The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูอาร์ม, 2019-12-28 19:51:51

Information Technology

Information Technology

Essential English
Vocabulary
for Careers in

Supervisory Unit
Office of the Vocational Education Commission

PREFACE

(คำนำ)
ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยเร่งยกระดบั ภำษำอังกฤษของคนไทย โดยมี
เป้ ำหมำยท่ตี ้องกำรให้คนไทยสำมำรถพดู ภำษำองั กฤษสอื่ สำรกบั ชำวตำ่ งชำตไิ ด้
ประกอบกบั ประเทศไทยได้เข้ำสปู่ ระชำคมอำเซียน และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบำล จึงย่ิงมีควำมจำเป็ นในกำรพฒั นำคนไทยให้มีควำมพร้ อมในกำร
แข่งขันในตลำดแรงงำนที่เปิ ดเสรีมำกขึน้ ดังนั้นสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศกึ ษำ จึงกำหนดนโยบำยให้มีกำรพฒั นำผ้เู รียนอำชีวศึกษำท่ีกำลงั จะ
จบกำรศกึ ษำ ให้มคี วำมพร้อมในด้ำนควำมรู้และทกั ษะภำษำองั กฤษ เกี่ยวกบั คำ
ศพั ท์เทคนิคในสำขำวิชำทเ่ี รียน กำรกรอกใบสมคั รงำน และกำรสอ่ื สำรโต้ตอบใน
เรื่องท่จี ำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำน
หนว่ ยศกึ ษำนิเทศก์ ได้จดั ทำสอ่ื ชดุ Essential English Vocabulary for
Careers (คำศพั ท์ภำษำองั กฤษพืน้ ฐำนที่จำเป็ นในงำนอำชีพ) ขึน้ เผยแพร่ให้
สถำนศึกษำใช้ ในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ มเพ่ือให้ ผู้เรียน
อำชีวศึกษำมีควำมพร้ อมสู่งำนอำชีพในภำคเรียนสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำ
ทกุ ระดบั จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
1. Essential English Vocabulary for Careers in Industrial Trades
2. Essential English Vocabulary for Careers in Business and

Commerce
3. Essential English Vocabulary for Careers in Home Economics
4. Essential English Vocabulary for Careers in Agriculture and

Fisheries

5. Essential English Vocabulary for Careers in Tourism Industry
6. Essential English Vocabulary for Careers in Information

Technology
สำหรับเลม่ นีเ้ ป็ น คำศพั ท์ภำษำองั กฤษพืน้ ฐำนที่จำเป็ นในงำนอำชีพ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Essential English Vocabulary for Careers in
Information Technology) ใช้ สำหรับนักเรียนนักศึกษำที่เรียนสำขำต่ำง ๆ
ในประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และประเภทวิชำอ่ืน ๆ
ทเ่ี ก่ียวข้อง
หน่วยศึกษำนิเทศก์ ขอขอบคุณ คณะผู้สอนวิชำภำษำองั กฤษที่ช่วย
ค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสื่อชุดนีเ้ พื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนอำชีวศึกษำ
ตลอดจนกำรพฒั นำกำรเรียนกำรสอนภำษำองั กฤษของสำนกั งำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ขอขอบคุณคณะบรรณำธิกำร อำจำรย์วัลลภำ อยู่ทอง
หวั หน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ ดร. ประพนธ์ จุนทวิเทศ อำจำรย์โสภี นิลรักษ์ และ
อำจำรย์ชำตรี ชนำนำฎ ทช่ี ่วยให้หนงั สอื เลม่ นมี ้ ีควำมถกู ต้องและสมบรู ณ์ยิ่งขนึ ้

หนว่ ยศกึ ษำนิเทศก์
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรอำชวี ศกึ ษำ

พฤษภำคม 2560

CONTENTS Page

(สำรบญั ) (หน้ำ)

General Vocabulary (คำศพั ท์ทวั่ ไป) 1
Positions (ตำแหนง่ งำน) 19
References (หนงั สอื อ้ำงองิ ) 29
คณะผู้จดั ทำ 30

Essential English
Vocabulary for Careers

in Information
Technology

คำศัพท์ภำษำอังกฤษพนื้ ฐำนท่จี ำเป็ น
ในงำนอำชีพด้ำนเทคโนโลยสี ำรสนเทศ

General Vocabulary (คำศพั ท์ท่วั ไป)

A เข้าถงึ บอกตาแหนง่
access ตาแหนง่ ท่อี ยขู่ องคลงั ข้อมลู ใน
address คอมพวิ เตอร์
เทคโนโลยีสาหรับสง่ ข้อมลู ใน
ADSL (asymmetric digital อินเทอร์เน็ต โดยผา่ นสายโทรศพั ท์
subscriber line) ธรรมดาด้วยความเร็วสงู มาก
โปรแกรมแอบแฝงทีไ่ ด้จากการ
adware ดาวน์โหลด แสดงหน้าตา่ งป๊ อปอพั
ที่เป็ นการโฆษณาสนิ ค้าโดย
alignment อตั โนมตั ิ
analog การปรับแนว
คอมพิวเตอร์ทป่ี ระมวลผลข้อมลู
analog signal ท่มี ีคา่ แปรผนั ตอ่ เนอ่ื งกนั ไป
สญั ญาณแอนะลอ็ กหรือสญั ญาณ
anti-virus software เชิงอปุ มาน
app / application โปรแกรมต้านไวรัส
application software โปรแกรมใช้งานบนอปุ กรณ์มอื ถอื
B ซอฟต์แวร์ประยกุ ต์
back up
balance การสารองข้อมลู
สมดลุ

