The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอนทำยำและส้มตำ ด้วยหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-Book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khunametsuraphatchara, 2021-03-24 22:55:08

E-Book ยำยอดฮิต ตำยอดนิยม

สอนทำยำและส้มตำ ด้วยหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-Book

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม ก

เอกสารเล่มนีจ้ ัดทำขึ้นโดยมวี ัตถุประสงค์ เพอ่ื เปน็ แนวทางในการสรา้ งอาชพี สรา้ ง
รายได้ให้กับท่านที่สนใจจะประกอบอาชีพค้าขายหรือจะประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้าง
รายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง ในยุคปัจจุบนั ท่ีทุกคนได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาด Covid-19 (โควิด 19) ทำให้ถูกเลิกจ้างงาน หรือต้องออกจากงานหรือมี
รายไดล้ ดลงจนทำให้ประสบปัญหาในด้านค่าใช้จา่ ยซ่งึ มีมากกว่ารายรบั ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่อย่างมาก ประกอบกับการที่จะมองหาช่องทางการหายรายได้เพิ่มเติม
เป็นไปอย่างลำบาก ด้วยเหตนุ ้ี

ผู้จัดทำเอกสารเล่มนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดโอกาส เปิดช่องทาง
การญสร้างรายได้และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 (โควิด 19)
จึงได้จัดทำสูตรการทำน้ำยำ การทำยำสำเร็จรูป และแนะนำส่วนที่เกี่ยวข้องของการทำ
ยำ การทำน้ำปรุงส้มตำ การตำส้มตำ รวมไปถึงอาหารประเภทอื่นๆ จากประสบการณ์
การเปิดร้านอาหารมาถึง 7 ปีกว่าการอบรมเรียนรู้จากสถาบันสอนทำอาหารหลาย
สถาบัน และเปน็ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เชน่ กัน

เนอื้ หาแบ่งออกเปน็ 5 สว่ น ไดแ้ ก่
สว่ นท่ี 1 ยำยอดฮติ
ส่วนที่ 2 ตำยอดนยิ ม
ส่วนที่ 3 เทคนิคการเตรียมวัตถดุ ิบสำหรับการทำยำและส้มตำ
ส่วนท่ี 4 เมนูเสรมิ
สว่ นที่ 5 เทคนิคอ่ืนๆ
ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอด
สร้างรายไดใ้ ห้กับตนเองและครอบครวั สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกช่องทางหน่ึง ไม่มากก็
น้อยเอกสารฉบับนี้จัดทำโดยใช้ข้อมูลจากร้านอาหารของผู้จัดทำเอง สูตร ขั้นตอน
วธิ กี าร และคำแนะนำต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้จัดทำเอง ซง่ึ ทำหน้าทเ่ี ป็นทงั้ พ่อครวั
และเจ้าของร้านโดยตรง

ผจู้ ัดทำ/พอ่ ครวั /เจ้าของรา้ น

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม ข

หน้า

คำนำ ก

สารบัญ ข

สว่ นที่ 1 ยำยอดฮติ 1

การเตรยี มตัวก่อนทำสว่ นผสมน้ำยำ 2

แผนผงั แนวทางการฝึกฝน 2

แนะนำอุปกรณ์เบ้ืองตน้ สำหรบั ทำนำ้ ยำ 3

สูตรต้มนำ้ ปลารา้ ปรงุ ยำ การเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยว การต้มน้ำมะขามเปยี ก 6

การต้มนำ้ ปลารา้ ปรุงยำ

ส่วนผสมการตม้ นำ้ ปลาร้าปรงุ ยำ 8

ขนั้ ตอนการต้มน้ำปลาร้าปรงุ ยำ 9

การเคี่ยวน้ำตาลเค่ียว

สว่ นผสมการเคยี่ วน้ำตาลเคยี่ ว 10

ขนั้ ตอนการเคย่ี วน้ำตาลเคย่ี ว 11

การตม้ นำ้ มะขามเปยี ก

ส่วนผสมการต้มน้ำมะขามเปยี ก 12

ขน้ั ตอนการตม้ น้ำมะขามเปยี ก 12

การผสมนำ้ ยำ

สตู รนำ้ ยำปลารา้ 13

สตู รน้ำยำไมป่ ลารา้ 14

น้ำยำฟวิ ชนั่ สูตรนำ้ จมิ้ ซฟี ดู๊ 15

นำ้ ยำฟิวชั่น สตู รน้ำยำน้ำข้น 16

นำ้ ยำฟวิ ชั่น สตู รน้ำยำน้ำใส 17

การผสมนำ้ ยำแบบเป็นลติ ร 18

การเตรียมวัตถดุ ิบสำหรับยำ

การเลอื กใชพ้ รกิ การปั่น การเก็บรักษา 20

การหั่นหอมแขก ผกั ชีฝรง่ั มะนาว ให้ประหยัดท่สี ดุ 21

ตัวอย่างและวัตถุดิบสำหรบั ผสมยำ 22

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม ค

การยำ หน้า
ยำปูม้า
ยำตะไคร้ 29
พลา่ ก้งุ 30
ยำไขเ่ ยี่ยวม้า 31
ยำถ่วั พู 32
ยำผักบุ้งกรอบ 33
ยำรวมมติ รวนุ้ เส้น 34
ยำหอยแครง 35
ยำไส้กรอก หมยู อ ไขเ่ ยยี่ วมา้ 36
ยำไสก้ รอก หมยู อ คอหมทู อด 37
ยำไหลบวั กุ้งสด 38
ยำกุ้งสด ไข่แดงเคม็ 39
ยำคอหมูทอด 40
ยำปลาหมกึ น้ำยำไขแ่ ดงเคม็ 41
ยำรวมทะเล 42
ยำไข่ดาว 43
ยำไวไวกงุ้ สุก 44
ยำมาม่า 45
ยำเสน้ แกว้ 46
ยำขนมจนี 47
ตวั อย่างเมนยู ำอ่นื ๆ 48
49
การขาย
แนะนำอุปกรณ์สำหรบั ขายออนไลน์ 50
แนะนำบรรจุนำ้ ยำสำเรจ็ รูป 52
แนะนำการจดั ชุดเซ็ตพรีออเดอร์ 53

