The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ั่ยั่งยืน 2563

ประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

Keywords: โรงเรียนสิ่งแวดล้อม,อีโคล สคูล

ประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คำนำ

เอกสารแนวทางการจดั การเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน และแนวการพัฒนาหลกั สูตร ท้องถิ่น
เร่ืองส่ิงแวดล้อม เพอ่ื เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพฒั นาผู้เรียนใหต้ ระหนักถึง
คณุ คา่ ของทรพั ยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม มีทักษะชวี ติ ทีด่ ี สามารถเป็นนักสือ่ ความหมายธรรมชาติ และ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ชุมชน หรือนักท่องเที่ยว ได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยครูสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน
โครงการ โครงงาน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในชุมชนของตน สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดการขยะ นาเสีย และมลพิษทางอากาศ สู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดสาระสาคัญใน
เอกสารนีประกอบด้วย บทนา ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนส่งิ แวดล้อมในโรงเรียน และแนวการพัฒนาหลกั สตู รทอ้ งถนิ่ เรื่องสิ่งแวดลอ้ ม

ขอขอบคุณคณะทางานที่ได้ร่วมกันจดั ทาเอกสารฉบับนี จนเสร็จสนิ สมบรู ณ์ และหวังว่า เอกสารฉบบั
นีจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างยง่ั ยืน อกี ทงั เป็นแนวทางในการพัฒนาหลกั สตู รท้องถนิ่ ของสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนวดั โคกหม้อ

สำรบัญ หนา้

 ข้อมูลพนื ฐานของสถานศึกษา 1
o มาตรฐานดา้ นการบริหารจดั การ 3
o มาตรฐานดา้ นหลักสตู รและการจัดกาเรียนรู้ 15
o มาตรฐานด้านการมีสว่ นรว่ มและการสรา้ งเครือข่าย 20
o มาตรฐานด้านผลท่เี กิดจากการดาเนนิ งานดา้ นสง่ิ แวดล้อมศึกษา 24

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 1

ข้อมลู พนื้ ฐานของสถานศึกษา

1. ขอ้ มูลท่วั ไป
ช่ือ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
ท่ีต้ัง 67 หมู่ 2 ตำบลกระเสียว อำเภอสำมชกุ จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี
โทร 093-551-9987
e-mail [email protected] website www.km.thai.ac
เปดิ สอนระดับชั้นประถมศกึ ษำปที ี่ 1 ถึงระดบั ชั้นประถมศึกษำปที ี่ 6
สงั กัด สำนักงำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3

2. ขอ้ มูลครูและบคุ ลากร พนักงาน ครูอตั ราจา้ ง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ รวมท้ังหมด
1) จำนวนบคุ ลำกร ราชการ 4 1 10

บุคลากร ผบู้ ริหาร ข้าราชการครู -

จานวน 1 4

2) วฒุ ิกำรศึกษำสูงสดุ ของบุคลำกร ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด
บุคลากร ตา่ กวา่ ปริญญาตรี ปรญิ ญาตรี 2- 10

จานวน - 8

3. ขอ้ มลู นักเรยี น
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 รวม 45 คน (ขอ้ มูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562)

ระดบั ชนั้ เรยี น จานวนห้อง เพศ รวม

ป.1 1 ชำย หญงิ 9
ป.2 1 36 6
ป.3 1 33 10
ป.4 1 55 8
ป.5 1 44 4
ป.6 1 31 8
รวมท้ังหมด 35 45
21 24

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 2

4. ขอ้ มูลผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนระดบั สถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2561
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net 2561 สงู กว่ำระดับประเทศ วิชำภำษำไทย วชิ ำคณิตศำสตร์
2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ NT 2561 สูงกวำ่ ระดับประเทศทุกดำ้ น ในระดับ ดเี ยีย่ ม
3. ผลกำรทดสอบระดับชำติ RT 2561 ผลกำรทดสอบ ระดบั ดี
4. ผลกำรวดั ประเมินตนเองมำกกว่ำระดบั 3 ขึน้ ไป อยใู่ นระดบั ดเี ยีย่ ม

