The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LC Glad, 2021-06-16 08:05:58

Glad Nyt 27

Glad Nyt 27

Glad Nyt

27. udgave, juni 2021

I dette nummer læs om:

Solvarme hos danske
fjernvarmeværker

Fjernkøling

LEVERANCE MED
TANKBIL

Fysiske egenskaber
for IPA-Sprit

Ny glykol til brug i
fødevare- og pharmaindustrien

Foto: Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a

Kære Læser,

Siden vores sidste Glad Nyt kom på gaden, ser
verdenen på mange måder helt anderledes ud.
Heldigvis er nogle ting også, som de plejer, så vi
modtager stadigvæk mange interessante spørgs­
mål fra vores kunder.
Med udgangspunkt i de spændende dialoger, vi
har haft, har vi udarbejdet en række artikler til
dette nummer af Glad Nyt.

Vi håber, at I finder det interessant læsning, og vi
ønsker jer en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Thomas C. Glad

Indholdsfortegnelse

3  Ny glykol til brug i fødevare- og
pharmaindustrien

3  Ny produktguide

4  Solvarme hos danske fjernvarmeværker

6  Hvordan kan man vedligeholde en
glykolvæske
Redaktør: Adm. Dir. Thomas Glad
Artikelredaktør: Kristian Olesen 8 Fjernkøling

9  Leverancer med tankbil

10  Fysiske egenskaber for IPA-Sprit

11 Gratis informationsmøder

12  Vidste du at…

2

Ny glykol til brug i fødevare - og pharmaindustrien

I 2020 lancerede vi vores nye produkt Glad
Proviflow FG. Det er en propylenglykol
henvendt til fødevare- og pharmaindustrien.

Glykolen har en HT1 godkendelse fra NSF
International, hvilket betyder, at produktet kun
indeholder FDA godkendte ingredienser. Produktet
er derfor godkendt af NSF til brug, hvor der er
risiko for, at glykolen kan komme i direkte kontakt
med fødevarer.

Efter stort kundeønske har vi valgt at farve Glad
Proviflow FG grøn. Derved er det lettere at spore
eventuelle lækager.

Glad Proviflow FG er blandbar med de typiske
propylenglykoler med NSF HT1 godkendelse, men
ring gerne inden sammenblanding så vi kan sikre
os, at det er kompatibelt.

Ny produktguide

Vores nye produktguide er landet, som indeholder Ring eller skriv til os for at få tilsendt en
udvidede produktinformationer omkring vores elektronisk kopi.
glykoler, såsom frostsikringstabeller, varmeled­
ningsevne og viskositet m.m.

3

Solvarme hos danske fjernvarmeværker

Udarbejdet i samarbejde med Hans Chr. Kjærgaard, Jægerspris Kraftvarmeværk

Solvarmeanlæg er et af de mange områder, hvor Fakta om solvarmeanlæg hos
man benytter glykol. fjernvarmeværkerne

I 1996 blev det første solvarmeanlæg i forbindelse Der er i alt 400 fjernvarmeværker i Danmark, fra
med et dansk fjernvarmeværk etableret. Det var helt små værker til meget store anlæg primært
Marstal, der havde æren af at anlægge det første omkring de store byer.
anlæg. Solvarmeanlægget i Marstal dækker i dag
over 33.000 m2. Der er indtil 2020 etableret 158 solvarmeanlæg
fordelt på 120 varmeværker.
I det følgende årti så man med stor bekymring
på de stærkt stigende oliepriser, hvor man De dækker tilsammen ca. 1.6 millioner m2.
frygtede priser, der kom helt op på 200 dollars. pr.
tønde. Derfor blev det især relevant at kigge på På en solskinsdag kan man opnå helt op til 1.000
alternativer. W pr. m2.

I dag er det største solvarmeanlæg i Danmark Ulemperne ved etablering af solvarmeanlæg er,
placeret i Silkeborg og fylder mere end 150.000 at de er dyre at bygge og fylder en hel del, hvilket
m2. 20% af ca. 21.000 fjernvarmekunders kan være et problem i visse landsdele.
årlige varmeforbrug dækkes således af
solvarmeanlægget.