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม ง

แนะนำการแพคน้ำยำส่งพัสดุ หน้า
ตวั อยา่ งการแพ็คนำ้ ยำสำเรจ็ รปู สง่ พัสดุ 54
สว่ นที่ 2 ตำยอดนยิ ม 55
สูตรการต้มนำ้ ปลารา้ ปรุงสม้ ตำ ต้มน้ำกะปิ เคย่ี วน้ำตาลเค่ียว 56
ตม้ นำ้ มะขามเปยี ก
การต้มนำ้ ปลารา้ ปรงุ ส้มตำ 57
สว่ นผสมการต้มน้ำปลาร้าปรงุ สม้ ตำ
ขน้ั ตอนการตม้ น้ำปลาร้าปรงุ ส้มตำ 60
การตม้ น้ำกะปิปรงุ สม้ ตำ 61
สว่ นผสมการต้มนำ้ กะปปิ รุงสม้ ตำ
ข้นั ตอนการต้มน้ำกะปิปรงุ สม้ ตำ 64
การเค่ียวน้ำตาลเค่ียว(ใช้สูตรเดียวกบั ยำยอดฮิต) 65
ส่วนผสมการเคย่ี วนำ้ ตาลเคีย่ ว
ขั้นตอนการเคีย่ วนำ้ ตาลเคีย่ ว 67
การต้มน้ำมะขามเปียก (ใชส้ ูตรเดียวกับยำยอดฮติ ) 68
ส่วนผสมการตม้ นำ้ มะขามเปยี ก
ขั้นตอนการตม้ น้ำมะขามเปยี ก 69
การเตรียมวตั ถดุ บิ สำหรบั ตำส้มตำ 69
วตั ถุดิบและสว่ นผสมเบอ้ื งต้นสำหรบั ตำสม้ ตำ
การทำเส้นมะละกอ 70
สูตรการตำสม้ ตำ 75
แนะนำสตู รการตำสม้ ตำ
ตำปู ปลาร้า 77
ตำกุ้งสด 81
ตำไทย ไขเ่ คม็ 82
ตำถาด 83
ตำหอยดอง 84
85

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม จ

ตำทะเล 86
ตำซว่ั หมยู อ 87
ตำแตงปู ปลารา้ 88
ตำถั่ว ปปู ลารา้ สามชัน้ ทอด 89
ตำเล็บมือนาง 90
ตำกะปิ ชะอมไข่ 91
ตำมะมว่ ง สตู รกะปิ 92
ตำยอดมะพร้าวอ่อน 93
ตำขา้ วโพด หมยู อ ไขแ่ ดงเค็ม 94
ตำป่า 95
ตำโคราช 96
เหลาทะเล 97
ตวั อย่างเมนตู ำ 98
ส่วนที่ 3 เทคนคิ การเตรียมวัตถุดิบสำหรบั การทำยำและสม้ ตำ
การเตรยี มปลาหมกึ 100
การเตรยี มกุ้ง 101
การเตรยี มปมู า้ 102
การเตรยี มหอยแครง 103
การหนั่ ขา้ วโพดตม้ ให้สวยงามเปน็ แพ 104
การทำความสะอาดก้งุ สดให้ขาวใสกรอบเด้ง 105
การทำไข่แดงเคม็ ด้วยตวั เอง 106
การตม้ ไขเ่ คม็ 108
การทอดคอหมู 109
เทคนิคการทอดคอหมูไม่ใหต้ ิดกะทะ 111
การทำให้มะม่วงสีสวย ไม่ดำ 112
การลวกวตั ถุ ดุ ิบให้กรอบ ไมใ่ ห้เละ 113
การทำนำ้ ดองปู ดองไข่ 114

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม ฉ

ส่วนท่ี 4 เมนูเสริม 116
หมูมะนาว 117
หมยู า่ ง หมอู บ 118
คอหมทู อด 119
เสน้ หมีล่ วก 120
ส้มตำทอด 122
กุง้ สดสตู รน้ำจม้ิ ซีฟูด๊
สว่ นท่ี 5 เทคนดิ อืน่ ๆ 124
วิธีการเข้าคลาสยำยอดฮิค คลาสตำยอดนิยม และคลาสอืน่ 125
แบบที่ 1 วิธีการนำล้งิ คค์ ลาสมาไวท้ ีห่ นา้ จอมอื ถือ 126
แบบที่ 2 วธิ ีเข้าคลาสโดยการค้นหาชื่อคลาส
กระดาน รวบรวม ปญั หา ถาม-ตอบ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 1

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 2

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 3

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 4

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 5

อปุ กรณท์ แี่ นะนำเป็นอปุ กรณ์เบื้องต้นสามารถใช้
อุปกรณ์ภายในครวั หรอื ทใ่ี กล้เคยี งแทนไดน้ ะ
ครับ เชน่ หม้อหงุ ต้ม,เครื่องชงั่ ดิจติ อล,บ๊กิ เกอร์

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 6

สูตรการตม้ นำ้ ปลาร้าปรงุ ยำ

รายการ สำหรบั ขาย สำหรบั ทานเอง หมายเหตุ

สดั ส่วนสำหรบั ขนั้ ตอนที่ 1 100 กรัม มติ รผลชนิดอ่อน
100 กรมิ ไมใ่ สก่ ไ็ ด้
1. เน้ือปลารา้ 1/2 กโิ ลกรมั 200 มิลลิลิตร
20 กรัม
2. น้ำปลารา้ 1/2 กิโลกรัม 40 กรัม
20 กรมั
3. นำ้ สะอาด 1,000 มิลลิลิตร
40 กรมั
4. ใบกระถินกงิ่ กระถิน 100 กรมั 1 ช้อนชา
2 ช้อนชา
5. สบั ปะรด 200 กรัม 1 ชอ้ นชา
60 กรมั
6. หวั กระเทียมดอง (ทุบใหแ้ ตก) 100 กรัม

สดั สว่ นสำหรบั ขนั้ ตอนที่ 2

7. น้ำตาลมะพร้าว 200 กรัม

8. กะปิ 2 ช้อนโตะ๊

9. น้ำมะขามเปยี ก 3 ชอ้ นโตะ๊

10. ผงชูรส 1 ช้อนโตะ๊

11. นำ้ กระเทยี มดอง 300 กรัม

หมายเหตุ คนละสตู รกับน้ำปลาร้าปรงุ สม้ ตำ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 7
สตู รการเค่ยี วนำ้ ตาลเคย่ี ว

รายการ สำหรับขาย สำหรบั ทานเอง หมายเหตุ
200 กรมั
1. นำ้ ตาลมะพรา้ ว 2 กิโลกรมั 100 กริม (สีน้ำตาล)
50 มิลลิลติ ร
2. น้ำตาลทราย 1 กิโลกรมั 65 มลิ ลลิ ิตร ทพิ รส
50 มลิ ลลิ ติ ร ซอสมะขามตราคนอรแ์ ทนได้
3. นำ้ สะอาด 500 มิลลิลติ ร 20 กรมั
10 กรมั ไมใ่ ส่กไ๋ ด้
4. นำ้ โซดา 650 มิลลลิ ติ ร

