The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานสายงานการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by koooway, 2022-06-11 09:53:03

รายงานข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานสายงานการสอนของข้าราชการครู

รายงานข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานสายงานการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Keywords: รายงานข้อจำกัด

ก.ค.ศ.3 (จชต.) สวนที่1

รายงานขอจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบตั งิ าน
สายงานการสอนของขาราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

ขอเล่อื นเปน/ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ

นายรัฐศาสตร2 มาทวี
ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห2 ๓๙ จังหวดั นราธิวาส

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการคำนำ

การรายงานผลงานดานท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป&นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ส,วนที่ 1 ขอจำกัดตามสภาพ
ความยากลำบากในการปฏิบัติงานฉบับน้ีเป&นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ียอนหลัง 1 ป3 ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห5 ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ตำบลตันหยงมัส
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธวิ าส สำนักงานบริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ ซ่งึ ประกอบดวย 7 หัวขอ ดังนี้
ขอมูลผูรับการประเมิน การปฏิบัติงานในป3ที่ขอรับการประเมิน สภาพความยากลำบาก
ในการปฏบิ ัติงาน การจัดการเรยี นรู,การพฒั นาทางวชิ าการ ผลที่เกิดกับผูเรียน ผลการปฏบิ ตั ิหนาท่ี
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ในส,วนรายงานผลงานดานที่ 3 ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป&นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ส,วนที่ 1
ขอจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติหนาที่มีหัวขอหลักดังน้ีการจัดการเรียนรู
การพฒั นาทางวิชาการ,ผลท่เี กิดกบั ผเู รยี น,ผลการปฏบิ ัตหิ นาท่ีไดรับมอบหมาย

ท้ังนี้หัวขอหลักดังกล,าวผูรายงานไดสรุปผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสำเร็จได
ดวยความเรียบรอย และผูรายงานขอขอบคุณผูท่ีมีส,วนเกี่ยวของ สนับสนุน และช,วยเหลือในการ
จดั ทำเอกสารในคร้ังน้ี มา ณ โอกาสน้ี

รัฐศาสตร5 มาทวีสารบัญ

เรื่อง หนา

คำนำ ................................................................................................................... (ก)
สารบญั ................................................................................................................ (ข)
1. ขอมูลผูขอรับการประเมนิ ........................................................................................ 1
2. การปฏิบตั งิ านในปท3 ่ีขอรับการประเมิน.................................................................... 1
3. สภาพความยากลำบากในการปฏิบตั ิงาน................................................................. 3
ผลการปฏบิ ัติงานท่เี กิดจากการปฏิบัตหิ นาที่................................................................

1. การจดั การเรยี นรู.......................................................................................... 10
2. การพฒั นาทางวชิ าการ.................................................................................. 16
3. ผลที่เกดิ กับผูเรียน.................................................................................................... 18
4. ผลการปฏบิ ัติหนาทอี่ ่ืนตามท่ไี ดรับมอบหมาย......................................................... 22
คำรับรองของผูขอรับการประเมนิ ............................................................................... 23
คำรับรองของผบู ังคับบัญชา......................................................................................... 23

ก.ค.ศ.3 (จชต.)
รายงานผลการปฏิบัติงานดานท่ี 3 ผลทีเ่ กิดจากการปฏบิ ตั ิหนาที่
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวดั ยะลา ป)ตตานี นราธิวาส และสงขลา
( เฉพาะในพ้ืนทีอ่ ำเภอเทพา อำเภอสะบายอย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ )
ขอมีหรอื เลื่อนเป3นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูสายงานการสอน
สว6 นที่ 1 ขอจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏบิ ัติงาน

1. ขอมลู ผูขอรับการประเมนิ
ช่อื นายรัฐศาสตร นามสกลุ มาทวี
ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ ตำแหนงเลขที่ 114565
สถานศึกษา / หนวยงาน โรงเรยี นราชประชานุเคราะห ๓๙ จงั หวัดนราธวิ าส อำเภอระแงะ
จังหวดั นราธวิ าส
สำนกั บริหารงานการศึกษาพิเศษ
สวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
รบั เงนิ เดอื นในอันดบั คศ.2 ข้นั 33,650 บาท

2. การปฏบิ ตั งิ านในปท9 ี่ขอรับการประเมิน (ระบรุ ายการทปี่ ฏิบัติจริง)
2.1 การปฏิบัตงิ านการสอน (ชัน้ /ระดบั /กลมุ สาระการเรียนร@ู/สาขาวิชา หรือรายวชิ าตามทสี่ อน)

