The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้างข้อสอบด้วย Google Forms

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูอาร์ม, 2020-05-15 04:31:41

การสร้างข้อสอบด้วย Google Forms

การสร้างข้อสอบด้วย Google Forms

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

Form

การสรา้ งขอ้ สอบออนไลนโ์ ดยใช้
Google Forms

1Officeสo�ำ fนักthงeานVคoณcaะtกioรnรaมlกEาdรuกcาaรtอioาnชวี Cศoกึ mษmา isสsi�ำ oนn ักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

Form การสรา้ งขอ้ สอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

1 การเขา้ ใช้งาน Google Forms

1. เขา้ ไปที่ http://www.google.com หรอื http://www.gmail.com ลงชอ่ื เขา้ ใชง้ าน
2. คลกิ ทส่ี ญั ลกั ษณ์ App Launcher หรือ Icon Apps

1. คลิกท่สี ัญลักษณ์ Icon Apps

2. คลิกไดรฟ์ (Drive)

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1

Form การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

2 การสร้างขอ้ สอบออนไลน์

การสร้างข้อสอบออนไลน์

1. คลกิ “ใหม่” “NEW” จากน้ันเลอื กเพิ่มเติม
2. เลือก Google ฟอร์ม (Forms)
3. เลือกฟอร์มเปล่า

1 23

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 2

Form การสรา้ งขอ้ สอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

2 การสรา้ งข้อสอบออนไลน์

รายละเอียดของ Google Forms การต้ังค่า

ช่ือฟอร์ม แสดงตวั อย่าง สง่ ฟอร์ม
การต้ังค่า
ปรับแตง่ ธมี

ดขู ้อมลู การตอบกลับ

คำ�อธบิ ายแบบฟอร์ม

เพ่ิมคำ�ถาม
นำ�เข้าคำ�ถาม

เพิม่ ช่ือและรายละเอยี ด

เพิ่มรูปภาพ
เพิ่มวีดโี อ
เพ่ิมสว่ น

ขอ้ คำ�ถาม

ส�ำ นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 3

Form การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

2 การสรา้ งข้อสอบออนไลน์

การเปลย่ี นช่อื ฟอร์ม คลกิ คลมุ ฟอรม์ ไม่มีชอ่ื จากนนั้ พิมพ์ข้อความลงไป

จะปรากฎขอ้ ความ เพม่ิ คำ�ชแี้ จงหรอื คำ�อธบิ ายเพิม่ เตมิ
ทง้ั 2 จดุ
สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

2 การสรา้ งขอ้ สอบออนไลน์

เรมิ่ ตน้ การทำ�ขอ้ สอบ สามารถพิมพ์ข้อสอบโดยไม่ตอ้ งใสเ่ ลขข้อ และตวั เลอื ก ก. ข. ค. ง.
เพราะว่าสามารถต้งั ค่าให้สลับขอ้ คำ�ถามกับตัวเลอื กได้

ตง้ั ค่าชอ้ ยสห์ รือตัวเลอื ก

พิมพค์ ำ�ถาม

พมิ พค์ ำ�ตอบ

ลบคำ�ถามขอ้ น้ี คลกิ “จำ�เปน็ ” ป้องกนั
เพมิ่ ข้อคำ�ตอบ การทำ�ข้อสอบไมค่ รบ
คดั ลอกขอ้ คำ�ถาม
ต้งั ค่าเพมิ่ เติม

ส�ำ นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 5

Form การสร้างขอ้ สอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

3 การเฉลยข้อสอบ

การต้ังค่าและวธิ กี ารเฉลยข้อสอบ เริ่มจากคลกิ ต้ังค่าเพิม่ เตมิ ทขี่ ้อคำ�ถามเลือก “สลับ
ลำ�ดบั ตวั เลอื ก” จากนั้นไปทีก่ ารต้งั ค่า

การตัง้ คา่

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา 6

Form การสร้างขอ้ สอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

3 การเฉลยขอ้ สอบ

การต้งั ค่าข้อสอบ เลือกตัง้ ค่าใหเ้ หมาะสมกบั การใช้งาน

เลอื กตง้ั ค่า
การนำ�เสนอ

เลือกจำ�กดั การตอบ

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 7

Form การสร้างข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

3 การเฉลยข้อสอบ

ในเมนูแบบทดสอบ ใหค้ ลกิ เลอื ก “ทำ�เปน็ แบบทดสอบ” เพือ่ ให้โปรแกรมเพิ่มเมนเู ฉลย
ขอ้ สอบในข้อคำ�ถาม เมื่อตง้ั ค่าเสร็จแลว้ กด “บันทึก”

ตัง้ ค่าการประกาศคะแนน

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 8

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

3 การเฉลยขอ้ สอบ เมอ่ื ทำ�การตงั้ คา่ แบบทดสอบแลว้ จะมเี มนู“เฉลยคำ�ถาม”
ให้เข้าไปทเี่ มนูนี้ แล้วทำ�การเฉลยข้อสอบไดเ้ ลย

