The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pelan Strategik Kolej Komuniti Temerloh 2021 dibangunkan berasaskan kepada Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti 2018-2025

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by unitkualitikktm, 2021-05-20 23:33:34

Pelan Strategik Kolej Komuniti Temerloh 2018-2022 Kemaskini 2021

Pelan Strategik Kolej Komuniti Temerloh 2021 dibangunkan berasaskan kepada Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti 2018-2025

Keywords: pelan strategik,kolej komuniti temerloh

PELAN
STRATEGIK

KOLEJ KOMUNITI TEMERLOH

2018 – 2022
KEMASKINI 2021

PELAN STRATEGIK
KOLEJ KOMUNITI TEMERLOH

2018 - 2022

KEMASKINI 2021

Cetakan Pertama, 2021

Diterbitkan Oleh:
Unit Jaminan Kualiti
Kolej Komuniti Temerloh
By Pass Batu 2, Jalan Temerloh,
Kg Chatin Ulu, 28400 Mentakab,
Pahang Darul Makmur

Tel: 09-2701550
Faks: 09-2701551
© 2021 Kolej Komuniti Temerloh

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik,
fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kolej Komuniti Temerloh,

Kementerian Pengajian Tinggi.

Pelan Strategik Kolej Komuniti Temerloh 2018 - 2022 Kemaskini 2021

Penaung
Suhairi bin Ismail

Penasihat
Wan Norhayati binti Wan Saupi

Paliza binti Deraman

Editor
Siti Shuhaili binti Mohamad Moha

Fadilah binti Yurani
Norazuwa binti Salehudin

Nur Jamilah binti Nawi
Azizah binti Mohamed

Ilyana binti Yahya

Pereka Grafik dan Penyunting
Beny bin Yusmar

Pihak Unit Jaminan Kualiti Kolej Komuniti Temerloh ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada semua yang terlibat dalam Pelan Strategik Kolej Komuniti Temerloh 2018 - 2022 Kemaskini 2021.
Penghargaan ini ditujukan kepada

Mohd Zamri bin Kames @ Mansor, Mohd Hanif bin Alias, Harniza binti Ismail, Idura binti Shaharudin, Azimah binti
Anuar, Abbes Salimi bin Mohamad Nazri, Fairoz binti Jumhat, Norarziana binti Sasudian, Nor Hasimah binti Abd
Rahman, Mohd Asraf Shami bin Abdul Rani, Mohd Fazli Khaisunizam bin Ismail, Norsaritanaini binti Mahasan, Nor
Aishah binti Othman, Saliza binti Abdul Razak, Mastura binti Mustaffa, Muhammad Iswan bin Ismail, Amutha A/P Gopal
Villoo @ Venugopal, Amiera Saryati binti Sadun, Mohamad Shukri bin Che Ya, Reimi Asraf bin Rawi, Norazma binti

Manan

ISI KANDUNGAN

01 02 03

KATA ALUAN VISI DAN MISI PELAN STRATEGIK

TUAN PENGARAH JPPKK KKTM 2018 - 2022

Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3

04 05 06

TERAS STRATEGIK PENJAJARAN GEMILANG

GEMILANG PELAN STRATEGIK JPPKK GEMILANG 1 - 7

Halaman 4 Halaman 5 Halaman 6 - 71

KATA ALUAN 1

TUAN PENGARAH

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Kolej Komuniti Temerloh berjaya
untuk merangka Pelan Strategik untuk memacu Kolej Komuniti Temerloh ke persada.

Setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada Jawatankuasa Kerja Perancangan Pelan
Strategik Kolej Komuniti Temerloh kerana telah berjaya menghasilkan dokumen ini sebagai
garis panduan dalam mebantu untuk perancangan yang lebih teliti dan pembangunan
secara kolektif dan bersepadu.

Diharapkan pada tahun-tahun, mendatang akan lebih banyak kejayaan yang bakal
diperoleh oleh warga Kolej Komuniti Temerloh. Semoga warga KK Temerloh terus
menggembleng serta memantapkan semua aspek pengurusan dan pelaksanaan melalui
kepelbagaian sumber secara optimum untuk memacu Kolej Komuniti Temerloh terus
relevan dalam arean TVET negara.

Pelan Strategik yang dirangka bersama ini dilihat sebagai suatu proses kesinambungan yang
saling berkait dan melengkapi namun lebih dinamik,tersusun dan sistematis daripada
pelbagai sudut menepati hasrat mengarus perdanakan TVET. Matlamat yang disasarkan
melalui dokumen ini juga jelas, sesuai dan selari dengan matlamat dan Hala Tuju TVET
negara.

Akhir kata, marilah kita sama sama berdoa semoga Pelan Strategik ini akan menjadi wadah
pelaksanaan program yang lebih bermakna bukan sekadar meraih kejayaan di peringkat
lokal malahan terus menjulang nama Kolej Komuniti Temerloh di peringkat nasional
seterusnya ke persada global.

