The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

24 ตุลาคม 2565 กฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้าง
โรงเรียนพระพุทธศาสนา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pimol Teeraniyompong, 2022-09-04 02:28:26

กฐินสามัคคี วัดป่านาขาม

24 ตุลาคม 2565 กฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้าง
โรงเรียนพระพุทธศาสนา

ประจำปี /2565

เพื่อซื้อที่ดินสร้าง
โรงเรียนพระพุทธศาสนานานาชาติ

ติดต่อสอบถาม พระมหาทวี ญาณวโร โทร 096-6987969

24 2

ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี

เพื่อซื้อที่ดินสร้าง
โรงเรียนพระพุทธศาสนา

นานาชาติ
ณ . วั ด ป่ า น า ข า ม ต . แ ก้ ง ไ ก่ อ . สั ง ค ม

จ.หนองคาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3

ธนาคาร ออมสิน
สาขา อ.สังคม

ชื่อบัญชี วัดป่านาขาม ต. แก้งไก่ข้อเสนอโดย

4

ต า ม ค ว า ม ตั้ ง ใ จ เ ดิ ม ที่
ข้ า พ เ จ้ า อ ย า ก จ ะ ช่ ว ย ง า น
พระศาสนา

ไ ด้ ม า เ ห็ น ภ า ค ก า ร ป ฎิ บั ติ ใ น เ มื อ ง ไ ท ย มี ห ล า ก

หลายรูปแบบ แต่ด้านปริยัตินั้นไม่นิยมที่จะ

ศึ ก ษ า กั น ม า ก นั ก
ไม่เหมือนกับประเทศพม่า ที่พยายามจะเก็บรักษาคำ

สอนโดยการท่องจำพระไตรปิฏก ซึ่งทำกันมาอย่าง

ยาวนาน สืบต่อสาย เรียก มุขะปาทะ เด็กพม่าบวชกัน

ตั้งแต่วัยเยาว์วัยสาว เด็กสาวก่อนที่จะเลือกออกไปใช้

ชีวิตครอยครัวในทางโลกต่างผ่านการบวชเรียนมา

แล้วทั้งสิ้น เหมือนการบวชพระในเมืองไทย แต่หาก

เด็กสาวต้องการที่จะเลือกใช้ชีวิตในการบวช ชีวิต

ทางธรรมก็เป็นชีวิตสุดท้ายของพวกเขา ซึ่งก็ไม่ต่าง

จากของประเทศศรีลังกา

5

ไ ป ดู ง า น รั ก ษ า คำ ส อ น ข อ ง ศ รีลั ง ก า ใ น
ช่ ว ง ที่ เ กิ ด ส ง ค ร า ม ก ล า ง

เ มื อ ง ข อ ง ค น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ร ะ ห ว่ า ง ท มิ ฬ
กั บ สิ ง ห ล
ศาสนาได้หายไปจากเมืองศรีลังกา ไม่เหลือแม้แต่
พระสงฆ์รูปเดียวในศรีลังกา คราวนั้นพระเจ้าวิชัยสิริ
สังฆโพธิ กษัตริย์แห่งลังกาวงศ์ ได้ส่งราชฑูตไปทาง

พม่า พระสงฆ์จากพม่า 20 รูป เดินทางเข้าสู่
ศรีลังกา ทำให้เกิดการอุปสมบทกุลบุตรของ

ชาวลังกาอีกครั้งมาครั้งที่ 2 สงครามเมืองของศรีลังกาได้เกิดขึ้นมา
อีก เจ้าลังกาในสมัยนั้น พระเจ้ากิตติสิริราชสีห์ ได้
กอบกู้อิสรภาพและขอพระสงฆ์มาทางเมืองไทย ใน
คราวนั้น มีพระไปจากประเทศไทย 12 รูป เดินทาง

ไปยังศรีลังกา เพื่อฟื้ นคืนศาสนาอีกรอบ

6

ไปดูทางเวียดนาม ถึงแม้จะเป็นมหายาน ก็
มีการรักษาคำสอนมีการบวชประพฤติพรหมจรรย์กันอย่างมากมาย ถึงจะมีทั้ง
ฝ่ายของมหายานและเถรวาทซึ่งมีอยู่เป็นส่วนน้อย แต่คน
เวียดนามก็ขวนขวายที่จะออกบวชกันอย่างมากมาย มีให้

เห็นเยอะมากในประเทศเวียดนามในคราวที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปดูงานศาสนา บางทีการ
ปฎิบัติเพียงอย่างเดียว ที่ขาดฝ่ายปริยัติ ก็อาจจะทำให้การ