เลือกคำ�ตอบ ใหค้ ะแนน
ท่ีถูกต้อง
เพ่ิมคำ�อธิบายคำ�ตอบได้

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 9

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

4 การแทรกรปู ภาพ 1. การแทรกภาพในคำ�ถาม

การเพ่ิมรปู ภาพในคำ�ถาม และคำ�ตอบ

ถา่ ยภาพจากกลอ้ ง ภาพจาก 2. การแทรกภาพในคำ�ตอบ
ของอุปกรณ์ Google Photos คน้ ภาพจาก

เลือกภาพ Google
จากเครอ่ื ง

ภาพจากเว็บไซต์ ภาพจาก
copy link วาง Google Drive

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา 10

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

4 การแทรกรูปภาพ

การจดั ตำ�แหน่งของรปู ภาพ

ตง้ั คา่ การ
จัดวางภาพ

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 11

Form การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

5 การเปลยี่ นธมี (Theme)

การเปลี่ยนธีม คอื การปรับแต่งรปู แบบของฟอรม์ หรือข้อสอบให้สวยงาม เช่น เปลี่ยน
รปู ส่วนหวั เปลยี่ นสธี มี เปลย่ี นสพี น้ื หลัง และเปลีย่ นรปู แบบอักษร

เปลย่ี นรูปภาพส่วนหวั
เปล่ยี นสธี มี (Theme)

เปล่ียนสพี ืน้ หลงั

เปลย่ี นรปู แบบตวั อักษร

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 12

Form การสรา้ งขอ้ สอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

6 การแสดงตวั อย่าง

คลกิ “แสดงตวั อยา่ ง” เพอ่ื ดูตัวอย่างการแสดงผลหนา้ จอของผู้ทำ�ขอ้ สอบ
ตวั อย่างหนา้ จอของผ้ทู ำ�ขอ้ สอบ

กลบั ไปแก้ไขฟอร์ม

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา 13

Form การสร้างข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

7 การส่งออกขอ้ สอบ

คลิก “ส่ง” เพ่อื ส่งฟอร์มออกไปในรปู แบบตา่ งๆ เชน่ ส่งอีเมล์ copy link และฝ่ัง HTML

1. ส่งขอ้ สอบไปยงั อเี มล์ 2. คัดลอกลิง้ ค์ (Copy Link) 3. ฝง่ั HTML

กรอกอีเมลข์ อง ตดั URL ให้สนั้ ลง ต้งั ค่าความกว้างแล้วคัดลอก
ผทู้ ำ�ข้อสอบ code ไปวางหนา้ เว็บไซต์

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 14

Form การสร้างข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

8 การตอบกลับ

Google Forms สามารถดกู ารตอบกลบั ของผู้ทำ�ขอ้ สอบไดห้ ลากหลายรปู แบบ เช่น
แบบข้อมลู สรปุ แบบแยกคำ�ถาม และแบบแยกรายการได้

สรา้ งสเปรดชตี เพมิ่ เติม

สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 15

Form การสร้างขอ้ สอบออนไลน์โดยใช้ Google Forms

8 การตอบกลบั

ในเมนเู พ่ิมเติม สามารถดาวนโ์ หลดไฟล์การตอบกลบั และพิมพ์ขอ้ สอบเปน็ รายบุคคล
หรือตอ้ งการลบขอ้ สอบ

สำ�นกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16

Form การสรา้ งข้อสอบออนไลนโ์ ดยใช้ Google Forms

8 การตอบกลบั

Google Forms สามารถสร้างผลการตอบกลับเปน็ แบบสเปรดชีตได้ ซึ่งนำ�เอาข้อมลู ไป
ใชใ้ นการคำ�นวนเกรดของนกั เรยี น นักศึกษาได้

ส�ำ นกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 17

หนว่ ยศกึ ษานิเทศก์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

http://nited.vec.go.th

Form

จดั ทำโดย
เน้อื หา ออกแบบ
พงศสมัคร ครู ว�ทยาลัยอาชวี ศกึ ษานครศร�ธรรมราช นางสาวณฐั นร� วงศธิมา ครูวท� ยาลยั อาชีวศึกษาเชยี งใหม
นายทศั นพงศ หนมุ าศ ยาระปา ครูวท� ยาลัยอาชีวศกึ ษาเชียงใหม
นายว�ศวชติ คงศร�ลงั ก ครู ว�ทยาลยั อาชีวศกึ ษานครศร�ธรรมราช นายภูรณ� ฐั โพธาชยั ครูวท� ยาลัยอาชวี ศึกษาเชยี งราย
นายทนงคศ กั ดิ์ ทองพฒั น
นายสัมฤทธ์ิ ชุมผอม ครู วท� ยาลัยเทคนิคนครศร�ธรรมราช นายธนกร
นางสาวพัชนยิ า ศร�มุกข
นางสาวเอมพวัลย ครู วท� ยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ครู วท� ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ครู ว�ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนี ครศร�ธรรมราช


Click to View FlipBook Version