The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนระดับม.ต้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thipsuda_2, 2022-09-01 21:21:35

แผนการสอนระดับม.ต้น

แผนการสอนระดับม.ต้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

Keywords: แผนการสอนระดับม.ต้น

แผนการพบกลุ่มระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอไชยา จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี

แผนการพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี

รายวชิ า ปฐมนเิ ทศนักศึกษา

ครง้ั ที่ วนั ท่ี ตวั ชี้วัด เน้ือหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ สอื่ และแหล่งเรียนรู้ การวดั และ
1 ปฐมนิเทศนักศกึ ษา ประเมินผล
โครงสร้างหลักสตู รการศึกษา - ครชู ้ีแจงเรอ่ื งการลงทะเบียนเรียนภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา ใบความรโู้ ครงสร้าง
นอกระบบระดับการศึกษาข้นั 2565 มีท้งั หมด 6 วิชา 16 หนว่ ยกิต คอื หลักสตู รการศกึ ษา -
พื้นฐาน พทุ ธศักราช2551 1.วทิ ยาศาสตร์ (พว21001) นอกระบบระดับ
2.ช่องทางการพฒั นาอาชีพ (อช21001) การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน
3.พฒั นาอาชีพใหม้ ีความเขม้ แขง็ (อช21003) พุทธศักราช 2551
4.ศลิ ปศึกษา (ทช21003) หอ้ งเรยี นออนไลน์
5.การเรยี นรูส้ ูภ้ ัยธรรมชาติ2 (สค0200036) Chaiya Learning
6.รู้ทนั ขา่ วและข่าวกรอง (สค0200036) แฟนเพจ Facebook
- ครชู ้ีแจงเรอ่ื งการเข้าเรยี นตลอดทง้ั ภาคเรียนต้อนไมต่ ่ำกว่า กศน.ตำบล
80 % ของเวลาเรยี นทั้งหมด
- ครชู ีแ้ จงเรือ่ งการทำโครงงาน ให้นักศึกษาเลอื กทำในสว่ นของ
วชิ าเลอื ก/ให้ความรูเ้ ร่ืองยาเสพตดิ /การประเมนิ คณุ ธรรม
- ครู ใหน้ กั ศกึ ษาแนะนำตวั เป็นรายบคุ คลเพื่อจะได้ทราบความ
ต้องการเรยี นร้ขู องนกั ศึกษา
- ครูชแี้ จงการเรยี นรู้ด้วยตนเอง(กรต.)และการจดบนั ทึกการ
เรยี นรู้

แผนการพบกล่มุ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอไชยา จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี

รายวิชา สรุปการจัดกจิ กรรม/การเรยี นการสอน

คร้งั ท่ี วันท่ี ตวั ชี้วดั เน้ือหา การจดั กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง การวัดและ
1 สรุปการจัดกจิ กรรม/การเรยี นการสอน เรียนรู้ ประเมินผล
วชิ า - สรุปการจดั กจิ กรร/การเรยี นการสอน - - ใบงาน
1.วิทยาศาสตร์ (พว21001) 1.วทิ ยาศาสตร์ (พว21001) ทั้งหมด
2. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2. ชอ่ งทางการพฒั นาอาชพี (อช21001) - งานทไ่ี ดร้ บั
(อช21001) 3. พัฒนาอาชพี ให้มีความเขม้ แข็ง มอบหมาย
3. พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) - เวลาเขา้
(อช21003) 4. ศิลปศกึ ษา (ทช21003) เรยี น
4. ศิลปศกึ ษา (ทช21003) 5.การเรียนรู้สภู้ ยั ธรรมชาติ2 (สค - สรุป ชวั่ โมง
5.การเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ2 (สค 0200036) กพช.
0200036) 6.รทู้ นั ขา่ วและข่าวกรอง (สค0200036) - โครงงาน
6.รทู้ ันข่าวและข่าวกรอง (สค - แบบบันทกึ
0200036) การอา่ น
- แฟ้มสะสม
งาน

แผนการพบกลมุ่ ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จังหวดั สุราษฎรธ์ านี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว21001)

ครั้งที่ วนั ท่ี ตวั ชีว้ ดั เน้อื หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ ส่ือและแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมินผล
2 โครงงานวทิ ยาศาสตร์ โครงงานวทิ ยาศาสตร์ 1. นำเข้าสู่บทเรยี น
- หนังสือ - ใบงาน
1.อธิบายประเภทเลือกหวั ข้อวางแผน วิธีทำ -ประเภทของโครงงาน - ให้นักศกึ ษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียน -แฟ้มสะสม
- ใบงาน ผลงาน
นำเสนอและประโยชนข์ องโครงงาน -การเลือกหัวข้อโครงงาน - ครสู อบถามนักศกึ ษาเกี่ยวกับโครงงาน - สือ่ - ประเมินผล
ออนไลน์ โดยดจู ากงาน
2.วางแผนการทำโครงงาน -การวางแผนการทำโครงงาน วทิ ยาศาสตร์ อธบิ ายพอสงั เขป แบบทดสอบ จากสมุดและ
- หอ้ งเรียน ในแฟม้ สะสม
3.ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ -การนำเสนอโครงงาน 2. ข้นั การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ออนไลน์ งาน
Chaiya - แบบทดสอบ
4.อธิบายและบอกแนวทางในการนำผลจาก -ประโยชนข์ องโครงงานเพ่ือพัฒนา - ครอู ธบิ ายเกีย่ วกับโครงงานวทิ ยาศาสตร์ Learning

โครงงานไปใช้ คณุ ชวี ติ - ครูสนทนากับผูเ้ รยี นถึงโครงงาน วธิ ีทำ การ

5.นำความรเู้ กี่ยวกบั วทิ ยาศาสตร์ นำเสนอ ประโยชนข์ องโครงงาน การทำโครงงาน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงาน ให้ดสู ือ่ ออนไลน์