___________________________________________________

1

bandwidth ความกว้างของคลนื่ ความถ่ี หรือ
ความกว้างของช่องทางในการ
barcode รับ-สง่ ข้อมลู
สญั ลกั ษณ์รหสั แทง่ ทีใ่ ช้แทนข้อมลู
batch ตวั เลขมีลกั ษณะเป็ นแถบ
กลมุ่ ของเอกสารหรือกลมุ่ ของ
big data ระเบียนข้อมลู
binary ระบบจดั เก็บข้อมลู ขนาดใหญ่
binary file
ระบบเลขฐานสอง
bit
ไฟล์จดั เก็บข้อมลู ตวั เลขหรือ
blog ข้อความ
หนว่ ยพนื ้ ฐานของข้อมลู ในระบบ
blogger เลขฐานสอง
bluetooth บลอ็ กหรือเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการ
บนั ทกึ ข้อมลู บคุ คล
bookmark ผ้ดู แู ลและจดั การข้อมลู ในบลอ็ ก
boot
broadband internet ระบบสอ่ื สารของอปุ กรณ์
browser อเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ บบสองทาง
คนั่ หน้า

การปลกุ เครื่อง

อนิ เทอร์เนต็ ความเร็วสงู

โปรแกรมทใ่ี ช้ในการเข้าถงึ ข้อมลู
และตดิ ตอ่ กบั ระบบคอมพวิ เตอร์

___________________________________________________

2

bug จดุ บกพร่อง
built-in
โปรแกรมใช้งานทถี่ กู สร้างเพ่ิมเตมิ
business application ขนึ ้ มา
byte โปรแกรมใช้งานสาหรับธุรกิจ

หนว่ ยความจาขนาด 8 บติ ทใี่ ช้
แทนคา่ อกั ขระ 1 ตวั จะเป็ น
ตวั อกั ษร ตวั เลข และสญั ลกั ษณ์

C สายเชื่อมตอ่ อปุ กรณ์
cable
cache หนว่ ยความจาชนดิ หนง่ึ ท่ีมีหน้าท่ี
ในการเก็บข้อมลู ไว้ในคอมพิวเตอร์
CAD ( computer aided design) เพ่อื ใช้งานครัง้ ตอ่ ไป ทาให้เข้าถงึ
และถา่ ยโอนข้อมลู นนั้ ได้รวดเร็วขนึ ้
CD player การใช้คอมพวิ เตอร์ชว่ ยในการ
chat ออกแบบเครือขา่ ย
chat room เครื่องเลน่ ซีดี
click
client สนทนา
cloud computing
ห้องสนทนา

กด

เครื่องลกู ขา่ ย

รูปแบบของการเข้าถึงระบบใช้งาน
หลากหลายตามความต้องการของ
ผ้ใู ช้งาน ในรูปแบบของการแบง่ ปัน
ทรัพยากร

___________________________________________________

3

communication การสอื่ สาร
compiler
การแปลโปรแกรมทีพ่ ฒั นาขนึ ้ ด้วย
computer virus ภาษาระดบั สงู ไปเป็ นภาษาเครื่อง
concept ไวรัสคอมพิวเตอร์
connect / connection
contrast color แนวคดิ
control
cookies เช่ือมตอ่ การเชื่อมตอ่

copyright สที ต่ี ดั กนั
copyright infringement
CPU (central processing unit) ควบคมุ
cracker
ข้อมลู ขนาดเลก็ ท่ีสง่ ไปเก็บไว้ใน
crash บราวเซอร์
ลขิ สทิ ธิ์
cursor การละเมดิ ลขิ สทิ ธ์ิ

หนว่ ยประมวลผลกลาง

ผ้ใู ช้คอมพวิ เตอร์ทีพ่ ยายามหาทาง
เข้าไปในระบบเครือขา่ ย
คอมพิวเตอร์ที่มมี าตรการรักษา
ความปลอดภยั เพ่ือทาลาย ขโมย
ข้อมลู หรือเพ่อื ความต้องการที่
ผดิ กฎหมาย
การหยดุ ทางานของเคร่ือง
คอมพวิ เตอร์
ตวั ชตี ้ าแหนง่

