The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบ 2563

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 63

Keywords: บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบ 2563

 

คำนำ

หนงั สือบญั ชีราคาคา่ วสั ดแุ ละคา่ แรงงานสาหรบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี เปน็ การรวบรวม
สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล
วสั ดุและอุปกรณ์กอ่ สร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถงึ เว็บไซต์ต่างๆที่เก่ยี วข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/คา่ ดาเนนิ การ
สาหรับถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ท่ีมีความถูกต้องมากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสาหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม ร้ือถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าน้ัน ไม่สามารถนาไปอ้างอิงเม่ือเกิดความขัดแย้ง
ในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับน้ีจะต้องใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพ้ืนที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน
จากสานกั งานพาณิชย์จงั หวดั แตล่ ะจังหวดั อกี คร้ังหนงึ่ และใหป้ ฏิบตั ติ ามกฎระเบียบราชการอยา่ งเครง่ ครัด

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทาหวังว่าหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชนต์ ่อท่านผู้ใชง้ านอยู่พอสมควร และจะทาการปรบั ปรงุ ข้อมูล หรือสืบค้นข้อมลู วัสดุ
หรอื เทคโนโลยีใหม่ๆ เพอ่ื นามาใช้ในลาดบั ต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทา

สารบัญ หน้า

รายการ 1
สว่ นที ค่างานตน้ ทุน 2–6
7
ก. กลุ่มงานที 8
A. 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม 9 – 10
10 – 11
A1. . งานขดุ ดนิ 11 – 17
A2. . งานเสาเข็ม
A3. . งานแบบหลอ่ คอนกรีต 18 – 21
A4. . งานคอนกรตี โครงสรา้ ง 22 – 23
A5. . งานเหล็กเสรมิ คอนกรีต 24 – 26
A6. . งานพืนคอนกรตี สาํ เรจ็ รูปอดั แรงและตะแกรงเหลก็ สาํ เร็จรูป 26 – 31
A7. . งานเหล็กโครงสรา้ งรูปพรรณ 32
B. . งานสถาปัตยกรรม 32
B1. . งานมงุ หลงั คา 33 – 42
B2. . งานฝา้ เพดานและแผงบงั แดด 43 – 44
B3. . งานพนื 44 – 46
B4. . งานผนงั 46 – 48
B5. . งานบวั เชิงผนงั
B6. . งานฉาบปนู 49 – 52
B7. . งานประตู – หนา้ ตา่ ง 52 – 54
B8. . งานบนั ได - ระเบียงทางเดิน 55
B9. . งานสขุ ภณั ฑ์ 55
B10. . งานทาสี
C. . งานระบบสุขาภบิ าล ดับเพลงิ และป้องกันอคั คภี ยั 56 – 61
C1. . วสั ดทุ อ่ นาํ และ อปุ กรณ์ 61
C2. . งานสขุ าภิบาล ดบั เพลิง และระบบความปลอดภยั 61
C3. . งานเดินทอ่ โสโครก 61
C4. . งานเดินทอ่ นาํ ดี 61 – 63
D. . งานระบบไฟฟ้าและสือสาร 63
D1. . ดวงโคมไฟฟา้ 63 – 64
D2. . สวทิ ซไ์ ฟฟา้ และเตา้ รบั (ปลกั )
D3. . ตคู้ วบคมุ กระแสไฟฟ้า
D4. . หลอดไฟ
D5. . ชินสว่ นและองคป์ ระกอบอืนๆ
D6. 4.6 ระบบสายลอ่ ฟา้
D7. 4.7 สายไฟฟ้าแรงดนั ตาํ

สารบญั หน้า

รายการ 65 - 66
E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 66 - 67
67
E1. 5. เครอื งปรบั อากาศ (ไมร่ วมภาษีมลู คา่ เพมิ ) 67
67
E2. 5. พดั ลม

E3. 5.3 ถงั เก็บนาํ

F. 6. งานระบบลิฟตแ์ ละบนั ไดเลือน (ไม่มขี ้อมลู )
G. 7. งานระบบเครอื งกลและระบบพเิ ศษอืนๆ (ไมม่ ีขอ้ มูล)

ข. กลุ่มงานที . 67
H. 1. งานครุภณั ฑจ์ ัดจา้ งหรือสังทาํ

H1. . ครุภณั ฑส์ รา้ งกบั ที

I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร

ค. กลุ่มงานที . 68
J. 1. งานภมู ทิ ศั น์ 68
68
J1.1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F) 68
68
J2.1.2 รวั มาตรฐาน สพฐ. (ไมร่ วม Factor F) 69
69
J3.1.3 ถนนคอนกรตี เสรมิ เหลก็ มาตรฐาน สพฐ. (ไมร่ วม Factor F) 69

J4.1.4 ถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F) 70

J5.1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F) 70

J6.1.6 ลานคอนกรตี เสรมิ เหลก็ (ไมร่ วม Factor F) 71 – 74
75 – 76
J7.1.7 รางระบายนาํ มาตรฐาน สพฐ. (ไมร่ วม Factor F) 77 – 79
80
K. 2. งานผังบรเิ วณและงานก่อสร้างประกอบอนื ๆ (ไมม่ ขี อ้ มูล) 81
ส่วนที . ครุภณั ฑจ์ ดั ซอื หรือสังซือ 82
83
L. 1. งานครุภณั ฑจ์ ัดซือหรือสังซอื ระบบโสต ระบบโสตทศั น์
อปุ กรณร์ ักษาความปลอดภยั อุปกรณร์ ะบบคอมพวิ เตอร์
ครุภณั ฑล์ อยตัวทกุ ชนิด พร้อมการตดิ ตงั

L1. . ครุภณั ฑล์ อยตวั
ส่วนที . ค่าใช้จ่ายพเิ ศษตามข้อกาํ หนดฯ
M. 1. งานคา่ ใช้จ่ายพเิ ศษตามข้อกาํ หนดและค่าใช้จา่ ยอืนทจี าํ เป็ นต้องมี (ไมม่ ขี ้อมูล)
N. ภาคผนวก

N1. ไมแ้ ปรรูป

N2. วสั ดแุ ผน่ แข็ง

N3. คา่ แรงงานรอื ถอน

N4. เคมีภณั ฑ์

ตารางค่า FACTOR F งานกอ่ สร้างอาคาร

ตัวอย่างการคาํ นวณ FACTOR F

เอกสารอ้างองิ

1

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

ส่วนที 1 ค่างานต้นทุน - 99 .
- 125 .
ก. กลมุ่ งานที 1 - 148 .

A. 1. งานโครงสร้างวศิ วกรรม - 194 .
- 239 .
A1. 1.1 งานขุดดนิ - 283 .

a ขุดดนิ ฐานรากแล้วถมคืน - 60 .
- 18 .
A1000 ดินทวั ไป - 27 .
- 18 .
ปรมิ าณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขดุ ลกึ ไมเ่ กนิ 1.00 เมตร ลบ.ม.
360 91 .
ปรมิ าณตงั แต่ 25-100 ลบ.ม. หรอื ขดุ ลกึ 1.00-1.50 ม. ลบ.ม. 150 104 .

ปรมิ าณนอ้ ยกวา่ 25 ลบ.ม.หรือขุดลกึ เกิน1.50 ม. ลบ.ม. 1,400 398 .
1,645 398 .
A1001 ดินลกู รงั
325 99 .
ปรมิ าณเกนิ 100 ลบ.ม. หรอื ขดุ ลกึ ไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. 343 99 .
350 99 .
ปรมิ าณตงั แต่ 25-100 ลบ.ม. หรอื ขดุ ลกึ 1.00-1.50 ม. ลบ.ม.
- 25 .
ปรมิ าณนอ้ ยกวา่ 25 ลบ.ม.หรอื ขดุ ลกึ เกนิ 1.50 ม. ลบ.ม. - 35 ลกู รงั 46 บาท/ลบ.ม.

a ขุดดนิ อืน ๆ 460 - .
478 - .
A1002 ขดุ ดนิ ทวั ไป ลบ.ม. 554 - .
542 - .
A1003 ขุดดินทวั ไป (เครอื งจกั รกล) ลบ.ม. 410 - .
380 - .
A1004 ขดุ ลอกรอ่ งนาํ (เครืองจกั รกล) ลบ.ม.

A1005 ขดุ สระนาํ (เครืองจกั รกล) ลบ.ม.

a วัสดุรองฐานราก

A1006 ทรายหยาบรองพืน ลบ.ม.

A1007 อฐิ หกั กระทงุ้ แนน่ รองพนื ลบ.ม.

a คอนกรตี หยาบรองฐานราก

A1008 คอนกรตี หยาบ 1:3:5 ( ประเภท 1 ) ลบ.ม.

A1009 คอนกรตี หยาบ 1:3:5 ( ประเภท 5 ) ลบ.ม.

a วัสดุถมบรเิ วณ เพอื ปรับระดบั (ขนจากกองใกลอ้ าคารและปรับระดบั )

A1010 ทรายถม ลบ.ม.

A1011 ดิน ลบ.ม.

A1012 ดินลกู รงั ลบ.ม.

a ถมบดอัดดนิ - ลกู รัง ( เครืองจกั รกล )

A1013 อดั แนน่ ธรรมดา ลบ.ม.

A1014 อดั แนน่ 85% ลบ.ม.

a ทราย - หนิ

A1015 ทรายหยาบ ลบ.ม.

A1016 ทรายละเอียด ลบ.ม.

A1017 หนิ ย่อย เบอร์ 1 ลบ.ม.

A1018 หนิ ยอ่ ย เบอร์ 2 ลบ.ม.

A1019 หนิ คลกุ ลบ.ม.

A1020 หนิ สเปก ลบ.ม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

2

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A2. 1.2 งานเสาเข็ม

a เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ( คอร. )

- เสาเขม็ รูปสเี หลยี มตนั (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 25 ตน้ ใหส้ บื ราคาเอง)

ตน้ 3,439 920 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
3,439 980 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2000 เสาเข็ม คอร. . ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ทอ่ นตอ่ ) ตน้ 3,439 1,280 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
4,620 950 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 4,620 1,120 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
4,620 1,430 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
ตน้ 5,800 980 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
5,800 1,190 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2001 เสาเข็ม คอร. . ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ( 2 ทอ่ นตอ่ ) ตน้ 5,800 1,440 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
6,090 1,080 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 6,090 1,340 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
6,090 1,450 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
ตน้ 8,190 1,525 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป
8,190 1,725 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2002 เสาเขม็ คอร. . ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม. ตน้ 8,190 1,925 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
10,815 1,830 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 10,815 2,070 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
10,815 2,550 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
ตน้

A2003 เสาเข็ม คอร. . ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้

ตน้

ตน้

A2004 เสาเขม็ คอร. . ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้

ตน้

ตน้

A2005 เสาเข็ม คอร. . ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้

ตน้

- เสาเขม็ รูปตวั ไอ (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 25 ตน้ ใหส้ บื ราคาเอง)

ตน้ 3,780 950 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป
3,780 1,120 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2006 เสาเขม็ รูปตวั ไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ทอ่ นตอ่ ) ตน้ 3,780 1,430 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
4,515 1,080 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 4,515 1,340 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
4,515 1,450 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
ตน้ 5,985 1,525 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
5,985 1,725 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2007 เสาเขม็ รูปตวั ไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้ 5,985 1,925 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
7,980 1,830 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 7,980 2,070 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
7,980 2,550 จาํ นวน 25 - 50 ตน้
ตน้ 11,340 2,070 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป
11,340 2,340 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2008 เสาเข็มรูปตวั ไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้ 11,340 2,880 จาํ นวน 25 - 50 ตน้

ตน้

ตน้

A2009 เสาเข็มรูปตวั ไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้

ตน้

ตน้

A2010 เสาเขม็ รูปตวั ไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนดิ ทอ่ นเดียว) ตน้

ตน้

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

3

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- เสาเขม็ รูปกลมกลวง ( แบบแรงเหวียง ) (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 25 ตน้ ใหส้ บื ราคาเอง)

ตน้ 4,950 1,306 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป

A2011 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x 21.00 ม. ตน้ 4,950 1,452 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 4,950 1,598 จาํ นวน 25 - 50 ตน้

ตน้ 6,615 1,959 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป

A2012 เสาเขม็ กลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x 21.00 ม. ตน้ 6,615 2,178 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 6,615 2,397 จาํ นวน 25 - 50 ตน้

ตน้ 8,300 2,455 จาํ นวนมากกวา่ 100 ตน้ ขนึ ไป

A2013 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. ตน้ 8,300 2,745 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 8,300 3,035 จาํ นวน 25 - 50 ตน้

ตน้ 10,920 2,625 จาํ นวนมากกว่า 100 ตน้ ขนึ ไป

A2014 เสาเขม็ กลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม. ตน้ 10,920 2,935 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 10,920 3,245 จาํ นวน 25 - 50 ตน้

a เสาเขม็ เจาะนํา (Pre-Bore)

A2015 ค่าเครอื งจกั ร (Pre-Bore) เมตร 200 รวมคา่ แรง กรณีทีดินแข็ง

เพอื ลดแรงสนั สะเทอื น

a เสาเขม็ เจาะระบบ DRY PROCESS

A2016 เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. (6 เสน้ 12 มม. ป[email protected] 0.15) ตน้ 18,500 รวมคา่ เจาะ ราคาการทาํ เสาเขม็ เจาะ
A2017 เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม. ( 6 เสน้ 12 มม.ป[email protected] 0.15) ตน้ 22,500 รวมคา่ เจาะ อาจเปลยี นแปลงตาม
A2018 เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม. (9 เสน้ 12 มม.ป[email protected] 0.15) ตน้ 27,500 รวมคา่ เจาะ สภาพพืนทกี อ่ สรา้ ง
A2019 เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม. (8 เสน้ 16 มม.ป[email protected] 0.15) ตน้ 43,000 รวมคา่ เจาะ

a เสาเข็ม คอนกรตี อัดแรงขนาดเลก็

- รูปตวั ไอ (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 50 ตน้ ใหส้ ืบราคาเอง)

ตน้ 230 73 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป

A2020 เสาเขม็ คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม. ตน้ 230 74 จาํ นวน 100-200 ตน้

ตน้ 230 94 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 303 91 จาํ นวนมากกว่า 200 ตน้ ขนึ ไป

A2021 เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม. ตน้ 303 92 จาํ นวน 100-200 ตน้

ตน้ 303 128 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 380 107 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป

A2022 เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม. ตน้ 380 108 จาํ นวน 100-200 ตน้

ตน้ 380 152 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 515 126 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป

A2023 เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม. ตน้ 515 128 จาํ นวน 100-200 ตน้

ตน้ 515 176 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

4

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- รูปตัว ที (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 50 ตน้ ใหส้ บื ราคาเอง)
ตน้ 150 73 จาํ นวนมากกว่า 200 ตน้ ขนึ ไป
A2024 เสาเข็ม คอร. ขนาด 10x12 cm รูปตวั ที ยาว 3.00 ม. ตน้ 150 74 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 150 94 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2025 เสาเข็ม คอร. รูปตวั ที ยาว 4.00 ม. ตน้ 220 91 จาํ นวนมากกว่า 200 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 220 92 จาํ นวน 100-200 ตน้
A2026 เสาเขม็ คอร. รูปตวั ที ยาว 5.00 ม. ตน้ 220 128 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
ตน้ 290 107 จาํ นวนมากกว่า 200 ตน้ ขนึ ไป
A2027 เสาเข็ม คอร. รูปตวั ที ยาว 6.00 ม. ตน้ 290 108 จาํ นวน 100-200 ตน้
- รูปหกเหลยี มกลวง (จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 50 ตน้ ใหส้ ืบราคาเอง) ตน้ 290 152 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
ตน้ 365 126 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป
A2028 เสาเขม็ หกเหลียมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม. ตน้ 365 128 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 365 176 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2029 เสาเข็มหกเหลยี มกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.
ตน้ 157 45 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป
A2030 เสาเขม็ หกเหลียมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม. ตน้ 157 46 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 157 64 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
A2031 เสาเข็มหกเหลยี มกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม. ตน้ 238 73 จาํ นวนมากกว่า 200 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 238 74 จาํ นวน 100-200 ตน้
A2032 เสาเข็มหกเหลียมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม. ตน้ 238 94 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
ตน้ 324 91 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 324 92 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 324 128 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
ตน้ 387 107 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 387 108 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 387 152 จาํ นวน 50 - 100 ตน้
ตน้ 465 126 จาํ นวนมากกวา่ 200 ตน้ ขนึ ไป
ตน้ 465 128 จาํ นวน 100-200 ตน้
ตน้ 465 176 จาํ นวน 50 - 100 ตน้

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

5

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a เสารัวคอนกรตี
- แบบตนี ช้าง ตน้ 350 50 .
ตน้ 420 60 .
A2033 เสารวั คอนกรตี แบบตีนชา้ ง ขนาด 4 นวิ x 4 นวิ ยาว 2.50 ม.
A2034 เสารวั คอนกรตี แบบตีนชา้ ง ขนาด 4 นวิ x 4 นวิ ยาว 3.00 ม. ตน้ 132 40 .
ตน้ 165 50 .
- แบบตัว ดี ( ทอ้ งปลงิ ) ตน้ 198 55 .
A2035 เสารวั คอนกรีตแบบตวั ดี ยาว 2.10 ม. ตน้ 275 60 .
A2036 เสารวั คอนกรีตแบบตวั ดี ยาว 2.40 ม.
A2037 เสารวั คอนกรีตแบบตวั ดี ยาว 2.70 ม. ทอ่ น 145 20 .
A2038 เสารวั คอนกรตี แบบตวั ดี ยาว 3.10 ม. ทอ่ น 290 40 .
ทอ่ น 435 60 .
a เสาตอม่อคอนกรีต ทอ่ น 175 20 .
A2039 เสาตอมอ่ คอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ทอ่ น 350 40 .
A2040 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ทอ่ น 525 60 .
A2041 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม.
A2042 เสาตอมอ่ คอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ตน้ 28 60 .
A2043 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ตน้ 60 80 .
A2044 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ตน้ 100 100 .
ตน้ 220 115 .
a เสาเขม็ ไม้สน - เสาเขม็ ไม้ยูคาลปิ ตสั
A2045 เสาเข็มไมย้ คู าลปิ ตสั ขนาด Ø 3 นวิ x 3.00 ม. ตน้ - 350 .
A2046 เสาเข็มไมย้ คู าลปิ ตสั ขนาด Ø 4 นวิ x 4.00 ม. ตน้ - 400 .
A2047 เสาเขม็ ไมย้ คู าลปิ ตสั ขนาด Ø 5 นวิ x 5.00 ม. ตน้ - 500 .
A2048 เสาเข็มไมย้ คู าลปิ ตสั ขนาด Ø 6 นวิ x 6.00 ม. ตน้ - 600 .

a ค่าสกดั หวั เสาเขม็ ตน้ - 150 .
- เสาเข็มเจาะ ตน้ - 180 .
A2049 คา่ สกดั หวั เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.35 ม. ตน้ - 230 .
A2050 ค่าสกดั หวั เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม. ตน้ - 250 .
A2051 ค่าสกดั หวั เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ตน้ - 280 .
A2052 คา่ สกดั หวั เสาเขม็ เจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. ตน้ - 300 .
- เสาเขม็ คอร. รูปตัวไอ
A2053 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.
A2054 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.
A2055 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.
A2056 คา่ สกดั หวั เสาเขม็ คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.
A2057 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.
A2058 ค่าสกดั หวั เสาเขม็ คอร. รูปตวั ไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

6

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- เสาเขม็ คอร. สเี หลยี มตัน - 180 .
- 200 .
A2059 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. สเี หลยี มตนั ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ตน้ - 250 .
- 280 .
A2060 ค่าสกดั หวั เสาเขม็ คอร. สีเหลียมตนั ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ตน้ - 300 .
- 320 .
A2061 คา่ สกดั หวั เสาเข็ม คอร. สีเหลียมตนั ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม. ตน้ - 150 .
- 175 .
A2062 คา่ สกดั หวั เสาเข็ม คอร. สีเหลียมตนั ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ตน้ - 200 .
- 225 .
A2063 ค่าสกดั หวั เสาเข็ม คอร. สเี หลยี มตนั ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ตน้

A2064 คา่ สกดั หวั เสาเขม็ คอร. สีเหลียมตนั ขนาด 0.40 x 0.35 ม. ตน้

A2065 คา่ สกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม. ตน้

A2066 คา่ สกดั หวั เสาเขม็ คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม. ตน้

A2067 คา่ สกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม. ตน้

A2068 คา่ สกดั หวั เสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม. ตน้

a การทดสอบทางวศิ วกรรม

- ทดสอบความสามารถรับนําบรรทกุ ของพนื ดนิ

A2069 วธิ ี BORING TEST จดุ 13,500 - ราคาเปลียนแปลงไดต้ าม
6,500 - สภาพของสถานทีก่อสรา้ ง
A2070 วธิ ี PLATE BEARING จุด
28,500 - ราคาเปลียนแปลงไดต้ าม
- ทดสอบความสมบูรณข์ องเสาเขม็ 300 - สภาพของสถานทีกอ่ สรา้ ง

A2071 วธิ ี DYNAMIC LOAD TEST จุด

A2072 วธิ ี SEISMIC INTEGRITY TEST จุด

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

7

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A3. 1.3 งานแบบหลอ่ คอนกรตี

a ไม้แบบทวั ไป

A3000 ไมแ้ บบทวั ไป อาคารชนั เดียว ( ใช้ 80 % ) ลบ.ฟ. 400 - .