Fordele og ulemper ved solvarmeanlæg En anden begrænsning kan være, at man skal
kunne opbevare det varme vand, når solen står
Den helt store fordel ved solvarmeanlæg er, at højt på himlen i nogle egnede tanke, dampvarme­
der er meget begrænset vedligeholdelse. Der lagre etc., der er store nok til gemme det til
er ingen roterende dele som slides med tiden senere brug.
og effektiviteten er relativ høj – i dag ca. 50%.
Solpanelerne bliver bedre og bedre udviklet og Energikilder
kan også udnytte den diffuse solindstråling.
Solvarmeanlæg larmer ikke, og de skæmmer ikke Som bekendt er det politisk besluttet, at vi i
landskabet på samme måde som f.eks. vindmøller 2030 skal have reduceret C02 udslippet med
ofte er kritiseret for. 70%, hvilket er et meget ambitiøst mål. I den
forbindelse er der stor opmærksomhed på at
udfase fossile brændstoffer som olie og gas.
Mange fjernvarmeværker benytter disse typer
brændstoffer, og man er derfor i fuld gang med
at se på alternativer, som f.eks. varmepumper,
solenergi, halm og flis.

Varmepumper er meget oppe i tiden nu. De er
meget effektive og fylder ikke så meget, men
man skal dog tage højde for eventuelle støjgener.
De kræver også noget vedligehold.

Halm- og flisanlæg kræver meget omfattende
logistik i form af kontinuerlig lastvognstilførsel af
disse produkter, ligesom de stiller store krav til
plads både, hvad angår selve produkterne samt af
fremføringsanlægget. Der vil også være tale om
en del vedligehold.

4

Solpaneler set fra luften. Jægerspris Kraftvarmeværk

Glykol i solvarmeanlæg på at kunne opbevare det varme vand væsentligt
længere og i langt større mængder. Man har
I forbindelse med solvarmeanlæg tilføres blandt andet etableret de såkaldte dampvarme­
vandkredsen glykol (propylenglykol) typisk i et lagre direkte i jorden hvor man graver et stort hul,
blandingsforhold på 35% glykol og 65% vand. forer det med plastmembraner i sider og bund
Man opnår dermed en frostsikring af vandet for at sikre mod vandudtrængning og lægger
under kolde vintre helt ned til minus 17 grader et bevægeligt og isoleret låg over. Vi taler her
C. Derudover indeholder de fleste typer glykol til om kapaciteter op til 200.000 m3 varmt vand og
solvarmeanlæg korrosionsinhibitor, der er med til endnu større anlæg er på vej meget snart. Det
at beskytte anlæggets dele af metal. Hvis fjern­ samme gør sig gældende for nedgravede tanke.
varmeværket kan tilføre solvarmeanlægget ekstra
varme på meget kolde dage, så vælger nogle at Udviklingen med langt bedre og større opbevar­
reducere glykolkoncentrationen til 30%. Grunden ings muligheder for det varme vand vil medføre,
til at man vælger propylenglykol til solvarmean­ at man på fjernvarmeværkerne i fremtiden vil
læggene fremfor ethylenglykol er, at ethylengylkol kunne få dækket helt op til 60-70% af varme­
er giftigt og faremærket. behovet via solvarme. På nuværende tidspunkt
er der tale om 20–25%, så der er tale om en
Ligesom ved alle andre store installationer der markant forøgelse.
anvender glykol, så tilrådes det, at man tager en
årlig prøve af væsken for at sikre en optimal drift Det bliver meget spændende at følge udviklingen
af solvarmeanlægget. i de kommende år, idet alle fjernvarmeanlæg
skal sikre, at deres nuværende energiforsyning
Fremtiden harmonerer med 2030 klimamålene. Der vil
mange steder nok blive tale om kombinations­
Der bliver forsket meget i solenergi, og prisen løsninger med varmepumper, og solvarme hvor
på solpaneler er faldet samtidig med, at de er begge typer kobles sammen for optimal miljørigtig
blevet langt mere effektive. Man arbejder også energiforsyning.

