The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ZARKOR100, 2020-08-30 05:08:19

זרקור גליון 48

זרקור גליון 48

‫||ממסספפררגגללייווןן‪22237205‬‬‫כ"י"חגבבתאמלווזלתתששע""פט‬ ‫‪28‬‬

‫‪4158‬‬ ‫התמיי יקזהשהל אחנתי?‬
‫דף לטף‬

‫חווית קריאה מבית טוב‬

‫‪16‬‬ ‫מכשירי הכתיבה‬

‫גם להם יש היסטוריה‪...‬‬
‫קראו ב'שואלים הקטנים'‬

‫הקומה השניה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪29‬לנוער‬ ‫התקווה לשינוי‬ ‫עליתי כיתה‬ ‫קניות ב'יד שנייה'?‬

‫בפינת היועצת‬ ‫התחלות ומעברים‬ ‫מדברים על זה‬
‫של חיה הרצברג‬ ‫מתוך ארון הספרים‬ ‫בקבוצת התמיכה!‬

‫ומה תקראו הפעם?‪...‬‬

‫החוקרים בעקבות ילדי המדבר‬ ‫דבר מערכת‬

‫פרשת שבוע עם סבא יהושע‪ 3‬‬ ‫כמה מילים‬
‫להתחלה‬
‫בזכות מעיל שנפל‪ 4‬‬
‫בס"ד‬
‫מעשה אבות לבנים‬ ‫ֵהי‪ַ ,‬הִּלּמּו ִדים ַמ ְת ִחי ִלים? ֶּב ֱא ֶמת ֶּב ֱא ֶמת?‬
‫ָּכֶר ַגע‪ְּ ,‬כ ֶׁש ֲא ִני ּכֹו ֶת ֶבת ֶאת ַהּ ׁשּורֹות ֶׁשִּל ְפ ֵני ֶכם‪ַ ,‬הּכֹל עֹוד ֶטֶרם‬
‫ריח של התחלה‪ 5‬‬ ‫ָּברּור‪ִ .‬ל ְכאֹוָרה ִנְר ֶאה ֶׁשֵּכן‪ְ ,‬ו ַא ֶּתם ִּת ְצ ֲעדּו ְּב ֶע ְזַרת ה' ְל ֵבית ַהֵּס ֶפר‪,‬‬

‫אני קורא בעצמי‬ ‫ַי ְלקּוט ַעל ֶׁש ֶכם‪ְׂ ,‬ש ֵמ ִחים ּו ְמ ֻא ָּ ׁשִרים‪.‬‬
‫ְו ָאנּו ָּכאן ַּבּטּור ַה ֶּזה ְו ַגם ְּב ָכל ַה ִּגָּליֹון ִנ ְכּתֹב ַעל ַהּיֹום ָהִראׁשֹון‬
‫מה ירגיע את יוני? ‪6‬‬ ‫ְו ַעל ְּת ִחַּלת ַה ָּשׁ ָנה ְּכ ִאּלּו ָּכָר ִגיל‪ִּ .‬כי ַּגם ִאם ַנ ְת ִחיל ִעם ַמֵּסכֹות ְו ַגם‬
‫ִאם ִנ ְל ַמד ְּב ַקְּפסּולֹות‪ָ ,‬ה ִע ָּקר ִי ָּ ׁש ֵאר; ַה ַה ְת ָח ָלה ִנ ְׁש ֶאֶרת ַה ְת ָח ָלה‪.‬‬
‫סיפור לארוחת ערב‬ ‫ָה ֲע ִטיפֹות ַה ָּיפֹות ֶׁש ָּב ֶהן ֲע ַט ְפ ֶּתם ֶאת ַהְּס ָפ ִרים‪ַ ,‬ה ַּי ְלקּו ִטים‬
‫ַה ֲח ָד ִׁשים ְו ַגם ַהְי ָׁש ִנים‪ַ ,‬מ ְכ ִׁשיֵרי ַהְּכ ִתי ָבה ִמָּכל ַהּסּו ִגים ֶׁש ַּב ַּק ְל ָמִרים‬
‫תלמיד מצטיין‪ 7‬‬ ‫‪ַ -‬הּ ֹכל ַר ֲע ָנן‪ֵ ,‬מִרי ַח ֵרי ַח ֶׁשל ' ָח ָדׁש ָח ָדׁש ְו ִנ ְת ַח ֵּדׁש'; ְו ַגם ַהִּצִּפ ָּיה‬

‫משפחה בחרוזים‬ ‫ִל ְקַראת ַה ָּבאֹות ִהיא אֹו ָתּה ִצִּפ ָּיה ‪ְ -‬ואּו ַלי ֲא ִפּלּו ַר ָּבה יֹו ֵתר‪.‬‬
‫ִּכי ְּב ִסּיּו ָמּה ֶׁשל ָּכל ֻח ְפ ָׁשה‪ֹ ,‬רב ַה ְי ָל ִדים רֹו ִצים ְּכ ָבר ַל ְחזֹר ְל ֵבית‬
‫בכלל לא מסכנה‪ 8‬‬ ‫ַהֵּס ֶפר‪ַ ,‬ל ִּמ ְס ֶּגֶרת‪ְ ,‬ל ִהָּפ ֵגׁש ִעם ַה ֲח ֵברֹות ְו ַה ֲח ֵבִרים ‪ַּ -‬די! ַהחֹ ֶפׁש‬
‫סיפור שבועי‬ ‫ְו ַה ִּבּלּו ִיים ִמּצּו ֶאת ַע ְצ ָמם‪ .‬רֹו ִצים ְל ַה ְת ִחיל ַּדף ָח ָדׁש ַּב ַּמ ְח ֶּבֶרת‬
‫ְו ַגם ְּב ִה ְת ַנ ֲהגּות‪ַ .‬קל ָו ֹח ֶמר ֶׁשָּכְך הּוא ַה ָּשׁ ָנה‪ַ ,‬א ַחר ֶׁש ַה ֻח ְפ ָׁשה‬
‫פנקס ממחברות ישנות‪10‬‬ ‫ָה ְי ָתה ּ ֹכה ֲאֻרָּכה‪ְ ,‬ו ַה ַח ִּיים ִמחּוץ ְל ִמ ְס ֶּגֶרת ְמ ֻס ֶּדֶרת ְּכ ָבר ְמ ַע ְּי ִפים‪.‬‬
‫חוג נחוגה‬ ‫ֻּכָּלנּו רֹו ִצים ִל ְל ֹמד‪ִ ,‬מ ְת ַּג ְע ְּג ִעים ַלְּפ ִעי ֻלּיֹות ַה ְּמ ַע ְנ ְינֹות ַה ְמ ֻי ָחדֹות‬
‫חשבון בבנק‪1 2‬‬ ‫ִל ְמקֹומֹות ַהִּלּמּו ִדים‪ָּ ,‬כ ֵאֶּלה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲע ֹרְך ַּב ַּב ִית ְּב ֵחיק‬
‫ביצה מקושקשת‬ ‫ַה ִּמ ְׁשָּפ ָחה‪ְ .‬ו ַה ְלַואי‪ְ ,‬י ָל ִדים ְי ָקִרים‪ֶׁ ,‬ש ַּת ְצ ִליחּו ֵל ָהנֹות ְו ִל ְלמֹד ְּב ֵבית‬
‫ַהֵּס ֶפר ָּכל ַה ָּ ׁש ָנה ִּב ְבִריאּות‪ְּ ,‬ב ִׂש ְמ ָחה ּו ְלֹלא ַה ְפָרעֹות ּו ִמ ְג ָּבלֹות‪.‬‬
‫ההיסטוריה של מכשירי הכתיבה‬
‫ּו ְב ִע ְנ ַין ַה ְת ָחלֹות‪ָּ ,‬כ ְת ָבה ִלי ַחִּני – סֹו ֶפֶרת ֲע ִמי ָתה ְצ ִעיָרה‪:‬‬
‫שואלים קטנים‪ 16‬‬ ‫ְּכ ַי ְל ָּדה‪ָ ,‬א ַה ְב ִּתי ְמאֹד ֶאת ְּת ִחַּלת ָׁש ָנה‪ִּ .‬ב ְכ ָלל‪ֲ ,‬א ִני ְיצּור אֹו ֵהב‬

‫קונים ביד שנייה‪1 8‬‬ ‫ַה ְת ָחלֹות ְוׂשו ֵנא ֶה ְמ ֵׁש ִכים‪...‬‬
‫קבוצת תמיכה‬ ‫זֹו ֶכֶרת ֶאת ַה ַה ְמ ָּת ָנה ַה ְמ ַס ְקֶר ֶנת ִלְראֹות ִמי ִמ ֵּבין ְׁשלֹוׁש ַהּמֹורֹות‬
‫ִּת ְהֶיה ֶׁשָּלנּו‪ ,‬זֹו ֶכֶרת ֶאת ְקִריאֹות ַה ִּשׂ ְמ ָחה אֹו ָה ַא ְכ ָז ָבה ְּב ֶה ְת ֵאם‪...‬‬
‫הווסטים הירוקים‪2 1‬‬
‫ילדי הצימר‬ ‫זֹו ֶכֶרת ַּגם ֶאת ְּת ִחַּלת ִּכ ָּתה ה'‪.‬‬
‫ִנ ְכ ְנ ָסה ֵא ֵלינּו ַהּמֹוָרה ַה ַּמ ְפ ִחי ָדה ְּביֹו ֵתר ְּב ֵבית ַהֵּס ֶפר‪ַּ .‬כ ָּמה ִסּפּוֵרי‬
‫התכניות של מדלן‪2 2‬‬
‫ֵאי ִמים ָׁש ַמ ְענּו ַעל ַקְּפ ָדנּו ָתּה‪...‬‬
‫עמק העקבות הכחולים‬ ‫זֹו ֶכֶרת ְּב ַחּדּות ֵאיְך ַּב ִּ ׁשעּור ָהִראׁשֹון‪ָ ,‬י ַׁש ְב ִּתי ַּבַּס ְפ ָסל ָה ַא ֲחרֹון‬
‫ְּב ַגב ָי ָׁשר ְוָר ַע ְד ִּתי ֶׁש ָּמא ֶא ֱע ֶׂשה ְּב ָטעּות ְּתנּו ָעה ֹלא ְנכֹו ָנה‪ָּ .‬כזֹאת‬
‫זרח צריך משקפיים‪24‬‬
‫החוקרים‬ ‫מֹוָרה ַמ ְפ ִחי ָדה‪ִ ,‬מי יֹו ֵד ַע ַמה ִהיא ַּת ֲע ֶׂשה ִלי ִאם ָאזּוז‪...‬‬
‫ּו ַמה ַמ ְפ ִּתי ַע ָה ָיה ‪ֶׁ -‬ש ֶאת ַהּמֹוָרה ַהּזֹאת ָא ַה ְב ִּתי ִמָּכל ַה ְמ ַחְּנכֹות‬
‫ ציפורים נודדות‪26‬‬
‫ מושלי היער‬ ‫ֶׁש ָהיּו ִלי!‬
‫התיק של חני‪2 8‬‬ ‫ָא ֵכן ַקְּפ ָד ִנית ֲא ָבל ּ ֹכה ְמסּוָרה‪ּ ,‬דֹו ֶא ֶגת ‪ְ -‬מ ַחֶּנ ֶכת ֲא ִמ ִּתית‪.‬‬
‫דף לטף‬ ‫ ‬ ‫" ֲא ִני ְמ ַקּוָה ֶׁש ְּת ַפְר ְס ִמי זֹאת ִּב ְד ַבר ַה ַּמ ֲעֶר ֶכת"‪ ,‬הֹו ִסי ָפה ַחִּני‬
‫ְּב ִמ ְכ ָּת ָבּה‪ִּ" ,‬כי ַה ְת ָחלֹות ֵהן ֹלא ַרק ְמ ַס ְקְרנֹות ּו ְמַר ְּגׁשֹות‪ ,‬אֹו ְמִרים‬
‫‪ 30‬והלאה ‪ -‬הקומה השניה לנוער >>‬ ‫ֲע ֵלי ֶהן ֶׁש ֵהן ַּגם ָקׁשֹות‪ּ .‬ו ְב ֵכן‪ַּ ,‬גם ִאם ַּב ַה ְת ָח ָלה ֹלא ַהּ ֹכל ִנְר ֶאה‬
‫זֹו ֵהר ְו ָח ָלק‪ָ ,‬צִריְך ָל ֶתת ִה ְז ַּד ְּמנּות ַל ֶה ְמ ֵׁשְך‪ְּ .‬ד ָבִרים ִמ ְׁש ַּתִּנים‪.‬‬
‫ת"ד ‪ ,5284‬ירושלים‬ ‫ַּגם ִאם ְל ָמ ָׁשל ֹלא ִה ְס ַּת ֵּדר ִלי ָל ֶׁש ֶבת ְל ַיד ְּבָר ִכי ַה ֲח ֵבָרה ַהּטֹו ָבה‬
‫מיקוד‪9105201 :‬‬ ‫ֶׁשִּלי (אֹו ֹלא ֶא ְה ֶיה ְּב ַקְּפסּו ָלה ַא ַחת ִא ָּתּה) ‪ִ -‬י ָּת ֵכן ַו ֲא ַגֶּלה ֶׁש ִּגי ִטי‪,‬‬
‫זֹאת ֶׁש ִה ְתַי ְּשׁ ָבה ְלָי ִדי ְו ָת ִמיד ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ִהיא ְמ ַׁש ֲע ֶמ ֶמת‪ִּ ,‬ת ְת ַגֶּלה‬
‫טלפון‪02-5385468 :‬‬
‫פקס‪02-5372784 :‬‬ ‫ַּכ ֲח ֵבָרה ֶנ ֱא ָמ ָנה ּו ְמ ַע ְנ ֶי ֶנת‪.‬‬
‫עורכת‪ :‬לאה פריד‬ ‫ְמ ַא ֶח ֶלת ָל ֶכם ְּב ֵׁשם ָּכל ַהֶּצ ֶות ַה ְת ָח ָלה ָי ָפה ִעם ֶה ְמ ֵׁשְך ִנ ְפ ָלא‬
‫סגנית עורכת‪ :‬תמר מיזל‬ ‫ְו ַגם ְקִרי ָאה ְמ ַהָּנה ַּב ְּמדֹוִרים ַה ְמַר ְּת ִקים ֶׁש ַּי ֲע ִׁשירּו ֶא ְת ֶכם ְמ ֹאד‪.‬‬
‫בפיקוח הועדה לביקורת ספרים על טהרת הקודש שע"י בד"ץ שערי הוראה‬
‫לאה פריד‬
‫המנוי על זרקור הוא על דעת שכל טעות ממונית שתיווצר‬
‫בשגגה ע"י זרקור ולא תיתבע‪ ,‬תיחשב כוויתור מצד המנוי‬

‫העיתון מחולק למנויים במהלך הימים ראשון‪-‬שלישי‬
‫אם לא קיבלתם את העיתון לתיבת הדואר בפרק זמן זה‪,‬‬
‫נא הודיעו לנו בהקדם‪ ,‬החל מיום רביעי בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬

‫השאירו שם‪ ,‬כתובת ומספר טלפון במשרד‬
‫טל' ‪ 02-5385468‬שלוחה ‪3‬‬

‫שיתוף הפעולה שלכם‪ ,‬ועדכון מיידי של תקלות ‪-‬‬
‫יאפשר לנו טיפול מהיר בפנייתכם‪.‬‬

‫טוב לגדול עם זרקור‬
‫להצטרפות למשפחת המנויים חייגו‪02-5385468 :‬‬

‫ציורים‪ :‬אביגיל כהן | חיה חסיד | בתיה יונה | תמי קורן‬
‫חני אייזנשטיין | שושי קלינגר | אסתר גנוט | רבקה מייברג‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬מירי טרייטל | ר' וצלר‬

‫ַהחֹו ְק ִרים‬ ‫מגיש‪ :‬הרב מ' בן ישר‬
‫ְּב ִע ְקבֹות‬
‫ַי ְל ֵדי ַהִּמ ְדָּבר‬ ‫ִּכי ָּתבֹוא‬

‫ְי ַצו ה' ִא ְּתָך ֶאת ַה ְּבָר ָכה ַּב ֲא ָס ֶמיָך (ִּכי ָּתבֹוא כ"ח‪ ,‬ח')‪ֵ .‬אין‬
‫ַה ְּבָר ָכה ְׁשרּוָיה ֶאָּלא ַּבָּסמּוי ִמן ָה ַעִין ( ָּב ָבא ְמ ִצי ָעא מ"ב)‪ִ .‬מי‬

‫ֶׁש ָא ַמר ַל ֶּ ׁש ֶמן ְוִי ְד ַלק הּוא יֹא ַמר ַלחֹ ֶמץ ְוִי ְד ַלק‬

‫( ַּת ֲע ִנית כ"ה)‪.‬‬

‫ׁשּוב ֵא ֵלינּו‪ָ " ,‬מה ַא ֶּתם אֹו ְמִרים ‪ַ -‬אְר ָּב ִעים‬ ‫ַהְּצ ָמ ִחים ֶאָּלא ִנ ְמ ָצ ִאים ְּב ָסמּוְך ָל ֶהם ‪ִ -‬אם‬ ‫" ִּתְראּו"‪ִ ,‬ה ְת ַמְר ְמָרה ִּדי ִני‪ַ " ,‬ס ְב ָּתא ֶנ ָח ָמה‬
‫ָׁש ָנה ָּכפּול ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִׁש ִּ ׁשים ַו ֲח ִמ ָּשׁה‬ ‫ַמ ְׁש ִמי ִעים ִּדּבּוִרים ְנ ִעי ִמים‪ַ ,‬הֶּצ ַמח ַמ ְפ ֶנה‬ ‫ָנ ְת ָנה ִלי ְׁש ִתי ִלים ֵמ ָה ֲא ָד ִנּיֹות ֶׁשָּלּה‪ֶ .‬א ְצ ָלּה‬
‫ָי ִמים יֹוֵרד ָמן ִמן ַה ָּשׁ ַמִים ‪ַ -‬ה ִאם ֶזה ֹלא‬ ‫ֶאת ָע ָליו ֶאל ַה ְּמׂשֹו ֲח ִחים; ְו ִאם ַה ִּדּבּוִרים‬ ‫ֻּכָּלם ּפֹוְר ִחים‪ְ ,‬ו ֶא ְצ ִלי ‪ְּ -‬ב ִדּיּוק אֹו ָתם ְצ ָמ ִחים‬
‫ֶנ ְח ָׁשב ְּכ ָבר ְל ֶט ַבע? ְמעֹוֵרר אֹו ָתנּו ְל ָכְך ַר ִּבי‬ ‫‪ְּ -‬בקֹ ִׁשי מֹו ִצי ִאים ֶּפַרח ּבֹו ֵדד‪ְ ...‬ו ַגם ַהְּפָר ִחים‬
‫ֵא ִלָּיהּו ֶּד ְס ֶלר( ִמ ְכ ַּתב ֵמ ֵא ִלָּיהּוא' ַעּמּוד‪:)177‬‬ ‫ִנְר ָּג ִזים‪ַ ,‬הְּצ ָמ ִחים ' ַמ ְפ ִנים ֶאת ַּג ָּבם'!"‬ ‫ַהּבֹו ְד ִדים ֶׁש ַּק ָּי ִמים‪ֵ ,‬הם ׁשֹו ִנים‪ֶ .‬א ְצ ָלּה‬
‫אֹו ֶמֶרת ַהּתֹוָרה (ִּכי ָּתבֹוא כ"ח‪ ,‬ח')‪ְ :‬י ַצו ה'‬ ‫" ַא ֶּתם רֹו ִצים לֹו ַמר ֶׁשַּלְּצ ָמ ִחים ֵיׁש‬ ‫ָּכל ֶּפַרח ַמ ָּמׁש ְמ ַל ְב ֵלב‪ְ ,‬ו ֶא ְצ ִלי ֵהם ְּבקֹ ִׁשי‬
‫ִא ְּתָך ֶאת ַה ְּבָר ָכה ַּב ֲא ָס ֶמיָך‪ְ .‬ודֹוְר ִׁשים ֲח ַז"ל‬
‫( ָּב ָבא ְמ ִצי ָעאמ"ב)‪ַּ ':‬ב ֲא ָס ֶמיָך'‪ֵ -‬אין ַה ְּבָר ָכה‬ ‫ְּתחּוׁשֹות?" ִה ְתַּפֵּלא יֹו ִני‪.‬‬ ‫ִנ ְפ ָּת ִחים!"‬
‫ׁשֹוָרה ֶאָּלא ַּבָּסמּוי ִמן ָה ַעִין (ְוַר ִׁש''י ַמ ְס ִּביר‪:‬‬ ‫" ַא ָּתה ְּב ַע ְצ ְמָך ָא ַמְר ָּת ֹזאת ַהּבֹ ֶקר!" ִח ֵּיְך‬ ‫" ֲא ַסֵּפר ָלְך ֶאת ַהּסֹוד"‪ָ ,‬א ְמָרה ִא ָּמא‪ַ " .‬א ְּת ‪-‬‬
‫ְּבָר ָכה‪ֶׁ -‬ש ִּמ ְת ָּבֵרְך ְוָר ֶבה ֵמ ֵא ָליו)‪ׁ.‬שֹו ֵאל ָהַרב‬ ‫ֵא ָליו יֹו ֵסף‪ַ -‬חִּיים‪ִּ " ,‬ב ְפסּו ֵקי ְּד ִז ְמָרה‪ַ :‬ה ְללּו‬ ‫ִּכ ְמ ַעט ְו ֵאי ֵנְך ִמ ְתּבֹו ֶנ ֶנת ָּב ֶהם‪ֲ .‬א ָבל ַס ְב ָּתא‬
‫ֶּד ְס ֶלר‪ִ :‬אם ִאיׁש ַצ ִּדיק הּוא‪ָ ,‬ל ָּמה עֹו ִׂשים לֹו‬ ‫ֶאת ה' ִמן ָה ָאֶרץ‪ֶ ...‬ה ָהִרים ְו ָכל ְּג ָבעֹות‪ֵ ,‬עץ‬ ‫ֶנ ָח ָמה ּפֹו ֶק ֶדת ֶאת ַהְּצ ָמ ִחים ֶׁשָּלּה ָּכל ּ ֹב ֶקר‪.‬‬
‫ֵנס ַרק ַּבָּסמּוי? ּו ִב ְכ ָלל‪ִ ,‬מי אֹו ֵמר ֶׁש ֶּזה ֵנס?‬ ‫ַא ֲחֵרי ַה ְּת ִפָּלה‪ ,‬עֹוד ִל ְפ ֵני ֲארּו ַחת ַהּבֹ ֶקר‪,‬‬
‫ֲהֵרי ַהּבֹוֵרא הּוא ָּכל ָיכֹול‪ּ ,‬ו ְכמֹו ֶׁש ָא ַמר ַר ִּבי‬ ‫ְּפִרי‪ֲ ...‬אָר ִזים‪ַ ...‬ה ְללּו ֶאת ֵׁשם ה'!"‬ ‫ִהיא עֹו ֶבֶרת ֵּבין ָה ֲא ָד ִנּיֹות ּובֹו ֶד ֶקת ֵהי ָכן‬
‫ֲח ִני ָנא ֶּבן ּדֹו ָסא ‪ִ -‬מי ֶׁש ָא ַמר ַל ֶּ ׁש ֶמן ְוִי ְד ַלק‬ ‫" ֶזה ַמ ְד ִהים!" הֹו ָדה יֹו ִני‪ַּ " ,‬גם ֶה ָהִרים!"‬ ‫ָּכ ַמׁש ָע ֶלה‪ֵ ,‬הי ָכן ָצִריְך ְלהֹו ִסיף ַמִים‪ְ ,‬ו ִהיא‬
‫" ֱא ֶמת"‪ִ ,‬ה ְסִּכים יֹו ֵסף‪ַ -‬חִּיים‪ּ" ,‬ו ְכמֹו ֶׁש ָא ַמְר ָּת‬ ‫ְׂש ֵמ ָחה ֶּב ֱא ֶמת ִעם ָּכל ִל ְבלּוב ֶׁשל ָּכל ֶּפַרח"‪.‬‬
‫ֹיא ַמר ַל ֹח ֶמץ ְוִי ְד ַלק‪.‬‬ ‫ַּגם ְּברֹאׁש ֹח ֶדׁש‪ֶ :‬ה ָהִרים ָר ְקדּו ְכ ֵאי ִלים!"‬
‫ִנ ְמ ֵצאנּו ְל ֵמ ִדים ֶׁש ַהּכֹל ִנִּסי ְּב ֶע ֶצם‪ְ ,‬ו ַהּכֹל‬ ‫“ ֶזה ָּד ָבר מּו ָזר ְל ִפי ַה ֶּט ַבע”‪ִ ,‬צ ְּי ָנה ִּדי ֵני‪,‬‬ ‫" ֵאיְך ַא ְּת יֹו ַד ַעת?" ָּת ְמ ָהה ִּדי ִתי‪.‬‬
‫ָּתלּוי ִּבְרצֹון ַהּבֹוֵרא! ְלדֹור ַה ֵּד ָעה ֶׁש ְּב ִמ ְד ַּבר‬
‫ֶהְר ָאה ֶאת ' ַה ָּים ַו ָּינֹוס'‪ְ ,‬ו ֵכן ָה ְל ָאה‪ .‬יֹו ֵסף‬ ‫“ ֶׁש ָהִרים ּפֹוְר ִצים ְּבִרּקּוד”‪.‬‬ ‫ִמי ֶׁשָר ָאה ַּפ ַעם ַהר רֹו ֵקד‬
‫מֹו ִקיר ַׁש ָּבת‪ְּ ,‬ב ֹרב ֲח ִסידּותֹו‪ָ ,‬ז ָכה ְּב ַמְר ָּג ִלית‬ ‫"ֵיׁש ֶּפֶרק ָח ָדׁש ְּב ִס ְדַרת ' ַהחֹו ְקִרים'!" ִה ְכִריז‬ ‫ֻמ ְז ָמן ְל ַט ְלֵּפן ּו ְל ַדּוֵ ַח ַּבּמֹו ֵקד‬
‫ִמ ְּמ ֵעי ַה ָּדג‪ֵ .‬מ ֹרב ִקְר ָב ָתם ֶׁשל ֵאֶּלה ֶאל ה'‬ ‫ַס ָּבא ְיהֹו ֻׁש ַע ‪ַ '" -‬החֹו ְקִרים' ִעם ַה ְי ָל ִדים‬
‫ִי ְת ָּבַרְך (ּו ְב ִע ָּקר יֹו ְצ ֵאי ִמ ְצַרִים‪ֶׁ ,‬שְּכ ָבר ָראּו‬ ‫" ֲא ִני זֹו ֶכ ֶרת ֶאת ֶזה עֹוד ִמ ַּי ְלדּו ִתי‪ַּ .‬גם‬
‫ַעד ּכֹה ֶאת ַהָּיד ַה ְּגדֹו ָלה)‪ָ ,‬היּו ַהִּנִּסים ֶא ְצ ָלם‬ ‫ֶׁשָּי ְצאּו ֵמ ַה ִּמ ְד ָּבר!"‬ ‫ְּכ ֶׁש ָהִיינּו ַּבִית ָמ ֵלא ְי ָל ִדים‪ְ ,‬ו ַס ְב ָּתא ֶנ ָח ָמה‬
‫ִּכ ְמ ַעטְּכ ֶט ַבע‪ֲ .‬א ָבל ַּגם ַעד ַהּיֹום‪ַ ,‬עלָּכל ִאיׁש‬ ‫ַאף ֶא ָחד ֹלא ֵה ִבין‪ְ ,‬ו ַס ָּבא ְיהֹו ֻׁש ַע ִחֵּיְך ְו ֵת ֵאר‬ ‫ָהְי ָתה ֲעסּו ָקה ָּת ִמיד ְּב ִבּ ׁשּולּו ְב ִכּבּוס‪ְּ ,‬ב ִגהּוץ‬
‫ִמִּי ְׂשָר ֵאל ַמ ְׁשִּפי ַע ַהּבֹוֵרא ְּבָר ָכה ְּב ֶה ְס ֵּתר‪,‬‬ ‫ֶאת ִסּפּורֹו ַה ִּד ְמיֹו ִני‪ַּ " :‬בּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל‬ ‫ּו ְב ִתּקּון‪ַּ -‬גם ָאז ָהָיה ַהֵּלב ֶׁשָּלּהָּפנּוי ַלְּפָר ִחים‪.‬‬
‫ְו ֶזהּו ִנָּסיֹון ֲעבּורֹו‪ַ -‬ה ִאם ַי ֲא ִמין ְוַיְר ִּגיׁש ֶׁש ֶּזהּו‬ ‫ֶּפ ַסח ִה ְׁשִּכימּו ַי ְל ֵדי ִי ְׂשָר ֵאל‪ֶׁ ,‬ש ֶּזה ַע ָּתה ָע ְברּו‬ ‫ַהְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ָא ְמָרה ָלנּו‪ִ ,‬מָּיד ְּכ ֶׁש ֵה ִעיָרה‬
‫ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסי ַני ֶאל ָה ָאֶרץ‪ְ ,‬וָרצּו ְל ַל ֵּקט ָמן‪,‬‬ ‫אֹו ָתנּו‪ְּ :‬כ ַדאי ָל ֶכם ָלבֹוא ַל ִּמְרֶּפ ֶסת‪ֵ ,‬יׁש‬
‫ְמקֹור ַהּטֹו ָבה‪ְ ,‬ויֹו ֶדה ַלה' ַעל ַה ְּבָר ָכה"‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ַאף ֵּפרּור ֹלא ִנ ְמ ָצא ָׁשם‪ָ .‬א ַמר ַה ָּגדֹול‬ ‫' ַה ְפ ָּת ָעה'! ּו ֶמה ָה ְי ָתה ַה ַה ְפ ָּת ָעה? ֶּפַרח‬
‫" ִאם ֵּכן"‪ ,‬הֹו ִסיף ַא ָּבא‪ְּ " ,‬ב ָע ְמ ֵדנּו ְּב ֶא ְמ ָצעֹו‬ ‫ֶׁש ַּב ֲחבּוָרה‪ְׁ ' :‬ש ַכ ְח ֶּתם? ְּביֹום טֹוב ֹלא יֹוֵרד‬ ‫ָּגדֹול‪ָ ,‬ו ֹרד אֹו ָסגֹל‪ֶׁ ,‬ש ֶא ְתמֹול ִּכ ְמ ַעט ֹלא‬
‫ֶׁשל ֱאלּול‪ְּ ,‬כ ַדאי ָלנּו ִל ְזּ ֹכר ְלהֹודֹות ַעל ָּכל‬ ‫ָמן!' ָח ְזרּו ְל ָמ ֳחַרת ַּבּבֹ ֶקר‪ַ ,‬אְךׁשּובֹלא ָהָיהָּכל‬ ‫ִה ְב ִחינּו ּבֹו‪ְ ,‬ו ַע ְכ ָׁשו הּוא ִמ ְת ַנ ֵּ ׂשא ֶאל ַעל!"‬
‫ַה ֲח ָס ִדים ְו ַהּטֹובֹות ֶׁש ָּז ִכינּו ָל ֶהם ַּב ָּשׁ ָנה‬ ‫ֵז ֶכר ַל ָּמן‪ִ .‬ה ְת ִחילּו ְל ָמֵרר ִּב ְב ִכי – 'אֹוי ַו ֲאבֹוי‪,‬‬ ‫"ּו ָמה ַה ֶּק ֶׁשר?" ֹלא ֵה ִבין ִאי ִציק‪ֵּ" ,‬כי ָון‬
‫ֶׁשַּס ְב ָּתא ֶנ ָח ָמה ִה ְׁשִּכי ָמה ֶאל ַהְּפָר ִחים‪,‬‬
‫ַהחֹו ֶל ֶפת‪ֶׁ ,‬שֻּכָּלם ִנִּסים ֶׁשַּנ ֲעׂשּו‬ ‫ה' ָז ַנח אֹו ָתנּו! ַמה ִּי ְהֶיה? ָנמּות ֵמָר ָעב!'‬ ‫ְו ֵכיָון ֶׁש ִהיא ִה ְתַי ֲח ָסה ֲא ֵלי ֶהם ָי ֶפה ‪ִ -‬מּ ׁשּום‬
‫ַּב ֲעבּוֵרנּו! ּו ִב ְזכּות ֹזאת ִנ ְזֶּכה‬ ‫ִנָּסה ֶזַרח ֲע ָד ִני ְל ַׁש ְכ ֵנ ַע אֹו ָתם‪ֵ .‬ה ִביא ִׁשּ ֹב ֶלת‬
‫ְל ִהָּכ ֵתב ּו ְל ֵה ָח ֵתם ְל ַח ִּיים‬ ‫ְו ָא ַמר‪ִ ' :‬מ ֶּזה ָי ִכינּו ָל ֶכם ֶל ֶחם!' ֹלא ֶה ֱא ִמינּו לֹו‪,‬‬ ‫ָּכְך ַהְּצ ָמ ִחים ֶה ְח ִזירּו ָלּה ּתֹו ָדה?"‬
‫ֶׁש ֲהֵרי ֶל ֶחם יֹוֵרד ִמן ַה ָּ ׁש ַמִים – ָט ֲענּו‪ָ .‬ח ַפר‬ ‫" ַמ ָּמׁש ָּכְך!" ָּפ ְס ָקה ַח ִּגית‪ְּ " ,‬ב ִׁשעּור ֶט ַבע‬
‫טֹו ִבים ‪ַּ -‬גם ַּב ָּשׁ ָנה ַה ָּב ָאה‬ ‫ַחִּיים ָּב ִטיטֹו ָּב ֲא ָד ָמה‪ ,‬הֹו ִציא ִח ָּטה ִּב ְת ִחַּלת‬ ‫ַהּמֹוָרה ִה ְקִרי ָאה ָלנּו‪ֲ :‬א ִפּלּוְּכ ֶׁשֹּלאּפֹו ִנים ֶאל‬
‫ָע ֵלינּו ְלטֹו ָבה"‪.‬‬ ‫ְנ ִבי ָט ָתּה ְו ָא ַמר ָל ֶהם‪ֶ ' :‬זה ִי ְג ַּדל‪ִ ,‬י ְהֶיה ִׁשּבֹ ֶלת‪,‬‬
‫ִי ְט ֲחנּו אֹותֹו‪ֲ '...‬א ָבל ֵהם ֵמ ֲאנּו ְל ַה ְק ִׁשיב לֹו‬
‫– ' ֵאין ָּד ָבר ָּכ ֶזה! ֶל ֶחם צֹו ֵמ ַח ִמן ָה ָאֶרץ?!'"‬
‫" ַע ְכ ָׁשו ֲא ִני ׁשֹו ֵאל ֶא ְת ֶכם"‪ָּ ,‬פ ָנה ַהַּס ָּבא‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪3‬‬ ‫עמוד זה טעון גניזה‬

‫ואלה תולדות‬ ‫ִּב ְזכּות‬ ‫מעשה אבות לבנים ‪ ///‬מיכל רוזנברג‬
‫ְמ ִעיל ֶׁשָּנ ַפל‬
‫ַר ִּבי ִי ְׂשָר ֵאל מֹ ֶׁשה ְפִרי ְד ַמן‬

‫ָה ַא ְדמֹו"ר ִמָּס ִדיגּוָרה‬

‫נֹו ַלד ִּב ְׁש ַנת תשט"ו‬ ‫ֲהמֹו ֵני ַא ְבֵר ִכים ּו ַבחּוִרים ָּג ְדׁשּו ֶאת ָהאּו ָלם ָהָר ָחב‪ָ .‬ה ָיה ֶזה‬
‫ִנ ְפ ַטר ְּבכ"א ְּב ָאב תש"פ‬ ‫ַמ ֲע ָמד ּתֹוָר ִני ָחׁשּוב‪ּ ,‬בֹו ֻחְּלקּו ְּפָר ִסים ְל ִמ ְצ ַט ְּי ִנים ֶׁש ָע ְברּו‬
‫ְס ָפָריו‪ַ :‬א ִּביֵרי ָים‪ֲ ,‬ע ֶטֶרת ִי ְׂשָר ֵאל‬
‫ְּב ַה ְצ ָל ָחה ִס ְדַרת ִמ ְב ָח ִנים ַּב ֲה ָל ָכה‪.‬‬

‫ֶאת ָּב ַמת ַהָּכבֹוד ֵּפ ֲארּו ַר ָּב ִנים ְו ַא ְדמֹוִרי"ם ֲחׁשּו ִבים‪ְּ .‬דָרׁשֹות‬

‫ּו ְנאּו ִמים ִנ ְל ָה ִבים ִנ ְּ ׁשאּו‪ּ ,‬ו ְל ִסּיּום ִה ְתרֹו ְממּו ֻּכָּלם ְּבִרּקּוד‬

‫ִל ְצ ִלי ֵלי ִׁשיִרים ִל ְכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹו ְמ ֶדי ָה‪.‬‬

‫ָּתם ַה ַּמ ֲע ָמד ַה ְמַר ֵּגׁש‪ַ .‬ה ָּק ָהל ָּפ ָנה ָל ֵצאת ִמן ָהאּו ָלם‪.‬‬

‫ָהַר ָּב ִנים ָעׂשּו ַּדְרָּכם ַהחּו ָצה ֶּדֶרְך ְּפרֹו ְזדֹור ְצ ָד ִדי‪ַּ ,‬כ ֲא ֶׁשר‬

‫ַר ִּבים ִנ ְד ָח ִקים ְל ָׁשם ַל ֲחזֹות ְּב ִזיו ְּפ ֵני ֶהם ‪ְ -‬ס ֻגָּלה ְל ִיְר ַאת ָהַר ִּבים ֲא ֶׁשר ַּבְּפרֹו ְזדֹור ַהַּצר‪.‬‬

‫ִמ ְת ָקֵרב ָהַר ִּבי ֶאל ַה ְּמ ִעיל ַה ָּ ׁשמּוט ַעל ָהִר ְצָּפה‪ִ ,‬מ ְתּכֹו ֵפף‬ ‫ָׁש ַמ ִים ְטהֹוָרה‪.‬‬

‫ֵּבין ַהּיֹו ְצ ִאים‪ָּ ,‬ב ְל ָטה ְּדמּותֹו ָה ֲא ִצי ִלית ֶׁשל ָהַר ִּבי ִמָּס ִדיגּוָרה‪ְ ,‬ל ֶע ְברֹו ּו ְמ ַב ֵּקׁש ְל ָהִרימֹו ְו ִל ְתלֹותֹו ֲח ָזָרה ִּב ְמקֹומֹו‪.‬‬

‫ַה ַּג ָּב ִאים ִנּסּו ַל ֲעזֹר ְלַר ִּבי ְל ָהִרים ֶאת ַה ְּמ ִעיל‪ַ ,‬אְך ָהַר ִּבי ֹלא‬ ‫ֲא ֶׁשר ָצ ַעד ְצ ָע ִדים ַמ ְלכּו ִת ִּיים ְּב ַדְרּכֹו ַהחּו ָצה‪.‬‬

‫ַּבְּפרֹו ְזדֹור ּבֹו ָע ַבר ָהַר ִּבי‪ִ ,‬נ ְד ֲחקּו ֲהמֹו ִנים ַל ֲחזֹות ִּב ְדמּותֹו ִהִּני ַח ָל ֶהם ַל ֲעׂשֹות זֹאת‪ַ " .‬ה ְּמ ִעיל ָנ ַפל ִּב ְג ָל ִלי‪ְ ,‬ו ָע ַלי ְל ָהִרים‬

‫ַה ַּמ ְלכּו ִתית‪ִ .‬מי יֹו ֵד ַע‪ ,‬אּו ַלי ִי ְזּכּו ָלחּוׁש ְּב ַמ ָּבטֹו ָהַרחּום‪ ,‬אֹותֹו!" ִה ְב ִהיר ָל ֶהם‪.‬‬

‫אּו ַלי ֲא ִפּלּו ְי ַק ְּבלּו ְל ִחי ַצת ָידֹו ַה ַח ָּמה ְו ָהאֹו ֶה ֶבת ִי ְׂשָר ֵאל‪ְ .‬ל ַא ַחר ֶׁש ָה ַר ִּבי ֵה ִרים ֶאת ַה ְּמ ִעיל‪ִ ,‬נָּסה ַא ַחד ַה ַּג ָּב ִאים‬

‫ִלּטֹל אֹותֹו ִמי ֵדי ָהַר ִּבי ְּכ ֵדי ִל ְתלֹות אֹותֹו ַעל‬ ‫ַהּ ֹד ַחק ָה ָיה ָעצּום‪ .‬עֹוד ָועֹוד ִנ ְד ֲחקּו ְּב ַמ ֲע ָבר‬

‫ַה ִּמ ְת ֶלה ‪ַ -‬אְך ַּגם ֶאת זֹאת ֹלא ִהִּני ַח לֹו ָהַר ִּבי‬ ‫ַהַּצר‪ִ .‬אם ֹלא ִי ָּ ׁש ְמרּו‪ַּ ,‬גם ָהַר ִּבי ַע ְצמֹו ִי ָּד ֵחף‬

‫ַל ֲעׂשֹות‪ .‬הּוא ָח ַזר ַעל ְּד ָבָריו ְו ָא ַמר‪ִּ " :‬ב ְג ָל ִלי‬ ‫ָח ִלי ָלה‪ְּ ...‬ב ַמ ֲא ָמץ ַרב ָׁש ְמרּו ַה ַּג ָּב ִאים ַעל ָהַר ִּבי‬

‫ָנ ַפל ַה ְּמ ִעיל ְו ָע ַלי ְל ַה ְח ִזירֹו ִל ְמקֹומֹו"‪.‬‬ ‫ְו ָע ְצרּו ֶאת ַהִּנ ְד ָח ִקים ָהַר ִּבים ֲא ֶׁשר ְס ִביבֹו‪.‬‬

‫ַרק ְל ַא ַחר ֶׁש ָה ַר ִּבי ִו ֵּדא ֶׁש ַה ְּמ ִעיל ָּתלּוי‬ ‫ַי ְע ְנ ִקי‪ָּ ,‬בחּור ָצ ִעיר‪ִ ,‬ה ְצ ִלי ַח ַרק ַע ְכ ָׁשו ְל ִה ָּד ֵחק‬

‫ִּב ְמקֹומֹו ָה ִראׁשֹון ְּב ֹא ֶפן ַיִּציב‪ָּ ,‬כְך ֶׁשֹּלא‬ ‫ֶאל ַהְּפרֹו ְזדֹור ַהַּצר‪ַּ .‬גם הּוא ִּב ֵּקׁש ִלְראֹות ֶאת‬

‫ִיּפֹל ׁשּוב‪ ,‬הּוא ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַדְרּכֹו‪.‬‬ ‫ָּפ ָניו ֶׁשל ָהַר ִּבי‪ ,‬אּו ָלם ַהּ ֹד ַחק ָהָיה ָעצּום‪ַ .‬י ְע ְנ ִקי‬

‫ַה ַּמ ֲח ֶזה ַה ַּמ ְפ ִליא ֵה ִביא ֶאת ַי ְע ְנ ִקי‬ ‫ֹלא ִו ֵּתר‪ .‬הּוא ָּד ַחק ְּב ַמְרְּפ ָקיו ֶאת ָה ֲא ָנ ִׁשים‬

‫ְל ִה ְרהּו ִרים ּו ְל ֶח ְׁשּבֹון ֶנ ֶפׁש‪ָ .‬ה ַר ִּבי‪ֶׁ ,‬שֹּלא‬ ‫ָהעֹו ְמ ִדים ִּב ְצ ִפיפּות‪ָּ ,‬ד ַחף ּ ֹפה ְו ָה ַדף ָׁשם‪.‬‬

‫ָחׁש ִל ְכבֹודֹו ְו ִה ְתּכֹו ֵפף ְּב ַע ְצמֹו ְל ָהִרים ֶאת‬ ‫הּוא ְּכ ָלל ֹלא ָׂשם ֵלב ִאם הּוא ּפֹו ֵג ַע ְּב ֵאי ִמי‪.‬‬

‫ַה ְּמ ִעיל ֶׁשָּנ ַפל ִּכ ְב ָיכֹול ְּב ַא ְׁש ָמתֹו ‪ִ -‬ל ֵּמד‬ ‫האדמו"ר מסדיגורה‬ ‫ְּב ַדְרּכֹו ִהִּפיל ּכֹו ָב ִעים ֵמ ַעל ָרא ֵׁשי ָה ֲא ָנ ִׁשים‪,‬‬
‫אֹותֹו ַל ְחׁשֹב ַעל ֲא ֵחִרים‪ַּ .‬גם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲעסּו ִקים‬ ‫ַאְך הּוא ְּב ֹק ִׁשי ִה ְב ִחין ְּב ָכְך‪ַ .‬מ ָּטָרה ַא ַחת ָהְי ָתה‬

‫ִּב ְד ָבִרים ֲחׁשּו ִבים ְורּו ָח ִנ ִּיים‪ָ ,‬צִריְך ְל ִה ְתּבֹו ֵנן ַעל ַהְּס ִבי ָבה‬ ‫לֹו ‪ְ -‬ל ַה ִּגי ַע ָקרֹוב ְּכ ָכל ַהּיֹו ֵתר ֶאל ָהַר ִּבי ַה ָּקדֹוׁש‪...‬‬

‫סֹוף סֹוף ִה ְצ ִלי ַח ַי ְע ְנ ִקי ְל ַה ִּגי ַע ֶאל ִקְר ָבתֹו ֶׁשל ָהַר ִּבי‪ ,‬אּו ָלם ּו ְל ַו ֵּדא ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא ִנ ְפ ַּגע‪ֶׁ ,‬שֹּלא ַמ ִּזי ִקים ָח ִלי ָלה ְל ֵח ֶפץ‬

‫ְּכ ֶׁשָר ָאה ֶאת ְּדמּותֹו ָה ֲא ִצי ִלית ַהּפֹו ַס ַעת ְּב ַנ ַחת ‪ִ -‬נְר ַּתע ֶׁשל ַהּזּו ַלת‪...‬‬

‫ְל ָאחֹור‪ .‬הּוא ַה ְׁשִּפיל ֶאת ֵעי ָניו ְו ִה ְת ַּב ֵּיׁש ַּב ְּד ִחיפֹות ֶׁשּלֹו‪ֵ .‬אי ֶזה ִלּמּוד ָחׁשּוב!‬

‫ָהַר ִּבי‪ִּ ,‬ב ְצ ָע ָדיו ָה ֲא ִצי ִלִּיים ְו ַה ַּמ ְלכּו ִתִּיים‪ָּ ,‬גַרם לֹו ְּב ַבת ַא ַחת‪,‬‬

‫ְל ַא ַחר ְׁש ָנ ַת ִים‪ִ ,‬ה ְת ַק ֵּים ׁשּוב ֵארּו ַע ּתֹוָר ִני ּדֹו ֶמה‪ְ ,‬ו ָהַר ִּבי‬ ‫ְּב ִלי ֹא ֶמר ּו ְד ָבִרים‪ְ ,‬ל ָה ִבין ֶׁשָּכְך ֹלא ִמ ְת ַנ ֲה ִגים‪...‬‬