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 3

มาตรฐานดา้ นการบริหารจัดการ

มาตรฐานท่ี 1 สถำนศึกษำมรี ะบบกำรบรหิ ำรจดั กำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะ มลพิษ นำ้ พลังงำน อนำมยั )
ที่มีประสิทธภิ ำพ

ตวั ช้ีวัดท่ี 1.1 มกี ำรกำหนดนโยบำย /วิสยั ทัศน์ /พันธกิจ /เปำ้ ประสงคแ์ ละแผนงำน/โครงกำรดำ้ นส่งิ แวดลอ้ ม
ศึกษำ (ขยะ มลพิษ นำ้ พลงั งำน อนำมัย)

ผลจำกกำรดำเนินงำนตำมตัวชว้ี ัด ได้กำหนดนโยบำย ดำ้ นสิ่งแวดลอ้ มไว้ใน โมเดล (4คม) ของโรงเรียนวัด
โคกหม้อ ตำมวิสัยทัศน์ “โรงเรียนวัดโคกหม้อ จัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้คู่
คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนำสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข” พันธกิจ ๑.จัดกำรศึกษำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒.จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำย โดยมุ่ง
เสริมสร้ำงให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง มีทักษะชีวิต สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และช่วยเหลือสังคมได้ ๓.ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
ตนเองมีทัศนคติและกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ที่เหมำะสม ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.
พฒั นำบุคลำกรให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมมำตรฐำนวชิ ำชพี ครู ๕.จัดสภำพแวดล้อม ให้เอือ้ ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ร่มรื่นและสวยงำม ๖.บริหำรจัดกำรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและประเมิน
ติดตำมผล

เป้าประสงค์

๑.นักเรียนทุกคนมีคุณภำพขั้นพ้ืนฐำน อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต แก้ปัญหำได้และมี
ผลสมั ฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ เฉล่ียสงู กว่ำเกณฑม์ ำตรฐำนของโรงเรียนทุกวิชำ ทุกชัน้ เรยี น

๒.นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยเห็นคุณค่ำกำร
อนรุ กั ษส์ ่ิงแวดลอ้ ม สบื สำนศิลปวฒั นธรรมไทย

๓.นกั เรียนไมน่ อ้ ยกว่ำ รอ้ ยละ ๘๐ มที กั ษะในกำรทำงำน รหู้ น้ำที่ มคี วำมรับผดิ ชอบ มีเจตคตทิ ี่ดตี ่ออำชีพ
สุจริต และปฏิบตั ิตนตำมหลักปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.นกั เรียนไม่นอ้ ยกว่ำรอ้ ยละ ๘๕ มีสุนทรดี ำ้ นศิลปะ ดนตรี กฬี ำและทักษะชีวติ
๕.โรงเรียนมีระบบกำรบรหิ ำรจัดกำรท่ดี ี มคี ุณภำพ ผ่ำนเกณฑม์ ำตรฐำนกำรศึกษำ
๖.ครไู มน่ อ้ ยกวำ่ ร้อยละ ๘๐ ไดร้ ับกำรพฒั นำไดต้ ำมมำตรฐำนวิชำชพี ครู

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 4

โครงการ โรงเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยา่ งยงั่ ยนื
โรงเรยี นวัดโคกหมอ้ สังกดั สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุ รรณบุรี เขต 3

หนว่ ยงานรบั ผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสพุ รรณบุรี เขต 3
ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ

นำงสำวรสสุคนธ์ ประทุมทอง ครูโรงเรยี นวดั โคกหมอ้
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2561 – 30 พฤศจิกำยน 2562
สอดคลอ้ งกบั นโยบาย

( √ ) จุดเนน้ 6 ยทุ ธศำสตรก์ ำรปฏริ ปู กำรศึกษำ จุดเน้นที่ 2 และ 3
( √ ) 11 นโยบำยสำคญั นโยบำยข้อที่ 2,8และ 9
( √ ) นโยบำยและจุดเน้น สพฐ.ด้ำน