A3001 ไมแ้ บบทวั ไป อาคาร 2 ชนั ( ใช้ 70 % ) ลบ.ฟ. 400 - .

A3002 ไมแ้ บบทวั ไป อาคาร 3 ชนั ( ใช้ 60 % ) ลบ.ฟ. 400 - .

A3003 ไมแ้ บบทวั ไป อาคาร 4 ชนั ขนึ ไป ( ใช้ 50 % ) ลบ.ฟ. 400 - .

a ไม้แบบเปลอื ยผิว

A3004 ไมแ้ บบเปลือยผวิ อาคารชนั เดียว ( ใช้ 80 % ) ลบ.ฟ. 500 - .

A3005 ไมแ้ บบเปลอื ยผวิ อาคาร 2 ชนั ( ใช้ 70 % ) ลบ.ฟ. 500 - .

A3006 ไมแ้ บบเปลอื ยผวิ อาคาร 3 ชนั ( ใช้ 60 % ) ลบ.ฟ. 500 - .

A3007 ไมแ้ บบเปลือยผวิ อาคาร 4 ชนั ขึนไป ( ใช้ 50 % ) ลบ.ฟ. 500 - .

a ค่าแรงไม้แบบ

A3008 ค่าแรงไมแ้ บบทวั ไป ตร.ม. - 115 5,000 ตร.ม. ขนึ ไป
ตร.ม. - 133 นอ้ ยกวา่ 5,000 ตร.ม.

A3009 คา่ แรงไมแ้ บบเปลอื ยผวิ ตร.ม. - 154 ชนิดผิวเรียบ
ตร.ม. - 193 ชนิดผิวมีบัวลวดลาย

a ไม้คร่าว สาํ หรับยดึ แบบหล่อคอนกรตี ( ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบทใี ช้จรงิ หลังจากปรับลดจาํ นวนแล้ว )

A3010 ไมค้ รา่ ว ขนาด 1 ½ นวิ X 3 นวิ ลบ.ฟ. 400 - .

a ไม้คํายันท้องแบบหล่อคอนกรีต

A3011 ขนาด Ø 3 นวิ ยาว 3.00 - 3.50 เมตร ตน้ 28 - .

a ตะปู ตา่ ง ๆ

A3012 ตะปู ขนาดต่าง ๆ กก. 27 -

A3013 ตะปู ขนาดยาว 3 นวิ ลงั 425 - ใชต้ ะปู 0.25 กก.

A3014 ตะปู ขนาดยาว 2 ½ นวิ ลงั 445 - ตอ่ ไมแ้ บบ 1 ตร.ม.

A3015 ตะปู ขนาดยาว 2 นวิ ลงั 480 - ตะปู 1 ลงั /18กก.

A3016 ตะปู ขนาดยาว 1 ½ นวิ ลงั 493 -

A3017 ตะปู ขนาดยาว 1 นวิ ลงั 561 -

A3018 ตะปตู อกคอนกรตี ขนาดยาว 3 นวิ - 4 นวิ กก. 60 - .

A3019 ตะปตู อกสงั กะสี ขนาดยาว 1.75 นวิ ( 50 - 70 ตวั ตอ่ กลอ่ ง ) กลอ่ ง 15 - .

a น๊อตหวั กลม ยาว 6 นวิ ( สาํ หรับงานไม้ )

A3020 นอ๊ ตหวั กลม ขนาด Ø 3 หนุ ยาว 6 นวิ ( 9 มม. ) กก. 28 - .

A3021 นอ๊ ตหวั กลม ขนาด Ø 4 หนุ ยาว 6 นวิ ( 12 มม. ) กก. 28 - .

a นังร้านสาํ หรับงานซ่อมแซมอาคาร

A3022 นงั รา้ นไมไ้ ผ่ ตร.ม. 50 20 .

A3023 นงั รา้ นไม้ ตร.ม. 100 40 .

A3024 นงั รา้ นเหลก็ ตร.ม. 120 30 .

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

8

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A4. 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง

a คอนกรตี โครงสร้าง ประเภท 1

A4000 คอนกรตี 1:2:4 โครงสรา้ งตดิ ดนิ ลบ.ม. 1,665 436 .
498 .
A4001 คอนกรตี 1:2:4 โครงสรา้ งชนั เดียว ลบ.ม. 1,665 542 .

A4002 คอนกรตี 1:2:4 โครงสรา้ ง 2 ชนั ขึนไป ลบ.ม. 1,665 436 .
498 .
a คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 5 542 .

A4003 คอนกรตี 1:2:4 โครงสรา้ งตดิ ดนิ ลบ.ม. 1,900

A4004 คอนกรตี 1:2:4 โครงสรา้ งชนั เดียว ลบ.ม. 1,900

A4005 คอนกรีต 1:2:4 โครงสรา้ ง 2 ชนั ขึนไป ลบ.ม. 1,900

a คอนกรีตผสมเสรจ็ กาํ ลงั อัดประลยั ทอี ายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. )
รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)

A4006 คอนกรีตผสมเสรจ็ 180 กก./ตร.ซม. / 140 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,211 - 1. โครงสรา้ งตดิ ดนิ
- คา่ แรง 306 บาท
A4007 คอนกรีตผสมเสรจ็ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,174 - 2. โครงสรา้ งชันเดียว
- คา่ แรง 391 บาท
A4008 คอนกรตี ผสมเสรจ็ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,209 - 3. โครงสรา้ งหลายชนั
- คา่ แรง 485 บาท
A4009 คอนกรีตผสมเสรจ็ 280 กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,244
-.
A4010 คอนกรตี ผสมเสรจ็ 320 กก./ตร.ซม. / 280 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,314 -.
-.
A4011 คอนกรตี หยาบผสมเสรจ็ 1:3:5 ลบ.ม. 1,989 -.
-.
a ปูนซีเมนต์ และ ปนู ขาว (ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน) -.
-.
A4012 ปนู ซีเมนตป์ อรต์ แลนด์ ( ประเภท 1 ) ตนั 2,416 -.

A4013 ปนู ซีเมนตป์ อรต์ แลนด์ ( ประเภท 5 ) ตนั 2,673 -.
-.
A4014 ปนู ซีเมนตผ์ สม ตนั 2,054

A4015 ปนู ซเี มนตป์ อรต์ แลนด์ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถุง 135

A4016 ปนู ซเี มนตผ์ สม ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถุง 113

A4017 ปนู ซีเมนตผ์ สม กอ่ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 152

A4018 ปนู ซเี มนตข์ าว ( 40 ก.ก./ถงุ ) ถุง 387

A4019 ปนู ขาว ( 5 ก.ก./ถงุ ) ถุง 21

a แผ่นพลาสตกิ - นาํ ยากันซึม

A4020 แผน่ พลาสติกปกู นั ซมึ (กวา้ ง 1.20 ม.) หลา 5

A4021 นาํ ยากนั ซมึ ลติ ร 35

***** หมายเหตุ : ***** นาํ ยากนั ซมึ 1 แกลลอน เทา่ กบั 5 ลติ ร
คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใชน้ าํ ยากนั ซมึ 5.24 ลติ ร

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

9

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A5. 1.5 งานเหลก็ เสริมคอนกรีต 4,100 .
4,100 .
a เหลก็ เส้นกลมผิวเรยี บ SR.24 ( ยาวเสน้ ละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน 3,300 .
3,300 .
A5000 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เสน้ ) ตนั 19,033 2,900 .
2,900 .
A5001 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ ) ตนั 18,200
10 เผือวสั ดุ 5%
A5002 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 17,900 21 เผือวสั ดุ 7%
30 เผือวสั ดุ 9%
A5003 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ ) ตนั 17,666 46 เผือวสั ดุ 11%
65 เผือวสั ดุ 13%
A5004 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ ) ตนั 17,733 112 เผือวสั ดุ 15%

A5005 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ ) ตนั 17,733 3,300 .
3,300 .
a เหลก็ เส้นกลมผวิ เรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาตอ่ เสน้ 2,900 .
2,900 .
A5006 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เสน้ ) เสน้ 42 2,900 .

A5007 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ ) เสน้ 90 30 เผือวสั ดุ 9%
53 เผือวสั ดุ 11%
A5008 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 158 72 เผือวสั ดุ 13%
112 เผือวสั ดุ 15%
A5009 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ ) เสน้ 245 140 เผือวสั ดุ 15%

A5010 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ ) เสน้ 394 3,300 .
3,300 .
A5011 เหลก็ เสน้ กลมผวิ เรยี บ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ ) เสน้ 683 2,900 .
2,900 .
a เหลก็ เส้นกลมผวิ ข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน 2,900 .
2,900 .
A5012 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 18,731

A5013 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) ตนั 18,664

A5014 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) ตนั 18,516

A5015 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) ตนั 18,710

A5016 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) ตนั 18,710

a เหลก็ เสน้ กลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาตอ่ เสน้

A5017 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 175

A5018 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) เสน้ 313

A5019 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) เสน้ 488

A5020 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) เสน้ 764

A5021 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) เสน้ 958

a เหลก็ เสน้ กลมผวิ ข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเสน้ ละ 10.00 เมตร ) ราคาตอ่ ตนั

A5022 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 17,766

A5023 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) ตนั 17,566

A5024 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) ตนั 17,566

A5025 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) ตนั 17,566

A5026 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) ตนั 17,566

A5027 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เสน้ ) ตนั 17,566

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

10

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

a เหลก็ เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเสน้ ละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น 30 เผือวสั ดุ 9%
53 เผือวสั ดุ 11%
A5028 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 157 72 เผือวสั ดุ 13%
112 เผือวสั ดุ 15%
A5029 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) เสน้ 277 140 เผือวสั ดุ 15%
183 เผือวสั ดุ 15%
A5030 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) เสน้ 433
- ใช้ 30 กก./ตนั
A5031 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) เสน้ 676
- .
A5032 เหลก็ เสน้ กลมผวิ ขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) เสน้ 848 - .
- .
A5033 เหลก็ เสน้ กลมผิวขอ้ ออ้ ย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เสน้ ) เสน้ 1,108
354 35.40 กก./แผ่น
a ลวดผูกเหลก็ 472 47.20 กก./แผ่น
708 70.80 กก./แผ่น
A5034 ลวดผกู เหลก็ ขนาด Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 ) กก. 26
5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.25 ม.
a ลวดหนามเคลอื บสงั กะสี ขดละ 6 กโิ ลกรัม 5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.20 ม.
5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.
A5035 ลวดหนามเคลอื บสงั กะสี เบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. ) กก. 32 5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.
5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.
A5036 ลวดหนามเคลือบสงั กะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 32 5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.
5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.
A5037 ลวดหนามเคลอื บสงั กะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. ) กก. 31 5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.
5 เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.
a เหลก็ แผ่นไร้สนมิ (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟตุ 5 เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.30 ม.
5 เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.25 ม.
A5038 แผน่ เรยี บ หนา 1.5 มม. แผน่ 2,765 5 เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.20 ม.
5 เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.15 ม.
A5039 แผน่ เรียบ หนา 2.0 มม. แผน่ 3,615
25 .
A5040 แผน่ เรียบ หนา 3.0 มม. แผน่ 5,620 25 .
25 .
a ตะแกรงเหลก็ สาํ เร็จรูป WIRE MESH 25 .

A5041 เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 22.00

A5042 เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 26.00

A5043 เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 35.00

A5044 เหลก็ Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 35.00

A5045 เหลก็ Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 45.00

A5046 เหลก็ Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 40.00

A5047 เหลก็ Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 54.00

A5048 เหลก็ Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 68.00

A5049 เหลก็ Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 51.00

A5050 เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 39.00

A5051 เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 47.00

A5052 เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 58.00

A5053 เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 78.00

A6. 1.6 งานพนื คอนกรตี สาํ เร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)

a ชนิดตัน ( ทอ้ งเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. )

A6000 พนื สาํ เรจ็ รูปทอ้ งเรียบ LL 200 กก./ตร.ม. ตร.ม. 220

A6001 พืนสาํ เรจ็ รูปทอ้ งเรียบ LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 235

A6002 พืนสาํ เรจ็ รูปทอ้ งเรยี บ LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 250

A6003 พืนสาํ เรจ็ รูปทอ้ งเรียบ LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 270

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

11

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a ชนดิ กลวง ( HOLLOWCORE )
ตร.ม. 290 25 .
A6004 พืนสาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 310 25 .
A6005 พืนสาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 320 25 .
A6006 พนื สาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 370 35 .
A6007 พนื สาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 390 35 .
A6008 พนื สาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 450 50 .
A6009 พืนสาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 475 60 .
A6010 พนื สาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 565 70 .
A6011 พืนสาํ เรจ็ รูปชนดิ กลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม.
ตร.ม. 110 30 .
a คอนกรตี เททบั หน้า ไม่รวมเหลก็ เสริม
A6012 คอนกรตี ทบั หนา้ ไม่รวมเหลก็ เสรมิ หนาไม่นอ้ ยกวา่ 5 ซม. 41.52 กก./ทอ่ น
56.16 กก./ทอ่ น
A7. 1.7 งานเหลก็ โครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร ) ทอ่ น 781 415 80.4 กก./ท่อน
a เหลก็ รางนาํ (Steel U-Channel) ทอ่ น 1,089 562 144.0 กก./ทอ่ น
- ชนิดรีดร้อน (Channel Steel) ทอ่ น 1,559 804
A7000 เหลก็ รางนาํ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ทอ่ น 2,792 1,440 20-21 กก./ท่อน
A7001 เหลก็ รางนาํ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. 26.00 กก./ท่อน
A7002 เหลก็ รางนาํ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. ทอ่ น 371 202 23-24 กก./ท่อน
A7003 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม. ทอ่ น 471 260 30-32 กก./ทอ่ น
- ชนิดรดี เยน็ (Light Channel Steel) ทอ่ น 425 232 27.00 กก./ทอ่ น
A7004 เหลก็ รางนาํ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ทอ่ น 570 303 37.00 กก./ท่อน
A7005 เหลก็ รางนาํ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ทอ่ น 489 270 30.00 กก./ท่อน
A7006 เหลก็ รางนาํ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ทอ่ น 670 370 42.00 กก./ท่อน
A7007 เหลก็ รางนาํ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ทอ่ น 543 300 49.86 กก./ทอ่ น
A7008 เหลก็ รางนาํ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ทอ่ น 750 420 60.60 กก./ทอ่ น
A7009 เหลก็ รางนาํ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ทอ่ น 903 499 79.20 กก./ท่อน
A7010 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ทอ่ น 1,098 606 60.60 กก./ท่อน
A7011 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ทอ่ น 1,435 792 93.60 กก./ท่อน
A7012 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. ทอ่ น 1,098 606
A7013 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. ทอ่ น 1,696 936
A7014 เหลก็ รางนาํ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม.
A7015 เหลก็ รางนาํ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม.
A7016 เหลก็ รางนาํ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

12

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a เหลก็ ตัวซี ชนิดรีดเยน็ (Light Lip Channel Steel)
ทอ่ น 420 210 21.00 กก./ทอ่ น
A7017 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ทอ่ น 520 260 26.00 กก./ทอ่ น
A7018 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ทอ่ น 530 244 23.50 กก./ทอ่ น
A7019 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ทอ่ น 660 340 34.00 กก./ท่อน
A7020 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ทอ่ น 829 403 40.26 กก./ท่อน
A7021 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. ทอ่ น 918 446 44.58 กก./ทอ่ น
A7022 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. ทอ่ น 557 271 27.06 กก./ท่อน
A7023 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ทอ่ น 750 368 36.78 กก./ท่อน
A7024 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ทอ่ น 927 450 45.00 กก./ท่อน
A7025 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. ทอ่ น 1,028 499 49.92 กก./ทอ่ น
A7026 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. ทอ่ น 607 295 29.50 กก./ท่อน
A7027 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ทอ่ น 840 406 40.56 กก./ทอ่ น
A7028 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ทอ่ น 1,146 556 55.62 กก./ท่อน
A7029 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. ทอ่ น 1,409 684 68.40 กก./ทอ่ น
A7030 เหลก็ ตวั ซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.
ทอ่ น 4,649 2,268 189.00 กก./ท่อน
a เหลก็ เอช-บมี (Steel H-Beam)
A7031 เหลก็ H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ทอ่ น 5,928 2,892 241.00 กก./ท่อน
A7032 เหลก็ H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม.
A7033 เหลก็ H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. ทอ่ น 7,355 3,588 299.00 กก./ทอ่ น
A7034 เหลก็ H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.
A7035 เหลก็ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ทอ่ น 10,676 5,208 434.00 กก./ทอ่ น
A7036 เหลก็ H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม.
A7037 เหลก็ H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. ทอ่ น 13,874 6,768 564.00 กก./ท่อน

a เหลก็ ไอ-บมี (Steel I-Beam) ทอ่ น 21,372 9,864 822.00 กก./ท่อน
A7038 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.
A7039 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. ทอ่ น 26,832 12,384 1,032.00 กก./ทอ่ น
A7040 เหลก็ I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.
A7041 เหลก็ I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. ทอ่ น 2,729 1,236 103.00 กก./ท่อน
A7042 เหลก็ I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. ทอ่ น 5,750 2,604 217.00 กก./ท่อน
A7043 เหลก็ I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. ทอ่ น 4,134 1,872 156.00 กก./ทอ่ น
A7044 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ทอ่ น 4,929 2,232 186.00 กก./ทอ่ น
A7045 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. ทอ่ น 6,095 2,760 230.00 กก./ท่อน
A7046 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 12 x 24 มม. ทอ่ น 6,678 3,024 252.00 กก./ทอ่ น
A7047 เหลก็ I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ทอ่ น 7,685 3,480 290.00 กก./ท่อน
A7048 เหลก็ I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. ทอ่ น 12,216 5,532 461.00 กก./ทอ่ น
A7049 เหลก็ I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. ทอ่ น 13,859 6,276 523.00 กก./ท่อน
A7050 เหลก็ I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ทอ่ น 11,750 5,184 432.00 กก./ทอ่ น
ทอ่ น 14,575 6,600 550.00 กก./ทอ่ น
ทอ่ น 17,649 7,992 666.00 กก./ทอ่ น
ทอ่ น 21,705 9,576 798.00 กก./ทอ่ น

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

CODE รายการ 13 หมายเหตุ
a เหลก็ ฉาก (Steel Equal Angle Bar)
- ชนิดรีดร้อน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง

A7051 เหลก็ ฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ทอ่ น 130 67 6.72 กก./ทอ่ น
A7052 เหลก็ ฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. ทอ่ น 168 87 8.70 กก./ท่อน
A7053 เหลก็ ฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. ทอ่ น 205 106 10.60 กก./ทอ่ น
A7054 เหลก็ ฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. ทอ่ น 158 82 8.16 กก./ท่อน
A7055 เหลก็ ฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. ทอ่ น 210 101 10.89 กก/ท่อน
A7056 เหลก็ ฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. ทอ่ น 253 131 13.10 กก./ทอ่ น
A7057 เหลก็ ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. ทอ่ น 212 101 10.98 กก./ทอ่ น
A7058 เหลก็ ฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ทอ่ น 283 145 14.50 กก./ทอ่ น
A7059 เหลก็ ฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ทอ่ น 342 177 17.70 กก./ท่อน
A7060 เหลก็ ฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. ทอ่ น 280 145 14.50 กก./ท่อน
A7061 เหลก็ ฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ทอ่ น 354 184 18.40 กก./ทอ่ น
A7062 เหลก็ ฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม. ทอ่ น 438 226 22.62 กก./ทอ่ น

- ชนดิ รีดร้อน ทอ่ น 514 268 26.58 กก./ท่อน
A7063 เหลก็ ฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ทอ่ น 690 355 35.50 กก./ท่อน
A7064 เหลก็ ฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ทอ่ น 890 460 45.96 กก./ท่อน
A7065 เหลก็ ฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. ทอ่ น 771 411 41.10 กก./ทอ่ น
A7066 เหลก็ ฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ทอ่ น 1,157 598 59.76 กก./ทอ่ น
A7067 เหลก็ ฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ทอ่ น 1,510 780 78.00 กก./ทอ่ น
A7068 เหลก็ ฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. ทอ่ น 1,114 575 57.54 กก./ทอ่ น
A7069 เหลก็ ฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. ทอ่ น 1,545 798 79.80 กก./ทอ่ น
A7070 เหลก็ ฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. ทอ่ น 1,975 1,020 102.00 กก./ทอ่ น
A7071 เหลก็ ฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. ทอ่ น 1,204 622 62.20 กก./ท่อน
A7072 เหลก็ ฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. ทอ่ น 1,819 892 89.20 กก./ท่อน
A7073 เหลก็ ฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ทอ่ น 2,219 1,146 114.60 กก./ท่อน
A7074 เหลก็ ฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. ทอ่ น 2,072 1,070 106.98 กก./ทอ่ น
A7075 เหลก็ ฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. ทอ่ น 2,711 1,400 139.98 กก./ทอ่ น
A7076 เหลก็ ฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. ทอ่ น 3,350 1,730 172.98 กก./ทอ่ น
A7077 เหลก็ ฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. ทอ่ น 2,673 1,380 138.00 กก./ท่อน
A7078 เหลก็ ฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. ทอ่ น 3,176 1,640 163.98 กก./ทอ่ น
A7079 เหลก็ ฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. ทอ่ น 3,912 2,020 201.98 กก./ท่อน
A7080 เหลก็ ฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

14

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- ชนิดรีดเย็น 165 83 8.28 กก./ทอ่ น
225 113 11.28 กก./ทอ่ น
A7081 เหลก็ ฉาก ขนาด 30 x 30 x3 .2 มม. ทอ่ น 285 143 14.28 กก./ท่อน
345 173 17.28 กก./ท่อน
A7082 เหลก็ ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. ทอ่ น
76 19 2.28 กก./ท่อน
A7083 เหลก็ ฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. ทอ่ น 95 33 3.84 กก./ท่อน
105 44 5.22 กก./ท่อน
A7084 เหลก็ ฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. ทอ่ น 285 111 13.08 กก./ท่อน
373 149 17.58 กก./ทอ่ น
a ท่อเหลก็ กลวง 485 170 20.04 กก./ทอ่ น
654 230 27.00 กก./ทอ่ น
- สเี หลยี มจัตรุ ัส (Square Tube) 654 230 27.00 กก./ท่อน
1,019 358 42.06 กก./ทอ่ น
A7085 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มจตั รุ สั ขนาด ½ นวิ x ½ นวิ หนา 1.2 มม. ทอ่ น 1,249 438 51.54 กก./ทอ่ น
1,303 538 53.76 กก./ท่อน
A7086 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลียมจตั รุ สั ขนาด ¾ นวิ x ¾ นวิ หนา 1.2 มม. ทอ่ น 1,706 704 70.38 กก./ท่อน
1,902 785 78.48 กก./ท่อน
A7087 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 1 นวิ x 1 นวิ หนา 1.2 มม. ทอ่ น 1,644 679 67.86 กก./ทอ่ น
2,417 997 99.72 กก./ทอ่ น
A7088 ท่อเหล็กกลวงสีเหลียมจัตรุ สั ขนาด 1 ½ นิว x 1 ½ นิว หนา 2.0 มม. ทอ่ น 3,154 1,301 130.14 กก./ท่อน
1,988 820 82.02 กก./ท่อน
A7089 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลียมจตั ุรสั ขนาด 2 นวิ x 2 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น 2,930 1,209 120.90 กก./ทอ่ น
3,839 1,584 158.4 กก./ท่อน
A7090 ท่อเหลก็ กลวงสีเหลียมจตั รุ สั ขนาด 2 นิว x 2 นิว หนา 2.3 มม. (มอก.) ทอ่ น 3,957 1,633 163.26 กก./ทอ่ น
5,209 2,149 214.92 กก./ทอ่ น
A7091 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 2 นิว x 2 นิว หนา 3.2 มม. (มอก.) ทอ่ น
194 80 8.04 กก./ทอ่ น
A7092 ท่อเหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 3 นิว x 3 นิว หนา 2.0 มม. ทอ่ น 354 146 14.64 กก./ท่อน
471 194 19.44 กก./ท่อน
A7093 ท่อเหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 3 นิว x 3 นิว หนา 3.2 มม. (มอก.) ทอ่ น 485 200 20.04 กก./ท่อน
654 270 27.00 กก./ทอ่ น
A7094 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 3 นิว x 3 นิว หนา 4.0 มม. (มอก.) ทอ่ น 747 308 30.84 กก./ทอ่ น
1,019 421 42.06 กก./ท่อน
A7095 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 4 นิว x 4 นิว หนา 3.2 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7096 ท่อเหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 4 นิว x 4 นิว หนา 4.0 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7097 ท่อเหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 4 นิว x 4 นิว หนา 4.5 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7098 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มจตั รุ สั ขนาด 5 นิว x 5 นิว หนา 3.2 มม. (JIS) ทอ่ น

A7099 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 5 นิว x 5 นิว หนา 4.5 มม. (JIS) ทอ่ น

A7100 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มจตั รุ สั ขนาด 5 นิว x 5 นิว หนา 6.0 มม. (JIS) ทอ่ น

A7101 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลียมจตั รุ สั ขนาด 6 นิว x 6 นิว หนา 3.2 มม. (JIS) ทอ่ น

A7102 ท่อเหลก็ กลวงสีเหลียมจตั รุ สั ขนาด 6 นิว x 6 นิว หนา 4.5 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7103 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 6 นิว x 6 นิว หนา 6.0 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7104 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมจตั รุ สั ขนาด 8 นวิ x 8 นวิ หนา 4.5 มม. ทอ่ น

A7105 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มจตั ุรสั ขนาด 8 นวิ x 8 นวิ หนา 6.0 มม. ทอ่ น

- สเี หลยี มผนื ผ้า (Rectangular Tube)

A7106 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 1 นวิ x 2 นวิ หนา 1.2 มม. ทอ่ น

A7107 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 1 นวิ x 2 นวิ หนา 2.3 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7108 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผืนผา้ ขนาด 1 นวิ x 2 นิว หนา 3.2 มม. (มอก.) ทอ่ น

A7109 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผืนผา้ ขนาด 1 ½ นวิ x 3 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น

A7110 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น

A7111 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 2 นิว x 4 นิว หนา 2.3 มม. (JIS) ทอ่ น

A7112 ทอ่ เหล็กกลวงสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 2 นิว x 4 นิว หนา 3.2 มม. (มอก.) ทอ่ น

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

15

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- สเี หลยี มผืนผ้า (Rectangular Tube) (ตอ่ ) 1,249 515 51.54 กก./ท่อน
1,388 573 57.30 กก./ท่อน
A7113 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 2 นิว x 4 นิว หนา 4.0 มม.(มอก.) ทอ่ น 36.42 กก./ท่อน
882 364 57.12 กก./ท่อน
A7114 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มผืนผา้ ขนาด 2 นิว x 4 นิว หนา 4.5 มม.(มอก.) ทอ่ น 1,384 571 70.20 กก./ทอ่ น
1,701 702 78.60 กก./ทอ่ น
A7115 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มผนื ผา้ ขนาด 2 นวิ x 6 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น 1,905 786 64.68 กก./ทอ่ น
1,567 647 98.10 กก./ทอ่ น
A7116 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มผืนผา้ ขนาด 3 นิว x 5 นิว หนา 2.0 มม.(มอก.) ทอ่ น 2,377 981
9.48 กก./ท่อน
A7117 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลยี มผืนผา้ ขนาด 3 นิว x 5 นิว หนา 4.0 มม.(มอก.) ทอ่ น 223 95 13.80 กก./ท่อน
319 138 19.80 กก./ท่อน
A7118 ท่อเหลก็ กลวงสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 3 นิว x 5 นิว หนา 4.5 มม. (มอก.) ทอ่ น 418 198 31.98 กก./ทอ่ น
787 320 49.38 กก./ทอ่ น
A7119 ทอ่ เหลก็ กลวงสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 3 นวิ x 6 นวิ หนา 3.2 มม.(JIS) ทอ่ น 1,217 494
12.90 กก./ท่อน
A7120 ทอ่ เหลก็ กลวงสีเหลยี มผนื ผา้ ขนาด 3 นวิ x 6 นวิ หนา 4.5 มม.(JIS) ทอ่ น 320 129 20.22 กก./ท่อน
492 202 25.50 กก./ทอ่ น
- ทอ่ กลมประเภท BS - S 615 255 32.52 กก./ท่อน
797 325 40.02 กก./ท่อน
A7121 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น 1,107 400 65.28 กก./ทอ่ น
1,537 653
A7122 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 ½ นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น 4.26 กก./ทอ่ น
93 43 6.80 กก./ท่อน
A7123 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 2 นวิ หนา 2.0 มม. ทอ่ น 149 68 11.82 กก./ท่อน
260 118 17.04 กก./ทอ่ น
A7124 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 3 นวิ หนา 2.5 มม. ทอ่ น 374 170 30.36 กก./ทอ่ น
668 304 47.40 กก./ท่อน
A7125 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 4 นวิ หนา 3.0 มม. ทอ่ น 1,042 474 68.28 กก./ท่อน
1,502 683 92.95 กก./ท่อน
- ท่อกลมประเภท BS - M 1,998 930 121.44 กก./ทอ่ น
2,610 1,214
A7126 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 นวิ หนา 2.7 มม. ทอ่ น

A7127 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 ½ นวิ หนา 3.0 มม. ทอ่ น

A7128 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 2 นวิ หนา 3.0 มม. ทอ่ น

A7129 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 2 ½ นวิ หนา 3.0 มม. ทอ่ น

A7130 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 3 นวิ หนา 3.5 มม. ทอ่ น

A7131 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 4 นวิ หนา 3.8 มม. ทอ่ น

a เหลก็ แท่งสเี หลยี มตัน

A7132 เหลก็ แทง่ สีเหลยี มตนั ขนาด 3/8 นวิ x 3/8 นวิ ทอ่ น

A7133 เหลก็ แทง่ สีเหลียมตนั ขนาด ½ นวิ x ½ นวิ ทอ่ น

A7134 เหลก็ แทง่ สเี หลยี มตนั ขนาด 5/8 นวิ x 5/8 นวิ ทอ่ น

A7135 เหลก็ แทง่ สเี หลียมตนั ขนาด ¾ นวิ x ¾ นวิ ทอ่ น

A7136 เหลก็ แทง่ สีเหลยี มตนั ขนาด 1 นวิ x 1 นวิ ทอ่ น

A7137 เหลก็ แทง่ สีเหลียมตนั ขนาด1 ¼ นวิ x 1 ¼ นวิ ทอ่ น

A7138 เหลก็ แทง่ สีเหลยี มตนั ขนาด 1 ½ นวิ x 1 ½ นวิ ทอ่ น

A7139 เหลก็ แทง่ สเี หลียมตนั ขนาด 1 ¾ นวิ x 1 ¾ นวิ ทอ่ น

A7140 เหลก็ แทง่ สีเหลยี มตนั ขนาด 2 นวิ x 2 นวิ ทอ่ น

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

16

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

a เหลก็ แบน สเี หลยี มผืนผ้า (Steel Flat Bars) 1.77 กก./ทอ่ น
2.64 กก./ท่อน
A7141 เหลก็ แบนสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 1/2 นวิ หนา 1 หนุ (3 มม.) ทอ่ น 39 18 2.21 กก./ทอ่ น
3.30 กก./ท่อน
A7142 เหลก็ แบนสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 1/2 นวิ หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ทอ่ น 58 26 2.66 กก./ท่อน
3.96 กก./ทอ่ น
A7143 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 5/8 นวิ หนา 1 หนุ (3 มม.) ทอ่ น 48 22 5.31 กก./ทอ่ น
3.54 กก./ท่อน
A7144 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 5/8 นวิ หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ทอ่ น 72 33 5.28 กก./ท่อน
7.08 กก./ทอ่ น
A7145 เหลก็ แบนสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 3/4 นวิ หนา 1 หนุ (3 มม.) ทอ่ น 58 27 10.60 กก./ท่อน
14.16 กก./ทอ่ น
A7146 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 3/4 นวิ หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ทอ่ น 87 40 13.56 กก./ทอ่ น
16.08 กก./ทอ่ น
A7147 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 3/4 นวิ หนา 2 หนุ (6 มม.) ทอ่ น 116 53 21.48 กก./ทอ่ น
28.26 กก./ท่อน
A7148 เหลก็ แบนสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 1 นวิ หนา 1 หนุ (3 มม.) ทอ่ น 79 35 42.36 กก./ทอ่ น
56.25 กก./ท่อน
A7149 เหลก็ แบนสีเหลยี มผนื ผา้ ขนาด 1 นวิ หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ทอ่ น 116 53
รวมลวดเชือม
A7150 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 1 นวิ หนา 2 หนุ (3 มม.) ทอ่ น 156 71 รวมลวดเชือม

A7151 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 1 นวิ หนา 3 หนุ ( 9 มม. ) ทอ่ น 233 106 47.00 กก./แผน่
70.00 กก./แผ่น
A7152 เหลก็ แบนสีเหลียมผืนผา้ ขนาด 1 นวิ หนา 4 หนุ ( 12 มม. ) ทอ่ น 311 142 94.00 กก./แผน่
140.00 กก./แผ่น
A7153 เหลก็ แบนสเี หลยี มผนื ผา้ ขนาด 1 1/4 นวิ หนา 3 หนุ ( 9 มม. ) ทอ่ น 298 136 210.00 กก./แผ่น

A7154 เหลก็ แบนสีเหลียมผนื ผา้ ขนาด 1 1/2 นวิ หนา 3 หนุ ( 9 มม. ) ทอ่ น 351 161 .
.
A7155 เหลก็ แบนสเี หลยี มผนื ผา้ ขนาด 1 1/2 นวิ หนา 4 หนุ ( 13 มม. ) ทอ่ น 470 215 .

A7156 เหลก็ แบนสเี หลยี มผืนผา้ ขนาด 2 นวิ หนา 4 หนุ ( 12 มม. ) ทอ่ น 605 283

A7157 เหลก็ แบนสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 3 นวิ หนา 4 หนุ ( 12 มม. ) ทอ่ น 890 424

A7158 เหลก็ แบนสเี หลียมผนื ผา้ ขนาด 4 นวิ หนา 4 หนุ ( 12 มม. ) ทอ่ น 1,182 562

a ค่าแรงประกอบเหลก็ รูปพรรณ

A7159 โครงหลงั คาทวั ไป (ทรงจวั ทรงเพงิ ทรงปันหยา อืน ๆ) กก. - 10

A7160 โครงหลงั คาทวั ไป (โครง TRUSS) กก. - 12

a เหลก็ แผ่นเรยี บดาํ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟตุ x 8 ฟุต

A7161 เหลก็ แผน่ เรยี บดาํ หนา 2 มม. แผน่ 987 470

A7162 เหลก็ แผน่ เรียบดาํ หนา 3 มม. แผน่ 1,470 700

A7163 เหลก็ แผน่ เรียบดาํ หนา 4 มม. แผน่ 1,974 940

A7164 เหลก็ แผน่ เรยี บดาํ หนา 6 มม. แผน่ 2,940 1,400

A7165 เหลก็ แผน่ เรยี บดาํ หนา 9 มม. แผน่ 4,410 2,100

a แปหลังคาสาํ เร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

A7166 แปหลงั คาสาํ เรจ็ รูป หนา 0.55 มม. ทอ่ น 120 25

A7167 แปหลงั คาสาํ เรจ็ รูป หนา 0.70 มม. ทอ่ น 140 25

A7168 แปเหลก็ อาบสงั กะสตี วั ซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. เมตร 100 25

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

17

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a ค่าตดิ ตงั โครงหลังคาไม้
ตร.ม. - 102 จนั ทนั /แปหา่ ง 75 ซม. ขนึ ไป
A7169 ทรงจวั และทรงเพงิ แหงน ตร.ม. - 140 จนั ทนั /แปห่างนอ้ ยกวา่ 75 ซม.
ตร.ม. - 140 จนั ทนั /แปหา่ ง 75 ซม. ขนึ ไป
A7170 ทรงปันหยา ตร.ม. - 183 จนั ทนั /แปห่างนอ้ ยกว่า 75 ซม.
ตร.ม. - 198 จนั ทนั /แปหา่ ง 75 ซม. ขนึ ไป
A7171 ทรงไทย ตร.ม. - 304 จนั ทนั /แปห่างนอ้ ยกว่า 75 ซม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

18

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B. 2. งานสถาปัตยกรรม
B1. 2.1 งานมุงหลังคา แผน่ 58 - สีซีเมนต์
b กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใย
- กระเบอื งลอนคู่ แผน่ 67 - สีตา่ งๆ

B1000 กระเบืองลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผน่ 74 - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )
B1001 กระเบืองลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.
B1002 กระเบอื งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. แผน่ 80 - สีซีเมนต์
B1003 กระเบอื งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม.
B1004 กระเบืองลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผน่ 80 - สีตา่ งๆ
B1005 ครอบสนั โคง้ กระเบืองลอนคู่
B1006 ครอบสนั โคง้ กระเบืองลอนคู่ แผน่ 55 - สีซีเมนต์
B1007 ครอบสนั โคง้ กระเบอื งลอนคู่
B1008 ครอบตะเฆก่ ระเบืองลอนคู่ แผน่ 67 - สีตา่ งๆ
B1009 ครอบตะเฆก่ ระเบืองลอนคู่
B1010 ครอบตะเฆก่ ระเบอื งลอนคู่ แผน่ 74 - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )
B1011 ครอบเพงิ แหงนกระเบอื งลอนคู่
B1012 ครอบเพงิ แหงนกระเบอื งลอนคู่ แผน่ 58 - สีซีเมนต์
B1013 ครอบเพงิ แหงนกระเบืองลอนคู่
B1014 ชนฝากระเบืองลอนคู่ แผน่ 67 - สีตา่ งๆ
B1015 ชนฝากระเบอื งลอนคู่
B1016 ชนฝากระเบอื งลอนคู่ แผน่ 74 - สีพเิ ศษ (สีประกายมกุ )

- รางนําตะเฆร่ าง แผน่ 58 - สีซีเมนต์
B1017 รางนาํ สงั กะสี กวา้ ง 4 นวิ
B1018 รางนาํ สแตนเลส กวา้ ง 4 นวิ แผน่ 67 - สีตา่ งๆ

- อุปกรณย์ ึดกระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใย แผน่ 74 - สีพเิ ศษ (สีประกายมกุ )
B1019 ขอยึดกระเบอื งลอนคู่ ยาว 8 นวิ - 10 นวิ
B1020 ขอยดึ กระเบืองลอนค่เู คลอื บสี ยาว 8 นวิ - 10 นวิ แผน่ 58 - สีซีเมนต์
B1021 ขอยดึ กระเบอื งลกู ฟกู ลอนเลก็ ยาว 6 นวิ - 8 นวิ
B1022 สลกั เกลยี วยดึ กระเบอื งลอนคู่ แผน่ 67 - สีตา่ งๆ
B1023 สลกั เกลยี วยดึ กระเบอื งลอนใหญ่ ยาว 16 นวิ
B1024 สลกั เกลยี วและพกุ รองกระเบอื งบานเกลด็ แผน่ 74 - สีพเิ ศษ (สีประกายมกุ )
B1025 สลกั เกลียวยึดครอบกระเบือง
B1026 ตะปเู กลยี วยึดกระเบืองลอนคู่ ยาว 4 นวิ เมตร 280 - .
B1027 ตะปเู กลียวยดึ กระเบืองลกู ฟูกลอนเลก็ ยาว 2 ½ นวิ - 3 นวิ เมตร 620 - .