‫ְו ִהֵּנה‪ ,‬רֹו ֶאה ַי ְע ְנ ִקי ֶׁש ָהַר ִּבי עֹו ֵצר ֵמ ֲה ִלי ָכתֹו ְל ֶפ ַתע‪ּ ,‬ופֹו ֶנה ׁשּוב ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבֹו‪ַּ .‬גם ַי ְע ְנ ִקי ָה ָיה ָׁשם‪ַ .‬הַּפ ַעם‪ָ ,‬ע ַמד ֵמ ַהַּצד‪.‬‬

‫ַּב ֲע ִדינּות ִנ ַּגׁש ֶאל ַה ַּג ָּב ִאים ּו ִב ֵּקׁש ְלׂשֹו ֵח ַח ִעם ָהַר ִּבי‪.‬‬ ‫ַהִּצ ָּדה‪.‬‬

‫ַּכ ֲא ֶׁשר ָהְרׁשּות ִנ ְּת ָנה לֹו‪ָּ ,‬פ ָנה ַה ָּבחּור ֶאל ָהַר ִּבי ְו ֵת ֵאר לֹו‬ ‫ָה ֲא ָנ ִׁשים ֹלא ֵה ִבינּו ‪ְ -‬ל ָאן ָהַר ִּבי הֹו ֵלְך?‬

‫ֲא ָהּה‪ִ .‬מ ֵּבין ְּדמּויֹות ָה ֲא ָנ ִׁשים ָהעֹו ְמ ִדים ְצפּו ִפים‪ִ ,‬ה ְב ִחין ֶאת ֲא ֶׁשר ָר ָאה ִל ְפ ֵני ְׁש ָנ ַת ִים‪ַ" .‬ר ִּבי"‪ ,‬הּוא ִס ֵּים ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות‪,‬‬

‫ָהַר ִּבי ִּב ְמ ִעיל ֶׁש ָהָיה ָּתלּוי ַעל ַה ִּמ ְת ִלים ֶׁש ַּבְּפרֹו ְזדֹור‪ּ,‬ו ֵמ ַהּ ֹד ַחק " ַה ַּמ ֲח ֶזה ַה ֶּזה ֶׁשל ָהַר ִּבי ַה ִּמ ְתּכֹו ֵפף ְל ָהִרים ְמ ִעיל ֶׁשָּנ ַפל ‪-‬‬

‫ַה ָּגדֹול ִנ ַּתק ֵמ ַה ִּמ ְת ֶלה ֶׁש ָע ָליו ָה ָיה ָּתלּוי ְו ָנ ַפל ֶאל ָהִר ְצָּפה‪ .‬עֹו ֵמד ְל ֶנ ֶגד ֵעי ַני ֵמ ָאז ְו ַעד ַהּיֹום! ֲא ִני מֹו ֶדה ְלַר ִּבי ַעל ֶׁשִּל ֵּמד‬

‫עֹוד ֶר ַגע ָקט‪ִ ,‬י ְה ֶיה ַה ְּמ ִעיל ְל ִמְר ָמס ַּת ַחת ַר ְג ֵלי ָה ֲא ָנ ִׁשים אֹו ִתי ֶאת ַהֶּל ַקח ֶה ָחׁשּוב ַה ֶּזה"‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫תש"פ ‪48‬‬

‫באותיות גדולות‪ ///‬ח' פרידמן‬ ‫ֵרי ַח ֶׁשל ַה ְת ָח ָלה‬

‫ַּב ָּתא ַה ָּגדֹול ֶׁש ַּב ַּי ְלקּוט ֶׁשל ִר ְב ִקי ֵיׁש ַמ ְח ָּברֹות ֲח ָדׁשֹות ּו ְס ָפִרים ֲח ָד ִׁשים‪.‬‬
‫ַל ַּמ ְח ָּברֹות ‪ׁ -‬שּורֹות ְצפּופֹות יֹו ֵתר ֵמ ֵאֶּלה ֶׁש ָהיּו ָלּה ְּב ִכ ָּתה א'‪,‬‬

‫ּו ַבְּס ָפִרים ‪ְּ -‬ד ָבִרים ֲח ָד ִׁשים ֶׁש ִהיא ִּת ְל ַמד ְּב ֶע ְזַרת ַה ֵּשׁם ְּב ִכ ָּתה ב'‪.‬‬
‫ִר ְב ִקי נֹו ֶׁש ֶמת ֶאת ָהֵרי ַח ֶׁשל ַה ַּדִּפים ַהְּנ ִק ִּיים‪.‬‬
‫ֲא ָהּה‪ֶ ...‬זהּו ֵרי ַח ָנ ִעים ֶׁשל ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ָׁשה!‬

‫ַּב ָּתא ַה ָּק ָטן ֶׁש ַּב ַּי ְלקּוט ֵיׁש ַק ְל ָמר‪ַּ .‬גם ּבֹו ַהּ ֹכל ָח ָדׁש‪:‬‬
‫ֶע ְפרֹונֹות‪ַ ,‬מ ַחק‪ְ ,‬מ ַח ֵּדד‪ֶּ ,‬ד ֶבק ּו ְצ ָב ִעים‪.‬‬

‫ִר ְב ִקי ְמִרי ָחה ֶאת ִצ ְב ֵעי ַהַּפ ְס ֶטל ַה ָּי ִפים‪.‬‬
‫ֲא ָהּה‪ַּ ...‬גם ָל ֶהם ֵיׁש ֵרי ַח ֶׁשל ַה ְת ָח ָלה ֲח ָד ָׁשה!‬
‫ַּב ָּתא ַה ֵּבינֹו ִני ֶׁש ְּב ִק ְד ַמת ַה ַּי ְלקּוט ִנ ְמ ָצא ַהִּסּדּור‬

‫ַה ָּגדֹול ֶׁשִר ְב ִקי ִק ְּב ָלה ַּב ְּמ ִס ָּבה ֶׁשל ִּכ ָּתה א'‪.‬‬
‫ִר ְב ִקי ּפֹו ַת ַחת ֶאת ַהִּסּדּור‪ְ ,‬ו ַה ִּמִּלים ַה ְּקדֹוׁשֹות‬
‫ְמ ַח ְּיכֹות ֵא ֶלי ָה‪ֵ .‬הן ְּכ ָבר ַמִּכירֹות אֹו ָתּה ֵהי ֵטב‪.‬‬

‫ִר ְב ִקי נֹו ֶׁש ֶקת ַלִּסּדּור ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות‪.‬‬
‫ֲא ָהּה‪ַ ...‬לִּסּדּור ֵיׁש ֵרי ַח ָנ ִעים ֶׁשל ַה ְת ָח ָלה ‪ִּ -‬ב ְת ִפָּלה!‬

‫ְמ ִׂשי ָמה‬

‫ַס ְּדרּו ֶאת ַהַּי ְלקּוט‬
‫ֶׁשל ִר ְב ִקי‪.‬‬

‫ַה ֲע ִבירּו ַקו ֵּבין ָּכל‬
‫ֵח ֶפץ ִל ְמקֹומֹו‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪5‬‬

‫ב‬‫ִסּפּו ִרים‬ ‫אמא מספרת‪ ///‬ר' פס‬

‫ַל ֲארּו ַחת ֶעֶר‬

‫ַמה ַּי ְר ִּגי ַע ֶאת יֹו ִני?‬

‫ְצִרי ִכים ְל ַי ֵּבב‪.‬‬ ‫עֹוד ְמ ַעט ַי ְת ִחילּו ַה ְי ָל ִדים ַה ְּק ַט ְנ ַטִּנים ְל ַה ִּגי ַע ַל ַּב ִית‬
‫ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת ְמ ַנַּפ ַחת ָּבלֹו ִנים ְל ָכל ֶי ֶלד ְו ֶי ֶלד ְו ִכ ְמ ַעט‬ ‫ֶׁשל ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת‪.‬‬
‫ֻּכָּלם ִנְר ָּג ִעים‪ַ .‬רק יֹו ִני ַמ ְמ ִׁשיְך ַל ֲע ֹמד ַעל ַיד ַה ֶּד ֶלת‬
‫ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפ ָרת ִמ ְתּכֹו ֶנ ֶנת ַל ְּב ִכּיֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל‬
‫ְו ִל ְבּכֹות ְּבקֹו ֵלי קֹולֹות‪.‬‬ ‫ַה ְי ָל ִדים‪ְּ .‬ב ָכל ָׁש ָנה ִּכ ְמ ַעט ֻּכָּלם ּבֹו ִכים‪ְ ,‬ו ָכל ֶי ֶלד ִנְר ָּגע‬
‫“ ִהֵּנה ִּבי ְמ ָּבה ְצ ֻה ָּבה‪ַ ,‬אן‪ַ ,‬אן‪ַ ,‬אן”‪ַ ,‬מְר ָאה ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת‬
‫ְליֹו ִני‪ְ“ ,‬ועֹוד ְמ ַעט ַּגם ְנ ַצֵּיר ִצּיּור ְו ַנ ְד ִּביק ַמ ְד ֵּבקֹות” ִהיא‬ ‫ְּבצּוָרה ַא ֶחֶרת‪.‬‬
‫ְמ ַגָּלה לֹו‪ֲ .‬א ָבל יֹו ִני ֲא ִפּלּו ֹלא ִמ ְס ַּתֵּכל ַעל ַה ִּבי ְמ ָּבה‬ ‫ִהיא ּתֹו ָלה ַעל ִקיר ַה ַּגן ִּב ְסקֹו ְטׁש ָו ֶפל ְמ ֻצֶּפה ְל ָכל ֶי ֶלד‪,‬‬
‫ּו ִב ְכ ָלל ֹלא ׁשֹו ֵמ ַע ֶאת ַה ִּדּבּוִרים‪ .‬הּוא ַרק ּבֹו ֶכה ְּבקֹול‬ ‫ִהיא ְמ ַנַּפ ַחת ִׁש ְב ָעה ָּבלֹו ִנים ֲא ֻד ִּמים ּו ַב ְּמ ֵגָרה ַּב ִּמ ְט ָּבח‬
‫ְּכ ָבר ָנ ָחה ֲח ִבי ָלה ֶׁשל ַמְר ֶמ ָלדֹות ְל ִמי ֶׁש ַּב ְכ ָין ִּב ְמ ֻי ָחד‪.‬‬
‫ָּגדֹול‪.‬‬
‫ֵאין ְּבֵרָרה‪ַ .‬ה ַּגן ַח ָּיב ְל ַה ְמ ִׁשיְך‪ַ .‬ה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת אֹו ֶס ֶפת‬ ‫ִהיא ְמ ִכי ָנה ֶאת ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ֲה ִכי ְמ ַע ְנ ְי ִנים‪.‬‬
‫ֶאתָּכל ַהְי ָל ִדיםּומֹו ִׁשי ָבהאֹו ָתם ַעל ַהִּכ ְסאֹות ַה ְּק ַטִּנים‪.‬‬ ‫ְו ִהֵּנה ַה ְי ָל ִדים ְּכ ָבר ַמ ִּגי ִעים‪.‬‬
‫ַרק יֹו ִני ִנ ְׁש ָאר ִל ְבּכֹות ְל ַיד ַה ֶּד ֶלת‪ַ .‬ה ְי ָל ִדים ִמ ְתַּפְּל ִלים‬
‫‘מֹו ֶדה ֲא ִני' ּו' ְׁש ַמע ִי ְׂשָר ֵאל'‪ְ ,‬ו ָאז מֹוִרי ָדה ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת‬ ‫“ ְלדּו ִדי ֵיׁש מֹו ֵצץ ַּב ִּתיק”‪ְ ,‬מ ַסֶּפֶרת ִא ָּמא ֶׁשּלֹו ְו ָא ֵכן‪,‬‬
‫ׁשֹו ָפר ֵמ ַה ַּמ ָּדף‪“ .‬טּוּוּו”‪ִ ,‬היא ּתֹו ַק ַעת ּו ַמ ְס ִּביָרה ַלְי ָל ִדים‬ ‫ַא ֲחֵריַּכ ָּמה ִי ְבבֹות ְמ ָח ָאה ַמ ְת ִחילּדּו ִדי ִל ְמ ֹצץ ִּב ְׁש ִקי ָקה‬

‫‪ְּ “ -‬ב ֹח ֶדׁש ֱאלּול ּתֹו ְק ִעים ַּבּ ׁשֹו ָפר”‪.‬‬ ‫ֶאת ַהּמֹו ֵצץ ּו ַמ ְסִּכים ְל ַה ְת ִחיל ְל ַׂש ֵחק ְּב ִבי ְמ ָּבה‪.‬‬
‫ּו ִפ ְתאֹום ִנ ְהֶיה ֶׁש ֶקט ִמִּכּוּון ַה ֶּד ֶלת ְוקֹול ְצ ָע ִדים ִנ ְׁש ָמע‪.‬‬ ‫ֶא ְל ָח ָנן ִנְר ָּגע ְּכ ֶׁש ַה ַּב ְקּבּוק ְּב ִפיו‪ֶ .‬את ַא ְבֵרי ִמי ַמְר ִּגי ַע‬
‫ִחּתול ָּתכֹל ְמ ֹמָרט‪ָ .‬ל ִלי ִנ ְכ ֶנ ֶסת ְּכמֹו ְּגדֹו ָלה ַל ַּגן‪ּ ,‬תֹו ֶפ ֶסת‬
‫יֹו ִני ִנ ְכ ָנס ּו ִמ ְת ַי ֵּשׁב ַעל ִּכֵּסא ָּפנּוי‪.‬‬ ‫ְּב ֶע ְג ַלת ַה ֻּב ָּבה ּו ַמ ְת ִחי ָלה ְל ַט ֵּיל ִא ָּתּה ַּב ֶח ֶדר‪ַ .‬א ָּי ָלה‬
‫ׁשֹו ָפר ‪ -‬הּוא ֹלא מּו ָכן ְל ַה ְפ ִסיד!‬ ‫ַמ ִּגי ָעה ִעם ַׂש ִּקית ְמ ֵל ָאה ִּב ְד ָג ֵני ּ ֹב ֶקר‪ִ ,‬מ ְת ַי ֶּשׁ ֶבת‬
‫ְּב ַע ְצ ָמּה ַעל ִּכֵּסא ָק ָטן ּו ַמ ְת ִחי ָלה ְל ַכְר ֵסם ַּב ַּגְר ִגיִרים‬
‫ָּב ֶזה ַא ַחר ֶזה‪ְ .‬ו ַח ִּיים ּבֹו ֶכה ּובֹו ֶכה ְו ִנְר ָּגע ְּכ ֶׁש ַה ַּגֶּנ ֶנת‬

‫ֶא ְפָרת נֹו ֶת ֶנת לֹו ַמְר ֶמ ָל ָדה‪.‬‬
‫ַא ֲחרֹון ִנ ְכ ָנס יֹו ִני‪ְּ .‬כ ָבר ַּב ֶּד ֶלת הּוא אֹו ֵחז ְּב ָח ְז ָקה‬
‫ְּב ִמ ְכ ָנ ָסיו ֶׁשל ָא ִביו ְוֹלא ַמ ְסִּכים ֶׁש ַא ָּבא ַי ֲעזֹב אֹותֹו‬
‫ְוֵי ֵלְך‪ֲ .‬א ָבל ַא ָּבא ֶׁשּלֹו ֹלא ָיכֹול ְל ַה ְפ ִסיד ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס‪.‬‬
‫הּוא ּתֹו ֵחב ְּב ִפיו ֶׁשל יֹו ִני מֹו ֵצץ‪ ,‬עֹו ֵזב ֶאת ֲא ִחי ָזתֹו‬
‫ּו ְמ ַמ ֵהר ָלֶר ֶדת ְּבמֹוַרד ַה ַּמ ְדֵרגֹות‪ .‬יֹו ִני ּפֹוֵרץ ִּב ְב ִכּיֹות‬
‫ַעּזֹות‪ִ .‬נְר ֶאה ֶׁש ַהּמֹו ֵצץ ַרק עֹו ֵזר לֹו ִל ְבּכֹות עֹוד יֹו ֵתר‪.‬‬
‫“ ַא ָּתה רֹו ֶצה ַּב ְקּבּוק?” ׁשֹו ֶא ֶלת ַה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת‪ .‬יֹו ִני ֹלא‬
‫ִמ ְת ַי ֵחס‪ ,‬הּוא ַרק ּבֹו ֶכה ּובֹו ֶכה ְו ָכל ַה ְי ָל ִדים ַמ ִּבי ִטים‬

‫ּבֹו ְּב ֵעי ַנ ִים ְּגדֹולֹות‪.‬‬
‫“ ִהֵּנה ַמְר ֶמ ָל ָדה”‪ַ ,‬ה ַּגֶּנ ֶנת ֶא ְפָרת מֹו ִׁשי ָטה ְליֹו ִני ְׁש ֵּתי‬
‫ַמְר ֶמ ָלדֹות ֲא ֻדּמֹות‪ִ “ .‬הֵּנה ַא ַחת ְלָך ְו ַא ַחת ִּת ֵּתן ְל ָח ֵבר”‪.‬‬
‫יֹו ִני ֹלא מֹו ִׁשיט ֶאת ַה ָּיד ְוֹלא מּו ָכן ְל ֵהָר ַגע‪ .‬הּוא ּבֹו ֶכה‬
‫ּובֹו ֶכה‪ְ ,‬ועֹוד ֶי ֶלד אֹו ְׁש ַנ ִים ִנ ְזָּכִרים ִּפ ְתאֹום ֶׁש ַּגם ֵהם‬

‫‪6‬‬ ‫תש"פ ‪48‬‬

‫משפחה בחרוזים ‪ ///‬חני פ'‬ ‫ּדּו ִדי‬ ‫י זרקור‬ ‫איחולי מזל טוב למנויבטושבעהה‬

‫עֹוד ֹלא ֶּבן ָׁש ָנה‬ ‫בר מצווה‬

‫ַּת ְל ִמיד ִמ ְצ ַטֵּין‬ ‫צבי פסח ליברסון‪ ,‬ביתר‬
‫שולם פישר‪ ,‬ביתר עילית‬
‫ָמה עֹו ִׂשים ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה‬ ‫ארהלה גולדברג‪ ,‬אלעד‬
‫ֶׁש ֵא ָליו ֵּת ַל ְכ ָנה ָי ֵעל ְו ֶא ְס ֵּתר?‬
‫ָמה עֹו ִׂשים ָׁשם‪ֶׁ ,‬ש ָּמא ֵּת ְדעּו‬ ‫ימי הולדת ‪ -‬בנים‬
‫ְותּו ְכלּו ַּגם ִלי ַה ָּק ָטן ְל ַסֵּפר?‬

‫ֲא ִני ְמ ַד ֶּדה ַל ַּי ְלקּוט ּו ֵמ ִציץ‪:‬‬ ‫יעקב משה שורקין‪ ,‬עפולה‬
‫ֶע ְפרֹונֹות ּו ְצ ָב ִעים ְו ַדִּפים ִעם ׁשּורֹות‪...‬‬ ‫שמואל ברקוביץ‪ ,‬רכסים‬
‫ֵה ַב ְנ ִּתי! ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה‬ ‫יעקובי מונק‪ ,‬ירושלים‬
‫ֻּכָּלן ְּב ֹרב ֲה ָנ ָאה ְמ ַצ ְּירֹות!‬ ‫מוטי שלאף‪ ,‬ירושלים‬
‫חיים אושר‪ ,‬כפר חב"ד‬
‫ֲא ִני מֹו ֵׁשְך ִלי טּוׁש ַזְר ָח ִני‬
‫ֵמ ִסיר ֶאת ַהְּפ ָקק‪ַ ,‬מ ְת ִחיל ַל ֲעבֹד‬ ‫אלעזר רזניק‪ ,‬אלעד‬
‫יצחק שלמה בן ישר‪ ,‬ירושלים‬
‫ַּדף ַא ַחר ַּדף ְּב ֵס ֶפר ָע ֶבה‬
‫ְמ ַקֵּׁשט ְּב ַפ ִּסים ְּכ ֻת ִּמים ַעד ְמאֹד‪.‬‬ ‫ידידיה פינסקי‪ ,‬כרמיאל‬
‫הלל רייך‪ ,‬אלעד‬
‫ּו ִפ ְתאֹום ‪ְ -‬צ ָע ָקה‪“ :‬אֹוי ַו ֲאבֹוי!”‬
‫ְו ָי ֵע ִלי ּפֹוֶר ֶצת ִּב ְב ִכי נֹוָרא‪.‬‬ ‫מוישלה גערליצקי‪ ,‬תל אביב‬
‫ַּגם ֶא ְס ֵּתר ּכֹו ֶע ֶסת‪ּ“ :‬דּו ִדי ׁשֹו ָבב‬ ‫יצחק אליהו קרביץ‪ ,‬מודיעין עילית‬

‫בנצי מוזס‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫שמעלקי שטרן‪ ,‬וינה‪ ,‬אוסטריה‬

‫חננאל אליהו גוטליב‪,‬‬
‫מרדכי מלוביצקי‪ ,‬קרית גת‬

‫מוישי גפנר‪ ,‬ירושלים‬
‫קובי פולק‪ ,‬ירושלים‬
‫דניאל אייזנשטיין‪ ,‬בני ברק‬
‫מרדכי שלמה הייזלר‪ ,‬קרית ספר‬
‫אורי בן יהודה‪ ,‬בני ברק‬
‫אלחנן שבקס‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫ישראל איסר אברמוביץ‪ ,‬ירושלים‬
‫צביקי גולדברג‪ ,‬אלעד‬
‫אהרון צור‪ ,‬מגדל העמק‬

‫ּו ַמה ַּת ִּגיד ַעל ָּכְך ַהּמֹוָרה?!”‬ ‫בת מצווה‬

‫תמר הורן‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫מורי וייס‪ ,‬ירושלים‬
‫ֵהן לֹו ְקחֹות ַה ְּס ָפִרים‪ ,‬אֹו ְספֹות ַהְּצ ָב ִעים‬ ‫אלישבע ברנשטיין‪ ,‬בית שמש‬

‫ֶזה ֵּדי ַמ ֲע ִליב‪ַ ,‬אְך יֹו ֵתר ְמ ַע ְנ ֵין‪:‬‬ ‫לאה דויטש‪ ,‬ירושלים‬
‫ַמּדּו ַע ֵהן ָּכל ָּכְך ָּכ ֲעסּו‬
‫ימי הולדת ‪ -‬בנות‬
‫בת שבע אלפנביין‪ ,‬ביתר עילית‬
‫ַו ֲהֵרי ֲא ִני ַּת ְל ִמיד ִמ ְצ ַט ֵּין?!‬ ‫אורית פרבר‪ ,‬גוש עציון‬
‫רחלי רוזנטל‪ ,‬אור הגנוז‬
‫שרי בראון‪ ,‬בני ברק‬
‫מירי ברוורמן‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫יעל ברוורמן‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫יהודית רוזנגרטן‪ ,‬עמנואל‬
‫מיכל גרשון‪ ,‬מודיעין עילית‬
‫רחלי פרבשטיין‪ ,‬ירושלים‬
‫פייגי כהן ארזי‪ ,‬אופקים‬
‫שובה צור‪ ,‬מגדל העמק‬
‫דסי גולינסקי‬
‫תמר גוטליב‬
‫פייגי כהן‪ ,‬רכסים‬
‫תמר קורץ‪ ,‬ביתר עילית‬
‫חיהלה דונט‪ ,‬קרית גת‬
‫פמשלרדנוימטתביקעלמכיתרכדד)םוכדה(ירבתוכשזלכםתה‪,‬התובתתבשבאתלרריחךוך‪,‬‬ ‫שני ביננפלד‪ ,‬מודיעין עילית‬

‫נעמי כהן‪ ,‬רכסים‬
‫גילה עברוני‪ ,‬בית שמש‬
‫דיתי הילדסהיימר‪ ,‬ירושלים‬
‫שרי מלוביצקי‪ ,‬קרית גת‬
‫אסתי טרויבע‪ ,‬בית שמש‬
‫עדינה ורזגר‪ ,‬ירושלים‬
‫שיבת חנה רוזנטל‪ ,‬ירושלים‬
‫טוהר קצב‪ ,‬אלעד‬
‫חני ריינר‪ ,‬ביתר עילית‬
‫יהודית זיידנר‪ ,‬ערד‬
‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪7‬‬

‫ְּב ֶמֶרץ‪ְּ ,‬פ ִסיעֹות ְּגדֹולֹות ּו ְׂש ֵמחֹות‪ָ ' .‬נכֹון ֶׁש ֵאין ְּכמֹו ִא ָּמא‬ ‫ָיד רֹו ֶע ֶדת ָנ ְג ָעה ְּב ָל ִלי ְו ִנ ֲעָרה אֹו ָתּה‪ .‬זֹאת ָה ְי ָתה ִמ ְלָּכה‪,‬‬ ‫ִּבכְ לָ ל ֹלא מִ סְ ֵּכנָ ה‬
‫ָּבעֹו ָלם‪ֲ ,‬א ָבל ִאם ִהיא ֹלא ְיכֹו ָלה ‪ִ -‬נ ְפ ָלא ִלי ַּגם ִעם ִמ ְלָּכה‬ ‫ֲאחֹו ָתּה ַה ְּגדֹו ָלה‪.‬‬

‫ַה ַּמ ְק ִסי ָמה‪ֲ .‬א ִני אֹו ֶה ֶבת אֹו ָתּה'‪.‬‬ ‫"ְּכ ָבר ּבֹ ֶקר?" ָׁש ֲא ָלה אֹו ָתּה ָל ִלי ִמָּיד‪ְ ,‬ו ֵה ִצי ָצה ֶאל ַהַּי ְלקּוט‪.‬‬
‫" ֵהי‪ָ ,‬ל ִלי"‪ָ ,‬נ ֳע ִמי ָהְי ָתה ָהִראׁשֹו ָנה ֶׁשָּפ ְג ָׁשה אֹו ָתן‪ ,‬עֹוד ִל ְפ ֵני‬ ‫הּוא עֹוד ָי ַׁשב ָׁשם‪ָ ,‬ורֹד ְונֹו ֵצץ ְּכמֹו ֶא ְתמֹול ַּבַּלְי ָלה‪ְ ,‬ו ִהיא‬
‫ַה ַּשׁ ַער‪ָ " .‬ל ָּמה ַא ְּת ָּב ָאה ִעם ֲאחֹו ֵתְך?" ִהיא ֵּבְרָרה ְו ִנְּס ָתה‬ ‫ָׁש ְל ָחה ֵא ָליו ֶא ְצ ַּבע ַרק ְּכ ֵדי ַל ֲה ֹפְך ֶאת ַהָּפֶי ִטים ַלַּצד ַה ֵּשׁ ִני‪.‬‬

‫ְל ַה ְד ִּביק ֶאת ַהְּצ ָע ִדים ֶׁשל ִא ָּמא ֶׁשָּלּה‪.‬‬ ‫ַהּיֹום ַמ ְת ִחי ִלים ַהִּלּמּו ִדים!‬
‫"נֹו ְל ָדה ָלנּו ִּתינֹו ֶקת!" ָע ְנ ָתה ָל ִלי ְּבקֹול ִמ ְת ַנ ֵּגן‪ִ " .‬א ָּמא ֶׁשִּלי‬ ‫" ָל ִלי‪ַ ,‬מ ִּגי ַע ָלנּו ַמ ָּזל טֹוב!" ָא ְמָרה ִמ ְלָּכה ְּבקֹול ִנְר ָּגׁש‪ִ .‬היא‬
‫ָהְי ָתה ֲא ֻד ָּמה ְק ָצת ְו ָה ֵעי ַנִים ֶׁשָּלּה ָזְרחּו‪".‬נֹו ְל ָדה ָלנּו ִּתינֹו ֶקת!!!‬
‫ְּב ֵבית חֹו ִלים ַע ְכ ָׁשו"‪.‬‬
‫"יּו"‪ָ ,‬נ ֳע ִמי ַרק ָׁש ְל ָחה ֶאת ָה ֹראׁש ְל ָאחֹור ּתֹוְך ְּכ ֵדי ִרי ָצה‪ְ" ,‬ו ַא ְּת‬ ‫ַע ְכ ָׁשו ִא ָּמא ִה ְת ַק ְּשָׁרה!"‬
‫ּוָואּו‪ָ .‬ל ִלי ִהְר ִּגי ָׁשה ֵאיְך‪ַ ,‬מ ָּמׁש ְּכמֹו ַּבְּס ָפִרים‪ַ ,‬הֵּלב ֶׁשָּלּה‬
‫ָּב ָאה ִעם ֲאחֹו ֵתְך? ִמ ְסֵּכ ָנה!"‬ ‫ְמ ַדֵּלג ַעל ְּפ ִעי ָמה ַא ַחת ּו ַמ ְמ ִׁשיְך ָה ְל ָאה‪ּ .‬כֹו ָכ ִבים ְוֻר ִּדים‬
‫ָל ִלי ֶנ ֶע ְצָרה ְלֶר ַגע‪ְ ,‬ק ָצת ֻמ ְפ ַּת ַעת‪.‬‬ ‫ִה ְס ַּת ְחְררּו מּו ָלּה ֵמ ַה ִּת ְקָרה ָלִר ְצָּפה‪ִּ .‬תינֹו ֶקת! ֲח ָד ָׁשה!‬
‫ִמ ְסֵּכ ָנה? ָל ָּמה‪ּ ,‬ו ַמה ִּפ ְתאֹום? ְּכ ָבר ֲה‪-‬מֹון ְז ַמן ִהיא ִמ ְתַּפֶּל ֶלת‬ ‫ִׁשיר סֹו ֵער ִה ְתָּפֵרץ ֶאל ַה ֶח ֶדר‪ ,‬מֹוְי ִׁשי ְו ֶא ְפַרִים ָּפ ְלׁשּו‬
‫ֶׁש ִּתּ ָו ֵלד ָל ֶהם ִּתינֹו ֶקת ְוֻר ָּדה ּו ְמתּו ָקה‪ְ ,‬ו ִהֵּנה ‪ֶ -‬זה ָקָרה‪.‬‬ ‫ַא ֲחָריו‪ִּ ,‬דְּלגּו ַעל ַה ִּמּטֹות ְו ָק ְפצּו ְּבאֹ ֶׁשר ּתֹוְך ְּכ ֵדי ִזּיּו ִפים‬
‫" ַמ ִּגי ַע ָל ֶכם ַמ ָּזל טֹוב?" ִא ָּמא ֶׁשל ְּת ִהָּלה ָׁש ֲא ָלה ֶאת ִמ ְלָּכה‬
‫ַא ֲחֵרי ַּד ָּקה אֹו ְׁש ַּתִים‪ִ .‬היא ִּד ְּבָרה ְּב ֶׁש ֶקט‪ֵ ,‬מ ֲאחֹוֵרי ַה ַּגב ֶׁשל‬ ‫ִנְר ָּג ִׁשים‪.‬‬
‫" ֵהי‪ַ ,‬ה ָּבנֹות ְמ ַנְּצחֹות"‪ָ ,‬ל ִלי ָצ ֲח ָקה ְו ָזְר ָקה ֲע ֵלי ֶהם‬
‫ָל ִלי‪ְּ ,‬כ ִאּלּו ָאסּור ֶׁש ִּת ְׁש ַמע‪.‬‬ ‫ָּכִרית ְק ַטָּנה‪ַ .‬ע ְכ ָׁשו ֵיׁש ָּכאן ַּב ַּבִית ָׁשלֹוׁש ָּבנֹות ּו ְׁש ֵני‬
‫"ֵּכן!" ָל ִלי ֹלא ִה ְת ַאְּפ ָקה ְו ִה ְת ָעְר ָבה‪ִ ,‬נְר ֶּג ֶׁשת ּו ְׂש ֵמ ָחה‪" ,‬נֹו ְל ָדה‬
‫ָּב ִנים‪ֵ .‬אי ֶזה ֹי ִפי!‬
‫ָלנּו ִּתינֹו ֶקת!"‬ ‫ַהּ ֹכל ָהָיה ָׂש ֵמ ַח‪ַ ,‬רק ַהַּי ְלקּוט‪ֶׁ ,‬ש ִה ְמ ִׁשיְך ִל ְז ֹהר ְל ַע ְצמֹו‬
‫" ֵאי ֶזה יֹ ִפי"‪ִ ,‬א ָּמא ֶׁשל ְּת ִהָּלה ָצ ְב ָטה ָלּה ַּבֶּל ִחי‪ְּ ,‬כ ִאּלּו ִהיא‬ ‫ַּבִּפָּנה‪ַ ,‬ה ְזִּכיר ְל ָל ִלי ֶׁשֵּיׁש עֹוד ַמ ֶּ ׁשהּו ֶׁשָּצִריְך ְל ָבֵרר‪.‬‬
‫ַה ִּתינֹו ֶקת ְּב ַע ְצ ָמּה‪ְ ,‬ו ַא ַחר ָּכְך ָל ֲח ָׁשה ְל ִמ ְלָּכה ְּב ֶׁש ֶקט ְּב ֶׁש ֶקט‪:‬‬ ‫" ֵהי‪ֵ ,‬אין ִמי ֶׁשֵּי ֵלְך ִא ִּתי ְל ֵבית ֵס ֶפר!" ָל ִלי ָר ָצה ַלָּסלֹון‪,‬‬
‫ִה ְנ ִמי ָכה ֶאת ַמ ֲעֶר ֶכת ַהְּס ֶטֵראֹו‪ְ ,‬ו ָׁש ֲא ָלה‪ִ " :‬מי ָיבֹוא‬
‫" ֲא ָהּה‪ְ ,‬ו ַא ְּת ְמ ַלּוָה אֹו ָתּה ַלִּכ ָּתה? ָּכל ַהָּכבֹוד!"‬ ‫ִא ִּתי ַהּיֹום? ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ִּכ ָּתה א' ַמ ִּגיעֹות‬
‫ְּתחּו ָׁשה ֹלא ְנ ִעי ָמה‪ִ ,‬מ ְגֶר ֶדת ָּכ ֹזאת‪ָ ,‬ע ְל ָתה ְו ִטְּפ ָסה ָלּה ֶאל‬
‫ַהֵּלב ֶׁשל ָל ִלי‪ִ .‬היא ָּב ְד ָקה עֹוד ְלֶר ַגע ֶאת ַהָּפ ִנים ֶׁשל ִא ָּמא‬ ‫ָה ִא ָּמהֹות ִעם ַהְי ָלדֹות‪ְ ,‬ו ִא ָּמא ִּב ְכ ָלל ֹלא ָּכאן!"‬
‫ֶׁשל ְּת ִהָּלה‪ַ .‬ה ִאם ַרק ִנ ְד ֶמה ָלּה ְּכ ִאּלּו ַּגם ִהיא ְמַר ֶח ֶמת ָע ֶלי ָה‪,‬‬ ‫"אּו ַלי ִא ָּמא ִת ְקּפֹץ ְל ָׁש ָעה ִמ ֵּבית ַהחֹו ִלים‪ְ ,‬ו ַא ַחר ָּכְך‬

‫ִּב ְמקֹום ִל ְׂשמֹ ַח?‬ ‫ַּת ְחזֹר?" ִהִּצי ַע מֹוְי ִׁשי ַהָּצ ָעה ְמ ֻטֶּפ ֶׁשת‪.‬‬
‫ַׁש ַער ֵּבית ַהֵּס ֶפר ָהָיה ָצפּוף ְו ָעמּוס‪ֲ .‬המֹון ְי ָלדֹות ְּגדֹולֹות‬ ‫" ִאי ֶא ְפ ָׁשר"‪ִ ,‬ה ְס ִּביָרה ִמ ְלָּכה ְּב ַב ְגרּות‪.‬‬
‫ְוַר ֲע ָׁש ִנּיֹות ַו ֲהמֹון ַי ְלקּו ִטים ָצ ֲעדּו ָק ִדי ָמה‪ָ .‬ל ִלי ִנ ְצ ְמ ָדה ַל ֲח ָצ ִאית‬
‫ֶׁשל נֹו ָעה ָה ְל ָכה ַא ֲחֶרי ָה ְׂש ֹמא ָלה‪ָ ,‬י ִמין ּו ְׂשמֹאל‪ְ ,‬ו ִנ ְגְרָרה‪,‬‬ ‫" ֲא ִני ָאבֹוא ִא ָּתְך‪ָ ,‬ל ִלי‪ַ .‬אל ִּת ְד ֲא ִגי‪.‬‬
‫ַהֶּס ִמי ָנר ַמ ְת ִחיל ַרק ְּב ָׁשבּו ַע ַה ָּבא‪.‬‬
‫ִּכ ְמ ַעט ַּב ֲע ִצי ַמת ֵעי ַנִים‪ַּ ,‬גם ַּב ַּמ ְדֵרגֹות‪.‬‬ ‫ּבֹו ִאי‪ֶּ ,‬ב ֱא ֶמת ָצִריְך ְל ִה ְת ַאְר ֵּגןְּכ ָבר"‪.‬‬
‫"ִּכּתֹות א' ֶזה ָּכאן"‪ָ ,‬א ְמָרה ִמ ְלָּכה ַּבּסֹוף‪ְ ,‬ו ָל ִלי ָר ֲא ָתה ְי ָלדֹות‬ ‫ַא ָּבא הֹו ִפי ַע ְּבֶר ַבע ִל ְׁשמֹו ֶנה ִנְר ָּגׁש‬
‫ְּב ֻח ְלצֹות ִּת ְלּ ֹב ֶׁשת ֲח ָדׁשֹות‪ַ ,‬צּמֹות ֻמ ְׁש ָקעֹות‪ְ ,‬ו ִא ָּמהֹות‬ ‫ְו ָעֵיף‪ֵּ ,‬בֵרְך ֶאת ָל ִלי ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות‪ָ ,‬צ ַבט‬
‫ָלּה ַּבֶּל ִחי‪ְ ,‬ו ָא ַמר ְל ִמ ְלָּכה ְל ַה ְכ ִניס‬
‫ֶׁש ְּמ ַמְּלאֹות ֶאת ַה ִּמ ְס ְדרֹון ַהַּצר ְו ָה ָא ֹרְך‪.‬‬ ‫ָלּה ַל ִּתיק ַּגם ָח ִטיף ָט ִעים‪ִ ,‬ל ְכבֹוד‬
‫" ְּב ֵאיזֹו ִּכ ָּתה ָל ִלי ּפֹו ֶזן?" ָׁש ֲא ָלה ִמ ְלָּכה ֶאת ַא ַחת ֵמ ֵאּלּו‬ ‫ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַה ְּגדֹו ָלה‪.‬‬
‫ִמ ְלָּכה ִהיא ִא ָּמא ְק ַטָּנה ‪ָּ -‬כ ָכה אֹו ֵמר‬
‫ֶׁש ִה ְסּתֹו ְבבּו ָׁשם ְו ִחְּלקּו ִחּיּו ִכים‪.‬‬ ‫ַא ָּבא ָּת ִמיד ‪ְ -‬ו ַע ְכ ָׁשו ָל ִלי ָּת ְק ָעה‬
‫" ַא ְּת ָל ִלי?" ִה ְתּכֹו ְפ ָפה ֵא ֶלי ָה ִא ָּשׁה ַא ַחת ְּב ֵפ ָאה ְקצּו ָצה‪,‬‬ ‫ֶאת ַהָּיד ֶׁשָּלּה ַּבָּיד ֶׁשל ִמ ְלָּכה ְו ֵהן‬
‫ְּב ַפְרצּוף ָחׁשּוב ֲא ָבל ָח ִביב‪ַ .‬רק ַא ַחר ָּכְך ָי ְד ָעה‬ ‫ִה ְמ ִּתינּו ַי ַחד ַל ַּמ ֲע ִלית‪ִ ,‬נְר ָּגׁשֹות‬
‫ּו ְמ ֻא ָּשׁרֹות ְל ַג ְמֵרי‪.‬‬
‫ָל ִלי ֶׁשּזֹו ָהְי ָתה ַה ְמ ַנ ֶה ֶלת ְּב ַע ְצ ָמּה‪.‬‬ ‫ֵנס ֶׁשֵּיׁש ֶאת ִמ ְלָּכה! ָּכ ָכה ָח ְׁש ָבה‬
‫ָל ִלי ִה ְׁשִּפי ָלה ֵעי ַנִים ְּבבּו ָׁשהּו ִמ ְלָּכה ֶה ְח ִזיָרה ִחּיּוְך‬ ‫ָלּה ָל ִלי ַּב ֶּדֶרְך‪ֵ .‬נס ֶׁשֵּיׁש ִלי ָאחֹות‬
‫ּבֹו ֵגר ְו ִסְּפָרה‪ֵּ" :‬כן‪ .‬נֹו ְל ָדה ָלנּו ִּתינֹו ֶקת ַהּבֹ ֶקר!"‬ ‫ְּגדֹו ָלה! ִהיא ִה ְר ֲה ָרה ְו ָצ ֲע ָדה‬
‫" ַמ ָּזל טֹוב!" ַה ְמ ַנ ֶה ֶלת ִחְּי ָכה ִחּיּוְך ָּגדֹול‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫ִמּ ׁשּום ָמה ַהּקֹול ֶׁשָּלּה ָהָיה ַּגם ְק ָצת ֻמ ְד ָאג‪.‬‬
‫" ֵאי ֶזה ֹי ִפי!!!" ִהיא ִה ְכִרי ָזה ְּבקֹול‪ְ ,‬ו ַא ַחר סֹו ְב ָבה‬
‫ֶאת ָהרֹאׁש ֶאל ִמ ְלָּכה ְוהֹו ִסי ָפה‪ֲ ":‬אחֹו ֵתְך ְּב ִכ ָּתה‬

‫תש"פ ‪8 48‬‬

‫סיפור שבועי ‪ ///‬מספרת‪ :‬אסתי כץ‬ ‫" ָּת ֲאִרי ְל ַע ְצ ֵמְך ֵאיְך ִהיא יֹו ֶׁש ֶבת ָׁשם ְּב ִבּדּוד"‪ֶ ,‬א ְפָרת ָּת ִמיד‬ ‫א' ‪ּ ."3‬ו ְל ָל ִלי ָא ְמָרה‪ַ" :‬ו ֲא ִני ַא ִּגיד ַלּמֹוָרה ְׁשִּפי ְל ָמן ֶׁש ִּת ְתַי ֵחס‬
‫ְמ ַד ֶּבֶרת ִּב ְתנּועֹות ָי ַדִים ְּגדֹולֹות‪.‬‬ ‫ֵא ַל ִיְך ָי ֶפה ִּב ְמ ֻי ָחד‪ֶׁ ,‬שֹּלא ַּתְר ִּגי ִׁשי ִמ ְסֵּכ ָנה ּובֹו ֵד ָדה ִמּשּׁום‬

‫"ּו ִמ ְׁש ַּת ֲע ֶמ ֶמת נֹוָראֹות‪ּ ,‬ו ְמ ַנָּסה ְל ַד ְמֵין ֵאיְך ַהּמֹוָרה ַה ֲח ָד ָׁשה‬ ‫ֶׁש ִא ָּמא ֹלא ִנ ְמ ֵצאת ָּכאן"‪.‬‬
‫ִנְר ֵאית"‪ִ ,‬ה ְמ ִׁשי ָכה ֶא ִּתי‪ִ .‬אי ֶא ְפ ָׁשר ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ַהָּפ ִנים‬ ‫" ֲא ִני ֹלא ִמ ְסֵּכ ָנה"‪ָ ,‬ר ְצ ָתה ָל ִלי ִל ְלחֹׁש ֲא ָבל ֹלא ֵה ֵע ָזה‪ַ .‬ה ְמ ַנ ֶה ֶלת‬
‫ֶׁשָּלּה ֵמ ֲאחֹוֵרי ַה ַּמֵּס ָכה‪ֲ ,‬א ָבל ֹלא ָהָיה ָק ֶׁשה ְל ַד ְמֵין ֵאיְך ִהיא‬ ‫טֹו ָבה ַו ֲח ִבי ָבה‪ֲ ,‬א ָבל ִהיא יֹו ַד ַעת ֶׁש ִא ָּמא ֹלא ִנ ְמ ֵצאת ָּכאן‬
‫ְמ ַעּוֶ ֶתת ֶאת ִּפי ָה ּו ְמ ַכּוֶ ֶצת ֶאת ָה ַאף‪ָּ .‬ב ֵעי ַנִים ֶׁשָּלּה ִּכ ְמ ַעט‬
‫ִמִּס ָּבה ְׂש ֵמ ָחה‪.‬‬
‫ָע ְמ ָדה ִּד ְמ ָעה ֶׁשל ַר ֲח ִמים ְו ִה ְז ַּדהּות‪.‬‬ ‫ָל ִלי ִהְר ִּגי ָׁשה ֶׁש ַהָּפ ִנים ֶׁשָּלּה ָה ְפכּו ַל ֲא ֻדּמֹות ְו ַחּמֹות‪ְ ,‬ו ַהֵּלב‬
‫ִמ ְסֵּכ ָנה‪ַ .‬ה ִּמָּלה ַהּ ֹזאת ָנ ְג ָעה ְּב ָל ִלי ָעמֹק‪ִּ ,‬ד ְג ְּד ָגה אֹו ָתּה‪,‬‬ ‫ֶׁשָּלּה ָצ ַנח ְו ִה ְת ַּג ְל ֵּגל‪ָ .‬ל ָּמה ֶזה ִנ ְקָרא ֶׁש ִהיא ּבֹו ֵד ָדה‪ִ ,‬אם ִמ ְלָּכה‬

‫ְו ִה ְפִרי ָעה ָלּה ַמ ָּמׁש‪.‬‬ ‫ֲאחֹו ָתּה ָּכאן ִא ָּתּה?‬
‫ַּגם ָע ֶלי ָה ָא ְמרּו ָּכְך ָׁש ָנה ֶׁש ָע ְבָרה! ֻּכָּלן ָרצּו ָּכל ָּכְך ִל ְהיֹות‬ ‫ָל ִלי ָׁש ְמ ָטה ֶאת ַהְּכ ֵת ַפִים ְו ִנ ְגְרָרה ַא ֲחֵרי ִמ ְלָּכה‪ְ ,‬ו ָכ ָכה‪ֲ ,‬עלּו ָבה‬
‫טֹובֹות ֵא ֶלי ָה‪ֲ ,‬א ָבל ְּב ָטעּות ָה ְפכּו אֹו ָתּה ְל ֻא ְמ ָל ָלה ָּכזֹאת‪,‬‬ ‫ַו ֲח ִצי ֲעצּו ָבה ִהיא ִנ ְכ ְנ ָסה ֶאל ִּכ ָּתה א'‪ֶׁ 3‬ש ָּבּה ָי ְׁשבּו ְּכ ָבר ֶע ְׂשִרים‬
‫ְּביֹום ֶׁש ָהָיה ִל ְפ ֵני ֵכן ּכֹה ָׂש ֵמ ַח‪ִ ...‬היא ֹלא ַּת ֲע ֶׂשה ֶאת ֶזה‬ ‫ִא ָּמהֹות ִעם ִּתי ִקים ַעל ַה ִּבְרַּכִים‪ְ ,‬ו ַהְי ָלדֹות ֶׁשָּל ֶהן ָנ ְתנּו ָל ֶהן ָיד ָחָזק‬
‫ָח ָזק‪ֲ .‬המֹון ֵעי ַנִים ְק ַטּנֹות ּו ְגדֹולֹות ָע ְקבּו ַא ֲחֶרי ָה ּו ָב ְדקּו אֹו ָתּה‪.‬‬
‫ְל ָׁש ִני ַע ְכ ָׁשו!‬ ‫'ֻּכָּלן חֹו ְׁשבֹות ֶׁש ֲא ִני ִמ ְסֵּכ ָנה'‪ָ ,‬ח ְׁש ָבה ָל ִלי ְל ַע ְצ ָמּה‪ְ ,‬ו ָגְרָרה ָלּה‬
‫" ִהיא ִּב ְכ ָללֹלא ִמ ְסֵּכ ָנה!"קֹול ָרם ְו ֶה ְח ֵל ִטי ִה ְת ָעֵרבִּפ ְתאֹום‬ ‫ְּב ִא ִּטּיּות ִּכֵּסא ָאפֹר ֶא ָחד‪ֵ .‬מֶר ַגע ְלֶר ַגע ִהיא ִהְר ִּגי ָׁשה ֶׁש ֶּזה ַמה‬
‫ְו ָצַרח ִמּתֹוְך ְּגרֹו ָנּה ֶׁשל ָל ִלי‪ֶ .‬זה ָהָיה ָהֶר ֶגׁש ֶה ָע ֹמק ַה ֶּזה ֶׁשל‬ ‫ֶּשׁ ִהיא ֶּב ֱא ֶמת‪ .‬אּו ַלי ֶּב ֱא ֶמת ִהיא ָּפׁשּוט ַי ְל ָּדה ִמ ְסֵּכ ָנה‪ּ ,‬בֹו ֵד ָדה‪,‬‬