5

Hvordan kan man vedligeholde en
glykolvæske

For at opnå et driftsikkert køleanlæg i hele dets Turbiditet er populært sagt uklarhed i vand,
levetid, er det nødvendigt, at der foretages men det er meget sjældent, at det kan ses med
periodiske analyser af den glykolholdige væske. det blotte øje, da det drejer sig om meget fine
Med analyse menes ikke kun en kontrol af partikler. Mineraler, organiske stoffer og bakterier
væskens frostsikring, men også kontrol af andre kan give forhøjet turbiditet. Vor erfaring siger
vigtige parametre. Hver analyse munder ud i en at en turbiditet >25 NTU kan medføre belæg­
tilstandsrapport, som ikke kun er dokumentation ningsdannelse, hvorfor filtreringen bør øges. I de
for væskens øjeblikkelige tilstand, men også tilfælde anbefaler vi, at der installeres et passende
beslutningsgrundlag for eventuel vedligeholdelse delstrømsfiter. Det er vores erfaring, at de fleste
af væsken, og dermed en forlængelse af anlæg­ problemer med urenheder, både som synligt
gets levetid. Væsken bør kontrolleres mindst en bundfald og forøget turbiditet, kan løses ad den
gang om året. vej.

Det er vor erfaring, at et veldimensioneret Alkaline Reserve
køleanlæg med den rette væske og periodisk
forebyggende vedligeholdelse, kan opretholde sin Alkaline Reserve er et mål for den inhibitorreserve
funktionsdygtighed i 15-20 år. (korrosionsbeskyttelse) der er tilbage i væsken.

Hvis der er nogle af analyseresultaterne, der For at give indblik i hvor godt en inhibitorpakke
har overskredet grænseværdierne, kan man beskytter de forskellige dele af metal, så benytter
som regel gøre noget ved problemet. Lad os se de fleste større producenter testmetoden ASTM
på nogle af de mest almindeligt forekommende 1384-05, som man kan se på nedenstående
problemer. eksempel.

Turbiditeten og bundfald En for lav Alkaline Reserve kan på sigt føre til
korrosionsproblemer. Ved Alkaline Reserve <4
Turbiditet kan defineres som nedsat gennem­ ml HCL/10 ml., hvor der er anvendt en organisk
sigtighed i vand forårsaget af suspenderet stof. inhibitor, gives der en bemærkning i analysen.

EKSEMPEL PÅ ASTM 1384-05 KORROSIONSTEST FOR GLADS ETHYLENGLYKOL

40 Test Results Maximum Value as per ASTM
35
Mass Loss (mg) 30
25
20 Soft Solder Brass Carbon Steel Grey Cast Iron Cast Aluminium
15
10

5
0
-5
-10

Copper

6

Hvis glykolkoncentrationen samtidig er lav, kan koncentreret glykol. På den måde får man ganske
der mange gange rettes op på problemet ved at vist en ”fed” blanding, men ikke værre, end det er
øge glykolkoncentrationen. muligt at opnå en god og stabil opblanding. Denne
”fede” blanding påfyldes derefter anlægget.
Bakterier
Den resterende halvdel af det aftappede volumen
Ved en analyse måles antallet af totalbakterier. tilsættes herefter en beregnet mængde koncen­
Bakterieantallets størrelse giver en indikation af, treret glykol, hvorefter man har et volumen, der
om der er en bakteriel vækst i gang, som kan har den rigtige koncentration, og som kan bruges
danne en biofilm på overfladerne. Biofilm nedsæt­ til senere suppleringer. Da der ofte er usikkerhed
ter effekten på anlægget og danner grundlag om anlæggets totale volumen, som er en
for korrosion. Ved et bakterietal, ≥1000, bør der forudsætning for beregningerne, er det en god ide
gribes ind enten ved at tilsætte et biocid, eller at kontrollere blandingsprocenten efterfølgende.
foretage en udskiftning af væsken, alt afhængig af
væskevolumen og væskens øvrige tilstand. Hvis det bliver aktuelt, så kontakt os og lad os
hjælpe med beregningerne.