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรยี นรู้ ขอ้ ที่ 2 และ 3
2. ครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ ขอ้ ท่ี 1, 2 และ 3
3. พัฒนำกำลงั คนและงำนวจิ ัยทสี่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ข้อที่ 2

1. หลกั การและเหตุผล
ด้วยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งมีวิสัยทัศนท่ีวำ “สังคมอยู

รวมกันอยำงมีควำมสุข ดวยควำมเสมอภำค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอกำรเปลี่ยนแปลง” ไดกำหนดพันธกิจ
ขอ ๔ สรำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง สรำงภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบ
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค ขอ ๔ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐำนที่ม่ันคง
ของกำรพัฒนำประเทศ ท่ีใหควำมสำคญั กบั กำรมีสวนรวมของทกุ ภำคสวน ท้ังในระดบั ชมุ ชน ระดบั ภำค และ
ระดับประเทศ จึงไดกำหนดยุทธศำสตรกำรพัฒนำสูสังคมแหงกำรเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ในกำรพัฒนำคุณภำพ
คนไทยใหมีภูมิคุมกันตอกำรเปลี่ยนแปลง โดยสรำงจิตสำนึกใหคนไทยมีควำมรับผิดชอบตอสังคม เคำรพกฎหมำย
หลักสิทธิมนุษยชน สรำงคำนิยมกำรผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูกำรรองรับ กำร
เปล่ียนแปลงที่เกิดจำกสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ สอดคล้องกับนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้น
พ้ืนฐำน ท่ีให้สถำนศึกษำได้นำนักเรียนสุ่กำรเรียนรู้และปฏิบตั ิกิจกรรม กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซ่ึง
เป็นกำรเรียนรู้เพื่อสรำ้ งใหน้ ักเรียนมีมีควำมร้คู วำมเขำ้ ใจ มกี ำรปฏบิ ัติ และมจี ิตสำนึกในกำรลดกำรใช้พลังงำน กำร
จัดกำรขยะที่ถูกต้อง และร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของโครงกำร ด้วยเหตุนี้ โรงเรียน
วัดโคกหมอ้ จึงได้จดั ทำโครงกำรดังกลำ่ วขึน้

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 5

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพอื่ ให้ นักเรียน ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสวนรวมปองกันและแกไขปญหำส่งิ แวดลอม รวมมือกัน

พัฒนำคณุ ภำพสิ่งแวดลอม

2.2 เพอื่ ให้ นักเรยี น ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู ควำมเขำใจจนเปนที่ประจักษชัด ในเร่ืองระบบ

นเิ วศธรรมชำติควำมสมั พันธระหวำงมนษุ ย สังคม กบั สิง่ แวดลอม สำเหตขุ องปญหำสง่ิ แวดลอม ผลกระทบทเ่ี กดิ

จำกกำรกระทำของมนุษย์ และกำรพัฒนำดำนตำงๆ รวมท้งั แนวทำงในกำรแกไขปญหำ

3. เป้าหมาย

3.1 เชงิ ปริมาณ

1) นักเรียน จำนวน 45 คน

2) ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 10 คน

3.2 เชิงคณุ ภาพ
1) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีพฤติกรรมกำรประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ ม
2) โรงเรียนเป็นต้นแบบลดใช้พลังงำน มีพฤติกรรมกำรประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์

สิง่ แวดลอ้ มให้กับชุมชน

4. การดาเนินงานโครงการนานักเรียนมาเรียนรู้และปฏิบัติการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รบั ผิดชอบ
1 กำรสำรวจปญหำและสถำนกำรณกำรใชทรัพยำกร
ตลุ ำคม 2561 นักเรยี น ครูและบุคลำกร
และกำรรักษำสงิ่ แวดลอมของโรงเรียน
2 กำรประชมุ ผู้ท่เี กย่ี วข้องเรอื่ งกำรจดั ทำนโยบำย ทำงกำรศกึ ษำ