VISI DAN MISI

MISI VISI

1. Menyediakan akses yang Menjadi peneraju institusi TVET
yang unggul
meluas kepada program TVET
berkualiti dan diiktiraf 2

2. Memperkasa komuniti melalui

pembelajaran sepanjang hayat

3. Melahirkan graduan holistik,

berciri keusahawanan dan
seimbang

4. Memanfaatkan sepenuhnya

perkongsian pintar dengan
pihak berkepentingan

PELAN STRATEGIK

2018 2019 2020 2021 2022

SASARAN SASARAN MEMACU MENGANJAK MENGANJAK
PENINGKATAN KE ARAH KE ARAH

SISTEM KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN

3

TERAS GEMILANG

Gemilang 1

Meluaskan akses

Gemilang 7 1 Gemilang 2

Mempertingkat sistem 7 PELAN 2 Pengajaran dan
penyampaian KKTM STRATEGIK pembelajaran tvet yang
selari IR 4.0
KKTM kondusif selari dengan
2018 - 20202
TVET 4.0
54
Gemilang 6 6 3 Gemilang 3

Kelestarian Pembudayaan
pembelajaran penyelidikan dan
sepanjang hayat inovasi

Gemilang 5 Gemilang 4

KKTM di persada Penuntasan KKTM
antarabangsa unggul

4

PENJAJARAN

GEMILANG PENJAJARAN PELAN STRATEGIK JPPKK

GEMILANG 1 TS 2: Memantapkan governan yang responsive dan mampan
Meluaskan akses
TS 1: Menghasilkan graduan TVET berkualiti
GEMILANG 2 TS 2: Memantapkan governan yang responsive dan mampan
Pengajaran dan pembelajaran TVET yang TS 4: Menerajui sistem pendidikan melalui TVET 4.0
kondusif selari dengan TVET 4.0 TS 6: Membudaya penyelidikan gunaan dan inovasi

GEMILANG 3 TS 2: Memantapkan governan yang responsive dan mampan
Pembudayaan penyelidikan dan inovasi TS 4: Menerajui sistem pendidikan melalui TVET 4.0
TS 5: Memperkukuh kolaborasi industri dan komuniti
GEMILANG 4 TS 6: Membudaya penyelidikan gunaan dan inovasi
Penuntasan KKTM unggul TS 3: Memperkaya bakat

GEMILANG 5 TS 1: Menghasilkan graduan TVET berkualiti
KKTM di persada antarabangsa TS 4: Menerajui sistem pendidikan melalui TVET 4.0
TS 1: Menghasilkan graduan TVET berkualiti
GEMILANG 6 TS 2: Memantapkan governan yang responsive dan mampan
Kelestarian pembelajaran sepanjang hayat TS 4: Menerajui sistem pendidikan melalui TVET 4.0

GEMILANG 7
Mempertingkatkan system penyampaian
selari IR 4.0

5

GEMILANG 1

Meluaskan akses

6

GEMILANG KKTM 1

1.1 PENINGKATAN IMEJ JABATAN DAN KAPASITI PELAJAR PROGRAM SEPENUH MASA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Semua Digugurkan
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2021 2022 Penyelaras
JPPKK Penerangan 2020 Penerangan
Media Massa Bilangan artikel 160 210
TS 2: • Melaksanakan sisipan akhbar setiap bulan (12 akhbar setahun pelajar pelajar 2
Memantapkan
governan yang bulan) dalam Berita Harian, Utusan, Sinar Harian, Bilangan post
responsif dan Sin Chew Daily dan Tamil Nesan setahun
mampan • Hebahan/Temubual/Iklan di TV dan Radio
Bilangan
Media Sosial hebahan info 24 48 Semua Dimurnikan
• Kempen Like & Share blast 2 20 Penyelaras Dimurnikan
• Pertandingan Selfie staff & pelajar 11 Penerangan Dikekalkan
Bilangan 2 10 Dimurnikan
Sebaran Aplikasi kemaskini Semua
• Info blast (sms/whatsapp) Galeri/Wall of Penyelaras
fame Penerangan
Imej
• Galeri, Wall of fame, Kolaborasi dengan agensi Bilangan Semua
promosi Penyelaras
kerajaan/NGO & Lawatan Benchmark sekolah, Penerangan
masjid, agensi
Promosi kerajaan Semua
• Sekolah, masjid, agensi kerajaan, swasta & swasta & Penyelaras
komuniti Penerangan
komuniti setempat setempat
2 10 Semua Dimurnikan
Program Bilangan Penyelaras
• Taklimat kerjaya, motivasi,promosi sempena mengadakan Penerangan
program
keputusan SPM, pameran produk kolej/hasil
pelajar/kursus pendek, khidmat masyarakat / aktviti
kemasyarakatan dalam dan luar kolej / Hari
Terbuka

7

GEMILANG KKTM 1

1.1 PENINGKATAN IMEJ JABATAN DAN KAPASITI PELAJAR PROGRAM SEPENUH MASA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bilangan CSR 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga
STRATEGIK Penolong Mengadakan aktiviti CSR "MINI LIBRARY" di kawasan 1 kali Disember Digugurkan
JPPKK Perpustakaan sekitar Mentakab dan Temerloh Bilangan muat 1 kali 2020
naik setahun Dikekalkan
TS 2: Mempamerkan aktiviti perpustakaan KKTM
Memantapkan di media sosial Bilangan 6 kali 24 aktiviti 24 kali muat naik 24 kali Januari hingga Digugurkan
governan yang tayangan 1 kali setahun setahun muat naik Disember
responsif dan Mengadakan tayangan filem "WOW" di perpustakaan setahun Digugurkan
mampan setiap Rabu Bilangan 12 kali Januari hingga untuk
kempen setahun Disember pemurnian
Mengadakan aktiviti kempen membaca sebulan sekali Dikekalkan
Bilangan aktiviti 12 kali 12 kali Januari hingga
Melaksanakan aktiviti galakan membaca setahun Disember Dikekalkan

