The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KERJA KURSUS GKEB1072-SAZRIANE MARNON BMSK4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by szrnyx, 2021-11-08 03:50:44

KERJA KURSUS GKEB1072-SAZRIANE MARNON BMSK4

KERJA KURSUS GKEB1072-SAZRIANE MARNON BMSK4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA,KOTA
KINABALU,SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN PPISMP

-KERJA KURSUS -
KURSUS: KEMAHIRAN BELAJAR

KOD KURSUS : GKEB1072

KANDUNGAN: Bahagian A: Penghasilan Produk
i. Bahagian B: Penulisan Akademik
ii.
: Sazriane Marnon
Nama Guru Pelatih
: P21074363
No. Kad Matrik : PPISMP BMSK4
Kumpulan :JUN 2021 (Kemasukan September 2021)
Ambilan : 1/September 2021
Semester/Sesi : 0105360920
No. Telefon Bimbit : 1407-24-
Alamat E-mel [email protected]
: Puan Jaslinah Makantal
Nama Pensyarah Kursus

Markah : 40% Penghasilan 40% Jumlah
KRITERIA Produk ( 80 %)
Penulisan
Pemeriksa 1 Akademik

Pemeriksa 2

A. Pengesahan Pelajar: ( diisi semasa menghantar tugasan)

Saya mengesahkan bahawa hasil tugasan yang dihasilkan oleh saya sendiri dan tiada unsur-unsur plagiat didalamnya. Saya

faham implikasi yang akan saya terima sekiranya pengakuan iniadalah pengakuan palsu.

Tanda tangan Pelajar: Tarikh: 08 November 2021

B. Pelajar Menerima Maklumbalas Hasil Tugasan: ( diisi selepas menerima gred dan maklumbalas daripada pensyarah)

SAZRIANE MARNON BM

KEMAHIR
BERFIKIR

MSK4 GKEB1072

RAN KB
R

KANDUNGAN

1.0 Penghargaan
2.0 Pengenalan
3.0 Kepentingan
4.0 Justifikasi
5.0 Penutup

HP6.0 RujukanPENG

Syukur kepa
GKEB1072 s
kemurahan-N
berikan kepa
dan tunjuk a
kerja kursus
seperjuangan
memberi ko
untuk saya m
kasih saya u
secara langs
proses saya

GHARGAAN

ada Tuhan yang Esa kerana kerja kursus
saya ini berjaya disiapkan atas berkat
Nya. Sekalung penghargaan saya
ada Pn Jaslinah Makantal atas bimbingan
ajar beliau sepanjang proses menyiapkan
s in. Tidak dilupakan juga rakan-rakan
n saya yang banyak membantu,
omen membangun dan memberi inspirasi
menyiapkan tugasan ini. Jutaan terima
ucapkan kepada mereka yang terlibat
sung mahupun tidak langsung dalam
menyiapkan tugasan ini.

PENGENALAN

Fraenkel (1980) percaya bahawa pemikiran
ialah pembentukan idea, pembentukan
semula pengalaman dan organisasi
maklumat dalam beberapa bentuk. John
Dewey percaya bahawa pemikiran adalah
operasi yang menggunakan fakta sedia ada
untuk membayangkan fakta lain, supaya
fakta boleh dipercayai berdasarkan fakta
sedia ada. Oleh itu, kemahiran berfikir

HPboleh dinyatakan sebagai proses
menggunakan pemikiran untuk mencari
makna, memahami sesuatu, membuat
pertimbangan dan keputusan, atau
menyelesaikan masalah.

KEPENTINGAN

n Kemahiran berfikir amat penting dalam
n meastikan minda digunakan secara
i menyeluruh untuk mencari makna
n terhadap sesuatu konteks, meneroka
h pelbagai kemungkinan idea, membuat
pertmbangan yang wajar, membuat
a keputusan dan penyelesaian masalah
a
a dan seterusnya membuat refleksi dan
r metakognitif terhadap proses yang
s dialami. Selain itu, kemahiran berfikir
i juga potensi murid secara menyeluruh
t dapat berkembang sama ada dari aspek
u pengetahuan serta emosi, rohani dan
jasmani.

ALAT KEMAHIRAN

PETA PEMIKIRAN I-THINK

N BERFIKIR

KELEBIHAN PE

Senang diingat Berstruktur dan

Isi utama Penggunaa
diringkaskan yang sistem
menyebabkan
membantu pen
HPisi mudah isi
diingat dan
difahami

ETA I-THINK

n sistematik Kreatif

an peta Peta

matik menggunakan

nyusunan visual yang

meningkatkan

kreativiti

pelajar

JUSTIFIKASI

Peta i-Think wajar diaplikasikan dalam ka
memudahkan pelajar memahami kons
mencari penyelesaian. Selain itu, peta i-T
berfikir dan budaya pembelajaran sepanj
masalah dan kebolehan mencipta penyel

HPsekolah. Seterusnya, peta i-Think jug

pemikiran yang menjurus ke arah K
menggabungkan proses pembelajaran
maklumat dalam bentuk visual atau
difahami dan diterima.

alangan murid kerana peta i-Think ini
sep dan menganalisis masalah dan
Think juga dapat memupuk kemahiran
jang hayat, kemahiran menyelesaikan
lesaian kreatif dalam kalangan pelajar
ga mampu membangunkan proses
KBAT. Hal ini kerana peta i-Think

secara kognitif dan penyampaian
grafik memudahkan idea tersebut

RUMUSAN

Kesimpulannya, penggunaan peta i-Th
kalangan pelajar bagi memastikan kemah
dan membentuk generasi muda yang b
penggunaan peta i-Think sememangnya
mengeluarkan idea dan memahami topik
idea tersebut kedalam peta i-Think. K
penggunaan visual menjadi salah satu k
alat pemikiran ini mampu meningkatkan
Akhir sekali, penggunaan peta pemikir
pembelajaran abad ke 21 yang memusatka
komunikasi, kolaboratif, kreatif, pemikir
etika.

hink adalah penting dan wajar dalam
hiran berfikir pelajar dapat berkembang
berkualiti dan berintelektual. Oleh itu,
berkesan dalam menarik minat pelajar
k yang dipelajari sebelum memindahkan

Konsep peta i-Think yang menekankan
kelebihan yang menjadikan penggunaan
n lagi fungsi minda seseorang individu.
ran i-Think ini juga menepati standard
an pembelajaran murid memenuhi aspek
ran kritis dan aplikasi nilai murni serta

RUJUKAN

Siti Faiqah Mohd Salleh. (2017, September 4). D
https://sitifaiqahmohdsalleh.blogspot.com/20
pemetaan-i-think.html?m=1
Zulaika binti Mohd Zaidi. (2017, Ogos 20). Dipe
http://ikaadi03.blogspot.com/p/k.html
Maskor Zakharia. (2018, Ogos 12). Diperoleh da
http://maskorrosnani.blogspot.com/2018/08/
Fatihah Zammadie. (2017. September 4). Diper
http://fatihahzammadie.blogspot.com/2017/0
Namsyuuk. (2021, Julai). Diperoleh daripada
https://namsyuuk.blogspot.com/2021/07/kele
abad.html

Diperoleh daripada
017/09/kelebihan-dan-kelemahan-

eroleh daripada

aripada
/penggunaan-peta-i-think.html
roleh daripada
09/kekuatan-dan-kelemahan-i-think.html

ebihan-penggunaaan-peta-ithink-


Click to View FlipBook Version