5. นำ้ ปลา 500 มิลลิลิตร

6. นำ้ มะขามเปยี ก 200 กรัม

7. ผงชูรส 100 กรมั

หมายเหตุ ใชส้ ตู รเดียวกบั สูตรตำยอดนยิ ม

การตม้ น้ำมะขามเปียก

รายการ ปริมาณทใี่ ช้ หมายเหตุ

1. มะขามเปียก 300 กรมั

2. น้ำสะอาด 1,000 มิลลิลติ ร

หมายเหตุ ใช้สตู รเดียวกบั สูตรตำยอดนยิ ม

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 8

1. เนื้อปลาร้า 2. นำ้ ปลารา้ 3. น้ำสะอาด
4. ใบกระถินก่งิ กระถนิ 5. สับปะรด 6. หวั กระเทยี มดอง
7. นำ้ ตาลมะพรา้ ว 8. กะปิ 9. นำ้ มะขามเปยี ก
10. ผงชรู ส 11. น้ำกระเทียมดอง

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 9

ขั้นตอนที่ 1
ต้มน้ำสะอาดให้เดือด แล้วใส่เนื้อปลาร้าตามด้วยน้ำปลาร้าลงในหม้อ ตาม

ด้วยใบกระถิน ก่ิงกระถิน สับปะรด หัวกระเทียมดอง ต้มประมาณ 10 นาที (ไฟ
กลาง)
ข้ันตอนที่ 2
. ใส่น้ำตาลมะพร้าว กะปิ น้ำมะขามเปียก ผงชูรส น้ำกระเทียมดอง ต้มต่อไป
ด้วยไฟอ่อน ครึ่งชั่วโมง เมื่อต้มน้ำปลาร้าเสร็จแล้ว กรองด้วยตะแกรงและกรองด้วย
กระชอนตาถ่ี ให้เหลือแต่น้ำปลาร้า 3-4 ครั้ง ทิ้งไว้ให้เย็น กรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็น
ช่องธรรมดา

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 10

1. นำ้ ตาลมะพรา้ ว 2. นำ้ ตาลทราย 3. น้ำสะอาด
4. นำ้ โซดา 5. นำ้ ปลา 6. นำ้ มะขามเปยี ก
7. ผงชูรส

หมายเหตุ สูตรการเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวจะใช้กับทุกๆคลาส เปน็ สตู รเดยี วกันทัง้ หมด

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 11

ตม้ น้ำเปลา่ ใหเ้ ดอื ด หลงั จากน้นั ใส่ นำ้ ตาลมะพร้าว น้ำตาลทราย นำ้ โซดา
น้ำปลา นำ้ มะขามเปยี ก และผงชรู ส (ใสห่ รือไม่ใส่กไ็ ด)้ เคยี่ วตอ่ ไปดว้ ยไฟกลาง สังเกตสี
ของนำ้ ตาลจะเปลย่ี นจากสีครมี เป็นสีคาราเมล คือใช้ได้ปิดไฟนำน้ำตาลที่ได้ไปกรองกับ
กระชอนตาถ่ี กรองแลว้ พกั ไว้ให้เยน็ ให้หายรอ้ น คนใหเ้ ขา้ กนั กรอกใส่ขวดเกบ็ ไว้
อุณหภมู ิหอ้ งปกติ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 12

1. มะขามเปยี ก 2. นำ้ สะอาด

แชม่ ะขามเปยี กด้วยนำ้ สะอาด 15 นาที แลว้ คน้ั ให้ก้านมะขามหลดุ ออกจากเนื้อ จากนั้น
นำนำ้ มะขามเปยี กทคี่ น้ั ได้ไปต้มพอเดอื ดคอื ใชไ้ ด้จากนั้นกรองดว้ ยกระชอนอีกครง้ั

หมายเหตุ สูตรการต้มน้ำมะขามเปียกจะใช้กบั ทุกๆคลาส เปน็ สตู รเดียวกนั ทงั้ หมด

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 13

.

ส่วนผสม/สัดสว่ น

ส่วนผสม สัดสว่ น หมายเหตุ
กระบวย 3.5 นว้ิ / 80 มิลลลิ ิตร / 5 ชอ้ นโตะ๊
1. นำ้ ตาลเค่ยี ว 1 กระบวย กระบวย 3 นิ้ว / 40 มลิ ลิลติ ร / 3 ช้อนโตะ๊
กระบวย 3 นิ้ว / 40 มลิ ลิลติ ร / 3 ช้อนโต๊ะ
2. นำ้ มะนาวสด 1 กระบวย เผด็ กลาง

3. น้ำปลารา้ 1 กระบวย

4. พริกสดปน่ั 2 ชอ้ นโตะ๊

5. หอมแขก 40 กรัม

6. ฝกั ชฝี ร่ัง 40 กรมั

ขน้ั ตอนการผสม ผสมสว่ นผสมทั้งหมด คนใหเ้ ข้ากันแลว้ นำไปคลุกเคลา้ กบั วัตถดุ ิบท่ี
จะยำ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 14

.

ส่วนผสม/สดั ส่วน

ส่วนผสม สดั ส่วน หมายเหตุ
กระบวย 3.5 นว้ิ / 80 มลิ ลลิ ติ ร / 5 ชอ้ นโตะ๊
1. นำ้ ตาลเคยี่ ว 1 กระบวย กระบวย 3 นว้ิ / 40 มลิ ลิลิตร / 3 ชอ้ นโตะ๊
กระบวย 2.5 นิ้ว / 25 มลิ ลลิ ติ ร / 2 ช้อนโตะ๊
2. นำ้ มะนาวสด 1 กระบวย เผ็ดกลาง

3. นำ้ ปลา 1 กระบวย

4. พรกิ สดปั่น 2 ชอ้ นโต๊ะ

5. หอมแขก 40 กรมั

6. ฝักชฝี รง่ั 40 กรัม

ขน้ั ตอนการผสม ผสมส่วนผสมทัง้ หมด คนให้เข้ากนั แลว้ นำไปคลกุ เคล้ากบั วัตถุดบิ ท่ี
จะยำ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 15

.