___________________________________________________

4

cut & paste ตดั และวาง
cyber shopping การเลอื กซือ้ สนิ ค้าชนดิ ตา่ ง ๆ ใน
ระบบเครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์
D
data ข้อมลู ทเ่ี ข้าสรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์
database ฐานข้อมลู
debug แก้ไขจดุ บกพร่อง
decoder ตวั ถอดรหสั หรือผ้ถู อดรหสั
delete ลบทงิ ้
desk note คอมพิวเตอร์พกพา
desktop / desktop computer คอมพวิ เตอร์แบบตงั้ โต๊ะ
destination ปลายทาง
device อปุ กรณ์
dial-up connection การเชื่อมตอ่ อนิ เทอร์เนต็ ผา่ นโมเด็ม
โทรศพั ท์
digital ข้อมลู ในรูปของตวั เลข
digital signal สญั ญาณดจิ ิทลั
digital signature ลายเซ็นดิจิทลั
disc แผน่ ดิสก์
DNS (domain name system) ระบบฐานข้อมลู ของช่ือเครื่องและที่
อยใู่ นระบบอนิ เทอร์เน็ต

___________________________________________________

5

download การบรรจขุ ้อมลู ลงในอปุ กรณ์
DPI (dots per inch) หนว่ ยบอกความละเอยี ดภาพบอก
จานวนจดุ สใี นพนื ้ ท่ี 1 ตารางนวิ ้
drag ลาก
dynamic webpage เว็บเพจ็ ทส่ี ามารถเปลยี่ นแปลงหรือ
ปรับเปลยี่ นรูปแบบเพ่ือตอบสนอง
E ของผ้ใู ช้ผา่ นเวบ็ บราวเซอร์
e-book
e-business หนงั สอื อเิ ลก็ ทรอนิกส์
e-citizen กิจกรรมธุรกิจบนสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนิกส์
e-commerce ประชากรอเิ ลก็ ทรอนิกส์
e-education พาณิชย์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
e-government การศกึ ษาอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
e-industry หนว่ ยงานรัฐบาลอเิ ลก็ ทรอนิกส์
e-mail อตุ สาหกรรมอเิ ลก็ ทรอนิกส์
e-market จดหมายอิเลก็ ทรอนกิ ส์
e-society ตลาดอิเลก็ ทรอนกิ ส์
edit (v) สงั คมอิเลก็ ทรอนกิ ส์
encode (v) แก้ไข
encoder เข้ารหสั
encryption เคร่ืองมอื เข้ารหสั
รูปแบบการแปลงข้อมลู สารสนเทศ
ให้เป็ นรหสั

___________________________________________________

6

equipment อปุ กรณ์
error ข้อผิดพลาด
execute ปฏบิ ตั ิการ
F
fair use การใช้ลขิ สทิ ธ์ิของผ้อู น่ื โดยชอบ
FAQ (frequently-asked คาถามท่ีถกู พบบอ่ ย
question)
fiber optic network เครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์ความเร็วสงู
ผา่ นเคเบลิ ้ เส้นใยแก้ว
file เอกสารข้อมลู
firewall โปรแกรมใช้งานเพอ่ื ป้ องกนั การ
บกุ รุก
format รูปแบบของข้อมลู
freeware ซอฟต์แวร์ลขิ สทิ ธิ์ทอี่ นญุ าตให้
นาไปใช้ได้ฟรี
function ชดุ คาสง่ั ควบคมุ การทางานของ
โปรแกรมใช้งาน
G
GIF (graphics interchange รูปแบบของไฟลภ์ าพชนดิ หนง่ึ
format)
หนว่ ยวดั ขนาดข้อมลู มคี า่ เทา่ กบั
giga- หนง่ึ พนั ล้าน

___________________________________________________

7

GIS (geographic information ระบบแสดงข้อมลู สารสนเทศบน
system) แผนท่ี
grid ตารางข้อมลู
H
hacker ผ้จู ารกรรมข้อมลู บนเครือขา่ ย
คอมพิวเตอร์
hang / hang up ค้าง
hard disk / hard drive อปุ กรณ์จดั เก็บข้อมลู บน
คอมพิวเตอร์
hardware อปุ กรณ์คอมพวิ เตอร์
header สว่ นหวั กระดาษ
hi-end คณุ ภาพสงู
homepage โฮมเพจ
host แมข่ า่ ย
host computer เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่ า่ ย
hotspot จดุ รับ-สง่ สญั ญาณอินเทอร์เน็ต
แบบไร้ สาย
HTML (hypertext markup ภาษาคอมพวิ เตอร์ทใ่ี ช้ในการ
language) แสดงผลของเอกสารบนเว็บไซต์
I
icon สญั ลกั ษณ์เคร่ืองมอื ใช้งานบน
จอคอมพวิ เตอร์
IDC (internet data center) ศนู ย์ข้อมลู อินเทอร์เน็ต

___________________________________________________

8

image ภาพ
import การนาเข้าข้อมลู
information สารสนเทศ
information security ความปลอดภยั ของสารสนเทศ
information society สงั คมสารสนเทศ
IT (information technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ
input ทถ่ี กู ป้ อนเข้าสรู่ ะบบ
input device อปุ กรณ์ป้ อนข้อมลู ระบบ
install (v) ติดตงั ้
instruction คาสง่ั
intellectual property ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
international link ชอ่ งสญั ญาณเชื่อมตอ่ กบั
ตา่ งประเทศ
internet banking / web banking ธุรกรรมธนาคารผา่ นเครือขา่ ย
อนิ เทอร์เนต็
internet security ความปลอดภยั ทางอินเทอร์เนต็
interpreter เคร่ืองมอื แปลภาษา
IT (information technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ

K ป่ มุ กดหรือการป้ อนข้อมลู
key แป้ นพมิ พ์
keyboard คาสาคญั
keyword

___________________________________________________

9

kindle โปรแกรมอา่ นหนงั สอื ในอปุ กรณ์
มอื ถือและคอมพวิ เตอร์
L
LAN (local area network) ระบบเครือขา่ ยภายในองค์กร
laptop คอมพวิ เตอร์ชนดิ พกพา
load บรรจุ ภาระ ของบรรทกุ
log in ลงช่ือเข้าใช้งานระบบ
log off ลงบนั ทกึ ปิ ดการใช้งาน
log out ลงชื่อออกจากการใช้งานระบบ
M
machine language ภาษาเคร่ือง
mailbox กลอ่ งจดหมาย
malware โปรแกรมทีเ่ ป็ นอนั ตรายตอ่
คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ ย
m-commerce การทาธรุ กรรมตา่ ง ๆ ผา่ นอปุ กรณ์
มอื ถือ
memory ความจา
memory stick อปุ กรณ์เก็บข้อมลู
message ข้อความ
microprocessor ชิบท่ีใช้ในหนว่ ยประมวลผลกลาง
ของเคร่ืองไมโครคอมพวิ เตอร์

___________________________________________________

10

modem อปุ กรณ์ท่ที าหน้าที่แปลงสญั ญาณ
ให้เช่ือมตอ่ กบั คอมพวิ เตอร์ท่ีอยู่
monitor ระยะไกลได้
motherboard จอภาพคอมพวิ เตอร์
mouse แผงวงจรหลกั ของคอมพวิ เตอร์
mouse mat / mouse pad เมาส์
MP3 player แผน่ รองเมาส์
multimedia เครื่องเลน่ MP3
สอื่ ผสมในรูปแบบภาพนิ่ง วิดโี อ
N หรือเสยี งสาหรับนาเสนอข้อมลู
navigate (v)
หาตาแหนง่ ท่ีอยขู่ องเวบ็ บนระบบ
network อนิ เทอร์เนต็
network access control ระบบเครือขา่ ย
การกาหนดสทิ ธิในการเข้าถงึ
notebook computer เครือขา่ ย
คอมพวิ เตอร์ขนาดเลก็ หรือขนาด
O พกพา
one stop service
การให้บริการแบบเบด็ เสร็จ ณ
online จดุ เดียว
ออนไลน์

___________________________________________________

11

open source วิธีการในการออกแบบ พฒั นา และ
แจกจา่ ยซอฟต์แวร์ โดยเปิ ดโอกาส
open system ให้บคุ คลอ่ืนนาเอาระบบนนั้ ไป
OS (operating system) พฒั นาได้
operator ระบบเปิ ด
output ระบบปฏบิ ตั กิ าร
output device ผ้ดู าเนินการหรือผ้คู วบคมุ
ผลลพั ธ์หรือผลผลติ
outsourcing อปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการแสดงผลลพั ธ์
ทไี่ ด้จากการประมวลผล
P การใช้บริการจากทรัพยากร
palmtop ภายนอกองค์กร

parallel port ไมโครคอมพวิ เตอร์ขนาดฝ่ ามอื
password สาหรับทางานเฉพาะอยา่ ง
PC (personal computer) ชอ่ งเสยี บสายเชื่อมตอ่ กบั อปุ กรณ์
PDA (personal digital assistant) รหสั ผา่ น
เครื่องคอมพิวเตอร์บคุ คล
อปุ กรณ์คอมพวิ เตอร์พกพาขนาด
เลก็ ใช้ในการจดบนั ทกึ เก็บข้อมลู
แจ้งเตอื นเวลานดั หมายหรือจดั การ
งานตา่ ง ๆ

___________________________________________________

12

PDF (portable document รูปแบบไฟลช์ นดิ หนงึ่ ใช้สาหรับ
format) การแสดงเอกสาร
peripheral / peripheral device อปุ กรณ์ตอ่ พว่ ง
PIM (personal information ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้จดั การข้อมลู บคุ คล
manager)
photography การถา่ ยภาพ
pixel จดุ ภาพ จดุ ทเ่ี ลก็ ท่ีสดุ ทรี่ วมตวั กนั
เป็ นภาพ
plagiarism การคดั ลอกผลงาน การขโมย
ความคิด
PNG (portable network ภาพกราฟิกเครือขา่ ย รูปแบบไฟล์
graphics) ภาพชนดิ หนง่ึ
podcast สอื่ ชนิดหนง่ึ บนระบบอนิ เทอร์เนต็
ท่ีให้ผ้ใู ช้ทวั่ ไปทาการสมคั รเพ่อื รับ
pop up ข้อมลู ขา่ วสาร
หน้าตา่ งขนาดเลก็ ทปี่ รากฏขนึ ้ มา
post บนหน้าตา่ งหลกั
processing ลงข้อความหรือปิ ดประกาศ
protocol การประมวลผล
ภาษาทใ่ี ช้สอ่ื สารระหวา่ ง
public domain คอมพวิ เตอร์บนเครือขา่ ย
ทรัพยากร องค์ความรู้ หรือ
นวตั กรรมทเ่ี ป็ นสาธารณสมบตั ิ