‫ָׁש ָנה ֶׁש ָע ְבָרה‪ֶׁ ,‬ש ִּד ֵּבר ִמּתֹו ָכּה‪ּ ,‬ו ָמ ָחה ְו ָכ ַעס‪.‬‬ ‫ֶׁש ִא ָּמא ֶׁשָּלּה ֹלא ָּב ָאה ִא ָּתּה ַלּיֹום ָהִראׁשֹון ְּב ִכ ָּתה א'‪.‬‬
‫" ֶּב ַטח ֶׁשֵּכן"‪ִ ,‬ה ְתַוְּכ ָחה ֶא ִּתי‪.‬‬ ‫ִּד ְמ ָעה ְק ַטָּנה הֹו ִפי ָעה ָלּה ָּב ַעִין ְּכ ֶׁש ִה ְתּכֹו ְפ ָפה ְלהֹו ִציא ֶאת‬
‫ַה ַּק ְל ָמר ּו ְל ַהִּני ַח אֹותֹו ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן‪" .‬נֹו ְל ָדה ִלי ֲאחֹות!" ִהיא‬
‫" ַאל ַּת ִּגידּו ָּכ ָכה"‪ִ ,‬נְּס ָתה ָל ִלי ְל ַה ְס ִּביר ָל ֶהן ְוֹלא ָּכל ָּכְך‬ ‫ָר ְצ ָתה ְל ַה ְזִּכיר ְל ֻכָּלם‪ֶׁ ,‬שָּי ִבינּו ַּכ ָּמה טֹוב ָלּה ‪ֲ -‬א ָבל ֲא ִפּלּו ִהיא‬
‫ִה ְצ ִלי ָחה‪ְּ " .‬ב ַסְך ַהּכֹל‪ֹ ,‬לא ָקָרה ָלּה ָּד ָבר נֹוָרא ָּכל ָּכְך"‪.‬‬
‫ַע ְצ ָמּה ְּכ ָבר ָׁש ְכ ָחה ֶאת ָּכל ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪.‬‬
‫" ָל ִלי! ֶא ִּתי! ֶא ְפָרת!" ִמי ֶׁש ִהי ָקְר ָאה ָל ֶהןִּפ ְתאֹום ִמ ְל ַמ ְע ָלה‪.‬‬ ‫" ִמ ְסֵּכ ָנה‪ִ ,‬מ ְסֵּכ ָנה‪ִ ,‬מ ְסֵּכ ָנה" ‪ -‬קֹולֹות ַמְר ִּגי ִזים ִר ֲחפּו ָלּה ְס ִביב‬
‫ֹזאת ָהְי ָתה ָׁש ִני‪ְּ ,‬בקֹו ָמה ִראׁשֹו ָנה‪ ,‬עֹו ֶמ ֶדת ַּב ִּמְרֶּפ ֶסת‬ ‫ָה ָא ְז ַנִים‪ְ ,‬ו ַה ֲח ָצ ִאית ֶׁשל ִמ ְלָּכה ֹלא ָהְי ָתה ִנְר ֵאית ְּכמֹו ָמקֹום‬
‫ַמ ְת ִאים ְל ַה ְח ִּביא ּבֹו ֶאת ָהרֹאׁש ְּכ ֶׁש ַּמְר ִּגי ִׁשים ֻא ְמ ָל ִלים ָּכל ָּכְך‪.‬‬
‫ִּב ְב ָג ִדים ֶׁשל ַא ֲחֵרי ָצ ֳהַרִים‪.‬‬
‫"נּו‪ֵ ,‬איְך ָהָיה?" ִהיא ָׁש ֲא ָלה ְו ִה ְת ָקְר ָבה ֶאל ַהּסֹוְר ִגים‪,‬‬ ‫ָׁש ָנה ְׁש ֵל ָמה ָח ְל ָפה‪ָ -‬ע ְבָרה ֵמ ָאז‪.‬‬
‫ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ִּכ ָּתה ב' ִה ְס ַּתֵּים לֹו‪ְ ,‬ו ָל ִלי‪ֶׁ ,‬שְּכ ָבר ָי ְד ָעה‬
‫" ֵאיְך ַהּמֹוָרה?"‬ ‫ֵהי ֵטב ֶאת ַה ֶּדֶרְך ֲח ָזָרה ַה ַּב ְי ָתה‪ָ ,‬צ ֲע ָדה ְמ ֵל ַאת ֲח ָויֹות ִעם‬
‫" ָהָיה טֹוב‪ָׁ ,‬ש ִני"‪ָ ,‬א ְמָרה ָלּה ָל ִלי ִראׁשֹו ָנה‪ַּ" .‬כ ָּמה ֶנ ְח ָמד‬
‫ָלְך!" ִהיא ִנ ְׁש ֲע ָנה ַעל ַה ָּג ֵדר ֶׁשל ַה ִּב ְנָין ְו ִד ְּבָרה ְּבקֹול‪.‬‬ ‫ֶא ְפָרת ְו ִעם ֶא ִּתי‪.‬‬
‫ּתֹוְך ְּכ ֵדי ִּדּבּור ִהיא ָח ְׁש ָבה ַמ ֵהר ַמ ֵהר ַמה ִהיא ְיכֹו ָלה‬ ‫" ִמ ְסֵּכ ָנה ָׁש ִני"‪ָ ,‬א ְמָרהִּפ ְתאֹום ֶא ְפָרת ְו ַהַּצ ָּמה ַה ְּמ ֻדֶּי ֶקת ֶׁש ָּק ְל ָעה‬
‫ְל ַה ִּגיד ְל ָׁש ִני ְּכ ֵדי ְל ַׂש ֵּמ ַח אֹו ָתּה‪ַ ,‬מה ִהיא ְיכֹו ָלה ְל ַסֵּפר‬
‫ִא ָּמא ֶׁשָּלּה ָצ ְל ָפה ַּבַּי ְלקּוט ֶה ָח ָדׁש‪.‬‬
‫ָלּה ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ַּתְר ִּגיׁש ִמ ְסֵּכ ָנה ְּכ ָלל ּו ְכ ָלל‪.‬‬ ‫" ָנכֹון‪ִ ,‬מ ְסֵּכ ָנה"‪ִ ,‬ה ְנ ֲה ָנה ָלּה ֶא ִּתי ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות ֵמ ֲאחֹוֵרי ַה ַּמֵּס ָכה‪.‬‬
‫ַּבּסֹוף ִה ְמ ִׁשי ָכה‪ַ " :‬א ְּת ַמ ְמ ִׁשי ָכה עֹוד ְק ָצת ֶאת‬ ‫ָל ִלי ָר ְצ ָתה ַּגם ִהיא לֹו ַמר ֶׁש'ָּנכֹון'‪ֲ ,‬א ָבל ַהְר ָּג ָׁשה מּו ָזָרה ְמ ֹאד‬
‫ַה ֻח ְפ ָׁשה‪ְ ,‬ו ָתבֹו ִאי ַלִּכ ָּתה ַא ֲחֵרי ֶׁשְּכ ָבר ִנ ְתַר ֵּגל ְק ָצת‬
‫ַלּמֹוָרה ְו ַהּמֹוָרה ִּת ְתַר ֵּגל ֵא ֵלינּו‪ְ .‬ו ַא ְּתֹלא ַמ ְפ ִסי ָדהׁשּום‬ ‫ָח ְנ ָקה ָלּה ֶאת ַה ִּמִּלים ְּב ֶא ְמ ַצע‬
‫ָּד ָבר‪ֲ .‬א ִני ָא ִביא ָלְך ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְח ָּברֹות ְו ַה ִּ ׁש ְכּפּו ִלים!"‬ ‫ַה ָּגרֹון‪ְ ,‬ו ֵהן ָּבְרחּו ֲאחֹוָרה ְו ִנ ְב ְלעּו‬
‫ִהיא ֵהִרי ָמה ְלֶר ַגע ֶאת ַה ַּמֵּס ָכה ְו ֶהְר ֲא ָתה‬ ‫ָׁשם ָעמֹק‪.‬‬
‫ֶא ְפָרת ְו ֶא ִּתי ִר ֲחמּו ְמ ֹאד ַעל‬
‫ְל ָׁש ִני ִחּיּוְך ָּגדֹול ְוָרגּו ַע‪.‬‬ ‫ָׁש ִני‪ֵ .‬הן ִה ְמ ִׁשיכּו ְל ָת ֵאר‬
‫ֶא ִּתי ְו ֶא ְפָרת ִה ִּביטּו ָּבּה ֲהמּומֹות‬ ‫ְּב ִה ְת ַר ְּגׁשּות ּו ְב ֶח ְמ ָלה‬
‫ְו ָׁש ְתקּו‪ְ ,‬ו ָׁש ִני ַרק ֶה ְח ִזיָרה ִחּיּוְך ָּגדֹול‬ ‫ֲעצּו ָמהַּכ ָּמה ָעגּום ְל ַה ְפ ִסיד‬
‫ֶאת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּו ִדים‬
‫ִמ ֶּשָּׁלּה‪.‬‬ ‫ְּב ִכ ָּתה ב'‪ִּ ,‬ב ְג ַלל הֹוָראֹות‬
‫ָּברּור ָהָיה ֶׁש ְּבאֹותֹו ֶר ַגע ‪ָׁ -‬ש ִני ֹלא‬ ‫ִּבּדּוד ַמְר ִּגיזֹות‪.‬‬

‫ָהְי ָתה ִמ ְסֵּכ ָנה ִּב ְכ ָלל‪.‬‬
‫ְו ָל ִלי ‪ָׂ -‬ש ְמ ָחה‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪9‬‬

‫ִּפ ְנ ְק ֵסי‬ ‫חונגחוגה‬
‫סֹו ְפ ִרים‬

‫ֲע ֵבי ֶּכ ֶרס‬

‫ִמַּמ ְחָּברֹות ֶׁשל‬
‫ַהׁ ָּש ָנה ֶׁש ָע ְב ָרה!‬

‫ַהּיֹום ֲאַׁש ֵּתף ֶא ְת ֶכם ַּב ַה ְמ ָצ ָאה ָה ִראׁשֹו ָנה ֶׁשִּנ ְצ ְנ ָצה ִּבי ְּכֶׁש ָה ִיי ִתי ַי ְל ָּדה ְּב ִכ ָּתה ד' אֹו ה'‪.‬‬
‫ִּפ ְנ ְק ֵסי ַהּסֹו ְפ ִרים ֶׁשִּמ ְסּתֹו ְב ִבים ַהּיֹום ְּב ֵבי ִתי ּומּו ָכ ִנים ְּב ִה ְת ַל ֲהבּות‪ַ ,‬מ ֲע ִלים ִּבי ָּת ִמיד ֶאת ַמָּג ָעּה‬
‫ַה ְמ ֻח ְסָּפס ֶׁשל ִמ ְסֶּג ֶרת ַה ַחּלֹון ָה ֲעׂשּו ָיה ֵעץ ּו ְצבּו ָעה ָל ָבן ִמ ְת ַקֵּלף; זֹו ֶׁשִּנ ְפ ַּת ַחת ְל ָח ֵצר ְי ֻר ָּקה ּו ְמ ֵל ַאת‬
‫ַמ ֲחָׁשבֹות ‪ָׁ -‬שם‪ַ ,‬על ֻׁש ְל ַחן ַהפֹו ְר ַמ ְי ָקה ָה ֲא ַד ְמ ַּדם‪ָ ,‬ר ָאה ֶאת אֹור ַהׁ ֶּש ֶמׁש ִּפ ְנ ַקס ַהּסֹו ְפ ִרים ָה ִראׁשֹון!‬
‫ִאם ַא ֶּתם סֹו ְפ ִרים ְצ ִעי ִרים ּו ַמ ְמ ִצי ֵאי ַר ְעיֹונֹות‪ִּ ,‬פ ְנ ָקס ָּכ ֶזה הּוא ְּב ִדּיּוק ַמה ׁ ֶּש ַא ֶּתם ְצ ִרי ִכים ‪ֲ -‬ח ִפי ַסת‬

‫ַּדִּפים ָע ָבה ְו ַא ִּדי ָרה‪ֶׁ ,‬ש ָּת ִמיד ִנ ְמ ֵצאת ּומּו ָכ ָנה ְל ִהְׁש ַּת ֵּתף ְּב ָכל ַר ְעיֹון ָח ָדׁש!‬
‫ֶזהּו ַּגם ִנּצּול ִנ ְפ ָלא ֶׁשל ָּכל ַה ַּדִּפים ֶׁשִּב ְּקרּו ְּב ֵבית ַהֵּס ֶפר ַּבׁ ָּש ָנה ַהּקֹו ֶד ֶמת ַאְך ֹלא ָזכּו ְל ַמַּגע‬

‫ֶע ְפרֹו ְנ ֶכם‪ּ ,‬ו ְמ ַחִּכים ְל ַנּסֹות ֵאיְך ֶזה‪...‬‬
‫ְו ַהֶּנ ְח ָמד ְּביֹו ֵתר ‪ַ -‬הֶּכ ֶרְך ַהְּל ֶבן ַהֶּזה ְמ ֻאָּגד ְּב ֶח ְלקֹו ָה ֶע ְליֹון ְּבִׁש ְכ ַבת ֶּד ֶבק ָע ֶבה‪ָ ,‬קֶׁשה ְו ִצ ְבעֹו ִני‪,‬‬

‫ְו ֶא ְפָׁשר ִל ְתֹלׁש ַּדִּפים ֵמ ֶח ְל ָקם ָה ֶע ְליֹון ִּב ְק ִלילּות ּו ַב ֲה ָנ ָאה ַרָּבה‪ַ ,‬מָּמׁש ְּכמֹו ַהְּגדֹו ִלים!‬

‫ֶאת ַהְּנ ָיר ְמ ִכי ִנים ְּב ִע ָּקר ֵמ ֵעץ‪,‬‬
‫ְּב ַת ֲה ִליְך ָי ָקר ּו ְמ ַז ֵהם‪ּ .‬בֹואּו ִנ ְת ַי ֵחס‬
‫ְל ָכל ַּדף ְּכמֹו ֶאל ַמ ָּת ָנה ְי ָקָרה ֵמ ָה ֵעץ‬
‫ַה ִּמ ְתנֹו ֵע ַע ַּבחּוץ‪ִּ .‬ב ְמקֹום ְל ַה ְׁש ִליְך‬

‫ֶאת ַה ַּדף ְּב ִלי ִׁשּמּוׁש‪ְ ,‬נ ַא ֵּגד אֹותֹו‬
‫ְו ֶאת ֲח ֵבָריו ְּב ִפ ְנ ָקס ָע ֶבה ְו ִׁשּמּו ִׁשי!‬

‫ַמה ָּצ ִריְך?‬

‫ ַמ ְח ָּברֹות ִמ ָּ ׁש ָנה ֶׁש ָע ְבָרה ֶׁשִּנ ְׁש ֲארּו ָּב ֶהן ַּדִּפים ֵרי ִקים‬
‫ ִמ ְסָּפַר ִים טֹו ִבים‬
‫ טּו ִׁשים‬

‫ ַא ְט ֵבי ְּכ ִבי ָסה ְּגדֹו ִלים ַו ֲח ָז ִקים‬
‫ ֶּד ֶבק ְּפ ַל ְס ִטי‬

‫ ֶא ְפ ָׁשר ַּגם‪ְּ :‬בִרי ְסטֹול ִצ ְבעֹו ִני ּו ִפַּסת ְנ ָיר ָי ָפה ּו ְמ ֻצ ֶּיֶרת‬

‫תש"פ ‪10 48‬‬

‫ְּב ֶע ְזַרת ִמ ְסָּפַר ִים ּגֹו ְזִרים ָקרֹוב ַל ִהּדּו ִקים ֶאת ָּכל ַּדֵּפי‬ ‫‪.1‬‬
‫ַה ַּמ ְח ֶּבֶרת ֶׁשִּנ ְׁש ֲארּו ֵרי ִקים‪ִ .‬אם ַהַּכּמּות ְּגדֹו ָלה ִמ ַּדי‪,‬‬
‫ֶא ְפ ָׁשר ִל ְג ֹזר ְּב ִמ ְסַּפר ְּפ ָע ִמים‪ׁ .‬שֹו ְמִרים ֶאת ַה ַּדִּפים‬

‫ִמָּכל ַה ַּמ ְח ָּברֹות ַּב ֲעֵר ָמה ַא ַחת‪.‬‬

‫אומנות ויצירה ‪ ///‬מירי שטרן‬ ‫יו ֹאו‪ ּ,‬קָ ׁשֶה! צ ָרִיך ְ‬ ‫ּג ָז ַרְתִּי ה ַרְ ֵּבה מ ִדַּי דַּ ּפִים‬
‫מ ִסְ ּפ ָרַי ִם טו ֹ ִבים‪.‬‬ ‫י ַח ַד‪ ,‬ו ְה ַח ֲתָך ְ ּבָרַח ליִ ל ַצַּד‪.‬‬
‫ז ֶה ל ֹא י ָצ ָא י ָפֶה כָּל כָּך‪ְ .‬‬
‫א ֲניִ רו ֹצ ֶה ּפִנ ְקָס ע ִם‬
‫ח ִתּו ּך ְי ָׁשָר מ ַ ּמ ָׁש‪ .‬א ֲניִ‬
‫אֶע ֱב ֹד מ ְ ֻדי ָּק יו ֹתֵר ו ְז ֶה‬

‫י ִ ּקַח ליִ עו ֹד זְמ ַן‪.‬‬

‫י ֵׁש כָּאן ּג ַם דַּ ּפִים‬ ‫אֵל ּו ּנ ִׁשְא ֲרו ּרַק‬ ‫ְּכ ֶׁש ִּת ְג ְזרּו ֶאת ָּכל ַה ַּדִּפים‪,‬‬ ‫‪.2‬‬
‫ע ִם ׁשו ּרו ֹת ו ְג ַם‬ ‫מ ֵה ַ ּמ ְחֻ ּבָרו ֹת ׁשֶליִּ? ז ֹאת‬ ‫ִּת ְת ַּג ֵּב ַה ְל ַי ְד ֶכם ֲעֵר ָמה ַמְר ִׁשי ָמה ֶׁשל ְנ ָיר‪.‬‬
‫מ ְ ׁ ֻש ּבָצ ִים‪ .‬ז ֶה ל ֹא‬ ‫כַּ ּמו ּת א ַדִּירָה ׁשֶל דַּ ּפִים!‬ ‫ַנּסּו ְל ַי ֵׁשּר ֶאת ְצ ָד ֶדי ָה ַעל ְי ֵדי ֶׁש ַּת ְׁש ִעינּו ֶאת‬
‫י ֵצ ֵא מ ַצ ְח ִיק ְּבפִנ ְקָס‬ ‫ַהַּצד ֶה ָחתּוְך‪ֶׁ ,‬ש ֵאינֹו ָי ָׁשר ְל ַג ְמֵרי‪ַ ,‬על ִמ ְׁש ַטח‬
‫ָי ָׁשר ְּכמֹו ֻׁש ְל ָחן אֹו ִר ְצָּפה‪ְ ,‬ו ִת ְטְּפחּו ַקּלֹות‬
‫אֶח ָד?‬ ‫ְּב ֶא ְצ ְּבעֹו ֵתי ֶכם ִמן ַהַּצד ַה ֵּשׁ ִני‪ַ .‬א ֲחֵרי ְז ַמן‬
‫ָמה ַה ְּק ָצוֹות ִי ְת ַי ְׁ ּשרּו ְותּו ְכלּו ְּכ ָבר ְל ַה ֲע ִביר‬
‫ז ֶה ה ַ ּפִנ ְקָס ה ַ ֵּביתִי ׁשֶל כָּל ה ַי ְל ָדִים ּפ ֹה‪ .‬הו ּא י ָכו ֹל‬ ‫ֶאת ֶא ְצ ַּב ֲע ֶכם ַעל ַה ְּק ָצוֹות ַה ֲחתּו ִכים ִמַּצד‬
‫ל ִהְיו ֹת אֵיך ְ ׁשֶנ ִּרְצ ֶה‪ .‬ה ַדַּ ּפִים ה ָאֵל ּו ּהִ ּג ִיעו ּמ ֵאִתָּנו ּ‬ ‫ַה ֻּ ׁש ְל ָחן ּו ְל ַהְר ִּגיׁש אֹו ָתם ְי ָׁשִרים ְי ָׁשִרים‪.‬‬

‫ו ְז ֶה א ֲפִל ּו ּמ ַזְכִּיר לנָו ּז ִכְרו ֹנו ֹת!‬

‫ִּת ְפסּו ְּב ֹראׁש ַהִּפ ְנ ָקס ְּב ֶע ְזַרת ַא ְט ֵבי ְּכ ִבי ָסה‪ֵ .‬הם ִי ְפ ְּתחּו ֶאת ֹל ָעם‬ ‫‪.3‬‬
‫ְּב ַמ ֲא ָמץ‪ּ ,‬ו ְל ַבּסֹוף ַי ְצ ִליחּו ִל ְתּ ֹפס ָח ָזק ּו ְל ַה ֵּדק ֶאת ַה ַּדִּפים ֶזה ָל ֶזה‪.‬‬

‫ֵהם ִי ְׁש ְמרּו ֲע ֵלי ֶהם ְצמּו ִדים ָּכל ְז ַמן ַה ַה ְד ָּב ָקה‪.‬‬
‫ִאם ִּתְרצּו ֶׁש ְּב ֹראׁש ַהִּפ ְנ ָקס ִי ְה ֶיה ֶּד ֶבק ִצ ְבעֹו ִני ‪ִ -‬צ ְבעּו ֶאת ָּכל ַה ְּק ָצוֹות‬

‫ַה ֲחתּו ִכים ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְּבטּוׁש‪ְּ ,‬ב ֶצ ַבע ִנ ְב ָחר‪ִ ,‬ל ְפ ֵני ְמִרי ַחת ַה ֶּד ֶבק‪.‬‬
‫ַא ַחר ָּכְך ִמְרחּו ֶּד ֶבק ְּפ ַל ְס ִטי ֵמ ַעל ַה ְּק ָצוֹות ָה ֶע ְליֹו ִנים ְו‪ַ ..‬הִּניחּו ְל ִיּבּוׁש!‬

‫ֶא ְפ ָׁשר ְל ָה ִזיז ֶאת ָה ֲא ָט ִבים ְל ָמקֹום ַא ֵחר ְּכ ֶׁשרֹו ִצים ִל ְצּ ֹב ַע אֹו ִל ְמ ֹר ַח‬
‫ֶּד ֶבק ַּב ֶּשׁ ַטח ֶׁש ַּת ְח ֵּתי ֶהם‪.‬‬

‫ַא ֲחֵרי יֹום‪-‬יֹו ַמ ִים ְמ ִסיִרים ֶאת ָה ֲא ָט ִבים‬ ‫‪.4‬‬
‫ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות ּו ַמ ְת ִחי ִלים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש!‬

‫ִּפ ְנ ַקס ַהּסֹו ְפִרים אֹו ֵהב ְל ָאֵר ַח ְר ִׁשימֹות‬
‫ַמּכֹ ֶלת‪ִׂ ,‬שְרטּו ֵטי ְמכֹונֹות ֲע ִתי ָד ִנּיֹות‬
‫ּו ִמִּלים ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ִסּפּוִרים!‬

‫ִאם ִּתְרצּו ִּפ ְנ ָקס ֲח ִגי ִגי ַמ ֶּ ׁשהּו‪ַּ ,‬ב ַעל ְּכִרי ָכה ִצ ְבעֹו ִנית ּו ְמ ֻה ֶּדֶרת‪,‬‬ ‫‪.5‬‬
‫ָּפׁשּוט ִּג ְזרּו ְּבִרי ְסטֹול ָע ֶבה ְו ִצ ְבעֹו ִני ְּב ֹג ֶדל ַּדף‪ַ ,‬מ ְּקמּו אֹותֹו ְּב ֹראׁש‬

‫ֲח ִפי ַסת ַהְּנ ָירֹות ִל ְפ ֵני ְׁש ַלב ַה ַה ְד ָּב ָקה‪ּ ,‬ו ְכ ֶׁש ַא ֶּתם ַמ ְד ִּבי ִקים ‪-‬‬
‫הֹו ִסיפּו ִּפַּסת ְנ ָיר ִצ ְבעֹו ִנית ְו ָי ָפה ֵמ ַעל‪ְּ ,‬כ ֶׁשׁ ּשּו ֶלי ָה יֹוְר ִדים ְל ָפ ִנים‬

‫ּו ְל ָאחֹור‪ְ ,‬ו ַה ְּדקּו ַּב ֲא ָט ִבים ֵמ ָע ֶלי ָה‪.‬‬

‫אִ ּמ ָא מ ְבַ ֶּק ׁשֶת אֶת ה ַ ּפִנ ְקָס‪.‬‬ ‫א ֲבָל ה ַ ּפ ָ ׁשו ּט נו ֹח ַ‪.‬‬ ‫ז ֶה נ ִרְאֶה‬
‫א ֲניִ צ ָרִיך ְל ִכְתּ ֹב רְ ׁשִימ ָה‬ ‫ל ֹא צ ָרִיך ְל ְה ָרִים אֶת‬ ‫מ ְ ֻהדָּר יו ֹתֵר!‬
‫ל ַ ּמ ַכּלֹ ֶת‪ׁ .‬שָלו ֹם ׁשָלו ֹם ל ָכֶם!‬ ‫ה ַכְּרִיכ ָה ְּבכ ָל ּפ ַע ַם‬

‫ׁשֶרו ֹצ ִים ל ִכְתּ ֹב‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪11‬‬

‫ֵּבי ָצה ְמ ֻקְׁש ֶקֶׁשת‬

‫ַל ֻּ ׁש ְל ָחן‪ּ ,‬ו ָפַרח ִמ ָּשׁם‪.‬‬ ‫ַּת ְק ִציר‪ִ :‬לִּבי אֹו ֶכ ֶלת ֲח ִבי ָתה ִמֵּבי ָצה ְמ ֻׁשָּנה ּו ַמִּגי ָעה‬ ‫ֶּפֶרק‪10‬‬
‫" ִא‪ָּ -‬מא"‪ָ ,‬מ ְׁש ָכה ָלּה ֵּבי ְנ ַת ִים ִּדי ִתי ַּב ֲח ָצ ִאית‪ָ " .‬מ ַתי ְּכ ָבר‬ ‫ְלעֹו ָלם מּו ָזר‪ַּ .‬בַּב ִית ֶׁש ֵא ָליו ִהיא ַמִּגי ָעה‪ַ ,‬אְרַּב ַעת ַה ְי ָל ִדים‬
‫קֹוְר ִאים ָלּה ' ִא ָּמא'‪ּ ,‬ו ְׁש ָאר ַהּתֹו ָׁש ִבים ַּב ְּס ִבי ָבה רֹו ִאים ָּבּה‬
‫הֹו ְל ִכים ַה ַּב ְי ָתה? ְמ ַׁש ֲע ֵמם ָלנּו"‪.‬‬ ‫ִא ָּשׁה ְמ ֻבֶּגֶרת‪ְ .‬ל ִלִּבי ִמ ְתָּבֵרר ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֲאמּוָרה ַל ֲעבֹר‬
‫ַהְּפ ִקי ָדה ָּב ְד ָקה ֶאת ַה ְי ָל ִדים ְּבַר ְח ָמנּות‪ָּ ,‬פ ְת ָחה ְמ ֵגָרה‬ ‫ִּדיָרה ְּב ָקרֹוב‪ְ .‬ל ַא ַחר ִנ ְסיֹונֹות ִחּיּוג ּכֹו ְׁש ִלים ַהַּב ְי ָתה‪ִ ,‬היא‬
‫ְק ַטָּנה ְו ִהִּצי ָעה ָל ֶהם ָו ְפ ִלים‪ֵ .‬הם ִה ְת ַנְּפלּו ֲע ֵלי ֶהם‪,‬‬ ‫ְמ ִבי ָנה ֶׁש ָע ֶלי ָה ְל ִה ָּ ׁש ֵאר ַּב ָּמקֹום ּו ְל ַבֵּצ ַע ֶאת ַּת ְפ ִקי ָדּה‪ִ .‬לִּבי‬
‫ַּכּמּו ָבן‪ָּ .‬פ ְתחּו‪ָ ,‬נ ְגסּו‪ִ .‬ל ִּבי ִק ְׁש ְק ָׁשה ֵּבי ְנ ַתִים ְּב ִדּיּוק ַּב ַּקִוּים‬ ‫ִנ ְכ ֶנ ֶסת ַלַּב ְנק ַעל ְמ ָנת ִל ְמׁשְֹך ֶּכ ֶסף ִלְר ִכיׁשֹות ְנחּוצֹות‪.‬‬

‫ַה ְמ ֻס ָּמ ִנים ֶׁשל עֹוד ָועֹוד ַּדִּפים‪.‬‬ ‫ֶחְׁשּבֹון ַּבַּב ְנק‬
‫יּו ִמי ָמַרח ֶאת ַהּשֹׁוקֹו ָלד ְּב ַד ְק ְּד ָקנּות ַעל ַה ָּי ַד ִים‪ַ ,‬על‬
‫ָה ָא ְז ַנִים ְו ַעל ַה ַּת ְל ַּתִּלים‪ְ ,‬ו ָאז ָמ ַׁשְך ֵא ָליוִּכֵּסא ִמ ְסּתֹו ֵבב ֵריק‬ ‫"ֵּכן?"‬
‫ְו ִה ְכ ִּתים ַּגם אֹותֹו‪ַ .‬הְי ָל ִדים ָק ְפצּו ַעל ַהִּכֵּסא ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות‪,‬‬ ‫ַהְּפ ִקי ָדה ֵהִרי ָמה ֵעי ַנ ִים‪ְ ,‬ו ִה ִּבי ָטה ַמ ָּמׁש ָע ֶלי ָה‪ַ .‬הֶּצ ַבע‬
‫ַּג ְל ַּגל ֶא ָחד ִנ ְׁש ַּבר‪ָּ ,‬בַרח‪ְ ,‬ו ַהִּכֵּסא ִה ְת ַקֵּפל ַהִּצ ָּדה ַּב ֲא ָנ ָחה‪.‬‬ ‫ַהָּכסּוף ֶׁשל ָה ֵעי ַנ ִים ָזַרק ִנ ְצנּו ִצים ֶׁשְּכ ִאּלּו ָל ֲחׁשּו ְל ִל ִּבי‬
‫" ֶזהּו?" ָׁש ֲא ָלה ִל ִּבי ֶאת ַהְּפ ִקי ָדה ְו ִק ְּמ ָטה ֶאת ַה ֵּמ ַצח‬ ‫ְּב ִה ְתַר ְּגׁשּות‪ִ :‬הֵּנה‪ִ ,‬הֵּנה‪ְּ .‬ד ָבִרים ַמ ְת ִחי ִלים ְל ִה ְס ַּת ֵּדר‪.‬‬
‫ִּב ְמצּו ָקה‪ .‬אֹוח‪ .‬עֹוד ֶר ַגע ְי ָגְרׁשּו אֹו ָתּה ֵמ ַה ָּמקֹום ַה ֶּזה‪,‬‬ ‫"ֵּכן‪ֵּ ,‬כן"‪ָ ,‬ע ְנ ָתה ִל ִּבי ַמ ֵהר ּו ִמ ְצ ְמ ָצה ַּגם ִהיא‪ֲ " .‬א ִני‬

‫ּו ַבּסֹוף ֹלא ִי ְה ֶיה ָלּה ֶח ְׁשּבֹון‪ֹ ,‬לא ַּכְר ִטיס ְוֹלא ֶּכ ֶסף‪.‬‬ ‫ְצִרי ָכה ָּפׁשּוט ְלהֹו ִציא ֶּכ ֶסף‪ֶ ,‬א ְפ ָׁשר?"‬
‫"ִּכ ְמ ַעט"‪ַ ,‬הְּפ ִקי ָדה ִח ְּי ָכה ְּב ַס ְל ָחנּות ְו ִה ְמ ִלי ָצה‪ֲ " :‬א ִני‬ ‫" ֶא ְפ ָׁשר"‪ַ ,‬הְּפ ִקי ָדה ֵה ִכי ָנה ֶאת ָה ֶא ְצ ָּבעֹות מּול‬
‫ָּת ִמיד אֹו ֶמֶרת ַל ֲא ָנ ִׁשים ָלבֹוא ְּברֹ ַגע ִל ְפ ִתי ַחת ֶח ְׁשּבֹון‪.‬‬
‫ַה ִּמ ְק ֶל ֶדת‪ַ " .‬מה ִּמ ְסַּפר ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁשָּלְך?"‬
‫ְל ַה ְׁש ִאיר ַּב ַּב ִית ֶאת ַה ְי ָל ִדים"‪.‬‬ ‫" ָמה?" ָׁש ֲא ָלה ִל ִּבי‪ְ ,‬ו ַהֶּפה ֶׁשָּלּה ִנ ְׁש ַאר ָּפתּו ַח‪.‬‬
‫ֵמ ָאחֹור ָּפ ְצ ָחה ֶּב ִטי ְּב ֶז ֶמר ֶׁשִּנ ְׁש ַמע ְּכמֹו ִה ְמנֹון‪ִ ,‬היא ִלּ ְו ָתה‬
‫אֹותֹו ִּב ְתנּועֹות ֲע ֻגּלֹות ַו ֲח ִגי ִגּיֹות‪ְ ,‬ו ַהְּפ ִקי ָדה ָצ ֲח ָקה ְּבקֹול‪.‬‬ ‫" ִמ ְסַּפר ֶח ְׁשּבֹון"‪ַ ,‬הְּפ ִקי ָדה ִה ְג ִּבי ָהה קֹול‪.‬‬
‫" ִּתְר ִאי אֹו ָתּה!" ִהיא ָא ְמָרה ְּכמֹו ַס ְב ָּתא ְו ִל ִּבי ִה ְסּתֹו ְב ָבה‬ ‫" ֲא ִני ֹלא יֹו ַד ַעת"‪ִ ,‬ל ִּבי ָנ ְׁש ָכה ֶאת ַה ָּשׂ ָפה‬

‫ְל ָאחֹור ְוָר ֲא ָתה‪.‬‬ ‫ַה ַּת ְחּתֹו ָנה ָח ָזק‪ֶ " .‬זה ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁשל ְפִרי ְד ֶטל"‪.‬‬
‫" ַה ְי ָלדֹות ַהּיֹום‪ְ ,‬ו ַה ְּתנּועֹות!" ַהְּפ ִקי ָדה ִה ְתמֹו ְג ָגה‪ִ .‬ל ִּבי‬ ‫ַהְּפ ִקי ָדה ֶנ ֶא ְנ ָחה‪.‬‬
‫ֹלא ֵה ִבי ָנה ָמה ַה ִה ְתַר ְּגׁשּות‪ַּ .‬גם ִהיא יֹו ַד ַעת ְל ַה ְמ ִציא‬
‫" ַא ְּת ְצִרי ָכה ִל ְפּתֹ ַח ֶח ְׁשּבֹון"‪ִ ,‬היא ִה ְצ ִּבי ָעה ְל ַצד‬
‫ְּתנּועֹות ָּכ ֵאּלּו‪ְ ,‬ו ַגם ְמ ֻי ָחדֹות ַהְר ֵּבה יֹו ֵתר‪.‬‬ ‫ְׂשמֹאל‪ְ " ,‬ל ִכי ְל ָׁשם‪ַ ,‬י ְס ִּבירּו ָלְך"‪.‬‬
‫"ֵּכן"‪ַ ,‬ה ִּמִּלים ָּבְרחּו ָלּה‪ַּ " ,‬גם ֲא ִני אֹו ֶה ֶבת ְּתנּועֹות‪ְ ,‬ו ִׁשיִרים‪.‬‬
‫ַהְּפ ִקי ָדה ֶׁש ָּי ְׁש ָבה ' ָׁשם'‪ָ ,‬ה ְי ָתה ַס ְב ָל ִנית‪ָ .‬היּו ָלּה‬
‫ְו ֵיׁש ֶא ְצ ֵלנּו עֹוד ַר ְעיֹונֹות ְמ ַע ְנ ְי ִנים ַהְר ֵּבה יֹו ֵתר"‪.‬‬ ‫ֲהמֹון ַּדִּפים‪ּ ,‬ו ְב ָק ֵצהּו ֶׁשל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִק ְׁש ְק ָׁשה‬
‫אֹוח‪ .‬זֹאת ָה ְי ָתה ַּת ָּק ָלה‪ִ .‬היא ִּד ְּבָרה ַע ְכ ָׁשו ְּכמֹו ַי ְל ָּדה!‬ ‫ִל ִּבי ַמ ֶּשׁהּו ֶׁש ָאמּור ִל ְהיֹות ֲח ִתי ָמה‪ָּ .‬כ ָכה ִהיא‬
‫" ִהיא ּדֹו ָמה ָלְך ָּב ֶזה‪ָ ,‬הא?" ַהְּפ ִקי ָדה ֹלא ָה ְי ָתה ְל ַג ְמֵרי‬
‫ְמ ֻרֶּכ ֶזת‪ִ .‬היא ָּד ְפ ָקה ָּב ֵעט ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן ְו ָׁש ְל ָפה עֹוד‬ ‫ָר ֲא ָתה ֶׁשעֹו ִׂשים ְמ ֻב ָּגִרים ‪ְ -‬מ ַק ְׁש ְק ִׁשים‪.‬‬
‫" ִק ְׁשקּו ַׁש ֶיס!" ָצ ָצה ִּדי ִתי ֵמ ֲאחֹו ֶרי ָה‬
‫ְצרֹור ַּדִּפים‪.‬‬ ‫ְּכ ֶׁש ִהיא ָהְי ָתה ֲעסּו ָקה ְּבעֹוד ִׁשְרּבּוט‬
‫"עֹוד ֶר ַגע ּגֹו ְמִרים"‪ָ ,‬ל ֲח ָׁשה ִל ִּבי ְל ִדי ִתי ֶׁשּ ׁשּוב ָמ ְׁש ָכה‬
‫ְּב ֵעט ָּגדֹול‪.‬‬
‫ָּבּה‪ַ ,‬הַּפ ַעם ַּב ֻח ְל ָצה‪ַ " .‬חּכּו ִלי ַּבחּוץ‪ַ ,‬ו ֲא ִני ְּכ ָבר ָּב ָאה"‪.‬‬ ‫ַמ ֶּשׁהּו ִע ְק ֵצץ ָלּה ִּפ ְתאֹום‬
‫ַה ַּ ׁשָּיָרה ִה ְז ַּדְּנ ָבה ַהחּו ָצה‪ִ ,‬נ ְמ ְל ָטה ִמ ַּב ַעד ְל ֶד ֶלת ַה ְּזכּו ִכית‬ ‫ִּב ְקצֹות ָהַר ְג ַלִים‪ִ .‬היא‬
‫ָהאֹוטֹו ָמ ִטית ְּב ִדּיּוק ָּבֶר ַגע ֶׁש ָּשׁ ֲא ָלה ַהְּפ ִקי ָדה‪ַ " :‬מה ּ ֹג ַבּה‬ ‫ָק ְפ ָצה‪ַ ,‬הֶּי ֶלד ָה ָא ֹדם‬
‫ַה ַּמ ְׂשּכֶֹרת ֶׁשָּלְך? ְּת ִני ִלי ַרק ְּפָר ִטים ַעל ָה ֲעבֹו ָדה ְו ַעל‬ ‫ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ִמְּצחֹוק‪,‬‬
‫ֵהִרים ֹראׁש ִמ ַּת ַחת‬
‫ַה ְּתלּוׁש‪ַ ,‬ו ֲא ַנ ְחנּו סֹו ְגרֹות ֶאת ַהִּסּפּור"‪.‬‬

‫תש"פ ‪12 48‬‬

‫הרפתקה מעולם אחר ‪ ///‬אסתי כץ‬ ‫" ֲא ִני רֹו ָצה ִל ְהיֹות ַּגֶּנ ֶנת"‪,‬‬ ‫ּגֹ ַבּה ַה ַּמ ְׂשּ ֹכֶרת!‬
‫ִה ְת ָע ְר ָבּה ִּדי ִתי ֵמ ַהַּצד‪,‬‬ ‫ֲעבֹו ָדה!‬
‫ְו ָא ְמ ָרה ַמה ֶּשָּׁכל ַי ְל ָּדה‬
‫אֹו ֶמֶרת‪.‬‬ ‫ִל ִּבי ָע ְצ ָמה ֵעי ַנ ִים ְּב ֵיאּוׁש ְוָר ֲא ָתה מּו ָלה ַהר‪ַ .‬הר ַא ִּדיר‪,‬‬
‫" ֲא ִני רֹו ֶצה ִל ְהיֹות ַר ִּבי‬ ‫ֶׁש ִהיא ְמ ַנָּסה ְל ַטֵּפס ָע ָליו‪ְ ,‬ו ִהיא ַמ ְמ ִׁשיְך ְוגֹו ֵב ַּה ָּכל‬
‫ַּב ֵחי ֶדר"‪ִ ,‬א ְכ ֵזב ַּגם ַה ֶּי ֶלד‪.‬‬ ‫ַה ְּז ַמן; ֲאִרי ַזת ַאְר ָּג ִזים‪ִ ,‬מ ְצָר ִכים ַּב ַּמּ ֹכ ֶלת‪ֶּ ,‬כ ֶסף‪ַּ ,‬ב ְנק‪,‬‬

‫" ֲא ִני רֹו ָצה ַל ֲעבֹד ַּב ַּב ְנק"‪ָ ,‬נ ְצ ָצה‬ ‫ֲהמֹון ְט ָפ ִסים ‪ְ -‬ו ַע ְכ ָׁשו ֲעבֹו ָדה‪.‬‬
‫ֶּב ִטי‪ְ ".‬ל ָה ִביאֶּכ ֶסף ַל ֲא ָנ ִׁשים ְו ָל ַק ַחת‬ ‫ַּדי! ָמה עֹוד?‬

