The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

น่านนนนนนนนนนนนน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aom Btt., 2019-12-11 08:36:55

น่านนนนนนนนนนนนน

น่านนนนนนนนนนนนน

TREYคนก้ คารวา้

แขง่ เรือลอื เลอื่ ง เมอื ง
งาชา้ งดา จิตรกรรม
วัดภมู นิ ทร์ แดนดนิ
สม้ สที อง เรอื งรอง
พระธาตแุ ชแ่ ห้ง ...

จงั หวัดเลก็ ๆทท่ี อดตัวเรียบ
เสมอขนาบขา้ งไปกับขนุ เขาสูง
ใหญ่ และยังคงมกี ลิน่ อายของ
วันวานใหย้ ้อนไปคิดถึงอดีตที่
หอมกร่นุ สีเขยี วของต้นไม้และ
พืชปา่ ยังหาชมไดท้ ว่ั ทง้ั เมอื งวถิ ี
ชีวิตของผู้คนยังคงดาเนินไป
พร้อม ๆ ความเจรญิ ความ
สะดวกสบายทเ่ี ขา้ มาแทนท่ี

เมอื งชายแดนแห่งล้านนาตะวนั ออก เต็มไปด้วย
วัฒนธรรมประเพณี ทะเลภูเขาทีส่ ลับซับซ้อน
ทรพั ยากรทางธรรมชาตกิ ส็ วยงาม มที ี่เทีย่ ว
หลากหลาย เสนห์ของเมอื งน่านทีท่ าให้ใคร
หลายคนหลงรกั และเลือกเดินทางมายงั จังหวดั น้ี
กัน วันนีเ้ ราจะพาไปเชค็ อินเท่ียวนา่ นแบบชิลๆ
ช้าๆไมร่ ีบร้อน จะมที ี่ไหนบา้ งตามมาเลย

สุดยอดท่ีเท่ยี วนา่ น

ทีไ่ ด้ไปต้องตกหลมุ รัก

1.วัดภมู ินทร์
2.พิพธิ ภณั ฑสถานแหง่ ชาตนิ ่าน

3.หอศลิ ป์ริมน่าน
4.รา้ นกาแฟบา้ นไทล้ือ
5.บ่อเกลอื ภเู ขาโบราณ
6.โครงการศูนย์ภูฟา้ พัฒนา
7.อุทยานแหง่ ชาตขิ ุนน่าน

8.วดั พระธาตแุ ชแ่ หง้
9.ดอยเสมอดาว

10.ถนนคนเดนิ กาดขว่ งเมืองนา่ น

แลนดม์ าร์คหลักของเมอื งนา่ น โด่งดัง

ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงั กระซิบรัก

บันลอื โลก ของปู่มา่ นย่าม่าน รปู วาดที่มี

ชือ่ เสียง ที่ใครๆ ก็รูจ้ ัก อีกทงั้ ยงั เป็นวดั

ที่มสี ถาปัตยกรรมของความเปน็ ลา้ นนาให้

เห็นผ่าน สถาปตั ยกรรม และลวดลาย

แกะสลกั อันงดงาม 5

พิพธิ ภัณฑ์แห่งน้ี เปน็ ทีป่ ระทับของเจา้
ผคู้ รองนครน่าน ภายในจะเปน็ ท่ีจัด
แสดงโบราณวตั ถุ และของสาคัญต่างๆ
จดุ เด่นที่ดึงดดู ใหน้ ักท่องเท่ยี วมาเทีย่ ว
กค็ ือบรเิ วณด้านหนา้ ของพิพิธภณั ฑท์ ่ี
เป้นซมุ้ ต้นลีลาวดี ทเ่ี อียงโคง้ เข้าหากัน
เหมอื นเปน็ อุโมงค์ต้นไมท้ ่ีสวยงาม

หอศลิ ป์ทมี่ ีงานแสดงอารต์ ๆ เหมาะกบั คน
ท่ีชอบเสพงานศลิ ปะ เปน็ ที่เทย่ี วเชงิ
ศิลปวฒั นธรรมอีกหนึ่งทๆี่ นา่ สนใจมากๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะรว่ มสมยั ภายใน
บริเวณหอศิลปร์ ิมน่านน้ี จะมที ั้งสว่ นที่
เป็นหอศลิ ป์ สตูดิโอ และร้านกาแฟ

รา้ นกาแฟท่จี า่ ยหลักร้อย แตไ่ ด้
ววิ หลกั ลา้ น ววิ สีเขยี วของทงุ่ นา
เขียวขจสี วยๆ ตัดกับดา้ นหลงั ท่ี
เปน็ ฉากของววิ ภูเขา เปน็ ภาพ
งดงามท่เี หนอื คาบรรยาย
นอกจากนน้ั ยงั มีผลิตภณั ฑจ์ าก
ชาวไทลื้อใหช้ อ้ ปปิ้งกนั อกี ดว้ ย