___________________________________________________

13

Q มาตรฐานตวั อกั ษรบนแป้ นพิมพ์
QWERTY
หนว่ ยความจาทเ่ี ข้าถงึ โดยการสมุ่
R หนว่ ยความจาชนิดอา่ นอยา่ งเดยี ว
RAM (random access memory) สมุ่
ROM (read-only memory) ไฟลร์ ูปภาพที่ถกู บนั ทกึ โดยไมผ่ า่ น
random การประมวลผลภาพใด ๆ
raw file

reboot (v) การเริ่มเคร่ืองใหมอ่ กี ครงั้
receiver เคร่ืองรับสญั ญาณ
rename (v) ตงั้ ช่ือใหม่
rendering การสร้ างภาพจากแบบจาลองหรือ
การสร้ างภาพกราฟิ ก
repetition การทาซา้
reply ตอบ คาตอบ
resolution ความละเอยี ดของภาพ
restart (v) เริ่มต้นใหม่
retrieval การก้คู นื

S เคร่ืองสแกนภาพ
scanner จอภาพ
screen แถบค้นหา
search bar

___________________________________________________

14

search engine เครื่องมอื ค้นหาข้อมลู บน
อินเทอร์เน็ต
sequential การเข้าถงึ โดยลาดบั
serial port พอร์ตอนกุ รม
server เคร่ืองแมข่ า่ ย
shareware โปรแกรมให้ทดลองใช้งานโดยไม่
ต้องเสยี คา่ ใช้จ่ายใด ๆ
shut down (v) ปิ ดเครื่อง
slot ชอ่ งสาหรับเสยี บอปุ กรณ์
smart card บตั รอจั ฉริยะ
smartphone โทรศพั ท์อจั ฉริยะ
social media สอื่ สงั คมออนไลน์
social networking เครือขา่ ยสงั คมออนไลน์
socket ช่องเสยี บ
software โปรแกรมใช้งาน
source แหลง่ ข้อมลู
spam การสง่ อีเมลข้อความโฆษณาไปให้
ผ้รู ับโดยไมไ่ ด้รับอนญุ าตหรือ
speed ร้ องขอ
spreadsheet ความเร็ว
แผน่ ตารางทาการที่บรรจุ
ตารางข้อมลู และสตู รคานวณ

___________________________________________________

15

spyware โปรแกรมท่แี ฝงเข้ามาใน
คอมพวิ เตอร์ขณะใช้อนิ เทอร์เน็ต
static คงที่
storage การจดั เก็บ
storage device อปุ กรณ์จดั เก็บข้อมลู
structured programing การเขยี นโปรแกรมโครงสร้าง
super computer คอมพิวเตอร์ประสทิ ธิภาพสงู
syntax รูปแบบการเขยี นภาษา
คอมพวิ เตอร์
system software ซอฟต์แวร์ระบบ
system unit หนว่ ยระบบ
T
tablet computer คอมพิวเตอร์พกพาท่ีมีระบบรับ
ข้อมลู จากการขดี เขยี นด้วยปากกา
text บนจอภาพ
tone ข้อความ
transmitter เฉดสี
turn off (v) เคร่ืองสง่ สญั ญาณ
turn on (v) ปิ ด
U เปิ ด
unit
update (v) หนว่ ย
ปรับปรุงให้เป็ นปัจจบุ นั

___________________________________________________

16

upgrade (v) ยกระดบั เพื่อให้มคี ณุ ภาพดีขนึ ้
upload (v) ถา่ ยโอนข้อมลู จากคอมพวิ เตอร์
เครื่องหนง่ึ ไปยงั คอมพิวเตอร์อีก
URL (uniform resource locator) เครื่องหนง่ึ
ที่อยขู่ องไฟล์หรือเวบ็ ไซต์ใน
USB (universal serial bus) อินเทอร์เน็ต
ชอ่ งเสยี บชนิดหนง่ึ สาหรับเช่ือมตอ่
V คอมพิวเตอร์กบั อปุ กรณ์
video chat
video clip การพดู คยุ ผา่ นระบบวดี โี อ
virus คลปิ วดี โี อ
โปรแกรมที่ออกแบบให้เป็ น
volume อนั ตรายตอ่ ระบบคอมพวิ เตอร์
VPN (virtual private network) ปริมาตร/ระดบั ความดงั ของเสยี ง
เครือขา่ ยเสมือนท่ยี อมให้สมาชกิ
W ของกลมุ่ สามารถสอ่ื สารกนั ได้
WAN (wide area network)
WAP (wireless application เครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์ระยะไกล
protocol) มาตรฐานการเข้าถงึ ข้อมลู และ
บริการบนอินเทอร์เน็ตของอปุ กรณ์
webpage ไร้ สาย
หน้าจอของเว็บไซต์