ตวั 6 - .
ตวั 10 - .
ตวั 7 - .
ตวั 7 - .
ตวั 9 - .
ชดุ 13 - .
ตวั 7 - .
ตวั 6 - .
ตวั 6 - .

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

19

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b กระเบอื งคอนกรตี สีแดงกหุ ลาบ - เทา
สีอืน ๆ
B1028 กระเบอื งคอนกรตี ลอนโคง้ หรอื ลอนเหลียม แผน่ 12 -
สีนาํ เงินแพรไหม
B1029 กระเบืองคอนกรตี ลอนโคง้ หรอื ลอนเหลียม แผน่ 16 - สีอฐิ อาํ ไพ - สีนาํ ตาล

B1030 กระเบืองคอนกรีตลอนโคง้ หรอื ลอนเหลียม แผน่ 33 - สีเขียวไพรพฤกษ์
สีนาํ เงนิ - สีมกุ ชมพู
B1031 กระเบืองคอนกรีตลอนกาบกลว้ ย แผน่ 12 -
สีนาํ ทะเล
B1032 กระเบืองคอนกรตี ลอนกาบกลว้ ย แผน่ 16 - .
.
B1033 กระเบืองคอนกรีตลอนนโี อคลาส แผน่ 16 - .
.
B1034 กระเบืองคอนกรตี ลอนคลืน แผน่ 25 - .
.
B1035 ครอบสนั โคง้ แผน่ 26 - .
.
B1036 ครอบขา้ ง แผน่ 26 -
รวมคา่ แรง
B1037 ครอบขา้ งปิดชายคา แผน่ 32 - รวมคา่ แรง
รวมคา่ แรง
B1038 ครอบขา้ งปิดจวั แผน่ 40 -
.
B1039 ครอบโคง้ หางมน แผน่ 40 - .
.
B1040 ครอบโคง้ 2 ทาง แผน่ 32 - .
.
B1041 ครอบโคง้ 3 ทาง แผน่ 50 - .

B1042 ครอบโคง้ 4 ทาง แผน่ 50 - สีขาวใส - ขาวขุ่น

B1043 ปนู ปันครอบหลงั คาตะเฆส่ นั เมตร 580 -

B1044 รางนาํ สงั กะสีตะเฆร่ างสาํ เรจ็ รูป เมตร 390 -

B1045 แผน่ เสรมิ รอยต่อกนั รวั เมตร 330 -

- อุปกรณย์ ึดกระเบอื งคอนกรีต

B1046 ขอยดึ กระเบอื งคอนกรีต ตวั 2 -

B1047 ขอยึดเชิงชายกระเบอื งคอนกรีต ตวั 5 -

B1048 ตะปเู กลียวยึดแป กลอ่ งละ 500 ตวั กลอ่ ง 350 -

B1049 ตะปเู กลยี วยดึ กระเบืองคอนกรีต 2.25 นวิ ตวั 1 -

B1050 ตะปเู กลียวยดึ กระเบืองคอนกรีต ปลายสวา่ น 2.5 นวิ ตวั 2 -

B1051 ตะปเู กลียวยดึ กระเบืองคอนกรตี ปลายสวา่ น 4 นวิ ตวั 4 -

b กระเบอื งโปร่งแสง

B1052 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. แผน่ 250 -

B1053 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. แผน่ 310 -

B1054 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม.x1.20 ม. แผน่ 275 -

B1055 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. แผน่ 340 -

B1056 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. แผน่ 530 -

B1057 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. แผน่ 665 -

B1058 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. แผน่ 800 -

B1059 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนสงั กะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. แผน่ 315 -

B1060 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนโคง้ - ลอนกาบกลว้ ย - ลอนคลืน แผน่ 330 -

B1061 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนโคง้ ซแี พคโมเนยี ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม. แผน่ 350 -

B1062 กระเบอื งโปรง่ แสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส ขาวขนุ่ แผน่ 241 -

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

20

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b หลังคาและแผ่นปิ ดข้างแผ่นเหลก็ รีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )

B1063 แผน่ เหลก็ รดี ลอนเคลือบสี หนาไม่นอ้ ยกวา่ 0.4 มม. ตร.ม. 290 70 หลังคาจัว

B1064 แผน่ เหลก็ รีดลอนเคลือบสี หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.5 มม. ตร.ม. 350 70 หลังคาจวั

B1065 แผน่ เหลก็ รดี ลอนเคลือบอะลซู งิ ค์ หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.4 มม. ตร.ม. 230 70 หลงั คาจัว

B1066 แผน่ เหลก็ รีดลอนเคลือบอะลซู งิ ค์ หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.5 มม. ตร.ม. 285 70 หลังคาจัว

B1067 แผน่ เหลก็ รีดลอนเคลือบสี หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.4 มม. ตร.ม. 315 80 หลงั คาโคง้

B1068 แผน่ เหลก็ รดี ลอนเคลอื บสี หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.5 มม. ตร.ม. 395 80 หลงั คาโคง้

B1069 แผน่ เหลก็ รีดลอนเคลอื บอะลซู งิ ค์ หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.4 มม. ตร.ม. 260 80 หลังคาโคง้

B1070 แผน่ เหลก็ รีดลอนเคลือบอะลซู งิ ค์ หนาไม่นอ้ ยกวา่ 0.5 มม. ตร.ม. 330 80 หลงั คาโคง้

B1071 ครอบมุม ( FLASHING ) กวา้ ง 60 ซม. เมตร 260 50 เคลือบสี

B1072 ครอบมุม ( FLASHING ) กวา้ ง 60 ซม. เมตร 220 50 เคลือบอะลูซิงค์

B1073 บานเกลด็ ( LOUVER ) เมตร 160 รวมคา่ แรง เคลือบสี

B1074 บานเกลด็ ( LOUVER ) เมตร 150 รวมคา่ แรง เคลือบอะลซู ิงค์

B1075 หลงั คาแผน่ ใส ( SKY-LIGHT ) หนา 1.6 มม. ตร.ม. 800 50 .

b แผ่นเหลก็ เคลอื บสังกะสแี ผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟตุ x 5 ฟุต - 10 ฟุต

- ไม่ชุบสี

B1076 สงั กะสลี กู ฟกู ลอนเลก็ หนา 0.40 มม. ฟุต 20 - เบอร์ 28

B1077 สงั กะสีลกู ฟกู ลอนเลก็ หนา 0.25 มม. ฟุต 20 - เบอร์ 32

B1078 สงั กะสลี กู ฟูกลอนเลก็ หนา 0.25 มม. ฟุต 20 - เบอร์ 35

B1079 สงั กะสลี กู ฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. ฟตุ 20 - เบอร์ 35

- ชุบสี

B1080 สงั กะสีลกู ฟูกลอนเลก็ กวา้ ง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม. ฟุต 25 - เบอร์ 35

B1081 สงั กะสลี กู ฟกู ลอนใหญ่ กวา้ ง 2.5 ฟตุ หนา 0.20มม. ฟุต 25 - เบอร์ 35

b วัสดฉุ นวนกนั ความร้อน

B1082 แผน่ สะทอ้ นความรอ้ น อลมู ิเนียม ดา้ นเดียว ตร.ม. 42 20 .

B1083 แผน่ สะทอ้ นความรอ้ น อลมู เิ นียม สองดา้ น ตร.ม. 65 20 .

B1084 ฉนวนกนั ความรอ้ นชนดิ ( PE ) หนา 5 มม. ตร.ม. 250 25 .

B1085 ฉนวนกนั ความรอ้ นชนดิ ( PU ) หนา 25 มม. ตร.ม. 280 25 .

B1086 ฉนวนกนั ความรอ้ นชนดิ ( PU ) หนา 50 มม. ตร.ม. 470 25 .

b ตะแกรง Wire Mesh (สาํ หรับรองรับฉนวนกนั ร้อน ทตี ดิ ตังกบั วัสดุมุงหลังคา)

B1087 ตะแกรง Wire Mesh เคลอื บ PVC เบอร์ 18 ขนาดชอ่ ง 25x25 มม. ตร.ม. 80 - .

b เชงิ ชาย - ปิ ดลอนกระเบอื ง ไม้เนือแขง็

B1088 เชงิ ชายไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 1 นวิ x 6 นวิ + ทบั เชงิ ชาย เมตร 145 94 รวมทบั เชงิ ชายไมเ้ นือแขง็

B1089 เชิงชายไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 1 นวิ x 8 นวิ + ทบั เชงิ ชาย เมตร 216 94 รวมทบั เชงิ ชายไมเ้ นือแขง็

B1090 เชงิ ชายไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 1 นวิ x 10 นวิ + ทบั เชงิ ชาย เมตร 273 94 รวมทบั เชงิ ชายไมเ้ นือแข็ง

B1091 เชิงชายไมเ้ นอื แขง็ / ไมส้ าํ เรจ็ รูป เมตร - 45 ขนาด 6" - 8" (แผน่ เดียว)

B1092 ปิดกนั นก สาํ เรจ็ รูป / P.V.C. เมตร 35 10 .

B1093 รางนาํ ตะเฆส่ าํ เรจ็ รูป เมตร - 25 สแตนเลส / สงั กะสี

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

21

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b เชงิ ชายไม้สาํ เร็จรูป (สธี รรมชาตหิ รือสรี องพนื )
เมตร 60 73 รวมทบั เชงิ ชายไมส้ าํ เรจ็ รูป
B1094 เชงิ ชายไมส้ าํ เรจ็ รูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. เมตร 85 73 รวมทบั เชงิ ชายไมส้ าํ เรจ็ รูป
B1095 เชิงชายไมส้ าํ เรจ็ รูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.
เมตร 350 25 พรอ้ มขอรดั ราง
b รางรับนําฝน และทอ่ รับนาํ ฝน
- รางสงั กะสี เมตร 400 25 พรอ้ มขอรดั ราง
B1096 รางนาํ สงั กะสี เบอร์ 26 กวา้ ง 5 นวิ
B1097 รางนาํ สงั กะสี เบอร์ 26 กวา้ ง 6 นวิ เมตร 300 25 พรอ้ มขอรดั ราง
B1098 รางนาํ สงั กะสี เบอร์ 28 กวา้ ง 5 นวิ
B1099 รางนาํ สงั กะสี เบอร์ 28 กวา้ ง 6 นวิ เมตร 350 25 พรอ้ มขอรดั ราง
B1100 ทอ่ รบั นาํ ฝนสงั กะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นวิ
B1101 ทอ่ รบั นาํ ฝนสงั กะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นวิ เมตร 250 25 พรอ้ มแหวนรดั ทอ่
- รางสแตนเลส
B1102 รางนาํ สแตนเลส หนา 1 มม.กวา้ ง 5 นวิ เมตร 350 25 พรอ้ มแหวนรดั ท่อ
B1103 รางนาํ สแตนเลส หนา 1 มม.กวา้ ง 6 นวิ
B1104 ทอ่ รบั นาํ ฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นวิ เมตร 700 25 พรอ้ มขอรดั ราง
B1105 ทอ่ รบั นาํ ฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นวิ
b ค่าตดิ ตงั กระเบอื งหลงั คา เมตร 800 25 พรอ้ มขอรดั ราง
- กระเบอื งลอนคู่ - กระเบอื งลกู ฟูก
B1106 ทรงจวั เมตร 400 25 พรอ้ มแหวนรดั ท่อ
B1107 ปันหยา
B1108 ทรงไทย เมตร 500 25 พรอ้ มแหวนรดั ทอ่
- สังกะสี
B1109 ทรงจวั , ทรงไทย, ปันหยา, ทรงเพงิ หมาแหงน (ทกุ ขนาด) ตร.ม. - 45 .
- กระเบอื งคอนกรตี ตร.ม. - 50 .
B1110 ทรงจวั , ทรงไทย, ปันหยา, ทรงเพงิ หมาแหงน ตร.ม. - 55 .
B1111 ครอบขา้ ง, ครอบชนผนงั
B1112 ครอบสนั โคง้ , ตะเฆส่ นั , (รวมคา่ แรงปนู ทราย,ทาสี) ตร.ม. - 23 .
B1113 ตดั กระเบอื งตะเฆร่ าง, ครอบชนผนงั
ตร.ม. - 74 .
เมตร - 74 .
เมตร - 74 .
เมตร - 74 .

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

22

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

B2. 2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบงั แดด 329 97 ธรรมดา
351 97 มฟี อยล์
b ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนอื แขง็ 358 97 ทนความชืน
339 97 ธรรมดา
- แผ่นยบิ ซัมบอรด์ ฉาบเรยี บรอยต่อ 386 97 มีฟอยล์
401 97 ทนความชืน
B2000 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ ตร.ม. 560 97 ทนไฟ

B2001 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ ตร.ม. 467 92 ตีเวน้ รอ่ ง = 94 บาท
497 92 ตีเวน้ รอ่ ง = 94 บาท
B2002 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ ตร.ม.
573 167 เวน้ รอ่ ง
B2003 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 285 162 เขา้ ลิน

B2004 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 292 75 ธรรมดา
335 75 มีฟอยล์
B2005 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ตร.ม. 312 75 ทนความชืน
345 75 ธรรมดา
B2006 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ตร.ม. 366 75 มฟี อยล์
383 75 ทนความชืน
- แผ่นกระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ 429 75 ทนไฟ

B2007 ฝา้ กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ตร.ม. 251 75 .
267 75 .
B2008 ฝา้ กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ตร.ม. 285 75 .
300 75 .
- ระแนงไม้
1,590 รวมค่าติดตงั พรอ้ มโครงครา่ ว
B2009 ฝา้ ระแนงไมเ้ นอื แขง็ ขนาด ½ นวิ x 2 นวิ ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ตร.ม.

B2010 ฝา้ ระแนงไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 1 นวิ x 4 นวิ ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ตร.ม.

b ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

- แผ่นยบิ ซัมบอรด์ ฉาบเรียบรอยต่อ

B2011 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม. ครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี ตร.ม.

B2012 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม. ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

B2013 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม. ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

B2014 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม. ครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี ตร.ม.

B2015 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม. ครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี ตร.ม.

B2016 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม. ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

B2017 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม. ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

- แผ่นกระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ

B2018 ฝา้ กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม.ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

B2019 ฝา้ กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม. ตร.ม.
ตีเวน้ รอ่ ง ยาแนวโพลียรู เิ ทนซลี แลนท์ ครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี

B2020 ฝา้ กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 6 มม.ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี ตร.ม.

B2021 ฝา้ กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 6 มม. ตร.ม.
ตีเวน้ รอ่ ง ยาแนวโพลียรู เิ ทนซีลแลนท์ ครา่ วโลหะชุบสงั กะสี

- ระแนงเหลก็

B2022 ฝา้ ระแนงเหลก็ ชบุ สงั กะสอี บสี ตร.ม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

23

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลมู เิ นยี ม ท.ี บาร์ (T-BAR)

- แผ่นยบิ ซัมบอรด์

B2023 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม ครา่ วอลมู เิ นยี ม ที บาร์ ตร.ม. 251 52 ธรรมดา
297 52 มีฟอยล์
B2024 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วอลมู ิเนยี ม ที บาร์ ตร.ม. 301 52 ทนความชืน
268 52 ธรรมดา
B2025 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วอลมู ิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 316 52 มีฟอยล์
319 52 ทนความชืน
B2026 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วอลมู ิเนยี ม ที บาร์ ตร.ม.

B2027 ฝา้ ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วอลมู เิ นียม ที บาร์ ตร.ม.

B2028 ฝา้ ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วอลมู ิเนียม ที บาร์ ตร.ม.

- แผ่นกระเบอื งซีเมนตเ์ ส้นใยแผ่นเรียบ

B2029 ฝา้ กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม.ครา่ วทบี าร์ ตร.ม. 216 52 .
249 52 .
B2030 ฝา้ กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 6 มม.ครา่ วทบี าร์ ตร.ม.

- ฝ้าเพดานฉาบปนู และยาแนว ( ใต้ทอ้ งพนื )

B2031 ฉาบปนู เพดาน ค.ส.ล. (สงู ไมเ่ กนิ 3.00 เมตร) ตร.ม. 78 82 สูง 3.01-5.00 เมตร=94บาท

B2032 อดุ แตง่ ยาแนวใตพ้ นื สาํ เรจ็ รูป ตร.ม. 24 30 .

- ฝ้าเพดานอคูสตกิ บอรด์

B2033 ฝา้ เพดานอคสู ติกบอรด์ หนาไม่นอ้ ยกวา่ 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ตร.ม. 235 90
235 170
B2034 ฝา้ เพดานอคสู ติกบอรด์ หนาไม่นอ้ ยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ตร.ม. 260 100 ชนดิ ขอบตรง
260 190
B2035 ฝา้ เพดานอคสู ตกิ บอรด์ หนาไมน่ อ้ ยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ตร.ม.

B2036 ฝา้ เพดานอคสู ตกิ บอรด์ หนาไม่นอ้ ยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ตร.ม.

b แผงบงั แดดคร่าวไม้เนือแข็ง

B2037 แผงบงั แดดครา่ วไมเ้ นือแข็งแผน่ กระเบืองเสน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม. ตร.ม. 410 92 .
447 92 .
B2038 แผงบงั แดดครา่ วไมเ้ นือแขง็ แผน่ กระเบอื งเสน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 6 มม. ตร.ม. 489 94 .
535 94 .
B2039 แผงบงั แดดครา่ วไมเ้ นือแขง็ แผน่ ชนิ ไมอ้ ดั ความหนาแนน่ สงู หนา 8 มม. ตร.ม.

B2040 แผงบงั แดดครา่ วไมเ้ นือแขง็ แผน่ ชนิ ไมอ้ ดั ความหนาแนน่ สงู หนา 10 มม ตร.ม.

b แผงบงั แดดคร่าวเหลก็ ฉาก

B2041 แผงบงั แดดครา่ วเหลก็ ฉากแผน่ กระเบอื งเสน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม. ตร.ม. 423 92 หนาไม่เกิน 6 มม.
455 92 หนาไมเ่ กิน 6 มม.
B2042 แผงบงั แดดครา่ วเหลก็ ฉากแผน่ กระเบอื งเสน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 6 มม. ตร.ม. 505 94
525 94 .
B2043 แผงบงั แดดครา่ วเหลก็ ฉากแผน่ ชินไมอ้ ดั ความหนาแนน่ สงู หนา 8 มม. ตร.ม. .

