The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

H5P การปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูอาร์ม, 2020-01-07 23:12:48

H5P การปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว

H5P การปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว

การปรับแต่ง
ขอ้ มูลส่วนตวั

1

หน่วยศกึ ษานเิ ทศก์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การปรบั แต่งข้อมลู ส่วนตัว ใน H5P

1 เมอ่ื เขา้ ส่รู ะบบแล้วเลือก เมนู My Account

2 จะเข้ามาสหู่ น้า รายละเอยี กข้อมลู สว่ นตัว

หนว่ ยศึกษานเิ ทศก์ สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

การปรบั แตง่ ข้อมลู ส่วนตัว ใน H5P

2 จะเข้ามาสหู่ น้า รายละเอียดขอ้ มูลสว่ นตัว

เมนู View

1
23

4

1 เมนูหลกั
2 รูปภาพและชอ่ื
3 ลงิ กน์ ่าใจในอืน่ ๆ ของ H5P
4 ช้นิ งานต่าง ๆ ทไี่ ด้สร้างไว้แลว้ ใน H5P

หนว่ ยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

การปรบั แตง่ ข้อมลู สว่ นตัว ใน H5P

2 หน้า รายละเอยี ดขอ้ มลู สว่ นตัว

เมนู EDIT

1

2

3

1 รหัสผ่านปัจจบุ ัน
2 รหัสผ่านใหม่
3 เพ่มิ รูปภาพประจาตวั

หน่วยศึกษานเิ ทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การปรับแตง่ ข้อมลู ส่วนตวั ใน H5P

2 หน้า รายละเอยี ดข้อมลู ส่วนตัว

เมนู EDIT (ต่อ)

กรอกขอ้ มูลรายละเอยี ดส่วนตัว

เลือก Time Zone : Asia Bangkok

หน่วยศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

การปรับแตง่ ขอ้ มูลสว่ นตวั ใน H5P

2 หนา้ รายละเอียดขอ้ มลู ส่วนตวั

เมนู Contents

1

หนา้ น้ีจะแสดงช้ินงานทง้ั หมดทเี่ คยได้สรา้ งไว้
หากต้องการสร้างชิ้นงานใหม่ ให้เลือกที่ 1
Create New Content

หนว่ ยศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปรบั ปรงุ 06-01-2563


Click to View FlipBook Version