3 เสนอโครงกำรเพอื่ ขออนมุ ัติ ตลุ ำคม 2561 ผู้บริหำร กรรมกำร

สถำนศกึ ษำ ผูนำทองถิน่

ตวั แทนผูปกครอง

ตวั แทนนักเรียน

ตวั แทนคร/ู บุคลำกร

ตัวแทนรำนคำ้

และผูมสี วนเกี่ยวของ

ตลุ ำคม 2561 ครูรสสุคนธ์ ประทมุ ทอง

4 กจิ กรรมท่ี 1 กจิ กรรมสำยตรวจพลังงำน ทุกวนั ครนู ำวิน ภฆู งั และ
กรรมกำรนักเรยี น

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 6

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนนิ งาน ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกำรให้ควำมรเู้ รอ่ื งกำรอนุรักษ์ สปั ดำห์ละ 1 คร้ัง ครูซิน อู่อรณุ และคณะ

พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กจิ กรรมที่ 3 กจิ กรรมเวรทำควำมสะอำดหอ้ งเรียน ตลอดป/ี นกั เรียน ครูและบุคลำกร

รำยวนั และ Big Cleaning Day ภำคเรยี นละ 1 คร้ัง ทำงกำรศกึ ษำ

กจิ กรรมท่ี 4 กำรบูรณำกำร กำรอนรุ ักษ์พลังงำน ตลอดปี นักเรยี น ครูและบุคลำกร

และส่งิ แวดล้อมในกำรจัดกำรเรยี นรู้ ชุมนมุ และ ทำงกำรศกึ ษำ

กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนำรี

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจักรยำนเพ่อื สุขภำพ ครูปิยะรตั น์ สวำ่ งศรี

และลดโลกรอ้ น ครกู ำญจนำ แกน่ นำ

ครูศริ ญิ ญำ ภูฆงั

กจิ กรรมท่ี 6 กำรผลิตสงิ่ ของจำกวสั ดเุ หลือใช้ เช่น ลดเวลำเรยี น นกั เรียน ครูและบุคลำกร

ดอกไมจ้ ำกถงุ นม ดอกไม้จำกถงุ พลำสติก กล่องใส่ เพิ่มเวลำรู้ ทำงกำรศกึ ษำ

ดินสอจำกขวด ถุงใสข่ องจำกกลอ่ ง ฯล

5 กำรตดิ ตำมประเมินผลและสรปุ ผลกำรดำเนินงำน กันยำยน 2562 ครรู สสคุ นธ์

ประทมุ ทอง

6 จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน กันยำยน 2562 ครรู สสคุ นธ์

ประทุมทอง

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 7

ท่ี กิจกรรม ปฏิทนิ การดาเนินกจิ กรรมโครงการฯ

1 กำรสำรวจปญหำและสถำน ปงี บประมาณ 2562
กำรณ กำรใชทรพั ยำกรและ ต. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ี ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย หมำยเหตุ
กำรรกั ษำ ส่ิงแวดลอมของ ค.
โรงเรยี น

2 กำรประชมุ ผู้ท่ีเก่ยี วข้อง
เรื่องกำรจัดทำนโยบำย

3 เสนอโครงกำรเพอ่ื ขออนมุ ัติ
4 กจิ กรรมท่ี 1 กิจกรรม

สำยตรวจพลังงำน
กจิ กรรมที่ 2 กจิ กรรมกำรให้
ควำมรู้เรอ่ื งกำรอนรุ ักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 กจิ กรรมเวรทำ
ควำมสะอำดหอ้ งเรยี นรำยวนั
และ Big Cleaning Day

กิจกรรมที่ 4 กำรบรู ณำกำร
กำรอนรุ ักษ์พลงั งำน และ
สิ่งแวดลอ้ มในกำรจัดกำร
เรยี นรู้ ชมุ นุม และกจิ กรรม
ลูกเสอื -เนตรนำรี
กิจกรรมท่ี 5 กจิ กรรมจกั รยำน
เพือ่ สขุ ภำพและลดโลกรอ้ น
กจิ กรรมท่ี 6 กำรผลิตสง่ิ ของ
จำกวัสดุเหลอื ใช้
5 กำรติดตำมประเมนิ ผลและ
สรปุ ผลกำรดำเนินงำน
6 จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนนิ งำน