___________________________________________________

17

WWW (world wide web) ระบบบริการในการค้นหาข้อมลู ท่ี
รวมทงั้ (Hypertext) กราฟิก และ
webcam เสยี งในระบบอนิ เตอร์เนต็
webcast เวบ็ แคม
การออกอากาศผา่ นทาง
website อินเทอร์เนต็
wi-fi (wireless fidelity) เวบ็ ไซต์
wireless LAN สญั ญาณอินเทอร์เนต็ ไร้สาย
ระบบท่ีเช่ือมโยงเครือขา่ ย
wireless network คอมพิวเตอร์ภายในพนื ้ ทเี่ ข้า
wireless router ด้วยกนั ในรูปแบบสญั ญาณไร้สาย
word processing เครือขา่ ยไร้สายภายในองค์กร
word processor อปุ กรณ์เช่ือมตอ่ อนิ เทอร์เนต็ ไร้สาย
การประมวลผลคา
workstation โปรแกรมประมวลผลคา

คอมพิวเตอร์บคุ คลทีม่ ีความเร็ว
และความสามารถสงู กวา่
คอมพิวเตอร์บคุ คลทวั่ ๆ ไป

___________________________________________________

18

Job Positions (ตำแหน่งงำน)

A เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผ้บู ริหาร
administrator เจ้าหน้าท่ีวเิ คราะห์ นกั วเิ คราะห์
analyst ช่างศิลป์ งานภาพเคลอื่ นไหว
animation artist เจ้าหน้าทส่ี ร้างภาพเคลอื่ นไหว
animator นกั พฒั นาโปรแกรมใช้งาน
application developer วิศวกรโปรแกรมใช้งาน
application engineer เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรมใช้งาน
application tester สถาปนิก
architect ช่างศิลป์ ศิลปิ น
artist เจ้าหน้าทต่ี รวจสอบ ผ้ตู รวจสอบ
auditor

C นกั เขียนภาพการ์ตนู เคลอื่ นไหว
cartoon animator หวั หน้าเจ้าหน้าทส่ี ารสนเทศ
chief information officer หวั หน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
chief technology officer เจ้าหน้าทบี่ ริหารงานคอมพิวเตอร์
computer administrator นกั วเิ คราะหง์ านคอมพวิ เตอร์
computer analyst นกั โปรแกรมใช้งานบน
computer application คอมพวิ เตอร์
programmer ผ้เู ช่ียวชาญงานโปรแกรมใช้งานบน
computer application specialist คอมพิวเตอร์

___________________________________________________

19

computer artist ช่างศิลป์ งานคอมพวิ เตอร์
computer developer นกั พฒั นาคอมพิวเตอร์
computer engineer วศิ วกรคอมพวิ เตอร์
computer game designer นกั ออกแบบเกมคอมพวิ เตอร์
computer graphic designer นกั ออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
computer network engineer วศิ วกรเครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์
computer network specialist ผ้เู ชี่ยวชาญงานเครือขา่ ย
คอมพิวเตอร์
computer network technician ช่างเทคนคิ งานเครือขา่ ย
คอมพิวเตอร์
computer security manager ผ้จู ดั การงานความปลอดภยั บน
คอมพิวเตอร์
computer support specialist ผ้เู ช่ียวชาญงานสนบั สนนุ ด้าน
คอมพิวเตอร์
computer system manager ผ้จู ดั การงานระบบคอมพิวเตอร์
computer system technician ช่างเทคนคิ งานระบบคอมพวิ เตอร์
computer technician ชา่ งเทคนิคงานคอมพวิ เตอร์
control system technician ชา่ งเทคนิคงานระบบควบคมุ
consultant ทปี่ รึกษา
coordinator เจ้าหน้าท่ปี ระสานงาน

___________________________________________________

20

D นกั วเิ คราะห์ข้อมลู
data analyst สถาปนกิ ข้อมลู
data architect ผ้จู ดั การศนู ย์ข้อมลู
data center manager ผ้เู ชี่ยวชาญงานสนบั สนนุ ศนู ย์
data center support specialist ข้อมลู
นกั วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อการสอื่ สาร
data communication analyst ช่างเทคนคิ ด้านข้อมลู เพ่ือการ
data communication technician สอ่ื สาร
นกั วเิ คราะหง์ านจดั การข้อมลู
data management analyst เจ้าหน้าท่ีจาลองข้อมลู
data modeler ผ้เู ช่ียวชาญงานประมวลผลข้อมลู
data processing specialist ผ้จู ดั การงานคณุ ภาพข้อมลู
data quality manager ช่างเทคนคิ ด้านข้อมลู
data technician สถาปนิกงานคลงั ข้อมลู
data warehouse architect เจ้าหน้าทบี่ ริหารงานฐานข้อมลู
database administrator นกั พฒั นางานฐานข้อมลู
database developer วศิ วกรงานประมวลผลฐานข้อมลู
database process engineer นกั โปรแกรมงานฐานข้อมลู
database programmer ผ้เู ช่ียวชาญงานฐานข้อมลู
database specialist นกั ออกแบบ
designer นกั พฒั นา เจ้าหน้าทพี่ ฒั นา
developer