8 aktiviti setahun 8 aktiviti Januari hingga Dikekalkan
Disember

Melaksanakan aktiviti galakguna perpustakaan Bilangan aktiviti 8 aktiviti setahun 8 aktiviti Januari hingga
Disember

Lawatan ke perpustakaan lain Bilangan 1 lawatan setahun 1 Januari hingga
lawatan Disember

8

GEMILANG KKTM 1

1.1 PENINGKATAN IMEJ JABATAN DAN KAPASITI PELAJAR PROGRAM SEPENUH MASA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI Bilangan post CATATAN
TERAS PELAN 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Penolong Dimurnikan
STRATEGIK Penolong Muatnaik kata-kata hikmah @ motivasi di dalam Fb 1 post 100% 2020 Pegawai
JPPKK Pegawai KKTM: seminggu 1 post 80% 1 post Teknologi Digugurkan
Teknologi • Update Facebook Rasmi KKTM seminggu seminggu Maklumat Dimurnikan
TS 2: Maklumat • Update instragram KKTM Bilangan hari 100% Dimurnikan
Memantapkan • Update laman web KKTM
governan yang Bilangan hari 100%
responsif dan Muatnaik kata-kata hikmah @ motivasi di dalam
mampan Instagram KKTM
www.instagram.com/kolej.komuniti.temerloh
100% 1 post Penolong
Update Laman Web KKTM seminggu Pegawai
kktemerloh.mypolycc.edu.my Teknologi
100% 1 kali 3 hari Maklumat
Menjawab segala emel pertanyaan tentang KKTM di seminggu bekerja jika
emel rasmi [email protected] Penolong
100% Dalam ada Pegawai
tempoh 3 perubahan Teknologi
Maklumat
hari Dalam
bekerja tempoh 3 Penolong
Pegawai
hari Teknologi
bekerja Maklumat

9

GEMILANG KKTM 1

1.2 PELAKSANAAN HARI PENDAFTARAN BERJALAN DENGAN LANCAR DAN BAIK

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Mengadakan Hari Pendaftaran % minima 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Sesi Jun & Dimurnikan
STRATEGIK Pegawai Maklumbalas Hari Pendaftaran norma ambilan 160 orang 210 orang 2020 50% Disember Dikekalkan
JPPKK Pengambilan pelajar yang 100%
ditetapkan
TS 2: 100%
Memantapkan % pelajar
governan yang memberi
responsif dan maklum balas
mampan

160 orang 160 orang 100% Sesi Jun &
Disember

10

GEMILANG KKTM 1

1.3 PELAKSANAAN MINGGU SUAI KENAL BERJALAN DENGAN LANCAR DAN BAIK

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Mengadakan Minggu Suai Kenal (MSK) Pelajar Bilangan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Sesi Jun & Dimurnikan
STRATEGIK Pegawai Maklumbalas Minggu Suai Kenal (MSK) Pelajar Minggu Suai 160 Orang 210 orang Disember Dikekalkan
JPPKK Pembangunan Kenal (MSK) 2020 1 kali /
Pelajar semester
TS 2: % pelajar 2 kali
Memantapkan memberi 20 Orang 20 Orang 80% Sesi Jun &
governan yang maklum balas 80% daripada daripada Disember
responsif dan positif bilangan pelajar bilangan
mampan pelajar
mendaftar mendaftar

11

GEMILANG 2

Pengajaran dan pembelajaran tvet
yang kondusif selari dengan TVET

4.0

12

GEMILANG KKTM 2

2.1 JADUAL WAKTU

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Peratus (%) 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Merujuk kepada 2 Dimurnikan
STRATEGIK KP Program / Merancang keperluan bilangan pensyarah mengikut pensyarah 100% 100% 2020 100% sesi pengajian
JPPKK Unit program mengajar 100% iaitu Jun dan
mengikut Disember
TS 4: Menerajui Penyelaras Menyedia, menyiap dan mengedarkan jadual waktu keperluan 100%
sistem Jadual
pendidikan Peratus (%)
melalui TVET jadual waktu
4.0 disedia, disiap
dan diedar
sebelum PdP 100% 100% 100% Dilaksanakan 1 Dimurnikan
bermula. minggu sebelum
minggu PdP
bermula

13

GEMILANG KKTM 2

2.2 FAIL REKOD PENSYARAH (FRP)

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Memantau penyediaan FRP/iFRP secara berkala FRP/iFRP SISTEM
STRATEGIK Timbalan dipantau secara 2018 2019 2020 2021 2022
JPPKK Pengarah Menyemak kandungan FRP/iFRP secara berkala berkala setiap 100% 100% 100% 100%
(Akademik) kali sesi Pensyarah Kursus Dimurnikan
TS 4: Menerajui KP Program / bermula 2 kali per
sistem Unit semester
pendidikan Bilangan
melalui TVET semakan
4.0 FRP/iFRP

FRP/ FRPel 6 2 kali per 2 kali per Pensyarah Kursus Dimurnikan
dikumpul semester semester / KP Program / Digugurkan
1 kali Unit
Penyelaras KPI Melupus dokumen FRP / FRPel mengikut Seksyen 25 setahun 1 kali
dan dan 26 Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) setahun Persediaan Audit
Dokumentasi MQA