‫ַּגם ְל ַע ְצ ִמי"‪.‬‬ ‫ִהיא ָּפ ְק ָחה ִּב ְמ ִהירּות ֶאת ָה ֵעי ַנ ִים‪ .‬אֹותֹו עֹו ָלם ִחָּכה‬
‫ֵהם ָהיּו ֲחמּו ִדים‪ֲ ,‬א ָבל‬ ‫ָלּה‪ .‬אֹותֹו ַּב ְנק ְואֹו ָתּה ְּפ ִקי ָדה ְּב ֵפ ָאה ְס ַג ְל ַּגָּלה ֶׁשִּנ ְׁש ֶע ֶנת‬
‫ְל ִל ִּבי ִה ְת ַח ֵּ ׁשק ִל ְבּכֹות‪.‬‬
‫ֵמ ַא ִין ִהיא ֲאמּוָרה ִל ְמצֹא‬ ‫ַעל ַה ֻּ ׁש ְל ָחן ֶׁש ֵּבי ֵני ֶהן ּו ְמ ַחָּכה ָלּה‪.‬‬
‫ֲעבֹו ָדה ַע ְכ ָׁשו? ְּב ָמה ִּב ְכ ָלל‬ ‫ִל ִּבי ִה ְז ַּד ְּק ָפה‪ִ ,‬נ ְזֶּכֶרת ַּב ַה ְח ָל ָטה ֶׁש ֶה ְח ִלי ָטה ַּב ֶּדֶרְך ְל ָכאן;‬
‫ְי ָלדֹות ֶׁשִּנ ְהיּו ִא ָּמהֹות עֹו ְבדֹות?‬
‫ֵאיְך מֹו ְצ ִאים ֲעבֹו ָדה? ֲהמֹון ְׁש ֵאלֹות‪,‬‬ ‫ִל ְהיֹות ַא ְחָר ִאית‪ְ ,‬ו ֶזהּו‪.‬‬
‫" ֵאין ִלי ֲע ַדִין ֲעבֹו ָדה"‪ִ ,‬היא ָא ְמָרה ְוהֹו ִסי ָפה ִחּיּוְך ְמ ֻנ ָּמס‪.‬‬
‫ְו ַאף ֶא ָחד ֶׁש ַּי ֲע ֶנה ָלּה‪.‬‬
‫ִצ ְלצּול ָארְֹך ּו ַמְר ִּגיז הֹו ִפי ַע ְל ֶפ ַתע ֵמ ַה ֻּ ׁש ְל ָחן‬ ‫" ְּב ֶע ְזַרת ה'‪ֲ ,‬א ִני ְמ ַקּוָה ֶׁש ֶא ְמ ָצא ְּב ָקרֹוב"‪.‬‬
‫" ְמ ַקּ ָוה ִּב ְׁש ִבי ֵלְך"‪ַּ ,‬גם ַה ִחּיּוְך ֶׁשל ַהְּפ ִקי ָדה ָה ָיה ִנְר ֶאה‬
‫ַּבָּסלֹון‪.‬‬ ‫ְמ ֻנ ָּמס‪ְ ,‬וֹלא יֹו ֵתר‪ָּ " .‬בֶר ַגע ֶׁש ִּתָּכ ֵנס ַמ ְׂשּכֶֹרת ִראׁשֹו ָנה‪,‬‬
‫" ִא ָּמא‪ֶ ,‬ט ֶלפֹון"‪ִ ,‬צ ְּי ָנה ִּדי ִתי‪ְ ,‬ו ִל ִּבי ִזְּנ ָקה ֵא ָליו‬
‫ּתּו ְכ ִלי ְל ַה ְפ ִקיד אֹו ָתּה ַּב ֶח ְׁשּבֹון"‪.‬‬
‫ְמבֹ ֶע ֶתת‪.‬‬ ‫"ּו ֵבי ְנ ַתִים?" ַּת ֲחנּו ִנים ִנ ְׁשְּפכּו ְלתֹוְך ַה ְּשׁ ֵא ָלה ַה ְּת ִמי ָמה‬
‫" ִא ָּמא' ֶלה!" ַּפ ַעם ִראׁשֹו ָנה ַּב ַחִּיים ֶׁש ִהיא ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת‬ ‫ַהּזֹאת‪ֲ ,‬א ָבל ַהְּפ ִקי ָדה ֹלא ַמ ָּמׁש ָׁש ְמ ָעה אֹו ָתם‪ִ .‬היא‬
‫ֵה ִעי ָפה ַמ ָּבט ְּב ָמ ַסְך ַה ְּמ ַח ֵּ ׁשב‪ְ ,‬ו ִטְּפ ָלה ָׁשם ְל ֶר ַגע‬
‫ַּב ְּקִרי ָאה ַה ִּתינֹו ִקית ַהּ ֹזאת‪ֶ " .‬זה הּוא!"‬
‫ִהיא ָר ָצה ֶאל ַהָּסלֹון‪ָ ,‬ח ְׁש ָבה ַעל ָה ִאיׁש ֵמ ֶח ְב ַרת‬ ‫ְּב ַמ ֶּשׁהּו ַא ֵחר‪.‬‬
‫" ַמה ָּ ׁש ַא ְל ְּת?" ִהיא ָח ְזָרה ֶאל ִל ִּבי ְו ֵה ִסי ָטה ֶאת ַהּפֹו ִני‬
‫ַההֹו ָבלֹות‪ֶ ,‬ה ֱח ִזי ָקה ֶאת ַה ַּמ ְכ ִׁשיר ְוָר ֲע ָדה‪.‬‬
‫" ָׁשלֹום"‪ִ ,‬היא ָא ְמָרה ּו ִמָּיד ִה ְמ ִׁשי ָכה‪ֵּ" ,‬כן‪ָּ ,‬ב ַד ְק ִּתי‪ֲ .‬א ִני‬ ‫ַהָּס ֹגל‪.‬‬
‫" ָׁש ַא ְל ִּתי ַמה ֵּבי ְנ ַתִים"‪ָ ,‬ז ָזה ִל ִּבי ַעל ַהִּכֵּסא‪ַ " .‬עד ֶׁש ִּת ְהֶיה‬
‫חֹו ֶׁש ֶבת ֶׁשִּי ְהיּו ָלנּו ִׁש ִּ ׁשים ַאְר ָּג ִזים‪ְּ .‬ב ֵעֶרְך‪ַּ ,‬כּמּו ָבן"‪.‬‬
‫" ְס ִלי ָחה?" ִמי ֶׁש ָה ְי ָתה ֵמ ֵע ֶבר ַל ַּקו ִה ְתַּפְּל ָאה‪.‬‬ ‫ִלי ֲעבֹו ָדה‪ְּ ,‬כ ִאּלּו‪ֲ .‬א ִני ְיכֹו ָלה ְל ַק ֵּבל ֶּכ ֶסף?"‬
‫ִּב ְכ ָלל ֹלא ָה ָיה ָלּה ֶאת ַהּקֹול ַא ְבָר ָהם ַההּוא‪.‬‬ ‫" ַא ְּת ְיכֹו ָלה ְל ַק ֵּבל ַה ְלָו ָאה"‪ָ ,‬א ְמָרה ַהְּפ ִקי ָדה ְו ָׁש ְל ָפה‬
‫ָה ָיה ָלּה קֹול ָע ִדין ּו ָמתֹוק‪ִ " .‬ה ַּג ְע ִּתי ִל ְפִרי ְד ֶטל‬
‫אֹו ֶׁשּזֹאת ָטעּות?"‬ ‫עֹוד סּוג ֶׁשל ִחּיּוְך‪.‬‬
‫"ֵּכן‪ֵּ ,‬כן"‪ִ ,‬ל ִּבי ִה ְת ַק ְּד ָמה ֶאל ַה ִּמ ְט ָּבח‪,‬‬ ‫ִל ִּבי ָה ְי ָתה ְמֻרָּצה‪ַּ ,‬גם ַהְּפ ִקי ָדה‪ַּ ,‬גם יּו ִמי ֶׁש ִּק ֵּבל עֹוד‬
‫ְל ַפ ֵּק ַח ַעל ָה ִע ְנ ָי ִנים‪ִ .‬מי‬ ‫ָו ֶפל‪ִ .‬ל ִּבי ָּד ֲח ָפה ֶאת ַה ְּ ׁש ָטרֹות ְלתֹוְך ַהִּכיס ֶׁשל ָה ֲע ָג ָלה‪,‬‬
‫ֹזאת ַע ְכ ָׁשו‪ֶׁ ,‬ש ַה ֵּשׁם‬ ‫ּו ַב ֶּדֶרְך ָע ְצָרה ַּב ֲחנּות‪ָ ,‬ק ְנ ָתה ַאְר ָנק ְמ ֻפ ְסָּפס ְו ִס ְּדָרה ּבֹו‬
‫ְיַר ֵחם‪ּ ,‬ו ַמה ִהיא רֹו ָצה‬ ‫ָי ֶפה ֶאת ַהֶּכ ֶסף ְו ֶאת ַּכְר ִטיס ַהַּכ ְסּפֹו ָמט‪ִ .‬היא ִה ְׁש ַּת ְּד ָלה‬
‫ִמ ֶּמָּנה?‬
‫ֹלא ַל ְחׁשֹב ַעל ָּכְך ֶׁש ַּגם ַה ְלָו ָאה ָצִריְך ְל ַה ְח ִזיר‪.‬‬
‫ַּב ַּב ִית ִחָּכה ָל ֶהם אֹותֹו ִמ ְט ָּבח ָהפּוְך ֶׁש ָע ְזבּו‪ִ ,‬עם ֵרי ַח‬
‫ָחנּוק ֶׁשל ַנ ְק ִני ִקּיֹות‪ֻּ .‬כָּלם ָּד ְפקּו ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן ְוָרצּו‬

‫ֲח ִביתֹות‪.‬‬
‫ִל ִּבי ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ְּמ ָקֵרר ְוהֹו ִצי ָאה ֵּבי ִצים‪ָׁ ,‬ש ְבָרה אֹו ָתן‪,‬‬
‫ָּב ְד ָקה‪ .‬נֹו ֵזל ְצ ִמי ִגי ִנ ְׁשַּפְך ְו ִנ ְׂשַרְך ַא ֲחֵרי ַהַּצַּל ַחת ְלאֶֹרְך‬

‫ָּכל ַה ַּ ׁש ִיׁש ַעד ַלִּכיַר ִים‪.‬‬
‫ֲעבֹו ָדה‪ֲ .‬עבֹו ָדה!!!‬

‫ְּב ָמה ִהיא ֲאמּוָרה ַל ֲעבֹד ְּב ִדּיּוק?‬
‫" ֶּב ִטי‪ָ ,‬מה ַא ְּת רֹו ָצה ִל ְהיֹות ְּכ ֶׁש ִּת ְה ִיי ְּגדֹו ָלה?" ִהיא‬

‫ָׁש ֲא ָלה ֶאת ַה ַּי ְל ָּדה ֶׁשָּנ ְׁש ָכה ַּבֶּל ֶחם ַה ָּשׁחֹר‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪13‬‬

‫ְו ַגם ַמ ָּת ָנה‬ ‫ִנְר ַׁש ְמ ִּתי!‬
‫ְּת ַק ֵּבל!‬ ‫ַּב ָּ ׁשבּו ַע ַה ָּבא ֲא ַק ֵּבל‬

‫ַּגם ֲא ִני!‬ ‫ַׁש ִּפיָרא ֵצְרפּו‬
‫ֶאת ַהּדֹו ִדים‪ַ ,‬ע ְכ ָׁשו‬
‫' ַזְרקֹור' ִה ִּגי ַע‪,‬‬
‫ֲא ִני ָרץ!‬ ‫ַּגם ֵהם ֶנ ֱה ִנים!‬
‫ֲח ֵבָרה ֶׁשל ַחִּני‬
‫ְּתנּו ִלי ִל ְק ֹרא‬ ‫ָז ִכי ִתי ַּב ַה ְגָר ָלה?‬
‫' ֲא ִני קֹוֵרא ְּב ַע ְצ ִמי'!‬ ‫ָׁש ַל ְח ִּתי ִּפ ְתרֹון!‬ ‫ּכֹ ֵהן ִה ְצ ָטְר ָפה ּו ְׁש ֵּתי ֶהן‬
‫ִקְּבלּו ַמ ָּת ָנה‪.‬‬

‫סֹו ֵפר ֵצְרפּו ֶאת ְק ַלְין‬
‫ְו ֻכָּלם ֶנ ֱה ִנים‪.‬‬

‫ַע ְכ ָׁשו ְל ֻכָּלם ְּכ ָבר ֵיׁש‬
‫' ַזְרקֹור' ְו ַגם ַמ ָּת ָנה!‬

‫ִס ַּפְר ִּתי ַלּדֹו ִדים‬
‫ֶׁשִּלי‪ֵ ,‬הם ִה ְצ ָטְרפּו‬
‫ְו ֻכָּלנּו ַמְרִוי ִחים‪.‬‬

‫תש"פ ‪14 48‬‬

‫א ַתֶּם נ ֶהֱניִם!‬

‫> ָמה ִעם ַה ְּשׁ ֵכ ִנים> ?‬

‫תּו ֹד ָה! ַי ְל ֵדי ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַי ֲע ֹק ְבזֹון‪ַ ,‬חִּיים ּכֹ ֵהן‪ַ ,‬י ְל ֵדי ַׁש ִּפיָרא‪ֶ ,‬א ְס ִּתי ֲע ִטָּיה‪ ,‬יֹו ֵסף ָׁשלֹום‬

‫ֵלִוין‪ַ ,‬א ְבֵרי ִמי ַר ִּבינֹו ִביץ‪ַ ,‬לְי ִּבי רֹו ֶט ְנ ֶּבְרג‪ַ ,‬י ְל ֵדי ִמ ְׁש ַּפ ַחת קֹו ְנ ְס ִקי ְועֹוד ַהְר ֵּבה ְי ָל ִדים‬
‫אֹו ְמִרים ּתֹו ָדה ַל ֲח ֵבִרים ֶׁשָּל ֶהם ֶׁש ָח ְׁשבּו ֲע ֵלי ֶהם ְו ֵצְרפּו אֹו ָתם ְל' ַזְרקֹור'‪.‬‬

‫ׁשָבו ּע ַא ַח ֲרו ֹן ל ְמ ִ ְבצ ַע 'ח ֲ ֵברִים ׁשֶל ז ַרְקו ֹר'!‬

‫ַס ְּפרּו ַל ֲח ֵבִרים ֶׁשָּל ֶכם ַעל ' ַזְרקֹור'‬
‫ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ַא ֶּתם ֶנ ֱה ִנים ְּב ָכל ָׁשבּו ַע‬

‫ָל ָּמה ֶׁשֹּלא ֵי ָהנּו ַּגם ֵהם?‬

‫>> ַה ְמ ִליצּו ָל ֶהם ְל ִה ְצ ָטֵרף ִּכ ְמנּוִיים ְּב ִמ ְב ַצע ֶהֵּכרּות‬
‫ְּב ֶט ֶלפֹון ִמ ְס ַּפר ‪<< 02-5385468‬‬

‫(ְו ַכּמּו ָבן ‪ֶׁ -‬שְּי ַס ְּפרּו ֶׁש ַא ֶּתם ִה ְמ ַל ְצ ֶּתם ָל ֶהם‪)...‬‬

‫הֵם הִצ ְטָרְפו ּ?‬

‫ֵיׁש ַמ ָּתנֹות ְל ֻכָּלם!‬

‫ַה ִּמ ְב ָצע‬ ‫הֵם ו ְג ַם א ַתֶּם תּו ּכְלו ּל ִ ְבח ֹר מ ַתָּנ ָה‪.‬‬
‫ַל ְמ ָצְר ִפים ְו ַל ִּמ ְצ ָטְר ִפים‬ ‫ַּכְר ִטיס ִלְר ִכי ַׁשת ְס ָפִרים‬

‫ַעד סֹוף ַה ָּשׁבּו ַע‪.‬‬ ‫אֹו ִמ ְׂש ָח ִקים ֻמ ְט ָען ְּב‪,₪ 50-‬‬

‫אֹו ֶּכֶרְך ַזְרקֹור ָי ָׁשן‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪15‬‬

‫ַה ִהי ְסטֹוְר ָיה ֶׁשל ַמ ְכ ִׁשיֵרי‬ ‫>>> ַס ְבָּתא ֶׁשִּלי ְמ ַסֶּפ ֶרת ֶׁשַּפ ַעם ָהיּו ַהַּי ְלקּו ִטים‬
‫ְּפׁשּו ִטים ְוטֹו ִבים יֹו ֵתר ֵמ ֵאֶּלה ֶׁשל ַהּיֹום‪ַ .‬ה ִאם‬
‫ָהִראׁשֹו ָנה‪ִּ ,‬ב ְכ ָלל ֹלא ָהיּו טּו ִׁשים ַו ֲא ִפּלּו ֹלא ֵע ִטים‪ַ .‬רק‬ ‫ָּת ִמיד ָהיּו ַי ְלקּו ִטים ִלי ָל ִדים? ּו ָמה ִעם ְׁש ָאר‬
‫ֶחֶרט ֵמחֹ ֶמר ְּדמּוי ִּגיר‪ֶׁ ,‬ש ָחַרט ַעל לּו ַח ְמ ֻי ָחד ֶׁשִּנ ְקָרא ְּב ֵׁשם‬ ‫ַמ ְכִׁשי ֵרי ַהְּכ ִתי ָבה? ֵאיְך ָּכ ְתבּו? ַה ִאם ָּת ִמיד ָהיּו‬
‫לּו ַח ִצ ְפ ָחה‪ּ ,‬ו ִמי ֶׁשֹּלא ָי ַדע ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֵהי ֵטב‪ָ ,‬חַרק ָע ָליו‬
‫ֲחִריקֹות נֹוָראֹות ֶׁשָּצְרמּו ֶאת ָה ָא ְז ַנ ִים‪ְּ .‬בלּוחֹות ַהִּצ ְפ ָחה‬ ‫ֶע ְפרֹונֹות ְו ֵע ִטים‪ְ ,‬צ ָב ִעים ְולֹו ְר ִדים?‬
‫ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִע ָּקר ַה ַּת ְל ִמי ִדים ַהְּצ ִעיִרים‪ִּ ,‬כי ַהְּנ ָיר ָה ָיה ָי ָקר‬
‫לאה ש' אשדוד‬
‫ְוֹלא ָרצּו ְל ַב ְז ֵּבז אֹותֹו ַעל ִאּמּו ֵני ְּכ ִתי ָבה‪.‬‬
‫ָלנּו ְּכ ָבר ָהיּו ַמ ְח ָּברֹות ְוֹלא לּו ַח ִצ ְפ ָחה‪ַ .‬רק ַלּמֹוָרה ָה ָיה לּו ַח‪.‬‬ ‫ֵל ָאה ְי ָקָרה‪ַ ,‬ה ְּשׁ ֵא ָלה ֶׁשָּלְך ְמ ַא ְת ֶּגֶרת ּו ַמ ֲע ָלה ִּבי ִז ְכרֹונֹות‪.‬‬
‫ֹלא ְּכמֹו ַהּלּו ַח ֶׁשל ַהּיֹום ‪ֶׁ -‬שּכֹו ְת ִבים ָע ָליו ְּב ֶע ְזַרת טּוׁש‬ ‫ְּב ִדּיּוק ֶא ְתמֹול ָה ַל ְכ ִּתי ִעם ֶנ ְכ ָּד ִתי ָהעֹו ָלה ְל ִכ ָּתה א' ַל ֲחנּות‬
‫ָמ ִחיק ‪ֶ -‬אָּלא לּו ַח ֵעץ ָצבּו ַע ְּב ָירֹק אֹו ְּב ָׁש ֹחר ֶׁשָּכ ְתבּו ָע ָליו‬ ‫ַמ ְכ ִׁשיֵרי ְּכ ִתי ָבה‪ָ .‬מ ָצאנּו ָׁשם ַי ְלקּוט ָּפֶי ִטים ַה ַּמ ְח ִליף ְצ ָב ִעים‬
‫ְּב ִגיר‪ָּ .‬כל ָׁש ָנה ָצ ַבע ַה ָּ ׁשָרת ֶאת ַהּלּו ַח ֵמ ָח ָדׁש ִל ְפ ֵני ְּת ִחַּלת‬
‫ְּב ַמ ַּגע ָיד‪ַ ,‬ק ְל ָמר ִעם ִני ִקי ּו ְצ ָב ִעים זֹו ֲהִרים‪.‬‬
‫ַהִּלּמּו ִדים‪ְּ ,‬כ ֵדי ְל ַט ְׁש ֵטׁש ֶאת ַה ְּשׂ ִריטֹות ֶׁשּנֹו ְצרּו ַּבּלּו ַח‬ ‫“ְּכ ֶׁש ֲא ִני ָע ִלי ִתי ְל ִכ ָּתה א' ֹלא ָהיּו ְּד ָבִרים ָּכ ֵאֶּלה”‪ָ ,‬א ַמְר ִּתי ָלּה‪.‬‬
‫ְו ִה ְפִריעּו ַל ְּקִרי ָאה‪ַּ .‬גם ֲא ִני‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָע ַב ְד ִּתיְּכמֹוָרה‪ָּ,‬כ ַת ְב ִּתי ְּב ֶע ְזַרת‬ ‫“ ָה ָיה ִלי ַי ְלקּוט ָּכ ֵבד ֵמעֹור ְּב ֶצ ַבע חּום‪ְ .‬צ ָב ִעים ֲא ֵחִרים ֹלא‬
‫ִּגיר ֶׁש ָחַרק ִל ְפ ָע ִמים ַעל ַהּלּו ַח‪ֲ .‬א ָבל ֵּבי ְנ ַתִים ִּגּלּו ֶׁש ַה ִּגיר ּגֹוֵרם‬ ‫ָהיּו; ַמ ְק ִסימּום ‪ְּ -‬ג ָו ִנים ׁשֹו ִנים ְּב ֶצ ַבע עֹור‪ָׁ :‬ש ֹחר‪ ,‬חּום ָּב ִהיר‬
‫ְל ַמ ֲחלֹות‪ְ ,‬ו ֶה ְח ִליפּו ֶאת ַהּלּוחֹות ְּב ָב ֵּתי ַהֵּס ֶפר ְּב ָכל ָהעֹו ָלם‪.‬‬ ‫ּו ֵכ ֶהה ְו ֶזהּו‪ַ .‬ה ַּי ְלקּוט ֶׁשִּלי ֶנ ְח ַׁשב ָאז ְל ַי ְלקּוט ְמ ֻׁש ְכ ָלל‪ַּ :‬ב ַעל‬
‫ַמ ְצ ִחיק ֶׁש ַהּיֹום ֵיׁש ֵעט ֶחֶרט ְמֻי ָחד ְּב ֵׁשם ְס ִטילּוס‪ִ ,‬מְּפ ַל ְס ִטיק‬ ‫ַמ ְנעּול ּו ַמ ְפ ֵּת ַח‪ַ ,‬א ְב ָזם ּו ִפּנֹות ַמ ֶּת ֶכת ְּכ ֵדי ֶׁש ַּי ְח ִזיק ַמ ֲע ָמד‬
‫ּו ִמ ַּמ ֶּת ֶכת‪ֶׁ ,‬ש ְּב ֶע ְזָרתֹו ּכֹו ְת ִבים ְּב ַמ ְח ֵׁשב ַּכף ָיד‪ַּ .‬גם ַּב ֲחנּויֹות‬
‫ּו ְב ַב ְנ ִקים ִי ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו ְּב ָקרֹוב ִּב ְׁש ִביל ַל ְחּ ֹתם ֲח ִתי ָמה‬ ‫ָׁש ִנים ַרּבֹות ְוֹלא ִי ָּקַרע”‪.‬‬
‫ִּדי ִגי ָט ִלית‪ִּ ,‬ב ְמקֹום ַה ֲח ִתי ָמה ְּב ֶא ְצ ַּבע‪ֶׁ ,‬ש ֵאי ָנּהנֹו ָחה ַל ֲא ָנ ִׁשים‬ ‫“ ִאי‪ַ ,‬הּיֹום ֵאין ְּד ָבִרים ָּכ ֵאֶּלה”‪ָ ,‬א ְמָרה ֶנ ְכ ָּד ִתי‪ַ “ .‬ה ַּי ְלקּו ִטים‬
‫ֹלא נֹו ֲע ִדים ְל ַה ֲח ִזיק ָׁש ִנים ַרּבֹות‪ֵ .‬הם ֹלא ְּכ ֵב ִדים‪ְ ,‬ו ֶא ְפ ָׁשר‬
‫ַר ִּבים‪ .‬אּו ַלי ְּב ֶע ֶצם ֵאין ָח ָדׁש ַּת ַחת ַה ֶּ ׁש ֶמׁש‪”...‬‬
‫ַּגם ִל ְקנֹות ֶע ְג ַלת ַּג ְל ַּגִּלים ִּב ְׁש ִביל ִל ְס ֹחב אֹו ָתם”‪.‬‬
‫ָה ִעָּפרֹון ֶׁשל ַס ְב ָּתא ְו ַהְּג ָר ִפיט ֶׁשִּנ ְכ ַנס ַל ְּתמּו ָנה‬ ‫“ ַה ַּק ְל ָמִרים ָהיּו ִּב ְכ ָלל ִמ ַּמ ֶּת ֶכת”‪ִ ,‬ה ְמ ַׁש ְכ ִּתי ְל ִה ָּז ֵכר‪ְּ “ .‬בצּוַרת‬
‫ֻק ְפ ָסה ַמ ְל ְּב ִנית ִעם ִמ ְכ ֶסה ֶׁשִּנ ְס ַגר ִּב ְנ ִקי ָׁשה‪ְּ ,‬כמֹו ֵאּלּו ֶׁש ָח ְזרּו‬
‫ֶע ְפרֹונֹות ֵהם ַה ְמ ָצ ָאה ַע ִּתי ָקה ְמ ֹאד‪ָ .‬ה ֶע ְפרֹונֹות ָהִראׁשֹו ִנים‬
‫ַנ ֲעׂשּו ֵמ ֶחֶרט עֹו ֶפֶרת ֶׁשִּנ ְמְר ָחה ַעל ַּג ֵּבי ָּפִּפירּוס‪ .‬חֹ ֶמר ֶזה‬ ‫ָל ָא ְפ ָנה ִל ְפ ֵני ָׁש ִנים ְספּורֹות”‪.‬‬
‫ִׁש ֵּמׁש ְׁש ַנ ִים ַרּבֹות‪ַ ,‬עד ֶׁש ָּמ ְצאּו ְּב ַא ְנ ְג ִל ָיה ִל ְפ ֵני ַּכ ֲח ֵמׁש‬ ‫“ֹלא ַמִּכיָרה”‪ָ ,‬א ְמָרה ֶנ ְכ ָּד ִתי‪ֶּ .‬ב ַטח‪ִ .‬אם ַה ַּק ְל ָמִרים ָה ֵאּלּו ָצצּו‬
‫ֵמאֹות ָׁש ָנה ֶאת ַה ְּג ָר ִפיט ֶׁש ָּי ַצר ַקו ָּב ִהיר ְו ָנ ִקי‪ּ ,‬ו ֵמ ָאז‬
‫ִה ְכ ִניסּו אֹותֹו ָל ֶע ְפרֹונֹות; ְל ַמ ָּז ֵלנּו‪ֵ ,‬יׁש ְל ַצ ֵּין ‪ִּ -‬כי ָהעֹו ֶפֶרת‬ ‫ׁשּוב ִל ְפ ֵני ָׁשלֹוׁש ָׁש ִנים ‪ִ -‬היא ָה ְי ָתה ָאז ַרק ַּבת ָׁשלֹוׁש‪...‬‬
‫ְר ִעי ָלה ְו ַה ְּגָר ִפיט ֹלא‪ְּ .‬כ ֵמ ָאה ָׁש ִנים ְל ַא ַחר ִמֵּכן ֵה ֵחּלּו ְּב ִיּצּור‬
‫ֶע ְפרֹונֹות ֲהמֹו ִני‪ּ ,‬ו ַב ֶה ְמ ֵׁשְך הֹו ִסיפּו ְּב ַאְרצֹות ַה ְּבִרית ַמ ַחק‬ ‫ֲע ִטיפֹות ְּב ֶצ ַבע חּום‬

‫ִל ְק ֵצה ָה ִעָּפרֹון ‪ָּ -‬פ ֶט ְנט ֶׁש ָה ַפְך ְל ָל ִהיט‪.‬‬ ‫“ ַמ ְח ָּברֹות ָהיּו ַרק ְּפׁשּוטֹות‪ִּ ,‬ב ְכִרי ָכה חּו ָמה‪ ,‬אֹו ָתן ָע ְטפּו‬
‫ַּב ֲע ִטי ַפת ְנ ָיר ִצ ְבעֹו ִני ֶׁש ִּת ְׁש ֹמר ַעל ַה ַּמ ְח ֶּבֶרת‪ֲ .‬א ָבל ָא ַה ְבנּו‬
‫ֵעט ִצּ ֹפ ֶרן ְו ֶק ֶסת ְּדיֹו‬ ‫אֹו ָתן ְמאֹד‪ְּ .‬כמֹו ֶׁש ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ֵרי ַח ָהעֹור ֶׁשל ַהַּי ְלקּוט ַהחּום‪,‬‬
‫ּו ְכמֹו ֶׁש ַא ְּת אֹו ֶה ֶבת ֶאת ֵריחֹו ְו ֶאת ַמְר ֵאהּו ֶׁשל ַי ְלקּוט ַה ַּבד‬
‫ְּב ִכ ָּתה ב' ִק ְּב ָלה ַס ְב ָּתא ֶׁשִּלי ֶק ֶסת ְּדיֹו (ּדֹו ֶמה ְק ָצת ַל ְּדיֹו ֶׁשל‬ ‫ַהִּצ ְבעֹו ִני ֶׁשָּלְך‪ִּ .‬כי ְל ֻכָּלם ָה ָיה ֵרי ַח ֶׁשל ִה ְת ַח ְּדׁשּות ִּב ְת ִחַּלת‬
‫סֹו ְפֵרי ַהְּס ָת”ם) ְו ֵעט ֶׁשִּצּפֶֹרן ְּב ָק ֵצהּו‪ָ .‬ה ֵעט ְּכ ֶׁשְּל ַע ְצמֹו ֹלא‬
‫ַה ָּ ׁש ָנה‪ְ ,‬ו ֶזה ַמה ֶּשׁ ָה ָיה ָחׁשּוב ֶּב ֱא ֶמת‪...‬‬
‫ְּכ ֶׁש ִה ַּג ְע ִּתי ְל ִכ ָּתהה' ִה ְמ ִציאּו ֶאת ֲע ִטיפֹות ַהַּנְילֹון ַהִּצ ְבעֹו ִנּיֹות‪,‬‬
‫ֲא ָבל ֹלא ָא ַה ְב ִּתי אֹו ָתן‪ִּ ,‬כי ֵהן ָהיּו ְׁשקּופֹות ְל ֶמ ֱח ָצה‪ְ ,‬וָראּו‬

‫ֶאת ַה ַּמ ְח ֶּבֶרת ַהחּו ָמה ַּדְרָּכן”‪.‬‬
‫“טּו ִׁשים ‪ָ -‬היּו ֲח ִפיסֹות ַרק ִמ ְּ ׁש ֵני סּו ִגים”‪ִ ,‬נ ְזַּכְר ִּתי ְּכ ֶׁש ָע ַמ ְדנּו‬
‫מּול ַמ ְּד ֵפי ַהּלֹוְר ִדים ַה ְּגדּו ִׁשים‪ֶׁ “ .‬של ֵׁשׁש ְו ֶׁשל ְׁש ֵּתים ֶע ְׂשֵרה‪.‬‬
‫ַרק ִמי ֶׁשָּנ ַסע ְלחּו”ל ָי ֹכל ְל ָה ִביא ֵסט ֶׁשל ֶע ְׂשִרים ְו ַאְר ָּב ָעה‬
‫טּו ִׁשים‪ַ .‬ה ֲח ֵברֹות ְּב ֵבית ַהֵּס ֶפר ָהיּו ְמ ַב ְּקׁשֹות ִמ ָּבַרת ַה ַּמ ָּזל‪:‬‬
‫ְּת ִני ִלי ֶצ ַבע ָסגֹל אֹו ּבֹוְרדֹו ‪ְ -‬צ ָב ִעים ֶׁשֹּלא ָהיּו ַקָּי ִמים ַּבֶּס ִטים‬

‫ַהְּפׁשּו ִטים ֶׁשִּנ ְמְּכרּו ָּכאן ָּב ָאֶרץ”‪.‬‬
‫ְּב ֶטֶרם ַּת ְת ִחיל ֶנ ְכ ָּד ִתי ְלַר ֵחם ָע ֵלינּו‪ָ ,‬ח ַזְר ִּתי עֹוד ֲאחֹוָרה ַּב ְּז ַמן‪,‬‬
‫ַל ָּי ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ַמ ְכ ִׁשיֵרי ַהְּכ ִתי ָבה ָהיּו ְּפׁשּו ִטים עֹוד יֹו ֵתר‪.‬‬

‫לּו ַח ַהִּצ ְפ ָחה ְו ַהּלּו ַח ַה ָּירֹק‬

‫“ ְל ַס ְב ָּתא ֶׁשִּלי‪ֶׁ ,‬ש ָה ְל ָכה ְל ִכ ָּתה א' ִל ְפ ֵני ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעֹו ָלם‬

‫‪16‬‬ ‫תש"פ ‪48‬‬

‫ַהְּכ ִתי ָבה‬

‫שואלים קטנים ‪ ///‬צפורה שלנגר‬ ‫ּו ִמי ָהיּו ָה ִראׁשֹו ִנים ֶׁש ִה ְמ ִציאּו ְנ ָיר?‬ ‫ָּכ ַתב ִּב ְכ ָלל‪ָ .‬היּו ְצִרי ִכים ְל ַה ְט ִּבילֹו ִּב ְדיֹו‪ְ ,‬ל ַנ ֵער ֶאת ַה ִּטּפֹות‪,‬‬
‫ְל ִה ָּז ֵהר ֶׁש ַה ְּדיֹו ֹלא ַי ְכ ִּתים ֶאת ַה ְּב ָג ִדים ְוַרק ָאז ִל ְכּ ֹתב‬
‫ַה ִּמ ְצִרים‪.‬‬ ‫ַעל ַה ַּדף‪ַ .‬ה ְי ָל ִדים ִה ְת ַא ְּמנּו ַהְר ֵּבה ְמאֹד ַעד ֶׁש ִה ְצ ִליחּו‬
‫ֵהם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ִּב ְק ֵני ַהּסּוף ֶׁשְּלאֶֹרְך ַהִּנילּוס ִלי ִציַרת‬ ‫ִל ְכּתֹב ׁשּוַרת אֹו ִתּיֹות ְּב ִלי ְל ֵצאת ֵמ ַה ַּקּ ִוים‪ְּ ,‬ב ִלי ִלְרעֹד‪,‬‬
‫ַה'ָּפִּפירּוס'‪ָ .‬ח ְתכּו ֶאת ַהּגֹ ֶמא ( ַהּסּוף) ִל ְפרּוסֹות‪,‬‬ ‫ְּב ִלי ְל ַה ְכ ִּתים ֶאת ַהָּי ַדִים ְו ֶאת ַה ְּב ָג ִדים ּו ְב ִלי ֶׁשִּי ָּג ֵמר ָל ֶהם‬
‫ִהִּניחּו ֶזה ְל ַצד ֶזה ִּב ְׁש ֵּתי ְׁש ָכבֹות ְו ָכ ְבׁשּו ַי ַחד ַעד‬
‫ֶׁש ַה ָּק ִנים ַה ַּד ִּקים ִנ ְד ְּבקּו ֶזה ָל ֶזה ְו ָי ְצרּו ֶאת ַהְּנ ָיר‬ ‫ַה ְּדיֹו ַעל ַהִּצּפֶֹרן ִל ְפ ֵני סֹוף ַהּשּׁוָרה‪.‬‬
‫ְּכ ֵדי ֶׁש ַהְּכ ִתי ָבה ַה ְמ ֻס ֶּב ֶכת ַהּזֹו ִּת ְת ַּבַּצע ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך‪,‬‬
‫ָהִראׁשֹון ָּבעֹו ָלם‪.‬‬ ‫ַה ַּת ְל ִמי ִדים ְו ַה ְמ ֻב ָּגִרים ָּכ ְתבּו ִּב ְכ ָתב ְמ ֻח ָּבר ּו ְמ ֻס ְל ָסל‪.‬‬
‫ַא ֲחֵרי ֶהם ִה ְמ ִציאּו ַהִּסי ִנים ִׁשי ָטה ּדֹו ָמה ְל ִיּצּור ְנ ָיר‬ ‫ֲא ָנ ִׁשים ֶׁש ִה ְת ַא ְּמנּו ָּב ֶזה ְּבאֹ ֶפן ְמ ֻי ָחד ִנ ְל ְקחּו ִּכ ְפ ִקי ִדים‬
‫ִמ ְּ ׁש ֵאִרּיֹות ַּבד ְו ִצ ְמ ֵחי ִסי ִבים ֶׁשאֹו ָתם ָח ְבטּו ְל ֵפרּוִרים‪,‬‬ ‫ַל ֲח ֻנּיֹות ִמ ְס ָחרּו ְל ַב ְנ ִקים‪ְּ,‬כ ֵדי ֶׁשִּי ְכ ְּתבּו ָי ֶפה ֶאת ַה ֶח ְׁשּבֹונֹות‬
‫ִהְר ִטיבּו‪ָּ ,‬פְרׂשּו ִעם ֶּד ֶבק ַעל ַּג ֵּבי ֶר ֶׁשת ְו ִהִּניחּו ְלִיּבּוׁש‪.‬‬
‫ַה ַּת ֲה ִליְך ָה ָא ֹרְך ַנ ֲע ָׂשה ַּב ָּיד‪ְ ,‬ו ָל ֵכן ַהְּנ ָיר ָה ָיה ָי ָקר‬ ‫‪ִּ -‬כי ַּכּמּו ָבן‪ַ ,‬מ ְח ֵׁשב ֹלא ָה ָיה ָאז ִּב ְכ ָלל‪.‬‬
‫ְמ ֹאד‪ָ .‬ה ַעְר ִבים ָל ְמדּו ֵמ ַהִּסי ִנים ְו ֶה ֱע ִבירּו ֶאת ַה ִּשׁי ָטה‬ ‫“יּו! ַּכ ָּמה ָק ֶׁשה! ַמ ָּזל ֶׁש ֲא ִני ֹלא נֹו ַל ְד ִּתי ָאז”‪ֵ ,‬ה ִגי ָבה ֶנ ְכ ָּד ִתי‬
‫ָל ֵאירֹוֵּפ ִאים ֶׁש ִה ְמ ִׁשיכּו ְל ָה ִכין ְנָיר ְּבצּוָרה ְי ָד ִנית ְמאֹות‬
‫ָׁש ִנים ַעד ְל ַה ְמ ָצ ַאת ַה ְּמכֹו ָנה ָה ִראׁשֹו ָנה ֶׁש ִּיְּצ ָרה‬ ‫ְּכ ֶׁש ָּשׁ ְמ ָעה ִמ ֶּמִּני ֶאת ַה ֵּתאּור ַה ֻּמְרָּכב‪.‬‬
‫ִּגי ְליֹונֹות ְנ ָיר ִּב ְמ ִהירּות ַי ֲח ִסית ( ִל ְפ ֵני יֹו ֵתר ִמ ָּמא ַת ִים‬
‫ָה ֵעט ַהּנֹו ֵב ַע‬
‫ָׁש ָנה)‪.‬‬
‫ִנְר ֶאה ֶׁש ַּגם ָל ֲא ָנ ִׁשים ֶׁש ְּבאֹו ָתם ָי ִמים ָהָיה ְק ָצת ָק ֶׁשה ִעם‬
‫ּו ַבֶּמה ָּכ ְתבּו ַעל ַהָּפִּפירּו ִסים ְו ַעל ַהְּנ ָירֹות?‬ ‫ַהְּכ ִתי ָבה ַה ְמ ֻסְר ֶּב ֶלת‪ִּ ,‬כי ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך ִה ְמ ִציאּו ֵע ִטים נֹו ְב ִעים‬
‫ֶׁשּגּו ָפם ָחלּול ּו ְבתֹוכֹו ִה ְכ ִניסּו ְמ ַכל ְּדיֹו ֶׁשָּנ ַזל ְל ַאט ְל ַאט‬
‫ַּב ְּת ִחָּלה ‪ְּ -‬ב ֻק ְלמֹוס‪.‬‬ ‫ְּב ַמ ֲה ַלְך ַהְּכ ִתי ָבה‪ֵ .‬ע ִטים ֵאּלּו ִנ ְקָר ִאים ֵע ִטים נֹו ְב ִעים‪ִּ ,‬כי‬
‫ַה ֻּק ְלמֹו ִסים ָהִראׁשֹו ִנים ַנ ֲעׂשּו ִמ ָּק ֶנה‪ְ ,‬ו ַה ִּמ ְצִרים ָּכ ְתבּו‬ ‫ַה ְּדיֹו נֹו ֵב ַע ִמּתֹו ָכם‪ֲ .‬א ָבל ‪ִ -‬ל ְפ ָע ִמים ָקרּו ַּת ָּקלֹות ְו ַה ְּדיֹו‬
‫ָּב ֶהם ַעל ַהָּפִּפירּוס‪ַ .‬ה ֻּק ְלמֹוס ַה ָּבא ָה ָיה ָעׂשּוי נֹו ָצה‬ ‫ָנ ַזל ַמ ֵהר ִמ ַּדי ּו ְב ַכּמּות ְּגדֹו ָלה‪ְ ,‬ונֹו ַצר ֶּכ ֶתם ַעל ַה ַּדף‪ָ .‬ל ֵכן‬
‫ֶׁש ָּק ֶצ ָה ַה ְמ ֻח ָּדד ְטבּול ִּב ְדיֹו‪ֻ .‬ק ְלמּו ִסים ֵאּלּו ִׁש ְּמׁשּו‬ ‫ִה ְמ ִציאּו ֶאת ָה ֵעט ַהַּכּדּוִרי ‪ִּ -‬ב ְק ֵצה ְמ ַכל ַה ְּדיֹו ֶׁש ָּב ֵעט‬
‫ִה ְכ ִניסּו ַּכּדּור ַמ ֶּת ֶכת ָק ָטן‪ֶׁ ,‬ש ִמ ְת ַּג ְל ֵּגל ּו ְמ ַא ְפ ֵׁשר ַל ְּדיֹו‬
‫ַא ְל ֵפי ָׁש ִנים ַעד ֶׁש ַה ְמ ָצ ַאת‬
‫ָה ֵעט ֶה ְח ִלי ָפה אֹו ָתם‪.‬‬ ‫ָל ֵצאת ְּבצּוָרה ֲא ִחי ָדה‪.‬‬

‫ַּכּיֹום‪ָ ,‬אנּו ְיכֹו ִלים ִל ְפּגֹׁש‬ ‫לּוחֹות ְּכ ַתב ַה ְי ֵתדֹות‬
‫ֻק ְלמּו ִסים ַרק ֵא ֶצל סֹו ְפ ֵרי‬
‫ַהְּס ָתם ‪ֶׁ -‬ש ַּמ ְמ ִׁשי ִכים ִל ְכּ ֹתב‬ ‫ַא ְל ֵפי ָׁש ִנים ִל ְפ ֵני ָּכל ַה ַה ְמ ָצאֹות ַה ֲחׁשּובֹות ָה ֵאּלּו‪,‬‬
‫ְּב ֶא ְמ ָצעּו ָתם ִס ְפ ֵרי ּתֹו ָרה‪,‬‬ ‫ָּכ ְת ב ּו ֲא ָנ ִׁש י ם‬
‫ַּב ִּמ ְז ָרח ַה ָּקדּום‬
‫ְּת ִפִּלין ּו ְמזּוזֹות‪.‬‬ ‫ַעל ֶא ֶבן‪ְּ ,‬ב ֹא ֶפן‬
‫ֶׁשּכֹו ְת ִבים ַהּיֹום‬
‫ַי ְלקּוט ְּב ִדּיּוק ְּכמֹו ֶזה‬ ‫ְו ָכאן ָּתם ַהִּסּיּור ָה ָארְֹך ְוַרב‬ ‫ַעל ַמֵּצבֹות‪ֵ .‬הם‬
‫ֶׁש ָה ָיה ִלי‬ ‫ַה ָּ ׁש ִנים ֶׁשִּלי ִעם ֶנ ְכ ָּד ִתי‬ ‫ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ַפ ִּטיׁש‬
‫ְו ִא ְּת ֶכם ֵּבין ַּדֵּפי ַה ִהי ְסטֹוְר ָיה‬ ‫ּו ְב ָי ֵתד ְּכ ֵדי ַל ֲח ֹרט‬
‫ֶאת ַהְּכ ָתב‪ַ .‬א ַחר ָּכְך‬
‫ֶׁשל ַמ ְכ ִׁשיֵרי ַהְּכ ִתי ָבה‪.‬‬ ‫ִּגּלּו ְּב ֶמסֹוּפֹו ַט ְמ ָיה‬
‫( ַהּיֹום ֵאזֹור ִעיָרק‬
‫ְוסּוְר ָיה) ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ְל ַעֵּצב ֶאת ַה ִּטין ( ֵח ָמר) ָהַרְך ֶׁש ַעל‬
‫ְׂש ַפת ַהָּנ ָהר ְלצּוַרת לּוחֹות ֶחֶרס ְו ִל ְכּתֹב ֲע ֵלי ֶהם ְּב ַקּלּות‬
‫יֹו ֵתר ‪ְּ -‬ב ֶע ְזַרת ְי ֵתדֹות‪ָ .‬היּו ְל ָכְך ֶח ְסרֹונֹות ‪ַ -‬ה ֶחֶרס ָה ָיה‬
‫ָצִריְך ִל ְהיֹות ַרְך (ְּכמֹו ֵח ָמר) ְּב ֵעת ַהְּכ ִתי ָבה‪ְ ,‬ו ָה ָיה ָצִריְך‬
‫ְל ִה ְת ַקּשֹׁות ַא ַחר ָּכְך ְּכ ֵדי ֶׁש ַהְּכ ָתב ִי ָּשׁ ֵמר‪ָ .‬ה ִא ְחסּון ָה ָיה‬
‫ְמ ֻסְר ָּבל ִּכי ַה' ַּדִּפים' ָהיּו ְּבעֹ ִבי ֶׁשל ֶא ֶבן‪ְּ .‬כ ָתב ֶזה ִנ ְקָרא‬

‫ְּכ ַתב ְי ֵתדֹות‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪17‬‬

‫ְקבּו ַצת ְּת ִמי ָכה הדסהגולדשטיין‬
‫ַלּקֹו ִנים מּו ְצ ֵרי ָיד ְׁש ִנָּיה‬

‫ֶאת ָׁש ִני‪ְ ,‬פַר ְי ִדי‪ַ ,‬חִּני‪ִׁ ,‬ש ְפָרה ַו ֲא ִבי ַג ִיל ָּפ ַג ְׁשנּו ְּב ִפ ְת ָחּה ֶׁשל ֲחנּות ְל ִמ ְמַּכר מּו ָצִרים ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪.‬‬
‫ֲחנּות ָיד ְׁש ִנ ָּיה? ִמי קֹו ֶנה ָׁשם ִּב ְכ ָלל? ֶח ְל ְק ֶכם ַו ַּדאי מֹו ְׁש ִכים ָּכ ֵתף‪ַ .‬מה ִּלי ְו ָל ֶזה? ֶזה ִנ ְׁש ָמע ְּכמֹו‬
‫ָמקֹום ְל ִמ ְסֵּכ ִנים‪ּ ...‬ו ְב ֵכן‪ְּ ,‬דעּו ָל ֶכם ֶׁשֹּלא ָּכְך‪ .‬מּו ְצֵרי ָיד ְׁש ִנ ָּיה ֶנ ְח ָׁש ִבים ִל ְפ ָע ִמים ִל ְמ ִצי ָאה אֹו ִל ְפָרס‬

‫ַּב ֲעבּור ֵאֶּלה ֶׁש ְּמ ַחְּפ ִׂשים אֹו ָתם‪.‬‬
‫ֵא ֶצל ֲא ָנ ִׁשים ְמ ֻס ָּי ִמים ֶזה ֲא ִפּלּו ַּת ְח ִּביב‪ֵ .‬הם ָּפׁשּוט אֹו ֲה ִבים ְיֻרּׁשֹות ַו ֲח ָפ ִצים ְי ָׁש ִנים‪.‬‬
‫ִל ְבנֹות ַה ְּקבּו ָצה ֲא ֶׁשר ְּב ֶפ ַתח ַה ֲחנּות ָהיּו ִסּפּוִרים ְמ ַע ְנ ְי ִנים ַעל ֶהֵּכרּו ָתן ִעם מּו ְצֵרי ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪ְ ,‬ו ֵהן ָׁש ְפכּו ָלנּו‬

‫אֹור ָח ָדׁש ְּב ִע ְנ ָין ֶזה‪.‬‬
‫ָמ ָצאנּו ְל ַע ְצ ֵמנּו ִּפָּנה ֻמֶּצ ֶלת ְו ִה ְת ַח ְלנּו ֶאת ַהְּפ ִגי ָׁשה‪.‬‬