B2044 แผงบงั แดดครา่ วเหลก็ ฉากแผน่ ชินไมอ้ ดั ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม.

b แผงบังแดดอลูมิเนียม

B2045 แผงบงั แดดอลมู ิเนียมเคลอื บสีแบบตวั C( พรอ้ มโครงครา่ ว ) ตร.ม. 1,655 - รวมคา่ ติดตงั
1,655 - รวมคา่ ตดิ ตงั
B2046 แผงบงั แดดอลมู ิเนยี มเคลอื บสีแบบตวั Z ( พรอ้ มโครงครา่ ว ) ตร.ม.

b บัวฝ้าเพดานไม้

B2047 บวั ฝา้ เพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นวิ - 3 นวิ เมตร 27 45 .
33 40 .
B2048 บวั ฝา้ เพดานสาํ เรจ็ รูป ขนาด 1/2 x 2 นวิ - 3 นวิ เมตร

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

24

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B3. 2.3 งานพนื
b ผวิ พนื ขัดมันและขัดหยาบ ตร.ม. 101 82 .
B3000 พนื ขดั มนั ผสมนาํ ยากนั ซมึ ตร.ม. 95 61 .
B3001 พืนปนู ทราย ปรบั ระดบั พรอ้ มขดั หยาบ ตร.ม. 95 82 .
B3002 พืนปนู ทราย ปรบั ระดบั พรอ้ มขดั มนั ตร.ม. - 30 บนพนื ค.ส.ล.
B3003 ขดั หยาบผวิ พืน (ไมร่ วมปนู ทรายฯ) ตร.ม. - 40 บนพืน ค.ส.ล.
B3004 ขดั มนั เรียบผวิ พืน (ไม่รวมปนู ทรายฯ) ตร.ม. - 45 บนพนื ค.ส.ล.
B3005 ขีดรอ่ งลายกา้ งปลา (ไมร่ วมปนู ทรายฯ)
b ผิวพนื หนิ ขัด - หนิ ล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบง่ แนว ) ตร.ม. 350 153 มีลวดลาย = 198 บาท
B3006 พืนผวิ หนิ ขดั หนา 1 ซม. (รวมปนู ทราย + ฝังเสน้ พวี ีซ)ี ตร.ม. 280 99 มลี วดลาย = 158 บาท
B3007 พนื ผวิ หนิ ลา้ ง (รวมปนู ทราย + ฝังเสน้ พีวซี )ี ตร.ม. 250 99 มลี วดลาย = 158 บาท
B3008 พืนผวิ ทรายลา้ ง, กรวดลา้ ง (รวมปนู ทราย + ฝังเสน้ พวี ซี ี)
b ผวิ พนื ปูกระเบอื งเคลอื บ ตร.ม. 259 193 รวมปนู ทราย
B3009 พนื ปกู ระเบืองเคลอื บ ขนาด 4 นวิ x 4 นวิ ตร.ม. 302 158 รวมปูนทราย
B3010 พืนปกู ระเบอื งเคลอื บ ขนาด 8 นวิ x 8 นวิ ตร.ม. 315 158 รวมปูนทราย
B3011 พนื ปกู ระเบอื งเคลือบ ขนาด 12 นวิ x 12 นวิ ตร.ม. 350 158 รวมปูนทราย
B3012 พืนปกู ระเบอื งเคลอื บ ขนาด 16 นวิ x 16 นวิ ตร.ม. 302 201 รวมปนู ทราย
B3013 พนื ปกู ระเบืองปสู ลบั - ทรายลา้ ง / กรวดลา้ ง / หนิ ลา้ ง
b ผวิ พนื ปู Porcelain (พ๊อซเลน) ตร.ม. 420 184 รวมปนู ทราย
B3014 พืนปู Porcelain (พอ๊ ซเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16" ตร.ม. 460 217 รวมปูนทราย
B3015 พนื ปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 18"x18", 20"x20" ตร.ม. 560 222 รวมปูนทราย
B3016 พืนปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" ขึนไป
b ผวิ พนื ปหู นิ อ่อน - หนิ แกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) ตร.ม. 794 198 ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ
B3017 พืนปแู ผน่ หนิ อ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,047 198 ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
B3018 พืนปแู ผน่ หนิ แกรนติ สีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 2,500 198 คา่ แรง = 164 บาท
B3019 พนื ปแู ผน่ หนิ แกรนติ สีดาํ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.
b ผวิ พนื ปกู ระเบอื งหนิ ขัดสาํ เร็จรูป - กระเบอื งดนิ เผา ตร.ม. 498 183 รวมปูนทราย
B3020 พนื ปกู ระเบอื งหนิ ขดั สาํ เรจ็ รูป ขนาด 30 x 30 ซม. ตร.ม. 595 183 รวมปูนทราย
B3021 พืนปหู นิ ขดั สาํ เรจ็ รูป ขนาด 40 x 40 ซม. ตร.ม. 378 159 รวมปนู ทราย
B3022 พนื ปกู ระเบืองดนิ เผา ขนาด 6 x6 นวิ ( ดา่ นเกวยี น )
b ผิวพนื ปกู ระเบอื งยาง ( รวมปนู ทรายรองพนื ขัดมัน ) ตร.ม. 172 50 มากกวา่ 100 ตร.ม.
B3023 พืนปกู ระเบืองยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. ตร.ม. 214 50 คา่ แรง = 40 บาท
B3024 พนื ปกู ระเบืองยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. ตร.ม. 280 120 มากกวา่ 100 ตร.ม.
B3025 พนื ปกู ระเบืองยางชนดิ มว้ น หนา 2.0 มม. ตร.ม. 362 120 คา่ แรง = 100 บาท
B3026 พนื ปกู ระเบืองยางชนดิ มว้ น หนา 2.5 มม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

25

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ผวิ พนื ปปู ารเ์ กไ้ ม้ ( ไม่รวมค่าขัดพนื และค่าลงนํายาเคลอื บผิว)

- ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3027 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มแ้ ดง หนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"X8 1/2" ตร.ม. 558 115 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขนึ ไป
B3028 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มแ้ ดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X10" ตร.ม. 579 115 ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3029 พืนปปู ารเ์ กไ้ มแ้ ดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 615 115

- ไม้มะค่า (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3030 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มม้ ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 843 115

B3031 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มม้ ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14" ตร.ม. 1,381 115 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขนึ ไป
B3032 พืนปปู ารเ์ กไ้ มม้ ะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45" ตร.ม. 1,387 115 ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
B3033 พืนปปู ารเ์ กไ้ มม้ ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60" ตร.ม. 1,409 115

B3034 พืนปปู ารเ์ กไ้ มม้ ะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90" ตร.ม. 1,852 115

- ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3035 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มป้ ระดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 692 115 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขนึ ไป
ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

- ไม้สกั (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3036 พืนปปู ารเ์ กไ้ มส้ กั หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 781 115 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขนึ ไป

B3037 พนื ปปู ารเ์ กไ้ มส้ กั หนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 963 115 คา่ แรง 95 บาท/ตร.ม.

b ผวิ พนื ปโู มเสคไม้ (ไม่รวมค่าขัดพนื และค่าลงนาํ ยาเคลอื บผิว) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3038 พืนปโู มเสดไมแ้ ดง ขนาด 6 นวิ ตร.ม. 291 115 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขึนไป

B3039 พืนปโู มเสดไมเ้ บญจพรรณ ขนาด 4 ½ นวิ ตร.ม. 219 115 คา่ แรง 95 บาท/ตร.ม.

b ผิวพนื FLOOR HARDENER

B3040 พนื FLOOR HARDENER โรยผง 5 กก./ ตร.ม. ตร.ม. 85 61

B3041 พืน FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ ตร.ม. ตร.ม. 100 61

b ผวิ พนื EPOXZY COATING

B3042 พนื EPOXZY COATING 300 MICRON ตร.ม. 200 -

B3043 พืน EPOXZY COATING 500 MICRON ตร.ม. 250 - ราคารวมค่าแรง

B3044 พนื EPOXZY COATING 800 MICRON ตร.ม. 300 -

b ผวิ พนื EPOXZY SELF - LEVELING

B3045 พนื EPOXZY SELF - LEVELING 2 มม. ตร.ม. 450 - ราคาเพมิ ตามความหนา

B3046 พืน EPOXZY SELF - LEVELING 3 มม. ตร.ม. 550 - มิลลเิ มตรละ 100 บาท

b ผิวพนื PU SELF - LEVELING

B3047 พืน PU SELF- LEVELING 3 มม. ตร.ม. 500 - ราคารวมค่าแรง
B3048 พนื PU SPORT 6 มม. ตร.ม. 2,000 -

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

26

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b พนื ไม้เข้าลนิ วางบนตงไม้ ( ราคายังไม่รวมไม้ตง ) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3049 พนื ไมเ้ นือแข็งเขา้ ลนิ วางบนตงไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 1,183 140 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขึนไป

B3050 พนื ไมแ้ ดงเขา้ ลนิ วางบนตงไมเ้ นอื แขง็ ตร.ม. 1,510 140 คา่ แรง 120 บาท/ตร.ม.

B3051 พนื ไมต้ ะเคียนทองวางบนตงไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 1,279 120 มากกวา่ 100 ตร.ม.ขนึ ไป
B3052 พนื ไมม้ ะค่าวางบนตงไมเ้ นอื แข็ง ตร.ม. 2,186 120 คา่ แรง 95 บาท/ตร.ม.
B3053 พนื ไมส้ กั วางบนตงไมเ้ นือแข็ง ตร.ม. 3,450 120

b ค่าแรงขัดพนื ไม้ (ด้วยเครืองจกั ร)

B3054 ค่าขดั พืนไม้ (ดว้ ยเครืองจกั ร) ตร.ม. - 50 พืนที 80 ตร.ม.ขนึ ไป

ตร.ม. - 70 พนื ทีนอ้ ยกวา่ 80 ตร.ม.

b คอนกรตี บล๊อกปพู นื

B3055 พืนถนนหรอื ทางเทา้ ปบู ลอ็ ก หนา 6 ซม. ตร.ม. 331 55 สีซีเมนต์

B3056 พนื ถนนหรือทางเทา้ ปบู ลอ็ ก หนา 6 ซม. ตร.ม. 427 55 สีตา่ ง ๆ

B3057 พนื ถนนหรือทางเทา้ ปบู ลอ็ ก หนา 10 ซม. ตร.ม. 564 55 สีซีเมนต์

B3058 พนื ถนนหรือทางเทา้ ปบู ลอ็ ก หนา 10 ซม. ตร.ม. 673 55 สีตา่ ง ๆ

b ขอบคันหนิ คอนกรตี ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร

B3059 ขอบคนั หนิ คอนกรตี ยาว 1.00 เมตร ทอ่ น 177 50 .

b วัสดุเสน้ แบ่งแนว ยาวเสน้ ละ 2.00 เมตร

B3060 เสน้ แบง่ แนวพวี ีซี 6 มม. เสน้ 18 - .

B3061 เสน้ แบง่ แนวพีวีซี 10 มม. เสน้ 35 - .

B3062 เสน้ แบง่ แนวทองเหลือง เสน้ 165 - .

B4. 2.4 งานผนัง ตร.ม. 285 89 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 78 บาท
b ผนังก่ออิฐ
B4000 ผนงั กอ่ อิฐมอญ ครงึ แผน่ ตร.ม. 584 167 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 130 บาท
B4001 ผนงั กอ่ อฐิ มอญ เต็มแผน่
B4002 ผนงั ก่ออิฐดินเผา ตร.ม. 264 84 ชนดิ 2 รู
B4003 ผนงั กอ่ อิฐแดงกลวง
B4004 ผนงั กอ่ อฐิ แดงกลวง เตม็ แผน่ ตร.ม. 230 84 .
b ผนังก่อเซรามิค
B4005 ผนงั กอ่ เซรามิคบล๊อก ผวิ ดา้ น ตร.ม. 420 153 .
B4006 ผนงั กอ่ เซรามคิ บล๊อก ผวิ เคลอื บ
ตร.ม. 670 55 .
ตร.ม. 837 55 .

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

27

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ผนังกอ่ คอนกรีตบล๊อก

B4007 ผนงั กอ่ คอนกรีตบลอ๊ ก 2 ชนั เตม็ หนา้ เสา, คาน ตร.ม. 249 120 .

B4008 ผนงั กอ่ คอนกรตี บลอ๊ ก 2 ชนั เตม็ หนา้ เสา, คาน โชวแ์ นว ตร.ม. 249 149 .

B4009 ผนงั ก่อคอนกรตี บลอ๊ ก หนา 7 ซม. ตร.ม. 122 80 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 65 บาท

B4010 ผนงั กอ่ คอนกรีตบลอ๊ ก หนา 7 ซม. โชวแ์ นว ตร.ม. 122 89 .

B4011 ผนงั ก่อคอนกรีตบลอ๊ ก หนา 9 ซม. ตร.ม. 208 86 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 73 บาท

B4012 ผนงั กอ่ คอนกรีตบลอ๊ ก หนา 9 ซม. โชวแ์ นว ตร.ม. 208 89 .

B4013 ผนงั กอ่ คอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. ตร.ม. 294 98 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 91 บาท

B4014 ผนงั ก่อคอนกรีตบลอ๊ ก หนา 19 ซม. โชวแ์ นว ตร.ม. 294 105 .

b ผนังก่อบลอ๊ ก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา )

B4015 ผนงั ก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 ตร.ม. 165 56 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 53 บาท
220 60 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 56 บาท
B4016 ผนงั ก่อคอนกรตี มวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. G4 ตร.ม. 234 63 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 61 บาท
374 78 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 75 บาท
B4017 ผนงั กอ่ คอนกรตี มวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. G4 ตร.ม. 140 56 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 61 บาท
187 60 รวั - กาํ แพง คา่ แรง = 75 บาท
B4018 ผนงั กอ่ คอนกรตี มวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. G4 ตร.ม.

B4019 ผนงั ก่อคอนกรตี มวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G2 ตร.ม.

B4020 ผนงั ก่อคอนกรตี มวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม.G2 ตร.ม.

b ผนังก่อคอนกรตี บล๊อกกนั ฝน

B4021 ผนงั ก่อคอนกรีตบล๊อกกนั ฝน หนา 9 ซม. ตร.ม. 220 89 .
540 89 .
B4022 ผนงั ก่อคอนกรีตบล๊อกกนั ฝนลนิ คู่ หนา 9 ซม. ตร.ม. 280 89 .

B4024 ผนงั กอ่ คอนกรตี บล๊อกโปรง่ มีลวดลาย หนา 9 ซม. ตร.ม.

b ผนังกอ่ บลอ๊ กแก้ว

B4025 ผนงั กอ่ บลอ๊ กแกว้ สีขาว ขนาด 12"x12" ตร.ม. 1,462 150 ขนาด 8"x8" = 200 บาท
1,937 150 ขนาด 6"x6" = 240 บาท
B4026 ผนงั กอ่ บล๊อกแกว้ สีชา ขนาด 12"x12" ตร.ม.

b ผนังบกุ ระเบอื งเคลอื บ

B4027 ผนงั บกุ ระเบอื งเคลอื บ ขนาด 4 นวิ x 4 นวิ ตร.ม. 350 201 .
360 201 .
B4028 ผนงั บกุ ระเบืองเคลอื บ ขนาด 4 นวิ x 8 นวิ ตร.ม. 257 166 .
260 166 .
B4029 ผนงั บกุ ระเบืองเคลือบ ขนาด 8 นวิ x 8 นวิ ตร.ม. 250 181 .

B4030 ผนงั บกุ ระเบืองเคลอื บ ขนาด 8 นวิ x 10 นวิ ตร.ม.

B4031 ผนงั บกุ ระเบืองเคลือบ ขนาด 12 นวิ x 12 นวิ ตร.ม.

b ผนังบอุ ฐิ ประดบั

B4032 ผนงั บอุ ิฐประดบั ตร.ม. 839 220 .
558 183 .
B4033 ผนงั บกุ ระเบืองดินเผาแบบไมเ่ คลือบ ขนาด 4 นวิ x4นวิ ตร.ม. 414 183 .

B4034 ผนงั บกุ ระเบืองดนิ เผาแบบเคลอื บ ขนาด 4นวิ x4นวิ ตร.ม.

b ผนังบุแผ่นหนิ อ่อน - หนิ แกรนติ หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

B4035 ผนงั บแุ ผน่ หินออ่ น-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 795 265 .
1,948 302 (สเี ทา-ดาํ )
B4036 ผนงั บแุ ผน่ หินออ่ น-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. ตร.ม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

28

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ผนังผิวลา้ ง 245 121 เสา คาน ครบี แผงบงั แดด
208 121 คา่ แรง = 138 บาท/ตร.ม
B4037 ผนงั ผวิ หนิ ลา้ ง ตร.ม. 267 121
กรณีมีการตดั ตอ่
B4038 ผนงั ผวิ ทรายลา้ ง ตร.ม. 559 69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
715 69
B4039 ผนงั ผวิ กรวดลา้ ง ตร.ม. กรณีมีการตดั ต่อ
435 69 คา่ แรง = 88 บาท/ตร.ม.
b ผนังโครงคร่าวไม้เนือแข็ง ( บุดา้ นเดยี ว ) 525 69
กรณีมีการตดั ตอ่
- ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 368 69 คา่ แรง = 88 บาท/ตร.ม.
385 69
B4040 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม. กรณีมีการตดั ตอ่
340 89 คา่ แรง = 108 บาท/ตร.ม.
B4041 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ ดา้ นเดียว ตร.ม. 375 89
418 89 กรณีมีการตดั ตอ่
- ไม้อัดยาง หรอื ชนิดอนื ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 465 89 ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
495 89
B4042 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ ดา้ นเดียว ตร.ม. .
440 89 .
B4043 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ดา้ นเดียว ตร.ม. 470 89
505 89 กรณีมีการตดั ตอ่
- แผ่นยบิ ซัมบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร คา่ แรง = 128 บาท/ตร.ม.
689 140
B4044 ผนงั ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม. 695 96 กรณีมีการตดั ตอ่
คา่ แรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4045 ผนงั ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม. 1,309 108
1,477 108 กรณีมีการตดั ต่อ
- แผ่นกระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร คา่ แรง = 128 บาท/ตร.ม.
669 108
B4046 ผนงั กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม. 853 108

B4047 ผนงั กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ดา้ นเดียว ตร.ม. 477 108
519 108
B4048 ผนงั กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 8 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4049 ผนงั กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 10 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4050 ผนงั กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม.

- แผ่นชินไม้อัดซเี มนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4051 ผนังไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดยี ว ตร.ม.

B4052 ผนงั ไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแนน่ สูง หนา 10 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4053 ผนงั ไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแนน่ สงู หนา 12 มม.คร่าวไมเ้ นือแข็ง ดา้ นเดยี ว ตร.ม.

- แผ่นไม้

B4054 ผนงั ไมเ้ ขา้ ลนิ ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4055 ผนงั ไมต้ ีซอ้ นเกลด็ หรือตีทบั เกลด็ ขนาด 3/4 x4 นวิ ดา้ นเดียว ตร.ม.

b ผนังโครงคร่าวไม้เนือแข็ง ( บุสองด้าน )

- ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4056 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม.

B4057 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ สองดา้ น ตร.ม.

- ไม้อัดยาง หรอื ชนิดอืน ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4058 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม.

B4059 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม.

- แผ่นยิบซัมบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4060 ผนงั ยปิ ซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แขง็ สองดา้ น ตร.ม.

B4061 ผนงั ยปิ ซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นือแข็ง สองดา้ น ตร.ม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

29

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- แผ่นกระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 419 140 กรณีมีการตดั ต่อ
494 140 ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.
B4062 ผนงั กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 4 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม. 577 140
669 140 กรณีมีการตดั ต่อ
B4063 ผนงั กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 6 มม.ครา่ วไมเ้ นือแขง็ สองดา้ น ตร.ม. 751 140 ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

B4064 ผนงั กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 8 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม. 620 140 .
685 140
B4065 ผนงั กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรยี บ หนา 10 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม. 751 140 .
.
B4066 ผนงั กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 12 มม.ครา่ วไมเ้ นอื แข็ง สองดา้ น ตร.ม. 1,210 221
.
- แผ่นชินไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 550 95 .
710 95
B4067 ผนังไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแนน่ สูง หนา 8 มม.คร่าวไมเ้ นือแข็ง สองดา้ น ตร.ม. .
335 95 .
B4068 ผนงั ไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแนน่ สงู หนา 10 มม.คร่าวไมเ้ นือแข็ง สองดา้ น ตร.ม. 425 95
.
B4069 ผนังไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.คร่าวไมเ้ นือแข็ง สองดา้ น ตร.ม. 230 100 .
250 100 .
- แผ่นฝาไม้ .
210 95 .
B4070 ผนงั ไมเ้ ขา้ ลนิ ครา่ วไมเ้ นือแข็ง สองดา้ น ตร.ม. 246 95
287 95 .
b ผนังโครงคร่าวเหลก็ ชุบสงั กะสี ( บดุ ้านเดยี ว ) 333 95 .
375 95 .
- ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
308 95 .
B4071 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 4 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม. 341 95 สีตา่ ง ๆ
374 95
B4072 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 6 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม. .
349 95
- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 410 95
450 95
B4073 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 4 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4074 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 6 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

- แผ่นยิบซัมบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4075 ผนงั ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4076 ผนงั ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

- แผ่นกระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4077 ผนงั กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 4 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4078 ผนงั กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4079 ผนงั กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 8 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4080 ผนงั กระเบอื งซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 10 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี ดา้ นเดยี ว ตร.ม.