ไปใช้ -ใหน้ กั ศกึ ษาดูส่อื การเรียนในห้องเรียนออนไลน์

Chaiya Learning

ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในหอ้ งเรียนออนไลน์

Chaiya Learning

ใบงาน

เรอื่ ง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
คำสงั่ ให้นกั ศึกษาพิจารณาชอ่ื โครงงานต่อไปนี้แล้วตอบว่าเป็นโครงงานประเภทใด โดยเขยี นคําตอบลงใน
ช่องว่าง
1. แปรงลบกระดานไร้ฝ่นุ โครงงาน
............................................................................................................................. ................................................
2. ยาขดั รองเท้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน
............................................................................................................................. ................................................
3. การศึกษาบรเิ วณปา่ ชายเลน โครงงาน..................................………………………………………………………………….
4. พฤตกิ รรมลองผดิ ลองถูกของนกพิราบ โครงงาน
......................................................................................................................... ...................................................
5. บ้านยุคนวิ เคลยี ร์ โครงงาน
............................................................................................................................. ...............................................
6. การศกึ ษาคุณภาพน้ำในแม่นำ้ เจ้าพระยา โครงงาน
............................................................................................................................. .................................................
7. เครือ่ งสง่ สญั ญาณกนั ขโมย โครงงาน..................................…………………………………………………………………….
8. สาหรา่ ยสเี ขียวแกมนำ้ เงนิ ปรับสภาพนำ้ เสียจากนากุ้ง โครงงาน......................………………………………………….
9. ศึกษาพฤติกรรมการเรยี นรู้แบบมีเง่ือนไขของหนูขาว โครงงาน
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ศึกษาวงจรชีวติ ของตวั ด้วง โครงงาน
............................................................................................................................. .................................................

กจิ กรรมที่ 2 ใหน้ ักศึกษาอธิบายความสําคัญของโครงงานวทิ ยาศาสตร์ว่ามีความสําคัญอย่างไร
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

กิจกรรมที่ 2 วางแผนจดั ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทน่ี า่ สนใจอยากรมู้ า 1 โครงงาน โดยดำเนนิ การดังนี้

1) -ระบุประเดน็ ทสี่ นใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( 1 ประเดน็ )

- ระบเุ หตุผลที่สนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปญั หา ( ทำไม )

- ระบุแนวทางทีส่ ามารถแก้ไขปญั หาน้ไี ด้ ( ทำได้ )

- ระบุผลดีหรอื ประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการที่ระบุ(พิจารณาข้อมูลจากขอ้

1) มาเปน็ ชอ่ื โครงงาน

2) ระบุช่ือโครงงานที่ต้องการแก้ไขปญั หาหรือทดลอง

3) ระบุเหตผุ ลของการทำโครงงาน (มวี ัตถุประสงค์อยา่ งไร ระบเุ ปน็ ข้อ ๆ )

4) ระบุตวั แปรที่ตอ้ งการศึกษา ( ตวั แปรต้น ตัวแปรตาม และตวั แปรควบคมุ )

5) ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ทต่ี ้องการพสิ จู น์
2. จากขอ้ มูลตามข้อ 1) ใหน้ ักศกึ ษาเขยี นเค้าโครงโครงงานตามประเด็นดังน้ี

1) ชือ่ โครงงาน ( จาก 2 )..........................................................................................

2) ทมี่ าและความสำคัญของโครงงาน (จาก 1)...........................................................

3) วัตถุประสงค์ของโครงงาน ( จาก 3 )....................................................................

4) ตัวแปรทต่ี ้องการศึกษา ( จาก 4 )............................................................................

5) สมมติฐานของโครงงาน ( จาก 5 ).........................................................................

6) วสั ดอุ ปุ กรณ์และงบประมาณท่ตี ้องใช้

6.1 วสั ดอุ ปุ กรณ์...........................................................................................

6.2 งบประมาณ...........................................................................................

7) วธิ ีดำเนนิ งาน ( ทำอย่างไร )

8) แผนการปฏิบตั งิ าน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานทที่ ป่ี ฏิบตั งิ าน )

กจิ กรรม วันเดือนปี สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน หมายเหตุ

9) ผลที่คาดวา่ จะได้รับ (ทำโครงงานนี้แล้วมีผลดอี ยา่ งไร

บา้ ง).....................................................................................

10) เอกสารอ้างองิ (ใช้เอกสารใดบา้ งประกอบในการคน้ คว้าหาความรู้ในการทำโครงงานนี้)

3. นำเคา้ โครงทจี่ ดั ทำแลว้ เสร็จไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรกึ ษา แลว้ ขออนมุ ัติดำเนินงาน

4. ดำเนนิ ตามแผนปฏิบตั ิงานที่กำหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบนั ทกึ ผล

1) สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ ข (ถ้าม)ี ในแตล่ ะกจิ กรรม

2) ผลการทดลองทกุ ครั้ง

กิจกรรมท่ี 3
ใหน้ กั ศึกษาพจิ ารณาขอ้ มลู จากกิจกรรมท่ี 2 มาสรปุ ผลการศึกษาทดลองในรปู แบบของรายงานการศึกษา
ทดลองตามประเด็นดังต่อไปน้ี
1) ชื่อโครงงาน
............................................................................................................................. ................................................
2) ผทู้ ำโครงงาน
............................................................................................................................. .................................................
3) ช่ืออาจารย์ที่ปรกึ ษา
............................................................................................................................. .................................................
4) คำนำ
5) สารบญั
6) บทท่ี 1 บทนำ
- ที่มาและความสำคญั
- วตั ถุประสงค์
- ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
- สมมตฐิ าน
- ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
7) บทท่ี 2 เอกสารทเ่ี ก่ียวข้องกบั การทำโครงงาน
8) บทที่ 3 วิธกี ารศึกษา/ทดลอง
- วัสดอุ ุปกรณ์
- งบประมาณ
- ขั้นตอนการดำเนินงาน
- แผนปฏิบตั งิ าน
9) บทท่ี 4 ผลการศึกษา/ทดลอง
- การทดลองได้ผลอยา่ งไรบา้ ง
10) บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
- ขอ้ สรปุ ผลการทดลอง
- ขอ้ เสนอแนะ
11) เอกสารอา้ งองิแผนการพบกลมุ่ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว21001)

คร้ังที่ วนั ที่ ตัวช้วี ัด เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ ส่อื และแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมินผล

3 เซลล์ เซลล์ 1. นำเขา้ สู่บทเรยี น - หนังสือเรยี น - ใบงาน

1.อธบิ ายลักษณะโครงสร้างองค์ประกอบ ลกั ษณะรปู ร่างของเซลล์พืชและ - ครูสอบถามนักศึกษาเกย่ี วกับลกั ษณะ - ใบงาน -แฟ้มสะสม

และหนา้ ท่ขี องเซลล์ เซลลส์ ัตว์ โครงสร้างองคป์ ระกอบและหนา้ ท่ีของเซลล์ - ส่อื ออนไลน์ ผลงาน

2.เปรยี บเทยี บความแตกตา่ งระหว่างเซลล์ -สง่ิ มชี ีวติ เซลลเ์ ดยี ว อธบิ ายพอสงั เขป แบบทดสอบ - ประเมินผลโดย