14

GEMILANG KKTM 2

2.3 LATIHAN INDUSTRI (LI)

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Merujuk kepada 2 Dikekalkan
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2020 2021 2022 sesi pengajian Dikekalkan
JPPKK Perhubungan 100% 100% 100% 100% iaitu Jun dan Dikekalkan
Industri & Memastikan syarikat/jabatan yang dipilih pelajar untuk Peratus(%) Disember
TS 1: Alumni LI adalah relevan dengan bidang syarikat / 100%
Menghasilkan jabatan yang Merujuk kepada 2
graduan TVET Menyelia dan menyemak Laporan Harian LI dan dipastikan 2 sesi pengajian
berkualiti Laporan Akhir LI pelajar iaitu Jun dan
Peratus(%) 1 Disember
Mengenalpasti syarikat/jabatan untuk jalinan kolaborasi laporan LI 100% 100% 100%
disiapkan 1 Januari hingga
Pegawai pelajar praktikal 10 5 2 Disember
Perhubungan 75
Industri & Bilangan
Alumni/KP/KU Syarikat 90% lulus (termasuk
5% lulus cemerlang)
Pegawai Menghasilkan kolaborasi berimpak tinggi Bilangan 2 Januari hingga Dimurnikan
Perhubungan Mengadakan majlis kolaborasi bersama syarikat kolaborasi Disember
Industri & 1
Alumni Bilangan Majlis
75%
1 1 Januari hingga Dikekalkan
90% lulus Disember
(termasuk
Memastikan majikan memberikan maklum balas Peratus (%) 75% 75% 5% lulus Merujuk kepada 2 Dikekalkan
memuaskan pada skala likert 3 dari 5 terhadap prestasi daripada cemerlang) sesi pengajian Dikekalkan
pelajar yang mengikuti Program Latihan Industri. bilangan pelajar 90% lulus 90% lulus iaitu Jun dan
LI setiap sesi (termasuk (termasuk Disember
Memastikan kadar kelulusan Program Latihan Industri 5% lulus 5% lulus
pelajar. Peratus (%) cemerlang) cemerlang) Merujuk kepada 2
daripada sesi pengajian
bilangan pelajar iaitu Jun dan
LI setiap sesi Disember

15

GEMILANG KKTM 2

2.4 PEPERIKSAAN

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Merujuk kepada 2 Dikekalkan
STRATEGIK Pensyarah 2018 2019 2020 2021 2022 sesi pengajian
JPPKK Kelas iaitu Jun dan
Timbalan Melaksanakan tugas sebagai Pensyarah Kelas/ Modul : 2 kali setahun 3 kali 3 kali 2 kali setahun 2 kali Disember
TS 1: Pengarah • Membuat pendaftaran kursus/LA pelajar setahun setahun setahun
Menghasilkan (Akademik) 2 kali setahun
graduan TVET
berkualiti Pensyarah 2 kali setahun
Kursus
Melaksanakan tugas sebagai Pensyarah Kursus : 2 kali setahun 3 kali 3 kali 2 kali setahun 2 kali Merujuk kepada 2 Dikekalkan
• Menguruskan pengiraan peratusan kehadiran 2 kali setahun setahun setahun setahun sesi pengajian Dikekalkan
2 kali setahun iaitu Jun dan Dikekalkan
pelajar 3 kali 3 kali 2 kali Disember Dimurnikan
• Menguruskan markah Penilaian Berterusan setahun setahun 2 kali setahun setahun Dikekalkan
Merujuk kepada 2
Melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Skrip 2 kali sesi pengajian
Jawapan. setahun iaitu Jun dan
Disember
Pensyarah Melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Kedua bagi 2 kali setahun 3 kali 3 kali 2 kali
proses Moderasi. setahun setahun setahun Merujuk kepada 2
sesi pengajian
Ketua Program Melaksanakan tugas sebagai Penyelaras Moderasi 2 kali setahun 3 kali 3 kali 2 kali iaitu Jun dan
/ Ketua Unit setahun setahun setahun Disember

Pensyarah Melaksanakan analisis hasil pembelajaran (CLO/PLO) 2 kali setahun 3 kali 3 kali Merujuk kepada 2
Kursus setahun setahun sesi pengajian
Pensyarah iaitu Dis 2020 dan
Kelas Jun 2021
Ketua Program
/ Ketua Unit Merujuk kepada 2
Timbalan sesi pengajian
Pengarah iaitu Jun dan
(Akademik) Disember

16

GEMILANG KKTM 2

2.4 PEPERIKSAAN

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Melaksanakan inSAn 2 kali setahun 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Merujuk kepada 2 Digugurkan
STRATEGIK Pensyarah sesi pengajian
JPPKK Kursus Melupus dokumen Peperiksaan mengikut Seksyen 25 3 kali setahun 3 kali 3 kali 2020 iaitu Jun dan
Pensyarah dan 26 Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) Dokumen setahun setahun Disember
TS 1: Kelas Peperiksaan 2 kali setahun
Menghasilkan Ketua Program dikumpul
graduan TVET / Ketua Unit
berkualiti Timbalan
Pengarah
(Akademik) 1 kali 1 kali 1 kali Januari hingga Dimurnikan
setahun setahun setahun Disember
Penyelaras KPI
dan
dokumentasi