___________________________________________________

21

digital artist ชา่ งศลิ ป์ งานดิจิทลั
digital designer นกั ออกแบบงานดิจิทลั
digital marketer เจ้าหน้าทท่ี าตลาดระบบดจิ ิทลั
digital marketing manager ผ้จู ดั การงานการตลาดดจิ ิทลั
digital media producer เจ้าหน้าทผ่ี ลติ สอ่ื ดิจิทลั

E วศิ วกร
engineer
นกั ออกแบบเกม
G นกั พฒั นาเกม
game designer วศิ วกรด้านเกม
game developer นกั พฒั นาซอฟต์แวร์เกม
game engineer นกั ออกแบบงานกราฟิก
game software developer
graphic designer ผ้เู ช่ียวชาญด้านฮาร์ดแวร์

H ท่ปี รึกษางาน ICT
hardware specialist นกั วเิ คราะห์ข้อมลู สารสนเทศ
สถาปนิกงานข้อมลู สารสนเทศ
I วิศวกรงานความปลอดภยั ข้อมลู
ICT consultant สารสนเทศ
information analyst
information architect
information security engineer

___________________________________________________

22

information system technologist นกั เทคโนโลยรี ะบบข้อมลู
สารสนเทศ
inspector เจ้าหน้าทตี่ รวจสอบ
installer
internet security specialist เจ้าหน้าทต่ี ดิ ตงั้

internet solution developer ผ้เู ชี่ยวชาญงานความปลอดภยั บน
ระบบอินเทอร์เนต็
intranet programmer นกั พฒั นาโปรแกรมแก้ปัญหาบน
IT analyst ระบบอินเทอร์เนต็
นกั โปรแกรมงานระบบอนิ ทราเนต็
IT auditor
นกั วิเคราะหง์ านเทคโนโลยี
IT coordinator สารสนเทศ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบงานเทคโนโลยี
IT engineer สารสนเทศ
IT security officer เจ้าหน้าทป่ี ระสานงานงาน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
IT specialist วศิ วกรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT support manager เจ้าหน้าท่งี านความปลอดภยั
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
ผ้เู ชี่ยวชาญงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผ้จู ดั การงานสนบั สนนุ ด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ

___________________________________________________

23

IT support officer เจ้าหน้าท่งี านสนบั สนนุ ด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
IT support specialist ผ้เู ชี่ยวชาญงานสนบั สนนุ ด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
IT support technician ชา่ งเทคนิคงานสนบั สนนุ ด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
IT system administrator เจ้าหน้าทบี่ ริหารงานระบบ
สารสนเทศ
IT technician ชา่ งเทคนคิ งานสารสนเทศ
M
manager ผ้จู ดั การ
marketer เจ้าหน้าที่การตลาด
marketing technologist นกั เทคโนโลยีด้านการตลาด
media designer นกั ออกแบบสอื่
mobile app developer นกั พฒั นาโปรแกรมใช้งานบน
อปุ กรณ์มอื ถือ
mobile developer นกั พฒั นาอปุ กรณ์มอื ถือ
modeler นกั สร้างแบบจาลอง/โมเดล
multimedia developer นกั พฒั นาสอื่ มลั ตมิ เี ดยี
multimedia officer เจ้าหน้าทีง่ านสอื่ มลั ติมเี ดยี
multimedia programmer นกั โปรแกรมสอื่ มลั ติมเี ดยี

___________________________________________________

24

N เจ้าหน้าทบี่ ริหารงานระบบ
network administrator เครือขา่ ย
นกั วเิ คราะห์เครือขา่ ย
network analyst สถาปนิกงานเครือขา่ ย
network architect วศิ วกรงานเครือขา่ ย
network engineer นกั พฒั นางานความปลอดภยั บน
network security developer เครือขา่ ย
ชา่ งเทคนคิ งานสนบั สนนุ บน
network support technician เครือขา่ ย
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานระบบ
network system administrator เครือขา่ ย
ผ้จู ดั การงานเครือขา่ ย
networking manager ชา่ งเทคนคิ งานเครือขา่ ย
networking technician
O เจ้าหน้าท่ี
officer
P เจ้าหน้าท่ีผลติ / ผ้ผู ลติ
producer นกั โปรแกรม
programmer
R เจ้าหน้าที่ควบคมุ
regulator