บ่อเกลอื ภูเขาโบราณ

โดดเดน่ เรอื่ งการทาเกลอื บนภูเขา เปน็ เกลอื สินเธาว์
ท่ีสามารถนาไปบริโภค และจาหนา่ ยเพ่ือสร้างรายได้
ให้กบั ชาวบ้าน และยังมีวธิ ีการทาเกลือแบบด้ังเดมิ
กันอยู่ ใครทีส่ นใจการทาเกลอื หรอื อยากมาศึกษา
แนะนาใหล้ องมาที่บอ่ เกลอื โบราณดูสักครง้ั
ซึ่งบอ่ เกลอื สินเธาวน์ ้ี ถอื วา่ เป็นแหลง่ เกลอื สนิ เธาว์
ภเู ขาแห่งเดยี วของประเทศไทย

โครงการในพระราชดาริ ท่ีก่อตัง้ ขึน้ เม่อื ปี
พ.ศ 2542 โดยภายในศนู ยภ์ ฟู ้า

จะมีทงั้ หอ้ งนทิ รรศการ ห้องสมดุ

อาคารแปรรูปผลติ ภณั ฑ์ทางเกษตร และรา้ น
ขายของฝาก ของที่ระลึก เป็นอีกหนง่ึ
โครงการฯ ที่จะช่วยสง่ เสรมิ อาชีพให้กับ
ชาวบา้ นบอ่ เกลอื

อทุ ยานแห่งชาติขุนนา่ น

เปน็ ต้นนา้ ของลานา้ หลายสาย และเปน็ แหล่ง
รวมน้าตกมากมาย ใครอยากเทย่ี วน้าตก ก็
สามารถแวะเข้ามาเทย่ี วทอี่ ุทยานแหง่ ชาติแหง่ นี้
ได้ หรือจะแวะเขา้ มาเทยี่ วเฉยๆ มาชมววิ มา
สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะมากางเต้นท์นอนดู
ดาวกไ็ ดอ้ ีกเชน่ กันพระธาตแุ ช่แหง้ เปน็ ปูชนียสถานศกั ดสิ์ ทิ ธิ์
สนั นิษฐานวา่ มีอายรุ าว 600 ปี สร้างในสมัย
เจ้าพระยาการเมอื ง (เจ้าผูค้ รองนครนา่ นระหวา่ ง
พ.ศ.1869-1902) เพอ่ื เปน็ ทปี่ ระดษิ ฐานพระมหาชนิ
ธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพเ์ งนิ และพระพิมพ์ทอง
ทไ่ี ดร้ บั พระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เม่ือ
คร้งั ที่เจ้าพระยาการเมืองเสดจ็ ไปชว่ ยสร้างวัดหลวง
อภยั (วัดป่ามะม่วง จงั หวดั สโุ ขทัยในปัจจุบนั ) ในปี
พ.ศ. 1897

ดอยเสมอดาว เป็นท่เี ท่ียวชมทะเลหมอกและพระ
อาทิตยข์ นึ้ ยามเช้า จากจดุ ชมววิ สามารถมองเหน็ ได้
รอบทศิ ทาง เหน็ ววิ ทิวทัศนข์ องแม่น้านา่ นท่ที อดยาว
ในหุบเขาดูแล้วสวยงามเปน็ ท่สี ดุ หรือจะดูพระอาทติ ย์
ตกในตอนเย็นก็สวยไปอกี แบบ ตอนดึกเราสามารถ
สมั ผัสอากาศที่แสนจะเย็นสบาย และนอนดูดวงดาวท่ี
สวา่ งเต็มผนื ฟ้า สมกบั ฉายาทว่ี ่า “ดาวเสมอดอย ที่
ดอยเสมอดาว”ทุกวันศกุ ร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาหแ์ ละตลอดเดอื นจะ
มกี ารจาหนา่ ยสินคา้ “ถนนคนเดนิ กาดขว่ งเมอื ง
น่าน” บริเวณถนนผากองดา้ นขา้ งวัดภมู นิ ทร์ และจะมี
ลานขว่ งเมืองนา่ นขนาดใหญ่ ด้านหนา้ วัดภมู นิ ทร์ไว้
สาหรบั บริการนกั ทอ่ งเท่ียวและประชาชนทัว่ ไป ไว้
ต้อนรบั นักทอ่ งเท่ยี วผ้มู าเยือนเมืองนา่ นในยามเยน็ ย่าถงึ
คา่ คืน

เพ่มิ ทา้ ยกระดาษ


Click to View FlipBook Version