พชื และเซลลส์ ัตว์ -สง่ิ มชี ีวิตหลายเซลล์ 2. ข้นั การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ กอ่ นเรียน ดูจากงานจาก

3.อธบิ ายการทำงานของระบบตา่ ง ๆ ในสตั ว์ องคป์ ระกอบโครงสรา้ งและหน้าที่ - ครอู ธบิ ายเกีย่ วกบั ลักษณะโครงสร้าง - หอ้ งเรยี น สมุดและในแฟ้ม

ของเซลล์พืชและเซลลส์ ตั ว์ องค์ประกอบและหนา้ ทีข่ องเซลล์ ออนไลน์ สะสมงาน

กระบวนการที่สารผ่านเซลล์ - ครูสนทนากับผู้เรยี นถึงลักษณะโครงสร้าง Chaiya - แบบประเมนิ

-การแพร่ องค์ประกอบและหน้าทข่ี องเซลล์ใหด้ สู อ่ื Learning การทดสอบก่อน

-ออสโมซิส ออนไลน์ เรยี น

การดำรงชวี ิตของสตั ว์ -ให้นักศกึ ษาดสู อื่ การเรยี นในห้องเรียน - โครงงาน

-โครงสร้างและการทำงานของ ออนไลน์ Chaiya Learning รายวชิ าเลือก/

ระบบต่าง ๆ ของสัตว์ ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในห้องเรียนออนไลน์ แบบรายงาน

-ระบบหายใจ Chaiya Learning ความก้าวหนา้

-ระบบยอ่ ยอาหาร ของโครงงาน

คร้งั ท่ี วนั ท่ี ตวั ช้วี ดั เน้ือหา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ สื่อและแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมนิ ผล
-ระบบขบั ถ่าย
-ระบบสบื พนั ธุ์

ใบงานเรื่อง เซลล์

ชอ่ื -สกุล.....................................................รหสั นกั ศกึ ษา...................................... กศน.ตำบล .................
****************************************************

1. จงเติมคำตอบทถี่ ูกต้อง
1. เซลล์ (Cell) คือ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................
2. ผนังเซลล์ มหี น้าที่ .............................................................................................................................
3.สว่ นประกอบของเซลล์ทท่ี ำหนา้ ทีค่ วบคุมปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเขา้ ออกจากเซลล์ คือ

................................................................................................................. .............................................................
4. เซลล์ชนดิ ใดเมื่อเจรญิ เติบโตเตม็ ที่จะไม่มนี วิ เคลียส...........................................................................
5. ผนังเซลล์ของพชื ประกอบไปด้วยสารที่เรยี กว่า..................................................................................
6. ส่วนประกอบชนดิ ใดบ้าง ทพ่ี บในเซลลพ์ ชื แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่............................................

................................................................................................................. .............................................................
7. เซลลส์ ตั วไ์ มส่ ามารถสรา้ งอาหารเองได้ เพราะ...................................................................................
8. ภายในคลอโรพลาสต์มสี ารสีเขียว เรยี กว่า ........................................................................................
9. สว่ นประกอบของเซลลม์ หี นา้ ท่ีควบคมุ การเจรญิ เตบิ โต และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธกุ รรม

คอื .......................................................................................................................................................................
10. เพราะเหตุใดเม่ือพืชและสัตวต์ ายลง เซลล์พชื จึงมีลักษณะคงรูปอยู่ได้ แต่เซลล์สัตวจ์ ะสลายไป

............................................................................................................................................................ ..................
2. จงเติมสว่ นประกอบของเซลลล์ งในชอ่ งวา่ ง พรอ้ มเปรยี บเทยี บความแตกตา่ งระหวา่ งเซลลพ์ ชื และเซลล์สัตว์
ลงในตารางใหถ้ ูกต้อง

1
1 ………………………………………………………………

2
2 ………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………

3 5 ………………………………………………………………
45

ก. เซลลส์ ตั ว์ ข. เซลล์พชื

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

แผนการพบกลมุ่ ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอไชยา จงั หวดั สุราษฎร์ธานี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว21001)

คร้ังที่ วนั ที่ ตัวช้วี ดั เนื้อหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ สอื่ และแหล่ง การวดั และ
เรยี นรู้ ประเมินผล

4 ระบบนิเวศ ระบบนเิ วศ 1. นำเขา้ สู่บทเรยี น - หนงั สือ - ใบงาน

1.อธบิ ายเกย่ี วกับความสัมพนั ธข์ องส่งิ มีชวี ิต -ความสัมพนั ธข์ องส่งิ มีชวี ิต - ครูสอบถามนักศึกษาเก่ยี วกับระบบนิเวศ เรียน -แฟ้มสะสม

ต่างๆในระบบนิเวศในท้องถิ่นและการ ตา่ ง ๆในระบบนิเวศ ความสมั พันธ์ของส่ิงมีชวี ติ ต่างๆในระบบนเิ วศอธิบายพอ - ใบงาน ผลงาน

ถา่ ยทอดพลังงาน การถา่ ยทอดพลงั งาน สังเขป - สอื่ - ประเมนิ ผล

2.อธิบายและเขียนแผนภูมสิ ายใยอาหาร -สายใยอาหาร 2. ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออนไลน์ โดยดจู ากงาน

และระบบนเิ วศตา่ งๆในทอ้ งถิ่น -วฏั จักรของน้ำ - ครอู ธบิ ายเกยี่ วกบั ระบบนิเวศ ความสมั พนั ธ์ของ - จากสมดุ และ

3.อธบิ ายวฎั จักรของนำ้ และคารบ์ อน -วฏั จกั รคารบ์ อน สิ่งมีชวี ติ ต่างๆในระบบนิเวศในทอ้ งถ่นิ แบบทดสอบ ในแฟม้ สะสม

- ครูสนทนากบั ผูเ้ รยี นถงึ ระบบนิเวศ ใหด้ ูสอ่ื ออนไลน์ ก่อนเรียน งาน

-ใหน้ ักศกึ ษาดูสื่อการเรียนในห้องเรยี นออนไลน์ Chaiya - ห้องเรียน - แบบ

Learning ออนไลน์ ประเมินการ

ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในห้องเรียนออนไลน์ Chaiya Chaiya ทดสอบก่อน

Learning Learning เรียน

- โครงงาน

รายวชิ าเลือก/

แบบรายงาน

ความก้าวหน้า

ของโครงงาน

ใบงาน เรอื่ งระบบนิเวศ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้
ช่อื - สกลุ ...............................................................................................รหสั ...................................................