17

GEMILANG KKTM 2

2.5 KUALITI AKTIVITI PSH

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN 2 Kali setahun 2018 2019 SISTEM 2021 2022 PPPT Dimurnikan
STRATEGIK Timbalan Menyemak FRP PSH pensyarah 2
JPPKK Pengarah • Bil. aktiviti semakan FRP PSH Mei & April dan 2020
(Akademik) Oktober Oktober
TS 4: Menerajui Peg. Operasi Mengumpul dan melupus dokumen FRP PSH dan April dan Oktober
sistem (PSH) dokumen PSH
pendidikan
melalui TVET Penyelaras KPI
4.0 dan
dokumentasi
1 kali setahun 1 kali 1 kali Januari hingga Digugurkan
setahun setahun Disember

18

GEMILANG KKTM 2

2.6 FOLIO PELAJAR

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Menyediakan folio pelajar yang lengkap 2 kali setahun 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Merujuk kepada 2 Dikekalkan
STRATEGIK Pensyarah 100% sesi pengajian Digugurkan
JPPKK Kelas 3 kali 2020 2 kali iaitu Jun dan
setahun setahun Disember
TS 4: Menerajui Pegawai 2 kali setahun
sistem Pengurusan Januari hingga
pendidikan Rekod & Disember
melalui TVET Dokumen
4.0

Mengumpul dan melupus dokumen Folio Pelajar 1 kali setahun 1 kali 1 kali
mengikut Seksyen 25 dan 26 Akta Arkib Negara 2003 setahun setahun
(Akta 629)

19

GEMILANG KKTM 2

2.7 KUALITI PELAJAR

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. Aktiviti 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dimurnikan
STRATEGIK KP Program / Penyertaan pelajar menyertai aktiviti anjuran unit / 5 5 2020 2 Disember
JPPKK Unit program kolej dalam setahun 5 1 aktiviti bagi Dimurnikan
setiap program/
TS 4: Menerajui 25 unit
sistem
pendidikan 1 Januari hingga
melalui TVET Disember
4.0 5

Penyertaan pelajar menyertai inovasi 5 per program/unit Bil. Penyertaan 25 25 5
(STM/SFP
Penyertaan pelajar menyertai pertandingan kemahiran Bil. Penyertaan 10 4 1 penyertaan Dimurnikan
setiap program/unit , SPB) (2021: PIC SFP) - Dikekalkan
3 (SRP) Penggiliran
2 (AM) ditentukan oleh
penyelaras Bakat
1
Januari hingga
Penglibatan pelajar dalam CSR bersama Bil. Aktiviti 55 5 Disember
agensi/komuniti/NGO 1 penyertaan bagi
setiap program/
unit

20

GEMILANG KKTM 2

2.8 KUALITI PENSYARAH

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Mengadakan lawatan kerja / benchmarking Bil. Lawatan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 2 lawatan / Dikekalkan
STRATEGIK Ketua Program 5 10 2020 10 benchmarking Dimurnikan
JPPKK / Ketua Unit 10 bagi setiap Dimurnikan
program / unit
TS 4: Menerajui 10 Dimurnikan
sistem 1 penyertaan bagi
pendidikan 4 setiap program /
melalui TVET unit
4.0 5
1 penyertaan
Penyertaan pensyarah menyertai inovasi dalam setahun Bil. Penyertaan 14 10 5 (2021: PIC SFP) -
54 1 Penggiliran
Ketua Program Penyertaan pensyarah menyertai pertandingan Bil. Penyertaan ditentukan oleh
kemahiran dalam setahun penyelaras Bakat

Ketua Program Penyertaan pensyarah dalam penyelidikan dalam Bil. Penyertaan 55 10 1 penyertaan bagi
/ Ketua Unit setahun setiap program /
unit

21

GEMILANG KKTM 2

2.9 SESI KAUNSELING

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2021 2022 Dikekalkan
JPPKK Psikologi dan 2020 Dikekalkan
Kerjaya Dikekalkan
TS 2: Melaksanakan sesi kaunseling bersama pelajar dan staf
Memantapkan Dikekalkan
governan yang Sesi Kaunseling Individu Dikekalkan
responsif dan Dikekalkan
mampan • Staf Bil. sesi individu 10 sesi 10 sesi 10 sesi 10 sesi Januari hingga
100 sesi 100 sesi Disember
• Pelajar Bil. sesi individu 100 sesi 100 sesi 10 sesi 10 sesi
Januari hingga
• Komuniti Bil. sesi individu 10 sesi 10 sesi Disember

Sesi Kaunseling Kelompok Bil. sesi 5 sesi 2 sesi 2 sesi 2 sesi Januari hingga
• Staf kelompok 30 sesi 30 sesi Disember
50 sesi 30 sesi 2 sesi 2 sesi
• Pelajar Bil. sesi Januari hingga
kelompok 5 sesi 2 sesi Disember
• Komuniti
Bil. sesi Januari hingga
kelompok Disember

Januari hingga
Disember

22

GEMILANG KKTM 2

2.10 PENAKSIRAN UJIAN PSIKOLOGI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2020 2021 2022 Dikekalkan
JPPKK Psikologi dan Dikekalkan
Kerjaya Melaksanakan inventori psikologi kepada pelajar dan staf Bil. pentaksiran 30 30 30 pentaksiran 30 Januari hingga Dikekalkan
TS 2: • Pengurusan tekanan pentaksiran pentaksiran pentaksiran Disember Dikekalkan
Memantapkan 30 pentaksiran Dikekalkan
governan yang 30 Januari hingga
responsif dan 30 pentaksiran pentaksiran Disember
mampan
30 pentaksiran 30 Januari hingga
• Hala tuju kerjaya Bil. pentaksiran 30 30 pentaksiran Disember
pentaksiran pentaksiran 30 pentaksiran
30 Januari hingga
• Minat kerjaya Bil. pentaksiran 30 30 pentaksiran Disember
pentaksiran pentaksiran
30 Januari hingga
• Personaliti Bil. pentaksiran 30 30 pentaksiran Disember
pentaksiran pentaksiran