ส่วนผสม/สัดสว่ น

สว่ นผสม สัดส่วน หมายเหตุ

1. นำ้ ตาลเคย่ี ว 40 มลิ ลิลติ ร ตามสตู รการเคี่ยวนำ้ ตาลเคยี่ ว

2. น้ำมะนาวสด 100 มลิ ลิลติ ร

3. น้ำปลา 40 มิลลิ ิตร

4. พรกิ สดเขยี ว 100 กรมั พริกขหี้ นเู มด็ ใหญ่และเลก็ ผสมกนั

5. กระเทียม 50 กรัม กระเทยี มไทย

6. น้ำกระเทยี มดอง 100 มิลลิลติ ร

7.รากผกั ชี 5 ตน้

ขั้นตอนการผสม ปน่ั สว่ นผสมทงั้ หมดให้เข้ากนั ดว้ ยเครอ่ื งป่ัน แล้วนำไปคลกุ เคลา้ กับ
วัตถดุ บิ ท่จี ะยำหรอื เสริ ฟ์ เคยี งวตั ถดุ บิ

.

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 16

ส่วนผสม/สัดส่วน

ส่วนผสม สดั สว่ น หมายเหตุ
กระบวย 3.5 น้วิ / 80 มิลลลิ ิตร / 5 ชอ้ นโตะ๊
1. นำ้ ตาลเคยี่ ว 1 กระบวย กระบวย 3 นิว้ / 40 มิลลิลติ ร / 3 ชอ้ นโต๊ะ
กระบวย 2.5 นิว้ / 25 มิลลลิ ติ ร / 2 ชอ้ นโตะ๊
2. น้ำมะนาวสด 1 กระบวย

3. นำ้ ปลา 1 กระบวย

4. นำ้ พริกเผา 2 ช้อนโต๊ะ

5. กะทิ 3 ช้อนโต๊ะ

6. พรกิ สดปั่น 2 ชอ้ นโตะ๊

ขัน้ ตอนการผสม ผสมสว่ นผสมท้งั หมด คนใหเ้ ขา้ กนั แลว้ นำไปคลกุ เคลา้ กับวตั ถุดบิ ท่ี
จะยำ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 17

.

ส่วนผสม/สดั ส่วน

ส่วนผสม สดั ส่วน หมายเหตุ
กระบวย 3.5 นว้ิ / 80 มลิ ลลิ ิตร / 5 ชอ้ นโตะ๊
1. น้ำตาลเคี่ยว 1 กระบวย กระบวย 3 นว้ิ / 40 มิลลิลิตร / 3 ช้อนโต๊ะ
กระบวย 2.5 น้ิว / 25 มลิ ลลิ ิตร / 2 ช้อนโตะ๊
2. น้ำมะนาวสด 1 กระบวย

3. น้ำปลา 1 กระบวย

4. หอมแดงซอย 50 กรมั

5. มะม่วงเปรยี้ วสับ 50 กรัม

6. พริกสดซอย 2 ชอ้ นโตะ๊

7.กุง้ แหง้ 1 ชอ้ นโตะ๊

ขนั้ ตอนการผสม ผสมส่วนผสมทงั้ หมด คนใหเ้ ขา้ กนั แล้วนำไปคลกุ เคล้ากบั วตั ถุดิบที่
จะยำ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 18

สตู รน้ำยำปลารา้

. สดั สว่ น สตู รผสม 1.6 ลติ ร สตู รผสม 3.2 ลติ ร สตู รผสม 4.8 ลติ ร
รายการ
800 มิลลิลิตร 1.6 ลิตร 2.4 ลิตร
1. นำ้ ตาลเคี่ยว
2. นำ้ มะนาวสด 400 มิลลลิ ิตร 800 มิลลิลติ ร 1.2 ลติ ร
3. น้ำปลารา้
4. พริกป่นั 400 มลิ ลลิ ิตร 800 มิลลิลติ ร 1.2 ลติ ร

300 กรมั 600 กรมั 900 กรมั

สตู รนำ้ ยำไมป่ ลารา้

. สัดสว่ น สตู รผสม 1.4 ลติ ร สตู รผสม 2.9 ลติ ร สูตรผสม 4.3 ลติ ร
รายการ
800 มลิ ลลิ ิตร 1.6 ลติ ร 2.4 ลิตร
1. น้ำตาลเค่ยี ว
2. นำ้ มะนาวสด 400 มิลลิลิตร 800 มิลลิลติ ร 1.2 ลติ ร
3. นำ้ ปลา
4. พริกปนั่ 250 มลิ ลลิ ิตร 500 มิลลิลติ ร 750 มิลลิลติ ร

300 กรมั 600 กรมั 900 กรัม

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 19

หมายเหตุ
1.พริกสดป่นั เพิม่ ลดความเผด็ ได้ตวามความตอ้ งการ
2.ในการผสมยำใช้ 3-4 กระบวย ต่อ 1 เสิร์ฟ (กระบวยขนาด 3 นิ้ว) หรือตาม

ความเหมาะสมของวัตถุดิบที่จะยำใส่ปริมาณมากหรือน้อย สามารถเพิ่มลดน้ำยำได้ตาม
ความตอ้ งการ

3.การเก็บรักษาควรแช่เย็นหลักจากที่เลิกขายหรือยังไม่ได้ใช้ ระยะเวลาที่
เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วัน เพื่อยังคนความสดใหม่ของมะนาวและกลิ่นมะนาวที่ไม่
เปล่ียนแปลง

4.พรกิ สดปั่นเมื่อผสมแลว้ ใชไ้ ม่หมดสจี ะเรม่ิ คล้ำและดำลง เวลายำจะให้สีท่ีไม่สด
และสวยนา่ รับประทาน วิธกี ารแก้คอื ผสมเฉพาะสว่ นของนำ้ ยำ แล้วผสมพริกกอ่ นทจี่ ะยำ
กับวัตถดุ บิ และยังสามารถเพ่มิ ลดความเผ็ดไดต้ ามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

5.การบรรจุลงในขวดพลาสติกหรือแพค็ เก็จต่างๆ ใชว้ ธิ นี ไ้ี ด้
6.การผสมสัดส่วนที่คงที่ให้ใช้ปริมาณการตวงที่แน่นอนคือวัดปริมาณ ไม่ควรใช้
การกะหรอื คาดคะเน
7.สามารถเพิ่มลดรสชาติได้ตามความต้องการ (สูตรนี้เพิ่มโดยการคูณสดั ส่วนการ
ผสม 10 เทา่ ของสูตรผสมน้ำยำปกติ)