เรือ่ ง ระบบนิเวศ
คำสั่ง ใหน้ ักศึกษาตอบคำถามตอ่ ไปนี้
1. ระบบนเิ วศ คอื อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ยกตวั อยา่ งสภาพต่างๆ ของสงิ่ ทอ่ี ยู่รอบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. “ชวี นเิ วศ” คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ปรมิ าณนำ้ จืดในแหล่งต่างๆ ทง้ั โลก มอี ยู่เท่าไหร่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. จงอธบิ ายลักษณะของ “ถ้ำ” มาพอสังเขป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ทำไมชายฝั่งทะเลจึงเป็นระบบนเิ วศที่มคี วามพเิ ศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. บรเิ วณใดในโลกทพ่ี บ “ปา่ ชายเลน” และทำไมจงึ เป็นเช่นนัน้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. การศึกษาสิ่งมชี วี ิตทำไดก้ ว่ี ิธี อะไรบ้างจงอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ในการจดั ลำดับช้นั ของชีวภาพ สิ่งมชี ีวิตใดที่ท่ีอย่รู ะดับตำ่ สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. จงอธบิ ายลักษณะของป่าดิบชืน้ ในทวปี เอเชีย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. ทำไมมหาสมทุ รจงึ มีความสำคญั ต่อดาวเคราะห์โลก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. องคป์ ระกอบของระบบนิเวศมอี ะไรบ้างใหอ้ ธิบายพอสังเขป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. องคป์ ระกอบที่มชี วี ิต (Biotic components) ท่มี าจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เปน็ กี่แบบ อะไรบา้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. พลงั งานชนดิ ใดที่ส่งมาถึงระบบนิเวศท้ังมวลบนโลก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. จงอธบิ ายลกั ษณะของการหายใจในระดบั เซลล์ (Respiration)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. “วัฏจักรของน้ำ” (Water cycle) คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. วัฏจกั รของคารบ์ อน (Carbon Cycle) คอื อะไร และมีลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 4 เรอื่ ง ระบบนเิ วศ

ชอื่ -สกุล.....................................................รหัสนักศกึ ษา...................................... กศน.ตำบล .................
****************************************************
คำชแี้ จง ใหน้ กั ศกึ ษาสำรวจระบบนิเวศในชุมชนในหัวข้อต่อไปนี้

- ลักษณะทางกายภาพ (อุณหภมู ิ ความเป็นกรด – เบส ลกั ษณะพน้ื ดนิ ความใสของน้ำ)
- ส่ิงมชี วี ิต (ชนดิ จำนวน ความสมั พันธ)์
แลว้ สรปุ สั้นๆ พรอ้ มทงั้ เขียนความสัมพนั ธ์ในรูปสายใยอาหาร
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................แผนการพบกลุ่มระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว21001)

คร้ังที่ วนั ที่ ตวั ชี้วัด เน้ือหา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ ส่อื และแหล่ง การวดั และ
เรียนรู้ ประเมินผล

5 โลก โลก 1. นำเข้าสูบ่ ทเรียน - หนังสือ - ใบงาน

1.บอกสว่ นประกอบ และวิธีการแบง่ ชั้นของ -สว่ นประกอบและการแบง่ ชัน้ ของโลก - ครูสอบถามนักศึกษาเกยี่ วกับ สว่ นประกอบ เรยี น -แฟ้มสะสม

โลก -การแบ่งชน้ั ของโลก และวิธีการแบง่ ช้นั ของโลกและเทคโนโลยี - ใบงาน ผลงาน

2.อธิบายการเปลย่ี นแปลงของโลกโดย -ทรพั ยากรธรณใี นทอ้ งถ่ินและประเทศ อธิบายพอสังเขป - สอื่ - ประเมนิ ผล

กระบวนการต่างๆ -การเปล่ียนแปลงของเปลอื กโลก 2. ขัน้ การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ออนไลน์ โดยดูจากงาน

3.บอกองค์ประกอบและการแบง่ ชั้น -กระบวนการยกตวั และยบุ ตวั - ครูอธบิ ายเกย่ี วกบั สว่ นประกอบ และวธิ กี าร - จากสมดุ และ

บรรยากาศ -การผุพงั อยู่กบั ที่ แบ่งช้ันของโลกใหด้ ูสือ่ ออนไลน์ แบบทดสอบ ในแฟม้ สะสม

4.บอกความหมายและความสำคัญของ -การกร่อน -ใหน้ ักศึกษาดสู ื่อการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ - ห้องเรียน งาน

อุณหภมู ิ ความชืน้ และความกดอากาศ -การพดั พา Chaiya Learning ออนไลน์ - แบบ

5.อธิบายความสมั พันธแ์ ละอุณหภูมิ -การทบั ถม ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในห้องเรียนออนไลน์ Chaiya ประเมนิ การ

ความชนื้ และความกดอากาศตอ่ ชีวติ ความ -กรณีศกึ ษาภัยจากการเปลยี่ นแปลง Chaiya Learning Learning ทดสอบก่อน

เป็นอยู่ ของเปลือกโลกเช่น แผ่นดินไหว การ เรียน

6.บอกชนดิ ของลม เกิดปรากฏการณ์สนึ ามิ - โครงงาน

รายวิชาเลือก/

คร้งั ที่ วนั ท่ี ตวั ช้ีวดั เน้ือหา การจดั กระบวนการเรียนรู้ ส่อื และแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมนิ ผล
7.อธิบายอิทธิพลของลมต่อมนุษย์และ -ชนั้ บรรยากาศ องคป์ ระกอบและการ แบบรายงาน
ส่งิ แวดลอ้ ม แบ่งชั้นบรรยากาศ ความกา้ วหน้า
8.บอกวธิ ีการป้องกันภัยท่เี กดิ จาก -อุณหภมู ิ ความชื้นและความกด ของโครงงาน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อากาศในท้องถ่นิ
9.บอกประโยชน์ของการพยากรณอ์ ากาศ ความสัมพนั ธ์ของอณุ หภมู ิ ความชน้ื
และความกดอากาศ ที่มีผลกระทบต่อ
ชวี ติ ความเป็นอยู่
-ปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ
ชนิดของลม
-ลมมรสมุ
-ลมพายหุ มุนเขตร้อนฯลฯ
-กรณีศึกษาการเกดิ
พายุนากีส พายุงวงชา้ ง พายุนาคเลน่
นำ้
-อิทธิพลของลมต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
-การปอ้ งกนั ภยั ทเี่ กดิ จากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ

คร้งั ท่ี วนั ท่ี ตวั ช้วี ดั เน้อื หา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ สื่อและแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมนิ ผล

-ความสำคัญและประโยชน์ของการ

พยากรณอ์ ากาศ

ใบงานท่ี 1 เรื่อง โลก บรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

คำช้แี จง จงตอบคำถามต่อไปน้ี
1. ส่วนประกอบของโลก แบง่ ออกเปน็ กีส่ ่วน อะไรบา้ ง

............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
..................................................................................................................... .........................................................