‫ַעל ִּגי ָט ָרה ַח ְׁש ַמִּלית טֹו ָבה ִמ ָּיד ְׁש ִנ ָּיה‪.‬‬ ‫ַמהּו ַה ֵח ֶפץ ַה ְמֻי ָחד ְּביֹו ֵתר ֶׁש ְּק ִני ֶתם ‪ -‬אֹו‬
‫ּו ֶב ֱא ֶמת ֲח ֵב ָרה ֶׁשל ֲח ֵב ָרה ִּתּ ְו ָכה ָלנּו‬ ‫ֶׁשְּׁש ַמ ְעֶּתן ַעל ִמי ֶׁשהּו ַא ֵחר ֶׁש ָּק ָנה – ִמָּיד‬
‫ִּגי ָט ָרה ָּכזֹו ִמ ַּבת‪ּ-‬דֹו ָדה ֶׁשל ְׁש ֵכ ָנה אֹו‬
‫ַמ ֶּשׁהּו ָּכ ֶזה – ּו ֵמ ָאז ֵיׁש ִלי ִּגי ָטָרה ַח ְׁש ַמִּלית‬ ‫ְׁש ִנָּיה?‬
‫ַמ ְד ִהי ָמה ֶׁש ָע ְל ָתה ְסכּום ָק ָטן ַי ֲח ִסית‪.‬‬
‫ְפַרְי ִדי‪ְׁ :‬ש ֵאלֹותָּכ ֵאּלּו ֻמ ְמ ָלץ ִל ְׁשאֹל ֶאת ַהּדֹו ִדים‬ ‫ָׁש ִני‪ַ :‬ה ִּגי ָטָרה ֶׁשִּלי!‬
‫ֶׁשִּלי‪ֵ .‬יׁש ָל ֶהם ַּת ְח ִּביב ָּכ ֶזה‪ִ ,‬ל ְקנֹות ָיד ְׁש ִנ ָּיה‬ ‫ֲא ִני ְמ ַנ ֶּג ֶנת ַעל ִּגי ָטָרה‪ּ ,‬ו ְמ ֹאד ָר ִצי ִתי‬
‫ָּכל ַמה ֶּשׁ ֶא ְפ ָׁשר‪ֵ .‬הם ֲא ִפּלּו מֹו ְצ ִאים ָר ִהי ִטים‬ ‫ְל ִה ְׁש ַּת ְּדֵרג ְל ִגי ָטָרה ַח ְׁש ַמִּלית‪ֲ .‬א ָבל‬
‫ַו ֲח ָפ ִצים ֶׁש ֲא ָנ ִׁשים הֹו ִציאּו ֶאל ִמחּוץ ַל ַּב ִית –‬ ‫ַה ְּמ ִחיר‪ֹ ...‬לא ֵה ַע ְז ִּתי ֲא ִפילּו‬
‫ְוהֹו ְפ ִכים אֹו ָתם ַל ֲח ָד ִׁשים ְו ֻי ְקָר ִת ִּיים! ּתּו ְכלּו‬ ‫ְל ַב ֵּקׁש זֹאת ֵמהֹוַרי‪ִ .‬א ִּמי‬
‫ִל ְמ ֹצא ֶא ְצ ָלם‪ֻׁ :‬ש ְל ָחן ָסלֹו ִני‪ֻּ ,‬כְר ָסאֹות‪ֲ ,‬ארֹו ִנּיֹות‬ ‫ָי ְד ָעה ַעל ָהָרצֹון ֶה ָח ָזק‬
‫ְו ִׁשּדֹות ְּב ַח ְדֵרי ַה ְי ָל ִדים ְועֹוד ְּד ָבִרים ֶׁש ֵאי ִני‬ ‫ֶׁשִּלי‪ּ ,‬ו ִמ ָּי ְז ָמ ָתּה‬
‫ִנְּס ָתה ְל ָבֵרר‬
‫זֹו ֶכֶרת‪.‬‬
‫ַחִּני‪ֲ :‬א ַנ ְחנּו ‪ּ -‬ו ְב ִע ָּקר ֲא ִני – ֹלא ָּכל ָּכְך אֹו ֲה ִבים‬
‫ָיד ְׁש ִנ ָּיה ִויֻרּ ׁשֹות‪ָ ,‬ל ֵכן ֹלא ִנְר ֶאה ִלי ֶׁש ֵּיׁש ָלנּו‬
‫ֵח ֶפץ ְמ ֻי ָחד ָּכ ֶזה‪ֲ .‬א ָבל אּו ַלי ִּת ְתַּפְּלאּו‪ְ ,‬ו ַגם ֲא ִני‬
‫ִמ ְתַּפֵּלאת ַעל ַע ְצ ִמי‪ַּ ,‬דְו ָקא ַהַּי ְלקּוט ֶׁשִּלי הּוא‬

‫ְיֻר ָּשׁה ִמ ַּבת ּדֹו ָדה ֶׁשִּלי‪...‬‬
‫ַהִּסּפּור הּוא ָּכ ֶזה‪ְּ :‬בסֹוף ָׁש ָנה‬
‫ֶׁש ָע ְב ָרה‪ְּ ,‬כ ֶׁשִּס ַּי ְמ ִּתי ִּכ ָּתה ז’‪,‬‬
‫ַה ַּי ְלקּוט ֶׁשִּלי ‘ ָג ַמר סֹו ִפית‬
‫ֶאת ַה ַּקְרֶיָרה ֶׁשּלֹו’ ְו ָזַר ְק ִּתי‬
‫אֹותֹו‪ָ .‬ה ָיה ֲח ָבל ִל ְקנֹות‬
‫ַי ְלקּוט ָח ָדׁש ַרק ְל ִכ ָּתה‬
‫ח’‪ִּ ,‬כי ַלֶּס ִמי ָנר ְּב ַו ַּדאי‬
‫ֶא ְצ ָט ֵרְך ִּתיק ָח ָדׁש‪.‬‬

‫תש"פ ‪18 48‬‬

‫ֶׁשָּל ֶהם ְמ ֵל ִאים ִּב ְד ָבִרים ָּכ ֵאּלּו‪ְ ,‬ו ַגם ַלְי ָל ִדים ֶׁשָּלנּו ִהיא ְמ ַאְר ֶּג ֶנת‬ ‫ִמַּצד ֵׁש ִני– ָל ַק ַחת ַי ְלקּוט ֶׁשל ִמי ֶׁש ִהי ַא ֶחֶרת? ִמ ְּב ִחי ָנ ִתי‬
‫ֵס ִטים ַמ ְלכּו ִת ִּיים ִמ ְּב ָג ִדים ֶׁש ָּ ׁש ְכבּו ַּב ְּג ַמ”ח ַה ְּ ׁשכּו ָנ ִתי‪ֲ .‬א ָבל‬ ‫זֹו ֲא ִפּלּו ֹלא ָה ְי ָתה ֶא ְפ ָׁשרּות‪ֲ ...‬א ָבל ְּב ִדּיּוק ַּבת ַהּדֹו ָדה‬
‫ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ָּכל ֶא ָחד יֹו ֵד ַע ַל ֲעׂשֹות ִּבּצּו ִעים ָּכ ֵאּלּו‪ְ ,‬ו ָל ֵכן ֹלא‬ ‫ֲה ִכי טֹו ָבה ֶׁשִּלי ִה ְת ַק ְּ ׁשָרה ֵא ַלי‪ְ ,‬ו ִסְּפָרה ֶׁש ֵאין ָלּה ַמה‬
‫ַּל ֲעׂשֹות ַב ַּי ְלקּוט ֶׁש ָּק ִנינּו ָלּה ַי ַחד ְּב ֶא ְמ ַצע ָׁש ָנה ֶׁש ָע ְבָרה‬
‫ָנ ִעים ָּכל ָּכְך ְל ַק ֵּבל ְיֻרּ ׁשֹות‪...‬‬ ‫(ֶר ַגע ִל ְפ ֵני ְּת ִחַּלת ַהּקֹורֹו ָנה‪ַ .)...‬ע ְכ ָׁשו‪ַ ,‬ס ְב ָּתא ֶׁשָּלּה ָק ְנ ָתה‬
‫ַחִּני‪ֶ :‬א ְצ ֵלנּו ֵאין ִּב ְג ֵדי ְיֻרּ ׁשֹות‪ִּ ,‬כי ִא ִּמי ֹלא אֹו ֶה ֶבת ֶאת ֶזה‪,‬‬ ‫ָלּה ִּפ ְתאֹום ַי ְלקּוט ְּבחּו”ל‪ְ ,‬ו ַה ַּי ְלקּוט ֶה ָח ָדׁש ַההּוא נֹו ַתר ֲח ַסר‬
‫ִׁשּמּוׁש‪ֵּ .‬כי ָון ֶׁש ָה ַל ְכ ִּתי ַא ָּתה ִּב ְז ַמּנֹו ִל ְקנֹות אֹותֹו‪ ,‬הּוא ֶּב ֱא ֶמת‬
‫ּו ִמ ֵּמי ָלא ַה ְּקרֹו ִבים ְו ַה ְּ ׁש ֵכ ִנים יֹו ְד ִעים ֶׁשֹּלא ִל ְׁשֹל ַח ָלנּו‪.‬‬ ‫ָהָיה ְל ַט ֲע ִמי‪ְ ,‬ו ָכְך ָי ָצא ֶׁש‪ֵ - - -‬יׁש ִלי ַי ְלקּוט ִּביֻר ָּ ׁשה ִמ ַּבת ּדֹו ָדה‪...‬‬
‫ִׁש ְפָרה‪ְּ :‬ב ֶה ְח ֵלט ְמ ַק ְּב ִלים ֶא ְצ ֵלנּו ְיֻרּשֹׁות ֶׁשל ְּב ָג ִדים‪ֲ ,‬א ָבל ִעם‬ ‫ִׁש ְפָרה‪ִ :‬אם ִּב ַּק ְׁש ֶּתם ַרק ַמ ֶּשׁהּו ֶא ָחד ‪ֲ -‬א ַסֵּפר ַעל ֶע ְג ַלת‬
‫ַה ִּגיל ֶׁשעֹו ֶלה ( ִּב ְמֻי ָחד ֶא ְצ ֵלנּו ַה ָּבנֹות) ָּפחֹות ּו ָפחֹות ַמ ְסִּכי ִמים‬ ‫ַה ִּתינֹוקֹות ֶׁשָּלנּו‪ִ .‬א ִּמי ָק ְנ ָתה אֹו ָתּה ְּכ ָיד ְׁש ִנ ָּיה ְל ָא ִחי ֶׁשּנֹו ַלד‬
‫ִל ְפ ֵני ָח ֵמׁש ָו ֵח ִצי ָׁש ִנים‪ָ .‬ח ַׁש ְבנּו ָאז ‪ֶׁ ‘ -‬ש ַּת ְח ִזיק ַמ ֲע ָמד ְּכ ָכל‬
‫ִל ְלּבֹׁש ְּב ָג ִדים ִמ ָּיד ְׁש ִנ ָּיה‪ָ .‬ל ֵכן ֶזה ְּב ִע ָּקר ִּב ְׁש ִביל ַה ְּק ַטִּנים‪.‬‬ ‫ֶׁש ַּת ְח ִזיק‪ַ .‬מה ְּכ ָבר ָיכֹול ִל ְהיֹות?’ ִּב ְפָרט ֶׁש ִהיא ָהְי ָתה ַע ְדָּכ ִנית‬
‫ֲא ִבי ַג ִיל‪ַ :‬ה ְּ ׁש ֵא ָלה ַהּזֹו ַמ ְזִּכיָרה ִלי ֶאת ַה ְּ ׁש ֵכ ִנים ֵמ ַה ִּב ְנ ָין ִמּמּול‬ ‫ּו ְׁשמּוָרה ְמ ֹאד‪ַּ ,‬כִּנְר ֶאה ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּבּה ַרק ְל ֶי ֶלד ֶא ָחד‪ְּ .‬בסֹופֹו‬
‫– ְּב ָכל ָׁש ָנה‪ַּ ,‬בּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַה ֻח ְפ ָׁשה ַה ְּגדֹו ָלה‪ֵ ,‬הם עֹו ִׂשים‬ ‫ֶׁשל ָּד ָבר‪ָ ,‬ה ֲע ָג ָלה ִׁש ְּמ ָׁשה ְּב ֶנ ֱא ָמנּות ַּגם ֶאת ַה ִּתינֹוק ֶׁשּנֹו ַלד‬
‫ֶס ֶבב ֵא ֶצל ַה ְּשׁ ֵכ ִנים ְוׁשֹו ֲא ִלים‪ְ :‬ל ִמי ֵיׁש ֻח ְלצֹות ִּת ְלּבֹ ֶׁשת‬ ‫ְׁש ָנ ַת ִים ְל ַא ַחר ִמֵּכן‪ְ ,‬ו ֶאת ַה ִּתינֹו ֶקת ֶׁשּנֹו ְל ָדה עֹוד ָׁש ָנה ַא ַחר‬
‫ְמ ֻי ָּתרֹות? ֵהם אֹו ֲה ִבים ִל ְהיֹות ְמ ֻאְר ָּג ִנים‪ֵ .‬יׁש ְׁש ֵכ ִנים ַר ִּבים‬ ‫ָּכְך‪ַ .‬עד ַע ְכ ָׁשו ִהיא ֲע ָג ָלה ְמ ֻצ ֶּי ֶנת ֶׁשֻּכָּלנּו אֹו ֲה ִבים ִּב ְזכּו ָתּה‬
‫ֶׁש ְּ ׂש ֵמ ִחים ְל ִה ְתַּפ ֵּטר ֵמ ַה ֻח ְלצֹות ֶׁש ֵאי ָנן ְּב ִׁשּמּוׁש‪ִּ ,‬ב ְמקֹום‬
‫ִל ְדחֹף אֹו ָתן ְל ָארֹון ֶע ְליֹון‪ֲ .‬א ִני ִאי ִׁשית ְמ ַק ֶּב ֶלת ֶאת ֻח ְלצֹות‬ ‫ְל ַט ֵּיל ִעם ָה ַא ִחים ַה ְּק ַטִּנים!‬
‫ֲא ִבי ַג ִיל‪ַ :‬ה ֵח ֶפץ ַה ְּמ ֻי ָחד ְּביֹו ֵתר ֶׁשָּלנּו ִמ ָּיד ְׁש ִנ ָּיה הּוא – ִּפַּנת‬
‫ַה ִּת ְלּ ֹב ֶׁשת ֶׁשל ַא ְחיֹו ַתי‪ְ ,‬ו ִנְר ֶאה ִלי ֶׁש ֵח ֶלק ֵמ ֶהן‬ ‫ָה ֲע ִצי ִצים ֶׁשָּלנּו‪ַ ...‬ה ְּשׁ ֵכ ִנים ַה ְמ ֻב ָּגִרים ֶׁשָּלנּו ָע ְברּו ְל ִדּיּור מּו ָגן‪,‬‬
‫ָׂשְרדּו עֹוד ִמי ֵמי ְּבנֹות ַהּדֹודֹות‬ ‫ְוֹלא ָי ְכלּו ָל ַק ַחת ִא ָּתם ֶאת ָה ֲע ִצי ִצים ְו ַהְּצ ָמ ִחים‪ָ ,‬ל ֵכן ֵהם ָנ ְתנּו‬
‫ַה ְּגדֹולֹות ֶׁשָּלנּו‪ַּ .‬גם‬ ‫אֹו ָתם ָלנּו‪ֵ .‬מ ָאז ַה ִּמְרֶּפ ֶסת ֶׁשָּלנּו ִהיא ְּכ ַגן ָי ֹרק ּופֹוֵר ַח‪ֵ .‬יׁש ָלנּו‬
‫עֹוד ַהְר ֵּבה ֲח ָפ ִצים ְוָר ִהי ִטים ֵמ ַה ְּשׁ ֵכ ִנים ָה ֵאּלּו ֶׁש ָע ְזבּו ֶאת‬

‫ַה ַּב ִית‪ֲ ,‬א ָבל ֵאּלּו ֵהם ַה ְּמ ֻי ָח ִדים ִמֻּכָּלם‪.‬‬
‫יֹ ִפי! ּו ְב ֵכן‪ֻּ ,‬כָּלנּו ַמ ְסִּכי ִמים ֶׁש ָּיד ְׁש ִנ ָּיה ִהיא ִל ְפ ָע ִמים ַמ ֶּ ׁשהּו‬
‫ְמֻי ָחד‪ֲ ...‬א ָבל ַּגם ְּכ ֶׁש ִהיא ֹלא ַמ ֶּשׁהּו ְמֻי ָחד‪ִ ,‬היא ֲעׂשּוָיה ִל ְהיֹות‬

‫ַמ ֶּשׁהּו טֹוב‪.‬‬

‫ֵאיְך ַהְּמ ִדי ִנּיּות ֶא ְצ ְל ֶכם ַּבַּבִית ְּב ֶק ֶׁשר ְל ִב ְג ֵדי ‘ְי ֻרּׁשֹות’‬
‫ְוָיד ְׁש ִנָּיה?‬

‫ָׁש ִני‪ְ :‬ל ִא ָּמא ֶׁשִּלי ֵיׁש ְּב ֵני ּדֹו ִדים ְּב ַקָּנ ָדה‪ֶׁ ,‬ש ַה ְּי ָל ִדים ֶׁשָּל ֶהם‬
‫ְּגדֹו ִלים ְק ָצת יֹו ֵתר ֵמ ַה ְי ָל ִדים ֶׁשָּלנּו‪ַ ,‬ו ֲא ַנ ְחנּו ְמ ַק ְּב ִלים ֵמ ֶהם‬
‫‘ ֲח ִבילֹות’ ִעם ְּד ָבִרים ַמ ְד ִהי ִמים! ֵס ִטים ֶׁשל ְּב ָג ִדים ִל ְׁשלֹו ֶׁשת‬
‫ַה ָּב ִנים ֶׁשָּלנּו‪ְׂ ,‬ש ָמלֹות ְמֻי ָחדֹות ָלנּו ַה ָּבנֹות‪ִ .‬אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ֲא ִמין‬
‫ֶׁשּזֹו ָיד ְׁש ִנָּיה‪ַ ,‬ו ֲא ַנ ְחנּו ַמ ְסִּכימֹות ִל ְלּבֹׁש ֶאת ֶזה ַרק ִּכי ֶזה ֶּב ֱא ֶמת‬

‫ְמ ֻי ָחד‪ְּ ,‬ד ָבִרים ֶׁשֹּלא רֹו ִאים ָּכאן ָּב ָאֶרץ‪ֲ ,‬א ִפּלּו ְּבבּו ִטי ִקים‪.‬‬
‫ְפַרְי ִדי‪ַ :‬נ ְת ִחיל ֵמ ַהּדֹו ִדים ֶׁשִּסַּפְר ִּתי ֲע ֵלי ֶהם ַּב ְּתׁשּו ָבה ַהּקֹו ֶד ֶמת‬
‫‪ּ -‬ו ְב ֵכן‪ִ ,‬א ָּמא ֶׁשָּל ֶהם‪ַ ,‬הּדֹו ָדה ֶׁשִּלי‪ִ ,‬היא ֻמ ְמ ִחית ִמ ְסָּפר ַא ַחת‬
‫ִּב ְק ִנ ַּית ְּב ָג ִדים ַּב ֲחנּויֹות ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪ ,‬אֹו ַק ָּב ַלת ְיֻרּ ׁשֹות‪ֶ .‬את‬
‫ַה ְּב ָג ִדים ֶׁש ִהיא ַמ ִּ ׂשי ָגה ִהיא הֹו ֶפ ֶכת ִל ְב ָג ִדים ‘ ְס ַט ְי ִלי ְס ִט ִּיים’‬
‫ַמ ָּמׁש ַעל ְי ֵדי הֹו ָס ַפת ִקּ ׁשּוטים ַו ֲא ִבי ָזִרים‪ֲ .‬ארֹונֹות ַה ְּב ָג ִדים‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪19‬‬

‫ֶׁשְּכ ָבר ָּפחֹות‬ ‫ִּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת עֹו ְבִרים ֶא ְצ ֵלנּו ֵּבין ַהּדֹו ִדים‪.‬‬
‫ְמ ֻק ָּב ִלים ַהּיֹום‪ .‬חּוץ‬ ‫ְל ִסּכּום ‪ָּ -‬ת ִמיד טֹוב ְל ַה ְׁש ִאיר ֶאת ָהאֹוְּפ ְצ ָיה ַהּזֹו ֶׁשל‬
‫ִמ ֶּזה‪ִ ,‬ל ְפ ָע ִמים ׁשֹו ֲא ִלים‪:‬‬ ‫ְל ִבי ַׁשת ֶּב ֶגד ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪ַּ .‬גם ִאם ְּבפֹ ַעל ֹלא ַמ ָּמׁש אֹו ֲה ִבים‬
‫ֵאי ֹפה ָק ִנית ֶאת ַה ֶּב ֶגד? ‪ַּ -‬ת ְסִּכימּו ִא ִּתי‬ ‫ַל ֲעׂשֹות זֹאת‪ֶׁ ,‬שֹּלא ִי ְה ֶיה ָּכאן ‘ ֻמ ְק ֶצה ֵמ ֲח ַמת ֵמאּוס’‪...‬‬
‫ֶׁשֹּלא ָנ ִעים ַל ֲענֹות ‘ ִק ַּב ְלנּו אֹותֹו’ אֹו ‘ ְּב ָיד ְׁש ִנ ָּיה’‪ִ .‬אם ִּכי‬ ‫ֶּב ֶגד ְּב ַמָּצב ְמ ֻצ ָּין ֶׁש ָה ָיה ְּב ִׁשּמּוׁש ֵא ֶצל ִמי ֶׁשהּו ַא ֵחר‪ָ ,‬יכֹול‬
‫ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ֵּיׁש ְמקֹומֹות ֶׁש ָּב ֶהם ְמ ֻק ָּבל ְונֹוְר ָמ ִלי ְל ַה ִּגיד ָּכְך‪,‬‬ ‫ְל ַהּוֹות ַהָּצ ָלה ְּב ָכל ִמי ֵני ִמ ְקִרים‪ְּ .‬כ ַדאי ָלנּו ְל ַהְר ִּגיל ֶאת‬
‫ְו ֵאין ָׁשם ׁשּום ְּב ָע ָיה ִעם ֶזה!‬
‫ֲא ִבי ַג ִיל‪ָ :‬א ְמרּו ְּכ ָבר ֶאת ַמה ֶּשׁ ַּגם ֲא ִני חֹו ֶׁש ֶבת‪ֲ :‬ה ִכי ָק ֶׁשה‬ ‫ַע ְצ ֵמנּו ְל ָפחֹות ַל ְחׁ ֹשב ַעל ֶזה‪...‬‬

‫ֶזה ‘ ַמה ַּי ִּגידּו?!’‬ ‫ְו ָע ִדין ֹלא ָׁש ַא ְלנּו ‪ַ -‬מה ְּב ֶע ֶצם ַמ ְפ ִרי ַע ִּב ְק ִנַּית ָיד ְׁש ִנָּיה?‬
‫ּבֹוא ָנה ְנ ַדֵּבר ַּגם ַעל ֶזה‪.‬‬
‫ּו ְב ֵכן‪ִ ,‬אם ‘ַי ִּגידּו’ ֶׁשִּמָּמ ָחר ֻּכָּלם הֹו ְל ִכים ִל ְקנֹות ְּבָיד‬
‫ְׁש ִנָּיה‪ַ .‬מה ַּת ֲע ֶׂשי ָנה ַאֶּתן?‬ ‫ָׁש ִני‪ֹ :‬לא ָנ ִעים ֵמ ַהְּס ִבי ָבה! ֶׁש ִּיְראּו ְל ָמ ָׁשל ֶׁש ֶאת ַה ְּ ׂש ָמלֹות‬
‫ָה ֶא ֶל ַג ְנ ִטּיֹות ֶׁשָּל ְבׁשּו ְּבנֹות ִמ ְׁשַּפ ַחת ִאי ְקס‪ ,‬לֹו ְבׁשֹות‬
‫ָׁש ִני‪ִ :‬נְר ֶאה ִלי ֶׁש ֶא ְצ ָטֵרף!‬ ‫ִּפ ְתאֹום ְּבנֹות ִמ ְׁשַּפ ַחת ַוי‪ְ ...‬ו ַגם ‪ִּ -‬כי ִמי לֹו ֵק ַח ְיֻרּ ׁשֹות‬
‫ְפַר ְי ִדי‪ֲ :‬א ִני אֹו ִביל ֶאת ַה ַּשׁ ָּיָרה!‬ ‫ְוקֹו ֶנה ִמ ָּיד ְׁש ִנ ָּיה? ַרק ִמי ֶׁש ֵאין לֹו ֶּכ ֶסף! ָּברּור ֶׁש ֶּזה ֹלא‬

‫ַחִּני‪ְ :‬צִרי ָכה ַל ְחׁשֹב ַעל ֶזה‪...‬‬ ‫ָנ ִעים ָל ִׂשים ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ְּב ָמקֹום ֶׁשל ֲע ִנ ִּיים‪.‬‬
‫ִׁש ְפָרה‪ֵּ :‬די ְמ ַחָּכה ָלֶר ַגע ַה ֶּזה‪...‬‬ ‫ֲא ָבל ְל ַד ְע ִּתי ֶזה ֹלא ָנכֹון ָּכל ָּכְך‪ִּ ,‬כי ַּב ְּד ָב ִרים ֶׁש’ֻּכָּלם’‬
‫ֲא ִבי ַג ִיל‪ִ :‬נְר ֶאה ִלי ֶׁש ֶּזה ִי ְה ֶיה ָּד ָבר ְמ ֹבָרְך‪.‬‬ ‫ַמ ְסִּכי ִמים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ָל ַק ַחת ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪ַ ,‬אף ֶא ָחד ֹלא עֹו ֶׂשה‬
‫ֶאת ַה ֶח ְׁשּבֹון ַה ֶּזה‪ָּ .‬כְך ְל ָמ ָׁשל ְּב ִע ְנ ָין ִס ְפֵרי ִלּמּוד‪ַּ .‬ב ְּ ׁשכּו ָנה‬
‫ְו ַא ֶּתם קֹוְר ִאים ְי ָקִרים‪ֻ ,‬מ ְז ָמ ִנים‬ ‫ֶׁשָּלנּו ְמ ֻק ָּבל ֶׁשֻּכָּלם ַמ ְח ִלי ִפים ִעם ֻּכָּלם ִס ְפֵרי ִלּמּוד ‪ָּ -‬כְך‬
‫ִל ְׁשֹל ַח ֵא ֵלינּו ִׁשּתּו ִפים‬ ‫ַאף ֶא ָחד ֹלא ַמְר ִּגיׁש ֶאת ַע ְצמֹו ֻמ ְׁשָּפל‪ְ ,‬ו ֶזה ִחָּסכֹון ַּכ ְסִּפי‬
‫ְּב ִע ְנ ְי ֵני ְיֻרּׁשֹות ְו ָיד ְׁש ִנ ָּיה‪.‬‬
‫ָּגדֹול ַלהֹוִרים!‬
‫ָּכְך ַּגם ְּב ֻח ְלצֹות ִּת ְלּ ֹב ֶׁשת ַלֶּס ִמי ָנר‪ַ .‬הֶּס ִמי ָנר ֶא ְצ ֵלנּו‬
‫הּוא ַה ְּ ׁש ָנ ַת ִים ֶׁש ַא ֲחֵרי ַה ִּתיכֹון‪ְ ,‬ו ִל ְפ ָע ִמים ֲח ָבל ְל ָבנֹות‬
‫ִל ְקנֹות ֻח ְלצֹות ִּב ְׁש ִביל ְז ַמן ּכֹה ָק ָצר‪ִּ ,‬ב ְפָרט ְּכ ֶׁש ֵּיׁש ָּכ ֵאּלּו‬
‫ֶׁש ַּמ ְפ ִסיקֹות ִל ְל ֹמד ַא ֲחֵרי ֶׁש ֵהן ִמ ְת ָאְרסֹות‪ָ .‬ל ֵכן ֻח ְלצֹות‬

‫ֶס ִמי ָנר‪ָּ ,‬בנֹות ְמ ַק ְּבלֹות זֹו ִמּזֹו ְּב ִלי ׁשּום ּבּו ָׁשה‪.‬‬
‫ְפַר ְי ִדי‪ֶ :‬א ְצ ֵלנּו ָּפחֹות ַמ ְפִרי ַע ‘ ָיד ְׁש ִנ ָּיה’‪ַּ .‬כִּנְר ֶאה ִמּשּׁום‬

‫ֶׁש ֶּזה ֵח ֶלק ֵמ ַה ַח ִּיים ַּב ִּמ ְׁשָּפ ָחה ַה ֻּמְר ֶח ֶבת‪.‬‬
‫ַחִּני‪ַ :‬מה ַּמ ְפִרי ַע ָּב ֶזה? ‪ַ -‬מה ֹּלא?! ֶע ֶצם ָהַר ְעיֹון ֶׁש ֲא ַנ ְחנּו‬
‫לֹו ְק ִחים ְל ַע ְצ ֵמנּו ַמ ֶּשׁהּו ֶׁש ָהָיה ֶׁשל ִמי ֶׁשהּו ַא ֵחר‪ֶ ...‬זה ‪ֶ -‬זה‬

‫ִנְר ֶאה ִלי ָהזּוי!‬
‫ֲא ָבל ַע ְכ ָׁשו‪ְּ ,‬כ ֶׁש ֲא ִני חֹו ֶׁש ֶבת ָל ֹע ֶמק‪ֶּ ,‬ב ֱא ֶמת ֹלא ָּברּור ִלי‬
‫ְּב ִדּיּוק ָל ָּמה‪ְּ .‬ב ָכל אֹ ֶפן‪ִ ,‬עם ְר ָגׁשֹות ָק ֶׁשה ְל ִה ְת ַוֵּכ ַח‪ֹ ,‬לא?‬
‫ִׁש ְפָרה‪ָּ :‬ת ִמיד ֵיׁש ַּב ֶח ְבָרה ָּבנֹות ְס ַט ְי ִלי ְס ִטּיֹות ֶׁשּלֹו ְבׁשֹות‬
‫ֲה ִכי ָח ָדׁשּו ְמ ֻע ְדָּכן‪ֹ.‬לא ָנ ִעים ִל ְהיֹות ְּב ִקְר ָב ָתן ִּב ְב ָג ִדים ְי ָׁש ִנים‬

‫תש"פ ‪20 48‬‬

‫מאת‪ :‬רות רוזנשטיין‬ ‫ַי ְל ֵדי ַהִּצי ֶמר‬

‫ִמ ְּב ֵני ְּבָרק‪ֵ ,‬אּלּו ֶׁש ִה ְפִריעּו ִמחּוץ ְל ֵבית‬ ‫ַה ֶּו ְס ִטים ַה ְי ֻר ִּקים‬ ‫ִמי ֶׁשהּו ָר ָצה אֹו ִתי ַּב ֶּט ֶלפֹון‪ֶ .‬זה ָהָיה ַמ ָּמׁש‬
‫ַהְּכ ֶנ ֶסת ַׁש ָּבת ַא ַחת‪ַ .‬א ָּתה זֹו ֵכר?”‬ ‫ַא ֲחֵרי ֶׁש ָח ַזְר ִּתי ִמ ְּת ִפַּלת ַׁש ֲחִרית ִראׁשֹו ָנה‬
‫ַהְר ָּג ָׁשה מּו ָזָרה הֹו ֶל ֶכת ִא ִּתי ֶאל ַה ַהָּס ָעה‪,‬‬ ‫ֶׁשל ֹח ֶדׁש ֱאלּול ְּב ֵבית ַהְּכ ֶנ ֶסת‪ַ .‬י ְל ֵדי ִּכ ָּתה‬
‫הּוא ַּדְו ָקא ָז ַכר ָי ֶפה‪ִּ .‬ב ְפָרט ֶאת ַהּ ֶו ְס ִטים‪.‬‬ ‫ּו ֵמ ֹרב ֶׁש ֲא ִני ָעסּוק ָּבּה‪ֲ ,‬א ִניֹלא ָׂשם ֵלב ֶׁשָּנ ִתי‬ ‫ח' ַּב ֵחי ֶדר ֶׁשָּלנּו ַמ ִּגי ִעים ֶאל יֹום ַהִּלּמּו ִדים‬
‫ָהְי ָתה ֵאיזֹו ְּב ִדי ָחה ֶׁש ָא ַמְרנּו ֶׁש ָהְי ָתה ְקׁשּוָרה‬ ‫ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי‪ֲ .‬א ִני ֵּכן ִנ ְזָּכר ְק ָצת ְּב ָכל ַהִּסּפּור‬ ‫ַא ֲחֵרי ְּת ִפָּלה ְּב ֵבית ַהְּכ ֶנ ֶסת; ַו ֲא ִני‪ַ ,‬ע ְב ְּד ֶכם‬
‫ַה ֶּזה ֶׁשל ַהְיֻר ִּקים ַה ַּמְר ִּגי ִזים‪ֶׁ ,‬ש ֶה ְח ַל ְטנּו ָאז‬ ‫ַהֶּנ ֱא ָמן‪ָ ,‬ע ִלי ִתיסֹוףסֹוף ֶאלִּכ ָּתהח'‪ּ,‬ו ְב ֶע ֶצם‪,‬‬
‫ַלָּי ֹרק‪ָ-‬ירֹק ַההּוא‪.‬‬ ‫ַּבַּפ ַעם ָהִראׁשֹו ָנה ָּפ ַג ְׁש ִּתי קֹול ׁשֹו ָפר ֶׁשל‬
‫“ ַה ְת ַק ֵּשׁר ְל ַב ֵּקׁש ְס ִלי ָחה? ַהֶּי ֶלד ַה ָּגדֹול ָׁשם?‬ ‫ֻּכָּלנּו ֶׁשֹּלא ִמ ְתַי ֲח ִסים ֲא ֵלי ֶהם ְו ַדי‪.‬‬
‫ִּת ְׁש ַמע‪ַ ,‬חִּיים‪ֶ ,‬זה ָאמּור ָהָיה ִל ְהיֹות ְל ֵה ֶפְך‪.‬‬ ‫ֵהם ָהיּו ִּתינֹו ִקִּיים‪ְ ,‬ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָהָיה ְל ַד ֵּבר‬ ‫ֵּבית ְּכ ֶנ ֶסת ֶׁשל ְּת ִחַּלת ֱאלּול‪.‬‬
‫ַא ָּתה זֹו ֵכר ִמי ִּד ֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע‪ָׁ ,‬שם ַעל ָיד‬ ‫ִא ָּתם ִּב ְג ַלל ַה'ְּצחֹו ִקים' ֶׁש ֵהם ָעׂשּו ִמָּכל ִמָּלה‬ ‫“ ִמי רֹו ֶצה אֹו ִתי ְּב ָׁש ָעה ָּכזֹו?” ִה ְתַּפֵּלא ִתי‬
‫ַה ַחּלֹון ֵמ ֲאחֹוֵרי ַהַּס ְפ ָסל ֶׁשל ֶּבְרקֹו ִביץ‪”...‬‬ ‫ֶׁש ָא ַמְרנּו ְּב ִנָּסיֹון ְל ַה ְׁש ִּתיק אֹו ָתם‪ִ .‬נ ְכ ַנ ְסנּו‬
‫ָז ַכְר ִּתי ָי ֶפה‪ְ ,‬ו ֶזה ַה ָּד ָבר ֶׁש ֵה ִציק ִלי ְּב ֶע ֶצם‬ ‫ְּפ ִני ָמה‪ֶׁ .‬ש ַּי ְמ ִׁשיכּו ְל ַה ְפ ִרי ַע ַל ְמ ֻב ָּג ִרים‪,‬‬ ‫ְו ִנ ַּג ְׁש ִּתי ִלּטֹל ֶאת ַה ְּ ׁשפֹו ֶפֶרת‪ֵּ“ .‬כן?”‬
‫ֵמ ָהֶר ַגע ֶׁש ִּ ׂשי ַחת ַה ֶּט ֶלפֹון ִעם ַא ֲהָר ֶלה ּ ֹכ ֵהן‬ ‫ְו ַה ְמ ֻב ָּגִרים ְּכ ָבר ִי ְנ ְזפּו ָּב ֶהם‪ַ .‬מה ֶּזה ִע ְנָין‬ ‫“ ֶזה ַא ֲהָר ֶלה ּכֹ ֵהן ִמ ְּב ֵני ְּבָרק”‪ָ ,‬א ַמר ַא ֲהָר ֶלה‬
‫ִנ ְג ְמָרה‪ֵ .‬הם ָהיּו ַמְר ִּגי ִזים‪ֵ ,‬אין ָס ֵפק‪ֲ .‬א ָבל‬ ‫ּכֹ ֵהן ֶא ָחד‪.‬הּוא ָח ַׁשב ֶׁש ַה ֵּ ׁשם ַי ְזִּכיר ִליאֹותֹו‪,‬‬
‫ֲא ַנ ְחנּוֹלא ָהִיינּו ַטִּלית ֵמ ַהּסּוג ֶׁשֻּכָּלּה ְּת ֵכ ֶלת‪.‬‬ ‫ֶׁשָּלנּו?‬
‫ְו ִאם ֲא ָנ ִׁשים ְמ ַב ְק ִׁשיםּ ֹפה ְס ִלי ָחה ַעל ָלׁשֹון‬ ‫ֲא ָבל ִּב ְפ ִנים‪ְּ ,‬כ ָבר ֹלא ַמ ָּמׁש ִה ְק ַׁש ְבנּו‬ ‫ֲא ָבל ֶזה ֹלא ַמ ְסִּפיק ִה ְזִּכיר ִלי‪.‬‬
‫ִל ְקִרי ַאת ַהּתֹוָרה‪ָ .‬ע ַמ ְד ִּתי ִעם ְנ ֶח ְמָיה ְלַיד‬ ‫“ ָהִיינּו ֶא ְצ ְל ֶכם ַּבִּצי ֶמר”‪ָ ,‬א ַמר ַא ֲהָר ֶלה ּכֹ ֵהן‪.‬‬
‫ָהַרע‪ֲ ,‬א ַנ ְחנּו ֹלא ְיכֹו ִלים ְל ִה ְת ַח ֵּמק‪.‬‬ ‫ַה ַחּלֹון ּו ֵבי ֵנינּו ֶה ְח ַל ְפנּו ֲא ִמירֹות ְּב ֶק ֶׁשר‬ ‫“ ִל ְפ ֵני ָׁש ָנה ֶזה ָהָיה‪ַ ,‬א ָּתה ֶהְר ֵאי ָת ָלנּו ֶאת‬
‫ָח ַזְרנּו ֲא ֵלי ֶהם‪ֲ “ .‬א ַנ ְחנּו ‪ָּ -‬פׁשּוט ‪ַּ -‬גם ֲא ַנ ְחנּו‬ ‫ַלּ ֶו ְס ִטים ַה ְי ֻר ִּקים‪ְׁ .‬שלֹו ָׁשה ַא ִחים‪ַ ,‬על‬
‫ִּד ַּבְרנּו ְּד ָבִרים”‪ָ ,‬א ַמְר ִּתי ָל ֶהם ְּבאֹ ֶמץ‪ֹ .‬לא‬ ‫ַה ַּגְר ַּבִים ַה ַּמ ְצ ִחי ִקים ֶׁשָּל ֶהם‪ַ ,‬על ָּכְך ֶׁש ֵהם‬ ‫ֵּבית ַהְּכ ֶנ ֶסת‪ ,‬זֹו ֵכר?”‬
‫ָנ ִעים ְל ַב ֵּקׁש ְס ִלי ָחה ִמ ֶּי ֶלד ֶׁש ָּק ָטן ִמ ְּמָך‪,‬‬ ‫ֹלא יֹו ְד ִעים ָלרּוץ ְועֹוד ְּב ִדיחֹות ֲע ִסי ִסּיֹות‬ ‫“ ֲא ִני‪ֹ ...‬לא ַמ ָּמׁש זֹו ֵכר‪ִּ .‬כ ְמ ַעט ֶאת ָּכל‬
‫ֲא ָבל ֹלא ִי ָּת ֵכן ֶׁשהּוא ִי ְהֶיה ַא ִּמיץ ּוְר ִצי ִני‪,‬‬ ‫ֲא ֵחרֹות ֶׁש ָעלּו ָלנּו ָאז‪ְּ ,‬דחּופֹות יֹו ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר‬ ‫ָהאֹוְר ִחים ֶׁשָּלנּו ֲא ִני ְמ ַלּ ֶוה ְל ֵבית ַהְּכ ֶנ ֶסת”‪.‬‬
‫ְו ַא ָּתה ‪ַ -‬א ָּתה ִּת ְבַרח ְלָך ֶאל ֵמ ֲאחֹוֵרי ִסי ָנר‬ ‫ְל ַה ְק ִׁשיב ַל' ַּב ַעל קֹוֵרא'‪ֵּ .‬כן‪ָ ,‬ה ָיה ַמ ֲע ִליב‬ ‫“ְו ַא ֲחֵרי ֶזה ֲא ַנ ְחנּו ִׂש ַח ְקנּו ַּבחּוץ ִעם ַהְי ָל ִדים‬
‫ֶׁשל‪ֶׁ ---‬של ְנ ֶח ְמָיה‪ַ ,‬נ ִּגיד‪ָ .‬ל ֵכן ִה ְת ַק ַּשְׁר ִּתי‬ ‫ֶׁש ֵהם ֹלא הֹו ִאילּו ִל ְׁש ֹמ ַע ְּבקֹו ֵלנּו‪ּ ,‬ו ִב ְמקֹום‬ ‫ָה ֲא ֵחִרים‪ְ ,‬ו ַא ָּתה ָא ַמְר ָּת ָלנּו ֶׁש ֶּזה ַמ ְפִרי ַע‬
‫ְל ַכ ֵּבד ַה ְמ ָלצֹות ֶׁשָּלנּו‪ֵ ,‬הם ִמ ְת ַעְּל ִמים‬
‫ֲא ִני ְּב ַע ְצ ִמי‪ִ .‬ה ְס ַּבְר ִּתי‪.‬‬ ‫ַל ְמ ֻב ָּגִרים”‪.‬‬
‫ָס ַל ְחנּו‪ִ .‬ה ְתַּפַּי ְסנּו‪.‬‬ ‫ּו ַמ ְמ ִׁשי ִכים ְל ִה ְׁשּתֹו ֵלל‪.‬‬ ‫“נּו?”‬

‫ֶזה ָהָיה ֶר ַגע ֶׁשל ֱאלּול ֲא ִמ ִּתי‪ְ ,‬ו ָהְי ָתה ִלי‬ ‫“ ְנ ֶח ְמ ָיה”‪ָ ,‬קָרא ִתי לֹו ַהִּצ ָּדה‪ִ “ ,‬ה ְת ַק ְּ ׁשרּו‬ ‫“ַו ֲא ַנ ְחנּו ָצ ַח ְקנּו ְו ִה ְׁשּתֹו ַל ְלנּו‪”...‬‬
‫ַא ַחר ָּכְך ַהְר ָּג ָׁשה ְמֻי ֶח ֶדת ְמ ֹאד‪.‬‬ ‫ַע ְכ ָׁשו ְל ַב ֵּקׁש ְס ִלי ָחה‪ַ ,‬א ֲהָר ֶלה ּ ֹכ ֵהן ֶא ָחד‬ ‫“נּו‪”...‬‬

‫“ְו ָא ַמְרנּו ָּכל ִמי ֵני ְּד ָבִרים”‪.‬‬
‫“ ָאה‪ַ ,‬א ֶּתם ְל ַב ְׁש ֶּתם ֶו ְס ִטים ְיֻר ִּקים? “‬
‫“ ֲא ַנ ְחנּו‪ֲ ...‬א ִני ֹלא זֹו ֵכר‪ֶ .‬זה ָהָיה ַּב‪ ...‬חֶֹרף?‬

‫ִי ַׁשי‪ֵ ,‬אילּו ְּב ָג ִדים ָל ַב ְׁשנּו ָאז?”‬
‫“טֹוב‪ֹ ,‬לא ְמ ַׁשֶּנה ָּכל ָּכְך‪ָ .‬ל ָּמה ְּב ֶע ֶצם ַא ָּתה‬

‫ִמ ְת ַק ֵּשׁר?”‬
‫“ ָאה‪ַ ,‬הּוֶ ְס ִטים ְּב ָאפֹר ּו ְבָירֹק‪ֵּ .‬כן‪ָ .‬ל ַב ְׁשנּו‬

‫אֹו ָתם ָאז‪ְּ .‬ב ִקּצּור ‪ַ -‬א ָּתה סֹו ֵל ַח?”‬
‫“ ַמה ּסֹו ֵל ַח?”‬

‫“נּו‪ַ ,‬על ֶׁשָּכ ָכה ָצ ַח ְקנּו ְו ָא ַמְרנּו ָּכל ִמי ֵני‬
‫ְּד ָבִרים”‪.‬‬

‫“ ֲא ִני ֹלא זֹו ֵכר ֶׁש ֲא ַמְר ֶּתם‪ֵ .‬אילּו‬
‫ְּד ָבִרים?”‬

‫“ ֲא ַנ ְחנּו ָא ַמְרנּו‪ֶ ...‬זה ָהָיה ָלׁשֹון‬
‫ָהַרע ָּכ ֶזה‪ַ .‬ו ֲא ַנ ְחנּו ִמ ְצ ַט ֲעִרים‬

‫ְמ ֹאד”‪.‬‬
‫“טֹוב‪ְּ ,‬ב ֵס ֶדר”‪.‬‬
‫“ֵּכן? סֹו ֵל ַח?”‬

‫“ֵּכן”‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪21‬‬

‫ַּת ְק ִציר‪ַ :‬מ ְד ֶלן ָה ְל ָכה ִעם ָמא ָדם ַא ְנטּו ָאן ְל ֵבית ַהחֹו ִלים‪ְּ ,‬כ ֵדי ִל ְבּ ֹדק ָׁשם ֶאת ִמילֹו‬
‫ַה ִּתינֹוק‪ִ .‬היא ָׁש ְמ ָעה ִא ָּשׁה ַה ְמ ַסֶּפֶרת ַעל ַי ְל ָּדה ֶׁש ָּב ְכ ָתה ְמאֹד ִּב ְג ַלל ִמי ֶׁש ִהי ְּב ֵׁשם‬

