The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์
งานกลุ่ม

นางสาวฐิตารีย์ ทองนาคะ 60142314

นางสาวธนพร โล่ห์สุวรรณ 60142315

นางสาวพิมพิมล แสงปัญญา 60142328

นางสาวภาวินี โชติกมงคล 60142329

นายณัฐวุฒิ มนต์แก้ว 60142350

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bbb bmilo, 2019-11-24 12:13:03

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ปฏิทินวัฒนธรรมสร้างสรรค์
งานกลุ่ม

นางสาวฐิตารีย์ ทองนาคะ 60142314

นางสาวธนพร โล่ห์สุวรรณ 60142315

นางสาวพิมพิมล แสงปัญญา 60142328

นางสาวภาวินี โชติกมงคล 60142329

นายณัฐวุฒิ มนต์แก้ว 60142350

ปฏทิ นิ วัฒนธรรมสร้างสรรค์

พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๓

ประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นวันสาคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ มกราคม
เถรวาทจะอธษิ ฐานวา่ จะพักประจาอยู่ ณ ทใ่ี ดทห่ี นง่ึ ตลอดระยะเวลาฤดฝู นท่ี
มีกาหนดระยะเวลา 3 เดือนตามทีพ่ ระวินยั บัญญัตไิ ว้ โดยไม่ไปค้างแรมท่อี นื่ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

๑ ๒๓ ๔
๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

กมุ ภาพนั ธ์ ประเพณีวนั มาฆบชู า เปน็ วันข้นึ ๑๕ ค่า เดอื น ๓ มเี หตกุ ารณ์
อัศจรรย์ท่ี พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. พระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน
พระสงฆ์ ทัง้ หมดเปน็ พระอรหันต์

๒ ๓ ๔ ๕๖๗๘
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒

๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

ประเพณีวันสารทไทย เทศกาลทาบุญในวันส้ินเดือน 10
โดยนาพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเก่ียวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ และข้าว
มธุปายาสถวายพระสงฆ์ จะตรงกับวันแรม 15 คา่ เดอื น 10 ของทกุ ปี

มนี าคม

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

๑๒๓ ๔ ๕๖๗
๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑
๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
๒๙ ๓๐ ๓๑

ประเพณีวนั สงกรานต์ วันสง่ ทา้ ยปเี กา่ ตอ้ นรบั ปใี หม่ไทย เดมิ เมษายน
วันท่ีจัดเทศกาลกาหนดโดยการคานวณทางดาราศาสตร์ เป็นพิธีกรรมที่
เกดิ ขึ้นในสมาชิกครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ช่วงเวลาท่ีพระ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
อาทติ ยเ์ คล่ือนเขา้ สรู่ าศีเมษเป็นชว่ งฤดูรอ้ น ประเพณดี ้ังเดิมจึงมีการใชน้ ้า
เปน็ องคป์ ระกอบหลักในพิธี ใช้รดใหแ้ ก่กนั เพ่ือความชุ่มช่นื ๑๒๓๔
๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

พฤษภาคม ประเพณีวันพชื มงคล เปน็ พธิ ีทาขวญั เมล็ดพืชพันธุต์ ่าง ๆ มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. สมบูรณเ์ จริญงอกงามดี

๑๒
๓ ๔ ๕๖๗๘๙
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

๓๑

ประเพณีวันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญย่ิงทาง
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นวนั ท่พี ระพทุ ธเจ้าประสูติ คอื เกดิ ไดต้ รัส
รู้ คอื สาเรจ็ ไดป้ รินิพพาน คือ ดบั เกิดขึ้นตรงกนั ทงั้ ๓ คราว

มิถนุ ายน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

๑๒๓๔๕๖
๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗
๒๘ ๒๙ ๓๐

ประเพณีบญุ บงั้ ไฟ การที่ชาวบา้ นได้จดั งานบญุ บง้ั ไฟขน้ึ เพ่อื เปน็ กรกฎาคม
การบชู า พระยาแถน หรอื เทพวสั สกาลเทพบตุ ร ซ่งึ ชาวบา้ นมคี วามเชอ่ื วา่
พระยาแถนมีหนา้ ทค่ี อยดแู ลใหฝ้ นตกถกู ตอ้ งตามฤดูกาล และมีความชน่ื ชอบ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
ไฟเป็นอยา่ งมาก
๑๒๓ ๔
๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

สิงหาคม ประเพณีวันอาสาฬหบูชา วันข้ึน 15 ค่า เดือน 8 คือวัน
อ า ส า ฬ ห ปุร ณ มี ดิ ถี ห รื อ วัน เ พ็ ญ เ ดื อ น อ า ส า ฬ ห ะ ณ ป่า อิสิป ต
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. มฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ปฐมเทศนาคือ ธมั มจกั กปั ปวตั ตนสูตรแกป่ ญั จวคั คีย์

๒ ๓ ๔ ๕๖๗๘
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒

๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

๓๐ ๓๑

ประเพณีวันเทโวโรหณะ การทาบุญตัก
บาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวัน
มหาปวารณา

กนั ยายน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

๑๒๓๔๕
๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙
๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

ประเพณีตานกว๋ ยสลาก หรอื สลากภตั นเี้ ปน็ ประเพณที ช่ี าว ตุลาคม
ล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบรุ ษุ ญาตมิ ิตรผลู้ ว่ งลบั ไปแลว้ ดว้ ยการ
ทาบุญอทุ ศิ ส่วนกศุ ลไปใหผ้ า่ นสง่ิ ทเี่ รยี กวา่ กว๋ ยสลาก อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

๑๒๓
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔
๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

พฤศจกิ ายน ประเพณีวันลอยกระทง กาหนดขึ้นเพ่ือเป็นการสะเดาะ
เคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอย
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. พระพุทธบาททรี่ มิ ฝง่ั แมน่ า้ นมั ทามหานที และบางหลกั ฐานกว็ า่ เปน็ การบชู า
พระอปุ คุตอรหนั ต์หรอื พระมหาสาวก
๑๒๓๔๕๖๗
๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑

๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘

๒๙ ๓๐

ประเพณีเทศกาลทอดกฐิน การนาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อ
หน้าพระสงฆ์อย่างต่าห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหน่ึงที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะสงฆท์ งั้ นน้ั เปน็ เอกฉันทใ์ หเ้ ปน็ ผูร้ ับกฐนิ นนั้ กฐินมี
สองลกั ษณะคอื จลุ กฐินและมหากฐนิ

ธันวาคม

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
๑๒๓๔๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙
๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑


Click to View FlipBook Version