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 20

สว่ นผสม การผสม หมายเหตุ
พริกทใี่ ช้ 100 กรัม
50 กรัม
1. พริกจินดาแดง
2. พรกิ ขี้หนู

ขนั้ ตอนการปั่นพรกิ
1.เด็ดขั้วพริกทั้งสองชนิด แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด เลือกพริกที่เสียหรือเน่า

ออกใหห้ มด นำขน้ึ ตากทงิ้ ให้น้ำสะเด็ด
2.ป่นั พริกทง้ั สองชนิด ดว้ ยเครอื่ งปน่ั หรือจะตำกไ็ ด้ โดยใสพ่ ริกในโถป่ันทีละน้อย

ไม่ใหแ้ นน่ จนเกินไป เพือ่ ใหพ้ รกิ ปั่นละเอียด
3.เมื่อปั่นพริกเรียบร้อยแล้ว นำน้ำมะนาวมาคลุกเคล้าเพื่อรักษาความสดของสี

และไม่ให้พริกเน่าเสียเร็ว เก็บใส่ถุงหรือภาชนะมีฝาปิด เก็บอย่าให้โดนลม นำเข้าเก็บใน
ต้เู ย็นได้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 21

การห่ันหอมแขก
1.หอมแขกลูกเล็ก เมอ่ื ผ่าครง่ึ แล้วสามารถห่นั ตามแนวยาวของลกู ได้เลย

2.หอมแขกลูกใหญ่ เมอื่ ผ่าครงึ่ แล้วให้หนั่ ตามแนวเฉยี งของลกู สลบั ซ้ายชวา

การหั่นผกั ชฝี ร่ัง
เมอ่ื ลา้ งทำความสะอาด ตัดรากและโคนทิ้งเล็กน้อย หนั่ ใหห้ นาประมาณ 1 เซนตเิ มตร

การหั่นมะนาว
มะนาวทใ่ี ช้คือมะนาวแป้น หนั่ ให้ได้ 5 ซีก โดยห่ัน 2 ซกึ แรกขนาดใหญ่เพอื่ ผ่ากลางอกี
ครงั้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 22

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 23

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 24

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 25

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 26

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 27

วตั ถดุ บิ มีความสำคัญกบั
ต้นทนุ เลอื กใชอ้ ย่าง
เหมาะสมนะครบั

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 28

การยำข้นึ อยู่กับวตั ถดุ บิ ท่จี ะยำ วตั ถดุ บิ หลายๆชนิดสามารถนำมาผสมรวมกันได้
โดยไม่จำกัด ทุกคนสามารถรงั สรรค์เมนตู ่างๆออกมาไดอ้ ยา่ งไม่มที ี่สิ้นสุด รวมไปถงึ นำ้ ยำ
ทจ่ี ะใสล่ งไปในวตั ถุดิบก็เช่นกัน นอกจากสูตรทีไ่ ดแ้ นะนำแลว้ สามารถทจี่ ะผสมน้ำยำแต่

ละชนดิ เขา้ ด้วยกนั เพอื่ เพ่ิมรสชาติความแปลกใหม่ สีสัน ความโดดเด่นแต่ละเมนู ใหก้ บั
ยำของเราไดอ้ ยา่ งอรอ่ ย แซ่บ นวั ร์ ถกู ใจทกุ ๆคนครบั

รสชาติของนำ้ ยำสามารถปรับไดต้ ามความต้องการ ใหถ้ กู ลนิ้ ถกู ปาก ของเราได้เลยนะครบั

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 29

วตั ถุดิบ

ปูมา้ (ใหญ่) 2 ต้ว

ส่วนผสม

พรกิ สดป่นั 1 ชอ้ นโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ชอ้ นโตะ๊ (45 กรัม)

ผกั ชฝี รงั่ หนั่ ท่อน 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรมั )

มะนาวซกี 3 ซกี

น้ำยำท่ใี ช้

1. สูตรนำ้ ยำปลารา้

หรือ 2. สูตรนำ้ ยำไมป่ ลารา้

วิธีการยำ

1.ทำความสะอาดปูมา้ แกะกระดอง ตัดส่วนทท่ี านไมไ่ ด้ออก ห่นั ปูครง่ึ ตวั

แชเ่ ยน็ รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสตู รที่ใช้ ผสมกับพรกิ สดปัน่ ระดับความเผ็ดตามทตี่ อ้ งการ

ใสห่ อมแขกซอย ผกั ชฝี รง่ั หน่ั ทอ่ น มะนาวซกี คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กันใสป่ ูมา้ ทเ่ี ตรยี มไว้

คลุกเคลา้ ให้เขากันอกี คร้ัง เสริ ฟ์ ใส่จาน

อาจะจะเพ่มิ เติมด้วยวัตถุดิบอื่นตามความตอ้ งการ เชน่ กุ้งสด,ไขแ่ ดงเคม็ ,มะมว่ งสบั
เปน็ ตน้

เคล็ดลบั ความอร่อย ปมู า้ ต้องสดและเยน็ จัด ถา้ ไมก่ ินดิบสามารถนำไปน่งึ ได้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 30

วัตถุดิบ

1.เน้อื หมูบด 45 กรัม 2.กุง้ สดผา่ หลัง 4 ตวั

3.ปลาหมกึ แหง้ ทอดฉกี ฝอย 30 กรัม

ส่วนผสม

พรกิ สดซอย 1 ชอ้ นโตะ๊ (เผด็ กลาง)

หอมแดงซอย 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรมั )

ตะไครซ้ อย 6 ชอ้ นโต๊ะ (90 กรัม)

ถว่ั ลิสงควั่ บดหยาบ 2 ชอ้ นโต๊ะ (30 กรัม)

หอมแดงเจยี ว 3 ชอ้ นโตะ๊ (45 กรัม)

น้ำยำที่ใช้

สตู รนำ้ ยำไม่ปลารา้

วิธีการยำ

1.ลวกกุง้ พอสุก รวนเนอ้ื หมูบด ปลาหมกึ แหง้ ฉกี ฝอยนำไปทอดให้พอเหลอื ง

พกั รอ

2.ผสมน้ำยำตามสตู รนำ้ ยำไม่ปลารา้ ผสมกับพรกิ สดซอย ใส่หอมแดงซอย ตะไคร้

ซอย คลุกเคลา้ ให้เขา้ กนั 3.ใส่เน้ือหมูรวน กงุ้ ลวก ทีเ่ ตรียมไว้ คลุกเคลา้ ใหเ้ ขา้ กนั อกี คร้ัง