‫ֶא ִמי ְל ָיה ֶׁש ֵּמ ָתה‪.‬‬

‫ֶּפ ֶרק לד ַה ָּת ְכ ִנּיֹות ֶׁשל ַמ ְד ֶלן‬

‫" ֵהן ָׁש ְמעּו ֶׁשָּל ִא ָּשׁה ֶׁש ִּטְּפ ָלה ָּב ֶהן‬ ‫ְפלֹו ִרי ְו ֶא ִוי ָע ְבדּו ַי ַחד ַּב ִּמ ְט ָּבח‪,‬‬ ‫ֵע ֶמק‬
‫ַּבְּכ ָפר ָקָרה ַמ ֶּשׁהּו ַרע"‪.‬‬ ‫ְּכ ֶׁש ַמ ְד ֶלן ִנ ְכ ְנ ָסה ְל ָׁשם ִּב ְס ָעָרה‪ֶ " .‬א ִוי‪,‬‬
‫ֶא ִוי!" ִהיא ָקְר ָאה‪ִ ,‬מ ְת ַעֶּל ֶמת ִמ ְפלֹוִרי‪,‬‬
‫" ִהיא ֵמ ָתה?" ִה ְת ַע ְנ ְי ָנה ָמא ָדם‬
‫ַא ְנטּו ָאן‪.‬‬ ‫" ַא ְּת‪ַ ...‬א ְּת ֹלא יֹו ַד ַעת ַמה ָּקָרה!"‬
‫" ַמה ָּקָרה?" ָׁש ֲא ָלה ֶא ִוי ְו ָע ְז ָבה ֶאת‬
‫" ֶה ְמ‪ַּ ...‬כִּנְר ֶאה ֵּכן"‪.‬‬ ‫ַהְּס ַמ ְרטּוט ּבֹו ִׁש ְפ ְשׁ ָפה ֶאת ַמ ָּדף‬
‫"ּו ְב ֵכן‪ַ ,‬ע ְכ ָׁשו ֵהן ּתּו ַכ ְל ָנה ְל ִה ָּ ׁש ֵאר‬
‫ַל ֲעבֹד ּפֹה ְּב ִלי ֶׁש ִהיא ַּת ְמ ִּתין ָל ֶהן‬ ‫ַהִּסיִרים‪ַ " ,‬א ְּת ִנְר ֵאית נֹוָרא‪ַ ,‬מ ְד ֶלן!"‬
‫"ִּכי ָקָרה ַמ ֶּשׁהּו נֹוָרא"‪ַ ,‬מ ְד ֶלן ִה ְת ַנ ְּ ׁש ָפה‬
‫ַּבְּכ ָפר‪ָ ,‬אה?"‬ ‫ּו ְד ָמעֹות ְּגדֹולֹות ָי ְרדּו ֵמ ֵעי ֶני ָה‪,‬‬
‫" ֲא ָבל ֵיׁש ָלנּו ֲאחֹות ֶׁשִּנ ְׁש ֲאָרה ָׁשם‬
‫ְל ַבד"‪ָ ,‬א ְמָרה ֶא ִוי ִּפ ְתאֹום ְו ִה ְז ַּד ְּק ָפה‪.‬‬ ‫" ֶא ִמי ְל ָיה‪ֶ ...‬א ִמי ְל ָיה‪"...‬‬
‫ְׁש ֵּתי ְּד ָמעֹות ֲע ַדִין ִה ְת ַּג ְל ְּגלּו ַעל ְל ָחֶיי ָה‪,‬‬ ‫" ָמה?" ֶא ִוי ֶה ְח ִויָרה ְּב ַבת ַא ַחת‪.‬‬
‫ֲא ָבל ִהיא ִה ְפ ִסי ָקה ִל ְבּכֹות – " ַמ ְד ֶלן‪,‬‬ ‫"ֵּכן‪ֵ ,‬הן‪ֵ ...‬הן ָא ְמרּו ֶׁש ִהיא ֵמ ָתה!"‬
‫ַמה ֵהן ָא ְמרּו ַעל ִמְר ָים‪ֵ ,‬איפֹה ִהיא‬ ‫" ִמי ָא ַמר?" ֶא ִוי ָּת ְפ ָסה ִּב ְכ ֵת ָפּה ֶׁשל‬
‫ַמ ְד ֶלן‪ִ " ,‬מי ָא ַמר ֶׁש ִהיא ִנ ְפ ְטָרה?"‬
‫ַע ְכ ָׁשו? ַּבְּכ ָפר אֹו ָּב ִעיר?"‬ ‫" ַהְּנ ִזירֹות ְּב ֵבית ַהחֹו ִלים‪ָ .‬ר ִאי ִתי אֹו ָתן‪,‬‬
‫" ֵהן‪ֲ ...‬א ִני חֹו ֶׁש ֶבת ֶׁש ִהיא ִנ ְׁש ֲאָרה ְל ַבד‪.‬‬ ‫ֵהן ָא ְמרּו ֶׁש ֶא ִמי ְלָיה ָס ְב ָלהנֹוָרא ְו ַע ְכ ָׁשו‬
‫ֵהן ָא ְמרּו ַמ ֶּשׁהּו ָּכ ֶזה‪ְ .‬ו ֶׁש ִהיא ָּב ְכ ָתה‬ ‫ְּכ ָבר ִה ִּגי ַע ָל ֶזה ַה ֵּקץ‪ְ ,‬ו ֶׁש ִּמְרָים ַה ִּמ ְסֵּכ ָנה‬

‫נֹו ָרא‪"...‬‬ ‫ָּב ְכ ָתה נֹוָרא‪"...‬‬
‫" ֲא ַנ ְחנּו ְצִריכֹות ִל ְמ ֹצא אֹו ָתּה"‪ָ ,‬א ְמָרה‬ ‫ָּכ ֵעת ַּגם ֶאִוי ְו ַגם ַמ ְד ֶלן ָּבכּו נֹוָרא‪ְ .‬פלֹוִרי‬
‫ֶא ִוי ְּב ָהִרי ָמה ֶאת ֹרא ָׁשּה‪ָ " ,‬אסּור ָלּה‬ ‫ָע ְמ ָדה ְנבֹו ָכה ְוֹלא ָמ ְצ ָאה ִמִּלים ְל ַנ ֲח ָמן‪.‬‬
‫ִהיא ִה ְס ַּתְּכ ָלה ַעל ְׁש ֵּתי ֶהן‪ָּ ,‬פ ְת ָחה‬
‫ְל ִה ָּשׁ ֵאר ַּבְּכ ָפר ְל ַבד"‪.‬‬ ‫ֶאת ִּפי ָה ִמ ְסַּפר ְּפ ָע ִמים ְו ָס ְגָרה אֹותֹו‪,‬‬
‫"ּו ָמה ַא ְּת רֹו ָצה? ֶׁשֵּנ ֵלְך ְל ָבֵרר ַע ְכ ָׁשו‬ ‫ְו ָאז ָא ְמָרה ְּב ֶׁש ֶקט‪" :‬אּו ַלי ַא ֶּתן רֹוצֹות‬
‫ְּב ֵבית ַהחֹו ִלים ִאם ִהיא ֵא ֶצל ַהְּנ ִזירֹות‬
‫ַה ֵהן אֹו ֲע ַד ִין ַּבְּכ ָפר? אֹו ֶׁשָּנרּוץ‬ ‫ִל ְׁשּתֹות ַמ ֶּשׁהּו?"‬
‫ָּב ְרחֹובֹות ְּכ ֵדי ִל ְמצֹוא אֹו ָתּה? עֹוד‬ ‫" ֲא ַנ ְחנּו ֹלא ְיכֹולֹות ִל ְׁשּתֹות"‪ ,‬הֹו ִכי ָחה‬
‫ֶר ַגע ְּכ ָבר חֹ ֶׁשְך!" ַמ ְד ֶלן ִה ְת ַי ְּשׁ ָבה ַעל‬ ‫אֹו ָתּה ַמ ְד ֶלן‪ֲ " ,‬א ַנ ְחנּו ֲעצּובֹות ַע ְכ ָׁשו‬
‫ַהִּכֵּסא ֶׁש ָה ָיה ְל ַיד ֻׁש ְל ַחן ָה ֲעבֹו ָדה‬ ‫ְמ ֹאד ְמ ֹאד!" ְוׁשּוב ָז ְלגּו ֵעי ֶני ָה ְּד ָמעֹות‬
‫ַה ָּק ָטן ֶׁש ַּב ִּמ ְט ָּבח ְו ִה ְת ַנ ְּ ׁש ָפה ְּבכֹ ַח‪ֲ " ,‬א ִני‬
‫ֹלא ְיכֹו ָלה ָלרּוץ יֹו ֵתר‪ַ .‬א ְּת יֹו ַד ַעת ַּכ ָּמה‬ ‫ְּגדֹולֹות‪.‬‬
‫ָה ָל ְכ ִּתי ַהּיֹום?" ִהיא ֵה ִעי ָפה ַמ ָּבט ָמ ִהיר‬ ‫" ַמה ֶּזה‪ַ ,‬מה ּקֹו ֶרה ּפֹה ּו ַמה ֵּפ ֶׁשר‬
‫ְל ֶע ְבָרּה ֶׁשל ָמא ָדם ַא ְנטּו ָאן ֶׁש ֲע ַד ִין‬ ‫ַה ְי ָללֹות?" ִנ ְכ ְנ ָסה ָמא ָדם ַא ְנטּו ָאן ֶאל‬
‫ַה ִּמ ְט ָּבח‪ֶ " ,‬אִוי? ַמ ְד ֶלן? ַמה ָּקָרה ָל ֶכן?"‬
‫ִנְּצ ָבה ְּב ִפ ְתחֹו ֶׁשל ַה ִּמ ְט ָּבח‪.‬‬

‫ַָהה ְֲּעכ ֵֻקחִּלבֹיוםת‬ ‫‪22‬‬

‫תש"פ ‪48‬‬

‫סיפור בהמשכים ‪ ///‬אסתי קווין‬ ‫ְפַר ְנ ִקים ָצְר ָפ ִת ִּיים‪ְ ,‬ו ֵאין ָל ֶהן ׁשּום צֶֹרְך ַל ֲע ֹבד ֶא ְצ ָלּה עֹוד‬ ‫" ַמ ְד ֶלן ְּב ֶה ְח ֵלט ָה ְל ָכה ַהְר ֵּבה ַהּיֹום"‪ָ ,‬א ְמָרה ַה ְּג ֶבֶרת ְו ֵה ִני ָפה‬
‫ִׁש ָּ ׁשה ֳח ָד ִׁשים ְּת ִמי ִמים‪.‬‬ ‫ֶא ְצ ַּבע ַמ ֲא ִׁשי ָמה ְל ֶע ְבָרּה ֶׁשל ֶא ִוי‪ְ " ,‬ו ָכל ֶזה ִּב ְג ַלל ָהַר ְׁש ָלנּות‬
‫ֶׁשָּלְך ִּב ְׁש ִמיָרה ַעל ַהֶּנ ֶכד ֶׁשִּלי‪ֲ .‬א ִני ֲע ַדִין ְמ ֻז ְע ַז ַעת ַל ַּמ ְח ָׁש ָבה‬
‫" ֲא ַנ ְחנּו ְנ ַק ֵּים ְל ִז ְכָרּה ֶאת 'מֹו ֲעדֹון ָה ֲע ֵקבֹות ָה ֲאבּו ִדים'‪"...‬‬ ‫ֵּכי ַצד ָקָרה ֶׁשהּוא ָמ ָצא ְזכּו ִכית ְּכ ֶׁש ָה ָיה ַּת ַחת ַא ְחָריּו ֵתְך!"‬
‫ָא ְמָרה ַמ ְד ֶלן ְּב ֶׁש ֶקט‪ְּ ,‬כ ֶׁש ְּ ׁש ֵּתי ֶהן ָׁש ְכבּו ַעל ַה ִּמ ְזָר ִנים ְּב ַח ְדרֹו‬ ‫ֶא ִוי ִה ְׁשִּפי ָלה ֶאת ֵעי ֶני ָה ְוֹלא ָא ְמָרה ְּכלּום‪ַ .‬מ ְד ֶלן ִה ְס ַּתְּכ ָלה‬
‫ֶׁשל ִמילֹו‪ַ " .‬א ְּת זֹו ֶכֶרת ֶאת ַה ִּ ׁשיִרים ֶׁש ִהיא ִל ְּמ ָדה אֹו ָתנּו?"‬
‫ַעל ַה ִּת ְקָרה‪.‬‬
‫"ֵּכן‪ֶּ ,‬ב ַטח"‪ָ ,‬ל ֲח ָׁשה ֶא ִוי‪.‬‬ ‫" ֲא ִני ִס ַּי ְמ ִּתי ְל ַהּיֹום ֶאת ָה ֲעבֹו ָדה"‪ָ ,‬א ְמָרה ְפלֹוִרי ִּפ ְתאֹום‬
‫" ַעל ַהִּפיל ִעם ַהְּכ ָנ ַפ ִים‪ִ "...‬מ ְל ְמ ָלה ַמ ְד ֶלן‪ַׁ " .‬שְר ִּתי ֶאת ֶזה‬ ‫ּו ָפ ְׁש ָטה ֶאת ַהִּסי ָנר ֶׁשָּלּה‪ְּ ",‬ב ֵאי ֶזה ֵּביתחֹו ִלים ִּב ַּקְר ֶּתן‪ָ ,‬מא ָדם?"‬
‫ִׁש ְלׁשֹום ְל ִמילֹו‪ ,‬הּוא ָׂש ַמח ָּכל ָּכְך ּו ָמ ָחא ַּכַּפ ִים‪ֲ .‬א ִני חֹו ֶׁש ֶבת‬
‫" ְּב ֵבית ַהחֹו ִלים ָה ִעירֹו ִני"‪.‬‬
‫" ֲא ַנ ְחנּו ְנ ַקֵּים ְל ִז ְכ ָרּה ֶאת 'מֹו ֲעדֹון‬ ‫"הּוא ִנ ְמ ָצא ַמ ָּמׁש ַּב ֶּדֶרְך ְל ֵבי ִתי"‪ְ .‬פלֹוִרי ָר ֲח ָצה ֶאת ָי ֶדי ָה‪.‬‬
‫ָה ֲע ֵקבֹות ָה ֲאבּו ִדים'‪ָ "...‬א ְמ ָרה ַמ ְד ֶלן‬
‫ְּבֶׁש ֶקט‪ְּ ,‬כֶׁשׁ ְּש ֵּתי ֶהן ָׁש ְכבּו ַעל ַהִּמ ְז ָר ִנים‬ ‫" ַמה ִּל ְׁש ֹאל? ִאם ִה ִּגי ָעה ְל ָׁשם ַהּיֹום ַי ְל ָּדה ְּב ֵׁשם ִמְר ָים?"‬
‫"ֵּכן‪ַ .‬ו ֲה ִכי ָחׁשּוב‪ֶ "...‬א ִוי ָּב ְל ָעה ֶאת ֻר ָּקּה‪ִ " ,‬אם ִה ִּגי ָעה ְל ָׁשם‬
‫ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ִמילֹו‪ַ " .‬א ְּת זֹו ֶכ ֶרת ֶאת‬ ‫ִא ָּ ׁשה ֶׁשּקֹוְר ִאים ָלּה ֶא ִמי ְל ָיה‪ְ .‬נ ִזיָרה‪ְ .‬ו ִאם‪ְ ...‬ו ִאם‪ּ ...‬ו ַמה‬
‫ַהׁ ִּשי ִרים ֶׁש ִהיא ִלְּמ ָדה אֹו ָתנּו?"‬
‫ְּשׁלֹו ָמּה"‪.‬‬
‫ֶׁש ַה ְּג ֶבֶרת ֵּת ָה ֶנה ִל ְׁשמֹ ַע אֹו ִתי ָׁשָרה‪ָ ,‬מה ַא ְּת אֹו ֶמֶרת? ִהיא‬ ‫" ַא ְּת ֹלא ַמ ֲא ִמי ָנה ִלי ֶׁש ָּשׁ ַמ ְע ִּתי ֶׁש ִהיא ִנ ְפ ְטָרה?" ַמ ְד ֶלן‬
‫אֹו ֶמֶרת ֶׁש ֵּיׁש ִלי קֹול ָי ֶפה ְמאֹד‪ֲ .‬א ִני ְּבטּו ָחה ֶׁש ִהיא ִּתְר ֶצה‬
‫ָּפ ֲעָרה ֵעי ַנ ִים ֲא ֻדּמֹות‪.‬‬
‫ִל ְלמֹד ֶאת ָּכל ַה ִּשׁיִרים"‪.‬‬ ‫" ֶא ְבּדֹק ֶאת ֶזה"‪ָ ,‬א ְמָרה ְפלֹוִרי ְּכ ֶׁש ִהיא ַמ ִּבי ָטה ְּב ֶאִוי‪ּ ,‬ו ְב ִבְרַּכת‬
‫" ֲא ִני ֹלא חֹו ֶׁש ֶבת ֶׁש ִּי ְה ֶיה ָלְך ְז ַמן ְל ַל ֵּמד אֹו ָתּה"‪ָ ,‬א ְמָרה‬
‫ֶא ִוי‪ְׁ ,‬ש ֵני ַמְרְּפ ֶקי ָה ְנעּו ִצים ַּב ִּמ ְזָרן ְורֹא ָׁשּה ִנ ְת ָמְך ֵּבין ְׁש ֵּתי‬ ‫' ֶעֶרב טֹוב' ֲחפּו ָזה ‪ָ -‬ה ְל ָכה ִמ ָּשׁם‪.‬‬
‫" ִלי ִדי ָע ֵתְך‪ֶ ,‬א ִוי‪ֲ ,‬א ִני ְמ ַצָּפה ַל ֲארּו ַחת ָה ֶעֶרב ֶׁשִּלי"‪ָ ,‬א ְמָרה‬
‫ַּכּפֹות ָי ֶדי ָה‪.‬‬ ‫ַה ָּמא ָדם ְּב ִב ָּקְר ִּתּיּות‪ָ ".‬ה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַא ְּת ִמ ְצ ַט ֶעֶרת ַעלמֹו ָתּה ֶׁשל‬
‫" ָל ָּמה ֹלא?"‬ ‫ָה ֶא ִמי ְלָיה ַה ִהיא‪ֹ ,‬לא אֹו ֶמֶרת ֶׁש ַא ְּת ְיכֹו ָלה ְל ַז ְל ֵזל ְּב ַת ְפ ִקי ַדִיְך‬
‫"ִּכי ֲא ַנ ְחנּו ְצִריכֹות ִל ְנסֹ ַע ְל ַחֵּפׂש ֶאת ִמְר ָים‪ָ .‬א ַמְר ְּת ֶׁש ִהיא‬ ‫ָּכאן‪ָּ ,‬ברּור? טֹוב ֶׁש ִּמילֹו ִנְר ַּדם‪ַ ,‬ה ִּמ ְסֵּכן‪ְ ,‬ל ַא ַחר ָּכל ַה ִּט ְלטּו ִלים‬
‫ִנ ְׁש ֲאָרה ְל ַבד ַּבְּכ ָפר"‪.‬‬ ‫ֶׁש ָע ַבר ַהּיֹום‪ַ .‬מ ְד ֶלן‪ "...‬קֹו ָלּה ִה ְתַרֵּכְך ְמ ַעט ְּכ ֶׁש ִהיא ִה ְס ַּתְּכ ָלה‬
‫"ֹלא ָא ַמְר ִּתי ַּבְּכ ָפר!" ִה ְת ַנ ְּג ָדה ַמ ְד ֶלן‪ָ " ,‬א ַמְר ִּתי ְל ַבד! אּו ַלי‬ ‫ַעל ֵעי ֶני ָה ַהְּנפּוחֹות ֶׁשל ַה ַּי ְל ָּדה‪ְ " ,‬ל ִכי ִה ְתַר ֲח ִצי‪ַ ,‬ה ֲח ִלי ִפי‬
‫ִהיא ְּב ֵבית ַהחֹו ִלים?"‬ ‫ְּב ָג ִדים ּובֹו ִאי ֶל ֱא ֹכל‪ֶ .‬א ִוי‪ֲ ,‬ה ִכי ִני ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן ְּכ ֵלי אֹ ֶכל ַּגם‬
‫" ָל ָּמה ֶׁש ִהיא ִּת ְה ֶיה ְּב ֵבית ַהחֹו ִלים? ִהיא ֹלא ָה ְי ָתה חֹו ָלה"‪.‬‬
‫"אּו ַלי ֶא ִמי ְל ָיה ִה ְד ִּבי ָקה אֹו ָתּה‪ִ "...‬מ ְל ְמ ָלה ַמ ְד ֶלן‪ְ " ,‬ואּו ַלי‬ ‫ֲעבּו ָרּה!"‬
‫ִהיא ְס ָתם ִלּ ְו ָתה ֶאת ֶא ִמי ְל ָיה ְל ֵבית ַהחֹו ִלים ְו ַע ְכ ָׁשו ֵאין‬ ‫ַמ ְד ֶלן ִׁש ְפ ְשׁ ָפה ֶאת ֵעי ֶני ָה‪ְ " .‬ל ֵאי ֶזה ֶּב ֶגד ְל ַה ְח ִליף?" ָׁש ֲא ָלה‬
‫ָלּה ְל ָאן ַל ְח ֹזר"‪.‬‬
‫" ִנְר ֶאה ַמה ְפלֹוִרי ְּת ַסֵּפר ָלנּו"‪ָ ,‬א ְמָרה ֶא ִוי‪ְ " .‬מ ַע ְנ ֵין ִאם ִהיא‬ ‫ְּבטֹון ִמ ְתַּפֵּנק ְו ִה ִּבי ָטה ַעל ַה ִּשׂ ְמ ָלה ֶׁשאֹו ָתּה ָל ְב ָׁשה‪.‬‬
‫ָּפ ְג ָׁשה ׁשּוב ֶאת ָה ִאיׁש ֶׁש ֶה ֱע ִביר ֶא ְתמֹול ְל ֶא ִמי ְל ָיה ֶאת‬ ‫" ָק ִני ִתי ָלְך ֶא ְתמֹול ִׂש ְמ ָלה נֹו ֶס ֶפת ִמְּל ַבד זֹו‪ּ .‬בֹו ִאי ְו ֶא ֵּתן ָלְך‬
‫ַההֹו ָד ָעה ‪ֶ -‬זה ֶׁש ִּב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְלהֹו ִדי ַע ֶׁש ֲא ַנ ְחנּו ֵּבי ְנ ַת ִים‬
‫ִנ ְׁש ֲארֹות ָּב ִעיר‪ֲ .‬הֵרי ַרק ֶא ְתמֹול ַּבּ ֹב ֶקר ֶה ֱע ַבְרנּו ֶאת ַההֹו ָד ָעה‪.‬‬ ‫אֹו ָתּה‪ַ ,‬י ְל ָּדה ֻא ְמ ָל ָלה"‪.‬‬
‫ִאם ָה ִאיׁש ִה ִּגי ַע ַלְּכ ָפר‪ְ ,‬ל ֵבי ָתּה ֶׁשל ֶא ִמי ְלָיה‪ ,‬הּוא ָהָיה ָאמּור‬ ‫ִנְר ָאה ֶׁש ַהִּכּנּוי ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעי ֶני ָה ֶׁשל ַמ ְד ֶלן‪ִ .‬היא ִמ ְצ ְמ ָצה‬
‫ִלְראֹות ַמה ְּשׁלֹו ָמּה‪ְ .‬מ ַע ְנ ֵין ִאם ְּכ ָבר ָאז ַה ַּמָּצב ָה ָיה‪ָּ ...‬גרּו ַע‬ ‫ְּב ֵעי ֶני ָה ְּב ָח ְז ָקה‪ּ ,‬גֹוֶר ֶמת ָל ֶהן ִל ְד ֹמ ַע עֹוד יֹו ֵתר‪ְ ,‬ו ָׁש ְמ ָטה‬
‫ָּכל ָּכְך"‪ַ ,‬הּקֹול ֶׁשָּלּה ָיַרד‪.‬‬ ‫ֶאת ָז ִוּיֹות ִּפי ָה ְּבצּוָרה ְמעֹוֶרֶרת ַר ֲח ִמים‪ֶ .‬א ִוי ֵה ִעי ָפה ָּבּה‬
‫" ֲא ִני ְמ ִקי ָמה מֹו ֲעדֹון ְל ִז ְכָרּה"‪ָ ,‬ח ְזָרה ַמ ְד ֶלן ַעל ַה ְח ָל ָט ָתּה‬ ‫ַמ ָּבט ָחטּוף ְוֹלא ָא ְמָרה ָּד ָבר‪ָ .‬ה ִא ָּשׁה ְו ַה ַּי ְל ָּדה ַהְּצ ִעיָרה‬
‫ְל ַא ַחר ֶר ַגע ָארְֹך ֶׁשל ֶׁש ֶקט ָעצּוב‪ֲ " ,‬א ִני ֲא ַל ֵּמד ֶאת ִמילֹו ֶאת‬ ‫ָי ְצאּו ֵמ ַה ִּמ ְט ָּבח‪ ,‬מֹו ִתירֹות אֹו ָתּה ְל ַב ָּדּה‪ְ ,‬וַרק ָאז ִהְר ְׁש ָתה‬
‫ָּכל ַה ִּשׁיִרים‪ְ ,‬ו ַגם ֶאת ַס ְב ָּתא ֶׁשּלֹו‪ִ .‬היא ֶּב ַטח ִּת ְׂש ַמח‪ִ ,‬היא‬ ‫ֶא ִוי ְל ַע ְצ ָמּה ִל ְפרֹץ ִּב ְב ִכי ׁשּוב‪ֶ .‬א ִמי ְל ָיה ַהּטֹו ָבה‪ַ ,‬ה ִּמ ְסֵּכ ָנה!‬
‫ֲהֵרי ָא ְמָרה ֶׁש ֵּיׁש ִלי קֹול ָי ֶפה ְו ַגם ַּת ְל ַּת ִלים ֲחמּו ִדים"‪.‬‬ ‫ִמְר ָים ָה ֲע ִדי ָנה ְו ַהּבֹו ֵד ָדה! ַמה ֵהן ֲאמּורֹות ַל ֲעׂשֹות ַע ְכ ָׁשו?‬
‫"ֵּכן"‪ִ ,‬א ְּ ׁשָרה ֶא ִוי ְּב ֶׁש ֶקט‪.‬‬ ‫ָה ֶעֶרב ִהיא ֹלא ּ ֹתא ַמר ְּכלּום‪ְּ .‬ת ַמֵּלא ְּב ֶנ ֱא ָמנּות ֶאת ְּדִריׁשֹו ֶתי ָה‬
‫" ַו ֲא ִני חֹו ֶׁש ֶבת ֶׁשְּל ִמְר ָים ְּכ ַדאי ִל ְמ ֹצא ַּב ִית ַא ֵחר"‪ָ ,‬א ְמָרה‬ ‫ֶׁשל ַּב ֲע ַלת ַה ַּב ִית‪ֲ ,‬א ָבל ִאם ְפלֹוִרי ֹלא ֵּת ַדע ְל ַסֵּפר ָמ ָחר ֵהי ָכן‬
‫ַמ ְד ֶלן ִּפ ְתאֹום‪ֲ " .‬א ִני ְּכ ָבר ַמִּכיָרה ֶאת ָמא ָדם ַא ְנטּו ָאן‪ִ .‬היא‪...‬‬ ‫ִמְר ָים ִנ ְמ ֵצאת‪ֵ ,‬הן ְּת ַב ֵּק ְ ׁש ָנה ִמ ָּמא ָדם ַא ְנטּו ָאן ֶאת ְׂש ָכָרן‬
‫אֹו ָתּה ִהיא ֹלא ּתֹא ַהב‪ּ .‬בֹו ִאי ְו ַנ ִּגיד ִל ְפלֹוִרי ָמ ָחר‪ֶׁ ,‬ש ַּגם ִאם‬
‫ִהיא ְּכ ָבר יֹו ַד ַעת ֵהי ָכן ִמְר ָים ִנ ְמ ֵצאת‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָּת ִביא אֹו ָתּה‬ ‫ְו ַי ַחד ַּת ֲח ֹזְר ָנה ֶאל ַהְּכ ָפר‪.‬‬
‫ְל ֹפה‪ֶׁ .‬ש ִּת ְמ ָצא ָלּה ָמקֹום ַא ֵחר‪ְּ ,‬ב ֵס ֶדר?"‬ ‫ִהיא ָעְר ָכה ֶאת ַה ֻׁש ְל ָחן ַה ְמֻר ָּבע ַה ָּגדֹול‪ַ ,‬הִּני ָחה ָע ָליו ֶאת‬
‫ָהאֹ ֶכל ַה ַחם ְּכ ֶׁש ִּד ְמעֹו ֶתי ָה זֹו ְלגֹות‪ְּ .‬ב ֹק ִׁשי ִה ְצ ִלי ָחה ִלְראֹות‬
‫ֶאת ַמ ְד ֶלן ַהִּנ ְכ ֶנ ֶסת ְל ֶח ֶדר ְּב ִל ְו ַית ַּב ֲע ַלת ַה ַּב ִית‪ְ ,‬לבּו ָׁשה‬
‫ְּב ִׂש ְמ ָלה ָנ ָאה‪ׁ ,‬שֹו ָנה ֵמ ַהּקֹו ֶד ֶמת‪ .‬טֹוב ְמאֹד ֶׁש ֵּיׁש ְל ַמ ְד ֶלן‬
‫ַמ ֶּ ׁשהּו ִל ְׂשמֹ ַח ּבֹו‪ ,‬אּו ָלם ַמה ּ ֹתא ַמר ְּכ ֶׁש ִּת ְת ַּב ֵּקׁש ָמ ָחר ְל ִהָּפֵרד‬

‫ִמ ְּב ָג ֶדי ָה ַה ֳח ָד ִׁשים?‬
‫ַה ְלַואי ְו ַה ְּג ֶבֶרת ְּתַר ֵחם ָע ֶלי ָה ְו ַתְר ֶׁשה ָלּה ָל ַק ַחת אֹו ָתם ִא ָּתּה‪.‬‬
‫ִהיא ַו ַּדאי ָּת ִבין ֶׁשָּכ ֵעת ֵהן ְּכ ָבר ֵאי ָנן ְזקּוקֹות ְל ֶא ֶלף ּו ָמא ַתִים‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪23‬‬

‫ֵמ ֲאחֹוֵרי ֵעץ‪ִ .‬מי ֶׁשהּו עֹוד ָעלּול ְל ִה ְתָּפֵרץ‬ ‫ָקָרא אֹותֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָע ַתִים ָו ֵח ִצי‪ַ .‬מה ַּד ְע ְּתָך‬ ‫ֶּפֶרק ‪26‬‬
‫ְּכ ַלַּפי‪ֵ .‬יׁש ּפֹה ּגֹו ִיים ִי ְׁשֵרי ֶּדֶרְך‪ָּ ,‬כ ֶזה ְל ָמ ָׁשל‬ ‫ַעל ֶזה?"‬
‫ִנ ְׁש ַמע ַּב ַעל ֲחנּות ַה ַּב ִּדים; ְו ֵיׁש ֲא ֵחִרים –‬ ‫ּובֹו‪-‬‬
‫ַה ְּמ ֵל ִאים ִׂש ְנ ָאה ְל ָכל ְיהּו ִדי‪ִׁ .‬ש ְלטֹון ַהַּצאר‬ ‫" ִא ְׁש ִּתי ָּת ִמיד אֹו ֶמֶרת ֶׁש ִאם ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר‬ ‫ַחִּיים ַע ְצָּב ִני ּו ְמ ֻת ְסָּכל‪,‬‬
‫ֵמ ִסית ֶנ ֶגד ַה ְיהּו ִדים‪ָ ,‬ה ֲא ֵׁש ִמים ִּכ ְב ָיכֹול‬ ‫ּו ְמ ַד ֵּבר‪ִ ,‬סי ָמן ֶׁש ֵאין ְלָך ַמה ְּל ַה ִּגיד‪ִ .‬אם ֵיׁש‬ ‫ַר ְעיֹון ַה ַּמ ֲע ָקב ְל ָה ֶעֶרב – ֻסַּכל‪,‬‬
‫ְּבמֹותֹו ֶׁשל ַה ֶּי ֶלד ַא ְנ ְּדֵרי ַו ֲא ֵׁש ִמים‪ִּ ,‬כ ְב ָיכֹול‪,‬‬ ‫ְלָך ַמ ֶּ ׁשהּו ֻמ ְצ ָּדק ְל ַה ִּגיד – ַא ָּתה ַמ ְס ִּביר‬ ‫ְו ֶזַרח ְמ ַגֶּלה ֶׁשְּל ַזהֹות ֵמָרחֹוק –‬
‫ַּגם ְּב ָצרֹות נֹו ָספֹות ֶׁשּסֹו ְב ִלים ֵמ ֶהן ְּברּו ְסָיה‪.‬‬ ‫אֹותֹו ִּב ְׁש ֵני ִמ ְׁשָּפ ִטים‪ִ .‬אם ָה ְי ָתה ָל ֶהם‬ ‫ַּגם ֶזה ֹלא ַקל‪.‬‬
‫ָצרֹות ֶׁש ַל ֲא ִמּתֹו ֶׁשל ָּד ָבר ַהַּצאִרים ֲא ֵׁש ִמים‬ ‫ַט ֲע ָנה ַא ַחת צֹו ֶד ֶקת ַעל ֵּבי ִליס‪ְּ ,‬כ ַתב‬
‫ַּת ְק ִציר‪ַ :‬הּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ֵעדּויֹות‬
‫ָּב ֶהם‪.‬‬ ‫ָה ִאּ ׁשּום ָה ָיה ָק ָצר"‪.‬‬ ‫ִה ְס ַּת ֵּים‪ַ .‬ח ִּיים ְו ַׁש ְּב ַתי ָר ִצים ַא ֲח ֵרי‬
‫ְל ַאט ְל ַאט ֶה ְח ִׁשיְך‪ָׂ .‬ש ַמ ְח ִּתי‪ַ .‬ע ְכ ָׁשו ֶא ְמׁ ֹשְך‬ ‫" ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ַּגם ְּב ֶס ְנט ֶּפ ֶט ְר ְסּבּו ְרג ָהיּו‬ ‫ַה ַח ְׁש ַמִּלית‪ְּ ,‬כ ֵדי ַל ֲעקֹב ַא ֲחֵרי ַה ַּבחּוִרים‬
‫ָּפחֹות ְּתׂשּו ַמת ֵלב‪ָ .‬ח ַז ְר ִּתי ֶאל ָה ְרחֹוב‬ ‫ְׁש ִביתֹות ְמ ָח ָאה ֶׁשל ּפֹו ֲע ִלים ֶנ ֶגד ַה ִּמ ְׁשָּפט‪.‬‬ ‫ָה ַא ְנ ִטי ֵׁש ִמים ַהִּנ ְמ ָצ ִאים ְּבתֹו ָכּה‪ְ ,‬ו ִאּלּו‬
‫ָהָרא ִׁשי‪ֲ .‬חנּות ַה ַּב ִּדים ְּכ ָבר ָה ְי ָתה ְסגּוָרה‪.‬‬ ‫ֲא ָבל ָל ָּמה ֶׁש ֶּזה ְי ַע ְנ ֵין ֶאת ַהַּצאר אֹו ֶאת‬ ‫ֶזַרח ְמ ַחֶּכה ָל ֶהם ְל ַיד ֲחנּות ַּב ִּדים‪ֵּ ,‬כי ָון‬
‫ֶנ ֱע ַמ ְד ִּתי ְל ַיד ִּפ ְת ָחּה‪ְּ .‬בַו ַּדאי ֶי ֱאַרְך עֹוד ְז ַמן‬ ‫ִמי ֶׁשהּו? ֲא ַנ ְחנּו עֹוד ִנְר ֶאה ֶאת ֵּבי ִליס מּו ָצא‬
‫ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻס ָּגל ָלרּוץ ְז ַמן ַרב ָּכל ָּכְך‪.‬‬
‫ַרב ַעד ֶׁש ַח ִּיים ְו ַׁש ְּב ַתי ַי ְח ְזרּו‪.‬‬ ‫ַלהֹוֵרג‪ֲ ,‬א ִני אֹו ֵמר ְלָך"‪.‬‬
‫ַאף ַח ְׁש ַמִּלית ֹלא ָנ ְס ָעה ָּבְרחֹוב‪ַ .‬רק ֲא ָנ ִׁשים‬ ‫ַּב ַעל ַה ֲחנּות ָע ָנה לֹו ְּבקֹול ָׁש ֵקט ֶׁשֹּלא‬ ‫ַח ִּיים ְו ַׁש ְּב ַתי ֶנ ֶע ְלמּו ֵּבין ָה ֲא ָנ ִׁשים‬
‫ִה ְצ ַל ְח ִּתי ִל ְׁש ֹמ ַע‪ .‬הּוא ְמ ַד ֵּבר ַעל ַהַּצאר?‬ ‫ֶׁש ְּב ֶה ְמ ֵׁשכֹו ַה ְּמֻר ָחק ֶׁשל ָהְרחֹוב‪ֶ .‬נ ֱע ַמ ְד ִּתי‬
‫ְמ ַע ִּטים ָהיּו ַע ְכ ָׁשו ַּבחּוץ‪.‬‬ ‫ִה ְׁשּתֹו ַק ְק ִּתי ְל ַה ְק ִׁשיב‪ַ .‬א ֶּתם ְמ ִבי ִנים‪,‬‬
‫ָהַר ְג ַל ִים ֶׁשִּלי ְּכ ָבר ָּכ ֲאבּו‪ֲ ,‬א ָבל ֹלא ָר ִצי ִתי‬ ‫ָה ִיינּו ְּבאּו ְק ָר ִאי ָנה ֶׁשל ‪ָׁ .1914‬שלֹוׁש‬ ‫ְל ַיד ֲחנּות ַה ַּב ִּדים‪.‬‬
‫ְל ִה ְתַי ֵּ ׁשב ַעל ַה ִּמ ְדָר ָכה‪ָּ .‬פ ָנ ֵסי ַה ָּגז ֶׁש ְּב ֹראׁש‬ ‫ָׁש ִנים ַא ַחר ָּכְך ִה ְצ ִלי ַח סֹוף סֹוף ָה ָעם‬ ‫" ָמה ַא ָּתה רֹו ֶצה‪ֶ ,‬י ֶלד?" ָא ָדם ַּב ַעל ֵׂש ָער‬
‫ָה ַעּמּו ִדים ֵה ִאירּו ֶאת ָהְרחֹוב‪ִ .‬ה ְת ַא ַּמ ְצ ִּתי‬ ‫ָהרּו ִסי ִל ְפ ֹרק ֵמ ָע ָליו ֶאת ִׁש ְלטֹון ַהַּצאר‬
‫ְל ִה ְס ַּתֵּכל ְל ִכּוּון ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ֶּדֶרְך‪ַ .‬אְר ַּבע ְּדמּויֹות‬ ‫ָה ַא ְכ ָזִרי‪ַּ .‬ב ְּתקּו ָפה ֶׁש ָּבּה ֲא ַנ ְחנּו ִנ ְמ ָצ ִאים‪,‬‬ ‫ָא ֹפר ָׁש ַאל אֹו ִתי‪.‬‬
‫ִה ְת ָקְרבּו ִמ ָּ ׁשם‪ַ .‬ה ִאם ֵאֶּלה ַהחֹו ְקִרים? ַה ִאם‬ ‫ָה ָאֶרץ רֹו ֶח ֶׁשת ְּפ ִעי ֻלּיֹות ַמ ְח ֶּתֶרת‪ .‬אּו ַלי‬ ‫" ֲא ִני ְמ ַחֶּכה ָּכאן ְל ִמי ֶׁשהּו"‪.‬‬
‫ַח ִּיים ְו ַׁש ְּב ַתי ִה ְצ ִליחּו ְל ַׁש ְחֵרר ֶאת ַא ְב ֵנר‬ ‫ָּכאן‪ַּ ,‬ב ֲחנּות ַה ַּב ִּדים‪ִ ,‬מ ְתחֹו ְל ִלים ְּד ָבִרים‬ ‫"טֹוב"‪,‬הּואָּפ ַלט ְּב ַז ַעף‪ְ ,‬ו ִנ ְכ ַנס ְלתֹוְך ַה ֲחנּות‪.‬‬
‫ִה ַּב ְט ִּתי ַהִּצ ָּדה ְּב ִלי ְלסֹו ֵבב ֶאת ָה ֹראׁש‪,‬‬
‫ּו ְׂשרּו ִליק?‬ ‫ִה ְסטֹוִר ִּיים ַמ ָּמׁש‪.‬‬ ‫ְוָר ִאי ִתי ֶׁשהּוא ִמ ְת ַי ֵּ ׁשב ְל ַיד ֻׁש ְל ָחן ֶׁש ָה ָיה‬
‫ֹלא ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ַזהֹות ֶאת ַה ְּדמּויֹות‬ ‫אֹו ֶׁש ֲא ִני ַמ ְפ ִליג ְּב ִד ְמיֹון‪ְ ,‬ו ָה ֲא ָנ ִׁשים ָּכאן ֵהם‬ ‫ַּב ֲחנּות‪ .‬הּוא ַּב ַעל ַה ֲחנּות‪ִ ,‬אם ֵּכן‪.‬‬
‫ֲא ָנ ִׁשיםְּפׁשּו ִטים ֶׁש ֵאי ָנם ְקׁשּוִרים ַל ַּמ ְהֵּפ ָכה‬ ‫ִנ ְׁש ַאְר ִּתי ַל ֲע ֹמד ְּבאֹותֹו ָמקֹום‪ָ .‬א ָדם ָּכפּוף‪,‬‬
‫ֶׁש ִה ְת ָקְרבּו‪.‬‬ ‫ַה ְּקרֹו ָבה ְּבׁשּוםצּוָרה‪ֵ .‬הם ַרקרֹו ִצים ִׁש ְלטֹון‬ ‫ֶׁשִּנ ְׁש ַען ַעל ַמ ֵּקל‪ִ ,‬ה ְת ָקֵרב ַל ֲחנּות‪ .‬הּוא ָנ ַעץ‬
‫אּו ַלי ֲא ִני ָצִריְך ִמ ְסָּפר ָּגבֹו ַּהיֹו ֵתר ַּב ִּמ ְׁש ָק ַפִים‪.‬‬ ‫ַמ ָּבט ּבֹו ֵדק ַּבֵּפאֹות ַה ְמ ֻס ְל ָסלֹות ֶׁשִּלי‪ְ ,‬ו ַא ַחר‬
‫ִא ָּמא ָּת ִמיד חֹו ֶׁש ֶׁשת ֶׁש ֲא ִני ְמ ַא ֵּמץ ֶאת‬ ‫ֶצ ֶדק‪ּ ,‬ו ְמׂשֹו ֲח ִחים ַעל ָּכְך ְל ֻת ָּמם‪.‬‬
‫ָה ֵעי ַנִים יֹו ֵתר ִמ ַּדי ִּב ְקִרי ָאה‪ִ .‬היא ַּגם אֹו ֶמֶרת‬ ‫ִאּלּו ָה ִיי ִתי ִמ ְת ָק ֵרב יֹו ֵתר‪ ,‬אּו ַלי ָה ִיי ִתי‬ ‫ָּכְך ִנ ְכ ַנס ַל ֲחנּות‪.‬‬
‫ֶׁש ַּב ִּגיל ֶׁשִּלי ָחׁשּוב ְל ַׂש ֵחק ַּבחּוץ ְּכ ֵדי ְל ַח ֵּזק‬ ‫ַמ ְצ ִלי ַח ִל ְׁשמֹ ַע‪ֲ .‬א ָבל ֹלא ֵה ַע ְז ִּתי ַל ֲעׂשֹות‬ ‫"עֹוד ֹלא ָס ַגְר ָּת ֶאת ַה ֲחנּות‪ִ ,‬אי ָואנֹוב?"‬
‫ֶאת ַהּגּוף‪ֲ .‬א ִני יֹו ֵד ַע ֶׁש ֶּזה ָנכֹון‪ִ .‬אם ָה ִיי ִתי‬ ‫ֹזאת‪ַּ .‬ב ַעל ַה ֲחנּות ִיְר ַּתח ִמַּכ ַעס ִאם ִי ְתּפֹס‬ ‫" ִחִּכי ִתי ְלָך‪ֶ .‬מה ָהָיה ַהּיֹום ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁשָּפט?"‬
‫עֹו ֶׂשה ֶאת ֶזה יֹו ֵתר‪ַּ ,‬כִּנְר ֶאה ַע ְכ ָׁשו ָה ִיי ִתי‬ ‫"ְּכ ַתב ִאּ ׁשּום ַמ ְח ִריד"‪ֵ ,‬ה ַב ְנ ִּתי ֶׁש ָה ָא ָדם‬
‫אֹו ִתי‪ְ ,‬והּוא ִי ְה ֶיה צֹו ֵדק‪.‬‬ ‫ַהָּכפּוף הּוא ֶזה ֶׁש ָע ָנה‪ַ " .‬הּשֹׁו ֵפט ִויגֹוָרה‬
‫ְמ ֻס ָּגל ָלרּוץ ְּכמֹו ַח ִּיים ְו ַׁש ְּב ַתי‪.‬‬ ‫עֹוד ָועֹוד ֲא ָנ ִׁשים ָח ְלפּו ַעל ָּפ ַני ְּב ַדְרָּכם‬
‫" ִהֵּנה הּוא!" קֹול ֻמָּכר ָצ ַעק ֵמ ֲאחֹוַרי‪.‬‬ ‫ֲח ָזָרה ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְׁשָּפט‪ֲ .‬א ָח ִדים ֵמ ֶהם ָּב ְדקּו‬
‫אֹו ִתי ִּב ְפ ִלי ָאה‪ֵ .‬הם רֹו ִאים ֶׁש ֲא ִני ׁשֹו ֶנה‪.‬‬
‫ַׁש ְּב ַתי‪.‬‬ ‫ְּב ַו ַּדאי ֶח ְל ָקם ַּגם ַמִּכי ִרים ַמ ְר ֶאה ֶׁשל‬
‫" ֵאיפֹה ָה ִיי ָת?" ַח ִּיים ִה ִּגי ַע ִמ ָּיד ַא ֲחָריו‪.‬‬
‫" ָּד ַא ְגנּו ְלָך! ָל ָּמה ֹלא ִחִּכי ָת ְל ַיד ֲחנּות‬ ‫ְיהּו ִדים‪ִ ,‬ויכֹו ִלים ְל ַזהֹות אֹו ִתי ְּכ ָכ ֶזה‪.‬‬
‫ְנסּוגֹו ִתי ְלתֹוְך ִס ְמ ָטה ְקרֹו ָבה‪ְ ,‬ו ֶנ ֱע ַמ ְד ִּתי‬
‫ַה ַּב ִּדים?"‬

‫ִהּנֵה ַחִּיים ָּב ִטיטֹו‪.‬‬ ‫ֶזה ֲאנִי‪ַ ,‬א ְבנֵר הֹו ְפ ָמן‪.‬‬ ‫הַ חֹוקְ רִ ים‬

‫ַחִּיים לֹו ֵמד ְּב ִכ ָּתה ו'‪ .‬הּוא ַה ָּגדֹול‬ ‫ֲא ִני לֹו ֵמד ְּב ִכ ָּתה ד'‪ַ ,‬ו ֲא ִני ַּגם ֲה ִכי‬
‫ִמ ֵּבי ֵנינּו‪ְ ,‬והּוא ַּגם רֹאׁש ַה ֲחבּוָרה‬ ‫ָק ָטן ַּב ֲחבּוָרה‪ַ .‬ל ְמרֹות ֹזאת‪ַּ ,‬דְו ָקא‬

‫ַה ִּב ְל ִּתי ִר ְׁש ִמי‪ַ .‬חִּיים הּוא ִּפ ֵּק ַח‬ ‫ֲא ִני הּוא ֶזה ֶׁשּכֹו ֵתב ָל ֶכם ֶאת‬
‫ְו ַא ֲחָר ִאי‪ּ ,‬ו ַבִּכ ָּתה ֶׁשּלֹו הּוא ֶנ ְח ָׁשב‬ ‫ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָּלנּו‪.‬‬
‫ְל ֶמ ֶלְך ַהִּכ ָּתה‪ֵ .‬מ ָאז ֶׁש ֵה ַק ְמנּו ֶאת‬
‫ַה ַּבִית ֶׁשִּלי הּוא ְמקֹום ַה ִּמ ְפ ָּגׁש‬
‫' ַהחֹו ְקִרים'‪ֲ ,‬א ִני ַּגם ֵמ ִבין ָל ָּמה‪.‬‬ ‫ַה ָּקבּו ַע ֶׁשל ַהחֹו ְקִרים‪ֻּ .‬כָּלם‬
‫הּוא ָּפׁשּוט ִטּפּוס ֶׁשל ַמ ְנ ִהיג‪.‬‬
‫אֹו ֲה ִבים ָלבֹוא ֵא ַלי‪ֲ ,‬א ִפּלּו ֶׁש ֲא ִני‬
‫ְמ ֻפ ָּזר‪ְ ,‬ו ַאף ַּפ ַעם ֹלא ַמ ְצ ִלי ַח‬
‫ְל ִה ְׁש ַּתֵּלט ַעל ַה ָּב ָל ָגן ַּב ֶח ֶדר‪.‬‬