• Kesihatan mental Bil. pentaksiran 30 30
pentaksiran pentaksiran

23

GEMILANG KKTM 2

2.11 PROGRAM KAUNSELING

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. program SISTEM
STRATEGIK Pegawai Melaksanakan program motivasi Bil. program 2018 2019 2021 2022
JPPKK Psikologi dan • Pencegahan Bil. program 2020
Kerjaya
TS 2: • Pemulihan 33 2 3 Januari hingga Dimurnikan
Memantapkan 33 2 3 Disember Dimurnikan
governan yang 33 2 3 Dimurnikan
responsif dan Januari hingga
mampan Disember

• Pembangunan Januari hingga
Disember

24

GEMILANG KKTM 2

2.12 LAPORAN PSIKOLOGI & KERJAYA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. laporan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dikekalkan
STRATEGIK Pegawai Laporan unit psikologi dan kerjaya 1 12 12 Disember
JPPKK Psikologi dan • Laporan Januari - Disember 2020
Kerjaya
TS 2: 12
Memantapkan
governan yang
responsif dan
mampan

25

GEMILANG KKTM 2

2.13 PEMBIMBING RAKAN INSPIRASI SISWA SISWI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2021 2022
JPPKK Psikologi dan 2020
Kerjaya
TS 2: Merancang / mengawal selia Kelab Pembimbing Rakan Inspirasi Siswa Siswi (PRISS)
Memantapkan
governan yang • Kepimpinan ahli Bil. program 4 4 44 Januari hingga Dikekalkan
responsif dan bimbingan 22 Disember Dikekalkan
mampan
Januari hingga
• Priss negeri Bil. Peserta 2 2 Disember

26

GEMILANG KKTM 2

2.14 KUALITI INFRASTRUKTUR

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Dimurnikan
STRATEGIK Penolong 2018 2019 2020 2021 2022
JPPKK Pegawai Dimurnikan
Teknologi Setiap ruang pembelajaran (bengkel, makmal, bilik kuliah) dilengkapi LCD, Komputer, PA System 100% Dimurnikan
TS 2: Maklumat Dimurnikan
Memantapkan • Makmal Komputer (6 Makmal) Bilangan aset 100% Makmal 100% 186 / 6 Memastikan Digugurkan
governan yang Komputer 186 unit/makmal ICT komputer 6 6/6 semua perlatan
responsif dan LCD projector 6 unit/makmal 100% 100% 6/6 ICT berfungsi
mampan Siaraya 6 unit/makmal Bilangan aset 100% unit (31 dengan baik
ICT komputer 3/3
• Bilik Kuliah (3 Bilik) 1/3 Memastikan
Komputer 3 unit Bilangan aset setiap semua perlatan
LCD projector 1 unit ICT makmal, 1 7/7 ICT berfungsi
LCD, 1 PA dengan baik
• Bengkel (7 Bengkel ) 3/3
LCD projector 7 unit/bengkel sistem) 3/3 Memastikan
semua perlatan
Bilik kuliah 3 ICT berfungsi
unit (1 dengan baik

komputer, 1 Memastikan
LCD) semua perlatan
ICT berfungsi
Bengkel 7 dengan baik
unit (1 LCD,
1 komputer) Memastikan
semua perlatan
• Studio Fesyen (3 Makmal) Bilangan aset 100% Studio 100% ICT berfungsi
LCD projector 3 unit ICT 100% Fesyen 3 100% dengan baik
Siaraya 3 unit/studio unit ( 1 LCD,
Bilangan aset 1 komputer,
• Bilik Fesyen 3 unit (1 LCD, 1 komputer) ICT 1 PA sistem)

Bilik
Fesyen 3
(1 LCD, 1
komputer)

27

GEMILANG KKTM 2

2.14 KUALITI INFRASTRUKTUR

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Dikekalkan
STRATEGIK Penolong 2018 2019 2020 2021 2022
JPPKK Pegawai 100% 60% 60%
Teknologi Wifi akses di seluruh kampus Kawasan Kafeteria,
TS 2: Maklumat capaian - 50 mb Perpustakaan, 100 mbps
Memantapkan Capaian internet LAN di setiap Makmal Komputer, Lobi Blok C,
governan yang Makmal Fesyen, Perpustakaan, Bilik Kuliah, Bilik Staf Capaian 50 mbps Dimurnikan
responsif dan Lobi Blok F
mampan
- 50 mb

28

GEMILANG KKTM 2

2.15 PENCAPAIAN AKADEMIK

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. pelajar 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Semester Jun dan Dikekalkan
STRATEGIK Timbalan Mensasarkan bil.pelajar mencapai cemerlang dalam 20% 20% 20% Disember
JPPKK Pengarah setiap kursus 2020
(Akademik)
TS 4: Menerajui 20%
sistem
pendidikan
melalui TVET
4.0