B4081 ผนงั กระเบืองซีเมนตเ์ สน้ ใยแผน่ เรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ ชบุ สงั กะสี ดา้ นเดยี ว ตร.ม.

- แผ่นชินไม้อัดซเี มนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4082 ผนงั ไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแนน่ สงู หนา 8 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4083 ผนงั ไมอ้ ดั ซเี มนต์ ความหนาแนน่ สงู หนา 10 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4084 ผนงั ไมอ้ ัดซเี มนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

- แผ่นฝาไม้สาํ เรจ็ รูป(ไฟเบอรซ์ เี มนต)์

B4085 ผนงั ไมส้ าํ เรจ็ รูปครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4086 ผนงั ไมส้ าํ เรจ็ รูปครา่ วโลหะชบุ สงั กะสี ดา้ นเดียว ตร.ม.

B4087 ผนงั ไมส้ าํ เรจ็ รูปชนดิ บงั ใบ ขนาด 6" หนา 8 มม. ตร.ม.

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

30

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ผนังโครงคร่าวเหลก็ ชุบสงั กะสี ( บุสองดา้ น ) 120 .
120 .
- ไม้อัดสกั ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
120 .
B4088 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 4 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 970 120 .

B4089 ผนงั ไมอ้ ดั สกั หนา 6 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 1,210 130 .
130 .
- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
120 .
B4090 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 4 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 500 120 .
120 .
B4091 ผนงั ไมอ้ ดั ยาง หนา 6 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 681 120 .
120 .
- แผ่นยบิ ซัมบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
120 .
B4092 ผนงั ยิปซมั บอรด์ หนา 9 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 431 120 .
120 .
B4093 ผนงั ยิปซมั บอรด์ หนา 12 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 473
95 .
- แผ่นกระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
95 .
B4094 ผนังกระเบืองเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 4 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 283
140 .
B4095 ผนังกระเบืองเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 6 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 358
140 .
B4096 ผนงั กระเบอื งเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 8 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 441
120 .
B4097 ผนงั กระเบอื งเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 10 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 533 120 .

B4098 ผนังกระเบืองเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 12 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 617 120 .
120 .
- แผ่นชินไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4099 ผนงั ไมอ้ ดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.ครา่ วเหลก็ ชุบสงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 483

B4100 ผนังไมอ้ ดั ซเี มนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.ครา่ วเหล็กชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 549

B4101 ผนงั ไมอ้ ดั ซเี มนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่ วเหลก็ ชบุ สงั กะสี สองดา้ น ตร.ม. 615

b ผนังโครงคร่าวเหลก็ รูปพรรณ ( บดุ ้านเดยี ว )

- แผ่นกระเบอื งซีเมนตเ์ ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4102 ผนงั กระเบืองซเี มนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 12 มม.ครา่ วเหล็กรูปพรรณ ดา้ นเดยี ว ตร.ม. 650

- แผ่นชินไม้อัดซีเมนตใ์ ยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4103 ผนงั ไมอ้ ดั ซเี มนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่ วเหล็กรปู พรรณ ดา้ นเดยี ว ตร.ม. 665

b ผนังโครงคร่าวเหลก็ รูปพรรณ ( บสุ องดา้ น )

- แผ่นกระเบอื งซีเมนตเ์ ส้นใยแผ่นเรยี บ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4104 ผนงั กระเบอื งซีเมนตเ์ สน้ ใยแผ่นเรยี บ หนา 12 มม.ครา่ วเหลก็ รปู พรรณ สองดา้ น ตร.ม. 780

B4105 แผ่นชินไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

B4106 ผนังไมอ้ ดั ซเี มนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่ วเหลก็ รูปพรรณ สองดา้ น ตร.ม. 795

b แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนือแข็ง

B4107 แผงลวดตาขา่ ย ขนาด 1 ½ นวิ ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 415

B4108 แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นวิ ครา่ วไมเ้ นือแขง็ ตร.ม. 400

b แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหลก็ ฉาก

B4109 แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นวิ ครา่ วเหลก็ ฉาก ตร.ม. 480

B4110 แผงลวดตาขา่ ย ขนาด 2 นวิ ครา่ วเหลก็ ฉาก ตร.ม. 465

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

31

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหลก็ ผวิ ดาํ 295 120 .
285 120 .
B4111 แผงลวดตาขา่ ย ขนาด 1 ½ นวิ ครา่ วทอ่ เหลก็ ดาํ ตร.ม.
535 120 .
B4112 แผงลวดตาขา่ ย ขนาด 2 นวิ ครา่ วทอ่ เหลก็ ดาํ ตร.ม. 520 120 .

b แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวทอ่ เหลก็ เคลอื บสงั กะสี

B4113 แผงลวดตาขา่ ย ขนาด1½นวิ ครา่ วทอ่ เหลก็ เคลอื บสงั กะสี ตร.ม.

B4114 แผงลวดตาข่าย ขนาด2นวิ ครา่ วทอ่ เหลก็ เคลอื บสงั กะสี ตร.ม.

b ลวดตาข่ายขึนรูปด้วยการถกั

- แบบตาสเี หลยี มขนมเปี ยกปนู

B4115 ชอ่ งตาข่าย ขนาด 1 ½ นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 81 - เบอร์ 11
72 - เบอร์ 11
B4116 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 94 - เบอร์ 10
80 - เบอร์ 10
B4117 ชอ่ งตาข่าย ขนาด 1 ½ นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม.
100 - เบอร์ 11
B4118 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 90 - เบอร์ 11
114 - เบอร์ 10
- แบบตาสเี หลยี มจัตรุ ัส 100 - เบอร์ 10

B4119 ช่องตาขา่ ย ขนาด 1 ½ นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม.

B4120 ชอ่ งตาขา่ ย ขนาด 2 นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม.

B4121 ชอ่ งตาขา่ ย ขยาด 1 ½ นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม.

B4122 ชอ่ งตาขา่ ย ขนาด 2 นวิ ( เสน้ ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม.

b ลวดตาข่ายขึนรูปดว้ ยการเชอื ม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร )

- แบบตาสเี หลยี มจตั ุรัส

B4123 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิว ) มว้ น 900 - .
900 - .
B4124 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิว ) มว้ น 900 - .

B4125 ชอ่ งตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิว ) มว้ น

- แบบตาหกเหลยี ม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม. )

B4126 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิว ) มว้ น 800 - .
600 - .
B4127 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิว ) มว้ น 500 - .

B4128 ชอ่ งตาขา่ ย ขนาด 25 มม. ( 1 นิว ) มว้ น

b มุ้งลวดอลมู เิ นียม

B4129 มุง้ ลวดอลมู เิ นียม ขนาด กวา้ ง 90 ซม. ยาว 30.00 ม. มว้ น 2,890 - .
3,850 - .
B4130 มุง้ ลวดอลมู เิ นยี ม ขนาด กวา้ ง 120 ซม. ยาว 30.00 ม. มว้ น

b แผ่นอลูมเิ นยี มคอมโพสทิ

B4131 แผน่ อลมู ิเนยี มคอมโพสทิ ไสก้ ลางชนดิ FR หนาไมน่ อ้ ยกวา่ 4 มม. ตร.ม. 1,250 500 เคลือบสดี ว้ ยระบบ PVDF
650 รวมคา่ แรง รวมอปุ กรณส์ ินเปลอื งซลิ ิโคน
B4132 โครงเหลก็ รูปพรรณ รบั แผน่ ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม. ตร.ม. - 525 ติดตงั ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

B4133 คา่ แรงติดตงั เซาะพบั และเชีอมโครงเหลก็ (ไม่รวมติดโคง้ ) ตร.ม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

32

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B5. 2.5 งานบัวเชิงผนัง
B5000 บวั เชิงผนงั ไมเ้ นอื แข็ง ¾ นวิ x 4 นวิ เมตร 40 50 .
B5001 บวั เชงิ ผนงั ไมเ้ นอื แขง็ ¾ นวิ x 5 นวิ เมตร 50 50 .
B5002 บวั เชงิ ผนงั ไมเ้ นอื แข็ง 1 นวิ x 4 นวิ เมตร 70 50 .
B5003 บวั เชงิ ผนงั ไมเ้ นือแข็ง 1 นวิ x 5 นวิ เมตร 80 50 .
B5004 บวั เชงิ ผนงั ไมส้ กั , ไมแ้ ดง, ไมม้ ะค่า สงู 4 นวิ - 5 นวิ เมตร - 45 .
B5005 บวั เชงิ ผนงั ไมส้ าํ เรจ็ รูป (ไมเ้ ทียม, GRC) สงู 4 นวิ เมตร - 45 .
B5006 บวั เชิงผนงั กระเบอื งเซรามคิ ดา้ น เมตร 60 50 .
B5007 บวั เชิงผนงั กระเบอื งเคลือบเซรามคิ เมตร 70 50 .
B5008 บวั เชงิ ผนงั ไมส้ งั เคราะหไ์ ฟเบอรซ์ ีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. เมตร 45 50 .
B5009 บวั เชิงผนงั หนิ ขดั หลอ่ ในที เมตร 90 75 .
B5010 บวั เชงิ ผนงั หนิ ขดั สาํ เรจ็ รูป เมตร 90 55 .
B5011 บวั เชงิ ผนงั หนิ อ่อน, หนิ แกรนติ สงู 4 นวิ - 5 นวิ (ลบมมุ 45 องศา) เมตร - 175 .
B5012 บวั เชิงผนงั หนิ ลา้ ง - ทรายลา้ ง - กรวดลา้ ง เมตร 80 70 .
B5013 บวั เชิงผนงั ยางสีดาํ ขนาด 4 นวิ หนา 1.4 มม. เมตร 17 40 .
B5014 บวั เชิงผนงั พวี ีซี 4 นวิ หนา 8 มม. (สาํ เรจ็ รูป) เมตร 90 40 .
B5015 บวั เชิงผนงั สาํ เรจ็ รูป (สแตนเลส, อลมู ิเนยี ม) สงู 4 นวิ - 5 นวิ เมตร 1,120 45 .
B5016 บวั เชิงผนงั ทาสีนาํ มนั สงู 4 นวิ - 5 นวิ เมตร - 20 .

B6. 2.6 งานฉาบปูน ตร.ม. 75 82 ภายนอกอาคาร = 95 บาท
b ฉาบปนู ผนัง (อฐิ มอญ, อิฐคอนกรตี บลอ๊ ก)
B6000 ฉาบปนู เรยี บผนงั ภายในอาคาร ตร.ม. 78 113 .
B6001 ฉาบปนู เรียบผนงั พรอ้ มตีเสน้
b ฉาบปนู ผนังคอนกรีตมวลเบา ตร.ม. 120 80 .
B6003 ฉาบปนู เรยี บผนงั ภายใน-ภายนอก
b ฉาบปนู โครงสร้าง ค.ส.ล. ตร.ม. 80 100 ภายนอกอาคาร = 115 บาท
B6004 ฉาบปนู เรยี บ โครงสรา้ ง ค.ส.ล.ภายในอาคาร
b เสาเอน็ - คานทับหลงั ค.ส.ล. เมตร 79 44 .
B6005 เสาเอ็น - คานทบั หลงั ค.ส.ล. ขนาดก่ออฐิ มอญ ครงึ แผ่น เมตร 120 62 .
B6006 เสาเอ็น - คานทบั หลงั ค.ส.ล. ขนาดก่ออฐิ มอญ เตม็ แผ่น

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

33

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

B7. 2.7 งานประตู - หน้าตา่ ง 15,200 รวมค่าแรง .
2,000 รวมคา่ แรง .
b ประตเู หลก็ 2,000 รวมคา่ แรง .
.
- ประตูเหลก็ ม้วนเคลอื บสี ระบบมอื ดงึ 16,300 รวมค่าแรง .

B7000 ประตเู หลก็ มว้ นบานทบึ ชนดิ ใชม้ ือดึง ลอนคู่ หนา 0.7 มม.ขนาดกวา้ ง 3.50 ม.สงู 2.70 ม ชดุ 14,500 รวมค่าแรง .

B7001 เสากลางแบง่ ประตู ตน้ 1,310 119 มอก.
1,425 136 มอก.
B7002 ฝากลอ่ งหมุ้ แผน่ ประตู เมตร 1,545 153 มอก.
1,655 161 มอก.
B7003 ประตูเหลก็ มว้ นเคลือบสงั กะสี บานโปรง่ ชนดิ ใชม้ ือดงึ ลายอิฐตรง 1,730 170 มอก.
1,780 179 มอก.
ขนาดเหลก็ 3 ทอ่ รอ้ ย 4 หนุ ขนาดกวา้ ง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชุด
1,860 119 มอก.
- ประตูเหลก็ บานยดื 2,025 136 มอก.
2,185 153 มอก.
B7004 ประตูเหลก็ บานยืดพรอ้ มแผงบงั ตา ขนาดกวา้ ง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 2,340 161 มอก.
2,440 170 มอก.
b บานประตูไม้อัด 2,500 179 มอก.

- บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนดิ ใช้ภายใน 915 107 .
935 119 .
B7005 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 940 122 .
996 136 .
B7006 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,160 142 .
1,225 153 .
B7007 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,290 161 .
1,315 170 .
B7008 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,370 179 .
1,270 107 .
B7009 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,325 119 .

B7010 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน

- บานประตไู ม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายนอก

B7011 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน

B7012 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน

B7013 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน

B7014 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน

B7015 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน

B7016 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน

- ประตไู ม้อัด (สกั /สกั ) ชนิดใช้ภายใน

B7017 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน

B7018 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน

B7019 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน

B7020 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน

B7021 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน

B7022 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน

B7023 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน

B7024 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน

B7025 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน

B7026 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน

B7027 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

34

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- ประตไู ม้อัด (สัก/สัก) ชนดิ ใช้ภายใน (ต่อ) 1,370 122 .
1,435 136 .
B7028 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน 1,510 142 .
1,555 153 .
B7029 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน
1,630 161 .
B7030 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,805 170 .
2,165 179 .
B7031 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน
6,800 126 .
- ประตไู ม้อัด (สัก/สกั ) ชนิดใช้ภายนอก 7,800 147 .
8,300 168 .
B7032 บานประตูไมอ้ ดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 8,800 189 .
9,200 210 .
B7033 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน
2,100 114 .
B7034 บานประตไู มอ้ ดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,150 147 .
2,200 168 .
b ประตูบานทบึ 2,400 189 .
2,600 210 .
- ประตูบานทบึ ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิว x 4 นวิ ลูกฟัก หนา ½ นวิ
3,100 69 .
B7035 ประตูบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. บาน 3,240 72 .
3,400 80 .
B7036 ประตูบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,554 84 .

B7037 ประตบู านทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 650 69 .
700 72 .
B7038 ประตบู านทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 750 80 .
800 84 .
B7039 ประตูบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน
1,900 80 .
- ประตบู านทบึ ไม้เนอื แขง็ กรอบบาน 1 ¼ นิว x 4 นวิ ลกู ฟักหนา ½ นวิ 2,100 100 .

B7040 ประตูบานทบึ ไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. บาน

B7041 ประตบู านทบึ ไมเ้ นือแขง็ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน

B7042 ประตูบานทบึ ไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน

B7043 ประตบู านทบึ ไมเ้ นือแขง็ ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน

B7044 ประตบู านทบึ ไมเ้ นือแขง็ ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน

b หน้าตา่ งบานทบึ

- ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิว x 4 นวิ ลูกฟักหนา ½ นวิ

B7045 หนา้ ต่างบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน

B7046 หนา้ ต่างบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน

B7047 หนา้ ตา่ งบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน

B7048 หนา้ ตา่ งบานทบึ ไมส้ กั ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน

- ไม้เนอื แข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิว x 4 นิว ลกู ฟักหนา ½ นิว

B7049 หนา้ ตา่ งบานทบึ ไมเ้ นือแขง็ ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน

B7050 หนา้ ต่างบานทบึ ไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน

B7051 หนา้ ตา่ งบานทบึ ไมเ้ นือแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน

B7052 หนา้ ตา่ งบานทบึ ไมเ้ นือแขง็ ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน

b กรอบบานหน้าตา่ ง ( เป็ นบาน )

- บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นวิ x 4 นิว

B7053 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมส้ กั ขนาด 70 ซม. x 110 ซม. บาน

B7054 กรอบบานหนา้ ต่างไมส้ กั ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. บาน

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

35

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- บานไม้เนอื แขง็ กรอบบานขนาด 1 ¼ นิว x 4 นิว
บาน 750 80 .
B7055 กรอบบานหนา้ ต่างไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 70 ซม. x 110 ซม. บาน 780 100 .
B7056 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมเ้ นือแขง็ ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.
เมตร 320 - .
b กรอบบานหน้าตา่ ง ( เป็ นเมตร ) เมตร 429 - .
- ไม้สัก เมตร 569 - .
B7057 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมส้ กั ขนาด 1 1/4 นวิ x 4 นวิ
B7058 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมส้ กั ขนาด 1 1/4 นวิ x 5 นวิ เมตร 170 - .
B7059 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมส้ กั ขนาด 1 1/4 นวิ x 6 นวิ เมตร 198 - .
- ไม้เนอื แข็ง เมตร 216 - .
B7060 กรอบบานหนา้ ตา่ งไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 1 1/4 นวิ x 4 นวิ
B7061 กรอบบานหนา้ ต่างไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 1 1/4 นวิ x 5 นวิ เมตร 220 - .
B7062 กรอบบานหนา้ ต่างไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 1 1/4 นวิ x 6 นวิ เมตร 227 - .
b เกลด็ ไม้
- เกลด็ ไม้สกั เมตร 48 - .
B7063 เกลด็ ไมส้ กั ขนาด ¾ นวิ x 4 นวิ เมตร 63 - .
B7064 เกลด็ ไมส้ กั ขนาด ¾ นวิ x 5 นวิ
- เกลด็ ไม้เนอื แขง็ เมตร 604 - .
B7065 เกลด็ ไมเ้ นอื แขง็ ขนาด ¾ นวิ x 4 นวิ เมตร 322 - .
B7066 เกลด็ ไมเ้ นอื แขง็ ขนาด ¾ นวิ x 5 นวิ เมตร 291 - .
b วงกบไม้ ตา่ งๆ เมตร 171 - .
B7067 วงกบไมส้ กั ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ เมตร 134 - .
B7068 วงกบไมม้ ะคา่ ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ
B7069 วงกบไมแ้ ดง ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ ชุด 850 140 .
B7070 วงกบไมเ้ ต็ง - วงกบไมต้ ะเคียน ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ ชุด 850 160 .
B7071 วงกบไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ ชุด 850 180 .
b วงกบประตูไม้เนอื แขง็ สาํ เรจ็ รูป
B7072 วงกบไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร
B7073 วงกบไมเ้ นอื แข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
B7074 วงกบไมเ้ นอื แขง็ ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

36

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b อุปกรณป์ ระตู และ หน้าตา่ ง - .
- .
- กลอนอลมู เิ นียม - .
- .
B7075 กลอนอลมู เิ นยี ม ขนาด 4 นวิ อนั 41 - .
- .
B7076 กลอนอลมู ิเนียม ขนาด 5 นวิ อนั 44
- .
B7077 กลอนอลมู ิเนยี ม ขนาด 6 นวิ อนั 46 - .
- .
B7078 กลอนอลมู เิ นยี ม ขนาด 8 นวิ อนั 70
- .
B7079 กลอน ขนาด 4 นวิ สาํ หรบั หอ้ งนาํ ( สแตนเลสดา้ น ) อนั 45 - .
35 .
B7080 กลอน ขนาด 4 นวิ สาํ หรบั หอ้ งนาํ ( สแตนเลสเงา ) อนั 55 35 .

- มอื จบั ( เหลก็ ชุบโครเมยี ม ) - .
- .
B7081 มือจบั ขนาด 4 นวิ อนั 9 - .