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 8

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
5.1 ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2561 – 31 ตลุ ำคม 2562
5.2 สถำนที่ดำเนนิ กำร โรงเรยี นวัดโคกหม้อ สำนกั งำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำสพุ รรณบรุ ี เขต 3

6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 1,000 บำท
6.2 รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน 1,000 บาท (ถวั จ่ำยทกุ รำยกำร)

กจิ กรรม / รำยกำร เงินงบประมำณ วสั ดุ รวม
ตอบแทน ใช้สอย 500
กิจกรรมที่ 1 กจิ กรรมกำรให้ควำมรู้
เร่ืองกำรอนุรักษพ์ ลังงำนและสิง่ แวดลอ้ ม 500
กิจกรรมที่ 2 กำรผลิตสงิ่ ของจำกวัสดเุ หลอื ใช้

รวมใช้งบประมาณทั้งสน้ิ 1,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่ ่ายจรงิ

7. การประเมนิ ผล(ตัวชี้วดั และค่าเปา้ หมาย)

ตวั ช้วี ดั ความสาเร็จ วธิ กี ารประเมนิ เครอ่ื งมอื ทใี่ ช้ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
1. ร้อยละ 80 ของนักเรยี น 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
ครแู ละบคุ ลำกรทำงกำร 2. กำรสังเกตพฤติกรรม 3. แบบสัมภำษณ์/
แบบสอบถำม
ศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจ 3. กำรสัมภำษณ์/กำรสอบถำม 4. แบบประเมนิ ควำมพึงพอใจ
ของผู้เกยี่ วข้อง
สำมำรถปองกัน แกไขปญหำ 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจ

สิ่งแวดลอม รวมมือกนั พฒั นำ ผเู้ กยี่ วข้อง

คณุ ภำพสิ่งแวดลอม 5. สรุปจำกเวทีแลกเปลย่ี น

2. ผู้เกยี่ วขอ้ งมีควำมพึงพอใจ เรยี นรู้

ในกำรดำเนนิ โครงกำรใน

ระดับดี

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 9

8. ผลทีค่ าดว่าจะไดร้ บั
นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตสำนึกและพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ

กำรใชน้ ำ้ และกำรจดั กำรนำ้ และมลพิษทำงอำกำศ พฒั นำสู่วิถชี ีวิตทเี่ ป็นมิตรกบั สิง่ แวดล้อมและขยำยผลต่อชมุ ชน

ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร

(นำงสำวรสสคุ นธ์ ประทุมทอง)
ครูโรงเรยี นวัดโคกหม้อ

ผอู้ นุมัตโิ ครงกำร
(นำยบรรพต ฟกั อินทร์)
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนวดั โคกหม้อ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 10

ตวั ชวี้ ดั ที่ 1.2 มีกำรดำเนนิ งำนตำมแผนงำนโครงกำรและนิเทศ ติดตำม ประเมนิ ผลอยำ่ งเป็นระบบ
กำรนำนโยบำยสูกำรปฏบิ ตั ิในพ้ืนทห่ี รือหนวยงำนของทำนที่ผำนมำ มีผลงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบ

ควำมสำเร็จสำมำรถนำมำเปนแบบอยำงไดดี เร่ือง “ลดขยะ งดทิ้ง ลดถัง ขยะเปนศูนย” สอดคลองกับนโยบำย
กำรบรหิ ำรจดั กำรขยะและสิง่ แวดลอม มขี น้ั ตอนกำรดำเนนิ งำนดังน้ี

๑. แยกทรัพยำกรออกจำกขยะ เป นกำรสำรวจป ญหำ
จัดระบบและสรำงสำธำรณูปโภคที่จำเปนมำ เตรียมรองรับ เร่ิมกำร
ประชำสัมพันธ เชิญชวนเข ำร วมกิจกรรมอำสำสมัคร คัดแยก
“ทรัพยำกร” ดังน้ี เศษอำหำร สิ่งยอยสลำยงำย ทำปุยหมักชีวภำพ
วัสดุรีไซเคิลเพื่อผำนกระบวนกำรแปรสภำพแลวนำไป เปนวัตถุดิบ นำ
วัสดุรียูส นำวัสดุเปล่ียนรูปไปทำผลิตภัณฑใหม สวนขยะท่ีเหลือนำไป
ทำลำยท้งิ