29

GEMILANG KKTM 2

2.16 PEMANTAUAN PDP

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dikekalkan
STRATEGIK Timbalan Memastikan Pemantauan PDP setiap program pemantauan Disember
JPPKK Pengarah dilaksanakan setahun 2 kali 2 kali 2020 1 kali
(Akademik) setiap setahun setahun
TS 4: Menerajui pensyarah 1 kali setahun
sistem
pendidikan
melalui TVET
4.0

30

GEMILANG KKTM 2

2.17 FAIL PENYELARAS KURSUS

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Menyediakan fail penyelaras kursus yang lengkap Bilangan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Penyelaras Dimurnikan
STRATEGIK Penyelaras semakan FPK Kursus / KPro /
JPPKK Kursus 2020 2 kali per Unit
semester
TS 4: Menerajui
sistem
pendidikan
melalui TVET
4.0

31

GEMILANG 3

Pembudayaan penyelidikan dan
inovasi

32

GEMILANG KKTM 3

3.1 PENYELIDIKAN

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Januari hingga Dikekalkan
STRATEGIK Ketua Unit 2018 2019 2021 2022 Disember
JPPKK Penyelidikan, 2 2 2020 2
Inovasi dan Melaksanakan kursus / bengkel berkaitan penyelidikan / Bilangan
TS 6 : Komersial penulisan / inovasi bengkel / 2
Membudaya kursus
penyelidikan Melaksanakan program / pertandingan yang berkaitan penyelidikan /
gunaan dan dengan penyelidikan dan inovasi penulisan /
inovasi inovasi

Bilangan 11 1 1 Januari hingga Dikekalkan
program / Disember
pertandingan

33

GEMILANG KKTM 3

3.2 PENEGUHAN INOVASI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN SISTEM Januari hingga Dimurnikan
STRATEGIK Ketua Unit 2018 2019 2021 2022 Disember
JPPKK Penyelidikan, 44 40 2020 15
Inovasi dan Meningkatkan bilangan penyertaan dalam pertandingan Bilangan
TS 6 : Komersial inovasi dan penyelidikan penyertaan 40
Membudaya penyelidikan
penyelidikan dan inovasi
gunaan dan (R&I)
inovasi

34

GEMILANG KKTM 3

3.3 PENULISAN DAN PENERBITAN

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bilangan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga
STRATEGIK Ketua Unit Meningkatkan hasil penulisan dan penerbitan Bengkel 100% Disember Digugurkan
JPPKK Penyelidikan, pensyarah Penerbitan 2 kali 2020 untuk
Inovasi dan • Menganjurkan Bengkel Penerbitan setahun pemurnian
TS 6 : Komersial Menghasilkan penulisan dan penerbitan Bilangan 2 kali setahun Dimurnikan
Membudaya Penulisan /
penyelidikan Penerbitan 2 Januari hingga
gunaan dan Disember
inovasi

35

GEMILANG 4

Penuntasan KKTM unggul

36

GEMILANG KKTM 4

4.1 PEMANTAPAN KOLEJ KOMUNITI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil. Promosi SISTEM 2 kali / semester Dikekalkan
STRATEGIK Pegawai 2018 2019 2021 2022
JPPKK Pengambilan Bil. Peserta 2 6 2020 4
KPI promosi setahun
TS 2: Pensyarah Bil. kursus 4
Memantapkan Akademik pendek
governan yang Sasaran bilangan peserta aktiviti PSH 3500 3600 1518 1445 Januari hingga Dimurnikan
responsif dan Pegawai Sasaran bilangan kursus setahun Bilangan 175 180 90 90 Disember Dikekalkan
mampan Operasi (PSH) Penerbitan
Timbalan 1 1 Januari hingga
TS 4: Menerajui Pengarah Disember
sistem (Akademik)
pendidikan Pegawai Penerbitan Laporan Tahunan 1 Januari hingga Dikekalkan
melalui TVET Penerangan Disember
4.0

TS 2:
Memantapkan
governan yang
responsif dan
mampan

37

GEMILANG KKTM 4

4.2 PENINGKATAN KUALITI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Pegawai Kualiti Mengamalkan amalan EKSA Bil. Zon yang 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Digugurkan
STRATEGIK Mengamalkan amalan ISO mengamalkan 2 2 2020 Disember Dikekalkan
JPPKK EKSA
12 12 12 12 Januari hingga
TS 4: Menerajui Bil. Prosedur Disember
sistem
pendidikan
melalui TVET
4.0

Pengauditan luar Bil. Audit 22 Januari hingga Digugurkan
1 audit luaran EKSA 22 Disember Dikekalkan

1 audit luar Bil. Audit 11 Januari hingga
Disember

Pengauditan dalaman Bil. Audit 44 Januari hingga Digugurkan
2 audit dalaman EKSA 44 Disember Dikekalkan
Dikekalkan
2 audit dalaman Bil. Audit 8 22 Januari hingga Dimurnikan
11 Disember
Pengauditan pentadbiran (dokumen kawalan) Bil. Audit 38
1 Januari hingga
Penerbitan laporan pencapaian unit (Pelan Strategik / Bil. Penerbitan Disember
KPI / Program)
Januari hingga
Disember