เสริ ฟ์ ใสจ่ าน โรยดว้ ยปลาหมึกทอด หอมเจียวและถว่ั ลิสงคว่ั

เคลด็ ลับความอร่อย ตะไคร้ควรหั่นบางๆ ไมห่ นาจนเกนิ ไป และหั่นแค่หมดสมี ว่ ง(สงั เกตุที่ตน้ ตะไคร้) หมดสี
ม่วงความหอมของตะไคร้จะน้อยลง

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 31

วัตถุดบิ

ก้งุ สดผา่ หลงั 10 ตัว (200 กรมั )

ส่วนผสม

พริกสดซอย 1 ชอ้ นโต๊ะ (เผด็ กลาง)

พรกิ แห้งค่วั บดหยาบ1 ช้อนโต๊ะ (15 กรมั )

ตะไคร้ซอย 4 ชอ้ นโตะ๊ (60 กรัม)

ใบมะกรูดซอย 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรมั )

กระเทยี มสบั 2 ชอ้ นโต๊ะ

สะระแหน่(สำหรับแต่งจาน)

น้ำยำท่ใี ช้

สตู รน้ำยำนำ้ ขน้

วิธกี ารยำ

1.ลวกกงุ้ พอสกุ พกั รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสตู รนำ้ ยำไมป่ ลารา้ ใสพ่ รกิ เผา กะทิ กระเทยี ม พรกิ แห้งบด

หยาบ คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กัน

3.ใสก่ ุ้งลวก ท่เี ตรยี มไว้ ตามด้วยตะไครซ้ อย พรกิ สดซอย คลุกเคลา้ ให้เขา้ กนั อกี

ครั้ง เสริ ์ฟใส่จาน โรยดว้ ยใบมะกรูดซอย และแตง่ จานด้วยใบสาระแหน่

เคลด็ ลับความอร่อย ตะไคร้ควรหั่นบางๆ ไมห่ นาจนเกนิ ไป และหนั่ แคห่ มดสมี ว่ ง(สังเกตทุ ่ีต้นตะไคร้) หมดสี
ม่วงจะไม่มีความหอมของตะไคร้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 32

วตั ถุดบิ

ไขเ่ ยยี่ วมา้ 5 ใบ

ส่วนผสม

พรกิ สดปัน่ 1 ชอ้ นโตะ๊ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรัม)

ผกั ชีฝร่งั ห่นั ทอ่ น 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรัม)

มะนาวซีก 3 ซีก

ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำยำทใ่ี ช้

1. สูตรน้ำยำปลารา้

หรอื 2. สตู รนำ้ ยำไม่ปลารา้

วธิ ีการยำ

1.ปลอกไข่เย่ยี วมา้ ผ่าแบ่ง 2 หรือ แบง่ 4 ต่อ 1 ใบ ตามความสวยงาม เรยี งใส่

จานเสริ ฟ์ พกั รอ

2.นำหอมแขกซอย ผกั ชฝี ร่ังหนั่ ทอ่ น ใสต่ รงกลางจานเสรฟิ ์

3.ผสมนำ้ ยำตามสูตร ผสมกบั พริกสดปนั่ ระดบั ความเผด็ ตามท่ีต้องการ

มะนาวซกี คลุกเคลา้ ให้เขา้ กันนำไปราดไข่เยยี่ วมา้ ที่จัดจานรอ โรยด้วยถ่วั ลสิ งค่วั

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 33

วัตถดุ ิบ

1.ถวั่ พหู นั่ ท่อน 50 กรัม 2.ก้งุ สดผา่ หลงั 4 ตัว

3.ปลาหมกึ สด 20 กรมั 4.เนอ้ื หมบู ด 20 กรัม

สว่ นผสม

พรกิ สดซอย 1 ชอ้ นโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแดงซอย 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

พรกิ แหง้ ทอด 6 เมด็

ถวั่ ลสิ งค่วั บดหยาบ 2 ช้อนโตะ๊ (30 กรัม)

หอมแดงเจียว 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรัม)

มะพร้าวขูด 1 ช้อนโตะ๊ (15 กรัม)

นำ้ ยำทีใ่ ช้

สูตรนำ้ ยำน้ำข้น

วิธกี ารยำ

1.ลวกกงุ้ และปลาหมึกพอสุก รวนเน้อื หมบู ด ลวกถวั่ พูพักใสน่ ำ้ เย็น และคว่ั

มะพร้าวขูดให้เหลอื ง พกั รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสูตรยำไมป่ ลารา้ ใส่พรกิ เผาและกะทิ คนใหเ้ ข้ากัน

3.ใส่ถ่ัวพู เนอ้ื หมรู วน ปลาหมึกและก้งุ ลวก ใส่พริกสดซอย หอมแดงซอย ถัว่ ลสิ ง

คัว่ มะพรา้ วควั่ คลุกเคล้าให้เขา้ กนั อกี ครั้ง เสิรฟ์ ใสจ่ าน โรยด้วยพรกิ แหง้ ทอดและหอม

เจียว

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 34

วตั ถดุ บิ

1.ผกั บ้งุ ทอดกรอบ 2.กุ้งสดผ่าหลงั 3 ตวั

3.เนือ้ หมบู ด 30 กรัม

ส่วนผสมสำหรับทอดผกั บุ้ง

1.แป้งทอดกรอบ 70 กรมั 2.น้ำปูนใส 45 กรัม

3.ผกั บุ้งจีน 150 กรัม

ส่วนผสม

พรกิ สดซอย 1 ช้อนโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแดงซอย 3 ชอ้ นโตะ๊ (45 กรัม)

น้ำยำที่ใช้

สตู รน้ำยำนำ้ ขน้

วิธกี ารยำ

1.ผสมแป้งทอดกรอบกับนำ้ ปูนใสคนใหเ้ ขา้ กนั แลว้ นำผกั บุง้ จีนชุบให้ทั่ว

แล้วนำไปทอดในน้ำมนั ทีร่ ้อนปานกลาง ทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึน้ พกั ให้สะเดด็ น้ำมัน

2.ลวกกุ้งพอสุก รวนเนอื้ หมบู ด พักรอ

3.ผสมน้ำยำตามสูตรยำไมป่ ลารา้ ใสพ่ ริกเผาและกะทิ คนใหเ้ ขา้ กัน ใส่เน้อื หมูรวน

พรกิ สดซอย หอมแดงซอย กุง้ ลวก คลุกเคล้าใหเ้ ขา้ กนั อีกคร้งั ใส่ถ้วยแบง่ พรอ้ มเสิรฟ์