Justering af frostsikringen Hvis det ikke er muligt, at anlægget kan stå stille i
den periode justeringen foregår, kan man benytte
Når et glykolanlæg har været i drift over en sig af en doseringspumpe, hvor man doserer
længere periode, kan det ske at glykolkoncen­ koncentreret glykol på anlægget under drift.
trationen og dermed frostsikringstemperaturen,
er faldet. Faldet skyldes som regel, at der er pH
suppleret op med vand, hvis der af en eller anden
årsag er mistet volumen. pH angiver om blandinger reagerer sur, neutral
eller basisk. pH = 7 er neutral. Er pH < 7
Det er en dårlig ide at tilsætte ren glykol på et reagerer blandingen sur, og der kan være fare for
anlæg, da den rene glykol har meget vanskeligt syrekorrosion i anlægget. Normalområdet for en
ved at blande sig med den eksisterende væske på glykolblanding er pH = 7,5-9,5.
grund af vægtfyldeforskellen. Derfor anbefaler vi
en metode, der både tilgodeser blandingsproble­ Hvis pH er for lav, og glykolkoncentrationen
met og samtidig forhindrer, at der går væske til samtidig er lav, kan det mange gange være
spilde. nok at øge koncentrationen for at hæve pH til
normalområdet.
Metoden består i at tappe et beregnet volumen
af anlægget, og bruge halvdelen til at iblande

7

Fjernkøling

Den grundlæggende idé med fjernkøling er Fjernkøling vokser i Danmark
at anvende lokale naturlige ressourcer eller
overskudsenergi, såsom havvand, grundvand eller Siden fjernkølingsloven kom på plads i 2008, er
spildvarme, og bruge det til at producere koldt der blevet oprettet adskillige fjernkølingsselskaber
vand til private virksomheder og offentlige institu­ og flere er på vej.
tioner. Formålet er at tilbyde et konkurrencedyg­
tigt og klimavenligt alternativ til traditionelle lokale Køleproduktionen i det centrale anlæg kan
køleløsninger og dermed nedbringe udledningen foregå på forskellige måder. Således foregår
af CO2. produktionen hos HOFOR (Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab) på tre forskellige måder
Via et rørsystem bliver centralt nedkølet vand
distribueret til erhvervsvirksomheder og offentlige • Frikøling (havvand). Fra oktober til maj,
bygninger, som ved hjælp af en veksler anvender hvor havvandstemperaturen er lav, produ­
det kolde vand til at køle vandet i deres egne ceres køling ved at trække koldt havvand
systemer. Herefter sendes vandet retur til det fra Københavns Havn ind til de centrale
centrale køleanlæg, hvor det køles på ny. køleanlæg.

Produktionen foregår således centralt i modsæt­ • Absorptionskøling (varme). Køling
ning til de små lokale anlæg, som i dag er mest produceres ved hjælp af havvand og damp
udbredt. Fjernkøling kan sammenlignes med fra fjernvarmenettet. Ved hjælp af kølemiddel
fjernvarme – dog med omvendt fortegn. og termisk kompression produceres kulde af
varmen.

Eksempel på fjernkøling fra HOFOR. Kilde: https://www.hofor.dk/erhverv/fjernkoeling/bliv-klog-paa-fjernkoeling-2/
8