GEMILANG KKTM 4

4.3 KESELAMATAN PERSEKITARAN KERJA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Bil program 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dikekalkan
STRATEGIK Timbalan Keselamatan dan kesihatan pekerjaan keselamatan 3 1 3 Disember
JPPKK Pengarah • Taklimat dasar keselamatan dan kesihatan setahun 2020
(Pengurusan)
TS 2: JK pekerjaan Bil semakan 3
Memantapkan Keselamatan & • Latihan kebakaran (fire drill) atau
governan yang Kesihatan • Latihan pertolongan cemas % peruntukan
responsif dan Pekerjaan penyelenggaraan
mampan Semakan peralatan keselamatan
% peruntukan
Penyelenggaraan infrastruktur dan peralatan penyelenggaraan 2 1 2 2 Januari hingga Dikekalkan
100% 100% 100% 100% Disember Dikekalkan
Penyelenggaraan berkala 100% 100% 100% 100% Dikekalkan
Januari hingga
Disember

Januari hingga
Disember

39

GEMILANG KKTM 4

4.4 MEMPERGIAT PROMOSI KOLEJ

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Hari Terbuka secara atas talian Bilangan orang 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dikekalkan
STRATEGIK Pegawai awam 500 500 1000 Disember
JPPKK Penerangan 2020

TS 4: Menerajui 1000
sistem
pendidikan
melalui TVET
4.0

40

GEMILANG KKTM 4

4.5 PEMANTAPAN SUKAN

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Pegawai Sukan penggunaan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dimurnikan
STRATEGIK Mengaktifkan penggunaan kemudahan sukan untuk per minggu 2020 Disember Dikekalkan
JPPKK pelajar dan kakitangan 5 2 Dikekalkan
Mempergiatkan Kelab Sukan Pelajar / E-sport Bil. Kelab hari/minggu 5 hari/minggu hari/minggu Dikekalkan
TS 4: Menerajui Dikekalkan
sistem 44 4 4 Januari hingga
pendidikan Disember
melalui TVET 2 kali setahun
4.0
7 Penyertaan
Mengadakan kursus berkaitan pembangunan sukan Bil. Kursus 2 2 kali 2 kali Januari hingga
setahun 2 kali setahun setahun Disember

Penyertaan pelajar dalam pertandingan sukan Bil. 57 7 Januari hingga
Menganjurkan aktiviti sukan Staf dan pelajar Pertandingan Penyertaan Penyertaan Disember

Bil Aktiviti 1 2 kali 2 kali Januari hingga
setahun setahun Disember

41

GEMILANG KKTM 4

4.6 INTEGRITI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN 4 Bilangan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Sesi Jun dan
STRATEGIK Pegawai Menggiatkan kelab dan persatuan pelajar (Kelab kelab 4 4 2020 Disember Dikekalkan
JPPKK Pembangunan Akademik & Kelab Bukan Akademik 4 Dikekalkan
Pelajar 4 Aktiviti kelab Digugurkan
TS 4: Menerajui 4 Dikekalkan
sistem 1 Bilangan 44 Januari hingga Dikekalkan
pendidikan program 1 kali setahun Disember
melalui TVET
4.0 1 Bilangan 1 kali setahun
program
Kem Pembangunan Diri & Sahsiah Pelajar 1 1 kali 1 kali setahun 1 kali Januari hingga
1 Bilangan setahun setahun Disember
program 1 kali setahun
Program sempena kemerdekaan 1 1 kali 1 kali Januari hingga
1 Bilangan setahun setahun Disember
program
Program Anti- Dadah melibatkan pelajar 1 1 kali Januari hingga
1 Bilangan setahun Disember
program
Program bersama agensi luar melibatkan pelajar 1 kali Januari hingga
setahun Disember

Program CSR bersama komuniti 1 kali Januari hingga
setahun Disember

42

GEMILANG KKTM 4

4.7 AMALAN EKSA

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN 1 kali seminggu 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Digugurkan
STRATEGIK Penolong Mengaplikasi amalan EKSA - peralatan/bilik ICT 100% 100% Disember
JPPKK Pegawai mengikut tetapan EKSA 2020
Teknologi
TS 2: Maklumat
Memantapkan
governan yang Penolong
responsif dan Pustakawan
mampan

Mempergiatkan perpustakaan kepada students centre 1 kali seminggu 100% 100% Januari hingga Digugurkan
Disember

43

GEMILANG KKTM 4

4.8 ALUMNI

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN Melaksanakan program/aktiviti melibatkan alumni Bilangan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dimurnikan
STRATEGIK Pegawai Program/Aktiviti 3 Disember
JPPKK Perhubungan 1 kali 2020
Industri & setahun
TS 5: Alumni / 3 program / aktiviti
Memperkukuh Pegawai setahun
kolaborasi Alumni
industri dan
komuniti

44

GEMILANG KKTM 4

4.9 GRADUAN TVET

PENJAJARAN PETUNJUK SASARAN MEMACU MENGANJAK KE ARAH TINDAKAN /
DENGAN PRESTASI PENINGKATAN KECEMERLANGAN ULASAN
PIC STRATEGI CATATAN
TERAS PELAN % graduan 2018 2019 SISTEM 2021 2022 Januari hingga Dimurnikan
STRATEGIK Pegawai Melaksanakan Kajian Kebolehpasaran Graduan bekerja/ 90% 85% Disember
JPPKK Perhubungan Semasa Konvokesyen sambung 2020
Industri & belajar
TS 5: Alumni / 90%
Memperkukuh Pegawai GE
kolaborasi
industri dan
komuniti

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BAB 8 Frasa Nama (sabrina farhani) (1)-converted (1)
Next Book
123 Nursery Math - Book1