2. เปลือกโลก คอื อะไร และสามารถแบง่ ออกเปน็ กี่ชั้น จงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...

3. แมนเทิล (Mantle) มลี ักษณะเปน็ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. แกน่ โลก (Core) สามารถแบง่ ออกเป็นกชี่ นั้ จงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

5. การเคล่อื นท่ีของเปลอื กโลก เกดิ จากสาเหตใุ ด และการเคลื่อนทส่ี ามารถแบง่ ออกเป็นอะไรบ้าง
จงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

6. บรรยากาศประกอบด้วยองค์ประกอบใดบา้ ง และสามารถแบง่ ช้ันบรรยากาศได้กี่ชน้ั อะไรบ้าง
จงอธิบาย
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ใบงานที่ 2 เร่อื ง โลก บรรยากาศปรากฏการณท์ างธรรมชาติส่งิ แวดลอ้ มและทรพั ยากรธรรมชาติ

คำชแี้ จง ให้นกั ศกึ ษาตอบคำถามตอ่ ไปน้ี
1. ใหน้ ักศึกษาศึกษาหาอธบิ ายกบั การกำเนิดโลก การโคจรของโลก ส่วนประกอบของโลก และการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

2. ใหน้ กั ศกึ ษาศึกษาอธิบายเกยี่ วกบั บรรยากาศของโลก เมฆและฝน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง บรรยากาศปรากฏการณท์ างธรรมชาตสิ ่งิ แวดล้อม

ชื่อ-สกุล.....................................................รหสั นกั ศึกษา...................................... กศน.ตำบล .................
****************************************************

คำช้แี จง ให้นักศึกษาตอบคำถามตอ่ ไปนี้
1. ให้นักศึกษาศึกษาอธบิ ายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตขิ องโลกปจั จบุ นั

............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................

2. นกั ศกึ ษาสามารถช่วยปอ้ งกันผลกระทบท่จี ะเกดิ จากปรากฏการณธ์ รรมชาติไดอ้ ย่างไรบ้าง
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

3. ให้นกั ศกึ ษาอธบิ ายลักษณะการเกิดพายทุ อร์นาโด
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................

แผนการพบกลุ่มระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอไชยา จงั หวัดสุราษฎรธ์ านี

รายวชิ าวิทยาศาสตร์ (พว21001)

ครง้ั ที่ วันท่ี ตวั ช้ีวัด เน้ือหา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ สอ่ื และแหล่ง การวดั และ
เรยี นรู้ ประเมนิ ผล

6 สมบตั ขิ องสาร สมบัตขิ องสาร 1. นำเข้าสบู่ ทเรียน - หนังสอื - ใบงาน

1.อธิบายสมบัตทิ างกายภาพและสมบัติทาง -สมบตั ขิ องสารทางกายภาพ - ใหน้ ักศกึ ษาทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน เรียน -แฟม้ สะสม

เคมี -สมบตั ิเคมขี องสาร - ครูสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกบั สมบตั ิทางกายภาพ - ใบงาน ผลงาน

2.อธบิ ายความแตกตา่ งและจำแนกธาตุ เกณฑ์ในการจำแนกสาร และสมบัตทิ างเคมี/ธาตุและสารประกอบอธบิ าย - สือ่ - ประเมนิ ผล

สารประกอบ สารละลายและสารผสม -ใชส้ ถานะ พอสงั เขป ออนไลน์ โดยดูจากงาน

3.จำแนกสารโดยใช้เนื้อสารและสถานะเป็น -ใชเ้ นอ้ื สาร 2. ขน้ั การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ - จากสมุดและ

เกณฑ์ -สมบตั ิของธาตุสารประกอบ - ครอู ธบิ ายเกยี่ วกับสมบัตทิ างกายภาพและสมบัติ แบบทดสอบ ในแฟม้ สะสม

สารละลาย สารผสม ทางเคม/ี ธาตุและสารประกอบให้ดสู ่ือออนไลน์ ก่อนเรียน งาน

-ให้นักศึกษาดูสือ่ การเรียนในห้องเรยี นออนไลน์ - หอ้ งเรียน - แบบ

Chaiya Learning ออนไลน์ ประเมินการ

ธาตุและสารประกอบ ธาตุและสารประกอบ -ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในห้องเรียนออนไลน์ Chaiya ทดสอบก่อน

1.อธิบายและจำแนกธาตุ สารประกอบ -ความหมายและสมบตั ขิ องธาตุ Chaiya Learning Learning เรยี น

โลหะ อโลหะ และโลหะกึ่งอโลหะ กัมมนั ตรังสี - โครงงาน

2.บอกผลกระทบทีเ่ กิดจากธาตุกมั มนั ตรังสี รายวชิ าเลือก/

คร้งั ที่ วนั ท่ี ตัวช้ีวัด เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง การวัดและ
เรียนรู้ ประเมินผล
3.อธิบายการเกิดสารประกอบ สมบัติของโลหะ อโลหะ และโลหะ แบบรายงาน
4.บอกธาตุและสารประกอบท่ีใช้ใน กง่ึ อโลหะ ความก้าวหน้า
ชีวิตประจำวัน -ธาตุกัมมันตรังสี ของโครงงาน
สารประกอบ
-ความหมาย
-การเกิดสารประกอบ
-ธาตุและสารในชีวิตประจำวันใบงานที่ 1 เรื่อง สารและการจำแนกสาร

ช่อื -สกุล.....................................................รหัสนักศึกษา...................................... กศน.ตำบล .................

****************************************************

คำช้แี จง ให้นกั ศึกษาตอบคำถามตอ่ ไปนี้

1. บอกสมบตั ิทางกายภาพของสารมา 5 ขอ้

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................. ................................

.................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................. ............................................

2. ใช้สถานะของสารเปน็ เกณฑ์ในการจำแนกสาร แบง่ ได้เป็นก่อี ย่าง พร้อมยกตวั อย่างๆ ละ 2 ชนดิ

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

3. ถ้าใชเ้ นื้อสารเปน็ เกณฑ์ในการจำแนกแลว้

ทองแดง เป็น ................................... ดบี กุ เปน็ ............................

ทองคำขาว เปน็ ................................... น้ำ เป็น ...........................