• Kompressionskøling (el). Køling produ­ og ved spidsbelastninger vil supplerende
ceres ved hjælp af eldrevne kølekompres­ kølekapacitet være nødvendigt i form af egen
sorer. Havvand bruges i den forbindelse til at kølekompressor. Fjernkøling har typisk en
køle kondensatoren. fremløbstemperatur på +5 /+7 grader C. og
en returløbstemperatur på +12 /+15 grader C.
De interne køleanlæg Der anvendes væsentlig større rørdimensioner i
forhold til f.eks. fjernvarmerør. De er ofte uiso­
Når det kommer til kvaliteten af det kølevand, lerede og kan være lavet af plast. Ved meget stort
der anvendes i de interne anlæg, er det vigtigt, behov af køling, skal der typisk etableres flere
at vandet har evnen til at beskytte anlæggene fjernkøleanlæg på adressen.
imod korrosion. Dette gøres bedst ved at vælge
demi­neraliseret vand tilsat en inhibitor. Hvis Et alternativ til fjernkøling er grundvandskøling
kølevandet skal tåle frostgrader vælges en som udnytter grundvandets lave temperatur på
glykolblanding. samme måde som fjernkøling (typisk +5 /+7
grader C. hele året).

Forhold man skal være opmærksom på Da grundvand primært skal bruges til drikke­
ved etablering af fjernkøling vand, er der skrappe miljøkrav til etablering
og overvågning hvor bl.a. max. temperatur på
Det påtænkte nye køleanlæg skal helst ligge i returvandet indgår som et væsentlig parameter.
nærheden af havvand (frikøling) som er det medie Man ønsker på ingen måde at skade grundvandet,
man anvender oftest til fjernkøling. Jo større der pumpes op og returneres og derfor er de
geografiske afstande, der er til havvand, jo dyrere meget dyre anlæg at etablere.
bliver etableringen.
Der er på nuværende tidspunkt etableret et par
Under varme perioder typisk i sommermånederne større anlæg bl.a. i Københavns Lufthavn.

Leverancer med tankbil

Vi får ofte spørgsmål omkring, hvornår det kan 10.000 liter. Der kan dog være geografiske forhold
svare sig at få leveret en ordre med tankbil i eller andre tilfælde, som gør, at 1.000 L containe­
stedet for 1.000 L IBC containere. re økonomisk bedst kan svare sig.

Hvis vi først ser på det økonomiske aspekt, så Dernæst kommer den tekniske del, hvor man ofte
er en tommelfingerregel, at det bliver billigere at kan spare meget handling og tid ved at få pumpet
få leveret i tankbil, hvis volumen er større end produktet direkte ind i systemet fra tankvognen i
stedet for selv at skulle pumpe det fra 1.000 L IBC
containere. Chaufføren sørger for at læsse pro­
duktet af, men det er forudsat, at der er personer
til stede, som kan stå for udluftning af systemet
under påfyldning.

Vi har i mange år haft et godt samarbejde med
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, som har hjulpet
os i sager fra et par tusinde liter op til 150.000
liter. Udstyret på deres tankbiler gør det som
udgangspunkt muligt at kunne:

• Pumpe med op til 2,5 bar i styrke

• At trykke volumen op til 25 m i højden

• At kunne levere til systemer, hvor lastbilen
holder helt op til 50 m fra påfyldningen

9

Fysiske egenskaber for IPA-sprit

IPA-sprit er en blanding af alkoholer, der blandet
med vand, benyttes til frostsikring af væsken i et
jordvarmeanlæg. IPA-sprit består af 90% ethanol
(sprit) og 10 % isopropylalkohol.

Varmefylden

Væsken i jordkredsløbet har til opgave at Varmeledningsevnen
transportere jordens varme til varmepumpen. Her
spiller væskens varmefylde en rolle – jo højere En væskes varmeledningsevne er dens evne til
varmefylde jo mere varme kan den transportere at overføre energi. Angives med enheden W/mK
per kg flow. Typisk anvendes 30% IPA-sprit og (Watt per meter per grad temperaturen ændres).
70% vand, som giver en frostsikring på -15 Varmeledningsevnen kan også udtrykkes som den
gr. C. Varmefylden også kaldet den specifikke hastighed, hvormed energien kan ledes gennem
varmekapacitet af denne blanding kan udregnes væsken.
til ca. 3,66 kJ/kg K (kilo Joule per kg for hver grad
temperaturen ændres). For en en 30% IPA-sprit og 70% vand kan
varmeledningsevnen ved 20 gr. C beregnes til ca.
Til sammenligning er varmefylden af ren vand 0,470 W/mK. Varmeledningsevnen kaldes også
ca. 4,19 kJ/kg K, så egentlig kunne det være λ- værdien.
fornuftigt at bruge ren vand i jordkredsløbet. I så
tilfælde skulle varmepumpens kredsløb imidlertid
sikres til, ikke at komme under nul grader i
varmeveksleren ud mod jordkredsløbet for at
forhindre væsken i at fryse til is. Ved at bruge
IPA-sprit i jordkredsløbet kan man således til
stadighed oprette et flow selv ved minusgrader.