‫תש"פ ‪24 48‬‬

‫סיפור חבורה ‪ ///‬שרי וולך‬ ‫ִל ְפ ֵני סֹוף ַה ִּמ ְׁשָּפט‪ּ ,‬ו ְנ ַחֶּכה ַּב ַּת ֲח ָנה‬ ‫ַה ָּב ָאה ַא ָּתה ָצִריְך ְל ִה ָּז ֵהר ֶׁשֹּלא ִנָּפֵרד‪,‬‬ ‫"ֵּכן ִחִּכי ִתי"‪ִ ,‬ה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַה ִּגיד‪ְ ,‬ו ָאז‬
‫ָהִראׁשֹו ָנה ֶׁשָּלּה‪ִ .‬אם ֵהם ֵיְרדּו ָׁשם‪,‬‬ ‫אֹו ֶׁש ֵּמ ֹראׁש ֹלא ָּתבֹוא ִא ָּתנּו!"‬ ‫ֵה ַב ְנ ִּתי ַמה ָּקָרה‪ַ" .‬רק ִנ ְכ ַנ ְס ִּתי ָּכאן‬
‫ַנ ֲע ֹקב ַא ֲחֵרי ֶהם ִמ ָּשׁם‪ִ .‬אם ֹלא‪ָ ,‬נרּוץ‬ ‫" ֲא ִני ֹלא ָה ִיי ִתי ָא ֵׁשם!"‬ ‫ַלִּס ְמ ָטה ַה ְּקרֹו ָבה‪ָ .‬ח ַׁש ְׁש ִּתי ֶׁש ֲא ָנ ִׁשים‬
‫ִמ ָּשׁם ָו ָה ְל ָאה ַא ֲח ֵרי ַה ַח ְׁש ַמִּלית‪.‬‬
‫ִנ ְת ַע ֵּיף ָּפחֹות ִּכי ִּת ְה ֶיה ָלנּו ָּפחֹות‬ ‫" ַּדי‪ִ .‬אם ָנִריב ֶזה ֹלא ַי ֲע ֹזר ָלנּו ַע ְכ ָׁשו‪,‬‬ ‫ִי ְס ַּתְּכלּו ָע ֵלינּו"‪.‬‬
‫ֶּדֶרְך‪ְ ,‬ו ַגם ִנ ְהֶיה ַּב ֶּק ֶצב ֶׁשל ַה ַח ְׁש ַמִּלית‪,‬‬ ‫ַרק ְי ַס ֵּבְך אֹו ָתנּו יֹו ֵתר"‪ִ ,‬ה ְת ָעַר ְב ִּתי‪,‬‬ ‫" ֲא ָבל ָק ַב ְענּו! ְס ָתם ָּד ַא ְגנּו ְלָך ְו ָח ַׁש ְבנּו‬
‫ִּכי ִנ ְתּכֹו ֵנן ְל ָכְך ֵמרֹאׁש ְוֹלא ְנ ַב ְז ֵּבז ְז ַמן‬ ‫ְוֹלא ָה ָיה ִלי ִא ְכַּפת ִאם ַח ִּיים ִמ ְתַר ֵּגז‬
‫ֶׁש ֲא ִני ַמ ִּטיף ִּפ ְתאֹום‪ּ" .‬בֹואּו ַנ ְחׁ ֹשב‬ ‫ֶׁש ַּגם ַא ָּתה ֶנ ֱא ַב ְד ָּת ָלנּו!"‬
‫ְּב ִדּיּו ִנים ְּכמֹו ַהּיֹום"‪.‬‬ ‫" ָנכֹון‪ֹ .‬לא ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל ֶזה‪ְ .‬ס ִלי ָחה‪ֹ .‬לא‬
‫" ְּב ֵס ֶדר"‪ַ ,‬ח ִּיים ִה ְסִּכים ְּב ִלי ֵח ֶׁשק‪.‬‬ ‫ַמה ַּל ֲעׂשֹות"‪.‬‬ ‫ְמ ָצא ֶתם ֶאת ְׂשרּו ִליק ְו ֶאת ַא ְב ֵנר?"‬
‫"ַר ְעיֹון טֹוב‪ַ ,‬רק ֶׁש ָה ִיי ִתי רֹו ֶצה ַל ֲע ֹזר‬ ‫ַהָּפ ָנס ַה ָּקרֹוב ְּביֹו ֵתר ָה ָיה ְּב ֶמְר ָחק‬ ‫"ֹלא ָה ְי ָתה ָלנּו ֶּד ֶרְך ָל ַד ַעת ַה ִאם‬
‫ִל ְׂשרּו ִליק ּו ְל ַא ְב ֵנר ַע ְכ ָׁשו‪ֹ .‬לא ָמ ָחר!‬ ‫ֶׁשל ְּכ ֶע ְׂשִרים ֶמ ֶטר ֵמ ִא ָּתנּו‪ַ .‬ה ַּ ׁש ְל ֶה ֶבת‬ ‫ּגֹולּו ֶּבב ְו ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ָי ְרדּו ַּב ַּת ֲח ָנה‬
‫ְּב ָכל ֹא ֶפן‪ֶ ,‬זַרח‪ִ ,‬אם ֹלא ִי ְהֶיה ָלנּו ִּפ ְתרֹון‬ ‫ֶׁשּלֹו ֵה ִטי ָלה ֶאת ַהְּצ ָל ִלּיֹות ֶׁשָּלנּו ַעל‬ ‫ָהִראׁשֹו ָנה ַא ֲחֵרי ֵּבית ַה ִּמ ְׁשָּפט‪ִּ ,‬כי‬
‫ַא ֵחר ַעד ָמ ָחר‪ַ ,‬נ ֲע ֶׂשה ָּכ ָכה‪ְ ,‬ו ִאם ֹלא‬ ‫ַה ִּמ ְדָר ָכה‪ַ .‬אף ֶּבן ָא ָדם ֹלא ָהָיה ָּבְרחֹוב‪.‬‬ ‫ְּכ ֶׁש ַה ַח ְׁש ַמִּלית ָה ְי ָתה ָׁשם‪ ,‬עֹוד ָה ִיינּו‬
‫ִי ְה ֶיה ְלָך ּכֹ ַח ָלרּוץ‪ֹ ,‬לא ִנ ְת ַעֵּכב‪ַ .‬א ָּתה‬ ‫" ִנַּסע ִעם ַהּגֹולּו ֶּבב ְו ֶה ָח ֵבר ָה ַא ֵחר ָמ ָחר‬ ‫ְרחֹו ִקים ִמ ֶּמָּנה‪ַ .‬א ַחר ָּכְך ִה ְצ ַל ְחנּו‬
‫ְּת ַחֶּכה ָלנּו ַּב ָּמקֹום ֶׁשִּנ ְק ַּבע‪ַ ,‬ו ֲא ַנ ְחנּו‬ ‫ַּב ַח ְׁש ַמִּלית"‪ַ ,‬ח ִּיים ִהִּצי ַע ִמ ָּיד‪ֲ " .‬א ָבל‬ ‫ְל ִה ְת ָקֵרב ֵא ֶלי ָהיֹו ֵתר‪ֲ ,‬א ָבלֹלא ַמ ְסִּפיק‪,‬‬
‫ּו ְכ ָבר ֹלא ָהָיה ָלנּו ִסּכּוי ְל ַה ִּ ׂשיג אֹו ָתּה"‪.‬‬
‫ְנ ַמ ֵהר ַא ֲחֵרי ַה ַח ְׁש ַמִּלית"‪.‬‬ ‫ַי ֲעבֹר יֹום ָׁש ֵלם ַעד ָאז!"‬ ‫ַח ִּיים ָה ָיה ַע ְצ ָּב ִני‪ִ " .‬מ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ַע ְכ ָׁשו‬
‫" ְו ַגם ֵאין ָלנּו ֶּכ ֶסף"‪ִ ,‬ה ְזַּכְר ִּתי לֹו ֶאת‬ ‫ּגֹולּו ֶּבב ְו ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלֹו חֹו ְק ִרים ֶאת‬
‫ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁשהּוא ָׁש ַכח ְל ַג ְמֵרי‪ֹ" .‬לא ִי ְּתנּו‬ ‫ְׂשרּו ִליק ְו ֶאת ַא ְב ֵנר ַעל ְל ִקי ַחת ָּדם‬
‫ָלנּו ַל ֲעלֹות ַעל ַח ְׁש ַמִּלית ְּב ִלי ְל ַׁשֵּלם"‪.‬‬ ‫ְיהּו ִדי ְל ַמּצֹות‪ְ ,‬ו ַעל ַה ִּמ ְסָּפר ְׁשלֹוׁש‪-‬‬
‫" ִלי ֵיׁש ַר ְעיֹון"‪ַׁ ,‬ש ְּב ַתי ִהִּני ַח ֶאת ַהָּי ַדִים‬ ‫ֶע ְׂשֵרה‪ָ .‬מה ָה ִע ְנָין ֶׁשָּל ֶהם ִעם ַה ִּמ ְסָּפר‬
‫ַעל ַה ָּמ ְת ַנ ִים‪ּ" .‬גֹולּו ֶּבב ְו ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלֹו‬ ‫ְׁשלֹוׁש‪ֶ -‬ע ְׂשֵרה? ְו ֵאיְך ְׂשרּו ִליק ְו ַא ְב ֵנר‬
‫ְּבַו ַּדאי ָיבֹואּו ַּגם ָמ ָחר ַל ִּמ ְׁשָּפט‪ְ ,‬וׁשּוב‬ ‫ֲאמּוִרים ְל ִה ְס ַּת ֵּדר? ַׁש ְּב ַתי‪ַּ ,‬ב ַהְרַּפ ְת ָקה‬
‫ִיְּסעּו ַּב ַח ְׁש ַמִּלית‪ּ .‬בֹואּו ֵנ ֵצא ְק ָצת‬

‫ְּב ִמְׁשַּפט ֵּבי ִליס‬

‫ַהחֹו ְק ִרים‬

‫ּו ֹפה ‪ַׁ -‬שְּבַתי הֹורֹו ִביץ‬ ‫ִהּנֵה ֶזַרח ֲע ָדנִי‪.‬‬ ‫ֶזה ְׂשרּו ִליק ַזְקס‪.‬‬

‫ַׁש ְּב ַתי הּוא ָח ֵבר טֹוב ֶׁשִּלי‪ .‬הּוא‬ ‫ֹלא ְּב ִמ ְקֶרה ַא ֶּתם רֹו ִאים‬ ‫ָנכֹון הּוא ִנְר ֶאה ֶׁשֶּי ֶלד ָנ ִעים‬
‫ַהָּי ִחיד ִמָּכל ַהחֹו ְקִרים ֶׁשּלֹו ֵמד‬ ‫אֹותֹו ִעם ְס ָפִרים ַּבָּיד‪ֶ ...‬זַרח‬ ‫ִל ְהיֹות ִאּתֹו?‬
‫הּוא ּתֹו ַל ַעת ְס ָפִרים‪ְ ,‬והּוא ַּגם‬
‫ִא ִּתי ְּבַי ַחד ַּבִּכ ָּתה‪ַׁ .‬ש ְּב ַתי ָּגר‬ ‫זֹו ֵכר ֶאת ַמה ֶּ ׁשהּוא קֹוֵרא!‬ ‫ָּכ ָכה הּוא ְּב ִדּיּוק‪.‬‬
‫ַּבּקֹו ָמה ָה ַא ֲחרֹו ָנה ֶׁשל ַה ִּב ְנָין‬ ‫הּוא ֶי ֶלד ָּכ ֶזה ֶׁשּיֹו ֵד ַע ִּכ ְמ ַעט‬ ‫ֶאת ְׂשרּו ִליק ֻּכָּלם אֹו ֲה ִבים‪.‬‬
‫ֶׁשָּלנּו‪ַ ,‬הּקֹו ָמה ֶׁש ִּמ ֶּמָּנה ָי ָצא‬ ‫ַהּ ֹכל ַעל ָּכל ָּד ָבר‪ְ ,‬ו ָת ִמיד רֹו ֶצה‬ ‫הּוא ֶי ֶלד טֹוב ְו ָח ָכם‪ְ ,‬ו ַגם ָז ִהיר‪.‬‬
‫ִל ְפ ָע ִמים ֶזה ַמ ָּמׁש ֵנס ֶׁשהּוא‬
‫ָה ִאיׁש ַּב ַּתְרּבּוׁש‪ .‬הּוא ֶּבן‬ ‫ָל ַד ַעת עֹוד‪ַ .‬א ֶּתם ְיכֹו ִלים‬ ‫עֹו ֵצר אֹו ָתנּו ִל ְפ ֵני ֶׁש ֲא ַנ ְחנּו‬
‫ְזקּו ִנים‪ְ ,‬והּוא ַּגם ַס ְקָרן‪ׁ ,‬שֹו ָבב‪,‬‬ ‫ְל ַנ ֵחׁש ְּב ַע ְצ ְמ ֶכם ֶׁשֶּי ֶלד ְּכמֹו‬ ‫נֹו ְפ ִלים ִּב ְפ ִזיזּות ְלתֹוְך ָמקֹום‬
‫ֶׁש ֵאין ָלנּו ֻמ ָּשׂג ֵאיְך ֵנ ָח ֵלץ ִמ ֶּמּנּו‪.‬‬
‫ּו ְמ ַמ ֵהר ִראׁשֹון ְל ָכל ַהְרַּפ ְת ָקה‬ ‫ֶזַרח עֹו ֵזר ֲהמֹון ַּב ֲחבּוָרה‬
‫ֶׁשחֹו ֶקֶרת ְוחֹו ֶקֶרת!‬
‫ֶׁש ִּמ ְז ַּד ֶּמ ֶנת ָלנּו!‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪25‬‬

‫כתבה‪ :‬אסתי כץ איירה‪ :‬בתיה יונה‬

‫ִצּפֹוִרים נֹו ְדדֹות‬

‫ֲא ַנ ְחנּו ִנ ְפָר ִדים‬ ‫ֵהי‪ָ ,‬מה ַא ֶּתם‬
‫ֵמ ַה ֵּקן‪ .‬עֹוד ְמ ַעט‬ ‫עֹו ִׂשים ָּכאן?‬
‫עֹו ְבִרים ִּדיָרה‪,‬‬
‫ָמה???‬
‫עֹו ְבִרים ִּדיָרה?‬ ‫ֲחמּו ָדה‪.‬‬
‫נֹו ְד ִדים? ְל ָמקֹום‬
‫ַא ֵחר? ְל ֵקן ָח ָדׁש?‬

‫ֵּכן‪ֵּ ,‬כן‪ֵּ ,‬כן ְו ֵכן!‬
‫ָמה ַה ֶּב ָה ָלה?‬

‫ֵאיְך ַא ְצ ִלי ַח‬
‫ְל ִה ָּפֵרד ֵמ ַה ֵּקן‬
‫ַה ֶּזה? ֵאין ָּכמֹוהּו‬

‫ָּבעֹו ָלם!‬

‫ִּב ְכ ָלל‪ַ ,‬ה ָּמקֹום ַה ֶּזה‬
‫הּוא ֲה ִכי ָי ֶפה ֶׁשֵּיׁש‪ֲ ,‬א ִני‬
‫ְּבטּו ָחה ָּב ֶזה! ִּתְראּו ֵאי ֶזה‬
‫ֲאִויר ֵיׁש ָּכאן‪ֵ ,‬אי ֶזה נֹוף!‬

‫ּבֹו ִאי‪ְ ,‬מתּו ָקה‪.‬‬ ‫ִצ ִּפי? ָמה ֲא ִני‬
‫ּתֹא ְכ ִלי ַמ ֶּשׁהּו‬ ‫ׁשֹו ַמ ַעת? ַא ֶּתם‬
‫ִל ְפ ֵני ַה ֶּדֶרְך‪.‬‬ ‫עֹו ְבִרים ִמָּכאן?‬
‫נֹו ְד ִדים ָה ְל ָאה?‬
‫ֵאיְך ֶא ֱעזֹב אֹו ָתְך!‬
‫ֶזה ֹלא ֶא ְפ ָׁשִרי! ֹלא‬ ‫תש"פ ‪26 48‬‬
‫ֶא ְמ ָצא ֲח ֵבָרה ָּכמֹוְך‬
‫ְּבׁשּום ָמקֹום ַא ֵחר‪...‬‬

‫ֲא ִני ֹלא‬ ‫ְו ַא ְּת‪ָ ,‬אחֹות ְּגדֹו ָלה‬ ‫ֲא ִני ֹלא ְמ ֻס ֶּג ֶלת‪,‬‬
‫צֹו ֶח ֶקת‪ַ ,‬רק‬ ‫ַו ֲח ָכ ָמה‪ָ ,‬ל ָּמה ַא ְּת‬ ‫ַה ֶּב ֶטן ֶׁשל ִמ ְת ַה ֶּפ ֶכת‪,‬‬
‫ְמ ַחֶּי ֶכת‪...‬‬ ‫ַהְּכ ָנ ַפִים ֶׁשִּלי רֹו ֲעדֹות‪...‬‬
‫צֹו ֶח ֶקת ָע ַלי?‬ ‫ֹלא ְיכֹו ָלה ְל ִה ָּפֵרד ִמָּכל‬
‫ַה ְּד ָבִרים ַהִּנ ְפ ָל ִאים ֶׁשֵּיׁש‬
‫ָּכאן‪ּ ,‬ו ְל ַנּסֹות ֲא ֵחִרים!‬

‫ָנכֹון‪ָ ...‬ט ַע ְנ ְּת ָאז ֶׁש ַה ֵּקן‬ ‫ֲא ִני ַרק ִנ ְזֶּכֶרת ֵאיְך‬ ‫ׁשּום ָּד ָבר‬
‫ֶׁש ָהָיה ָלנּו הּוא ֲה ִכי ָי ֶפה‬ ‫ִל ְפ ֵני ֲח ִצי ָׁש ָנה‪ַּ ,‬בְּנ ִדי ָדה‬ ‫ָּכאן ֹלא ַמ ְצ ִחיק!‬
‫ַּבַּי ַער‪ֶׁ ,‬ש ַהּנֹוף ַההּוא נֹוף‬ ‫ָה ַא ֲחרֹו ָנה‪ָׁ ,‬ש ַמ ְענּו ִמ ֵּמְך‬
‫ַמ ְד ִהים‪ֶׁ ,‬שְּלעֹו ָלם ְלעֹו ָלם‬ ‫ְּב ִדּיּוק אֹו ָתם ִצּיּו ִצים‪...‬‬

‫ֹלא ִי ְהיּו ָלְך ֲח ֵברֹות‬
‫טֹובֹות ֲא ֵחרֹות‪...‬‬

‫ָה ֱא ֶמת?‬
‫ַּדְו ָקא ֵּכן‪...‬‬

‫ֹלא ָּפׁשּוט ׁשּוב ְל ַה ְת ִחיל‬ ‫ֶּב ֱא ֶמת?‬
‫ֶאת ַהָּי ָׁשן ְּכ ָבר אֹו ֲה ִבים‪...‬‬ ‫ְמעֹו ֵדד ִל ְׁשמֹ ַע‬

‫ָנכֹון‪ֵ ,‬יׁש ַר ַעד‪ֵ ,‬יׁש ַּגם ִחיל‬ ‫ֶאת ֶזה‪...‬‬
‫ַאְך ְמ ַחִּכים ָלנּו ֲהמֹון ְּד ָבִרים טֹו ִבים!‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪27‬‬

‫ייזנשטיין‬ ‫ֵאי ֹפה ַהִּתיק ֶׁשל ַחִּני?‬

‫מגישה‪ :‬תמר מיזל | איור‪ :‬חני א‬ ‫ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַל ַּגן‪ ,‬עֹו ֶמ ֶדת ַחִּני מּול ִמ ְת ֵלה ַה ִּתי ִקים‪ְ ,‬ו ֵאי ָנּה זֹו ֶכֶרת ֵאי ֶזה ִמ ֵּבין ֻּכָּלם‬
‫הּוא ַה ִּתיק ֶׁשָּלּה‪ִ .‬היא ְמ ַנָּסה ְו ִנ ְזֶּכֶרת ְּב ָכל ִמי ֵני ְּפָר ִטים‪:‬‬

‫ַּב ִּתיק ֶׁשָּלּה ֵיׁש ַּב ְקּבּוק‪.‬‬ ‫ַה ִּתיק ֶׁשָּלּה ֵאינֹו ָצהֹב‪.‬‬ ‫ַל ִּתיק ֶׁשָּלּה ֵאין ַּג ְל ַּגִּלים‪.‬‬
‫ַעל ָהרֹו ְכ ָסן ֶׁשּלֹו ָּתלּוי ִקּשּׁוט‪.‬‬ ‫ֵאין לֹו ֻּד ְג ָמה ֶׁשל ְל ָבבֹות‪.‬‬ ‫ֵיׁש ָע ָליו ְּדמּות ֶׁשל ַח ָּיה‪.‬‬

‫ַמ ֲחקּו ֶאת ָּכל ַה ִּתי ִקים ֶׁש ָּבטּו ַח ֵאי ָנם ֶׁשל ַחִּני‪ַ ,‬עד ֶׁש ְּת ַזהּו ֶאת ַה ִּתיק ֶׁשָּלּה!‬

‫תש"פ ‪28 48‬‬

‫האור שבך‬

‫"אני לא בסדר"‪ ,‬אמרה לי נערה אחת שאני מכירה‪" .‬וכשמדברים‬

‫מסביב על תשובה‪ ,‬מרגישה שאין לי סיכוי"‪ .‬כשהמשכתי לדובב‬

‫אותה סיפרה על עצמה‪ ,‬על קשיים שהיא עוברת ובגינם עשתה‬

‫טעויות‪ ,‬התחצפה להוריה‪ ,‬נהגה לא נכון כלפי ֲח ֵברה‪ .‬גם ב'בין‬

‫אדם למקום' היא מעדה‪ ,‬ומרגישה א ֵשמה‪ ,‬מלאה כתמים כהים‬

‫שאי אפשר להסירם‪" .‬איפה אני בכלל מתחילה את אלול שלי?"‬

‫שאלה בייאוש‪.‬‬

‫ביקשתי את רשותה להביא את דבריה לכאן‪ ,‬בשביל אלו בינינו‬

‫הקומה השניה לנוער‬ ‫שמרגישים כמוה‪ ,‬ובטעות מחליפים חזרה בתשובה וחשבון‬
‫נפש עם טביעה ברגשי אשמה והרגשת 'לא בסדר'‪.‬‬

‫חשוב להבין‪ :‬רגשי אשמה המביאים לייאוש גורמים לנו נזק‪,‬‬
‫ואדרבא‪ ,‬לא מאפשרים לנו להתרכז בחיפוש תיקון שיעלה אותנו‬
‫על דרך המלך ‪ -‬שזהו בעצם ה'חזרה בתשובה' המתבקשת מאתנו‪.‬‬
‫ובכן‪ ,‬מה עושים? איך נפרדים מרגשות אשמה מעיקים? הרי‬
‫בכל זאת חובה עלינו להתוודות בכל יום ובפרט בימי ההכנה‬
‫לימים נוראים‪ ,‬ואין אחד מאתנו אשר אין לו סיבות להתוודות‪...‬‬
‫אכן ‪ -‬בעצם התהייה כבר נמצא חלק מהפתרון‪ :‬עלינו לזכור‬

‫שהתורה לא ניתנה למלאכים אלא לבני אדם‪ .‬אין צדיק בארץ‬

‫אשר לא יחטא‪.‬‬

‫הבה וננסה להטמיע בתוכנו את ההבנה‪:‬‬

‫ •שטעויות קורות‪ .‬והן קורות כדי שנלמד מהן‪ .‬אחרי שדרכנו‬

‫על המוקש פעם אחת‪ ,‬לא נדרוך עליו שוב‪ .‬טעויות לא הופכות‬

‫אותנו לאנשים רעים‪ ,‬זהו תהליך טבעי של החיים ‪ -‬לטעות כדי‬

‫שנצמח ונתקדם‪ .‬המטרה איננה שנשמר את הטעות בכספת או‬

‫בתוך שק הנישא על כתף ומכפיף את הגב‪ ,‬אלא שנלמד‬

‫ממנה ונהפוך להיות טובים יותר‪.‬‬

‫ •אם נתמקד רק בדברים שלא היו תקינים‪ ,‬ונתרכז בצער‬

‫על שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור ‪ -‬רק נשקע‬

‫אטמים באוזניים‬ ‫בתחושות שליליות שימנעו אותנו מצעידה קדימה‪ .‬הבה‬
‫נחפש את האור שבתוכנו‪ .‬נסגל לעצמנו התמקדות בחלקים‬

‫המאירים שלנו ‪ -‬ולמי אין כאלה? התחילו להכין רשימה של‬

‫דברים יפים שבכם‪ ,‬זו אינה גאווה; ולאור הכוחות הטובים הללו‬

‫סליחה בשם כולם‬ ‫תמצאו את הדרך לקב"ה‪.‬‬
‫ •חשוב להבין כי דבר שנעשה לא נכון בעבר‪ ,‬ייתכן ולא היה‬
‫הסיפור הקצר לנוער‪32‬‬ ‫יכול להיעשות אחרת‪ .‬בעבר היינו קטנים יותר‪ ,‬בשלים פחות‪,‬‬

‫שקיקים למשמרת‬ ‫יודעים פחות‪ ,‬מבינים פחות ‪ -‬והיום אנחנו במקום אחר‪ .‬היום‬
‫אולי הבנו דברים לעומק יותר‪ ,‬התבגרנו ויש לנו סיכוי עצום‬
‫מתחת לשטיח‪34‬‬
‫להשתנות לטובה‪ .‬מפגש‬
‫האיש שמאחורי בתי הספר‬ ‫ועוד נקודה למחשבה‪ :‬בימים אלה אנו מתבקשים לסלוח לאחרים‪.‬‬

‫כתבה לדמותו‪38‬‬ ‫לעולם לא נדע לסלוח לאחרים‪ ,‬אם לא נלמד קודם כל לסלוח שבועי‬
‫לעצמנו‪ .‬עלינו להבין שכמו שלנו יש המון כוונות טובות שלא‬
‫תמיד מצליחות‪ ,‬כך זה גם אצל האחרים‪ .‬גם הם כמונו בני אדם‬

‫רצונות גדולים יותר‬ ‫שאינם רוצים להיות רעים‪ ,‬אבל לפעמים יש תוצאות לא טובות‬
‫למעשים‪ ,‬מתוך שרשרת טעויות ונתונים‪ .‬יחד עם הסליחה‬
‫מה שאת בוחרת‪41‬‬
‫לעצמנו‪ ,‬מגיעה גם הסליחה לזולת‪.‬‬

‫היום הוא יום יפה‬ ‫בהמשך הדפים תקראו בהרחבה את דבריה של חיה הרצברג‬
‫בנושא‪ ,‬על האור שבתוכנו‪.‬‬
‫פרק הסיום‪42‬‬
‫גם חנה מ'מחר יהיה יום יפה' גילתה הרבה אור בתוכה‪ .‬בגיליוננו‬
‫זה הגיע סיפורה יוצא הדופן לסיומו‪ ,‬מותיר בכולנו הרבה תובנות‬

‫והרהורים על מהותו האמתית של אדם ועל כוח הבחירה‪.‬‬
‫תודה לתמר מור על הסיפור המיוחד הזה!‬

‫שלכן‪ ,‬לאה פריד‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪29‬‬

‫ובו בודקת ברכי‬ ‫הסאופצרירם‬
‫במה היא גדלה‬
‫מן המקורות ‪ -‬תובנות והארות‬
‫מתוך הספר‬
‫'שם משמואל'‬ ‫תש"פ ‪30 48‬‬

‫עליתי כיתה‬

‫השמים תכולים בבוקר הזה והציפורים‬
‫מצייצות‪ ,‬כמו בכל הסיפורים‪.‬‬

‫חשבה שכשתהיה 'חי"תית' גדולה וחשובה‪,‬‬
‫הפרפרים האלה כבר לא יתעופפו בה‪ .‬אבל‬
‫הנה‪ ,‬אתמול התחילה חצי כיתה במפגש‬
‫עם המחנכת‪ ,‬והיום תורה להיכנס עם‬
‫החצי השני אל הכיתה הגבוהה של בית‬
‫הספר ‪ -‬וזה עדיין מרגש אותה מאוד‪,‬‬

‫תעשו משהו‪.‬‬
‫יש הרבה כל כך חדש מסביב שמייצר את‬
‫החגיגיות הזו‪ .‬מכשירי כתיבה וקלמר וגם‬
‫העטיפה שברכי לא ויתרה עליה‪ ,‬אפילו‬
‫ששמעה שבח' יש כאלו שעוטפות רק‬
‫בניילון‪ .‬וגם חדשות משמעותיות יותר ‪-‬‬
‫מקצועות ומורות ומחנכת‪ .‬וככל שיגידו‬
‫כולם שמי יודע כמה ילמדו וייפגשו בשנה‬
‫הזו ‪ -‬היא אוטמת אוזניים ולא מוכנה‬
‫שהדיבורים הללו יוציאו לה את האוויר‬

‫מהבלון הוורוד והשמח של ההתחלה‪.‬‬
‫אתמול בלילה היא לא הצליחה להירדם‪.‬‬
‫אמא הזכירה לה שזה קורה לה כבר‬
‫מהלילה שלפני הגן הראשון‪ .‬ככה היא‬
‫היתה תמיד‪ .‬מדמיינת את החדש המסתורי‪.‬‬
‫קצת חוששת‪ ,‬הרבה מקווה ורק בסוף‬

‫בסוף נרדמת‪.‬‬
‫בבוקר היא קמה לפני כולם‪ ,‬ועמדה‬

‫מגוהצת ומטופטפת כבר בשבע ורבע‪.‬‬
‫עכשיו היא צועדת לה בנחת‪ .‬הרחוב כמעט‬
‫ריק‪ ,‬כולו לרשותה‪ .‬ארבעים דקות שלמות‬
‫לפניה‪ ,‬ואפילו הלחץ של מקומות הישיבה‬
‫לא תופס מקום כשמדובר בלימודים‬
‫במתכונת 'קפסולה'‪ .‬היא יכולה לעשות‬
‫סדר בכל התכניות היפות שלה‪ .‬הרבה‬
‫רעיונות רעננים הרי נצנצו לה ביממה‬

‫האחרונה‪.‬‬

‫הגות ‪ ///‬ר' ברג‬ ‫שדייק התנחומא מלשון ניצבים ‪ -‬שפירושו‬ ‫אתמול בערב‪ ,‬כשהכניסה לילקוט את‬
‫עמידה‪ ,‬היא מלשון התעוררות חדשה‪..‬‏‪".‬‬ ‫מחברת יהדות‪ ,‬היא החליטה נחושות‬
‫שם הספר‪ :‬שם משמואל‬ ‫שהנה היא מסכמת בכל השיעורים בלי‬
‫כמה שירים והתפיטויות נכתבו על הרגעים‬ ‫הנחות‪ .‬אחרי הבוקר הקסום של היום‪,‬‬
‫מחבר‪ :‬רבי שמואל בורנשטיין‪,‬‬ ‫הראשונים האלו? צעד ראשון של תינוק‪.‬‬ ‫ברור לה שהשנה היא תקום תמיד מוקדם‬
‫הרבי מסוכוטשוב‏ ‏‬ ‫קרן ראשונה של זריחה‪ .‬בוקר ראשון לשנת‬ ‫כדי שתתארגן בנחת בבוקר ותתחיל את‬
‫הלימודים‪ .‬כמה אגדות נקשרו בהם‪ ,‬כמה‬ ‫הימים ברגל ימין‪ .‬מה עוד? הקלמר הגדוש‬
‫מדף‪ :‬ספרי חסידות‬ ‫ניחוחות פורחים ומזמינים הם מעלים בנו ‪-‬‬ ‫מזכיר לה שהשנה היא תשמור על מכשירי‬
‫ויש בעד מה‪ .‬כי יש להתחלה יש המון כוח‪.‬‬ ‫הכתיבה שלה ותכתוב תמיד באותו הצבע‪,‬‬
‫כמה מילים‪ :‬הרבי מסוכוטשוב היה‬ ‫זו התחדשות שיכולה להזרים בנו כוחות‬ ‫בל תשכח קו מתחת לכותרות‪ .‬הרבה‬
‫בנו של ה'אבני נזר'‪ ,‬יד ימינו של‬
‫אביו‪ ,‬לימד‏בישיבה‏ואחרי‏פטירת‬ ‫רעננים ולקדם אותנו‪.‬‬ ‫החלטות משמחות ונעימות‪.‬‬
‫אביו הנהיג את העדה‪ .‬ספרו התקבל‬ ‫עלינו לשבח לאדון הכל‪ ,‬לתת גדולה ליוצר‬ ‫שבע וחצי והיא כבר בבית הספר‪ .‬מטפסת‬
‫לקומה השלישית של כיתות ח'‪ .‬מאתרת‬
‫באהדה על כלל הציבור‪.‬‏‬ ‫הבראשית‪.‬‬ ‫בקלות את הכיתה שלה‪ ,‬וספסל נחמד‬
‫תרט"ז‪-‬תרפ"ו ‏‬ ‫שלא ש ַמנו בתוך רצף אחד ארוך ונמשך‪,‬‬ ‫קדמי‪-‬צדדי כדי לשבת בו‪ .‬גם בשנה שעברה‬
‫שלא זוכרים בו מתי התחיל הכל ולא רואים‬ ‫היא הגיעה ראשונה וחיכתה עד ששבי‬
‫" ַא ֶּתם ִנָּצ ִבים ַהּיֹום" ‪ִ -‬נְר ֶאה ֶׁש ַה ַּת ְנחּו ָמא ּדֹוֵרׁש‬ ‫באופק את הסוף‪ .‬קשה לנו אפילו לדמיין‬ ‫תבוא לשבת לידה‪ .‬גם בשנה שעברה עלו‬
‫ִנָּצ ִבים ִמְּלׁשֹון ִקּיּום‪ְ .‬ו ֵיׁש לֹו ַמר ְּד ַהאי ַט ֲע ָמא‬ ‫חיים כאלו של יום שאינו נקטע בלילה‬ ‫בדעתה כל ההחלטות היפות של ההתחלה‪.‬‬
‫( ֶׁשֶּזה ַה ַּט ַעם) ִמּׁשּום ְּד ִקּיּומֹו ֶׁשל ָּד ָבר הּוא ַּכ ֲא ֶׁשר‬ ‫ולימודים שאינם נגמרים אף פעם‪ .‬זה‬ ‫מה תחדש השנה? מה יהיה ההבדל בין‬
‫ֵיׁש לֹו ִה ְת ַח ְּדׁשּות ַמ ְח ִליף ּ ֹכ ַח‪ְּ .‬ד ִב ְל ִּתי ִה ְת ַח ְּדׁשּות‬
‫ּו ְכ ֶא ְתמֹול ֵּכן ַהּיֹום‪ִ ,‬נ ְת ַיֵּׁשן ַה ָּד ָבר ְונֹו ֶטה ְל ִח ָּסרֹון‬ ‫ַמל ֶאה כל כך‪...‬‬ ‫ברכי של ז' לברכי של השנה?‬
‫יֹום ַא ַחר יֹום‪ֶׁ ,‬ש ֲהֵרי ִנ ְת ַיֵּׁשן ְּב ָכל יֹום ְו ִנ ְפ ֶח ֶתת‬ ‫תודה ה' שנתת לנו את רגעי הבראשית של‬ ‫פתאום מתחשק לה לגדול‪ .‬ברכי מחפשת‬
‫ַה ִחּיּות ַעד ֶׁשִּנ ְכֶּבה ִזיק ַה ִחּיּות ְל ַג ְמֵרי ְונֹו ֵפל ֹלא‬ ‫ההתחלה‪ .‬ויש לנו הרבה כל כך כאלו‪ .‬יום‬ ‫רעיון חדש ברקע מסביב‪ .‬הכיתה אותה‬
‫יּו ַכל קּום‪ֲ .‬א ָבל ְּכ ֶׁשִּנ ְת ַח ֵּדׁש ְּב ָכל יֹום ְו ָח ִביב ָּכל‬ ‫חדש‪ .‬שבוע טוב‪ .‬ראש חודש ושנה חדשה‪.‬‬ ‫כיתה‪ :‬לוח מחיק‪ ,‬שולחנות וכסאות‪ .‬רק‬
‫ָׁש ָעה ְו ָׁש ָעה ְּכ ָׁש ָעה ִראׁשֹו ָנה‪ֶ ,‬זה ֵיׁש לֹו ִקּיּום‪.‬‬ ‫גם שנת לימודים נפתחת היא הזדמנות‬ ‫השלט מספר שזו כיתה ח'‪ .‬והיא מחפשת‬
‫ְו ֶזה ֶׁש ִּדֵּיק ַה ַּת ְנחּו ָמא ִמְּלׁשֹון ִנָּצ ִבים ‪ֶׁ -‬שֵּפרּוׁשֹו‬ ‫להתחדש‪ .‬להתבונן על הדברים מחדש‬ ‫משהו יותר מזה‪ .‬פותחת את הילקוט‬
‫ולאהוב אותם יותר‪ .‬לאסוף כוח ולגלות‬ ‫החדש‪ .‬קלמר ומחברות ודפדפת‪ .‬כל אלו‬
‫ֲע ִמי ָדה‪ִ ,‬היא ִמְּלׁשֹון ִה ְתעֹוְררּות ֲח ָד ָׁשה‪...‬‬ ‫שאחרי כל התלונות ‪ -‬בעצם די התגעגענו‪...‬‬ ‫היו כאן גם בשנה שעברה‪ .‬מה התחדש?‬
‫ְו ִנְר ֶאה ְּד ִהֵּנה ְּכ ִתיב‪ַ :‬ה ְמ ַח ֵּדׁש ְּב ָכל יֹום ָּת ִמיד‬ ‫כי מטבע הדברים‪ ,‬כשמתרגלים למשהו‪ ,‬גם‬ ‫דוחפת יד לתא הקדמי‪ .‬שולפת את הסידור‬
‫ַמ ֲע ֵׂשה ְּבֵרא ִׁשית‪ְ ,‬ו ַעל ָּכְר ֲחָך ִנ ָּתן ִמן ַהָּׁש ַמ ִים ּ ֹכ ַח‬ ‫אם למשהו טוב מאוד‪ ,‬לאט לאט פוחתת‬ ‫שלה‪ .‬לא חדש בכלל‪ ,‬הוא כבר מהבת‬
‫ַה ִחּדּוׁש ְּב ָכל ָּד ָבר‪ְ ,‬ו ַה ַּמ ְׂשִּכי ִלים ָי ִבינּו ִלי ַקח ֶאת‬ ‫ההתלהבות ומתעמעם הזוהר‪ .‬ואם רוצים‬
‫ּ ֹכ ַח ַה ִחּדּוׁש ְל ַה ְח ִליף ּ ֹכ ַח ַּב ֲעבֹו ַדת ה' ְו ֶׁש ִּת ְה ֶיה‬ ‫מצווה‪ .‬אבל אולי אפשר להתחדש בו?‬
‫לשמר אותם ‪ -‬צריך להתחדש‪.‬‬ ‫מרגע לרגע היא אוהבת יותר את הרעיון‬
‫ֲח ִבי ָבה ְּב ֵעי ָניו ְּכ ָׁש ָעה ִראׁשֹו ָנה‪...‬‬ ‫"המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית‬
‫ְּד ִאי ָתא ְּב ִס ְפֵרי ָהַרִּבי ַה ָּקדֹוׁש ִמֻּלְּב ִלין‪ַּ ,‬בָּפסּוק‪:‬‬ ‫‪ -‬ועל כורחך ניתן מן השמים כוח החידוש‬ ‫הזה‪.‬‬
‫" ְו ָי ַד ְע ָּת ַהּיֹום ַו ֲה ֵׁשבֹ ָת ֶאל ְל ָב ֶבָך"‪ֶׁ ,‬שְּב ָכל יֹום‬ ‫בכל ‏דבר‪ .‬והמשכילים יבינו ליקח את כוח‬ ‫לכוון במיוחד בברכה אחת? להוסיף קטע‬
‫ָויֹום ִנ ֶּת ֶנת ִמן ַהָּׁש ַמ ִים ְל ֶלב ְּב ֵני ִי ְׂשָר ֵאל ְי ִדי ָעה‬ ‫החידוש להחליף כוח בעבודת ה'‪ ,‬ושתהיה‬ ‫שלא התפללה עד היום? שתי דקות של‬

‫ֲח ָד ָׁשה‪ְ ,‬ו ֶזהּו " ְו ָי ַד ְע ָּת ַהּיֹום"‪...‬‬ ‫חביבה בעיניו כשעה‏ראשונה‪...‬‏"‬ ‫הלכות לפני התפילה?‬
‫יש כוח חידוש עצום ששולח לנו הקב"ה‬ ‫נשאר לה רק לבחור‪ .‬להוסיף עוד החלטה‬
‫( ֵׁשם ִמְּׁשמּו ֵאל‪ְּ ,‬ד ָבִרים‪ִ ,‬נָּצ ִבים)‬ ‫בכל יום מחדש בבריאה‪ .‬יש הזדמנויות‬ ‫אחת לשלל ההחלטות הטובות של השנה‬
‫לעצירה מן השגרה ולהתרעננות‪ ,‬שקבע‬ ‫שעברה‪ .‬החלטה בגוון עמוק ורציני יותר‪.‬‬
‫הקב"ה בסדרי עולמו‪ .‬ומה עלינו לעשות‬ ‫להשתמש בהתחלה הוורודה הזו כדי‬

‫בהם?‬ ‫להתחדש ולגדול באמת‪ ,‬מבפנים‪.‬‬
‫להיות משכיל ולהוסיף להתחדשות שלנו‬ ‫מה בין ברכי של כיתה ז' לברכי של ח'?‬
‫עוד עומק‪ .‬מעבר לקלמר ולצבע עטיפה;‬
‫יותר ממקום ישיבה או מגורים‪ .‬להזרים‬ ‫בקלות תמצאו את ההבדל‪.‬‬
‫את כוח ההתחדשות הזה בפנימיות שלנו‪,‬‬ ‫"אתם ניצבים היום ‪ -‬נראה שהתנחומא דורש‬
‫כדי שלא להישאר תינוקות מגודלים בתוך‬ ‫ניצבים מלשון קיום‪ .‬ויש לומר דהאי טעמא‬
‫(שזה הטעם) ‏משום דקיומו של דבר הוא‬
‫עולם שמשתנה חדשים לבקרים‪.‬‬ ‫כאשר יש לו התחדשות‪ ,‬מחליף כוח‪ .‬דבלתי‬
‫לסגל הרגלים חדשים‪ ,‬לאזור אומץ לשינוי‬ ‫התחדשות וכאתמול כן היום‪,‬‏נתיישן הדבר‬
‫ולהחליט החלטות חדשות שיחבבו את‬ ‫ונוטה לחיסרון יום אחר יום‪ ,‬שהרי נתיישן‬
‫הרגיל והמוכר בעינינו‪ ,‬יתנו לנו טעם‬ ‫בכל יום ונפחתת החיות עד שנכבה זיק‏החיות‬

‫מחודש או הבנה שעד היום לא הכרנו ‪-‬‬ ‫לגמרי ונופל לא יוכל קום‪.‬‬
‫ויגדלו אותנו‪.‬‬ ‫אבל כשנתחדש בכל יום וחביב כל שעה‬
‫ושעה כשעה ראשונה‪ ,‬זה‏יש לו קיום‪ .‬וזה‬
‫כדי ש'עליתי כיתה' יהיה הרבה מעבר‬
‫לשלט על הדלת‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪31‬‬

‫קשה ואפשרי‬

‫לתחרות שגרמה לפיצוצים‪ ,‬אולי סיבות‬ ‫צריך לדבר עם מנדלבוים לפני שיעשה זה‬ ‫יום הראשון לזמן אלול‪ ,‬הוא עוד‬ ‫ב‬
‫אחרות גרמו ‪ -‬עובדה היא שבמשך השנה‬ ‫מעשים שעלולים לפגוע בעתיד החברותא‬ ‫לא חשד בכלום‪ .‬כולם הגיעו עם‬
‫סבלו כולם מן המצב‪ .‬הוא עצמו השתדל‬
‫לשמור על ניקיון כפיים‪ ,‬ובלהט הוויכוחים‪,‬‬ ‫התלוי ועומד‪.‬‬ ‫המון משאלות טובות וקדושות‪,‬‬
‫הקבוצות שנוצרו והפערים שגדלו‪ ,‬הוא‬ ‫"שוקי!" הוא מצא אותו ליד הברזים‪' ,‬מנייעס'‬
‫השתדל לתזז בעדינות בין החזיתות כולן‬ ‫עם שניים‪-‬שלושה חבר'ה‪ .‬שלמה חשש‬ ‫מצטופפות בין העיניים‪ ,‬מציפות את תיק‬
‫שהוא יודע מהו נושא השיחה‪" .‬אפשר אותך‬
‫ולהיות טוב לשמיים וטוב לבריות‪.‬‬ ‫התפילין‪ .‬כולם רצו להיות טובים יותר‪.‬‬
‫לקראת השנה החדשה‪ ,‬הוא חש כי התפקיד‬ ‫רגע?"‬
‫שלו עתה‪ ,‬לאחר שמשך ידו מן המחלוקת‪,‬‬ ‫"דווקא הרגע?" רטן מנדלבוים‪ .‬היום‬ ‫גם הוא החליט לעשות משהו בשביל זה‪.‬‬
‫הראשון לתחילת הזמן‪ ,‬הוא הגיע עם המון‬
‫לתת את ידיו בהשכנת שלום‪.‬‬ ‫רצון והתרגשות‪ ,‬ופתאום אומר לו מישהו‬ ‫וכשהוא מחליט ‪ -‬הוא מבצע‪.‬‬
‫אף אחד לא ידע‪ ,‬אף אחד לא שותף‪ ,‬אבל‬ ‫שמישהו אמר לו שחיימוביץ עצבני עליו!‬
‫את התוצאות ירגישו כולם‪ .‬הן יתרחשו לאט‬ ‫הוא ממש בשיאה של התייעצות כיצד ואיך‬ ‫ביום הראשון לזמן‪ ,‬עוד לא הבחין שיעקב‬
‫אבל בטוח‪ .‬אולי זה יהיה קשה‪ ,‬הוא לקח זאת‬ ‫להגיב‪ .‬החברים חושבים שהוא צריך לשריין‬
‫בחשבון‪ ,‬אבל בכל זאת בטוח היה שאפשר‬ ‫מהר חברותא אחרת ולהראות לחיימוביץ‬ ‫נעדר‪ .‬הוא היה עסוק מדי‪.‬‬
‫שהוא לא תלוי רק בו‪ .‬מה שלמה רוצה‬
‫לעשות שינוי‪.‬‬ ‫"מנדלבוים רוצה מאוד ללמוד אתך"‪ ,‬הוא‬
‫יומיים נוספים חלפו‪ ,‬יומיים שבהם הוסיף‬ ‫עכשיו?‬
‫שלמה להיות עסוק מאוד‪ .‬בזיעת אפיים‬ ‫אך שלמה התעקש למשוך אותו הצדה‪,‬‬ ‫המתיק סוד לחיימוביץ‪ ,‬שעמד נרגז בצד‬
‫ובלהט שפתיים הצליח לשכנע את טויב‬ ‫ובזכות סייעתא דשמיא השמורה לרודפי‬
‫שיוותר על המקום בשורה הראשונה לטובת‬ ‫שלום ‪ -‬הצליח גם לשכנע אותו בחפותו‬ ‫ההיכל לאחר שנדמה היה לו כי מנדלבוים‪,‬‬
‫לוין הצנום‪ ,‬בדיוק כפי שעלה בידו להסביר‬
‫למצגר שרובין לא צחק עליו על החזנות‬ ‫של חיימוביץ‪.‬‬ ‫החברותא המיועד‪ ,‬דיבר סרה בדבר כוח‬
‫בשעות הבאות רחב לבו של שלמה לראותם‬
‫בתפילת מנחה‪.‬‬ ‫הלימוד שלו‪ .‬הוא שמע זאת ממקור מוסמך‬
‫הוא חש אושר ממלא אותו כאשר להבות‬ ‫יושבים יחד ועושים 'שטייגען'‪.‬‬
‫הנמיכו קולן‪ ,‬ובחסות האלול‪ ,‬עלתה יפה‬ ‫סיפוק עז מילא אותו‪ ,‬והוא ידע שהשם נתן לו‬ ‫‪ -‬מאחד מחבריו הנאמנים‪.‬‬
‫יכולות‪ ,‬ושהמשימה שנטל על עצמו אתמול‪,‬‬
‫מלאכתו‪.‬‬ ‫ברגע של חשבון נפש אלולי ‪ -‬להשתדל‬ ‫"אתה!" חיימוביץ הביט בו‪ ,‬לא ממש מופתע‪.‬‬
‫אך עוד יומיים בלבד חלפו‪ ,‬עד אשר רעמה‬ ‫להשכין שלום בשיעור שלהם ‪ -‬תעלה ותניב‬
‫למולו עובדה עצובה‪ :‬הוא הבחין בחסרונו‬ ‫מתאים לשלמה להיות עושה שלום כזה‪.‬‬
‫של יעקב פינס‪ ,‬ולאחר בירור קצר אושרה‬ ‫פירות מבורכים‪.‬‬
‫מאז היותו ילד הוא שונא מחלוקת‪ ,‬ובשנה‬ ‫האם הוא מדבר אמת?‬
‫המציאות‪ :‬יעקב עזב‪.‬‬ ‫שחלפה מאז שעלה לישיבה קטנה ‪-‬‬
‫יעקב עזב!!!‬ ‫התעצמה השנאה הזו בכל עוז‪ ,‬ביחס ישיר‬ ‫"מנדלבוים עצמו אמר לי כמה הוא נהנה‬