๒. เปลี่ยนขยะเปนทรัพยำกร เปนกำรลงสูหนวยกำรเรียน
ในแตละระดับชั้น เปนกำรรูเชิงปฏิบัติกำร นอกหองเรียน เชน จุดคัด
แยกขยะ รวมถงึ กำรสรำงสรรควิธนี ำขยะ กลุมยอยสลำยยำกกลับมำใชประโยชน เชน กำรเปลย่ี นกลองนม เปน
ของใช กำรทำดอกไมจำกขวด กำรทำออมสนิ บรรจํุน้ำยำผลิตภัณฑตำงๆ

๓. ลดกำรสรำงขยะ เปนชวงของกำรรณรงคให ลด-ละ-เลิก วิถีกำรบริโภคที่กอใหเกิดของเสียหรอื ของที่
ไมอำจนำกลับมำใชไดอีก ไดแก กำรรณรงคใหมีกำรลดกำรใชขวด ถุง ถวยพลำสติกและกลองโฟม ใสอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม สงเสริมใหท้ังผูซื้อและผูขำย เปล่ียนไปใชภำชนะทีส่ ำมำรลำงและนำกลบั มำใชไดอกี อำทิ ดอกไมจ้ ำกถุง
นมและถุงพลำสตกิ กล่องใสข่ องอเนกประสงค์ ถุงผำ ทำไดโดย

๓.๑ นักเรียน รวมกันสรำงบรรยำกำศของ “ช้ันเรียนปลอด
ขยะ” ดวยกำรลงมือจัดและปรับปรุง ระบบคัดแยกขยะประจำชั้นเรียน
ของตน เพื่อใหกำรแยกขยะกลำยเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในโรงเรียนที่
ทกุ คน รวมปฏบิ ัตไิ ดถูกตอง

๓.๒ ครูและบุคลำกร เขำรวมกิจกรรม “ลดขยะ งดทิ้ง ลดถัง
ขยะเปนศูนย” ตำมควำมสมัครใจ ชวยกันทำกำรคัดแยกขยะ ณ จุดทิ้งท่ี
ปลำยทำงเพื่อรวมกันรับรูปญหำ เก็บสถิติและตรวจสอบคุณภำพกำร
คดั แยกขยะ จำกแตละระดบั ชนั้

๓.๓ ผูปกครอง
และชุมชน สำมำรถคดั แยกขยะในครัวเรือนและนำมำสงใหโรงเรียน
รับไปจัดกำรแปร รูปหรือใชประโยชนตอไปได เปนกำรรวมกัน
ปลูกฝงลักษณะนิสัยรักษำส่ิงแวดลอมใหแกลูกหลำนทั้งที่บำน และ
โรงเรียน

๓.๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นควำมสำคัญของกำร
ลดขยะ และพฤติกรรมเก่ียวกับขยะของเด็ก และประชำชน ไดรวม
กนั ทบทวนควำมรูและสรำงควำมตระหนกั เกี่ยวกบั กำรจัดกำรขยะ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 11
ตวั ชี้วดั ที่ 1.3 มีกำรส่งเสริม สนับสนุน งบประมำณและทรัพยำกรดำ้ นส่ิงแวดล้อมศึกษำ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 12

ตวั ช้ีวดั ที่ 1.4 มีกำรเผยแพรป่ ระชำสมั พนั ธง์ ำนดำ้ นสิ่งแวดล้อมศกึ ษำ
ผลจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์กับกำรอนุรักษ์น้ำ

"แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้บริบทและปัญหำเป็นฐำน เรื่อง แหล่งน้ำในท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมกำรคิดเชิง
วิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ สำหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5" ได้รับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำร
ศึกษำศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั บรู พำ ปีที่ 30 ฉบบั ที่ 2 เดอื น พ.ค-ส.ค 2562