Sammenligning af forskellige væsketyper

Brinetype v. 20gr. C Varmefylde KJ/ Kg K Varmeledningsevne W/m K

IPA sprit 30% 3,66 0,470
Ethylenglykol 30% 3,66 0,478
Propylenglykol 30% 3,88 0,473
Vand 4,19 0,600

10

Brandfare Ingen korrosionsinhibitorer

Hvis man anvender IPA-sprit som væske i sit var­ I modsætning til glykolblandinger, som også må
mepumpeanlæg, skal man være opmærksom på anvendes til jordvarmeanlæg, skal man være
at den rene IPA-sprit er klassificeret som ”meget opmærksom på at IPA-sprit blandinger ikke
brandfarlig væske og damp” (H226), idet den har indeholder inhibitorer til modvirkning af korrosion.
et flammepunkt på kun 12 gr C. (flammepunktet
er den laveste temperatur, hvor væskens afgiver
dampe nok til at kunne antændes). En 30%
blanding er klassificeret som ”brandfarlig væske
og damp” (H225) med et flammepunkt på 30 gr C.
Derfor anbefales det, at man køber IPA-sprit som
et færdigblandet brugsklart produkt.

Gratis informationsmøder

Da vi nærmer os mere normale tilstande, har vi Typisk agenda på møderne
genoptaget vores populære informationsmøder
omkring glykoler og kølevand. Afholdelsen kan for • Forskellige glykoltyper
eksempel være i forlængelse af et personalemøde • Typiske anvendelsesområder
hos jer eller ved lignende arrangementer. • Anbefalede driftstemperaturer
• Analyser
På møderne, der typisk varer ca. 45-60 min., • Delstrømsfiltre og refraktometre
gennemgår vi de vigtigste forhold, som man skal
forholde sig til, når man har med glykoler og
kølevand at gøre. Agendaen er fleksibel i forhold
til jeres ønsker.

Møderne er tiltænkt som dialogmøder, hvor der er Kontakt os for mere information
gjort plads til spørgsmål hen ad vejen.
Hvis du vil høre nærmere eller vil booke os
til et gratis informationsmøde, så kontakt
os på tlf. 4362 2021 eller [email protected]

11

Vidste du at…

Betegnelsen brine (saltlage) undertiden indgå i et køleanlæg. Afhængig af inhibitortypen
også bruges for andre kuldebærere såsom beskytter de eksempelvis sort jern, kobber,
glykolblandinger. aluminium m.m.

Inhibitorer i glykol og vand er kemiske At man skal være opmærksom på, at kølevand i
tilsætningsstoffer, der anvendes til at nedsætte sekundær kredsen oftest ikke indeholder glykol,
korrosion af de forskellige metaller, der kan og derfor bør tilsættes inhibitor mod korrosion.

Åbningstider: Afhentning på fabrikken

Kontor Mandag – Torsdag
07:00 – 15:00
Mandag – Torsdag
08:00 – 16:00 Fredag
07:00 – 14:30
Fredag
08:00 – 15:30

L.C. Glad & Co A/S Tel: 43 62 20 21
Vallensbækvej 65, [email protected]
DK-2625 Vallensbæk
En del af Glad Koncernen
www.lcglad.dk
12


Click to View FlipBook Version