‫המריבות הקטנות‪ ,‬אלו שהעסיקו אותו כל‬ ‫למצב שלהם בשיעור א'‪.‬‬ ‫מהשאלות שאתה מעלה בשיעור של הר"מ"‪,‬‬
‫כך‪ ,‬כמו כבו באחת למול האש הזו‪ .‬בין אדם‬ ‫אולי היה זה הרכב של כוחות חזקים‪ ,‬שגרם‬
‫שלמה היה רציני‪ .‬לדבר היה יותר מבסיס‬

‫של אמת ‪ -‬מנדלבוים באמת אמר לו פעם‬

‫שחיימוביץ משתתף הרבה בשיעור ויש‬

‫לו אומץ‪.‬‬

‫"באמת?" מבטו של חיימוביץ רצה להאמין‪.‬‬

‫בסך הכל‪ ,‬לא היה לו כוח לריב עם מנדלבוים‬

‫עכשיו‪ ,‬והוא הצטער על השמועות שגונבו‬

‫לאזניו‪ .‬בהחלט העדיף להאמין שמנדלבוים‬

‫עדיין רוצה בו‪ ,‬בדיוק כמו לפני שלושה‬

‫שבועות ‪ -‬אז סיכמו על החברותא בסדר א'‪.‬‬

‫עתה היתה הדרך פתוחה בפני שלמה‪ ,‬אך‬

‫הזמן להשלמת המלאכה היה קצר‪ .‬הוא‬

‫תש"פ ‪32 48‬‬

‫סיפור קצר לנוער ‪ ///‬חני רוטר‬ ‫שלמה ניסה לעצור רגע‪ ,‬מתחבט‪.‬‬ ‫לפני שהספיק יעקב להתעלם ממנו‪" .‬אתה‬ ‫לחברו זה אש‪ ,‬ואם יעקב עזב ‪ -‬לא בכדי‬
‫האם לשון הרע לא יהיה כרוך‬ ‫לא חייב להתייחס אליי‪ ,‬אבל אני מרגיש‬ ‫הוא עזב‪ .‬הוא נכווה פעם אחת יותר מדי‪.‬‬
‫בשורות הבאות? אך עיניו נצמדו‬ ‫שעשו לך עוול‪ .‬אני לא יכול ללכת הלאה‬ ‫יעקב לא נחשב בין המוצלחים בשיעור‪,‬‬
‫לשורות לפני שהספיק להכריע‪---‬‬ ‫כשאני יודע שמישהו מהחבורה גרם לנו‬ ‫ודמותו התחככה תדיר בוילונות בצדי‬
‫'זה היה בסוף השנה‪ .‬לא ראית אותי‬ ‫ההיכל‪ .‬במבט לאחור‪ ,‬לא קשה להבין‬
‫באותה שיחה שבה גוללת באוזני אחד‬ ‫להפסיד אותך"‪.‬‬ ‫למה יעקב החליט לעזוב‪ .‬קשה היה לו‬
‫החברים את הכאב שלך על המצב‬ ‫נשימותיו של יעקב היו מהירות‪ ,‬מאשרות‬ ‫לשאת את האווירה בשיעור‪ .‬בהיותו מן‬
‫בשיעור‪ .‬אני יודע שהיתה לך כוונה טובה‪,‬‬ ‫החלשים בשיעור‪ ,‬הוא נפל קורבן לתככים‬
‫בוודאי לא הייתה לך כוונה רעה ‪ -‬אבל‬ ‫את הדברים‪ .‬מישהו פגע בו מאוד‪.‬‬
‫דווקא ההבנה הזו שלך גרמה לי להבין‬ ‫"אולי אין דרך חזור‪ ,‬אולי הפסדנו לגמרי"‪,‬‬ ‫ולפגיעות הרבים שנישאו בחלל‪.‬‬
‫העז שלמה להמשיך‪" ,‬אבל אני בטוח שמי‬ ‫עצוב‪.‬‬
‫עד כמה אתה צודק'‪.‬‬ ‫שפגע בך עשה זאת בלי מחשבה‪ ,‬אולי‬
‫בום‪.‬‬ ‫ומחייב‪.‬‬
‫הוא לא יודע אפילו שהוא זה שגרם"‪.‬‬ ‫הוא חייב לפעול מיד‪ ,‬ידע שלמה‪ .‬לעזוב‬
‫יעקב שמע את השיחה שלו עם שיינמן!‬ ‫"אני לא מתכוון לעשות שום דבר בנידון"‪,‬‬ ‫הכל ולנסות לפייס את יעקב בשם כל‬
‫הוא ניסה בקדחתנות להיזכר מה היה‬ ‫אמר יעקב בלי להביט בו‪ ,‬המילים היבשות‬ ‫החברים‪ ,‬ואולי בשם כמה מסויימים‬
‫בה‪ ,‬בשיחה‪ .‬גלים מבשרים רע התקרבו‬ ‫עומדות בסתירה לתנוחת גופו השברירית‪.‬‬ ‫שפגעו בו במיוחד‪ .‬בשחזור קצר ‪ -‬לא‬
‫במהירות לתודעתו‪ .‬השיחה היתה באמת‬ ‫קשה לו להניח את האצבע על כמה‬
‫לתועלת ‪ -‬כך סבור היה אז‪ ,‬אבל אם יעקב‬ ‫"למה?" פלט שלמה בלי לחשוב‪.‬‬
‫שמע אותה הרי שזה רע‪ .‬רע מאוד מאוד‪.‬‬ ‫משוערים‪.‬‬
‫כיצד הגדיר אותו אז? מסכן? חייבים לעזור‬ ‫הוא הגיע מוקדם‪,‬‬ ‫יעקב בחר לעזוב‪ ,‬עבר לישיבה אחרת‪.‬‬
‫גופו רעד ממתח‬ ‫צורב לחשוב שאולי בהתחשב במצב‬
‫לו? נאבד במי המריבה הסוערים?‬ ‫ומחוסר נעימות‬ ‫שלהם בעבר ‪ -‬הוא עשה בחכמה; אך‬
‫הוא באמת לא זכר‪ .‬אך למרבה הזוועה ‪-‬‬ ‫כשראה את יעקב‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬אסור לתת ללב שלו להמשיך‬
‫מתקרב‪ .‬עליו לאזור‬
‫יעקב כן זכר זאת היטב‪.‬‬ ‫לכאוב‪.‬‬
‫'השיחה הזו עזרה לי להגדיר לעצמי את‬ ‫אומץ ולהכנס‬
‫המצב האומלל שלי‪ .‬הייתם שקועים ולא‬ ‫בעדינות לשטח לא‬ ‫"אני מדבר בשם השיעור"‪ ,‬שלמה‪ ,‬בקיא‬
‫שמתם לב כשהתקרבתי לתחנה שבה‬ ‫לו‪ .‬זה לא קל‪ ,‬אבל אם‬ ‫ורגיל‪ ,‬ידע איך לדבר‪ .‬הוא צריך להיות זהיר‬
‫ישבתם‪ .‬ישבתי בצד על גדר האבנים‬ ‫כל כך כואב ליעקב‪,‬‬ ‫ולדבר בצורה כוללנית‪" .‬מאוד הצטערנו‬
‫ולא הצלחתי שלא לשמוע עד כמה אני‬
‫מסכן‪ .‬ברחתי משם‪ ,‬אך המילים נשארו‬ ‫זה מחייב יותר‪.‬‬ ‫להיווכח שעברת"‪.‬‬
‫אתי‪ ,‬עוזרות לי לקבל החלטה ולנסות‬ ‫שלמה לא ציפה להשתפכות חמימה‪ ,‬אך‬
‫"האם אתה מצפה שאבוא ואומר לו‬ ‫הקור שנדף מן השקט של יעקב הלם בו‪.‬‬
‫להתחיל מחדש'‪.‬‬ ‫בפנים‪ :‬שלום‪ ,‬פגעת בי?"‬ ‫"אתה חסר לנו‪ ,‬בכנות"‪ ,‬ניסה מעוד כיוון‪.‬‬
‫שלמה בהה באותיות הרועדות‪ ,‬עובר שוב‬
‫זה באמת היה נשמע גרוע בפיו של יעקב‪,‬‬ ‫יעקב הוסיף לשתוק‪.‬‬
‫ושוב על השורות המזעזעות‪.‬‬ ‫למרות ששלמה לא חשב שזה נורא כל‬ ‫"אני רואה שאתה כאוב"‪ ,‬שלמה חיפש‬
‫הוא?‬ ‫כך‪ .‬הנער הפוגע ודאי ישמח לדעת זאת‪,‬‬
‫ולתקן‪ .‬אבל פתאום היה לו רעיון‪" :‬תכתוב‬ ‫מילים‪" .‬אתה ‪" -‬‬
‫צמרמורת תקפה אותו‪ .‬לרגע אחד לא‬ ‫לו! תכתוב לו מכתב‪ .‬אני לא אדע מזה‪ .‬אף‬ ‫"אני לא רוצה לדבר על זה"‪.‬‬
‫חלם שהוא הבחור חסר הלב‪ ,‬הוא הפוגע‬
‫אחד לא ידע‪ .‬הוא רק יודה לך"‪.‬‬ ‫יעקב ניתק‪.‬‬
‫שחרץ את גורלו של יעקב!‬ ‫יעקב הביט בו באלכסון ונפרד ממנו בניד‬
‫גרר את רגליו אל ביתו‪ ,‬המכתב צורב את‬ ‫ימים של התחבטות והתייעצות חלפו עד‬
‫ידיו‪ .‬איך מפייסים על דבר נורא כזה? מה‬ ‫ראש ספקן‪ .‬אולי הוא ינסה‪.‬‬ ‫שהחליט שלמה שלא לכבד את רצונו של‬
‫הוא יגיד? שלא התכוון? לא נצרכת פה כל‬
‫כוונה‪ .‬אי אפשר להכחיש דברים שנשמעו‬ ‫הוא עשה את שלו בקשר לפרשייה הזו‪.‬‬ ‫יעקב‪ .‬הוא ינסה לדבר אתו שוב‪.‬‬
‫כמשיח לפי תומו‪ ,‬אי אפשר למחות רושם‬ ‫כך חשב‪ .‬לכן הופתע כל כך לראות שיעקב‬ ‫רבות חשב איך והיכן לפגוש אותו‪ ,‬הפור‬
‫מבקש את התערבותו‪ ,‬איזו סיבה אחרת‬ ‫נפל על תחנת האוטובוס שבה היו נפגשים‬
‫כזה לעולם‪.‬‬ ‫יכולה להיות למכתב שנח לו בתיבת‬ ‫בעבר‪ .‬בקיץ עבר שלמה דירה‪ ,‬והוא לא‬
‫לפני שכשל אל חדרו‪ ,‬דחף את המכתב‬ ‫הדואר המשפחתית‪ ,‬כשעל גבו נכתב‬ ‫עוד משתמש בתחנה ההיא בדרך למרכז‬
‫לכיס חולצתו‪ .‬כשיצא אל משימת האלול‬ ‫העיר‪ ,‬אל הישיבה‪ ,‬אבל הבוקר הוא יצעד‬
‫שלו‪ ,‬לא חשב שימצא את עצמו מעורב‬ ‫בכתב דקיק ‪ -‬לשלמה בלבד?‬
‫עד צווארו בכזו פרשייה‪ .‬חשב להשתמש‬ ‫פתח‪.‬‬ ‫אליה‪.‬‬
‫בכוחו וברצונו הנחוש כדי לסדר את‬ ‫הוא הגיע מוקדם‪ .‬כשראה את יעקב‬
‫ענייניהם של אחרים; אך‪ ,‬ובכן‪ ,‬השם‬ ‫'כיוון שבקשת'‪ ,‬כתב יעקב‪' ,‬אספר לך את‬ ‫מתקרב‪ ,‬גופו רעד ממתח ומחוסר נעימות‪.‬‬
‫הטוב זיכה אותו על ידי כך ‪ -‬לגלות את‬ ‫העניין כולו'‪.‬‬ ‫עליו לאזור אומץ ולהכנס בעדינות לשטח‬
‫לא לו‪ .‬זה לא קל‪ ,‬אבל אם כואב ליעקב‬
‫המידע המצער הזה‪.‬‬
‫ועד כמה שזה נראה לו קשה לנסות‬ ‫כל כך‪ ,‬זה מחייב יותר‪.‬‬
‫לרכך את רושם הפגיעה‪ ,‬אם לא למחות‬ ‫"אני מתנצל מאוד‪ ,‬יעקב"‪ ,‬הוא אמר עוד‬
‫אותה לגמרי‪ ,‬הוא יודע מניסיון‪ :‬קשה‪ ,‬אין‬

‫פירושו בלתי אפשרי‪.‬‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪33‬‬

‫שקיקים למשמרת‬

‫שמכלות את פרנסתו של אבא ולחזור‬ ‫הברכה הללו‪ ,‬הכוללים גם ברכה‬ ‫טוב שחזר הביתה‪ .‬הוא כה עייף‬
‫הביתה‪ .‬היא הספיקה להירדם שוב‪,‬‬ ‫רוחנית לילדיו ולבניהם אחריהם‪,‬‬ ‫ומסוחרר ממאורעות הלילה!‬
‫אך את רובו של הלילה העבירה מחוץ‬ ‫ולצרפה אל שקיקי האפר‪ .‬את‬ ‫מלבד זאת‪ ,‬אין לו את כוחות הנפש‬
‫השקיקים‪ ,‬ובהם האפר והברכה‬ ‫להסתובב עתה בבית האריגה‬
‫למיטה‪ .‬ועכשיו רוצים שתקשיב?‬ ‫הכתובה‪ ,‬הוא יצמיד אל חלקם‬ ‫ולהתחיל את כל מערך ההזמנות‬
‫אבא אמר ששאהרם פור יודע את‬ ‫האחורי של כל השטיחים אשר בבית‪.‬‬ ‫מהשלב הבראשיתי‪ .‬טוב שחזר‬
‫אשר קרה‪ ,‬וכי לא ייתכן שבני ביתו‬ ‫יצחק צורר כל ערכה בארבעה‬ ‫הביתה‪ ,‬כי ליום זה יש לו גם תכניות‬
‫לא ֵידעו גם הם מהמתרחש‪ .‬הם‬ ‫שקיקים זה בתוך זה‪ ,‬כדי שהמארז‬ ‫אחרות‪ .‬הוא עדיין לא סיים את‬
‫יודעים הרי שאביהם הזמין שטיחים‪,‬‬ ‫שדורכים עליו בקביעות יעמוד‬
‫והם מצפים להגעתם‪ .‬כיון שממילא‬ ‫בעומס‪ .‬חשוב לו שהאפר והברכה‬ ‫הטיפול בעניין שבו עסק אמש‪.‬‬
‫יהיו בסוד העניינים‪ ,‬אבא מסכים‬ ‫יהיו דווקא תחת השטיחים‪ ,‬אשר‬ ‫יצחק מחנה את רכבו ליד הבית‬
‫שהיא תשוחח על המאורע עם רוז‪.‬‬ ‫בהקשרם קרה מה שקרה‪ .‬השקיקים‬ ‫ומוציא מתוך תא המטען את הפח‬
‫איזה נס! היא חייבת לשתף מישהו!‬ ‫הללו חזקים מאוד‪ ,‬וריבוי השקיקים‬ ‫שבו אסף את אפר השטיחים‪ .‬הוא‬
‫די! שייגמר כבר השיעור! היא חייבת‬ ‫נושא את הפח הביתה בדומיה‪,‬‬
‫להשיח את לבה בפני רוז‪ ,‬חייבת‬ ‫בוודאי יגן על תוכנם‪.‬‬ ‫היישר אל חדר העבודה שלו‪ ,‬החדר‬
‫לחלוק את המאורעות המסעירים עם‬ ‫שבו הוא יושב ומשרטט את דיגומי‬
‫מישהי‪ .‬רוז היא גם חברתה הטובה‪,‬‬ ‫יצחק מוציא מאחת‬ ‫השטיחים‪ .‬בחדר זה יש מגרות לרוב;‬
‫וגם קרובה לנושא ‪ -‬הן גם השטיחים‬ ‫המגרות שקיקי ניילון‬ ‫בזו ‪ -‬גדילים מוכנים‪ ,‬ובאחרת ‪ -‬חרוזי‬
‫שלהם עלו באש; אמנם‪ ,‬לא כולל‬ ‫קטנים וחזקים‪ .‬בעזרת‬ ‫נוי שטוחים‪ ,‬אותם הוא משבץ לעתים‬
‫השטיח העתידי לחדרה של רוז‪ .‬רוז‬ ‫כפית הוא מעביר מעט‬ ‫רחוקות בשטיח‪ ,‬לפי דרישה מיוחדת‪.‬‬
‫גם מבינה מה פירוש הדבר לשרוף‬ ‫יצחק מוציא מאחת המגרות שקיקי‬
‫עסקים; הגם שלא התנסתה בכך‪ ,‬היא‬ ‫אפר לכל שקיק‪.‬‬ ‫ניילון קטנים וחזקים‪ .‬בעזרת כפית‬
‫בוודאי יודעת שעסק משפחתי הוא‬ ‫הוא מעביר מעט אפר לכל שקיק‪.‬‬
‫יצחק מצמיד את השקיקים לצדם‬ ‫ל'אפר צבור של מצוות' יש ערך‪.‬‬
‫הרבה מעבר לכסף‪.‬‬ ‫האחורי של השטיחים הרבים‬ ‫אפרו של יצחק צבור לפני ה'‪ ,‬אף‬
‫הן יושבות בפאתי החצר ומשוחחות‪.‬‬ ‫שבבית‪ .‬את יתרת השקיקים הוא‬ ‫שרק נעקד ולא נשרף‪ ,‬ועד היום‬
‫רוז נושכת שפתיים‪ ,‬מנסה לדמיין‬ ‫מניח במגרה‪ .‬שקיקים אלו ימשיכו‬ ‫מזכירים לנו את עקדת יצחק ואנו‬
‫לעצמה את הלילה שעבר על חברתה‬ ‫ויוצמדו לכל שטיח עתידי שיכין‬
‫נשענים על הזכויות שלה‪.‬‬
‫ועל בני משפחתה‪.‬‬ ‫לביתו‪.‬‬ ‫יצחק סמוך ובטוח כי אפר זה של‬
‫אסתר מספרת ומספרת ‪ -‬כיצד‬ ‫השטיחים‪ ,‬עושה אף הוא רושם‬
‫קרתה הטעות‪ ,‬הבירור אצל בודק‬ ‫"אסתר‪ ,‬את אינך מרוכזת!" נוזפת‬ ‫בשמים; אך באותה מידה סמוך‬
‫השעטנז‪ ,‬דברי העידוד של הרב‪,‬‬ ‫המורה באסתר אדיבי‪.‬‬ ‫הוא ובטוח‪ ,‬כי שיורי האפר יותירו‬
‫רושם על צאצאיו בדור הזה ובדור‬
‫הברכה ושקיקי האפר‪.‬‬ ‫'ודאי שאיני מרוכזת'‪ ,‬מתמרמרת‬ ‫הבא‪ .‬אפר זה הרי הוא כמזכרת נצח‬
‫"גם אני רוצה שקיק אפר וצילום של‬ ‫אסתר בתוך תוכה‪ .‬ראשית‪ ,‬הלילה‬ ‫לעמידה בניסיון; ומי יודע‪ ,‬אולי הוא‬
‫הברכה‪ ...‬גם אני רוצה שאביך יצמיד‬ ‫שלה נגדע במפתיע‪ .‬הו! איזה לילה!‬ ‫יתן לבניו אחריו חוסן לעמוד בפני‬
‫לקום במהירות‪ ,‬להתלבש בזריזות‪,‬‬ ‫ניסיונות אחרים ‪ - - -‬אירן של היום‬
‫לי אותם לשטיח שלי!"‬ ‫לסחוב שטיחים אל האבדון‪ ,‬לנסוע‬ ‫מציבה אתגרים רבים בפני הנוער‪,‬‬
‫אסתר מהנהנת‪ ,‬יודעת שזה בהחלט‬ ‫אל עומק השממה החשוכה‪ ,‬שוב‬ ‫וככל שהיא נעשית מפותחת יותר‪,‬‬
‫מגיע לרוז‪ .‬אביה של רוז הוא שותף‬ ‫לסחוב שטיחים‪ ,‬להביט בלהבות‬ ‫כן מפכה בה רוח של השכלה‪ ,‬של‬
‫מלא למצווה הזו‪ .‬הוא לקח על עצמו‬ ‫הישגיות בתחומים גשמיים ושל‬
‫את המימון של כל ההזמנה שלו עד‬ ‫שבירת מחיצות בין שומרי מצוות‬
‫כה‪ ,‬למרות שהיא הושמדה כליל‪.‬‬ ‫לשאינם‪ ,‬וגרוע מכך ‪ -‬בין יהודים‬
‫אבא בוודאי ישמח להעניק לו מזכרת‬
‫לגויים‪.‬‬
‫סמלית‪.‬‬ ‫כשקיבל את ברכת הרב לו ולצאצאיו‪,‬‬
‫נצנצה בו המחשבה לצלם את דברי‬
‫אבנר נאנח‪ .‬שוב הקאדי‪ ...‬כמה טוב‬
‫שאבא נמצא היום בבית האריגה!‬

‫תש"פ ‪34 48‬‬

‫סדרה בהמשכים ‪ ///‬דבורה צוף‬ ‫תקציר‪:‬‬ ‫מוח‪ ,‬וחום מזגם פורץ החוצה‪ .‬הם‬ ‫חוסר מזל שכזה‪ ,‬הקאדי התעקש‬
‫בבית האריגה של משפחת אדיבי אשר‬ ‫לא שומרים את כעסם בתוך לבם ולא‬ ‫להגיע שוב‪ ,‬ועוד ביום כה קשה‬
‫בשירז‪ ,‬נטווים גם שטיחי ענק יקרים‬ ‫מסתירים את זעמם‪ .‬אמנם הקאדי‪,‬‬
‫במיוחד‪ ,‬חלקם בעבור המיליונר היהודי‬ ‫מתוקף תפקידו הרם‪ ,‬משתדל‬ ‫ומבולבל ‪...‬‬
‫‪ -‬שאהרם פור‪ .‬יצחק אדיבי גילה‪,‬‬ ‫לנהוג באיפוק‪ ,‬אך כמי שמכיר את‬ ‫רק היום‪ ,‬שלושה ימים לאחר שרפת‬
‫להוותו‪ ,‬כי החוטים החדשים שבהם‬ ‫האוכלוסיה מקרוב‪ ,‬יודע יצחק‬ ‫השטיחים‪ ,‬שב אבא לעבודה; והנה‬
‫השתמש לאחרונה הם חוטי פשתן‪ ,‬ועל‬ ‫‪ -‬שוב ניסיון עומד לפתחו‪ .‬זהו לא‬
‫כן השטיחים כולם ‪ -‬שעטנז‪ .‬באישון‬ ‫שהקאדי זועם‪.‬‬ ‫רק הניסיון לוותר על הזמנה רבת‬
‫ליל הוא נוסע עם בני משפחתו ושורף‬ ‫יצחק רוצה לקוות שהזעם הזה לא‬ ‫ערך ‪ -‬זה הקושי להתחמק מקאדי‬
‫את השטיחים בהיחבא‪ .‬כלפי העובדים‬ ‫יוביל לשום דבר מסוכן‪ .‬לעולם אין‬
‫הערבים והלקוחות הגויים‪ ,‬הוא יוצר מצג‬ ‫לדעת מה מתבשל במוחו של האיש‬ ‫יהיר ועיקש‪.‬‬
‫שווא כאילו השטיחים נגנבו‪ .‬בהיעדרו‪,‬‬ ‫אשר מולך‪ ,‬ואילו השלכות תהיינה‬ ‫הפעם‪ ,‬יצחק לא היה צריך ליצור‬
‫דוחה בנו אבנר קאדי שהגיע להזמין‬ ‫אווירה מלאכותית של לחץ עבודה‬
‫בעתיד לסירוב הזה‪.‬‬ ‫בלתי נשלט‪ .‬הן זה בדיוק המצב‬
‫שטיח עבור מסגד‪.‬‬ ‫סוף סוף התרחקה דמותו של הקאדי‪,‬‬ ‫שבו הוא נתון כעת‪ ...‬מעולם לא‬
‫היה המצב במפעל לחוץ כמו עתה‪.‬‬
‫ויצחק נשם לרווחה‪.‬‬ ‫כמובן‪ ,‬אין בכוונתו לשתף את‬
‫הקאדי באשר אירע‪ ,‬וגם לא ב'גנבה'‬
‫עיקר העבודה בשבוע זה היתה‬ ‫אשר התרחשה‪ ,‬כביכול; אך להישמע‬
‫בניית מסגרות של שתי וערב וגיוס‬ ‫לחוץ וחסר יכולת לקבל הזמנות‬
‫עובדים למשמרת שנייה‪ .‬בית‬
‫האריגה יצטרך לעבוד במתכונת‬ ‫נוספות ‪ -‬זאת הוא בהחלט יכול‪.‬‬
‫כפולה כדי לקצר את משך ההמתנה‬ ‫הפעם היה הקאדי מוכן יותר לסירוב‪,‬‬
‫להזמנות שהתחייב להן‪ ,‬ובראשן ‪-‬‬ ‫אך יחד עם זאת‪ ,‬ניכר היה כי בלבו‬
‫נזרו ניצוצות של שנאה‪ ,‬של רצון‬
‫ההתחייבות לשאהרם פור‪.‬‬ ‫להשיב נקמה‪ .‬אין זו תופעה חדשה‬
‫בעבור יצחק‪ .‬המוסלמים חמומי‬

‫ס"ח‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪35‬‬

‫בנוחאשווב עלביזחהד‬ ‫העצמה אישית ‪ ///‬חיה הרצברג‬

‫עם חיה הרצברג‬

‫התקווה לשינוי‬

‫כל אחד והמסע שלו‬ ‫חיה הרצברג שלום ‪.‬‬
‫תמיד הייתי בודדה יחסית‪ .‬לא היו לי אף פעם חברות‬
‫לא כתבת במכתב בת כמה את‪ ,‬ולא מהיכן את בארץ‪ .‬אני‬
‫גם לא יודעת באיזה בית ספר את לומדת‪ .‬אבל במקום שבו‬ ‫טובות ‪ -‬ומרצון‪.‬‬
‫את נמצאת כעת‪ ,‬את בוודאי יודעת שכל אדם מגיע לעולם‬ ‫אני לא יודעת אם מישהו יכול להבין‪ ,‬אבל איבדתי את‬
‫למסע של חיים‪ .‬מסע החיים שלו הוא מסע של תפקיד‬ ‫האמון שלי בבני אדם‪ .‬לא נעים לי‪ ,‬אך במצבים של כעס‬
‫ושליחות‪ ,‬וכל נשמה מקבלת לצורך השליחות שלה את‬ ‫אני לא יכולה לשלוט על עצמי‪ ,‬אני מתפרצת ולי עצמי‬

‫הנתונים ואת התנאים שקשורים אליה‪.‬‬ ‫אין מושג מה אני מסוגלת לעשות בזמן כזה‪.‬‬
‫תמיד אומרים לי שאני לא בסדר‪ ,‬ולפעמים גם מענישים‬
‫בדידות וכאב‬ ‫אותי‪ .‬החברות מסתכלות עליי מלמעלה‪ .‬נראה לי שאף‬

‫אני מרגישה מאד את הכאב ואת הבדידות שלך‪ ,‬ואת החסר‬ ‫אחד לא מבין אותי‪.‬‬
‫העמוק שלך באהבה ובהערכה‪.‬‬ ‫הדבר היחיד שמרגיע אותי אלו שתי ארנבות שאני מגדלת‬

‫את מרגישה הרבה זרות כלפי הסביבה‪ ,‬והזרות הזאת‬ ‫בחצר שלנו‪ .‬וגם תוכי שקבלתי במתנה ליום הולדתי‪.‬‬
‫מתבטאת בכעס‪ .‬כתוצאה מכך את מתרחקת מכולם עוד‬ ‫איך אפשר להשתנות?‬
‫יותר‪ ,‬וזה גורר מצב שאת פחות ופחות מובנת לסובבים‬
‫אותך‪ .‬זה מן מעגל כזה ‪-‬א גורר את ב ו‪-‬ב‪-‬את ג‪ -‬אז גם הכעס‬ ‫למה לא אומרים לי אף פעם מה צריך לעשות?‬
‫גדל עוד יותר‪ ,‬והוא עלול לעשות 'נזק חמור' כפי שרמזת‪.‬‬ ‫אשמח שתעזרי לי‪.‬‬

‫האור שבתוכך‬ ‫תודה רבה‪ ,‬ג'ינה‬

‫אבל יום יבוא ילדה יקרה‪ ,‬וכשאת בעזרת השם תצאי מזה‬ ‫ג'ינה יקרה מאוד‪,‬‬
‫ותתפייסי עם החיים‪ ,‬תגלי את האור שלך ואת הטוב שלך‬ ‫שמחתי לקבל את המכתב שלך למרות שכאב לי מאוד‬
‫ואת היופי הנפלא שלך‪ ,‬תוכלי לעזור מאוד לילדים שיהיו‬ ‫לקרוא אותו‪ .‬אני מרגישה את הכאב הגדול שלך‪ ,‬את הצער‬
‫הרב שעברת בחיים‪ .‬את מתארת את הדברים כמו אדם‬
‫במצב שבו את היום‪.‬‬ ‫מבוגר שעבר הרבה בחייו ‪ -‬ואת עדיין ילדה‪ .‬זה כואב מאוד‪.‬‬
‫אם היית גדלה כרגיל והסביבה שלך הייתה מעריכה אותך‬ ‫ובכל זאת שמחתי לקבל את המכתב‪ ,‬כי העובדה שפנית‬
‫כמו שמעריכים בדרך כלל ילד רגיל‪ ,‬לא היית מבינה מה‬ ‫לקבל עזרה‪ ,‬מעודדת מאוד‪ .‬לא איבדת את כל האמון‪,‬‬
‫ילדים בודדים וכועסים מרגישים‪ .‬אבל כפי שגדלת עד‬ ‫כנראה‪ ,‬כי את עדיין שואלת אם יש מישהו או משהו‬
‫היום – את מבינה מאוד מאוד‪ .‬יום יבוא‪ ,‬ותוכלי להביא עם‬ ‫שיכולים לעזור‪ .‬באיזשהו מקום‪ ,‬את עדיין מחכה שמשהו‬
‫טוב יקרה ומישהו טוב יבוא ויסייע לך‪ .‬גם אם אני לא יכולה‬
‫ההבנה הזאת המון אור ותועלת בעולם‪.‬‬ ‫להיות האדם שיעזור לך בפועל‪ ,‬בכל אופן אני מודה לך‬
‫על שנתת לי את האפשרות לפנות אלייך מעל גבי העיתון‬
‫פנייה לעזרה – תקל את המסע‬
‫ולנסות לתמוך בך – מרחוק‪.‬‬
‫וכדי שהיום הזה יבוא; בשביל שסיפור החיים שלך ישתנה‬
‫מעצוב ומנוכר ליפה ומואר הרבה יותר ‪ -‬את צריכה לקבל‬
‫עזרה בהקדם‪ .‬את צריכה לפנות ליועצת של בית הספר‪,‬‬
‫למורה שאת מחבבת או אולי לגוף עירוני שבו בדרך כלל‬

‫תש"פ ‪36 48‬‬

‫תעצמי את העיניים ותיזכרי איך את מרגישה‬
‫כשאת ליד חיות‪ .‬שלוה‪ ,‬רגועה‪ ,‬בלי כוונות זדון‪,‬‬
‫בלי רצון להזיק או לפגוע‪ .‬ובכן – זאת ג'ינה‬
‫האמתית!‬

‫להאמין בטוב של עצמנו‬ ‫יש מרכז לסיוע לילד ולמשפחה; למישהו שיוכל לתמוך בך‬
‫ולתת לך עזרה מסודרת‪ ,‬שתוציא אותך מהמקום הקשה הזה‬
‫חשוב לי להסביר לך את העניין הזה עד שממש תביני‪ .‬כי אין‬
‫דבר חמור יותר מאשר כשאנחנו חושבים רעות על עצמנו‪.‬‬ ‫שאת נמצאת בו ותעלה אותך על דרך חדשה‪.‬‬
‫כואב כשאנשים אחרים לא מכירים בטוב שלנו‪ ,‬אבל אם‬ ‫כשיעזרו לך לשחרר את הכעס הנורא‪ ,‬תוכלי להיות נעימה‬
‫חס ושלום גם אנחנו עצמנו לא נאמין בטוב שלנו – זה כבר‬ ‫יותר לסביבתך‪ .‬פתאום כולם יגלו ג'ינה אחרת‪ ,‬ג'ינה סבלנית‬
‫יהיה כואב מדי‪ .‬זה כבר יעשה חושך גדול‪ ,‬כאילו בא מישהו‬ ‫ונעימה‪ ,‬ג'ינה ששולטת בעצמה‪ ,‬ג'ינה חזקה ובוגרת ‪-‬‬

‫וכיבה את האור הפנימי של נשמתנו‪.‬‬ ‫ובעקבות זה גם התגובות אליך תשתנינה‪.‬‬
‫ג'ינה‪ ,‬את צריכה לקבל עזרה‪ ,‬ובאופן דחוף‪ .‬את צריכה לפגוש‬ ‫פתאום הזלזול וההתרחקות יהפכו להערכה ולהתפעלות‪.‬‬
‫מישהו שיאמין בך וילווה אותך בתהליך של שינוי ובנייה‬ ‫את יכולה לשנות את היחס של כל הסביבה אלייך – אם‬
‫עצמית‪ .‬כשאת תקבלי את הכוחות לשנות את ההתנהגות‬ ‫רק תזכי בעזרת השם לקבל עזרה שתתמוך בך ותתן לך יד‬
‫שלך‪ ,‬הכל בחיים שלך יוכל בעזרת השם להשתנות ולהתהפך‬
‫לטובה‪ .‬כבר ראיתי אנשים שהיו במצב כמו שלך ותוך שנה‬ ‫לעלות על דרך המלך‪.‬‬
‫וחצי‪-‬שנתיים השתנו ככה שהסביבה ממש לא זיהתה אותם‪.‬‬
‫הם הצליחו להפוך את הסיפור שלהם מכישלון להצלחה‪,‬‬ ‫מי זאת ג'ינה האמיתית ומי זאת ה'אחרת'?‬
‫המקום הלא מאיים‬
‫בסיעתא דשמיא‪.‬‬
‫אני מרגישה דרך המכתב שלך את העוצמות שלך ואת‬ ‫כתבת שבטיפול בחיות את אחרת‪ .‬את יודעת משהו? עם‬
‫היכולת שלך לדעת מהי אמת ומהו שקר‪ .‬אני יודעת שתוכלי‬ ‫הארנבות את לא 'אחרת' אלא את ג'ינה האמתית‪ .‬כי החיות לא‬
‫ללכת הלאה בעזרת השם‪ .‬אם לא עולה בדעתך רעיון מי יכול‬ ‫מאיימות‪ .‬הן לא שופטות ולא מבקרות‪ .‬הן לא נותנות ציונים‬
‫לעזור לך – תתפללי להשם יתברך ותבקשי ממנו לשלוח‬ ‫ולא משוות אותך עם תלמידות אחרות בכיתה או עם ילדים‬
‫לחייך שליח טוב שיסייע לך‪ .‬תגידי לו שאת רוצה שהאור‬ ‫אחרים במשפחה‪ .‬החיות בכלל לא יודעות אם את גרועה או‬
‫שלך יאיר בעולם ולא יכבה חלילה‪ .‬הצדיקים מבטיחים לנו‬ ‫מצוינת‪ .‬הן סתם נמצאות לידך ומקבלות אותך כפי שאת‪,‬‬
‫ולכן לידן הפנימיות שלך מתחילה להירגע והשלווה חוזרת‬
‫בהתחייבות גמורה‪ ,‬שתפילות כאלה לא שבות ריקם‪.‬‬ ‫אלייך‪ .‬את כבר לא מרגישה את הכעס ואת ההתפרצויות‬
‫את גיבורה ומיוחדת‪ ,‬עלי והצליחי!‬
‫האלימות‪ ,‬כי ליד החיות את לא מאוימת‪.‬‬
‫חיה‬ ‫ומה דעתך‪ ,‬כשמישהו מוצא את עצמו סוף סוף רחוק מאזור‬
‫המלחמה‪ ,‬באזור של שלום ובלי הפצצות מסוכנות – האם זה‬
‫שאלות למדור ניתן לשלוח לפקס שמספרו‪02-5372784 :‬‬ ‫נקרא ששם הוא 'א ֵחר'‪ ,‬או שהוא פוגש את עצמו האמתי?‬
‫או למערכת העיתון בכתובת‪ :‬זרקור ‪ -‬ת‪.‬ד‪ ,5284.‬ירושלים‬ ‫במצבים של איום אנחנו נכנסים ללחץ והתגובות שלנו נהיות‬
‫מיקוד ‪ .9105201‬לשלוח בדף נפרד‪ ,‬לכתוב בכתב גדול‪ ,‬בעט‬ ‫תוקפניות ומתגוננות‪ .‬בזמן שאין איום‪ ,‬אנחנו נרגעים לאט‬
‫שחור חזק או בארטליין ולציין‪ :‬עבור "בואו נחשוב על זה ביחד"‬ ‫לאט ואנחנו חוזרים להיות – מי שאנחנו‪ .‬מי שאנחנו באמת‪.‬‬
‫תעצמי את העיניים ותיזכרי איך את מרגישה כשאת ליד‬
‫חיות‪ .‬שלוה‪ ,‬רגועה‪ ,‬בלי כוונות זדון‪ ,‬בלי רצון להזיק או‬

‫לפגוע‪ .‬ובכן – זאת ג'ינה האמתית!‬

‫‪ 48‬תש"פ‬ ‫‪37‬‬

‫השנמשכיחי מסן הדלב‬

‫מאת‪ :‬שרי שיין‬

‫המורה הצעיר הפעיל תכניות לימוד‬ ‫מקביל לישיבות שבהן למדו הבחורים‪.‬‬ ‫ודאי פגשתן על קיר בית‬
‫ושיטות חינוכיות‪ ,‬והתלמידים אהבו‬ ‫"שבע שנים לחמתי לבדי ויסדתי כיתות‬ ‫הספר את תמונתה של הגב'‬
‫אותו מאוד מאוד‪ .‬ולא רק התלמידים היו‬ ‫לימוד ללא כל עזרה‪ .‬כעת אני זקוקה‬
‫שומעים את דבריו‪ .‬דויטשלנדר התמחה‬ ‫שרה שנירר‪ ,‬המייסדת של‬
‫במסירת הרצאות מרתקות‪ ,‬בעיקר‬ ‫לסיוע"‪ ,‬הסבירה‪.‬‬ ‫התנועה חובקת העולם‪ .‬אבל‬
‫בתנ"ך‪ ,‬שמשכו אליהם קהל שומעים‬ ‫דויטשלנדר‪ ,‬מנהל 'קרן התורה' וחבר‬
‫גדול‪ .‬לא מעט יהודים שהיו רחוקים‬ ‫חשוב באגודת ישראל‪ ,‬היה הראשון‬ ‫האם פגשתן בבית הספר‬
‫מתורה ומצוות‪ ,‬זכו לשוב למקורות‬ ‫שהאזין לה‪ ,‬הבין את הרעיון ואת‬ ‫גם את תמונתו של האיש‪,‬‬
‫היהדות דרך שיעוריו המופלאים‪,‬‬ ‫חשיבותו‪ ,‬ולקח על עצמו את העול‬ ‫שעשה לא פחות ממנה למען‬
‫להכות על הנבט העדין של 'בית יעקב'‬
‫הבהירים והעמוקים‪.‬‬ ‫בית יעקב ־ הרב שמואל‬
‫ולומר לו‪ :‬גדל!‬ ‫דויטשלנדר?‬
‫הסכמה למען בית יעקב‬
‫שנות יתמות‬ ‫למעשה‪ ,‬היוזמה הנפלאה‬
‫מפגש עם גדולי ישראל‬ ‫של בית יעקב עלולה היתה‬
‫ליאו ‪ -‬שמואל דויטשלנדר נולד בעיר‬ ‫בהחלט להיכשל‪ ,‬לולי היה‬
‫והנה פרצה מלחמת העולם הראשונה‪.‬‬ ‫הגרמנית ברלין לאב שהיה מנהל בית‬ ‫האיש העניו והצדיק נרתם‬
‫שמואל הצעיר היה חייב להתגייס לצבא‪.‬‬ ‫ספר חרדי‪ .‬כשמלאו לו חמש שנים‬ ‫למשימה ומקדיש את חייו‬
‫גם שם‪ ,‬הוא הוכיח את כשרונותיו חיש‬ ‫נפטר אביו‪ ,‬ואחרי שנתיים נפטרה גם‬ ‫כדי שהתנועה הזו תעלה על‬
‫מהר‪ .‬הוא הסביר למפקד הצבא כיצד‬ ‫אמו‪ .‬מר בקמן‪ ,‬מורה מן העיר אלטונה‬
‫לבצע מהלך מבריק‪ ,‬שהביא לניצחון‬ ‫שהכיר את הוריו‪ ,‬אימץ את הילד וגידל‬ ‫דרך המלך‪.‬‬
‫בשדה הקרב‪ .‬בעקבות כך‪ ,‬עלה בדרג‬ ‫אותו עד שהיה בן חמש עשרה‪ ,‬אז עבר‬
‫ונשלח למדינת ליטא בתפקיד ממשלתי‬ ‫הנער שמואל לגור אצל גיסו – הרב חיים‬ ‫מורה הדרך‬

‫חשוב‪.‬‬ ‫ביברפלד‪.‬‬ ‫אי שם‪ ,‬בין הרי הקרפטים הנישאים‪,‬‬
‫בארבע השנים הבאות‪ ,‬תיווך דויטשלנדר‬ ‫הרב ביברפלד עסק בשעות היום‬ ‫ישבה בשנת תרפ"ה קבוצה של מורות‬
‫בתוקף תפקידו בין ממשלת גרמניה‬ ‫במקצועו כרופא מומחה‪ ,‬ורץ במסירות‬ ‫מתחילות‪ ,‬שהקדישו את חופשת הקיץ‬
‫ובין הקהילות היהודיות בליטא‪ ,‬וגם‬ ‫מחולה אחד למשנהו‪ .‬שעות הליל היו‬ ‫כדי‪ ...‬ללמוד‪ .‬הן‪ ,‬שביקשו בכל לבן לחנך‬
‫ייסד רשת בתי ספר דתיים בשם 'יבנה'‬ ‫מוקדשות לתפקידיו כרב‪ ,‬וללימוד‬ ‫את בנות ישראל‪ ,‬הרגישו שחסרים להן‬
‫בצוותא עם ידידו הרב יוסף קרלבך‬ ‫התורה הקדושה‪ .‬התמסרותו לגבוה‬ ‫המון ידע וכלים‪ ,‬ולכן יצאו לכפר הנידח‬
‫בשעות לא שעות‪ ,‬היתה דוגמה אישית‬ ‫לימים מרוכזים של לימוד‪ ,‬בצל העצים‪.‬‬
‫מאלטונה‪.‬‬ ‫לנער שמואל‪ ,‬טובה יותר מכל שיחה או‬ ‫בשקיקה הן שמעו את שיעוריה של גב'‬
‫יהודית רוזנבוים (גרינפלד) ושל הרב‬
‫נאום על חשיבות לימוד התורה‪.‬‬ ‫דויטשלנדר‪ ,‬שהגיעו מגרמניה‪ ,‬וכמובן‬
‫בימים ההם‪ ,‬נשלחו רוב הנערים‬
‫בגרמניה ללמוד השכלה כללית‪ ,‬וכך‬ ‫את שיעוריה של שרה שנירר ע"ה‪.‬‬
‫למד גם שמואל היסטוריה וספרות‬ ‫האמת היא שהרב דויטשלנדר שמע‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬ובד בבד החל ל ַלמד‬ ‫על 'בית יעקב' רק שנה קודם לכן‪ ,‬מגב'‬
‫בבית הספר שאותו ניהל לפני שנים‬ ‫שנירר שהגיעה לוועידת אגודת ישראל‬
‫בקראקא‪ .‬גב' שנירר סיפרה על הרצון‬
‫אביו המנוח‪.‬‬ ‫הבוער בה לבנות סמינר לבנות שיהיה‬

‫‪38‬‬ ‫תש"פ ‪48‬‬
Click to View FlipBook Version