B7082 มือจบั ขนาด 5 นวิ อนั 11 - 200 x 20 มม.
- 250 x 20 มม.
B7083 มือจบั ขนาด 6 นวิ อนั 13 - 300 x 20 มม.
- 350 x 20 มม.
- ขอรับขอสับ - ทยี ึด - 400 x 20 มม.
- 400 x 20 มม.
B7084 ขอรบั ขอสบั เหลก็ เคลอื บสงั กะสกี ลม ขนาด 6 นวิ อนั 5 - 400 x 20 มม.

B7085 ขอรบั ขอสบั สแตนเลส ขนาด 6 นวิ อนั 96 - 200 x 20 มม.
- 250 x 20 มม.
B7086 ทยี ึดประตู กนั กระแทก ลกู ปืนสปรงิ อนั 25 - 300 x 20 มม.
- 350 x 20 มม.
B7087 ทยี ึดประตู กนั กระแทก แบบกา้ มปู อนั 35 - 400 x 20 มม.

- บานพับ ชนดิ 2 ปี ก ( ชุดละ 2 อัน )

B7088 บานพบั ชนดิ 2 ปีก ขนาด 4 นวิ x 3 นวิ ชุด 40

B7089 บานพบั ชนดิ 2 ปีก ขนาด 4 นวิ x 4 นวิ ชดุ 60

B7090 บานพบั ชนดิ 2 ปีก ขนาด 5 นวิ x 4 นวิ ชุด 90

- บานพับหน้าตา่ งเหลก็ เคลอื บสังกะสี ปรับมุม ( ชุดละ 2 อัน )

B7091 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ ขนาด 8 นวิ ชุด 56

B7092 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มุม ขนาด 10นวิ ชดุ 58

B7093 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ ขนาด 12 นวิ ชุด 63

B7094 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มุม ขนาด 14 นวิ ชุด 67

B7095 บานพบั หนา้ ต่างปรบั มุม ขนาด 16 นวิ ชดุ 75

B7096 บานพบั หนา้ ต่างปรบั มุม ขนาด 18 นวิ ชดุ 115

B7097 บานพบั หนา้ ต่างปรบั มมุ ขนาด 20 นวิ ชุด 124

- บานพับหน้าตา่ งเหลก็ เคลอื บสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ( ชุดละ 2 อัน )

B7098 บานพบั หนา้ ต่างปรบั มุม 2 แขน ปรบั ฝืดได้ ขนาด 8 นวิ ชดุ 72

B7099 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ 2 แขน ปรบั ฝืดได้ ขนาด 10 นวิ ชดุ 79

B7100 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ 2 แขน ปรบั ฝืดได้ ขนาด 12 นวิ ชดุ 90

B7101 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ 2 แขน ปรบั ฝืดได้ ขนาด 14 นวิ ชดุ 100

B7102 บานพบั หนา้ ตา่ งปรบั มมุ 2 แขน ปรบั ฝืดได้ ขนาด 16 นวิ ชุด 110

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

37

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- กญุ แจประตู .
.
B7103 กุญแจลกู บดิ ประตูสีสแตนเลสมนั ( หอ้ งทวั ไป ) ชุด 630 100 .
.
B7104 กุญแจลกู บดิ ประตูสีสแตนเลสดา้ น ( หอ้ งทัวไป ) ชุด 490 100 .

B7105 กญุ แจลกู บดิ ประตสู ีสแตนเลสมนั ( หอ้ งนาํ ) ชุด 490 100 .
.
B7106 กุญแจลกู บดิ ประตูสสี แตนเลสดา้ น ( หอ้ งนาํ ) ชุด 260 100
.
B7107 กญุ แจประตูกา้ นบดิ ชุด 696 100 .
.
- โช๊คอัพประตู ( แบบเปิ ดทางเดยี ว )
.
B7108 โช๊คอพั ประตชู นดิ แขนธรรมดา ชดุ 880 100 .
.
B7109 โช๊คอพั ประตชู นดิ แขนตงั คา้ ง ชุด 960 100 .
.
b วงกบเหลก็ ประตู - หน้าต่าง
.
- วงกบเหลก็ แบบพบั ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( ไม่อบสี ) .
.
B7110 วงกบเหลก็ ประตูแบบพบั ขนาด 4 นวิ เมตร 135 40 .
.
B7111 วงกบเหลก็ ประตแู บบพบั ขนาด 3 นวิ เมตร 120 40 .
.
B7112 วงกบเหลก็ ประตแู บบพบั ตงั กลาง ขนาด 3 นวิ เมตร 145 40
.
- วงกบหน้าตา่ งเหลก็ แบบพบั ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( อบสี ) .
.
B7113 วงกบเหลก็ หนา้ ตา่ งแบบพบั เมตร 210 40 .

B7114 วงกบเหลก็ หนา้ ต่างตงั กลาง เมตร 270 40 .
.
B7115 กรอบบานหนา้ ต่างเหลก็ พบั เมตร 220 40

B7116 คิวหนา้ ตา่ งเหลก็ พบั สาํ หรบั รบั กระจก เมตร 75 40

B7117 เหลก็ แผน่ ลกู ฟัก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. แผน่ 550 40

- วงกบเหลก็ ชนดิ ขึนรูป

B7118 วงกบเหลก็ ตวั แซท เมตร 130 40

B7119 แกนกลางหนา้ ตา่ งเหลก็ ทางตงั เมตร 130 40

B7120 เสน้ แบง่ กลางชอ่ งหนา้ ต่างเหลก็ เมตร 165 40

B7121 แกนกลางหนา้ ตา่ งเหลก็ ทางนอน เมตร 175 40

B7122 คิวอลมู เิ นยี มยดึ กระจก เสน้ 46 -

B7123 มือจบั หนา้ ตา่ งเหลก็ ลอ็ คในตวั แบบกา้ นบดิ ตวั 160 -

B7124 มือจบั หนา้ ต่างเหลก็ บานกระทงุ้ ตวั 195 -

b กรอบหน้าตา่ งบานเกลด็ เหลก็

- กรอบหน้าตา่ งบานเกลด็ เหลก็ แบบมือหมุน

B7125 ฉากกนั ฝนเกลด็ เหลก็ ยาว 3 ฟุต คู่ 26 -

B7126 เหลก็ เสน้ กนั ขโมยเกลด็ เหลก็ ยาว 3 ฟตุ เสน้ 20 -

B7127 หนา้ ตา่ งบานเกลด็ เหลก็ ขนาด 4 นวิ เกลด็ 28 -

B7128 หนา้ ตา่ งบานเกลด็ เหลก็ ขนาด 4 ½ นวิ เกลด็ 30 -

- กรอบหน้าต่างบานเกลด็ เหลก็ แบบมอื หมุนกนั ขโมย

B7129 หนา้ ตา่ งบานเกลด็ เหลก็ ขนาด 4 นวิ เกลด็ 35 -

B7130 หนา้ ต่างบานเกลด็ เหลก็ ขนาด 4 ½ นวิ เกลด็ 38 -

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ไี ปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

38

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

- กรอบหน้าต่างบานเกลด็ เหลก็ แบบมือโยก - .
- .
B7131 หนา้ ต่างบานเกลด็ เหลก็ ขนาด 4 นวิ เกลด็ 29 - .

B7132 ฉากกนั ฝนเกลด็ เหลก็ ยาว 3 ฟุต คู่ 26 52 ยาวเสน้ ละ 6.40 เมตร
52
B7133 มือหมนุ เกลด็ เหลก็ ชุด 135 ยาวเสน้ ละ 6.40 เมตร
22
b วงกบประตู - หน้าตา่ ง อลูมิเนยี ม 22 .
.
- วงกบอลูมิเนียม สาํ เร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 52
52 .
B7134 วงกบอลมู ิเนียม ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ เมตร 270 .
22 .
B7135 วงกบอลมู เิ นยี ม ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ ( สีชา ) เมตร 315 22 .
22 .
- แผ่นลกู ฟูกอลมู เิ นยี ม 52
52 .
B7136 แผน่ ลกู ฟูกอลมู เิ นียมขนาด กวา้ ง 6 นวิ เมตร 170 .
37 .
B7137 แผน่ ลกู ฟูกอลมู เิ นียมขนาด กวา้ ง 6 นวิ ( สีชา ) เมตร 180 35 .
35
- กรอบบานอลมู ิเนียม ( ชุดบานสวงิ ปิ ด - เปิ ด อลมู เิ นียม ) 35 .
.
B7138 กรอบบานอลมู ิเนียม เมตร 310 52 .
52 .
B7139 กรอบบานอลมู เิ นยี ม ( สชี า ) เมตร 365 22
22 .
- อุปกรณป์ ระกอบชุด กรอบบานอลมู ิเนียม ( ชุดบานสวิงปิ ด - เปิ ด อลูมิเนยี ม ) .
- .
B7140 มือจบั ประตู คู่ 400 - .
-
B7141 เสน้ ธรณีประตู เมตร 75 -

B7142 เสน้ ธรณีประตู ( สชี า ) เมตร 90

B7143 โช๊คอพั ฝังในตวั วงกบ ชุด 1,544

B7144 กญุ แจฝังในตวั บาน ชดุ 260

- กรอบบานอลมู เิ นยี ม ( ชุดบานเลอื นอลูมิเนียม )

B7145 กรอบนอกอลมู ิเนยี ม เมตร 112

B7146 กรอบนอกอลมู ิเนยี ม ( สีชา ) เมตร 127

B7147 กรอบบานอลมู ิเนียม เมตร 130

B7148 กรอบบานอลมู เิ นยี ม ( สีชา ) เมตร 151

- อุปกรณป์ ระกอบชุด บานอลมู ิเนยี ม ( ชุดบานเลอื น )

B7149 กญุ แจฝังในบานเลอื นประตูอลมู ิเนยี ม ชดุ 1,315

B7150 กุญแจล๊อคบานเลอื นหนา้ ตา่ งอลมู ิเนยี ม ชดุ 300

B7151 ลกู ลอ้ เลือนบานเดียว ชดุ 79

B7152 ลกู ลอ้ เลอื นบานคู่ ชุด 162

b ชุดหน้าต่างบานเกลด็ อลมู เิ นียม

- ชุดหน้าต่างบานเกลด็ อลมู ิเนียมแบบมือหมุน

B7153 ฉากกนั ฝนเกลด็ ยาว 3 ฟตุ คู่ 28

B7154 ชุดขาบานเกลด็ แบบมือหมุน ขนาด 4 นวิ เกลด็ 19

B7155 ชุดขาบานเกลด็ แบบมือหมนุ ขนาด 4 ½ นวิ เกลด็ 21

B7156 มือหมนุ เกลด็ อลมู ิเนียม ชดุ 90

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

39

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- ชุดหน้าต่างบานเกลด็ อลมู ิเนยี มแบบมอื โยก
คู่ 28 - .
B7157 ฉากกนั ฝนเกลด็ อลมู ิเนียม ยาว 3 ฟุต เกลด็ 40 - .
B7158 ชดุ ขาบานเกลด็ แบบมือโยก ขนาด 4 นวิ เกลด็ 32 - .
B7159 ชดุ ขาบานเกลด็ แบบมือโยก ขนาด 4 ½ นวิ
ชดุ 1,540 180 .
b วงกบและประตู PVC ( พร้อมอุปกรณค์ รบชุด ) ชุด 1,590 180 .
- แบบบานเรียบ ชุด 1,590 180 .
B7160 ประตู PVC บานเรยี บ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,640 180 .
B7161 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,690 180 .
B7162 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,730 180 .
B7163 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.
B7164 ประตู PVC บานเรยี บ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,590 180 .
B7165 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,640 180 .
- แบบบานเกลด็ ชดุ 1,640 180 .
B7166 ประตู PVC บานเรยี บ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,690 180 .
B7167 ประตู PVC บานเรยี บ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,738 180 .
B7168 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,790 180 .
B7169 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.
B7170 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,930 - .
B7171 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชุด 2,100 - .
b วงกบและประตูไฟเบอรก์ ลาส ชุด 2,210 - .
- วงกบไฟเบอรก์ ลาส
B7172 วงกบไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,100 105 .
B7173 วงกบไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500 120 .
B7174 วงกบไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900 135 .
- ประตูไฟเบอรก์ ลาส
- แบบบานลูกฟักทาสธี รรมดา บาน 3,500 105 .
B7175 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900 120 .
B7176 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 4,300 135 .
B7177 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.
- แบบบานลูกฟักสชี ักเสยี นลายไม้สัก บาน 4,700 105 .
B7178 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100 120 .
B7179 ประตไู ฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500 135 .
B7180 ประตไู ฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.
- แบบบานลกู ฟักสชี ักเสยี นลายไม้สกั เจาะเกลด็ ครงึ บาน
B7181 ประตไู ฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.
B7182 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.
B7183 ประตไู ฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

40

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- แบบบานลูกฟักสชี ักเสยี นลายไม้สักเจาะเกลด็ ตลอดบาน
บาน 5,100 105 .
B7184 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500 120 .
B7185 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,900 135 .
B7186 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.
บาน 4,400 105 .
- แบบบานลกู ฟักสชี ักเสยี นลายไม้สกั เจาะกระจก บาน 4,750 120 .
B7187 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,150 135 .
B7188 ประตไู ฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.
B7189 ประตูไฟเบอรก์ ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. เมตร - 40 .
ตร.ม. - 100 .
b ค่าแรงทาํ ประตู - หน้าตา่ งไม้ บาน - 230 .
- ทาํ ประตไู ม้ บาน - 320 .
B7190 ทาํ วงกบประตไู ม้ - ช่องแสง , วงกบไฟเบอรก์ ลาส ตร.ม. - 105 ไฟเบอรก์ ลาส = 75 บาท
B7191 ตดิ ตงั วงกบประตไู ม้ - ชอ่ งแสง บาน - 320 .
B7192 ทาํ กรอบบานประตูไม้
B7193 ทาํ บานประตไู มบ้ านทบึ เมตร - 50 .
B7194 ตดิ ตงั บาน ประตูไม้ ( พรอ้ มบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ม. - 175 .
B7195 ทาํ เกลด็ ไมบ้ านประตู บาน - 180 .
- ทาํ หน้าต่างไม้ บาน - 260 .
B7196 ทาํ วงกบหนา้ ต่างไม้ - ช่องแสง ตร.ม. - 105 .
B7197 ตดิ ตงั วงกบหนา้ ต่างไม้ - ชอ่ งแสง เกลด็ - 27 .
B7198 ทาํ กรอบบานหนา้ ต่างไม้ บาน - 180 .
B7199 ทาํ บานหนา้ ต่างไมบ้ านทบึ
B7200 ตดิ ตงั บาน หนา้ ตา่ งไม้ ( พรอ้ มบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ฟ. 15 10 .
B7201 ทาํ เกลด็ ไม้ เกลด็ ช่องลม ตร.ฟ. 18 11 .
B7202 ทาํ เกลด็ ไมบ้ านหนา้ ต่าง ตร.ฟ. 32 11 .
b กระจก ตร.ฟ. 41 16 .
- กระจกแผ่นใส
B7203 กระจกแผน่ ใส หนา 5 มม. ตร.ฟ. 23 10 .
B7204 กระจกแผน่ ใส หนา 6 มม. ตร.ฟ. 30 10 .
B7205 กระจกแผน่ ใส หนา 8 มม. ตร.ฟ. 21 10 .
B7206 กระจกแผน่ ใส หนา 10 มม. ตร.ฟ. 24 10 .
- กระจกแผ่นฝ้า
B7207 กระจกแผน่ ฝา้ หนา 4 มม.
B7208 กระจกแผน่ ฝา้ หนา 5 มม.
B7209 กระจกลายผา้ หนา 4 มม.
B7210 กระจกลายผา้ หนา 5 มม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนีไปใชใ้ หอ้ ยูใ่ นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

41

CODE รายการ ( 4 นิว x 0.60 ม. ) หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- กระจกแผ่นสชี า ( 4 นิว x 0.75 ม. ) .
( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) ตร.ฟ. 20 10 .
B7211 กระจกแผน่ สชี า หนา 5 มม. ( 4 1/2 นิว x 0.75 ม. ) ตร.ฟ. 22 11
B7212 กระจกแผน่ สชี า หนา 6 มม. ( 4 นิว x 0.60 ม. ) รวมค่าติดตงั
( 4 นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 16 -
- กระจกบานเกลด็ ( กระจกใส ) ( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 20 - รวมคา่ ตดิ ตงั
B7213 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 5 มม. ( 4 ½ นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 18 -
B7214 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 5 มม. เกลด็ 23 - รวมค่าตดิ ตงั
B7215 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 5 มม. ( 4 นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 18 -
B7216 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 5 มม. ( 4 นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 23 -
B7217 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 6 มม. ( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 21 -
B7218 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 6 มม. ( 4 ½ นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 26 -
B7219 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 6 มม. ( 4 นิว x 0.60 ม. )
B7220 กระจกบานเกลด็ ใส หนา 6 มม. ( 4 นิว x 0.75 ม. ) ตร.ฟ. 18 -
( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) ตร.ฟ. 21 -
- กระจกสเี ขียวใส ( 4 ½ นิว x 0.75 ม. ) ตร.ฟ. 65 -
B7221 กระจกสเี ขียวใส ขนาด 5 มม. ตร.ฟ. 70 -
B7222 กระจกสีเขียวใส ขนาด 6 มม. ( 4 นวิ x 0.60 ม. ) ตร.ฟ. 79 -
B7223 กระจกสเี ขียวใส ขนาด 8 มม. ( 4 นวิ x 0.75 ม. )
B7224 กระจกสีเขียวใส ขนาด 10 มม. ( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 20 -
B7225 กระจกสีเขียวใส ขนาด 12 มม. ( 4 ½ นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 25 -
( 4 นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22 -
- กระจกบานเกลด็ ( กระจกฝ้า ) ( 4 นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 28 -
B7226 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 5 มม. ( 4 ½ นิว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22 -
B7227 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 5 มม. ( 4 ½ นิว x 0.75 ม. ) เกลด็ 27 -
B7228 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 5 มม. เกลด็ 24 -
B7229 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 5 มม. เกลด็ 30 -
B7230 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 6 มม.
B7231 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 6 มม. เกลด็ 23 -
B7232 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 6 มม. เกลด็ 29 -
B7233 กระจกบานเกลด็ ฝา้ หนา 6 มม. เกลด็ 26 -
เกลด็ 32 -
- กระจกบานเกลด็ ( กระจกสชี า ) เกลด็ 26 -
B7234 กระจกบานเกลด็ สชี า หนา 5 มม. เกลด็ 32 -
B7235 กระจกบานเกลด็ สชี า หนา 5 มม. เกลด็ 29 -
B7236 กระจกบานเกลด็ สชี า หนา 5 มม. เกลด็ 36 -
B7237 กระจกบานเกลด็ สชี า หนา 5 มม.
B7238 กระจกบานเกลด็ สีชา หนา 6 มม.
B7239 กระจกบานเกลด็ สชี า หนา 6 มม.
B7240 กระจกบานเกลด็ สีชา หนา 6 มม.
B7241 กระจกบานเกลด็ สีชา หนา 6 มม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

42

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b ประตูหอ้ งนาํ สาํ เร็จรูป
ชุด (ผนงั + ประตู + เสาขา้ ง)
B7242 ผนงั หอ้ งนาํ สาํ เรจ็ รูป ชนดิ HPL หนาไม่นอ้ ยกวา่ 13 มม. ชุด
สีพืนมาตรฐาน ชุด 11,000 รวมค่าแรง รวมตดิ ตงั อปุ กรณม์ าตรฐาน
ชุด
B7243 ผนงั หอ้ งนาํ สาํ เรจ็ รูป ชนิด HPL หนาไมน่ อ้ ยกว่า 13 มม. สลี ายไม้ 12,000 รวมคา่ แรง (ผนัง + ประตู + เสาขา้ ง)
B7244 ประตู + เสาดา้ นขา้ ง ชุด
B7245 แผงกนั ปัสสาวะ 9,500 รวมคา่ แรง (ประตู + เสาขา้ ง)
B7246 ผนงั กนั หอ้ งนาํ สาํ เสรจ็ รูป PU FOAM ความหนาไม่นอ้ ยกวา่ 25 มม. ชดุ
2,500 รวมคา่ แรง .
ปิดผิวดว้ ยลามิเนตความหนาไมน่ อ้ ยกวา่ 0.8 มม. ขอบปิดดว้ ย PVC. ชุด
กนั นาํ 100 % สีพืนมาตรฐาน รวมอุปกรณก์ ารตดิ ตงั
B7247 ผนงั กนั หอ้ งนาํ สาํ เสรจ็ รูป PU FOAM ความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 25 มม. ชดุ
ปิดผิวดว้ ยลามิเนตความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดดว้ ย PVC. มาตรฐานครบชดุ
กนั นาํ 100 % สีลายไม้
B7248 ผนงั กนั หอ้ งนาํ สาํ เสรจ็ รูป PU FOAM ความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 30 มม. 11,000 รวมคา่ แรง
ปิดผวิ ดว้ ยลามิเนตความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดดว้ ย PVC.
กนั นาํ 100 % สพี ืนมาตรฐาน รวมอุปกรณก์ ารตดิ ตงั
B7249 ผนงั กนั หอ้ งนาํ สาํ เสรจ็ รูป PU FOAM ความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 30 มม.
ปิดผิวดว้ ยลามิเนตความหนาไมน่ อ้ ยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดดว้ ย PVC. มาตรฐานครบชุด
กนั นาํ 100 % สลี ายไม้
12,000 รวมค่าแรง