ปฎิบัติล่าช้า และไม่ชัดเจนในเส้นทาง
ในส่วนของการศึกษาของพระศาสนาอย่างแท้จริงจะ
ประกอบไปด้วย ปฎิบัติ ปริยัติ และ ปฎิเวธ หากจะขาดส่วน

ใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้

สำหรับงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วันนี้
เห็นสมควรว่า อยากจะ
สืบทอดคำสอนด้วยการ
เปิดโรงเรียนพระพุทธ
ศาสนานานาชาติ

7

เพราะจะเอื้อให้กับชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้า
มาศึกษาพุทธเถรวาท ความงดงามของงาน

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยซึ่งยังเป็นดิน
แดนของธรรมที่งดงาม ที่ได้เก็บต้นแบบ

ต้นฉบับของเถรวาทไว้ได้อย่างทรงคุณค่า จน
ทำให้ทั้งชาวพุทธและชาวต่างประเทศใฝ่ฝันที่จะ

เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทย
ข้าพเจ้าไม่เคยลืมบุญคุณของพระเจ้าอโศก
มหาราช ที่ได้ส่งสมณะฑูตออกเผยแผ่ 9 สาย

สายที่ 8

8

มาเผยแผ่ธรรมฝั่ งสุวรรณภูมิ โดยพระโสณะและ
พระอุตตระ พวกเราอาจจะเป็นร่องรอยของการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคก่อนงานพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียง
ลำพังข้าพเจ้าไม่ได้ ต้องอาศัยเหล่าบรรดาขุนศึกใน
กองทัพธรรมของพระศาสนาทั้งหลาย เข้ามารวมตัว

กันเพื่อความสำเร็จของงานในครั้งนี้เมื่อกรงล้อของธรรมจักรเริ่มเคลื่อนแล้ว นั่นเป็น
สัญญาณเตือนว่า เหล่าบรรดาพุทธบริษัท 4 ทั้งหลาย
ต้องเข้ามาช่วยเหลือกัน ทั้งชั้นพรหม เทพเทวา มนุษย์

ที่ยังต้องการบำเพ็ญบารมี ก็จะได้ลงมาช่วยกันใน
คราวนี้ งานของพระศาสนาในคราวนี้จะสำเร็จลงไม่
ได้ หากขาดฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆ ที่ประกอบกันขึ้น

เป็นกรงล้อธรรมจักรการประกาศธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิด
ขึ้นที่ใด จะยังความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆ
อีกครั้ง ความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาในท่ามกลาง
ความทุกข์ของคนบนโลกในปัจจุบันนี้ จะกลับมาทำให้
ศาสนารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความทุกข์ของคน

บนโลก

9

ขอส่งความปรารถนาดีมายังพวกท่านทั้งหลาย ขอ
ให้พร้อมใจกันทำงานครั้งนี้และงานต่อไปๆ ให้
สำเร็จด้วยเถิด

10

โครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนานานาชาติ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พระภิกษุ
สามเณร แม่ชี นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน
ทั่วไป ทั้งคนไทย และต่างชาติ ได้เข้ามาศึกษาเล่า
เรียน หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในหลักของ ศีล สมาธิ ปัญญา

แนวทางการสอนวิชาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมะ ธรรมศึกษา
นักธรรมชั้นตรี โท เอก

วิชาบาลี บาลีศึกษาเบื้องต้น
๑. วิชาธรรมวิภาค ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๒. วิชาพุทธประวัติ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
๓. วิชา วินัยมุข ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๔. วิชาภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตร อริยสัจสี่

11

๑.อาคารศาลาอเนกประสงค์
๒. ศาลาอเนกประสงค์

12

๓. กุฏิรับรอง ที่พัก
๔. กุฏิรับรอง ที่พัก

13

๕. กุฏิเดี่ยวกรรมฐานหญิง
๖. กุฏิเดี่ยวกรรมฐานหญิง

14

15

16

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ตารางวาละ 600 บาท

ห รือ ต า ม กำ ลั ง ศ รั ท ธ า

17

18

19

"สุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์
คนมองเห็นแต่ความสุขเล็กๆ น้อยๆ
แล้วก็ติดใจอยู่ในความสุขเหล่านั้น
เมื่อความสุขเหล่านั้นมันแปรผันไป

ก็เสียใจเพราะสุขเป็นของชั่ วคราวไม่ยั่งยืน
มันมีความแปรผันไปได้

เมื่อความสุขดับไป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นแทน "คติธรรมคำสอน #หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ #วัด
อรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย

Thank
you
WAT PA NA KHAM


Click to View FlipBook Version