4.จดั ผักบุ้งกรอบใสจ่ าน เสิร์ฟพรอ้ มกบั นำ้ ยำท่ีเตรียมไว้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 35

วตั ถดุ ิบ

1.ว้นุ เส้นสด 50 กรัม 2.กุ้งสดผา่ หลัง 5 ตัว

3.เนือ้ บด 30 กรมั 4.ปลาหมกึ สด 40 กรมั

5.หมูยอ 40 กรัม 6.ผดั กระเฉด 20 กรมั

สว่ นผสม

พรกิ สดปัน่ 1 ช้อนโตะ๊ (เผ็ดกลาง)

หอมหัวใหญ่ 2 ชอ้ นโต๊ะ

ข้นึ ฉ่ายหน่ั ทอ่ น 2 ชอ้ นโต๊ะ

มะเขอื เทศหนั่ เสี้ยว คร่ึงลูก

นำ้ ยำท่ใี ช้

สูตรนำ้ ยำไมป่ ลารา้

วิธกี ารยำ

1.ลวกหมูบด ปลาหมึก กงุ้ สด หมูยอ วุ้นเส้นสด ผกั กระเฉด(ลวกทีหลงั ) พกั รอ

2.ผสมน้ำยำตามสตู รนำ้ ยำไม่ปลารา้ ผสมกับพรกิ สดป่นั ระดบั ความเผด็ ตามท่ี

ตอ้ งการ ใส่หอมหัวใหญซ่ อย ขนึ้ ฉา่ ยห่ันทอ่ น คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กนั ใสว่ ัตถดุ ิบท่ลี วกเตรยี ม

ไว้ คลุกเคลา้ ให้เข้ากนั อกี ครัง้ ใสม่ ะเขือเทศ เสริ ฟ์ ใส่จาน

เคล็ดลบั ความอร่อย ลวกผกั กระเฉด 30 วินาที แลว้ ใส่ในนำ้ เย็นทนั ทเี พอื่ ไม่ให้ความรอ้ นทำให้สกุ ต่อจะทำให้
ผักกระเฉดเหนยี ว

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 36

วัตถดุ บิ

หอยแครง (แกะฝา) 500 กรมั

ส่วนผสม

พริกสดปั่น 1 ช้อนโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรัม)

ผักชฝี รงั่ หนั่ ท่อน 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรมั )

มะนาวซกี 3 ซกี

น้ำยำที่ใช้

1. สูตรน้ำยำปลารา้

หรือ 2. สตู รนำ้ ยำไมป่ ลาร้า

วิธกี ารยำ

1.ทำความสะอาดหอยแครง ลวกหอยแครง 20 วินาที แกะหอยแครงใหเ้ หลอื ครึ่ง

ฝา(ยำทงั้ ตัวไมต่ อ้ งแกะ)

2.ผสมน้ำยำตามสตู ร ผสมกบั พริกสดปน่ั ระดับความเผ็ดตามทต่ี ้องการ ใส่หอม

แขกซอย ผักชีฝรั่งห่นั ทอ่ น มะนาวซีก คลุกเคล้าใหเ้ ข้ากนั ใสห่ อยแครงที่เตรยี มไว้

คลุกเคล้าใหเ้ ข้ากนั อีกครง้ั เสิรฟ์ ใสจ่ าน

เคลด็ ลบั ความอร่อย หอยแครงต้องสด ลวกไมน่ านจนเกนิ ไป

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 37

วัตถดุ ิบ

1.ไสก้ รอก 80 กรมั 2.หมยู อ 80 กรัม

3.ไขเ่ ยีย่ วม้า 2 ใบ

สว่ นผสม

พริกสดป่นั 1 ช้อนโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

ผักชฝี รั่งหนั่ ท่อน 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

มะนาวซีก 3 ซีก

ข้าวโพดต้ม 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำยำท่ีใช้

1. สูตรน้ำยำปลารา้

หรอื 2. สตู รนำ้ ยำไม่ปลาร้า

วธิ กี ารยำ

1.ลวกไส้กรอกและหมยู อห่ันแนวเฉยี ง ปลอกไขเ่ ย่ียวมา้ แบง่ 4 ตอ่ 1 ใบ ตาม

ความสวยงาม พกั รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสูตรทใ่ี ช้ ผสมกับพรกิ สดปนั่ ระดบั ความเผ็ดตามที่ตอ้ งการ ใส่

หอมแขกซอย ผกั ชฝี ร่งั ห่ันทอ่ น มะนาวซกี คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กนั ใสไ่ สก้ รอกลวก หมูยอ

ลวก และไขเ่ ยย่ี วมา้ ที่เตรียมไว้ คลุกเคลา้ ใหเ้ ขา้ กันอีกครง้ั เสริ ฟ์ ใส่จาน

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 38

วัตถดุ ิบ

1.ไสก้ รอก 50 กรัม 2.หมยู อ 50 กรมั

3.คอหมูทอด 100 กรัม

สว่ นผสม

พรกิ สดปัน่ 1 ช้อนโตะ๊ (เผ็ดกลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรมั )

ผกั ชฝี ร่งั หน่ั ทอ่ น 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรมั )

มะนาวซีก 3 ซกี

ขา้ วโพดตม้ 2 ชอ้ นโตะ๊

นำ้ ยำท่ีใช้

1. สูตรนำ้ ยำปลารา้

หรือ 2. สตู รน้ำยำไม่ปลาร้า

วธิ กี ารยำ

1.ลวกไส้กรอกและหมยู อหน่ั แนวเฉยี ง ทอดคอหม(ู ตามสตู รคอหมูทอด) หน่ั ตาม

ความสวยงาม พักรอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสูตรท่ใี ช้ ผสมกบั พรกิ สดปั่น ระดับความเผด็ ตามท่ีต้องการ ใส่

หอมแขกซอย ผักชฝี รง่ั ห่ันทอ่ น มะนาวซกี คลกุ เคล้าให้เข้ากนั ใสไ่ สก้ รอกลวก หมยู อ

ลวก และคอหมทู อดที่เตรียมไว้ คลกุ เคลา้ ให้เข้ากนั อกี คร้งั เสิร์ฟใสจ่ าน

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 39

วัตถุดิบ

1.ไหลบัว 200 กรมั 2.ก้งุ สดผา่ หลงั 5 ตัว

สว่ นผสม

พริกสดปนั่ 1 ช้อนโตะ๊ (เผ็ดกลาง)

หอมแขกซอย 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรมั )

ผักชีฝรั่งหน่ั ทอ่ น 3 ชอ้ นโตะ๊ (45 กรัม)

มะนาวซีก 3 ซกี

นำ้ ยำทใี่ ช้

1. สตู รน้ำยำปลารา้

หรือ 2. สตู รน้ำยำไมป่ ลารา้

วธิ กี ารยำ

1.ลวกไหลบวั (สะด้งุ )

2.ผสมนำ้ ยำตามสตู รที่ใช้ ผสมกบั พรกิ สดปัน่ ระดับความเผ็ดตามทตี่ อ้ งการ ใส่

หอมแขกซอย ผักชฝี รงั่ หั่นทอ่ น มะนาวซกี คลกุ เคล้าให้เขา้ กนั ใสไ่ หลบัวท่ีเตรียมไว้ กงุ้

สด คลกุ เคล้าให้เข้ากันอกี ครัง้ เสิรฟ์ ใสจ่ าน

เคล็ดลบั ความอร่อย ไหลบัวลวกแบบสะดุง้ น้ำร้อน ถ้าลวกนานจะให้ไหลบัวสุกไม่กรอบ

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 40

วตั ถดุ ิบ

1.กงุ้ สุด 200 กรมั 2.ไข่แดงเคม็ 5 ใบ

สว่ นผสม

พรกิ สดปัน่ 1 ช้อนโต๊ะ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรมั )

ผักชฝี รัง่ หน่ั ท่อน 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรัม)

มะนาวซีก 3 ซกี

น้ำยำทใ่ี ช้

1. สูตรนำ้ ยำปลารา้

หรือ 2. สูตรนำ้ ยำไมป่ ลาร้า

วิธกี ารยำ

1.ผ่าครึ่งไข่แดงเคม็ พักรอ

2.ผสมน้ำยำตามสตู รทีใ่ ช้ ผสมกบั พริกสดปนั่ ระดบั ความเผ็ดตามทต่ี อ้ งการ ใส่

หอมแขกซอย ผักชีฝรงั่ หั่นทอ่ น มะนาวซีก คลกุ เคลา้ ให้เข้ากันใสก่ ุง้ สด ไข่แดงเคม็ ที่

เตรียมไว้ คลุกเคลา้ ใหเ้ ข้ากันอีกคร้ัง เสิรฟ์ ใสจ่ าน

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนิยม 41

วัตถดุ บิ

คอหมู 200 กรัม (สตู รคอหมทู อด)

สว่ นผสม

พรกิ สดปั่น 1 ชอ้ นโตะ๊ (เผ็ดกลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรมั )

ผกั ชีฝร่ังหัน่ ทอ่ น 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

มะนาวซีก 3 ซีก

นำ้ ยำที่ใช้

1. สูตรน้ำยำปลารา้

หรอื 2. สูตรน้ำยำไมป่ ลารา้

วธิ ีการยำ

1.หั่นคอหมทู อด ตามความสวยงาม พกั รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสูตรที่ใช้ ผสมกับพริกสดปน่ั ระดบั ความเผด็ ตามทต่ี อ้ งการ ใส่

หอมแขกซอย ผกั ชฝี รัง่ ห่นั ท่อน มะนาวซกี คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กนั ใสค่ อหมทู อดทเ่ี ตรยี มไว้

คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กนั อีกคร้งั เสิรฟ์ ใส่จาน

หรือ นำคอหมูทอดใส่จานเสิรฟ์ กอ่ น แล้วผสมเฉพาะนำ้ ยำนำไปราดคอหมูทอดที่เตรยี ม
ไวก้ ไ็ ด้

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 42

วตั ถดุ ิบ

1.ปลาหมึกสด 200 กรัม2.ไข่แดงเค็ม 2 ใบ

ส่วนผสม

พริกสดป่ัน 1 ช้อนโตะ๊ (เผด็ กลาง)

หอมแขกซอย 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรมั )

ผักชีฝรง่ั หน่ั ท่อน 3 ช้อนโตะ๊ (45 กรมั )

มะนาวซีก 3 ซีก

นำ้ ยำทใี่ ช้

1. สตู รนำ้ ยำปลารา้

หรือ 2. สูตรนำ้ ยำไม่ปลาร้า

วิธีการยำ

1.ลวกปลาหมกึ พอสุก พกั รอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสตู รที่ใช้ ใส่ไข่แดงเคม็ บดให้ละเอยี ดละลายเป็นเนือ้ เดยี วกันกบั

น้ำยำ ผสมกบั พริกสดปั่น ระดับความเผด็ ตามทต่ี อ้ งการ ใสห่ อมแขกซอย ผักชีฝรัง่ หนั่

ทอ่ น มะนาวซกี คลุกเคล้าให้เขา้ กันใสป่ ลาหมกึ ลวกทีเ่ ตรยี มไว้ คลุกเคลา้ ใหเ้ ขา้ กันอกี

ครงั้ เสริ ์ฟใส่จาน

คลาสยำยอดฮติ คลาสตำยอดนยิ ม 43

วัตถุดบิ

1.ปลาหมกึ สด 100 กรมั 2.กงุ้ สด 5 ตวั

3.ปูม้ า(ใหญ่) 1 ตัว

สว่ นผสม

พริกสดปน่ั 1 ช้อนโต๊ะ (เผ็ดกลาง)

หอมแขกซอย 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

ผกั ชฝี ร่งั หัน่ ทอ่ น 3 ชอ้ นโต๊ะ (45 กรัม)

มะนาวซกี 3 ซกี

นำ้ ยำทใี่ ช้

1. สตู รนำ้ ยำปลารา้

หรือ 2. สูตรน้ำยำไมป่ ลารา้

วิธกี ารยำ

1.ลวกปลาหมึกพอสกุ ปมู า้ แกะกระดอง ตดั สว่ นทท่ี านไมไ่ ดอ้ อก ห่ันปูครง่ึ ตัว

แช่เย็นรอ

2.ผสมนำ้ ยำตามสูตรทใ่ี ช้ ผสมกับพริกสดป่ัน ระดับความเผ็ดตามทตี่ อ้ งการ ใส่

หอมแขกซอย ผกั ชฝี รัง่ หนั่ ท่อน มะนาวซีก คลกุ เคลา้ ให้เข้ากนั ใสป่ ลาหมกึ ลวก กุ้งสด

และปูมา้ ที่เตรยี มไว้ คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กนั อกี คร้งั เสริ ฟ์ ใส่จาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TN - WL
Next Book
03_รติตา โกมลวานิช_E-book 3