2.1.1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปก9 ารศกึ ษา 2563

ที่ รายวิชา รหสั วชิ า ระดับชนั้ ทสี่ อน ชว่ั โมง/สัปดาห>
มัธยมศกึ ษาปBท่ี 6/1 4
1 การออกแบบสื่อสง่ิ พมิ พ ว 33207 มธั ยมศึกษาปทB ี่ 6/2 4
มธั ยมศกึ ษาปBท่ี 5/1 2
2 การออกแบบสื่อส่งิ พิมพ ว 33207
มธั ยมศกึ ษาปBที่ 5/2 2
3 การออกแบบผลติ ภณั ฑดว@ ย ว 32207
มธั ยมศกึ ษาปBท่ี 4/2 4
โปรแกรมสำเรจ็ รูป มธั ยมศกึ ษาปทB ่ี 2/1 4
ประถมศกึ ษา ปทB ี่ 4-6 1
4 การออกแบบผลติ ภณั ฑด@วย ว 32207 มัธยมศึกษาปBท่ี 4-6 1
มธั ยมศึกษาปBท่ี 6/1 1
โปรแกรมสำเรจ็ รปู 23

5 การตัดตอวิดโิ อ ว 31207

6 กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาร@ู -

7 กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารี -

8 กิจกรรมชมุ นมุ คอมพิวเตอร -

9 อบรมจริยธรรม -

รวม

2

2.1.2 ภาคเรียนท่ี 2 ป9การศึกษา 2563

ที่ รายวิชา รหสั วิชา ระดบั ชัน้ ทส่ี อน ชว่ั โมง/สัปดาห>
มธั ยมศกึ ษาปทB ี่ 6/1 4
1 การออกแบบส่ือสิง่ พมิ พ ว 33207 มธั ยมศึกษาปทB ่ี 6/2 4
มธั ยมศกึ ษาปBที่ 5/1 2
2 การออกแบบส่ือสงิ่ พมิ พ ว 33207
มัธยมศกึ ษาปทB ่ี 5/2 2
3 การออกแบบผลติ ภณั ฑด@วย ว 32207
มธั ยมศกึ ษาปทB ี่ 4/2 4
โปรแกรมสำเร็จรปู มัธยมศกึ ษาปBท่ี 2/1 4
ประถมศึกษา ปทB ่ี 4-6 1
4 การออกแบบผลิตภัณฑดว@ ย ว 32207 มัธยมศึกษาปBที่ 4-6 1
มัธยมศกึ ษาปBท่ี 6/1 1
โปรแกรมสำเร็จรปู 23

5 การตัดตอวดิ ิโอ ว 31207

6 กิจกรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลาร@ู -

7 กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารี -

8 กจิ กรรมชมุ นมุ คอมพวิ เตอร -

9 อบรมจริยธรรม -

รวม

2.2 จำนวนช่ัวโมงท่สี อน /สปั ดาห
2.2.1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกB ารศึกษา 2563 จำนวนช่ัวโมงท่สี อน 23 คาบ/สัปดาห
2.2.2 ภาคเรียนที่ 2 ปกB ารศึกษา 2563 จำนวนชัว่ โมงทสี่ อน 23 คาบ/สัปดาห

2.3 ปฏิบัติหน@าที่
2.3.1 ครูผส@ู อนรายวิชาการออกแบบส่ือสิ่งพิมพ รายวิชาการออกแบบผลติ ภัณฑดว@ ย

โปรแกรมสำเร็จรปู รายวิชาการตดั ตอวดิ โิ อ ระดับช้นั มัธยมตอนปลาย ประจำกลมุ สาระการเรยี นรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.3.2 ครปู ระจำชั้นมัธยมศึกษาปทB ่ี 6/1
2.3.3 ครูท่ีปรึกษาชมุ นุมคอมพวิ เตอร

2.4 กิจกรรมพัฒนาผเู@ รยี นที่รับผิดชอบ

2.4.1 ภาคเรียนที่ 1 ป9การศึกษา 2563

ที่ กิจกรรม ระดับช้ันท่ีสอน ชั่วโมง/สปั ดาห>
1
1 กิจกรรมลกู เสือ-เนตรนารี ประถมศกึ ษา ปทB ่ี 4-6 1
4
2 กจิ กรรมอบรมจริยธรรม มธั ยมศึกษาปทB ่ี 6/1 1
7
3 กิจกรรมลดเวลาเรยี นเพ่ิมเวลารู@ มัธยมศกึ ษาปทB ี่ 2/1

4 กิจกรรมชมุ นมุ คอมพวิ เตอร มธั ยมศึกษาปทB ่ี 4-6

รวม


Click to View FlipBook Version