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 13

มาตรฐานท่ี 2 ครแู ละบุคลำกรในสถำนศกึ ษำได้รับกำรพฒั นำด้ำนสิ่งแวดลอ้ มศึกษำอย่ำงสมำ่ เสมอ
ตวั ชว้ี ัดที่ 2.1 มกี ำรส่งเสรมิ ให้ครแู ละบุคลำกรในสถำนศึกษำได้รบั กำรพัฒนำด้ำนสิง่ แวดล้อมศึกษำ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 14

ตวั ชว้ี ัดท่ี 2.2 มีกำรกำกับ ตดิ ตำม ประเมินผลและนเิ ทศกำรปฏบิ ตั งิ ำนด้ำนส่งิ แวดล้อมศึกษำอยำ่ งต่อเน่อื ง
แตง่ ต้ังคณะกรรมกำรสภำนกั เรยี น ตรวจควำมสะอำดทุกวนั มกี ำรแบง่ เขต ควำมรบั ผิดชอบ ของตนเอง

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 15

มาตรฐานด้านหลกั สูตรและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 สถำนศกึ ษำมหี ลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ด้ำนส่งิ แวดลอ้ มทสี่ อดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ตัวชว้ี ัดที่ 3.1 มีกำรพัฒนำหลกั สูตรเพ่ิมเตมิ /สำระกำรเรยี นรูท้ ้องถ่นิ ด้ำนส่งิ แวดล้อมศึกษำที่สอดคล้องกับ

สภำพบริบทของชมุ ชน (ด้ำนกำรจัดกำรขยะ มลพษิ น้ำ พลังงำน อนำมัย)
จดั กจิ กรรมลูกเสือเรยี นรู้ แหล่งภูมปิ ญั ญำชำวบ้ำน ศนู ยก์ ำรเรยี นชุมชนกระเสยี ว, กจิ กรรมรกั น้ำดว้ ยภมู ิ
ปญั ญำชำวบำ้ น ,ดำ้ นพลังงำน ใชห้ ลอดไฟ LED ท้งั โรงเรียนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน (4 คม โมเดล)

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 16

ตวั ชีว้ ัดท่ี 3.2 มีกำรจดั กำรเรียนรตู้ ำมหนว่ ย/แผนกำรเรียนรสู้ ่ิงแวดล้อมศกึ ษำด้ำนกำรจัดกำรขยะ นำ้ เสยี
มลพษิ ทำงอำกำศ และพลงั งำน

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 17
ตัวชวี้ ัดที่ 3.3 มสี ่อื นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนร้แู ละภูมิปญั ญำทอ้ งถิ่นอยำ่ งหลำกหลำย

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 18

มาตรฐานท่ี 4 สถำนศกึ ษำมีกำรสง่ เสริมกำรจัดกิจกรรม ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติ พลงั งำน ส่งิ แวดลอ้ มและ
สขุ อนำมยั (น้ำ ขยะ พลงั งำน มลพษิ )

ตวั ช้ีวดั ท่ี 4.1 มโี ครงกำร/กจิ กรรม ดำ้ นทรพั ยำกรธรรมชำติ พลังงำน สิง่ แวดลอ้ มและสขุ อนำมยั

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 19

ตัวชี้วัดที่ 4.2 มฐี ำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ พลงั งำน สง่ิ แวดลอ้ มและสุขอนำมยั
ดำเนินกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรมธนำคำรขยะ มรี ำยได้ โดยทำ MOU กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกระเสียว

กจิ กรรมคัดแยกขยะ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 20

มาตรฐานด้านการมสี ว่ นรว่ มและการสรา้ งเครอื ขา่ ย

มาตรฐานที่ 5 สถำนศกึ ษำมีกำรสรำ้ งเครือข่ำยกำรมสี ว่ นรว่ มภำยในสถำนศกึ ษำ
ตวั ช้ีวดั ที่ 5.1 มีกำรจดั ต้งั ชมุ นุม/ชมรม/สภำนกั เรยี น ทีด่ ำเนินงำน ส่งิ แวดล้อมศึกษำภำยในโรงเรยี นอย่ำง