นาก เปน็ ................................... นำ้ ตาลทราย เป็น ...........................

คลอรีน เปน็ ................................... เกลือแกง เป็น ...........................

ดนิ เหนียว เป็น ................................... ลูกเหม็น เป็น ...........................

4. ถา้ ใชธ้ าตุ สารประกอบ สารละลาย เป็นเกณฑใ์ นการจำแนกแลว้

ทองแดง เป็น ................................... น้ำเชอ่ื ม เปน็ ............................

เหรียญบาท เปน็ ................................... นำ้ ปลา เป็น............................

ยาน้ำเดอื ด เปน็ ................................... เหลา้ เป็น............................

ใบงานที่ 2 เร่อื ง ธาตแุ ละสารประกอบ

คำชีแ้ จง ให้นักศึกษาตอบคำถามตอ่ ไปน้ี
1. ความแตกต่างของธาตุ และธาตุกมั มนั ตรงั สี คืออะไร

............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

2. บอกรงั สที ี่ไดจ้ ากธาตุกมั มันตรงั สี 3 ชนิด พรอ้ มท้ังสัญลกั ษณ์ และการทะลุทะลวง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

3. สารประกอบ หมายถงึ อะไร และจงอธบิ ายการเกดิ สารประกอบ
.................................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

4. ยกตัวอยา่ งโลหะ อโลหะ และโลหะก่ึงอโลหะ มา 1 อย่าง พรอ้ มเหตุผล
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

5. บอกประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีมา พร้อมยกตัวอย่างมา 2 ข้อ
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................

ใบงานที่ 3 เรอ่ื ง สารละลาย

คำชี้แจง ให้นักศกึ ษาตอบคำถามตอ่ ไปนี้
1. สารละลายมีกส่ี ถานะ อะไรบ้าง พรอ้ มยกตวั อย่าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. องคป์ ระกอบของสารละลาย คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. จงบอกตวั ทำละลาย และตัวถูกละลายของสารละลายต่อไปน้ี

4. น้ำเกลอื ท่ีไมส่ มารถละลายได้อีก และมเี กลอื แกงอยู่กน้ ภาชนะ ท่านจะทำอย่างไรให้เกลอื แกง
ละลายได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. น้ำ 2 แก้ว มนี ำ้ กลัน่ 10 cc เทา่ กัน
แก้วท่ี 1 เปน็ สารละลายท่ีมนี ้ำตาลทราย 1 ขดี
แกว้ ที่ 2 เปน็ สารละลายท่ีมนี ้ำตาลทราย 2 ขีด

แก้วใดมีความเข้มข้นมากกวา่ และเพราะอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ยกตัวอย่าง กรดแก่ และเบสแก่ มาอย่างละ 2 ชนดิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………แผนการพบกลมุ่ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี

รายวชิ าวิทยาศาสตร์ (พว21001)

ครัง้ ที่ วันที่ ตัวช้วี ดั เนอื้ หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ สือ่ และแหล่ง การวัดและ
เรยี นรู้ ประเมินผล

7 แรงและการใชป้ ระโยชน์ แรงและการใช้ประโยชน์ 1. นำเข้าสู่บทเรียน - หนังสอื - ใบงาน

3.บอกระบุประโยชนข์ องแรงใน -การหาคา่ โมเมนต์ - ให้นกั ศึกษาทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน เรียน -แฟม้ สะสม

ชีวติ ประจำวัน -การใช้โมเมนต์ในชีวติ ประจำวนั - ครสู อบถามนักศกึ ษาเก่ยี วกับแรงและการใช้ - ใบงาน ผลงาน

4.การหาคา่ ผลจากการกระทบของแรงและ ประโยชน์/งานและพลงั งานอธิบายพอสงั เขป - ส่ือ - ประเมนิ ผล

โมเมนต์ 2. ขนั้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออนไลน์ โดยดจู ากงาน

5.ให้ความรใู้ น เรื่องโมเมนตใ์ น - ครูอธิบายเกี่ยวกับแรงและการใชป้ ระโยชน/์ งาน - จากสมุดและ

ชีวติ ประจำวัน และพลังงาน แบบทดสอบ ในแฟม้ สะสม

- ครสู นทนากับผ้เู รียนถึงแรงและการใชป้ ระโยชน์/ กอ่ นเรียน งาน

งานและพลงั งานให้ดูส่ือออนไลน์ - ห้องเรียน - แบบ

-ให้นักศกึ ษาดูสื่อการเรียนในหอ้ งเรียนออนไลน์ ออนไลน์ ประเมินการ

งานและพลงั งาน งานและพลงั งาน Chaiya Learning Chaiya ทดสอบก่อน

1.อธบิ ายความหมายของงานและพลงั งานใน -ความหมายของงานและพลังงาน ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ในห้องเรยี นออนไลน์ Learning เรียน

รปู แบบต่าง ๆ -รูปของพลังงาน Chaiya Learning - โครงงาน

2.การตอ่ วงจรไฟฟ้าอย่างงา่ ย ไฟฟา้ รายวชิ าเลือก/

คร้งั ที่ วนั ท่ี ตัวชีว้ ดั เนอ้ื หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ สอ่ื และแหล่ง การวดั และ
เรียนรู้ ประเมนิ ผล
3.ใช้กฎของโอห์มในการคำนวณ -พลงั งานไฟฟ้า แบบรายงาน
กฎของโอหม์ ความกา้ วหน้า
- การตอ่ ความตา้ นทานแบบต่างๆ ของโครงงาน
- การหาค่าความต้านทาน
- ไฟฟา้ ในชวี ติ ประจำวนั

ใบงาน เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ชอื่ - สกุล.......................................................รหัส...................................................

