั กจิ กรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผเู รยี นและผทู ่ีเกย่ี วของตอไป

นางสาวพชั รยี พ ร ภาสุรวฒั น
ครู กศน.ตําบล

14

สารบัญ

เรอ่ื ง หนา

ชอื่ โครงการ/กิจกรรม
จุดเดน /ความสําเรจ็ ที่ปรากฏ
หลักการและเหตุผล
วธิ ดี ําเนินการ
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาขับเคล่ือน
เงอ่ี นไข/ปจจยั ทส่ี ง ผลตอ ความสําเร็จ
ปญหา อปุ สรรค หรือขอจาํ กัดท่ีเกดิ ขึ้นในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไ ขใหประสบความสําเรจ็
ขอเสนอแนะวิธีปฏบิ ตั งิ านท่ีจะทําใหดีย่ิงขึ้น
ภาพผนวก

15

ผลการปฏิบัตงิ านที่ดี
(Best Practice)

เรอื่ งกลว ยๆ แตไ มกลวยอยางทค่ี ิด

(ดานการสงเสริมอาชพี )

โดย
นางสาวพัชรยี พ ร ภาสุรวฒั น
ตาํ แหนง ครู กศน.ตาํ บลพระบาทวังตวง

ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอแมพริก
สาํ นักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาํ ปาง

สาํ นกั งานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

16

บนั ทกึ ขอความ
สว นราชการ กศน.ต.พระบาทวังตวง ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมพริก

ท่ี / 2564 วนั ท่ี เดอื น เมษายน พ.ศ. 2564

เรอ่ื ง รายงานสรปุ ผล การปฏิบตั งิ านทดี่ ี (Best Practice)

เรียน ผอู ํานวยการศนู ยก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอําเภอแมพริก

1. เรือ่ งเดมิ
เน่ืองดวย ศูนยการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมพรกิ ใหครู กศน.อําเภอ

แมพ ริกจดั สง ผลงาน ปฏิบตั งิ านผลงานทเ่ี ปน เลศิ (Best Practice) ประจาํ ป การศึกษา 2564 นัน้

2. ขอ เท็จจริง

บดั น้ี ครู กศน.ตาํ บลพระบาทวังตวง ไดดาํ เนินการเปน ท่ีเรียบรอ ยแลว จึงขอสรุปผลปฏิบัติงาน
ผลงานที่เปนเลศิ (Best Practice) ดานการสงเสรมิ อาชพี เรื่องกลว ยๆ แตไมก ลวยอยางทคี่ ิด ดังเอกสารแนบทาย

3. ขอกฎหมาย
-

4. ขอเสนอเพอ่ื พิจารณา

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรียพร ภาสรุ วัฒน)
ครู กศน.ตาํ บล

วา ที่ ร.ต.
(ปฏพิ ล สวุ รรณลพ)

หวั หนากลมุ งานจัดการศึกษานอกระบบฯ

นางจนั ทนยี  อินนนั ชยั
ผูอาํ นวยการศนู ยการศึกษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาํ เภอแมพริก


Click to View FlipBook Version