ชดั เจน
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชว้ี ดั โรงเรียน ไดร้ ับควำมร่วมมอื จำกชมุ ชน อบต วดั โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลกระเสียว ศนู ย์ฝึกอำชีพแหล่งเรยี นรู้ชุมชนกระเสียว แหลง่ เรยี นรู้เกษตรพอเพยี ง

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 21
ตวั ชี้วดั ที่ 5.2 มกี ำรขยำยเครือข่ำยชมรม ชุมนุมกจิ กรรมส่งิ แวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสงิ่ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 22

มาตรฐานท่ี 6 สถำนศึกษำมีสรำ้ งเครอื ข่ำยกำรมสี ่วนรว่ มจำกบคุ คลและหน่วยงำนภำยนอก
ตวั ชีว้ ดั ที่ 6.1 จัดกิจกรรมด้ำนส่งิ แวดลอ้ มศึกษำโดยให้ภำคเี ครือข่ำย ที่เก่ียวข้องมีสว่ นร่วม

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 23
ตัวชีว้ ดั ที่ 6. 2 มีภำคเี ครือข่ำยสนบั สนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 24

มาตรฐานด้านผลท่เี กิดจากการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศกึ ษา

มาตรฐานท่ี 7 สถำนศึกษำมสี ภำพแวดลอ้ มท่ีสวยงำม สะอำด รม่ รนื่ ปลอดภยั และเอ้ือตอ่ กำรจดั กำรเรียนรู้
สิง่ แวดล้อมศึกษำ (Green School)

ตัวชว้ี ดั ที่ 7.1 มีสภำพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อกำรจดั กำรเรยี นรสู้ ่งิ แวดลอ้ มศึกษำ
ตวั ชวี้ ัดที่ 7.2 มีห้องเรยี นทสี่ ะอำด สวยงำม เอ้อื ต่อกำรจัดกำรเรยี นรูแ้ ละเปน็ มิตรกับสง่ิ แวดล้อม

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 25

มาตรฐานท่ี 8 ครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำเปน็ แบบอย่ำงที่ดดี ้ำนกำรอนุรกั ษส์ ิง่ แวดล้อมศึกษำ
ตวั ช้วี ัดท่ี 8.1 มพี ฤติกรรมท่ีแสดงถึงควำมรับผดิ ชอบตอ่ ส่งิ แวดล้อมและเปน็ แบบอยำ่ งดีแกน่ ักเรียนและชมุ ชน

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 26
ตวั ชว้ี ดั ท่ี 8.2 มสี ื่อ/นวัตกรรม/ผลงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำทไ่ี ด้รบั กำรยอมรับ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื (EESD SCHOOL) 27

มาตรฐานที่ 9 ผเู้ รยี นมพี ฤติกรรมท่ีรับผดิ ชอบต่อส่งิ แวดล้อม
ตวั ชี้วดั ที่ 9.1 ผเู้ รียนมคี ณุ ลักษณะตำมวตั ถุประสงคข์ องส่งิ แวดล้อมศึกษำ

ประเมนิ โครงการโรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาเพอื่ การพฒั นาที่ยงั่ ยนื (EESD SCHOOL) 28

มาตรฐานที่ 10 ชุมชน/เครือข่ำย มีสภำพแวดลอ้ มท่ี สะอำด สวยงำม ปรำศจำกขยะและมลพิษ
ตัวชวี้ ดั ท่ี 10.1 สภำพแวดล้อมชมุ ชน/เครือข่ำย สะอำด สวยงำม ปรำศจำกขยะและมลพิษ

ประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนวัดโคกหม้อµÓºÅ¡ÃÐàÊÕÂÇÍÓàÀÍÊÒÁªØ¡¨Ñ§ËÇÑ´ÊؾÃóºØÃÕ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Êӹѡ§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒÊؾÃóºØÃÕࢵ3


Click to View FlipBook Version