คำสงั่ จงตอบคำถามตอ่ ไปน้ี
1. แรงมีความหมายวา่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปริมาณเวกเตอรค์ ืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. กำหนดใหแ้ รง 6 นวิ ตนั และแรง 10 นวิ ตันกระทำในทศิ ทางเดียวกนั แรงลพั ธ์มคี า่ เท่าใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. แรง 2 แรงมีคา่ 2 และ 4 นวิ ตนั กระทำในทศิ ทางตรงขา้ มกัน แรงลัพธ์มีคา่ เทา่ ใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.ผลท่ีเกดิ จากการกระทำของแรงมีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. แรงมหี น่วยเป็น
อะไร………………………………......................................................................................................................
7.แรงเสียดทานคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.ยานพาหนะทใี่ ช้ในปัจจบุ ันทกุ ชนิดตอ้ งมีล้อเพ่อื อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.ล้อรถมีตลับลูกปืน ลอ้ และใสน่ ้ามนั หลอ่ ลนื่ เพื่ออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. แรงเสียดทานมคี า่ มากหรอื นอ้ ยขึ้นอยกู่ บั อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.นักเทนนิสตีลกู เทนนสิ อยา่ งแรง ขณะทีล่ ูกเทนนิสกาลังเคล่ือนทีอ่ ยใู่ นอากาศ มแี รงใดบา้ งมากระทาต่อ
ลกู เทนนสิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.โมเมนต์ คอื อะไร มีกี่ชนดิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงาน เรื่อง งานและพลงั งาน ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบ ก. ข. ค. หรือ ง. ทถ่ี ูกท่สี ุดเพยี งคาตอบเดยี ว

1. พลงั งานในขอ้ ใด จดั เป็น พลงั งานสะอาด

ก. พลงั งานจากถา่ นหิน ข. พลงั งานแสงอาทิตย์ ค. พลงั งานจากน้ามนั เช้ือเพลิง

ง. พลงั งานชีวภาพ

2. ขอ้ ใด คือ องคป์ ระกอบของแสงอาทิตย์

ก. ความร้อน ข. แสง ค. ฝ่นุ ละออง

ง. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก

3. เซลลส์ ุริยะ ทาหนา้ ท่ีอยา่ งไร

ก. เปลี่ยนพลงั งานไฟฟ้า เป็นพลงั งานกล ข. เปล่ียนพลงั งานแสงอาทิตย์ เป็นพลงั งานกล

ค. เปลี่ยนพลงั งานแสงอาทิตย์ เป็นพลงั งานไฟฟ้า ง. เปล่ียนพลงั งานกล เป็นพลงั งานไฟฟ้า

4. อาชีพใด ใชป้ ระโยชน์จากแสงโดยตรง

ก. ทานาเกลือ ข. คา้ ขาย ค. ทาประมง ง. เล้ียงสัตว์

5. ถา้ หอ้ งเรียนมืด นกั เรียนควรทาสิ่งใดเป็นอนั ดบั แรก

ก. เปิ ดไฟฟ้า ข. เปิ ดประตู หนา้ ต่าง ค. ก่อไฟ ง. ออกไปเรียน

นอกหอ้ ง

6. การแสดงในขอ้ ใด เกี่ยวขอ้ งกบั แสงมากท่ีสุด

ก. ลาตดั ข. ฟ้อนรา ค. เพลงบอก ง. หนงั ตะลุง

7. พชื ใชแ้ สงแดดปรุงอาหาร -> สตั วก์ ินพืช -> มนุษยก์ ินสตั ว์ ขอ้ ความน้ีแสดงถึงเรื่องใด

ก. กฎธรรมชาติ ข. การแกแ้ คน้ ค. ความสมดุล ง. การถ่ายทอด

พลงั งาน

8. ขอ้ ใด ไม่ ควรปฏิบตั ิ

ก. เอานิ้วช้ีรุ้งกินนา้ ข. เล่นเงาจากตะเกียง หรือหลอดไฟ

ค. จอ้ งมองดวงอาทิตยน์ าน ๆ ง. ทาครีมกนั แดด เม่ือไปเที่ยวชายทะเล

9. พลงั งานแสง สามารถเปลี่ยนเป็นพลงั งานรูปใดได้

ก. พลงั งานกล ข. พลงั งานไฟฟ้า ค. พลงั งานเสียง ง. พลงั งานลม

10. ขอ้ ใด กล่าวถูกตอ้ ง

ก. พลงั งานแสงอาทิตย์ ไม่สร้างมลภาวะ ข. ดวงอาทิตยส์ ่งแสงเฉพาะกลางวนั เท่าน้นั

ค. โลกเป็นดาวดวงเดียว ท่ีแสงอาทิตยส์ ่องมาถึง ง. แสงอาทิตยฆ์ ่าเช้ือโรคไมไ่ ด้

แผนการสอนระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชพี (อช21001)

คร้งั ที่ วันท่ี ตัวชว้ี ดั เนื้อหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ ส่อื และแหล่งเรียนรู้ การวดั และ
ประเมนิ ผล

8 การงานอาชีพ การงานอาชพี 1. นำเข้าสู่บทเรยี น - หนังสอื เรยี น - ใบงาน

1.อธบิ ายความสำคญั 1.ความสำคญั - ครสู อบถามนักศึกษาเก่ยี วกับ การงานอาชีพ - ใบงาน -แฟ้มสะสมผลงาน

และความจำเปน็ ในการ และความจำเปน็ ความสำคัญ และความจำเปน็ ในการพัฒนาอาชีพ - ส่ือออนไลน์ - ประเมนิ ผลโดยดู

พฒั นาอาชีพ ในการพฒั นา อธบิ ายพอสงั เขป - แบบทดสอบ จากงานจากสมดุ และ

อาชพี 2. ขน้ั การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ -หอ้ งเรียนออนไลน์ ในแฟม้ สะสมงาน

- ครอู ธิบายเก่ียวกบั ความรเู้ บื้องตน้ เกยี่ วกบั การ Chaiya Learning - แบบประเมินการ

งานอาชีพความสำคัญ และความจำเปน็ ในการ ทดสอบก่อนเรยี น

พฒั นาอาชีพ - โครงงานรายวิชา

- ครูสนทนากบั ผู้เรยี นถึงการงานอาชีพ เลอื ก/แบบรายงาน

ความสำคญั และความจำเปน็ ในการพฒั นาอาชีพ ความก้าวหน้าของ

ให้ดสู ่ือออนไลน์ โครงงาน

-ใหน้ กั ศกึ ษาดูสื่อการเรยี นในห้องเรียนออนไลน์

Chaiya Learning ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ใน

ห้องเรียนออนไลน์ Chaiya Learning

- ใหน้ ักศกึ ษาอภิปรายหนา้ ชั้นเรยี น

คร้งั ที่ วนั ท่ี ตัวช้วี ดั เน้อื หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ ส่อื และแหล่งเรยี นรู้ การวดั และ
ประเมนิ ผล

- ให้นกั ศึกษาทำใบงานหวั ขอ้ ความรูเ้ บ้อื งต้น

เกี่ยวกับการการงานอาชีพความสำคัญ และความ

จำเปน็ ในการพฒั นาอาชีพสง่ ในชัว่ โมงเรียน

- ใหน้ กั ศึกษาทำแบบทดสอบหลงั เรียนใบงานที่ 1 เรอ่ื งความสำคญั และความจำเปน็ ในการพัฒนาอาชีพ
คำชแี้ จง ใหผ้ เู้ รยี นเขียนคำตอบลงในช่องวา่ ง
ข้อท่ี 1 จงอธบิ ายความสำคญั ในการพฒั นาอาชีพ มาพอสังเขป
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
ข้อท่ี 2 จงอธบิ ายความจำเปน็ ในการพัฒนาอาชีพ มาพอสงั เขป
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................แผนการสอนระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอไชยา จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี

รายวชิ า ช่องทางการพฒั นาอาชีพ (อช21001)

ครั้งที่ วันท่ี ตวั ชวี้ ดั เน้อื หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ สื่อและแหล่งเรยี นรู้ การวดั และ
ประเมนิ ผล

9 2.อธิบายลกั ษณะ 2.การพัฒนา 1. นำเข้าสูบ่ ทเรยี น - หนังสอื เรียน - ใบงาน

ขอบข่ายกระบวนการ อาชพี ในชมุ ชน - ครูสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับ การงานอาชีพ - ใบงาน -แฟม้ สะสมผลงาน

ผลิตงานอาชพี ในชุมชน สงั คม ประเทศ ความสำคญั และความจำเปน็ ในการพัฒนาอาชีพ - ส่ือออนไลน์ - ประเมินผลโดยดู

สังคม ประเทศ และ และภมู ิภาค 5 อธิบายพอสังเขป - แบบทดสอบ จากงานจากสมดุ และ

ภมู ิภาค 5 ทวปี ไดแ้ ก่ ทวีป ได้แก่ ทวีป 2. ข้นั การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ หอ้ งเรยี นออนไลน์ ในแฟ้มสะสมงาน

ทวีปเอเซีย ทวปี เอเชีย ทวปี - ครูอธิบายเกี่ยวกบั ความรเู้ บ้ืองต้นเกย่ี วกับการ Chaiya Learning - แบบประเมินการ

ออสเตรเลยี ทวปี ออสเตรเลยี ทวปี งานอาชีพความสำคัญ และความจำเปน็ ในการ ทดสอบก่อนเรยี น

อเมรกิ า ทวีปยุโรป และ อเมริกา พฒั นาอาชีพ - โครงงานรายวชิ า

ทวีปอัฟริกา เพ่ือนำมา ทวปี ยโุ รป และ - ครูสนทนากับผเู้ รียนถงึ การงานอาชีพ เลือก/แบบรายงาน

วิเคราะหใ์ นการพฒั นา ทวีปอัฟริกา ความสำคัญ และความจำเป็นในการพฒั นาอาชีพ ความกา้ วหน้าของ

อาชีพ - งานอาชพี ด้าน -ให้นักศกึ ษาดูสอ่ื การเรียนในหอ้ งเรยี นออนไลน์ โครงงาน

เกษตรกรรม Chaiya Learning ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ใน

- งานอาชีพด้าน หอ้ งเรยี นออนไลน์ Chaiya Learning

อตุ สาหกรรม

- งานอาชีพดา้ น

พาณชิ ยกรรม

ครั้งท่ี วันท่ี ตวั ชี้วดั เน้ือหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ ส่อื และแหล่งเรยี นรู้ การวัดและ
ประเมนิ ผล
- งานอาชีพด้าน
ความคดิ
สร้างสรรค์
- งานอาชีพ ด้าน
อำนวยการ
และอาชีพเฉพาะใบงานที่ 2
เรือ่ งการพฒั นาอาชีพในชมุ ชน สังคม ประเทศ ของ 5 ทวีป ได้แก่ทวีปเอเชีย ทวปี ออสเตรเลีย ทวีป
อเมรกิ า ทวปี ยุโรป และทวปี อัฟรกิ า ประกอบด้วย ด้านงานอาชีพดา้ น เกษตรกรรม อตุ สาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสรา้ งสรรค์ และด้านการอำนวยการ
คำชีแ้ จง ให้ผู้เรียนเขยี นคำตอบลงในช่องวา่ งให้ถูกต้อง
1. ให้นักศกึ ษาอธบิ ายการพัฒนาอาชพี ในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวปี เอเชีย มาพอ สงั เขป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ถ้าใหน้ ักศึกษาเลือกการประกอบอาชีพนกั ศกึ ษาจะเลือกอาชพี ใด และอธบิ ายเหตุผลความเป็นไปได้ท่ีจะ
พฒั นาอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการสอนระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้
ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอไชยา จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี

รายวิชาพัฒนาอาชพี ให้มีความเข้มแข็ง(อช21003)

ครัง้ ท่ี วนั ที่ ตัวชี้วดั เน้อื หา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ สอ่ื และแหล่ง การวดั และ
เรยี นรู้ ประเมนิ ผล

10 ศักยภาพธรุ กจิ ศกั ยภาพธุรกิจ 1. นำเขา้ ส่บู ทเรียน - หนังสอื เรียน - ใบงาน

1.อธบิ ายความหมาย 1.ความหมาย - ครู อธิบายเร่อื ง ศักยภาพธุรกจิ ความหมาย - ใบงาน -แฟม้ สะสมผลงาน

ความสำคัญ และความ ความสำคัญ และ ความสำคัญ และความจำเปน็ ของการพัฒนาอาชีพ - สอ่ื ออนไลน์ - ประเมนิ ผลโดยดู

จำเป็นของการพฒั นา ความจำเป็นในการ เพื่อความเข้มแขง็ พอสังเขป หอ้ งเรยี นออนไลน์ จากงานจากสมุดและ

อาชีพเพื่อความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ ๒. ข้นั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Chaiya Learning ในแฟม้ สะสมงาน

- นกั ศึกษา scan QR Code เพอื่ ศกึ ษาเร่ืองศกั ยภาพ - แบบประเมินการ

ธรุ กิจความหมาย ความสำคญั และความจำเปน็ ของ ทดสอบหลังเรียน

การพัฒนาอาชีพเพ่ือความเข้มแขง็ ผา่ นสื่อออนไลน์ - โครงงานรายวชิ า

-ใหน้ ักศึกษาดูสอื่ การเรยี นในห้องเรยี นออนไลน์ เลอื ก/แบบรายงาน

Chaiya Learning ทำแบบทดสอบ/ใบงาน ใน ความกา้ วหนา้ ของ

หอ้ งเรยี นออนไลน์ Chaiya Learning โครงงาน

- ให้นักศกึ ษาทำใบงานหัวข้อเร่อื งศักยภาพธุรกิจ

ความหมาย ความสำคัญ และความจำเปน็ ของการ

พฒั นาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง ในหอ้ งเรียนออนไลน์

Chaiya Learning


Click to View FlipBook Version