รวมอุปกรณก์ ารติดตงั

มาตรฐานครบชดุ

13,000 รวมคา่ แรง

รวมอปุ กรณก์ ารตดิ ตงั

มาตรฐานครบชุด

13,000 รวมค่าแรง

B8. 2.8 งานบนั ได - ระเบยี งทางเดนิ ตร.ม. 440 179 รวมปูนทราย
b ผวิ บันได ( ชานพักบนั ได ) ตร.ม. 310 99 รวมปนู ทราย
B8000 ผวิ บนั ได ( ชานพกั บนั ได ) หนิ ขดั ตร.ม. 330 99 รวมปนู ทราย
B8001 ผวิ บนั ได ( ชานพกั บนั ได ) ทรายลา้ ง
B8002 ผวิ บนั ได ( ชานพกั บนั ได ) หนิ ลา้ ง เมตร 212 179 รวมปนู ทราย
b ผิวบันได ( ขันบันได ) เมตร 151 99 รวมปูนทราย
B8003 ผวิ บนั ได ( ขนั บนั ได ) หนิ ขดั เมตร 163 99 รวมปูนทราย
B8004 ผวิ บนั ได ( ขนั บนั ได ) ทรายลา้ ง เมตร - 158
B8005 ผวิ บนั ได ( ขนั บนั ได ) หนิ ลา้ ง เมตร - 220 .
B8006 ขนั บนั ไดลกู ตงั -ลกู นอน ปกู ระเบอื งทกุ ชนดิ /ทกุ ขนาด กวา้ งรวมกนั ไม่เกนิ 1 ม. เมตร - 65 .
B8007 ขนั บนั ไดลกู ตงั -ลกู นอน ปหู ินแกรนิต, หนิ อ่อน/ทกุ ขนาด กวา้ งรวมกนั ไม่เกิน 1 ม. .
B8008 ขนั บนั ไดลกู ตงั -ลกู นอน ปกู ระเบอื งยางทกุ ชนดิ /ทกุ ขนาด กวา้ งรวมกนั ไม่เกิน 1 ม. เมตร 310 40 .
b จมูกบันได ( มีแถบยางกนั ลนื ) เมตร 200 40
B8009 ชนดิ ทองเหลืองมีแถบยางกนั ลืน เมตร 28 40
B8010 ชนดิ อลมู เิ นียมมีแถบยางกนั ลนื เมตร 79 40
B8011 จมูกยางบนั ไดสดี าํ
B8012 จมูกบนั ได PVC. กวา้ ง 2" หนา 5 มม.

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

43

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b ราวบนั ได - ราวระเบยี งทางเดนิ
- ไม้เนือแขง็ ( รวมเหลก็ ประกับ ) เมตร 159 161 .
เมตร 220 161 .
B8013 ราวบนั ได - ราวระเบียงทางเดนิ ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ เมตร 235 161 .
B8014 ราวบนั ได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นวิ x 5 นวิ
B8015 ราวบนั ได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นวิ x 6 นวิ เมตร 240 65 .
เมตร 185 65 .
- ทอ่ เหลก็ เคลอื บสังกะสี เมตร 135 65 .
B8016 ทอ่ เหลก็ เคลือบสงั กะสี ขนาด Ø 2 ½ นวิ
B8017 ทอ่ เหลก็ เคลือบสงั กะสี ขนาด Ø 2 นวิ เมตร 150 65 .
B8018 ทอ่ เหลก็ เคลอื บสงั กะสี ขนาด Ø 1 ½ นวิ เมตร 110 65 .
เมตร 90 65 .
- ท่อเหลก็ ผิวดาํ
B8019 ทอ่ เหลก็ ผวิ ดาํ ขนาด Ø 2 ½ นวิ เมตร 83 65 .
B8020 ทอ่ เหลก็ ผวิ ดาํ ขนาด Ø 2 นวิ เมตร 150 65 .
B8021 ทอ่ เหลก็ ผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 ½ นวิ
เมตร 168 - รวมคา่ แรง
- เหลก็ กลอ่ ง ( LG. )
B8022 เหลก็ กลอ่ ง ( LG. ) ขนาด 2 นวิ x 2 นวิ เมตร 210 - รวมคา่ แรง
B8023 เหลก็ กลอ่ ง ( LG. ) ขนาด 2 นวิ x 4 นวิ เมตร 340 - รวมคา่ แรง
เมตร 430 - รวมคา่ แรง
- เหลก็ หมุ้ พลาสตกิ
B8024 ราวบนั ไดเหลก็ หมุ้ พลาสติก ทอ่ น 135 - รวมคา่ แรง
ทอ่ น 600 - รวมคา่ แรง
- ทอ่ สแตนเลส ( แบบราวเดยี ว )
B8025 ทอ่ สแตนเลส ( แบบราวเดียว ) ขนาด Ø 1 นวิ ทอ่ น 190 - รวมคา่ แรง
B8026 ทอ่ สแตนเลส ( แบบราวเดียว ) ขนาด Ø 1 ½ นวิ ทอ่ น 160 - รวมคา่ แรง
B8027 ทอ่ สแตนเลส ( แบบราวเดียว ) ขนาด Ø 2 นวิ
ทอ่ น 128 - รวมคา่ แรง
b ลกู กรงบนั ได ทอ่ น 351 - รวมคา่ แรง
- ไม้กลงึ
B8028 ลกู กรงบนั ได ไมก้ ลงึ ขนาด Ø 1 ½ นวิ ทอ่ น 149 - รวมคา่ แรง
B8029 ลกู กรงบนั ได ไมก้ ลงึ ขนาด Ø 4 นวิ
- เซรามิค - คสล. สาํ เร็จรูป ทอ่ น 293 - รวมคา่ แรง
B8030 ลกู กรงบนั ได เซรามคิ เคลือบสาํ เรจ็ รูป
B8031 ลกู กรงบนั ได ค.ส.ล. กลมสาํ เรจ็ รูป
- เหลก็ สเี หลยี มตัน
B8032 เหลก็ สีเหลียมตนั ขนาด ¾ นวิ x ¾ นวิ
B8033 เหลก็ สีเหลียมตนั ขนาด 1 นวิ x 1 นวิ
- เหลก็ กลอ่ ง ( LG. )
B8034 เหลก็ กลอ่ ง ( LG. ) ขนาด 1 นวิ x 1 นวิ
- เหลก็ กลมตนั
B8035 เหลก็ กลมตนั ขนาด Ø 1 นวิ

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยใู่ นดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

44

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- ท่อเหลก็ กลมผวิ ดาํ
ทอ่ น 255 - รวมคา่ แรง
B8036 ทอ่ เหลก็ กลมผวิ ดาํ ขนาด Ø 1 นวิ
- ทอ่ เหลก็ เคลอื บสงั กะสี ทอ่ น 510 - รวมคา่ แรง

B8037 ทอ่ เหลก็ เคลือบสงั กะสี ขนาด Ø 1 นวิ ทอ่ น 390 - รวมคา่ แรง
- ทอ่ สแตนเลส ทอ่ น 685 - รวมคา่ แรง
ทอ่ น 980 - รวมคา่ แรง
B8038 ทอ่ สแตนเลส ขนาด Ø 1 นวิ
B8039 ทอ่ สแตนเลส ขนาด Ø 1 ½ นวิ เมตร - 161 .
B8040 ทอ่ สแตนเลส ขนาด Ø 2 นวิ
เมตร - 160 .
b ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได
B8041 ราวบนั ไดไม,้ ลกู กรงไม,้ เสารบั ราวบนั ได

b ค่าแรงงานทาํ เคานเ์ ตอรแ์ ละม้านัง
B8042 ทาํ เคานเ์ ตอรแ์ ละมา้ นงั

B9. 2.9 งานสุขภัณฑ์ ( เคลอื บขาว )

b โถสว้ มนังยอง

B9000 แบบนงั ยอง ไมม่ ีฐาน ราดนาํ ที 533 150 .
150 .
B9001 แบบนงั ยอง มีฐาน ราดนาํ ที 1,165 450 .
450 .
B9002 แบบนงั ยอง มีฐาน พรอ้ มหมอ้ นาํ พรอ้ มอปุ กรณค์ รบชดุ ที 3,200
150 .
B9003 แบบนงั ยอง มีฐาน พรอ้ มฟลชั วาลว์ พรอ้ มอุปกรณค์ รบชุด ที 5,000 450 .
450 .
b โถส้วมนังราบ
450 .
B9004 แบบนงั ราบ ราดนาํ ที 1,380 450 .
170 .
B9005 แบบนงั ราบ สองชิน พรอ้ มหมอ้ นาํ รุน่ ประหยดั นาํ 6 ลติ ร พรอ้ มอปุ กรณค์ รบชดุ ที 4,850
450 รวมก็อกนาํ แบบกดหยดุ
B9006 แบบนงั ราบ พรอ้ มฟลชั วาลว์ พรอ้ มอปุ กรณค์ รบชุด ที 6,500 450 อตั โนมตั ิ
450
b โถปัสสาวะชาย 450 รวมกอ็ กนาํ แบบโคง้ ตวั ซี
แบบส่ายซา้ ย - ขวา ได้
B9007 โถปัสสาวะชาย พรอ้ มกอ็ กนาํ แบบกด พรอ้ มอปุ กรณค์ รบชุด ที 2,100 300
320
B9008 โถปัสสาวะชาย พรอ้ มฟลชั วาลว์ พรอ้ มอปุ กรณค์ รบชดุ ที 5,500 300
300
B9009 แผงกนั ทปี ัสสาวะชาย ที 700 300

b อ่างลา้ งหน้า ( พรอ้ มสะดืออ่าง ,สายถกั นาํ ดี ,ท่อนาํ ทิง)

B9010 แบบแขวนผนงั ชุด 2,300

B9011 แบบฝังเคานเ์ ตอร์ ชดุ 3,500

B9012 แบบวางบนเคานเ์ ตอร์ ชุด 5,100

B9013 แบบมีขาตงั พืน ชดุ 4,200

b อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ( พรอ้ มสะดืออ่าง สายนาํ ดี และทอ่ นาํ ทิง )

B9014 ซงิ คส์ แตนเลสลา้ งจาน หลมุ เดียว มีทีวางจาน ฝังเคานเ์ ตอร์ ชุด 2,600

B9015 ซงิ คส์ แตนเลสลา้ งจาน สองหลมุ มีทีวางจาน ฝังเคานเ์ ตอร์ ชดุ 3,880

B9016 ซงิ คล์ า้ งจานแบบตงั พืน หลมุ เดียว มีทีควาํ จาน ชุด 2,160

B9017 ซงิ คล์ า้ งจานแบบตงั พืน หลมุ เดียว ชุด 1,450

B9018 อา่ งอเนกประสงคเ์ ซรามคิ พรอ้ มอปุ กรณ์ ชุด 2,780

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดนุ ีไปใชใ้ หอ้ ยู่ในดุลยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณชิ ยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถิน)อีกครงั หนงึ "

45

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b ก๊อกนาํ

B9019 ก๊อกสาํ หรบั อ่างลา้ งหนา้ แบบกดหยุดอตั โนมตั ิ/แบบโยก/แบบหมนุ อนั 900 150 .

B9020 ก๊อกสาํ หรบั อ่างลา้ งหนา้ ระบบเซรามิควาลว์ อนั 155 103 .

B9021 ก๊อกสาํ หรบั ฝักบวั อาบนาํ อนั 190 70 .

B9022 ก๊อกสาํ หรบั อา่ งลา้ งภาชนะ อา่ งอเนกประสงค์ แบบสา่ ยไปมาได้ อนั 280 103 .

B9023 ก๊อกนาํ ลา้ งพืน อนั 125 25 .

B9024 ก๊อกกดนาํ สาํ หรบั โถปัสสาวะชาย แบบกดคา้ ง ชดุ 190 103 .

B9025 ก๊อกกดนาํ สาํ หรบั โถปัสสาวะชาย แบบกดหยุดอตั โนมตั ิ ชดุ 700 103 .

B9026 สตอ็ ปวาลว์ ตวั 80 35 .

c ก๊อกนําทองเหลอื ง

C2027 ก๊อกนาํ ทองเหลอื งชนดิ บอลวาลว์ ขนาด 1/2" อนั 90 -

C2028 ก๊อกนาํ ทองเหลืองชนดิ บอลวาลว์ ขนาด 3/4" อนั 120 -

b อุปกรณเ์ บด็ เตลด็

B9029 ฝักบวั อาบนาํ ชนดิ สายออ่ น พรอ้ มก๊อกเดียว ชุด 400 70 กา้ นแขง็ คา่ แรง = 170 บาท

B9030 ทใี สก่ ระดาษชาํ ระ เซรามคิ ฝังผนงั ที 390 120 เจาะยดึ สกรูคา่ แรง = 70 บาท

B9031 ทวี างสบู่ เซรามิคฝังผนงั ที 370 120 เจาะยดึ สกรูคา่ แรง = 70 บาท

B9032 เครืองจ่ายสบเู่ หลวแบบกด ชดุ 700 55 .

B9033 สายฉีดชาํ ระ พรอ้ มขอแขวน ชดุ 300 70 .

B9034 ราวแขวนผา้ สแตนเลส แบบราวเดียว 60 ซม. (ฝังผนงั ) อนั 180 130 เจาะยดึ สกรู คา่ แรง = 70 บาท

B9035 ตะขอแขวนผา้ ( แบบยาว 5 ขอ ) ชดุ 100 70 .

B9036 กระจกเงากรอบพลาสตกิ ปรบั มมุ ขนึ ลงได้ 50x34 ซม. ชุด 180 70 .

B9037 กระจกเงาแบบติดผนงั ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี ที 220 70 .

B9038 กระจกเงาแบบติดผนงั ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี ที 280 70 .

B9039 ราวจบั กนั ลืนสแตนเลส ยาว 50 ซม. อนั 220 70 .

B9040 ราวพยุงตวั สแตนเลส รูปตวั T ชุด 3,400 105 .

B9041 ชนั วางของ พลาสติก (เจาะยดึ สกรู) อนั 150 70 ฝังผนงั ค่าแรง = 120 บาท

B9042 ตะแกรงนาํ ทงิ สแตนเลส(รงั ผงึ ) ขนาด 2" - 3" ชุด 18 - .

B9043 ตะแกรงทองเหลอื งชุบโครเมียม มีฝาครอบกนั กลนิ 2" ชุด 150 75 .

B9044 ตะแกรงทองเหลอื งชบุ โครเมียม มีฝาครอบกนั กลนิ 2 1/2" ชดุ 200 75 .

B9045 ตะแกรงทองเหลอื งชบุ โครเมียม มีฝาครอบกนั กลนิ 3" ชุด 250 75 .

B9046 ฝาปิดสว้ มทองเหลือง 6" อนั 230 50 .

B9047 ฝาปิดสว้ มทองเหลือง 8" อนั 580 50 .

B9048 สายนาํ ดี พีวซี ี ขาว/ใส ยาว 14" เสน้ 30 - .

B9049 สายนาํ ดี สายถกั สแตนเลส ยาว 14" เสน้ 60 - .

B9050 สายนาํ ดี สายถกั สแตนเลส ยาว 1 เมตร เสน้ 120 - .

B9051 สายนาํ ดี ถกั มิเนยี ม ยาว 14" เสน้ 30 - .

B9052 สายนาํ ดี ถกั มเิ นยี ม ยาว 1 เมตร เสน้ 98 - .

"ผทู้ ีนาํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ยู่ในดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "

46

CODE รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

b อุปกรณเ์ บด็ เตลด็ (ตอ่ ) 50 - .
210 - .
B9053 สะดืออา่ งลา้ งหนา้ สองตอนสแตนเลส พรอ้ มโซแ่ ละจกุ ยางอดุ อนั 150 - .
59 - .
B9054 สะดืออา่ งลา้ งหนา้ แบบกดสปรงิ อนั 80 - .
110 - .
B9055 สะดืออา่ งลา้ งหนา้ แบบดึงลอ็ ก อนั 155 - .
220 - .
B9056 ทอ่ นาํ ทงิ อ่างลา้ งหนา้ /ซงิ ค์ แบบกระปกุ พลาสติกสขี าว อนั 235 - .
250 - .
B9057 ทอ่ นาํ ทงิ อ่างลา้ งหนา้ /ซงิ ค์ แบบกระปกุ ABS ชบุ โครเมียม ชารป์ 8" อนั 310 - .

B9058 ท่อนาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชบุ โครเมยี ม ชารป์ 12" อนั

B9059 ทอ่ นาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบกระปกุ ทองเหลืองชบุ โครเมียม ชารป์ 6" อนั

B9060 ทอ่ นาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชบุ โครเมยี ม ชารป์ 10" อนั

B9061 ทอ่ นาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชบุ โครเมยี ม ชารป์ 12" อนั

B9062 ทอ่ นาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชบุ โครเมยี ม ชารป์ 6" อนั

B9063 ทอ่ นาํ ทิงอา่ งลา้ งหนา้ /ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมยี ม ชารป์ 8" อนั

B10. 2.10 งานทาสี ตร.ม. 44 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
b 2.10.1 งานทาสปี ูนใหม่ 34 จาํ นวนนอ้ ยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10000 สนี าํ อะครีลคิ 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549
ตร.ม. 35 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
- สรี องพนื ปนู ใหม่กนั ด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 34 จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 5,000 ตร.ม.
- สีทบั หนา้ 2 เทียว
B10001 สีนาํ อะครลี คิ 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 ตร.ม. 33 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
- สีรองพนื ปนู ใหมก่ นั ดา่ ง 1 เทยี ว มอก.1123-2555 34 จาํ นวนนอ้ ยกวา่ 5,000 ตร.ม.
- สีทบั หนา้ 2 เทียว
B10002 สีนาํ อะครลี คิ 100% ทาฝา้ เพดาน มอก.2321-2549
- สรี องพนื ปนู ใหม่กนั ด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555
- สีทบั หนา้ 2 เทยี ว

2.10.2 งานทาสปี นู เก่า ตร.ม. 47 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
B10003 สนี าํ อะครลี คิ 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 34 จาํ นวนนอ้ ยกว่า 5,000 ตร.ม.

- นาํ ยารองพนื ปนู เกา่ 1 เทียว มอก.1123-2555 ตร.ม. 36 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
- สที บั หนา้ 2 เทียว 34 จาํ นวนนอ้ ยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10004 สนี าํ อะครีลคิ 100% ทาภายใน มอก.2321-2549
- นาํ ยารองพืนปนู เก่า 1 เทยี ว มอก.1123-2555 ตร.ม. 36 31 จาํ นวน 5,000 ตร.ม.ขนึ ไป
- สีทบั หนา้ 2 เทียว 34 จาํ นวนนอ้ ยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10005 สีนาํ อะครลี คิ 100% ทาฝา้ เพดาน มอก.2321-2549
- นาํ ยารองพนื ปนู เก่า 1 เทยี ว
- สีทบั หนา้ 2 เทยี ว

"ผทู้ นี าํ ราคาวสั ดุนไี ปใชใ้ หอ้ ย่ใู นดลุ ยพนิ จิ ของผใู้ ช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์ งั หวดั (ทอ้ งถนิ )อีกครงั หนงึ "


Click to View FlipBook Version