___________________________________________________

25

S ผ้เู ช่ียวชาญงานความปลอดภยั
security specialist ผ้จู ดั การงานสอื่ สงั คมออนไลน์
social media manager สถาปนิกซอฟต์แวร์
software architect นกั พฒั นาซอฟต์แวร์
software developer วิศวกรซอฟต์แวร์
software engineer เจ้าหน้าทท่ี ดสอบซอฟต์แวร์
software tester ผ้เู ชี่ยวชาญ
specialist หวั หน้างาน
supervisor เจ้าหน้าที่บริหารระบบ
system administrator นกั วิเคราะห์ระบบ
system analyst สถาปนกิ ระบบ
system architect นกั ออกแบบระบบ
system designer วิศวกรระบบ
system engineer วิศวกรซอฟต์แวร์ระบบ
system software engineer ช่างเทคนคิ ระบบ
system technician เจ้าหน้าทท่ี ดสอบระบบ
system tester
นกั วิเคราะห์ด้านเทคนิค
T ผ้เู ชี่ยวชาญด้านเทคนคิ
technical analyst วศิ วกรงานสนบั สนนุ ด้านเทคนคิ
technical specialist
technical support engineer

___________________________________________________

26

technical support manager ผ้จู ดั การงานสนบั สนนุ ด้านเทคนคิ
technical support specialist ผ้เู ช่ียวชาญงานสนบั สนนุ ด้าน
เทคนคิ
technician ช่างเทคนิค
technologist นกั เทคโนโลยี
technology manager ผ้จู ดั การงานเทคโนโลยี
telecommunication analyst นกั วิเคราะห์งานโทรคมนาคม
telecommunication equipment เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอปุ กรณ์
inspector โทรคมนาคม
telecommunication equipment เจ้าหน้าท่ตี ิดตงั้ อปุ กรณ์
installer โทรคมนาคม
telecommunication equipment ชา่ งเทคนิคอปุ กรณ์โทรคมนาคม
technician
telecommunication equipment เจ้าหน้าที่ควบคมุ และทดสอบ
tester and regulator อปุ กรณ์โทรคมนาคม
telecommunication line tester เจ้าหน้าทท่ี ดสอบสายโทรคมนาคม
telecommunication service เจ้าหน้าทที่ ดสอบบริการด้าน
tester โทรคมนาคม
telecommunication specialist ผ้เู ชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
telecommunication technician ชา่ งเทคนิคด้านโทรคมนาคม
tester เจ้าหน้าที่ทดสอบ

___________________________________________________

27

W เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเว็บไซต์
web administrator
web animator เจ้าหน้าทีส่ ร้างภาพเคลอื่ นไหวบน
เว็บไซต์
web application developer นกั พฒั นาโปรแกรมใช้งานบน
เว็บไซต์
web coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานเก่ียวกบั
เว็บไซต์
web developer นกั พฒั นาเว็บไซต์
web programmer
web security specialist นกั โปรแกรมเว็บไซต์

webmaster ผ้เู ชี่ยวชาญงานระบบความ
webpage design technician ปลอดภยั บนเวบ็ ไซต์
wifi operation engineer เจ้าหน้าท่ดี แู ลเว็บไซต์

wireless network administrator ช่างเทคนิคงานออกแบบเว็บเพจ็

หมำยเหตุ v = verb (คากริยา) วิศวกรงานปฏิบตั กิ ารอนิ เทอร์เนต็
ไร้ สาย
เจ้าหน้าทบี่ ริหารงานเครือขา่ ยแบบ
ไร้ สาย

___________________________________________________

28

References (หนังสืออ้ำงองิ )

ราชบณั ทติ ยสถาน. (2552). ศพั ท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบั ราชบญั ฑิตย
สถาน.กรุงเทพฯ: อรุณการพมิ พ์.

Computer Vocabulary. Retrieved April 3, 2017, from https://www.
englishclub.com/vocabulary/computing.htmComputer
Vocabulary

Computer Vocabulary. Retrieved April 3, 2017, from https://www.
factmonster.com/science/computers-internet/t-z

Computer Glossary. Retrieved April 3, 2017, from www.mcu.ac.th/
BO/Files/Doc/Coursedisc/cdFile34.doc

Computer Glossary. Retrieved April 3, 2017, from http://pirun.kps.
ku.ac.th/~b5420600919/cdFile34.htm

Cooper, C. (2015). Finance and Banking. Retrieved April 3, 2017,
from http://www.hotelassociation.edu.

___________________________________________________

29

คณะผู้จัดทำ

1. ดร.สวุ รรณ จินตอนนั ต์กลุ หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์
2. ดร.สวุ ฒั น์ นิยมไทย วทิ ยาลยั เทคนิคสโุ ขทยั
3. นายวเิ ชยี ร ไชยวฒุ ิ วทิ ยาลยั เทคนิคลาพนู
4. นางอภญิ ญา บวั คาโคตร วทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งอดุ รธานี
5. นางสาวบณั ฑารีย์ โภชน์พนั ธ์ุ วิทยาลยั เทคนิคมนี บรุ ี
6. นางชนติ า ศรีทองคา วทิ ยาลยั เทคนคิ นครปฐม

คณะบรรณำธิกำร

1. นางสาววลั ลภา อยทู่ อง หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์
2. ดร.ประพนธ์ จนุ ทวเิ ทศ หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์
3. นางสาวโสภี นิลรักษ์ หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์
4. นายชาตรี ชนานาฎ หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์

___________________________________________________

30

___________________________________________________

31


Click to View FlipBook Version